ခမဳ (၄) ဂကူ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

သအာၚ်နူဨဟိဘိက္ခူပသမ္ပဒါ ဒှ်ခမဳ နဒဒှ်သရဏဂမနူပသမ္ပဒါ၊ သြဝါဒပဋိဂ္ဂဟဏူပသမ္ပဒါ၊ ပဉာဗျာကရဏူပသမ္ပဒါ၊ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မူပသမ္ပဒါ ရဴဝွံ ဥပသမ္ပဒါနွံဒၟံၚ်ပန်သာ် ရ။

ပၞောဝ်ကဵုပန်ပြကာဂမၠိုၚ်ဂှ် -

ခမဳသရဏဂမနူပသမ္ပဒါ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညံၚ်ရဴမကဵုအခေါၚ် သ္ပခမဳ နဒဒှ်ဨဟိဘိက္ခု ကုခမဳ ဨဟိဘိက္ခူပသမ္ပဒါဂမၠိုၚ်ကီု ကဵုအခေါၚ်သ္ပခမဳ နကဵုသရဏဂိုမ်ပိရ၊ အတိုၚ်ကျာ်ကဵုလဝ်အခေါၚ် ဒဒှ်ခမဳ နကဵုသရဏဂိုမ်ပိဂှ်ဟေၚ် ညးမဒှ်ကၠုၚ်ခမဳဂှ် ခမဳသရဏဂမနူပသမ္ပဒါ ကော်ဟီုစရ။

ခမဳသြဝါဒပဋိဂ္ဂဟဏူပသမ္ပဒါ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကျာ်တြဲကဵုသြဝါဒ ကုမဟာထေရ်မဟာကဿပ ပိသာ်ပိပြကာ မပတမ်ကဵု "တသ္မာ တိဟ ကဿပ ဨဝံ သိက္ခိတဗ္ဗံ" တုဲ ကဵုအခေါၚ်သ္ပခမဳဂှ် သြဝါဒပဋိဂ္ဂဟဏူပသမ္ပဒါ မ္ဂးရ၊ ပ္ဍဲသာသနာကျာ်တြဲပိုယ်ဝွံ မဟာထေရ်မဟာကဿပ မွဲဇကုဓဝ်ဟေၚ် ဒှ်ခမဳသြဝါဒပဋိဂ္ဂဟဏူပသမ္ပဒါရ။

ခမဳပဉာဗျာကရဏူပသမ္ပဒါ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကျာ်တြဲအဃောကွာ်ဒၟံၚ်စၚ်္ကြမ် ပ္ဍဲဘာဗုဗ္ဗာရာမ်ဂှ် သၟာန်တိုန်ကောန်ထပိုယ်သောပါက ပြဒ္ဒညာမစပ်ကဵုအသုဘ နမပတမ် "ဥဒ္ဓုမာတက သညာတိဝါ သောပါက ရူပသညာတိဝါ ဣမေဓမ္မာ နာနတ္ထာ နာနာ ဗျဉ္စနာ ဥဒါဟု ဨကတ္ထာ ဗျဉ္စနမေဝ နာနာ"တုဲ၊ ကောန်ထပိုယ်သောပါက အာယုက်ထပှ်သၞာံဓဝ်ဂှ် သှ်ကဵုနမပတမ် "ဥဒ္ဓုမာတကသညာတိဝါ ဘဂဝါ ရူပသညာတိဝါ ဣမေ ဓမ္မာ ဨကတ္ထာ ဗျဉ္စနမေဝ နာနာ" ရ၊ ကာလဂှ် ကေဝ်ကၠေဝ်ကဵု သဗ္ဗညုတညာဏ်တုဲ သှ်မာန်ကွေံရ ရဴဝွံ နမသ္ဍိုက်မၠိုက်ဒးဂၞပ်ဟေၚ် ကျာ်တြဲကဵုအခေါၚ်သ္ပခမဳ နကဵုသွဟ်ပြဒ္ဒညာဂှ်ဟေၚ်ရ။ သၟာန်သှ်ပြဒ္ဒညာ ရဴသာ်ဝွံတုဲ ပွမကဵုအခေါၚ်ဒဒှ်ခမဳဂှ် ပဉာဗျာကရဏူပသမ္ပဒါ ကော်ဟီုစရ။

ခမဳဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မူပသမ္ပဒါ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သ္ပပတမ်နူမဟာထေရ်ရာဓတုဲ စဵုကဵုစိုပ်ခေတ် ကာလလၟုဟ်ဏအ် ပွမသ္ပခမဳ နကဵုကမ္မဝါစ် ဉတ်ဟေၚ်မရနုက်ကဵုပန် ဉတ္တိစတုတ္ထကမ္မူပသမ္ပဒါ ကော်ဟီုစရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]