မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဆာလာမ် ၁၅၀

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဆာလာမ် ၁၅၀
ထိုင်သးကျာ်ဂမျိုင်အိုတ်ရ
ဆာလာမ် ၁၅၀ မထပက်ချူလဝ် ပ္ဍဲဂိုဟ် သၟိင်ဍာဝိဒ် (David’s Tomb)
ဘာသာ ဟေဗြေဝ် (တမ်မူလ)
Gerard van Honthorst, King David Playing the Harp, 1622
Gerard van Honthorst ဓဇက်ချူလဝ် ဗီုရုပ် သၟိင်ဇၞော်ဍာဝိဒ် ဗီုမတိင်ဒၟံင်ထၞ တုဲ မဒယှ်ေထိုင်သးဂုဏ်ကျာ်)

ဆာလာမ် ၁၅၀ (အၚ်္ဂလိက်: Psalm 150) ဂှ် ဒှ်ပိုဒ်ဒွက် လက်ကရဴအိုတ် ပ္ဍဲသၠပတ်ဆာလာမ်ရ၊၊ သၠပတ်ဆာလာမ်ဂှ် ဒှ်သၠပတ် မရနုက်ကဵု ပိ ပ္ဍဲလိက်သၠပတ်ဟေဗြေဝ်တုဲ ပ္ဍဲသၠပတ်ခရေတ်ယာန်မ္ဂး နွံပ္ဍဲ သၠပတ်ဓမ္မ(တြေံ) ရ၊၊ [၁]ပ္ဍဲကဵုပိုဒ်ဂှ် ချူလဝ် နမထိုင်သး ဂုဏ်ကျာ် နကဵုကွိင်ကွိုက်တူရိယာ ကေုာံ လှ်ေဒယှ်ေဂှ်ရ ဆာလာမ် ၁၅၀ ဂှ် ညးကော်စ "ဆာလာမ်ကွိင်ကွိုက်"ရ၊၊

ဆာလာမ် ၁၅၀ ဂှ် ဒှ်ဒွက်ဓမ္မ ဘာသာယုဍ(ဂျူ)၊ ကာတ္တလေတ်၊ အင်္ဂလိကန် ကေုာံ ပရဝ်တေတ်သတာန် ပ္ဍဲကာလ ညးတအ် မဗှ်ဗၞုဟ်ဂုဏ်ကျာ်ရ၊၊ ပ္ဍဲကဵု ကာတ္တလေတ်မ္ဂး ဒွက်ဆာလာမ် ၁၅၀ ဂှ် ဒှ်ဒွက် မဗှ်ဗၞုဟ်ဂုဏ်ကျာ် ပ္ဍဲအခိင်နူဂယးရ၊၊ အတိုင်သၠပတ်ဆာလာမ်မ္ဂး သၠပတ်ဆာလာမ်ဂှ် မပ္တံကဵု သၟိင်ဇၞော် ဍာဝိတ် ကဵု အာသာပ်ပရဝ်ဖေတ်တအ် ချူဇန်လဝ်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒွက် ဆာလာမ် ၁၅၀ ဂှ် အလဵုဇကု သၟိင်ဍာဝိတ် မချူလဝ်လေဝ် ဒှ်မာန်ရ၊၊ နူကဵု သၞာံမဂၠိုင်ကဵုကၠံဂှ်ရ နကဵု အရေဝ်ဘာသာနာနာ ကၠာဲစၠောအ် စုတ်မဒွက်တုဲ ဒယှ်ေကၠုင်ရ၊၊ နကဵုဘာသာဂျာမာန်ဂှ် ဗရုက်နေရ် (Bruckner) ဖျေဟ်အခိုက်တုဲ ဒယှ်ေလဝ် နူကဵုသၞာံ ၁၈၉၂ တေအ်ရ၊၊ နကဵုဘာသာလေတ္တေန်ဂှ် Stravinsky ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် နကဵုယၟုဒွက် Symphony of Psalms၊ နကဵုဘာသာဟေဗြေဝ်မ္ဂး Tehillim၊ Karl Jenkins ချူလဝ် နကဵုဒွက်ဂကောံ Gloria ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ်ကီု ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊၊ နကဵုဘာသာမန်ဂှ် နူကဵု ဌာနရေဒဳယော FEBC - Mon (အစဳအဇန် လျးဂကူမန်) စဳဇန်တုဲ နာဲအံက်ပိုင် ဖျေဟ်အခိုက် နကဵုကွိင်ကွိုက်တူရိယာမန်တုဲ ဒယှ်ေလဝ် အတိုင်မကၠုင် နူသၠပတ်ဂှ် မွဲဒွက်၊ တုဲပၠန် ကေတ်အဓိပ္ပါယ် အတိုင်တြေံတုဲ ကလေင်ချူလဝ်တၟိဂှ် မွဲဒွက်ရ၊၊ ပ္ဍဲဒွက်နာဲအံက်ပိုင် မကလေင်ချူလဝ်တၟိဂှ် ယၟုကွိင်ကွိုက်မန်ဂမၠိုင်ကီု အခိုက်အလိုက်မန်ကီု ပါလုပ် ပ္ဍဲကဵုဒွက်ဂှ် ဗွဲမဍိုက်ပေင်တုဲ အခိုက်ဒွက်ကီု သတ်ဒွက်ကီု ဍိုက်ပေင်တဴကဵု ရှ်သာသောတ ဗွဲမလောန်တုဲ ဒးအမ်သဝ် ပါန်ကွတ် နာဲအံက်ပိုင် ဗွဲမလောန်ရ၊၊ ဒွက်ဂှ် ပ္တိတ်လဝ်  ပ္ဍဲ ကဝးဇြဳဒဳ ဒွက်ဓမ္မခရေတ်ယာန်မန် အလန်တတိယ ရ၊၊

ဆာလာမ် ၁၅၀ ဝွံ ညံင်ရဴ ဆာလာမ် ၁၄၆၊ ၁၄၇၊ ၁၄၈၊ ၁၄၉ တအ်ကီု လအိတ်လိက်ဂှ် အိုတ်ကဵု နကဵုအရေဝ်ဟေဗြေဝ် ဟလ်လေလူယး (הַלְלוּיָהּ Hallelujah) မအရေဝ်ဂှ် ညးကၠာဲလဝ် နကဵုဘာသာမန် "ထိုင်သးကျာ်ထာဝရအိုတ်"၊၊

ပ္ဍဲ ဆာလာမ် ၁၅၀ ဂှ် တူရိယာ သီုဖအိုတ် ဒစိတ်ပြကာ တိင်တိုက်တုဲ ထိုင်သးပူဇဴ ဂုဏ်ကျာ်ရ၊၊[၂] ကာလမကၠာဲဘာသာ ပ္ဍဲလိက်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် တူရိယာတအ်ဂှ် ဟွံမံက်ဂတဝ်ရ၊၊ ဒုင်သဇိုင် ကုလိက်ဟေဗြေဝ်တုဲ တူရိယာဒစိတ်သာ်ဂှ် ခပိုဝ် (shofar) မဒှ်တူရိယာဗဂိုဟ် မကၠောန်လဝ်ကဵု ဒြင်(ပြေင်)၊ ထၞ (lyre)၊ စံင် (harp)၊ ဗာတ်/ဗံ (drum)၊ အဝ်ဂေန် (organ)၊ ကလောတ် (flute)၊ ဆာင် (cymbal)၊ ခဏောဲ (trumpet)၊[၃] ရံင်ကဵု ပိုဒ်ဏအ်တုဲ ဒဒှ်ရ ပ္ဍဲအခိင်တေအ် ကောန်မၞိဟ် နူဒေသ လဒေါဝ်ဗၟံက်တအ် စကာလဝ် ကွိင်ကွိုင်တအ်ဏအ်ရောင်ဂှ် ဟီုမာန်ရ၊၊

ပ္ဍဲကဵု ဒွက် နာဲအံက်ပိုင် မကလေင်ချူလဝ်တၟိဂှ် တူရိယာမန်သီုဖအိုတ် ညးစုတ်လဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ဒွက်ညးဂှ် သီုဗၟံက်ထ္ၜးဏာ ကွိင်ကွိုက်တူရိယာမန် သီုဖအိုတ်ရ၊၊

ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ် ဆာလာမ် ၁၅၀ နကဵုဘာသာဟေဗြေဝ် ကေုာံ ဗီုမကၠာဲစၠောအ် နကဵု ဘာသာအင်္ဂလိက်ကီု[၄] သီုကဵု ဘာသာမန်၊၊

ပိုဒ် ဘာသာဟေဗြေဝ် ဘာသာအင်္ဂလိက် ဘာသာမန်
1 | הַ֥לְלוּיָ֨הּ
הַֽלְלוּ־אֵ֥ל בְּקָדְשׁ֑וֹ
הַֽ֜לְ֗לוּהוּ בִּרְקִ֥יעַ עֻזּֽוֹ
Hallelujah!
Praise God in His holy place,
praise Him in the firmament of His might.
ပ္ဍဲဒမံင်ဌာန မသ္အးဇ္ၚးဂှ် ထိုင်သးကျာ်ဂမျိုင်အိုတ်ရ၊၊
ဒမံင်ကြဳဇှ် မပြာကတ် ပ္ဍဲဂၠးအကာသ လတူဂှ် ထိုင်သးကျာ်ဂမျိုင်အိုတ်ရ၊၊
2 הַֽלְלוּהוּ בִּגְבֽוּרֹתָ֑יו
הַֽ֜לְל֗וּהוּ כְּרֹ֣ב גֻּדְלֽוֹ
Praise Him with His mighty deeds,
praise Him as befits His superb greatness.
ဟိုတ်နူ ဣဓိကျာ် မတၟေင်တၟဟ်တအ်ဂှ် ထိုင်သးကျာ်ဂမျိုင်အိုတ်ရ၊၊
အတိုင်ဒဒှ်တဳလပိုန် မဇၞော်ပြဲ ဗွဲမလောန်ဂှ် ထိုင်သးကျာ်ဂမျိုင်အိုတ်ရ၊၊
3 הַֽלְלוּהוּ בְּתֵ֣קַע שׁוֹפָ֑ר
הַֽ֜לְל֗וּהוּ בְּנֵ֣בֶל וְכִנּֽוֹר
Praise Him with a shofar blast,
praise Him with psaltery and lyre.
ဗဂိုဟ်ခပိုဝ်တုဲ ထိုင်သး ကျာ်ဂမျိုင်အိုတ်ရ၊၊
ဇက်ဒြဝ်တိင်စံင်တုဲ ထိုင်သးအိုတ်ရ၊၊
4 הַֽלְלוּהוּ בְתֹ֣ף וּמָח֑וֹל
הַֽ֜לְל֗וּהוּ בְּמִנִּ֥ים וְעֻגָֽב
Praise Him with timbrels and dance,
praise Him with stringed instruments and flute.
တက်ဗာတ်တုဲ နကဵု မလှ်ေဒံင်သလာ်ဂှ် ထိုင်သးအိုတ်ရ၊၊
ဒဍေဝ်မနွံရမ္သာင်လှဲလးဂှ် တက်တုဲ ထိုင်သးအိုတ်၊၊
5 הַֽלְלוּהוּ בְּצִֽלְצְלֵי־שָׁ֑מַע
הַֽ֜לְל֗וּהוּ בְּצִלְצְלֵ֥י תְרוּעָֽה
Praise Him with resounding cymbals,
praise Him with resonant cymbals.
ဆာင်မဇၞော်လောန်ဂှ်လေဝ် တက်တုဲ ထိုင်သးအိုတ်ရ၊၊
ဆာင်မဇၞော်လောန်ဂှ်လေဝ် တက်တုဲ ထိုင်သးအိုတ်ရ၊၊
6 כֹּ֣ל הַ֖נְּשָׁמָה תְּהַלֵּ֥ל יָ֜֗הּ
הַֽלְלוּיָֽהּ
Let every soul praise God.
Hallelujah!
ညးမနွံကဵုလမျီုအိုတ်သီုတအ်ဂှ် ကဵုထိုင်သးကျာ်ထာဝရအိုတ်၊၊
ထိုင်သး ကျာ်ထာဝရအိုတ်၊၊

မူ နာဲအံင်ပိုင် မချူလဝ်တၟိ၊၊

နူစိုတ်ဇြိုင်ကေဝ် ထိုင်သးကျာ်ဂမျိုင်ရ၊၊ ပြာကတ် ဂၠးအကာသ ဂုဏ်ဇၞော်လောန် လၟိုန်ထာဝရ နွံဣဓိဗလ ဂၠိုင်တဴလောန်၊ ဂုဏ်တၠဳပိုန် ပြဲလောန်သေင်ဟာ ရဴဂဴအဲပရဲ ရိုဟ်တ္ၚဲညိဟွံခြာ၊ ဇိုန်ကဵုဖဵုတသိုက် ဗၠးပရိုတ်လၟိုန်အခါ ရှ်ေသှ်ေပင်မှိင် ကွိင်လဟိင်ဏာ)၂

ဗဂိုဟ်ခပိုဝ်တုဲ ထိုင်သးကၠာ ဓဇက်ဂြဝ်တိင်စံင် ပလံင်ဏာ ဗာတ်လှာ် ကွာ်သီု ဗာတ်တဠာ၊၊ ရမ္သာင်မံင် လှ်ေကွာဲကီု သီုဒံင်ခလာ် ဂၠိုင်သာ်တူရိယာ ကွိင်ဇုက်ထၞကီု ဗဂိုဟ်သီုခနောဲခရာ ဗာတ်ကိုင် ကယျိုင်လဝ် သီုထဝ်ကၠာ၊၊

အသဝ်ဂုဏ်နာဲသာ ဇၞော်တဴလောန် ထာဝရသေင်ဟာ)၂

ဟိုတ်ဂှ်ညဳသၟဟ် ပ္ဍဲပိုယ်ဂမၠိုင် ဗိုင်ပူဇဴအာ ကွိင်ကွိုက်အခိုက်ကၞာ ဖံဇၞော်တက်ကီု သီုချာင်ခဍေဝ် ပလံင်ဏာ လဟဝ်လေဝ် ဍိုန်ဍောတ် လၟောဝ်ကွိင်ကျာ ဇၞော်ဍောတ် ကလောတ်ၜါ ရှ်သောတလဟိင် တိင်ညိသီုကျာံ ဗာတ်စၞာံကြီုသဓဵု ဒွက်မ္ၚဵုအခိုက်ကၞာ ထိုင်သးလဝ်ကျာ်ပိုယ်ကၠာ သတ်တအ်အိုတ်သီု တန်တဴဒၟံင် အလုံလိုက်လောကာ

ညံင်ဗၠးဒဒိုက်သေင်ဟာ ဟံင်ပြာ်ဖျဴဏာ စွံဓဝ်မေတ္တာ လၟိုန်အခါ လတူပိုယ်တအ် သေင်ဟာ ဂြုဂြုဂြီုဂြီု ထိုင်သးကျာ်ကၠာ နကွိင်အခိုက်ကၞာ ပ္ဍဲလၟိုန်အခိင်အခါ၊၊[၅]


ဒွက်ဆာလာမ် ၁၅၀ ဂှ် ကဠင်ကေတ် နူကဵု မုက်လိက် www.monradio.org Archived ၂၀၁၉-၀၇-၀၉ at the Wayback Machine ဂွံမာန်ရ၊၊ မူနာဲအံက်ပိုင် မချူလဝ်ဂှ် ကဵုလဝ်ယၟု Worship Him With Music ပူဇဴကျာ်ဂမျိုင် နကဵုကွိင်ကွိုင်၊၊

မဖျေဟ် နမကွိင်ကွိုက်

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဆာလာမ် ၁၅၀ ဂှ် ဟိုတ်မၞုံကဵု ယၟုကွိင်ကွိုက်ဂမၠိုင်တုဲ "ဆာလာမ် ကွိင်ကွိုက်"[၆] မြဴသာ်ဝွံလေဝ် ညးကော်စအိုတ်တုဲ အစာကွိင်ကွိုင် ဗွဲမဂၠိုင် ဖျေဟ်အခိုက်ဒွက်တုဲ နဒဒှ် ဒွက်ဓမ္မခရေတ်ယာန်ဂှ် ဖန်ဗဒှ်လဝ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ၊၊

 • Ernani Aguiar - Salmo 150[၇]
 • Bach, motet Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225|Singet dem Herrn ein neues Lied, verses 2 and 6[၈]
 • Robert Schumann - Psalm 150 for choir and orchestra (1822) = RSW:Anh:I10.(bearing his own note: “oldest completely finished work”)[၉]
 • Bruckner — Psalm 150 (Bruckner)|Psalm 150 Halleluja. Lobet den Herrn in seinem Heiligthum WAB 38 (1892)[၁၀]
 • Mendelssohn - in Lobgesang, Op. 52 ("Alles, was Odem hat, lobe den Herrn.")[၁၁]
 • Charles Ives - Psalm 150
 • Franck - Psalm 150 (Franck)|Psalm 150]]
 • Zoltán Kodály - Geneva Psalm 150
 • Louis Lewandowski - Halleluyah (Psalm 150)
 • Edmund Rubbra – Three Psalms, Op. 61 (No. 3)
 • Charles Villiers Stanford - Psalm 150: O praise God in his holiness
 • Igor Stravinsky|Stravinsky - Symphony of Psalms, third movement
 • Duke Ellington - "Praise God and Dance" in the Second Sacred Concert
 • Benjamin Britten - Psalm 150 op. 67 (1962) for two-part children's voices and instruments (for upper voices)
 • Jimmy Webb - Psalm One-Five-O on Words and Music
 • P.O.D. - Psalm 150 on The Fundamental Elements of Southtown
 • J. Moss - Psalm 150 on The J Moss Project
 • Ronald Corp - Psalm 150, O Praise God in His Holiness (2007). He also set the Latin version of the same text in Laudate Dominum (2011)
 • Jenkins − in Gloria, movement 3 Tehillim, Psalm 150 in Hebrew (or Latin), 2010
 • VaShawn Mitchell - "Psalm 150" on Created4This
 1. Parallel Latin/English Psalter Archived ၂၀၁၇-၀၅-၀၇ at the Wayback Machine / Psalmus 1500 Archived 7 May 2017 at the Wayback Machine medievalist.net
 2. Abramowitz, Rabbi Jack (2019). "The Final Psalm". Orthodox Union. Retrieved June 10, 2019.
 3. Scherman, Rabbi Nosson (2003). The Complete Artscroll Siddur (3rd ed.). Mesorah Publications, Ltd. ISBN 9780899066509
 4. "Tehillim - Psalms - Chapter 150". Chabad.org. 2018. Retrieved 30 June 2018.
 5. တင်မလဴထ္ၜး နူ အစာဓရ်တၠသိက္ခာ မာံထောန်သိင် ကေုာံ ညးတၠကွတ် နာဲအံက်ပိုင်၊၊
 6. Voto, Mark De (4 January 2015). "The Hemlines of César Franck's Critics". classical-scene.com. Retrieved 4 June 2019
 7. "Salmo 150 (ssa)". Earthsongs. 2019.
 8. Pamela Dellal Bach Motet Translations / BWV 225 - "Singet dem Herrn ein neues Lied" Emmanuel Music
 9. Daverio, John (1997). Robert Schumann: Herald of a "New Poetic Age". Oxford University Press. p. 23. ISBN 9780198025214. Retrieved March 4, 2019.
 10. Grasberger, Franz. Rickett, Richard, translator. "Foreword", Anton Bruckner: Sämtliche Werke: Band 20 Teil 6: Psalm 150: Studienpartitur, Musikwissenschaftlicher Verlag der Internationalen Bruckner-Gesellschaft, Vienna, 1964.
 11. Free scores of Hymn of Praise (complete) (Felix Mendelssohn) in the Choral Public Domain Library (ChoralWiki)