ညးလွပ်:Samphrani

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဒန္အိမ် >တနီ > (မကြိယာ) ဆဵု၊ ညာတ်

● သၟိၚ်သိရိမာသောက မစိုန်ဒှ်တဴ တလဍုၚ်သုဓိုမ်ဂဟ်လေရ် ဒဟ်တဴ ကလောတိလပိုယ် ပ္ဍယ်ဘဴမလွောန်တုယ် ဒဟ်အိုဝ်ဒစိ နဓမၟဒေသနာတိလပိုယ် ဒန္ဍောအ်ဗတွောန် သၟိၚ်တုယ် သၟိၚ် သဒ္ဓါသ္ဍိုက်မ္လိုက်တုယ်၊ ဟေတ်မသ္ဂောအ်ဒန္အိမ်ကျာက်၊ မသ္ဂောအ်ညာတ်ကျာက်၊ မသ္ဂောအ်ကိုဝ်ဒါန် ကုကျာက်တြယ်၊ သၟိၚ် အာယာစန ကုတိလပိုယ်မဟာထေဂဝမ္ပတိရ။ (လိက်တၟအ််)

● ယြဴပူဂဵုမွဲ တနီဒးသာသနာ၊ မြာဆဵုရတ် ၃ ပြကာ၊ သ္ဂောံတန်တဴ ပ္ဍဲဒလောံဗတောန်ကျာ် သဒှ်မ္ဂး မဟာသုခံ တသိုက်မဇၞော်ကီုလဝ်၊ မဟာဘောဂံ ဘိုက်ဘက်မဇၞော်ကီုလဝ်၊ မဟာယသံ ယတ်သပတ်မဇၞော်ကီုလဝ်၊ ဘဝိဿတိ ကြက်ဒှ် ကုတလဝါသနာသာတုဇန်တြုံဗြဴတံဂမၠိုၚ် သဘဴမဆောတ်အာမ္ဂးဟမွဲရ။ (သၠပတ်နာရဇိ)

● နူသုဂ္ဂတိ စုတိစှ်ေကၠာ၊ ခါမစှ်ေကၠုၚ် ဍုၚ်မၞိဟ်လိုက်ဗာ၊ ဂကူရုပ်ပိုန် ကွိုန်ဘက်ပညာ၊ ဍိုက်ပေၚ်သ္ဂေဟ်သွဟ် ဒယှ်ပြာထာ၊ သ္ဂောံတနီကၠာ ကျာ်အနာဂတ်၊ သ္ဂောံပၚ်မိၚ်ဓဝ် ဖျုၚ်လဝ်က္တောဝ်မတ်၊ ဍုၚ်နိဗာန်သၟတ် တိုၚ်အမှတ်စိုတ်၊

မသ္ဂောံအဵုဇိုတ် တမာစိုတ်ရောၚ်။ (လိက်ပယးအနိစ္စ)

● ဒေါဝ်တရဴ ပ္ဍဲသပိုဟ်ဂြိုပ်တောဝ်ကပ္ပါသဝနသောဏ္ဍဂှ် သဗ္ဗညု တနီညး ၃၀ မပ္တံကုဘဒ္ဒိယ၊ သဗ္ဗညု ဒလောံဗတောန် တွံဓဝ်၊ အိုတ်ညး ၃၀ ဂွံဓဝ်၊ ဒှ်ဂမှဳဨဟိဘိက္ခု၊ ဂမှဳတံဂှ် ကျာ် ဖအောဝ်စကာကဵုဂၚေၚ်အာ ဒေသစရိတ်ရ။ (သၠပတ်ဓမ္မပဒ၊ သာရိပုတ္တဝတ္ထု)

● ကၞောတ်တဲ တ္ၚဲမတနီသာသနာတဳလမၞုံပိုန်ကျာ်တြဲအရဳယမေတ္တဲယျ ဂးတုဲ နိဗာန်ထာန်မပလိုတ်ကၠေံ ဒဒိုက်သံသာ၊ ထာန်ဇမၞးဗျာဓိ၊ ထာန်ဟွံဒးတန်ပဋိသန္ဓိၜါဝါဂှ် သတ်တလကုသဵုတံ မကလိဂွံ ပ္ဍဲကာလဂှ် မဆောတ်ဟမွဲရ။ (ပြကိုဟ်ပသာဒဝါဟ၊ ၁၁၄၇ သၞာံ၊)