ပရေင် ဒဿန ဗဟုသုတ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
(ကလေင်ထ္ၜး နူ ဒဿန ပရေင် ဗဟုသုတ)
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

(၁) ။ လိက်ပတ်ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ ဒှ်သ္ကံတဲပိုဲမၞိဟ်တံခိုဟ်အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံလေပ်လဝ်လိက်ဂကူဂၠိုင်ဟေင် ဗဟုသုတပရေင်ဆဵုဂဗပရေင်ကၠိုဟ်စိုတ် နဲကဲသုင်စောဲဘဝလေဝ်ဒှ်ဖဵုဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ကွေံကွေံရ၊ ပ္ဍဲကဵုလိက်ဗၟာလေဝ် ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံလေပ်ဂၠိုင်ဟေင် ပေတုဲဒှ်ဖဵုသွက်ပိုဲမန်တံရ၊ (ပိုဲထေဲကဵုဗၟာတုဲ ပိုဲဟွံဗှ်ဟွံချူဟွံလ္ၚတ်လိက်ဗၟာမ္ဂးတှ်ေ ဗီုလဵုဂွံကလေင်ဒစဵုဒစးကဵုဍေံဂွံဂှ်အိုတ်ရော နဲလဵုပိုဲဂွံမာန်ဍေံဂှ်ရော)၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ပိုဲထေဲကဵုဍေံက္ဍင်တှ်ေ ထေက်ကြိုက်ပိုဲတံဒးတီဒးကၠိုဟ်လဝ်လိက်ဍေံအရေဝ်ဍေံမှ ပိုဲတံဂွံတီမူဍေံကၠောန်သ္ပမူဍေံဟီုဂးတုဲ ပိုဲတံဂွံရပ်ဇိုင်ဍေံဒးရ။ (ပိုဒ် − ၁) ။


(၂) ။ တင်သၟာန်ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ ဒးတင်ဂုဏ်ကဵုညးမသၟာန်နင်လဝ်တံဂှ်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကၠောန်ဍာံကၠောန်ဇေတ်မ္ဂးတှ်ေ ဒၞာဲသၠေဟ်ပၟာတံဂှ်ဒှ်ကၠုင်တင်သၟာန်တုဲ ဣဏံဟေင်ရအခေါင်သွက်ဂွံထ္ၜးဓဝ်ဍာံကမၠောန်ဇကုမကၠောန်ဒၟံင်တံဂှ်ဟေင်ရ၊ တင်သၟာန်ဟွံမွဲမ္ဂးတှ်ေဟွံဒှ်ကၠုင်တင်သွဟ်ပုဟ်၊ ယဝ်ရတင်သွဟ်ဟွံမံက်ကၠုင်ရုပ်ရဴမ္ဂးတှ်ေ ဓဝ်ဍာံဟီုဂှ်ဟွံမွဲပ္ဍဲကမၠောန်မကၠောန်ဒၟံင်ဂှ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ မူကမၠောန်ကၠောန်ကၠောန်အခက်ခုဲပြသၞာဟွံမွဲဂှ်ဒှ်အာဟွံမာန်တုဲ အတိုင်သဘာဝဟေင်ပိုဲဒးသှ်ဗလးပ္တိတ်ကေတ်မာန်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကၠောန်ဍာံဟီုဍာံမ္ဂးတှ်ေ ဟွံဒးသုင်စောဲကၠေင်က္ဍဟ်တုဲ ကလေင်သှ်ဟီုလဴမာန်ဗွဲမလောဲလောဲသွာသွာရ၊ (ဓရ်ဍာံဟီုဂှ်ဒးဒှ်သဘာဝမွဲဟေင်)ရ၊ ယဝ်ရသုင်စောဲက္ဍဟ်ဒးကူချပ်လအ်လမ္ဂးတှ်ေ ဣဏံဂှ်အရေဝ်ဓရ်ဍာံဟွံသေင်ရ။ (ပိုဒ် −၂) ။


(၃) ။ ညးလဵုမွဲဒှ်မၞိဟ်ဍိုဟ်ကေက်စဳကၠးသ္ကေက်သ္ကာတံဂှ်ချပ်ကဵုအိုတ်အးမံင်ညိဏး၊ လ္ပဟီုကြဴမံင်အဲဏံဒှ်မၞိဟ်ဍိုဟ်ကေက်စဳကၠးအိုတ်မွံ၊ ဆဂးဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ်ဍိုဟ်ကေက်တံဂှ်ဒှ်အာမၞိဟ်ခိုဟ်ဖအိုတ်လေဝ်ဟွံသေင်ပုဟ်၊ ပ္ဍဲမၞိဟ်ဍိုဟ်ကေက်တံဂှ်လေဝ် ကၠောန်ဗၠေတ်နွံမံင်ကီုရ၊ ယဝ်ရဍေံတံကၠောန်ဗၠေတ်လီဠာန်တ္ၚံက်စၞာဲမ္ဂးတှ်ေ ပေဂၠိုင်နူကဵုမၞိဟ်ဒိုဟ်ဓီုတံဂၠိုင်ဂၠိုင်ကဵုဆဏီတင်ဏံချပ်ရံင်ကဵုအိုတ်အးမံင်ညိအဴကောန်မန်တံ။ (ပိုဒ် −၃) ။


(၄) ။ သြန်ဂှ် ဝါတ်လောဲလေဝ်သုင်စောဲဂွံဖအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရသုင်စောဲဟွံလေပ်မ္ဂးတှ်ေ သေဋ္ဌဳကီုမၞိဟ်ဝါတ်ကီုဂှ် ဂွံကၠုင်ပြသၞာတုပ်တုပ်ကီုရ။ (ပိုဒ် −၄) ။


(၅) ။ (မတ်)အရီုပွမဆဵုညာတ် (ကတောဝ်)အရီုဂွံမိင် (မုဟ်)အရီုဂွံဒုင်ကေတ်ကျာ (လတာ်)အရီုဂွံဒုင်ရှ်သာ (စၞာံဇကု)အရီုစုတ်လုက်မဒှ်ရ၊ အရီုမသုန်ဏံဂှ်ဟေင်ရ ဖန်ဗဒှ်ဘဝပိုဲသတိဒးလီုလာ်။ (ပိုဒ် −၅) ။


(၆) ။ ကောန်ၚာ်ၜါတက်ၜုင်ညးသ္ကံမ္ဂးတှ်ေ ပိုဲမိယာဲတံ ဒးစၟဳစၟတ်(ဟိုတ်ဖဵု)ဍေံကၠးကၠးတုဲ ကောန်ၚာ်မွဲလပါ်ဂှ်ဒးဗၠေတ်နွံရ၊ နကဵုဆာန်ကောန်တုဲ ကောန်ဒးဟွံဒုင် နကဵုဒေါသသ္ကာတ်သ္ကာတ် ဂံင်ထ္ၜးအစောန်စရာဲကဵုညးဍုင်ကွာန်ဗဵုဝေင်အိုတ်ရ။ (ပိုဒ် −၆) ။


(၇) ။ ပိုဲတံသၟာန်မံင်ခန္ဓကာယပိုဲဏံကီုဟာ(ဘဝအဲဗီုဒ်ှနွံဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်ပေင်ဗၟိက်စိုတ်ရဟာ)၊ ယဝ်ရပိုဲသၟာန်ဒၟံင်စိုတ်တေံတွဵုဏောင်တှ်ေ တ္ၚဲဂွံပေင်စိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံဂှ်အခိင်ပေင်ဟွံမွဲရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ (စိုတ်)ဏံမွဲဟေင်ရဒှ်နာဲတၠဘဝပိုဲဏံကီုရ၊ စိုတ်အာလပါ်ပရေံတှ်ေဘဝပိုဲလေင်ရ၊ စိုတ်အာလပါ်ဂၠံင်တရဴတပ်ဓဝ်ဏောင်တှ်ေ ဘဝပိုဲဏံလေဝ်ဂွံတသိုက်ပ္ဍဲအခိင်မသှ်ေဒၟံင်သီုဖအိုတ်ဏံရ။ (ပိုဒ် −၇) ။


(၈) ။ ဘဝမလောန်ကၠုင်နူအတိက်တုဲကၠုင်တေံဂှ် ပိုဲတံလ္ပဂၠာဲဒုဟ်လ္တူညးသ္ကံအိုတ်ညိအဴ၊ ထေက်ကြိုက်ဒးရံင်ပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံညိ၊ သဘာဝမၞိဟ်ဟီုဂှ် အခိင်ပြံင်သၠာဲနွံတုဲ ပိုဲတံလ္ပရံင်ဆဵုကေတ်ဘဝဍေံဗီုတြေံတေံဂှ်တွဵုညိ၊ ပိုဲဒးရံင်ပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံဍေံ သုင်ဘဝဗီုလဵု ဟီုဂးအရေဝ်ဗီုလဵုဂှ်အိုတ်ညိ၊ ယဝ်ရသာ်ဂှ်ဟွံသေင်မ္ဂးတှ်ေ ပိုဲရံင်ညးတၞဟ်ဒှ်ဒၟံင်လပါ်အနှုက်တွဵုရ။ (ပိုဒ် − ၈) ။


(၉) ။ တသိုက်မိမၜါဇၞော်အိုတ်ဟီုဂှ်တှ်ေ (ကောန်ဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲ ရီုဗင်ဘဝဇကုမာန်)တှ်ေ ဣဏံရတသိုက်မိမၜါဇေတ်ဇေတ်၊ ယဝ်ရနဲကဲသုင်စောဲဘဝကောန်တံဒှ်ဒၟံင်အခက်ခုဲပြသၞာတွဵုတှ်ေ ပ္ဍဲအခိင်တေံဂှ် မိမၜါလေဝ်ဗျုဇရာတုဲ ညးဂှ်ဂွံရီုဗင်မင်မွဲလွဳပရာညးတံအိုတ်ရော၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ၜိုတ်ဆဘဝကောန်တံဍေံဟွံပြေပြံင်ဏောင်တှ်ေ ဗီုလဵုဂွံရီုဗင်မိမၜါရော။ (ပိုဒ် − ၉) ။


(၁၀) ။ ဒ်ှမၞိဟ်တၠပညာဟွံဂွံ ဒှ်မၞိဟ်တၟေင်လေဝ်ဟွံလောဲတှ်ေလ္ပအောန်စိုတ်ညိ၊ မၞိဟ်တၟေင်ဟွံဂွံဒှ်တှ်ေဒးဒှ်မၞိဟ်ဓမ္မတာမွဲညိ၊ ဒှ်မၞိဟ်ဓမ္မတာမွဲဟေင်ခိုဟ်အိုတ်ရ၊ ဓမ္မတာဂှ်သဘာဝ သဘာဝဂှ်လေဝ်ဓရ်ရ၊ ဒှ်မၞိဟ်ဓမ္မတာမွဲဟေင်ဘဝဏံသၠးဗွးတုဲ ဂွံဆဵုကေတ်ဘဝပိုဲဏံဇေတ်ဇေတ်ကၠးကၠးမာန်ရ။ (ပိုဒ် − ၁၀) ။


(၁၁) ။ မူပပိုဲဏံဒးက္တဵုဒှ်ကၠုင်မၞိဟ်ဂှ်ရော၊ အဃောပိုဲဂျိုင်မံင်အခိင်မသှ်ေတံဂှ်လေဝ်မူပိုဲတံဒးကၠောန်ဒးသ္ပအိုတ်ဂှ်ရော၊ (သွဟ်ဍေံဟီုဂှ်တှ်ေ) ပိုဲတံက္တဵုဒှ်ကၠုင်မၞိဟ်ဂှ်တှ်ေ ဒးကၠုင်ကၠောန်ဖဵုခိုဟ်မွဲရ၊ အခိင်မသှ်ေဒၟံင်တံဂှ်ပၠန်လေဝ်ဒးကၠောန်ဖဵုခိုဟ်ပၠန်ရ၊ ဖဵုခိုဟ်ဟီုဂှ်ဒှ်ကမၠောန်လပါ်ခိုဟ်မွဲဟေင်ရ။ (ပိုဒ် − ၁၁) ။


(၁၂) ။ လ္တူလပှ်ကျာ(Online)အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ်ဂတာပ်အခေတ်ကွေံကွေံရ၊ ဆဂးဂှ်တှ်ေ ဒှ်ညံင်ရဴကဵုၜုန်ကေက်ဒၟံင်သီုၜါလပါ်ကီုတုဲ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံသုင်စောဲစကာဍေံဟွံလေပ်မ္ဂးတှ်ေဗဒှ်ကဵုဘဲအန္တရာဲသွက်ဘဝပိုဲဏံမာန်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံသုင်စောဲစကာဍေံဒှ်မ္ဂးတှ်ေ ဗဒှ်ကဵုဘဝပိုဲကောန်ဂကူတံဂွံကၠုင်ဂုဏ်ဖဵုနာနာမာန်ရ။ (ပိုဒ် − ၁၂) ။


(၁၃) ။ ယဝ်ရပိုဲဒှ်မၞိဟ်ကၠောန်ကမၠောန်မွဲ ဒှ်မၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်မွဲတှ်ေ အခိင်ဟီုမ္ဂးဂှ်ပြဟ်တဴကွေံကွေံရ၊ အခိင်မသှ်ေဒၟံင်ပ္ဍဲမွဲဘဝဂှ်နွံကဵုၚုဟ်မးဗွဲမလောန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပိုဲမၞိဟ်ဏံဂှ်ကၠောန်ဂွံတဴအရာတၟေင်တၟေင်ဗွဲမဂၠိုင်ပ္ဍဲအခိင်မသှ်ေဒၟံင်ဏံဂှ်ရ၊ အခိင်ချိုတ်အာတုဲ ဘဝဏံဂှ်ဒှ်အာသုညရ၊ အခိင်မသှ်ေဒၟံင်တ္ၚဲဏံဟေင်ရ မူပပိုဲတံဖအိုတ်မံင်အခိင်မွဲတ္ၚဲတုဲမွဲတ္ၚဲဂှ်အိုတ်ရော၊ (ပိုဒ် − ၁၃) ။


(၁၄) ။ သွပ်လ္ပအ်တံဂှ်လဆောဝ်လဆောဝ်တှ်ေ ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဏံလေဝ်ဒှ်ကၠုင်မာန်ဏောင်၊ သွပ်လ္ပအ်လ္ၚဵုဂှ် ယဝ်ရတုပ်မံင်ကဵုတိုင်ပ္ကဴပိုဲတံမရန်တၟံလဝ်ဏောင်တှ်ေ ပိုဲဏံဂွံကၠုင်ဂ ဥုဲဒြဟတ်မွဲသွုင်တုဲ သွက်ဂွံဆက်ပြိုင်အာဘဝညံင်ဂွံစိုပ်အာတိုင်ပ္ကဴတေံမာန်လောဲလောဲရ၊ ယဝ်ရဓဝ်ပတ်ှေပိုဲနွံ ပိုဲဆာန်မံင်တိုင်ပ္ကဴတေံဏောင်တှ်ေ ဟီုစဟွံဂွံရဂှ် ဗီုပိုဲတိက်လ္ပအ်နူဗ္တံဂှ်ဒှ်မာန်ဏောင်ဟာဟွံတီ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ဘဝဂှ်ပိုဲတံလ္ပသာသ္ပအ်အိုတ်ညိအဴ။ (ပိုဒ် − ၁၄) ။


(၁၅) ။ ယဝ်ရပိုဲဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာမ္ဂးတှ်ေ ဗီုအပါပိုဲလးလဝ်ဂၠံင်ဍာန်တံဂှ် ယဝ်ရပိုဲကောန်တံဗက်ကွာ်အာမ္ဂးတုဲ နဲကဲသုင်စောဲဘဝ နဲကဲပြိုင်ပ္ကာန်ကဵုပြသၞာ နဲကဲဗပေင်ဗုင်ဂၞဴ နဲကဲရေင်တၠုင်ဖဵုနာနာအရာဆေင်စပ်ကဵုဘဝပိုဲတံဂှ်တှ်ေ အပါပိုဲဗုဒ္ဓစဳရေင်ဗ္တောန်လဝ်တုဲဒှ်မံင်အိုတ်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကၠိုဟ်ဗုဒ္ဓဘာသာမ္ဂးတှ်ေ ဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲလးလဝ်ဂှ်ပိုဲတံဆက်ကွာ်အာသိုက်သိုက်မ္ဂးဟေင် ဂွံစိုပ်အာတိုင်ပ္ကဴဘဝမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ နဲကဲသုင်စောဲဘဝယဝ်ရပိုဲကောန်တံဂၠာဲတသိုက်ဟွံဆဵုမ္ဂးတှ်ေ ဂၠံင်ဍာန်ပိုဲကွာ်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်ဒှ်ဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲလးလဝ်ဟွံသေင်ပုဟ်၊ ပိုဲကွာ်ဒးအာဂၠံင်ဍာန်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ကီုရ၊ (ယဝ်ရဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာမ္ဂးတှ်ေ အရာနာနာဆေင်စပ်ကဵုဘဝပိုဲတံဂှ်တှ်ေဒးလောဲသွာဖအိုတ်မာန်)ရ၊ ဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲဂှ်ဒှ်ဒၟံင်ဂၠံင်ဍာန်သဘာဝမွဲတုဲ ဟိုတ်ဂှ်ဟေင်ရ သဘာဝဂှ်သာမညဓမ္မတာမွဲရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေင် ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဟီုမ္ဂးအရာဆေင်စပ်ကဵုဘဝပိုဲဏံဂှ်တှ်ေဒးလောဲသွာဖအိုတ်ရ၊ ဣဏံရဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲဇေတ်ဇေတ် ဣဏံရဒှ်ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာသွက်ပိုဲဇေတ်ဇေတ်ရ။ (ပိုဒ် − ၁၅) ။


(၁၆) ။ ကၠောန်ကုသဵုတုဲတြုံဗြဴဒှ်သၞသေက်ဇဵုညးသ္ကံဂှ်ဍေံဟွံဒှ်ကုသဵုကီုရ၊ ကၠောန်ကုသဵုတုဲဖဵုကုသဵုဂှ်ဒးသုင်စောဲဂွံပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံရ၊ ကၠောန်ကုသဵုဟီုမ္ဂးဂှ် (ကၠောန်ခိုဟ် ကၠောန်ဖဵု ရေင်တၠုင်ဖဵုလေဝ်)ဟီုစဂွံတုဲ ဖန်ဗဒှ်ကဵုစိုတ်ပိုဲညိင်ဝတ်သ္အးဇ္ၚးတုဲ ကၠောန်ကမၠောန်လေဝ်စိုပ်အာတိုင်ပ္ကဴပြဟ်ပြဟ်မာန်ရ၊ ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေၜိုတ်ဆဗဂဵုလဟဵုစိုတ်ပိုဲမဒှ်ရ၊ စိုတ်မွဲခိုဟ်အာတုဲ အရာနာနာသီုဖအိုတ်ပ္ဍဲဘဝပိုဲဏံဂှ်တှ်ေ (စိုတ်ဒှ်နာဲခန္ဓဒှ်ဍိက်)တုဲ နာဲကွာ်အာဍာန်တပ်အးမွဲတၞုင်တှ်ေ ခန္ဓဘဝပိုဲဏံဂှ်လေဝ်ဂွံဒှ်တသိုက်မာန်ရ ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေၜိုတ်ဏံဓဝ်ရ၊ သဗ္ဗနာနာဍေံက္တဵုဒှ်ပ္ဍဲဘဝပိုဲဏံဂှ်တှ်ေ(ဒးနွံကဵုဟိုတ်ဖဵု)ဟေင်ရ၊ ပိုဲဒးသမ္တီလဝ်တွဵုညိဏး ဟိုတ်နွံမှဖဵုဒှ်ဏောင်၊ ယဝ်ရဟိုတ်လေဝ်ဟွံမွဲတှ်ေ ဖဵုလေဝ်ဟွံဒှ်ဟွံမံက်ကၠုင်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ (ဓရ်ဂှ်သဘာဝမွဲတုဲ သဘာဝဂှ်သုည)ရ။ (ပိုဒ် − ၁၆) ။


(၁၇) ။ ပ္ဍဲကဵုကောန်ၚာ်(၃၀)တၠဂှ် ယဝ်ပိုဲစကာကဵုလံက်စုတ်ဍာ်ဂဉုဲအရံင်နာနာပ္ဍဲကဵုပ္ၚာန်လက်ဖက်ဂှ်တှ်ေ ယဝ်ပိုဲကဵုလံက်စုတ်ဗီုပိုဲစကာမွဲအရံင်မ္ဂးတှ်ေ ပိုဲဂွံကၠုင်ပ္ၚာန်လက်ဖက်မွဲအရံင်တုဲဒှ်ညံင်ပ္ၚာန်လက်ဖက်မွဲမကီုရ၊ ယဝ်ရပိုဲသၠာဲထောံနဲကဲတၟိမ္ဂးတုဲ ကဵုလဝ်အခေါင်သၠးဗွးဇၟာပ်ကောန်ၚာ်တံဂှ်မ္ဂးတှ်ေ ဗီုညးကဵုညးဒးစိုတ်အရံင်ဗီုလဵုဂှ်လံက်စုတ်မာန်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကဵုလဝ်အခေါင်ဗီုဏံဏောင်တှ်ေ စိုတ်ကောန်ၚာ်တံဂှ်လေဝ်ဟွံကြေပ်ဂြတ်တုဲ ၜိုတ်အစောန်ညးနွံဂှ်ဂံင်တံင်ပ္တိတ်နင်သုင်စောဲအိုတ်ရ၊ ဗွဲလက္ကရဴဟေင်ပိုဲတံဂွံကၠုင်ပ္ၚာန်လက်ဖက်(၃၀)မပိစှော်အရံင်ဟွံသေင်ဟာ။ (ပိုဒ် − ၁၇) ။


(၁၈) ။ (လောဲမှဒိုအ်အရက်ဒိုအ်ချေံ)အရေဝ်ဝွံကလေင်ဂတးထောံစမ်ညိအဴ၊ (ချေံဒိုအ်အရက်ဒိုအ်မှလောဲ)၊ ဗီုလဵုရော ၜိုတ်ဆဂတးထောံမအရေဝ်ဂှ်ဟေင် ဘဝဂှ်ပြံင်သၠာဲဒှ်အာမၞိဟ်လောဲလောဲဟဂှ်သေင်။ (ပိုဒ် − ၁၈) ။


(၁၉) ။ ပိစှော်တ္ၚဲပၠန်ယဝ်ပိုဲဒးချိုတ်ဏောင်ဟီုတှ်ေ အခိင်မသှ်ေဒၟံင်(၂၉)တ္ၚဲဂှ်ဗီုလဵုပိုဲဒးသုင်စောဲဘဝအိုတ်ရော၊ ဇၟာပ်ညးအဲမိက်သ္ဂောံကၠောန်ဟီုဂှ်တှ်ေ ဖဵုခိုဟ်မွဲဟေင်ဒးကၠောန်တဴရ၊ အခိင်မသှ်ေဒၟံင်ဇၟာပ်ဇၟာပ်တ္ၚဲဂှ် အရာဍေံဒှ်ဖဵုဇၞော်အိုတ်သွက်ဘဝဂှ်ဒးဂ္စါန်ကၠောန်တဴအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ အခိင်ဟီုမ္ဂးဂှ်ၚုဟ်မးဍေံဇၞော်တဴဗွဲမလောန်ကွေံကွေံရ၊ ယဝ်ရပိုဲတီကၠိုဟ်ကၠးကေတ်သာ်ဏံတုဲ မူပရောပိုဲတံသာသ္ပအ်ဒၟံင်ကဵုအခိင်ဂှ်အိုတ်ရော၊ တ္ၚဲဏံဟာတ္ၚဲယျးဟာပိုဲတံဒးချိုတ်ဟီုဂှ်ညးမွဲမှတီကေတ်ဟွံမာန်ရ၊ အရာပိုဲတီကေတ်ဟွံမာန်ဂှ်ဒးဖေက်ကွေံကွေံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ တ္ၚဲဏံဟေင်ဒးကၠောန်ဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်ၜိုတ်အစောန်ပိုဲနွံဂှ်ဒးဂ္စါန်ကၠောန်တဴအိုတ်ညိအဴ။ (ပိုဒ် − ၁၉) ။


(၂၀) ။ ယဝ်ရပိုဲဂၠုဓီုဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုဂကောံဘဝပတောံဇၟာပ်ဇၟာပ်တ္ၚဲမ္ဂးတှ်ေ ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဟီုဂှ်ပိုဲတံဆဵုကေတ်ဟွံမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ လဆောဝ်လဆောဝ်တှ်ေပိုဲဏံဒးမံင်မၞိဟ်မွဲသ္ၚိတ်သ္ၚိတ်ကီု ဒးကဵုအခိင်သွက်ဘဝပိုဲမံင်ညိင်ညိင်ညးမွဲဂှ်ကီု သာ်ဂှ်ဟွံသေင်တှ်ေ ထေက်ကြိုက်ဒးမံင်ကဵုသဘာဝညးမွဲတုဲ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ်ဟေင်ပိုဲဏံဂွံဆဵုကေတ်ဘဝဇေတ်ဇေတ်မာန်ရ၊ ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဟီုဂှ် လဆောဝ်လဆောဝ်တှ်ေဍေံနွံဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုဘဝမၞိဟ်ဓမ္မတာမွဲတုဲ ဍေံဟွံကျေဝ်ဂေါဝ် ဍေံဟွံဒယှ်တှ် ဍေံဟွံဂတာပ်အခေတ် ဟွံမွဲကဵုပွမထိုင်သးတုဲဟွံမွဲကဵုလာပ်ဗဇဴရ၊ ယဝ်ရပိုဲကၠိုဟ်ကေတ်ကၠးကၠးဏောင်တှ်ေပ္တိုန်ၚုဟ်မးဟွံမာန်ရ၊ ဖဵုဏံမွဲဟေင်ရဘဝဂှ်နွံဗၟိက်ဇၞော်အိုတ်တုဲ အခိင်ပိုဲမသှ်ေဒၟံင်သီုဖအိုတ်တံဂှ် ဂွံသုင်စောဲဘဝဟီုဂှ်တှ်ေ(တသိုက်)ရ။ (ပိုဒ် − ၂၀) ။


(၂၁) ။ တ္ဍဲဏံဇွောံမစၞစအဟာရလေဝ်ဍိုက်ပေင်ဒၟံင်ရတှ်ေ မူပရောဒှ်ဒၟံင်ပေဲါပြိုင်ပ္ကာန်ဂှ်အိုတ်ရော? ဘဝဟီုဂှ်စွံလဝ်တိုင်ပ္ကဴဗီုလဵုအိုတ်ရော? တသိုက်ပ္ဍဲဘဝဇေတ်ဇေတ်ဂှ်လေဝ်ဗီုလဵုအိုတ်ရော? ဂျိုင်ဒၟံင်တ္ဍဲဏံဂှ်လေဝ်မူအဓိပ္ပဲါရော? ပိုဲဒးသမ္တီလဝ်တွဵုမွဲဂှ်တှ်ေ ဘဝပိုဲဏံဂှ်အခိင်အိုတ်ကၠုင်မံင်သိုက်သိုက်ကီုရ၊ အခိင်ဂှ်ယဝ်ပိုဲကၠိုဟ်ကေတ်ၚုဟ်မးဍေံမ္ဂးတှ်ေ ဒှ်တဴဖဵုသွက်ဘဝပိုဲဗွဲမလောန်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ပေဲါပြိုင်ပ္ကာန်လပါ်ဘဝမ္ၚးပၞောန်ဂှ်လ္ပဆက်ကွာ်အာအိုတ်ညိအဴ။ (ပိုဒ် − ၂၁) ။


(၂၂) ။ တာလျိုင်စံင်အ္စာဟီုမ္ဂးဂှ်တ်ှေ ဗဂဵုလဟဵုကောန်ကွးဆာန်တံဂွံဒၟံင်ပွိုင်(၂၄)နာဍဳပေင်ပေင်ရ၊ ပိုဲစံင်အ္စာတံဟွံဒးမင်အလဵုသဳတုဲ ဗီုဗၟိက်စိုတ်ပိုဲဆဵုကေတ်ဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်ဏောင်တှ်ေ ဗဂဵုလဟဵုတဴဂွံဒၟံင်လၟိုန်ရ၊ ဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်လ္တူကွးဆာန်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုစဳပၞောန်ကီုမ္ၚးသၞောဝ်ကီုဂှ် ယဝ်ရပိုဲဆဵုကေတ်ဖဵုဇၞော်တဴကဵုဒြဟတ်ဏောင်တှ်ေ ဗဂဵုလဟဵုဂွံတဴလၟိုန်အခိင်အခါရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ နဲကဲဗဂဵုလဟဵုဟီုဂှ် ဒှ်ၚုဟ်မးဇၞော်တဴသွက်ဘဝကွးတံရ၊ နဲကဲဗဂဵုလဟဵုနာနာလေဝ် ပိုဲစံင်အ္စာတံဒးဂၠာဲဒၟံင်လၟိုန်အခိင်အခါသွက်ကွးတံရ။ (ပိုဒ် − ၂၂) ။


(၂၃) ။ နဲကဲဗဂဵုလဟဵုဂကူဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်တၠအစောန်မၞိဟ်တၠပညာသီုဖအိုတ် ကောံဒၟံင်မွဲကလောံမွဲဂကောံဂှ်လေဝ် ဒှ်နဲကဲခိုဟ်မွဲဟွံသေင်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ဒးနွံကဵုဂၠိုင်ကဵုဂကောံ ဂၠိုင်ကဵုကသပ်လညာတ် ဂၠိုင်ကဵုတင်သၟာန် ဂၠိုင်ကဵုနဲကဲဒစဵုဒစးတုဲဟေင် ကမၠောန်ပိုဲကၠောန်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ဂၠံင်တိတ်အးမွဲတၞုင်(ဓရ်ဍာံ)ခိုဟ်ရ၊ ဂကောံနာနာ လညာတ်ကသပ်နာနာတံဂှ် မိက်သ္ဂောံဆဵုကေတ်ဂၠံင်ဍာန်တပ်အိုတ်မွဲတၞုင်တုပ်တုပ်တုဲ ဒးဖန်ဂၠာဲတဴညးသ္ကံညဳညဳသာသာတုဲတိုင်ပ္ကဴဂှ်တုပ်တုပ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၃) ။


(၂၄) ။ ဓရဳဂှ်ဍာ်ပေင်ဒၟံင်တုဲ ၜိုန်ရပိုဲကၟံက်နင်ဍာ်ကီုတုဲစဝ်ဗပေင်စုတ်ပ္ဍဲဓရဳဂှ်မ္ဂးတှ်ေ ဍာ်ပိုဲမကၟံက်နင်လဝ်တံဂှ်လေဝ်ဟွံလုပ်ဓရဳတုဲကၟိုဟ်တိတ်အာအိုတ်တးကီုရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပိုဲဒးကၠိုဟ်လဝ်မွဲဟီုဂှ်တှ်ေ နဲကဲဗဂဵုလဟဵုပ္ဍဲဘဝပိုဲမၞိဟ်ဏံဂှ်တ္ၚဲဍေံအိုတ်အာဟွံမွယ်ကီုရ၊ အရာနာနာဒၞာဲပိုဲတံဟွံကၠိုဟ်ဟွံတီဟွံကၠးဂှ်နွံဒၟံင်ဗဝ်သအဝ်ဏီပ္ဍဲလ္တူလောကဏံသွက်ပိုဲတံဂွံလ္ၚတ်ဂွံဗဂဵုလဟဵုဂှ်လေဝ်နွံဒၟံင်တၟာဟလိုင်ဏီရ။ (ပိုဒ်−၂၄) ။


(၂၅) ။ ဇၟာပ်မၞိဟ်တၠပညာဟီုဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်အာဖ္အိုတ်ဟွံသေင်ပုဟ်၊ ဇၟာပ်မၞိဟ်တၠပညာတံဂှ်လေဝ်ကၠောန်ဗၠေတ်နွံမံင်ကီုဏောင် ယဝ်ရဍေံတံကၠောန်ဗၠေတ်လီဠာန်တ္ၚံက်စၞာဲမ္ဂးတှ်ေ ပဵုဂၠိုင်နူကဵုမၞိဟ်ဒိုဟ်ဓီုတံဂၠိုင်ဂၠိုင်ကဵုဆဏီတင်ဏံချပ်ရံင်ကဵုအိုတ်ညိဏးကောန်ဂကူတံ၊ ယဝ်ရပညာနွံတုဲ ဒှ်ဒ္တုဲဖဵုကွာ်အာဂၠံင်ဍာန်တပ်အးမွဲတၞုင်ဏောင်တှ်ေ ထေက်ကြိုက်ဒးထိုင်သးမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပညာနွံတုဲ ညံင်ဂွံဒှ်ဒ္တုဲဖဵုမာန်ဂှ်ဂိုတ်ဂစာန်အိုတ်ညိကောန်ဂကူတံ။ (ပိုဒ်−၂၅) ။


(၂၆) ။ တ္ၚဲဏံလမျီုသှ်ေမံင်ဏီဏောင်တှ်ေ ဒၞာဲပိုဲမိက်သ္ဂောံကၠောန်တံဂှ်လေဝ်နွံဒၟံင်တၟာဂလိုင်ဏီရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ဒၞာဲပိုဲကၠောန်ဟွံဂွံကၠောန်ဟွံဒှ်ဂှ်ဟွံမွယ်ရ၊ သီုဖ္အိုတ်တံဂှ် အိုတ်ပိုတ်ကၠုင်ဒၟံင်(နဲကဲဗဂဵုလဟဵု)မွဲရ၊ နဲကဲဗဂဵုလဟဵုနာနာဂှ်ဟေင် ယဝ်ကေတ်နင်ပ္ဍဲဘဝပိုဲမ္ဂးတှ်ေ အရာနာနာတံဂှ်လေဝ်ကၠောန်ဂွံကၠောန်ဒှ်ဖအိုတ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၆) ။


(၂၇) ။ ပ္ဍဲအခိင်ကဵုဒါန်မသြန်ဂှ် နကဵုတၞးသြန်မွဲကလောံထပ်လဝ်ဂၠိုင်ဂၠိုင်သၠုင်သၠုင်ဂှ် ဟွံမိက်ဆဵုညာတ်ကေတ်ကွေံကွေံရ၊ နဲကဲခိုဟ်အိုတ်ဂှ်တှ်ေ ယဝ်ရသြန်ဟွံဂၠိုင်မ္ဂး စုတ်လဝ်ကဵုထိုင်လိက်တုဲ ကဵုဒါန်ဗစိုပ်ကဵုညးဒုင်ကေတ်ဒါန်ဂှ်ညိ၊ ယဝ်ရမသြန်ဂၠိုင်အာဏောင်တှ်ေ ချူလဝ်မလိက်လၟိဟ်သြန်ကဵုဒါန်တုဲ ကဵုဒါန်ဗစိုပ်ကဵုညးဒုင်ဒါန်ဂှ်ညိ၊ နဲဏံမွဲနဲဟေင် ဒှ်နဲကဲဂတာပ်အခေတ်တုဲရံင်စလေဝ်စှ်ေဗီုပြင်ဗွဲမလောန်ရ၊ အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်အခေတ်လပှ်ကျာဂတာပ်အခေတ်မွဲတုဲ အရာနာနာတံဂှ်မြက်တဴကွေံကွေံရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ကၠာတင်သၟာန်ဟွံစိုပ်ဂှ် ညးကဵုဒါန်ကီု ညးဒုင်ကေတ်ဒါန်ဂှ်ကီု ထေက်ကြိုက်ပိုဲဒးသ္ပကၠောန်ဗီုလဵုညံင်ရဴဟွံဂွံဒှ်တင်သၟာန်နာနာဂှ်ကၠောန်တဴအိုတ်ညိကဵုဒါန်အိုတ်ညိဒုင်ဒါန်အိုတ်ညိအဴ။ (ပိုဒ်−၂၇) ။


(၂၈) ။ တ္ၚဲဏံယာဇိုင်ကွာ်အာမွဲဂံါတှ်ေ တရဴတိုင်ပ္ကဴပိုဲတေံဂှ်ယအ်ဂၠိစှ်ေကၠုင်မွဲဂံါကီုရ၊ ၜိုတ်ဆပိုဲတံယာဇိုင်ဂှ်တိုင်ပ္ကဴတေံကြပ်ကၠုင်အရိုဟ်တ္ၚဲရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ အခိင်ဂှ်လ္ပဖ္တိုတ်ထောံဍေံသၟသၟးအိုတ်ညိအဴ၊ ပိုဲမၞိဟ်ဂျိုင်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်ထေက်ကြိုက်ဒးကၠောန်ဖဵုခိုဟ်မွဲဟေင်ရ၊ မူကၠောန်ကၠောန် မူဟီုဟီု မူချပ်ချပ် ကမၠောန်ဂှ်ဒှ်ဖဵုဏောင်တှ်ေ ဆက်ချပ်ဆက်ဟီုဆက်ကၠောန်အာညိအဴ။ (ပိုဒ်−၂၈) ။


(၂၉) ။ ပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံခိုဟ်ဟေင်အတိက်အနာဂတ်လေဝ်ခိုဟ်အာဖ္အိုတ်မာန်ရ ဟွံဒးမင်ကံကုသဵုဇာတာပါရမဳပုဟ်ဏး စကၠောန်ဂှ်ဟေင်ဂွံဒုင်စသိုင်ဖဵုဍေံဓဝဲါဂှ်မာန်ရ၊ ကံကုသဵုဇာတာပါရမဳခိုဟ်ဂှ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲကမၠောန်ပိုဲတံမကၠောန်ဂှ်ဟေင်ရ။ (ပိုဒ်−၂၉) ။


(၃၀) ။ ရဲပတှ်ေဒၟံင်ကံကုသဵုဇာတာပါရမဳတံဂှ်ဒှ်မၞိဟ်လၞုဟ်မွဲ ဒှ်မၞိဟ်အစောံစရာဲအောန်မွဲ ဒှ်မၞိဟ်သာသ္ပအ်မွဲ ဒှ်မၞိဟ်အတ္တမွဲ ဒှ်မၞိဟ်သုင်စောဲစဟွံဂွံတုဲ မင်ဒၟံင်ကဵုအိန်ဗြီုဒေဝတဴတံကၠုင်ဇိုန်ကဵုကုသဵုကၠုင်ပအပ်ကဵုပါရမဳရ၊ ဆဂး အိန်ဗြီုဒေဝတဴတံဂှ်ညးဟွံဆာန်ပုဟ်မၞိဟ်လၞုဟ်ကဵုကမၠောန် မၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်တံဟေင်ရကံကုသဵုပါရမဳတံဂှ်ညးပ္အပ်ပြာပ်ကဵုရ။ (ပိုဒ်−၃၀) ။


(၃၁) ။ ၜုန်မြကေက်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ် စွံလဝ်ၜါပိဂိတုသီုကဵုဟွံဆူပကေက်တဴမွဲသာ်တုဲ ပ္ဍဲအခိင်စကာသုင်စောဲပၠန်တှ်ေဍေံဂွံကေက်တဴဗီုတြေံတေံဂှ်ဒှ်အာဟွံမာန်ရ၊ လ္ပထေင်ၜုန်မြဇကုကေက်ဒၟံင်(၂၄)နာဍဳအိုတ်ညိအဴ၊ အရာနာနာဆေင်စပ်ကဵုဘဝပိုဲဟီုဂှ်တှ်ေဒးနွံကဵုနဲကဲဗဂဵုလဟဵုကေုာံပွမပြံၚ်သၠာဲအရာတၟိတၟိလၟိုန်အခိင်အခါအိုတ်ညိအဴ။ (ပိုဒ်−၃၁) ။


(၃၂) ။ အခိင်လၟုဟ်ပိုဲဂွံဏံစပုင်ပ္ဍဲသ္ၚိဂွံတိက်ပ္ဍဲသ္ၚိဂွံဆဵုကောန်ဇာတ်ဗြဴဆာန်တုဲတသိုက်ၜိုတ်ဏံဂှ်ပိုဲတံဟွံပေင်စိုတ်အိုတ်ဏီဟာ၊ ပ္ဍဲကဵုအခိင်ဏံပၠန် ညးလ္ၚဵုတံဂှ်အေင်ဒၟံင်ပုင် ပ္ဍဲသ္ၚိလေဝ်ဟွံဂွံတိက်ကောန်ဗြဴလေဝ်ဟွံဂွံဆဵုတုဲဒဒိုက်ၜိုတ်ဏံဂှ်ပိုဲတံဟွံဖေက်အိုတ်ဏီဟာ၊ ပ္ဍဲအခိင်ဂွံမံင်မွဲစွံညးသ္ကံဂှ် ဂုဏ်ဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်အရေဝ်ဝါစာဍာတ်ဍာတ်စေတနာပြဲပြဲဂှ်ဂိုတ်ဂစာန်ကၠောန်တဴလ္တူညးသ္ကံအိုတ်ညိအဴ၊ အခိင်ညးမွဲချိုတ်အာတုဲကလေင်ဗှ်သၞာအခိင်ဗီုဒှ်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်လေဝ်ကလေင်ကေတ်ဟွံဂွံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံလၟုဟ်ဏံဟေင်ဒှ်အဓိကဇၞော်တဴကဵုဒြဟတ်ရ၊ အိန်ထံင်ဟီုဂှ်ၚုဟ်မးဇၞော်တဴဗွဲမလောန်ရ။ (ပိုဒ်−၃၂) ။


(၃၃) ။ သြန်ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ အန္တရာဲဍေံဇၞော်တဴကဵုဒြဟတ်ရ၊ ပြသၞာအခက်ခုဲတ္ၚဲဏံမကတဵုဒှ်ဒၟံင်လၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဂှ်လေဝ်တမ်ဍေံကၠုင်နူကဵုသြန်မွဲဟေင်ရ၊ ၜိုန်ရထဝ်သြန်ဂၠိုင်တုဲယဝ်ပိုဲတံသုင်စောဲဟွံလေပ်တှ်ေ သြန်ဂှ်ဟေင်ရဍေံကလေင်ကဵုဒဒိုက်ဘဲအန္တရာယ်ပ္ဍဲဘဝပိုဲတံဇၞော်ကဵုဒြဟတ်မာန်ရ။ (ပိုဒ်−၃၃) ။


(၃၄) ။ အဓိကဟွံသေင်ပုဟ်ပ္ဍဲအခိင်ဗှ်ေသိုက်လောဲညးလဵုမွဲကၠုင်မံင်ဗ္ဒဲါဗှ်ေ၊ ဆဂးဂှ် အဓိကဇၞော်အိုတ်ဟီုဂှ်တှ်ေ ပ္ဍဲကဵုအခိင်ဘဝဗှ်ေတံမူရောဟွံမွယ်မွဲသာ်မ္ဂးတှ်ေ ပ္ဍဲကဵုအခိင်တေံဂှ်ဟေင်ရညးလဵုမွဲသှ်ေနွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဗ္ဒဲါဗှ်ေတံဂှ်ဏီရော။ (ပိုဒ်−၃၄) ။


(၃၅) ။ ဗှ်ေတံဂွံသြန်ဂိတုၜိုတ်ဂလိုင်လဵုကီုလေဝ်အဓိကဇၞော်ဟွံသေင်ပုဟ်၊ အဓိကဇၞော်အိုတ်ဟီုဂှ်တှ်ေ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအိုတ်ဂှ်သြန်သှ်ေမူစိဒ္ကေဝ်ဂှ်ကော်ခဴစသြန်ဇကုသှ်ေရတုဲဒှ်မသြန်ဗှ်ေတံအပိုင်ဂွံဂိုင်ဒေပ်ကေတ်ရ၊ ဒ:သ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်ပ္ဍဲမသြန်သှ်ေဂှ်ညိဟွံသေင်ရံင်ကေတ်ပ္ဍဲသြန်ဂိတုဂၠိုင်။ (ပိုဒ်−၃၅) ။


(၃၆) ။ ပွမကၠောန်ကမၠောန်ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုပိုဲတံဍိုက်ပေင်ကဵုၚုဟ်မးသီုကဵုတာလျိုင်ရ၊ ယဝ်ရကမၠောန်ဟွံမွယ်မ္ဂးတှ်ေဘဝဂှ်လေဝ်ဒှ်အာသုညအဓိပ္ပဲါဟွံမွယ်တုဲ ဂုဏ်ဖဵုနာနာတံဂှ်လေဝ်ပ္ဍဲပူဂဵုဂှ်အိုတ်ပိုတ်ကၠုၚ်မာန်ရ ။ (ပိုဒ်−၃၆) ။


(၃၇) ။ ပေဲါဗ္တိုက်ပ္ဍဲကမၠောန်ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေညးသ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်ပ္ဍဲကမၠောန်ခိုဟ်ရ၊ (ဟွံသေင်သ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်ပ္ဍဲမအရေဝ်)။ (ပိုဒ်−၃၇) ။


(၃၈) ။ ယဝ်ရပ္ဍဲတ္ၚဲဏံအိုတ်ဒြဟတ်တှ်ေဂစာန်တိက်ပြဟ်ပြဟ်တဴညိ၊ ဗ္တံဏံၜက်အာတုဲ တ္ၚဲယျးတေံတၟးဒြဟတ်ပေင်တုဲအရာနာနာခိုဟ်တိုန်ဟာဟွံတီ။ (ပိုဒ်−၃၈) ။


(၃၉) ။ အတ္တအောန်အာပ္ဍဲဗှ်ေတံမ္ဂးတှ်ေ ဗှ်ေတံဂွံဆဵုကေတ်ရတသိုက်ဇေတ်ဇေတ်မာန်ဏောင်၊ သဳမသုန်သဳဒ္စာံသဳစှ်ၜိုန်ရမၚ်မွဲဒ္ဂေတ်ဗက်ဟွံမာန်ကီုလေဝ် သဳအတ္တဏံမွဲယဝ်ပိုဲတံမၚ်မွဲလဝ်မာန်မ္ဂးတှ်ေ အရာနာနာပ္ဍဲဘဝပိုဲကောန်ဂကူတံဂှ်တုဲဒှ်မံၚ်ရ ။ (ပိုဒ်−၃၉) ။


(၄၀) ။ လဒေါဝ်ၜဳဇၞော်တေံဍိုက်ပေင်ကဵုလပှ်ကျာဂှ်ပိုဲတံရပ်စကာကျာဟွံမာန်ကီုလေဝ် ဆဂးဂှ်တှ်ေ ပိုဲကၠောန်ပတိုန်ကေတ်ယာတုဲသုင်စောဲကေတ်ဖဵုနူကဵုကျာဂှ်မာန်ရ။ (ပိုဒ်−၄၀)။


(၄၁) ။ မၞိဟ်စွံလဝ်တိုင်ပ္ကဴမိက်သ္ဂောံဒှ်သေဋ္ဌဳဏောင်တှ်ေ ၜိုန်ရဂွံဘာပိတန်ကီုလေဝ်ဒှ်သေဋ္ဌဳမာန်ရ၊ မၞိဟ်ဘာတက္ကသဵုတုဲအာတံဂှ်ပၠန်လေဝ် ယဝ်ရကူချပ်ဒှ်ဆကောန်ကမၠောန်ညးတၞဟ်တွဵုဏောင်တှ်ေ ဗွဲစၟတ်ဨကန်တဟေၚ်ဒှ်တဴကောန်ကမၠောန်ညးဒှ်တဴဍိက်ညးအတိုင်မွဲဘဝရ။ (ပိုဒ်−၄၁) ။


(၄၂) ။ ပိုဲဏံဇၞော်တိုန်မွဲတ္ၚဲဂှ်မိမပိုဲၜါဂှ်လေဝ်ဗျုဇရာစှ်ေအာမွဲတ္ၚဲကီုရ၊ ပိုဲခိုင်ကၟောန်မ္ၚိုဟ်ကြံင်တိုန်မွဲတ္ၚဲဂှ်ပၠန်လေဝ် မိမပိုဲၜါဂှ်ဒြဟတ်အိုတ်အောန်စှ်ေအာမွဲတ္ၚဲပၠန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ စိုပ်အခိင်သၞာံဂိတုတ္ၚဲပိုဲဏံစိုပ်အာတိုင်ပ္ကဴတေံဂှ် လဆောဝ်လဆောဝ်ဟေင်မိမၜါလေဝ်လောတ်စှ်ေပိုဲဟွံဂတာပ်ဟာဟွံတီ။ (ပိုဒ်−၄၂) ။


(၄၃) ။ လိုက်ဏံဂှ် ဟွံမွယ်မအရေဝ်လဇုဲအာယျသွက်မၞိဟ်စမပ္တံတ္ၚဲဏံ။ (ပိုဒ်−၄၃) ။


(၄၄) ။ အဲဏံဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ကွာ်တရဴအိၚ်မွဲကီုရ၊ ဆဂးတှ်ေ အဲဟွံကေၚ်ဆုတ်ကလေၚ်မွဲလှ်ေပုဟ်။ (ပိုဒ်−၄၄) ။


(၄၅) ။ လပါ်လက္ကရဴပ္ၚာၚ်စပုၚ်ဂှ် ၜိုန်ရညးဟွံသုၚ်စောဲကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကြဴကြာတ်သ္အးဇ္ၚးဂှ်တှ်ေညးဒးကြဴကြာတ်သီုၜါလပါ်ကီုရ၊ မၞိဟ်ပိုဲဏံဂှ်လေဝ် ယဝ်ရမိက်သ္ဂောံဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲတှ်ေ ဒးခိုဟ်တဴသီုဂတမုက်သီုကဵုလက္ကရဴမုက်ဂှ်ကီုညိ။ (ပိုဒ်−၄၅) ။


(၄၆) ။ ဝါစာဂှ်နွံကဵုအန္တရာဲဟွံအောန်ဟိုတ်နူကဵုပ္ဍဲစိုတ်တေံနွံကဵုဂျိ၊ ဝါစာဂှ်ဟွံမွယ်ကဵုၚုဟ်မးဟိုတ်နူကဵုဟီုပ္တိတ်နၚ်ဟွံကူချပ်မွဲသာ်၊ ဝါစာနွံကဵုဂျိဘဝဏံဂိဓဇောဝ်တဴလောန်၊ ဝါစာမောဝ်ဗ္ဍးဘဝလေဝ်ယျးတၟးရာၚ်ဆာဲ၊ ဝါစာဍာတ်ကြောအ်ဘဝလေဝ်ခိုဟ်ဆာဲ၊ ဝါစာပသအုဲဒှ်ဂၠုဲမွဲအာယုက်ရ။ (ပိုဒ်၀၄၆) ။


(၄၇) ။ ညးတၞဟ်သ္ပစပရေံပိုဲဏံတှ်ေကဵုအခေါၚ်ဍေံပေၚ်ပေၚ်အိုတ်ညိ၊ ပိုဲဏံဒးသမ္တီလဝ်တွဵုဟီုဂှ်တှ်ေ ဇကုဇကုဘဝပိုဲဏံဂှ် ပိုဲလ္ပသ္ပစပရေံတွဵုညိတှ်ေတုဲဒှ်မံၚ်ရ ။ (ပိုဒ်−၄၇)။


(၄၈) ။ ဂွံကောန်လ္ပပတုပ်ကဵုကောန်ညးတၞဟ်ညိ၊ ဂွံတြုံဗြဴလေဝ်လ္ပပတုပ်ကဵုဗြဴတြုံညးတၞဟ်အိုတ်ညိ၊ လောကဏံဂှ်ယဝ်ရတုပ်မံၚ်ဖအိုတ်ဏောၚ်တှ်ေ ပေဲါပြိုၚ်ပ္ကာန်ကေတ်ဇၞးမာန်ညးသ္ကံဂှ်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဟွံမာန်ရ။ (ပိုဒ်−၄၈)။


(၄၉) ။ လ္ပဒှ်မၞိဟ်ဍိုဟ်ကေက်စဳကၠးတုဲဟွံမွယ်ကဵုမေတ္တာစေတနာသွက်ညးဂမၠိုၚ်၊ ထေက်ကြိုက်ပိုဲဏံဒးဒှ်မၞိဟ်ဓမ္မတာမွဲတုဲဍိုက်ပေၚ်ကဵုမေတ္တာစေတနာစိုတ်ရီုဗၚ်လ္တူညးတၞဟ်နွံဒၟံၚ်လၟိုန်၊ ဟွံတီဆဇကုမွဲဓဝ် အတ္တဂှ်ထဝေၚ်ကၠဟ်ဖအောန်ထောံညိ ။ (ပိုဒ်−၄၉) ။


(၅၀) ။ မၞိဟ်ဒိုဟ်ဓီုတံဂှ် ရံၚ်ၚုဟ်မးဘဝမၞိဟ်ပ္ဍဲကဵုတၞးလိက်ဘာ(ကော်စလိက်စၟတ်သမ္တီဘာတုဲ)၊ မၞိဟ်ဍိုဟ်ကေက်တံဂှ်လေဝ် ရံၚ်ၚုဟ်မးမၞိဟ်ပ္ဍဲကမၠောန်ကဵုတာလျိုၚ်စိုတ်စရိုတ်ယေလ္ဂူတပ်တးသ္အးဇ္ၚးဏောၚ်။ (ပိုဒ်−၅၀) ။


(၅၁) ။ ပိုဲဒးဝါတ်စမ်ရံၚ်ညိအဴ တုဲတှ်ေဂွံတီကေတ်စိုတ်မၞိဟ်နွံဗွဳဗွိုၚ်ပိုဲတံဂှ်ထ္ၜးကၠုၚ်ရုၚ်ရဴသာ်လဵုတှ်ေပိုဲတံတီရ၊ တ္ၚဲပိုဲဝါတ်ဂှ်ဟေၚ်ဂွံဆဵုကေတ်ရဘဝဂွံကၠိုဟ်ကေတ်ရဓဝ်ဍာံမွဲ၊ တ္ၚဲဏံဟေၚ်ရပိုဲတံဂွံတီစိုတ်ကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံတုဲ ဗီုအပါပိုဲဗ္တောန်လဝ်ဂှ်ဗၠေတ်မံၚ်ညံၚ်ဍာ်ကဵုကၠေၚ်ရသွံ။ (ပိုဒ်−၅၂) ။


(၅၂) ။ ထေက်ကြိုက်ဒးသ္ပမၞိဟ်ညံၚ်ရဴဟွံတီတဴမွဲသာ်ကီုတုဲ နဲဏံမွဲနဲဟေၚ်အခေါၚ်ပိုဲဂွံတီဂၠိုၚ်တိုန်ကီုရ၊ ယဝ်ရဒှ်မၞိဟ်တီတဴဒၟံၚ်ဖအိုတ်ဏောၚ်တှ်ေ အရာနာနာအာဂတနူဏံတှ်ေ သွက်သ္ဂောံတီအာဂှ်အခေါၚ်ပိုဲဟွံမွယ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ဘဝဟီုဂှ်လဆောဝ်တှ်ဒးသ္ပမၞိဟ်မုရောဟွံတီမွဲသာ်တုဲဒှ်ဖဵုကဵုပိုဲဏံကွေံကွေံရ။ (ပိုဒ်−၅၂) ။


(၅၃) ။ ဒးဗ္တောန်ကောန်ကဵုအာဂၠာဲရပ်စကကီုညိဂှ်ခိုဟ်နူကဵုပိုဲဂၠာဲရပ်နၚ်ကတုဲကဵုကောန်တံမၚ်စ၊ ယဝ်ရဒှ်တဴဗီုဏံမ္ဂးတှ်ေ ပိုဲဏံဒးဂၠာဲနၚ်ကကဵုကောန်တံစအတိုၚ်မွဲဘဝရဏောၚ် ။ (ပိုဒ်−၅၃)။


(၅၄) ။ ဍေံလက်နၚ်ပိုဲတှ်ေဒှ်ပရေၚ်ပရောဍေံရ၊ ဆဂးဂှ် ပိုဲဏံကေတ်ဟာဟွံကေတ်ဟာဂှ်တိုန်တဴကဵုပိုဲဏံပၠန်ရ၊ မအရေဝ်လက်တံတိတ်ကၠုၚ်နူသၟန်ပါၚ်ညးလဵုဂှ်တှ်ေဒှ်တဴမအရေဝ်ညးတေံဂှ်ရ၊ ဍေံကဵုပိုဲတုဲပိုဲတံဟွံဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်မ္ဂးတှ်ေ မအရေဝ်လက်တံဂှ်လေဝ်ဒးကလေၚ်စဴအာဒၞာဲဍေံမကၠုၚ်လဝ်ဂှ်ဖအိုတ်ရ။ (ပိုဒ်−၅၄) ။


(၅၅) ။ မအရေဝ်ပြးကၠုၚ်နကဵုသၟန်ပါၚ်တံဂှ်ဟွံသေၚ်တိတ်ကၠုၚ်နူကဵုပ္ဍဲစိုတ်ဍေံတံဇေတ်ဇေတ်ရ၊ ၜိုန်ရဍေံတံဟီုဍာတ်ကြောံအိုတ်အစောန်ဍာ်သာဲဒးဒုၚ်ကျကီုလေဝ် မုရောၚုဟ်မးဟွံမွယ်သွက်သ္ဂောံသမ္တီဂိုၚ်ဒေပ်ကေတ်ရ။ (ပိုဒ်−၅၅) ။


(၅၆) ။ ပ္ဍဲအခိၚ်ဒးဗ္တောန်ညးတၞဟ်တှ်ေလ္ပဝေတ်ဗ္တောန်နကဵုအရီုဒေါသအဃောဒှ်ဂှ်ညိ၊ ဟိုတ်နူကဵုမၞိဟ်ဒးဒုၚ်ဝေတ်ဗ္တောန်တံဂှ်ရုဲစှ်ကေတ်ဟွံဒးတုဲ ဣဏံဂှ်ဗ္တောန်ဟာလက်ဗျိဟာ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ဖဵုမတိတ်ကၠုၚ်တံဂှ်ဖေက်ဗၠေတ်အာနူကဵုစေတနာပိုဲဏံကီုရ၊ (ပိုဒ်−၅၆) ။


(၅၇) ။ ဒဒိုက်ဂှ်ဍေံလုပ်ကၠုၚ်ဇူပ္ဍဲပိုဲဏံမွဲလစုတ်ဓဝ်ဟေၚ်ရ၊ ဆဂးဂှ် ပိုဲမၞိဟ်ဏံဟေၚ်ရကၠောန်ဗဒှ်ဆက်ဏာအာယုက်ကဵုဍေံဂွံဂၠိၚ်အာတုဲ ဂွံမိၚ်ဒၟံၚ်မအရေဝ်ပေၚ်ပြးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ဒဒိုက်ဒဒိုက်ဒဒိုက်ဟွံပိုတ်သ္ကုတ်နူသၟန်ပါၚ်ညးတံရ။ (ပိုဒ်−၅၇) ။


(၅၈) ။ ၚုဟ်မးက္ဍၚ်အိုတ်ဂှ်ခိုဟ်တဴဖအိုတ်လေဝ်ဟွံသေၚ်၊ စခိုဟ်နွံကဵုရှ်သာတံဂှ်ပၠန်လေဝ်ဒှ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်ကီုရ၊ လောဲအိုတ်ဂှ်ပၠန် ဂွံတိက်မံၚ်နကဵုတသိုက်စိုတ်ဖအိုတ်လေဝ်ဟွံသေၚ်တုဲ ဘဝဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေၜိုန်ရဟွံဍိုက်ပေၚ်တဴဖ္အိုတ်ကီုလေဝ်ဂၠာဲတသိုက်သွက်ဘဝဇကုဇေတ်ဇေတ်ဂွံမံၚ်ကီုဏောၚ်။ (ပိုဒ်−၅၈) ။


(၅၉) ။ ယဝ်ရညးတၞဟ်ကၠောန်ဟွံခိုဟ်ကဵုပိုဲထေဲကဵုပိုဲတှ်ေလ္ပကလေၚ်ထေဲကဵုဍေံတံဂှ်ညိအဴ၊ ယဝ်ရပိုဲကလေၚ်ထေဲကဵုဍေံတံဏေၚ်တှ်ေ ပိုဲဏံဂှ်ဒိုဟ်ဓီုတဴဂၠိုၚ်နူကဵုဍေံတံဂှ်ဏီရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ဒးဒှ်မၞိဟ်ဍိုဟ်ကေက်မွဲညိ ဒးဆာန်ဍူညာတ်စိုတ်ဍေံတံဂှ်တှ်ေ ဂကောံဍေံတံဂှ်အဃောကလိဂွံသရစိုတ်ယဲစိုတ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲဏောၚ်။ (ပိုဒ်−၅၉) ။


(၆၀) ။ လ္ပဗ္တောန်ကောန်ဒှ်ဗီုသေဋ္ဌဳညိ၊ ဆဂးဂှ် ဒးဝေတ်ဗ္တောန်ကောန်ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်မၞိဟ်မမ္မတာမွဲညိ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲအခိၚ်ကောန်ပိုဲဇၞော်ဂေါဝ်တိုန်ကၠုၚ်ဟေၚ် ဍေံသ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်ညးတၞဟ်နကဵုအဓိပ္ပါဲဟွံသေၚ်နကဵုသြန်) ။ (ပိုဒ်−၆၀) ။


(၆၁) ။ လ္ပကူချပ်လဝ်ညးတၞဟ်က္ဆံၚ်သၠုၚ်အာနူကဵုပိုဲဏံညိကၠောန်ဗဒှ်ကဵုဘဝပိုဲဏံဟွံမွယ်ကဵုဂဥုဲဒြဟတ်မာန်ရ၊ လ္ပကူချပ်လဝ်ညးတၞဟ်က္ဆံၚ်သဝ်အာနူကဵုပိုဲဏံညိကၠောန်ဗဒှ်ကဵုဘဝပိုဲဏံမာနသၠုၚ်တိုန်တုဲဟွံမွယ်ကဵုအဓိပ္ပဲါ၊ လ္ပကူချပ်လဝ်ညးတၞဟ်က္ဆံၚ်တုပ်သၟဟ်ကဵုပိုဲဏံညိကၠောန်ဗဒှ်ကဵုဘဝပိုဲတံပြိုၚ်ပ္ကာန်ကေတ်ကျမာန်တဴညးသ္ကံမာန်ရ၊ ထေက်ကြိုက်ဒးကူချပ်လဝ်တွဵုဟီုဂှ်တှ်ေ ဇၟာပ်မၞိဟ်သီုဖ္အိုတ်နွံဒၟံၚ်ဗွဳဗွိုၚ်ပိုဲတံဏံဂှ်ဒှ်တဴသ္ကဴရဲမိတ်သဟာဲပိုဲမွဲစွံတုဲ တတ်ထပါ်ကၠုၚ်တသိုက် တတ်ထပါ်ကၠုၚ်ဒဒိုက်မွဲစွံမွဲကရောံတုပ်တုပ်တုဲ ဒှ်ဗျုယဲချိုတ်သီုဖ္အိုတ်မွဲစွံညးသ္ကံကီုရ ။ (ပိုဒ်−၆၁)


(၆၂) ။ မၞိဟ်ရံၚ်ဘဝသ္ၚောဲတံဂှ်ထေက်ကြိုက်ဆဵုညာတ်ကေတ်အခေါၚ်ပ္ဍဲအခိၚ်ဒှ်တဴပြသၞာလၟိုန်ရ၊ မၞိဟ်ရံၚ်ဘဝဂၠိဂၠိဂၠုဂၠုတံဂှ်ပၠန်လေဝ်ဍေံတံဆဵုညာတ်ကေတ်ပြသၞာတွဵုပ္ဍဲအခိၚ်ဂွံအခေါၚ်ရ။ (ပိုဒ်−၆၂) ။


(၆၃) ။ အရာလဵုပိုဲတံမူကၠောန်ကၠောန်ထေက်ကြိုက်ဒးကၠောန်တဴၜိုတ်အစောံစရာဲနွံဂှ်အိုတ်ညိ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ပိုဲကၠောန်ပြေပြံၚ်တုဲဒှ်ဟေၚ် ၜိုန်ရညးတၞဟ်ဟွံတီကီုလေဝ် ဇကုပိုဲဏံတီမံၚ်တှ်ေတုဲဒှ်မံၚ်ရ၊ ဘဝဂှ်ဒှ်အခေါၚ်ပိုဲဏံအပိုၚ်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ်ကဵုကၠိုဟ်လဝ်အိုတ်ညိ။ (ပိုဒ်−၆၃) ။


(၆၄) ။ ၜိုန်ရအဲဏံတီကၠိုဟ်ကေတ်ဖ္အိုတ်ဟွံသေၚ်ကီုလေဝ် ဆဂးဂှ်အဲဏံဂ္ဇံဒၟံၚ်ဗ္ဒဲါဗှ်ေလၟိုန်တုဲဒှ်မၞိဟ်ကဵုကေတ်ကသပ်ခိုဟ်မွဲမာန်သွက်ဗှ်ေရ။ (ပိုဒ်−၆၄) ။


(၆၅) ။ သ္ၚိဍိုက်ပေၚ်ကဵုဓဝ်ဆာန်ဂှ်ၜိုန်ရဒှ်သ္ၚိဍောတ်ဍောတ်မွဲမကီုလေဝ် ဆဂး ပ္ဍဲသ္ၚိဂှ်ဍိုက်ပေၚ်ကဵုဓဝ်ဆာန်ဓဝ်ဂီုကၠီုပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်တုဲ ဣဏံဟေၚ်ရဒှ်သ္ၚိၜိုဟ်သိုဟ်တဴမွဲအိန်ထံၚ်တုဲ ဂွံမံၚ်အာနကဵုတသိုက်စိုတ်မွဲအာယုက်ကီုရ။ (ပိုဒ်−၆၄) ။


(၆၆) ။ ဒးရံၚ်ကေတ်ပြသၞာဟီုဂှ်တှ်ေညံၚ်ရဴမဗ္တဳဂှ်ညိ၊ ဗ္တဳဂှ်ၜိုန်ရနွံဂၠိုၚ်ရိုဟ်လၟိဟ်ဟွံမာန်ကီုလေဝ် ဆဂးတဳတံဂှ်ဍောတ်သောဲတဴလောန်ရ။ (ပိုဒ်−၆၇) ။


(၆၇) ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံယဝ်ရဗှ်ေတံဟွံတီတသိုက်မ္ဂးတှ်ေ ဗှ်ေတံကလေၚ်ရံၚ်အာကောန်ၚာ်လ္ပါ်သ္ကဲဂၠံၚ်အဃောခရေၚ်အာတ်စဒၟံၚ်တံဂှ်ညိအဴ၊ ယဝ်ဗှ်ေတံဟီုဒေါန်ရုပ်သာ်ဟွံကျေဝ်ဂေါဝ်ဒှ်တဴသံယောဇိုန်ဟွံပေၚ်စိုတ်မ္ဂးတှ်ေ ဗှ်ေတံဒးကျောဝ်ဗဵုရံၚ်အာမၞိဟ်ဝဲလီုလီုကွာ်အာမွဲဒ္ဂုတ်မွဲဒ္ကူဓဇက်အာဓဇက်ကၠုၚ်ဂှ်အိုတ်ညိ ။ (ပိုဒ်−၆၇) ။


(၆၈) ။ ယဝ်ရဗှ်ေတံပဝ်ကေတ်ဟွံဂွံတှ်ေဂြိပ်ကေတ်အိုတ်ညိအဴ၊ ယဝ်ရဗှ်ေတံဂြိပ်ကေတ်ဟွံဂွံတှ်ေကွာ်ကေတ်အိုတ်ညိအဴ၊ ယဝ်ရဗှ်ေတံကွာ်ကေတ်ဟွံဂွံတှ်ေဂမာကေတ်အိုတ်ညိအဴ၊ ယဝ်ရဗှ်ေတံဂမာကေတ်လေဝ်ဟွံဂွံတှ်ေဗီုလဵုပပညံၚ်သ္ဂောံၜက်အာဂတဂတတေံမာန်ဂှ် ကၠောန်သ္ပအရာမွဲမွဲသာ်ညိအဴ။ (ပိုဒ်−၆၈) ။


(၆၉) ။ ဍောၚ်အိုတ်ဂၠိုၚ်နူကဵုဒးကၠောန်ကမၠောန်ဟီုဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်နွံဒၟံၚ်ဗ္ဒဲါပ္ဍဲပိုဲဏံဂှ်ရဟွံကၠိုဟ်စိုတ်ကေတ်စိုတ်ညးသ္ကံတုဲဍောၚ်အိုတ်ရ။ (ပိုဒ်−၆၉) ။


(၇၀) ။ ဒၟာနူကဵုဇကုဂွံသၠုၚ်တိုန်အာဂှ် လ္ပကဵုညးတၞဟ်ဒးသဝ်စှ်ေအာညိ။ (ပိုဒ်−၇၀) ။


(၇၁) ။ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံဗှ်ေတံဒးဆဵုကေတ်ပြသၞာနာနာသာ်ဍေံလုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဘဝဗှ်ေတံၜိုတ်ဂလိုၚ်လဵုကီုလေဝ် ထေက်ကြိုက်ဒးသမ္တီလဝ်တွဵုဟီုဂှ်တှ်ေ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ဍေံလုပ်ကၠုၚ်ဂွံဂှ်တှ်ေဍေံကလေၚ်တိတ်အာဂွံကီုရဏောၚ်ဂှ်လ္ပယှုက်ထုဲကၠေၚ်က္ဍဟ်အိုတ်ညိအဴ၊ ဘဝဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေသဘာဝမွဲဟေၚ်ကဵုသွဟ်ခိုဟ်အိုတ်ရ။ (ပိုဒ်−၇၁) ။


(၇၂) ။ ဒၟာနူကဵုဍာ်တုဲဂၠုၚ်ဂွံဂတဝ်အာမာန်ရ၊ ဍာ်ဂှ်ပၠန်လေဝ်ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုဂၠုၚ်ဂွံဗၠိုက်စှ်ေအာမာန်လောဲလောဲလေဝ်နွံကီုရ။ (ပိုဒ်−၇၂) ။


(၇၃) ။ တိုၚ်ပ္ကဴဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေပိုဲတံဒးကၠောန်မာန်ပ္တိုန်ကေတ်ဍေံဏောၚ် ပတှ်ေကံကုသဵုတုဲမၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်လေဝ်ဘဝဟွံသေၚ်ရ၊ အရာမွဲမွဲဍေံဒးက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ်ဒးနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုဟေၚ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ သီုဖ္အိုတ်တံဂှ်ဍေံကၠုၚ်နူကဵုကမၠောန်ပိုဲဏံမွဲဟေၚ်ရ။ (ပိုဒ်−၇၃) ။


(၇၄) ။ အစောန်စရာဲခိုဟ်တှ်ေဗ္တိုက်ဂွံသၞမွဲၜါကီုရ၊ ယဝ်ကၠေၚ်က္ဍဟ်ခိုဟ်ဟေၚ် ဗ္တိုက်သၞတံဂွံကၠုၚ်လ္ၚီလက်ကိုတ်ရ။ (ပိုဒ်−၇၄) ။

(၇၅) ။ ယဝ်ရဗှ်ေတံဟွံဂွံကၠောန်ဏီဏောၚ်တှ်ေ လ္ပဖျေံထောံစိုတ်ညိကၠောန်ဟွံဂွံသ္ပဟွံဒှ်ဂှ်ညိ၊ အရာနာနာဒၞာဲပိုဲမၞိဟ်တံကၠောန်ဟွံဒှ်ကၠောန်ဟွံဂွံဂှ်ဟွံမွယ်ရ၊ သီုဖ္အိုတ်ဂှ်ဟေၚ် ဒးနွံကဵုနဲကဲဗဂဵုလဟဵုအရာပိုဲမကၠောန်ဂှ်မာန်ညံၚ်သ္ဂောံဂတာပ်အခေတ်အခိၚ်ကာလဒေသညိ။ (ပိုဒ်−၇၅) ။


(၇၆) ။ ယဝ်ဂြိပ်ဗက်မၞိဟ်ဟွံဆာန်ပိုဲမ္ဂးတှ် ဂြိပ်ဗက်ၜိုတ်ဂလိုၚ်လဵုကီုလေဝ်ဍေံဟွံဆာန်ရ၊ အိုတ်ကၞောတ်ဂှ်ဟေၚ်မၞိဟ်ဒးဍောၚ်သီုအခိၚ်အိုတ်ဂှ်ပိုဲဏံမွဲဟေၚ်ရ၊ ထေက်ကြိုက်ဒးဆာန်မၞိဟ်ဍေံဆာန်ပိုဲဏံဂှ်အိုတ်ညိ သာ်ဏံဟွံသေၚ်မ္ဂးတှ်ေပိုဲတံဒးဂြိပ်ဗက်ဒၟံၚ်ဍေံအတိုၚ်မွဲဘဝဏံရ။ (ပိုဒ်−၇၆) ။


(၇၇) ။ သွက်မၞိဟ်အိက်လၞုဟ်တံဂှ် ၜိုန်ရအခိၚ်နွံမံၚ်ကီုလေဝ်တုပ်တဴညံၚ်ရဴအခိၚ်ဟွံမွယ်အိုတ်ရ၊ ၜိုန်ရဍေံတံကမၠောန်ကၠောန်နွံဒၟံၚ်ကီုဂှ်လေဝ်တုပ်ညံၚ်ရဴကဵုကမၠောန်ကၠောန်ဟွံမွယ်အိုတ်ရ၊ ၜိုန်ရဍေံဂွံအခေါၚ်ဂှ်ကီုလေဝ်တုပ်ညံၚ်ရဴအခေါၚ်ဟွံမွယ်သွက်ဘဝဍေံတံရ၊ မၞိဟ်လၞုဟ်လၞုဟ်တံဂှ်အပါပိုဲညးဟွံကဵုအရီုဗၚ်တုဲလာပ်ဗဇဴတံဂှ်လေဝ်ညးဟွံပ္အပ်ပြာပ်ကဵုတွဵုဗွဲစၟတ်ဨကန်တရ။ (ပိုဒ်−(၇၇)) ။


(၇၈) ။ သ္ၚိတ်အာဂှ်အရေဝ်သွဟ်ဟွံမွယ်ဟွံသေၚ်တုဲ ဆဂး ၜိုန်ရပိုဲဟီုလဴပ္တိတ်ဏာကီုလေဝ်ဟွံဒှ်ကၠုၚ်ဖဵုခိုဟ်မွဲသာ်တုဲဒးသ္ၚိတ်အာကီုရ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်သ္ၚိအာမွဲလစုတ်ဂှ်ဟေၚ်ပိုဲဏံဂွံကၠိုဟ်ကေတ်ဘဝတၟာဂ လိုၚ်ရ၊ သ္ၚိတ်တုဲမံၚ်ထောံညိၚ်ညိၚ်မွဲချိန်ခဏဂှ်လေဝ် ဍေံကဵုသွဟ်သွက်ဘဝပိုဲဏံဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဂွံတီကေတ်ရ။ (ပိုဒ်−၇၈) ။


(၇၉) ။ တိုၚ်ပ္ကဴဘဝအဲဟီုဂှ်တှ်ေ တ္ၚဲအဲဂွံဒုၚ်ကေတ်တဆိပ်ခြာဘာတက္ကသဵုဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဆဂးဂှ် ဒှ်တဴတ္ၚဲအဲဂွံဆဵုဂွံကၠိုဟ်ဂွံတီကေတ်ဘဝကေုာံဂဥုဲကၠေၚ်က္ဍဟ်တုဲ ဒှ်သွက်သ္ဂောံရီုဗၚ်မၚ်မွဲလွဳပရာမိမကောဒေံမိတ်သဟာဲဂကူဘာသာမာန်ဂှ်တှ်ေဣဏံရတိုၚ်ပ္ကဴအဲ။ (ပိုဒ်−၇၉) ။


(၈၀) ။ ပိုဲဒးဒုၚ်စောဗ္ကစကဵုညးတၞဟ်လၟိုန်လၟိုန်တုဲကဵုဍေံတံဆက်စောဗ္ကစအာညိအဴ၊ ပိုဲဂွံတီကေတ်မွဲဟီုဂှ်တှ်ေ ဘဝပိုဲဏံဂှ်ဇီုကပိုက်ဒၟံၚ်ကဵုဘဝဍေံတံဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ဏောၚ်သွံဟာ၊ ဆဂး ဘဝဍေံတံဂှ်တှ်ေတၟာဒဳရုဲလေဝ်ဟွံဇီုကပိုက်ကဵုဘဝပိုဲဏံကီုရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ဘဝဟီုမ္ဂးဂှ်ယဝ်ကၠိုဟ်စိုတ်တှ်ေလောဲလောဲသွာသွာရ။ (ပိုဒ်−၈၀) ။


(၈၁) ။ ကပေါတ်မၞုံကဵုၚုဟ်မးဂှ် မံၚ်ကဵုမၞိဟ်ဟွံတီကေတ်ၚုဟ်မးမ္ဂးတှ်ေဒှ်အာကပေါတ်ဟွံမွယ်ကဵုၚုဟ်မးရ၊ ကပေါတ်ဟွံမွယ်ကဵုၚုဟ်မးဂှ်ပၠန်လေဝ် စိုပ်အာပ္ဍဲကဵုမၞိဟ်ဆဵုကေတ်ၚုဟ်မးဍေံမ္ဂးတှ်ေ ထေက်ကြိုက်နွံကဵုၚုဟ်မးဗွဲမလောန်ရ။ (ပိုဒ်−၈၁) ။


(၈၂) ။ စၟစၟောန်ခၟတ်ဍောတ်ဍောတ်သောဲသောဲတံချိုတ်ကၠေံအာလ္တူဂၠးတိဏံၜိုတ်(၅၀)သၞာံမ္ဂးတှ်ေ ပိုဲမၞိဟ်ဂမၠိုၚ်လ္တူဂၠးတိဏံလေဝ်ဒးချိုတ်အာဖအိုတ်မာန်ရ၊ ယဝ်အခါရပိုဲမၞိဟ်တံချိုတ်အိုတ်အာလ္တူဂၠးတိဏံမ္ဂးတှ်ေ သတ်မၞုံကဵုလမျီုအလုံသီုဖအိုတ်တံဂှ်လေဝ်ဍိုက်ပေၚ်ကဵုတသိုက်အတိုၚ်သဘာဝဍေံအိုတ်ရ။ (ပိုဒ်−၈၂) ။


(၈၃) ။ မိယာဲမွဲတီအိုတ်ကောန်တံမူဒးစိုတ်စစၞမူရော? ဆဂးဂှ် ကောန်တံဟွံတီမိယာဲမွဲဒးစိုတ်မိက်သ္ဂောံစမူစၞရော?ဟိုတ်နူကဵုမိယာဲမွဲစဂွံဖအိုတ်စၞနူကဵုကောန်တံစလဝ်ဟွံအိုတ်တံဂှ်ရ။ (ပိုဒ်−၈၃) ။


(၈၄) ။ ဓရ်ဟီုမ္ဂးဂှ်တုပ်တဴညံၚ်ရဴကဵုကျာပြဳပြဳတုဲ ရံၚ်ကေတ်လေဝ်ဟွံညာတ်ရပ်တဴလေဝ်ဟွံဂွံကီုရ၊ ဆဂးဂှ် ယဝ်ရပိုဲတံဂွံလုပ်ဗ္ဒဗ္ဒါဲဇူကေတ်မ္ဂးတှ်ေ ဂွံကၠိုဟ်တီကေတ်ဟီုဂှ်ၜိုဟ်သိုဟ်ညိၚ်ဝတ်ကွေံရ။(ပိုဒ်−၈၄) ။

(၈၅) ။ ကောန်စှ်မိမွဲလွဳပရာလဝ်ကောန်တံစဵုကဵုဇၞော်ဂေါဝ်တိုန်ကၠုၚ်ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံမာန်ရ၊ ဆဂးဂှ် မိယာဲမွဲဟေၚ်ကောန်တံစှ်လွဳပရၚ်မၚ်မွဲကေတ်ဟွံဂွံဏီရ။ (ပိုဒ်−၈၅) ။


(၈၆) ။ ဂျိုၚ်ဒၟံၚ်လ္တူလိုက်ဏံၜိုတ်အာယုက်လ္ၚီသၞာံကီုလေဝ်အဓိကဇၞော်တဴဟွံသေၚ်ရ၊ အဓိကဇၞော်အိုတ်ဟီုဂှ်တှ်ေသုၚ်စောဲဘဝဗီုလဵု။ (ပိုဒ်−၈၆) ။


(၈၇) ။ ပွမကဵုခိုဟ်အိုတ်ဟီုဂှ် ကဵုတုဲဟွံရန်လဝ်ဖဵုမွဲသာ်၊ ဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်အိုတ်ဂှ်ပၠန်လေဝ် ဒှ်မၞိဟ်ဓမ္မတာမွဲဟေၚ်ခိုဟ်အိုတ်ကီုရ။ (ပိုဒ်−၈၇) ။


(၈၈) ။ တၞံတာနွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲလဒေါဝ်ဝါတေံဂှ် သဝ်နူကဵုတၞံချောဲနွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲက္ဍဟ်ဒဵုဏံကီုရ။ (ပိုဒ်−၈၈) ။


(၈၉) ။ ကဆံၚ်ပညာစိုပ်အာတန်လဵုလေဝ်အဓိကဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ အဓိကဂှ်တှ်ေဒးကၠောန်ကမၠောန်လေပ်ရ။ (ပိုဒ်−၈၉) ။


(၉၀) ။ ဘဝဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေအရာဂွံဒးဖေက်ဂှ်မူရောဟွံမွယ်ရတုဲ နွံဆပိုဲတံဒးကၠိုဟ်စိုတ်ကေတ်ဍေံတုဲ ဒးတတ်ထပါ်အာဇၟာပ်ပြသၞာဇၟာပ်အခက်ခုဲအတိုၚ်သဘာဝမာန်ရ။ (ပိုဒ်−၉၀) ။


(၉၁) ။ လ္တူဂၠးတိဏံဟွံမွယ်မအရေဝ်ပြသၞာမ္ဂးတှ်ေ မၞိဟ်ပိုဲဏံဂှ်လေဝ်ဟွံတီအစောံစရာဲဇကုအိုတ်ကီုရ။ (ပိုဒ်−၉၁) ။


(၉၂) ။ ပ္ၚာၚ်လက်ဖက်ဗ္ကပ်လဝ်ပ္ဍဲလဒေါဝ်ဗြဲဂှ် ၜိုန်ရဗြဲဂူစှ်ေအတိုၚ်မွဲဗ္တံကီုလေဝ်ဍာ်ပေၚ်အာဟွံမာန်ကီုရ၊ မၞိဟ်ဟွံပံက်စိုတ်လ္ၚတ်ဏောၚ်တှ်ေ ၜိုန်ရဂၠာဲကေတ်နၚ်တၠပညာတံစှ်တၠဒၠောံဗ္တောန်ကီုလေဝ် ဒိုဟ်ဓီုမံၚ်ဗီုတြေံဂှ်ရ။ (ပိုဒ်−၉၂) ။


(၉၃) ။ ယဝ်ရပိုဲတံဖျေံစိုတ်ဒးကွာ်အာဂတတေံမ္ဂးတှ်ေ လ္ပဆုတ်ကလေၚ်ထောံဒၟာနူကဵုအိက်ကၠဵုမွဲကလောံဍောတ်ဂှ်ညိ။ (ပိုဒ်−၉၃) ။


(၉၄) ။ မူအရာပိုဲတံကၠောန်ကၠောန်ဒှ်တဴအရာခိုဟ်မ္ဂးတှ်ေ ၜိုန်ရညးတၞဟ်ညာတ်ကေတ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ကီုလေဝ်လ္ပစွံအဓိကညိ၊ အောန်အိုတ်ဟီုဂှ် ပိုဲဏံဂွံကၠောန်ကေတ်ဏာဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်ကီုရ၊ ဟွံတုပ်ကဵုဍေံတံတုဲ ၜိုတ်ဆကူချပ်လပါ်ခိုဟ်ဂှ်လေဝ်ဍေံတံကၠောန်သ္ပဟွံဂွံဏီရ။ (ပိုဒ်−၉၄) ။


(၉၅) ။ ပ္ဍဲဘဝပိုဲဏံဟီုဂှ်လ္ပသမ္တီလဝ်တွဵုပိုဲကေၚ်ကၠောန်ခိုဟ်လဝ်ကဵုညးတၞဟ်တံဂှ်ညိ၊ ဆဂးဂှ် ထေက်ကြိုက်ဒးသမ္တီလဝ်တွဵုဟီုဂှ်တှ်ေ ညးလဵုကေၚ်ကၠောန်ခိုဟ်လဝ်လ္တူပိုဲတံဂှ်ညိ။ (ပိုဒ်−၉၅) ။


(၉၆) ။ ဟွံဟီုဂှ်လ္ပထေၚ်ဟွံတီ၊ သ္ၚိတ်ဇြအာဂှ်လေဝ်လ္ပခယျဒိုဟ်ဓီုညိ၊ ဆဂးဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဍိုဟ်ကေက်စဳကၠးမွဲတုဲဟွံဟီုသ္ၚိတ်အာတုဲမံၚ်ထောံညိၚ်ညိၚ်ရ။ (ပိုဒ်−၉၆) ။


(၉၇) ။ လ္ပဆာန်ညးတၞဟ်ဂၠိုၚ်အာနူကဵုပိုဲဏံညိ၊ ဇကုပိုဲပိုဲဏံရဟွံဆာန်မ္ဂးတှ်ေညးတၞဟ်တံဂှ်လေဝ်ဟွံဆာန်ဇကုပိုဲဏံကီုရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ကၠာဟွံဂွံဆာန်ညးတၞဟ်ဏီဂှ်ဇကုပိုဲဏံဂှ်ဒးဆာန်ကၠာညိအဴ။ (ပိုဒ်−၉၇) ။


(၉၈) ။ ကၠောန်ကုသဵုမိက်သ္ဂောံကဵုညးတၞဟ်ဆဵုဂှ်ဒှ်ကုသဵုဇေတ်ဇေတ်ဟွံသေၚ်ရ၊ ကၠောန်ဒုဟ်ဖေက်ညးတၞဟ်တီဂှ်ရဒှ်တဴဒုဟ်ဇေတ်ဇေတ်ဒုဟ်ဍာံဍာံရ။ (ပိုဒ်−၉၈) ။


(၉၉) ။ ဂွံနၚ်သီုကဵုက္ကိုပ်ဂှ်လ္ပထေၚ်ဒှ်ဆတာလျိုၚ်သွက်သော်ဂွံတိုန်မွဲသာ်ဂှ်ညိ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ က္ဍိုဟ်နွံတုဲက္ဍဟ်ဒးနွံထေက်ညိ၊ က္ဍိုပ်ဗီုက္ဍိုပ်ၚုဲဂှ်လ္ပကဵုဒှ်ညိ။ (ပိုဒ်−၉၉) ။


(၁၀၀) ။ သိုက်လောဲကီုဒိုက်ဝါတ်ကီုဂှ်ဂွံပိုၚ်အခိၚ်(၂၄)နာဍဳတုပ်တုပ်ဖ္အိုတ်ရ၊ အဓိကဟီုဂှ်တှ်ေ နဲကဲသုၚ်စောဲဘဝညးမွဲကေုာံညးမွဲဂှ်ဒှ်ၚုဟ်မးသွက်ဘဝမသှ်ေမံၚ်ဂှ်ဟေၚ်ရ၊ သွဝ်ကဵုနရက်ဂှ်လေဝ်ဍေံနွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုဘဝပိုဲဏံဖအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ နဲကဲသုၚ်စောဲဘဝဟီုဂှ်ဒှ်အဓိကဇၞော်ကွေံကွေံရ။ (ပိုဒ်−၁၀၀) ။


(၁၀၁) ။ အခိၚ်တက်ကျာကဵုမိယာဲဂှ်တှ်ေ − − − အဲအာဝေၚ်ဒၞာဲတေံမွဲလစုတ်ဏးမိယာဲ? သဝ်တ္ၚဲဏံမုဂွံစရောမိယာဲ? ကဵုသြန်ညိလေဝ်မိယာဲ? ပဠောအ်မွဲဟတှ်ေဂှ်နွံမံၚ်အလဵုမိယာဲ? ဗျဵုပုၚ်ကွေံရမိယာဲ? ၊ အခိၚ်တက်ကျာကဵုအပါဂှ်ပၠန်တှ်ေ အပါမိယာဲမွဲအာဣလဵုရော။ (ပိုဒ်−၁၀၁) ။


(၁၀၂) ။ ဒးမှာတဴအတိုၚ်မွဲဘဝဟီုဂှ်တှ်ေ ဆဵုအ္စာခိုဟ်တုဲပိုဲဟွံကတ်ဗ္တောန်၊ ဆဵုရဲသဟာဲခိုဟ်တုဲပိုဲဟွံပံက်ဖက်၊ တုဲတှ်ေ ဆဵုကေတ်အခေါၚ်တုဲပိုဲဟွံတံၚ်ဂြဲကေတ်ဗွဲမပြဟ်မာန်ဂှ်ဒှ်လလေၚ်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ပ္ဍဲဘဝပိုဲဏံရ။ (ပိုဒ်−၁၀၂) ။


(၁၀၃) ။ ပရိုၚ်ပ္တောံသိုၚ်မာန်ပ္တိုန်ကေတ်နၚ်နူကဵုမၞိဟ်က္ဍုဟ်မွဲ၊ တုဲတှ်ေ ဍေံပလံၚ်ဗစိုပ်ဏာကဵုပ္ဍဲမၞိဟ်ကူချပ်ဟွံလေပ်တံတုဲ ခက်ဗါန်အာပ္ဍဲမၞိဟ်ကတောဝ်သာသာတံဂှ်ပၠန်ရ။ (ပိုဒ်−၁၀၃) ။


(၁၀၄) ။ အဓိကဟွံသေၚ်ပုဟ်ပိုဲတံဒးပ္တောံဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်ကဵုညးဂမၠိုၚ်တီ၊ ၜိုတ်ဆတီကေတ်ပိုဲဏံဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲဂှ်တှ်ေတုဲဒှ်မံၚ်ရဏောၚ်သွက်ဘဝ။ (ပိုဒ်−၁၀၄) ။


(၁၀၅) ။ ဒးသုၚ်စောဲဘဝပိုဲညံၚ်သ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်ကဵုတသိုက်စိုတ်အိုတ်ညိအဴ၊ အတိက်မလောန်ကၠုၚ်ဒၞာဲသှ်ပလးကေတ်ဟွံဂွံတံဂှ်လေဝ် ဒးထောံလသာလဝ်အတိုၚ်သဘာဝတုဲ စပ္တံတ္ၚဲဏံဒှ်အဓိကမွဲရ၊ ၜက်အာတုဲထောံလသာသၠးဗွးတဴညိ၊ ထေက်ကြိုက်ဒးစပ္တံကၠောန်တၟိညံၚ်သ္ဂောံခိုဟ်နူကဵုဗီုတြေံတေံဂှ်အိုတ်ညိ။ (ပိုဒ်−၁၀၅) ။


(၁၀၆) ။ မၞိဟ်ပရေံဟွံမွယ်တှ်ေ မၞိဟ်ခိုဟ်လေဝ်ဟွံမံက်တိုန်ရ၊ ဟတှ်ဟွံမွယ်တှ်ေ ဟွံတီကေတ်နဲကဲသုၚ်စောဲသြန်ရ၊ ဆိၚ်လဝ်ဟွံမွယ်မ္ဂးတှ်ေဟွံတီကေတ်အခိၚ်ဂှ်နွံၚုဟ်မးၜိုတ်လဵုကီုရ၊ ယဝ်ရဍာ်ရမတ်ဟွံတိတ်မ္ဂးတှ်ေဟွံတီကေတ်စိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံရ။ (ပိုဒ်−၁၀၆) ။


(၁၀၇) ။ ပ္ဍဲဗ္တံဂၠုအိုတ်ဂှ် ပိုဲတံဂွံဆဵုကေတ်ဍောၚ်သၞံၚ်တံကၠးအိုတ်တဴဗွဲမလောန်ကီုရ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲပိုဲတံဒှ်ဒဒိုက်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ပၠန်လေဝ်ပိုဲတံဂွံဆဵုကေတ်မာန်ညးလဵုမွဲဆာန်ပိုဲက္ဍုဟ်ပိုဲကီုရ။ (ပိုဒ်−၁၀၇) ။


(၁၀၈) ။ ပိုဲဏံဂှ်အခေါၚ်ဟွံမွယ်ဂွံကၟာတ်ထောံကသပ်လညာတ်ညးတၞဟ်ကီုရ၊ ဆဂးဂှ် ပိုဲဏံအခေါၚ်နွံသုၚ်စောဲဘဝဗီုပိုဲဒးစိုတ်ညံၚ်သ္ဂောံဂတာပ်အခေတ်ပေၚ်ပေၚ်မာန်ရ။ (ပိုဒ်−၁၀၈) ။


(၁၀၉) ။ ကၠောန်ခိုဟ်တှ်ေပိုဲကလေၚ်ဂွံကၠုၚ်ဖဵုခိုဟ်ဏောၚ်သေၚ်ဟာ၊ ဆဂး ပ္ဍဲအခိၚ်တ္ၚဲဏံတီကၠိုဟ်ကေတ်ဟီုဂှ်တှ်ေ ကၠောန်ခိုဟ်တှ်ေကၠောန်ကဵုဒးမၞိဟ်ညိ၊ ယဝ်ရကၠောန်ဗၠေတ်မှာအာမၞိဟ်ဏောၚ်တှ်ေ ၜိုတ်ဆဍေံဟွံညာတ်ကေတ်ဂုဏ်ဖဵုလ္တူပိုဲသၟးဟွံကတုဲ သီုကဵုဍေံတံကၠတ်လက်မံၚ်ပိုဲဗွဲလက္ကရဴဏီရ။ (ပိုဒ်−၁၀၉) ။


(၁၁၀) ။ လ္တူလိုက်လောကဏံဂှ်ဟွံမွယ်မွဲအရေဝ်တသိုက်ကဵုဒဒိုက်ရ၊ နွံတဴဆမရေဝ်ပေၚ်စိုတ်ကဵုဟွံပေၚ်စိုတ်မဒှ်ကီုရ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ပိုဲတံပေၚ်စိုတ်ကမၠောန်ပိုဲမကၠောန်မံၚ်ဂှ်တှ်ေ ဟွံတီတဴဒဒိုက်ဇြိုၚ်သာမွဲသာ်ကီုရ။ (ပိုဒ်−၁၁၀) ။


(၁၁၁) ။ အခေါၚ်ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေပိုဲဆဵုကေတ်ဒၞာဲညးဂမၠိုၚ်ဟွံဂွံကၠောန်ဏီတံဂှ်ဒှ်တဴအခေါၚ်မွဲကီုရ၊ ၜိုန်ရဆဵုကေတ်သာ်ဏံကီုလေဝ်ဂွံစိုပ်တိုၚ်ပ္ကဴဂှ်ဟီုကေတ်ဟွံဂွံဏီရ၊ ဣဏံဟီုဂှ်ဒှ်ဆအခိၚ်စပ္တံသွက်ဂွံစိုပ်အာတိုၚ်ပ္ကဴရန်လဝ်ဂှ်မာန်ရ။ (ပိုဒ်−၁၁၁) ။


(၁၁၂) ။ ပွမဟီုတပ်တပ်ဓဝ်ဓဝ်တံဂှ်ဒှ်တဴဖဵုခိုဟ်အိုတ်မွဲရ၊ ဆဂးဂှ်တှ်ေ ယဝ်ရဟီုဟွံကိတ်ညဳကဵုမၞိဟ်ဟွံကိတ်ညဳကဵုပရေၚ်ပရောဟွံကိတ်ညဳကဵုအခိၚ်အခေတ်ကာလဒေသမ္ဂးတှ်ေ ဟီုတဴအခိၚ်လဵုလေဝ်ဒှ်တဴပြသၞာအခိၚ်တေံမာန်ရ။ (ပိုဒ်−၁၁၂) ။


၁၁၃) ။ သုၚ်စောဲသြန်ဟွံလေပ်တှ်ေဒှ်တဴဍိက်သြန်မာန်ရ၊ သုၚ်စောဲဍာ်ဟွံလေပ်တှ်ေဒှ်တဴဍိက်ဍာ်မာန်ရ၊ သုၚ်စောဲအှ်ေဟွံလေပ်တှ်ေဒှ်တဴဍိက်အှ်ေမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ သုၚ်စောဲအရာလဵုလေဝ်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ဟေၚ်သုၚ်စောဲတဴအိုတ်ညိ၊ ပိုဲတီအခေတ်တုဲဒးကၠောန်သ္ပဗက်ဗီုအခေတ်လေဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ပိုဲကၠိုဟ်စိုတ်အခေတ်တုဲဟေၚ်ညံၚ်သ္ဂောံမာန်ကေတ်အခေတ်ဂှ်ပိုဲတံဒးကၠောန်ဗက်အိုတ်ညိ၊ ယဝ်ရဟွံကၠိုဟ်စိုတ်အခေတ်တုဲဗက်ၜက်အာအခေတ်မ္ဂးတှ်ေ ဒဒိုက်နာနာဟေၚ်ပြသၞာနာနာဟေၚ် သံယောဇိုန်နာနာဟေၚ် လေပ်စိုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဘဝပိုဲဏံမာန်လောဲလောဲရ။ (ပိုဒ်−၁၁၃) ။


(၁၁၄) ။ မိက်သ္ဂောံဒှ်မၞိဟ်ဍိုဟ်ကေတ်မွဲတှ်ေဒးကလၚ်ဗက်ညးတၞဟ်ကီုညိအဴ၊ ဒၞာဲပိုဲဒးကလၚ်ညးတၞဟ်လေဝ်ဒးကလၚ်ထေက်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲဒးကလၚ်ညးတၞဟ်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်မ္ဂးတှ်ေ ပိုဲဏံဂွံကၠိုဟ်ကေတ်စေတနာညးတၞဟ်ကၠးကၠးမာန်ရ။ (ပိုဒ်−၁၁၄) ။


(၁၁၅) ။ ဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်သွက်ဘဝဂှ်ဒးဂိုၚ်စွံလဝ်သွက်ဂွံကူချပ်ဂွံဒှ်ဂဥုဲဒြဟတ်မွဲသွုၚ်ထေက်ရ၊ အရာပရေံပရေံမလောန်ၜက်ကၠုၚ်တံဂှ်ပၠန်လေဝ်သမ္တီလဝ်ဍေံတုဲ ဣဏံရအ္စာပိုဲညံၚ်ဟွံဂွံဆက်ကၠောန်ဗၠေတ်မွဲဝါပၠန်ရ ။ (ပိုဒ်−၁၁၅) ။


၁၁၆) ။ လ္ပဖအိုတ်ထောံအခိၚ်ဂၠာဲတဴမိတ်ဒါန်ဆာန်ဇေတ်ဆာန်ဍာံလအ်လကဵုအခိၚ်အခါညိအဴ၊ ပိုဲတံဝိုတ်ထောံအိုတ်ယျဟာဂှ် ပ္ဍဲကွာန်ပိုဲဏံဂှ်လေဝ် သၟတ်တြုံသၟတ်ဗြဴခိုဟ်ခိုဟ်လေဝ်နွံတဴဗဝ်သအဝ်ရဟွံပတေဟ်မ္ဂးတှ်ေကလေၚ်သ္ၚဳကျောဝ်ရံၚ်မွဲဝါညိ။ (ပိုဒ်−၁၁၆) ။


(၁၁၇) ။ မုရောဟွံတီတဴမွဲသာ်မ္ဂးတှ်ေခိုဟ်နူကဵုတီဒၟံၚ်တတတံတံၚ်ဂှ်ဏီရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ဟွံတီတှ်ေဟွံတီဂှ်ဟီုညိ ယဝ်တီတှ်ေတီဂှ်ဟီုတဴညိ။ (ပိုဒ်−၁၁၇) ။


(၁၁၈) ။ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မၞိဟ်ဝါတ်မွဲတုဲလ္ပဟီုဖျေံဏာဒုဟ်ကဵုကံကုသဵုပရေံဂှ်အိုတ်ညိ၊ ဒၞာဲပိုဲတံမိက်သ္ဂောံက္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ်ရုဲကေတ်ဟွံဂွံရ၊ ဆဂး ပိုဲဏံဒှ်ကၠုၚ်မၞိဟ်မွဲတုဲ ဂၠံၚ်တရဴတိုၚ်ပ္ကဴဘဝဂှ်ပိုဲဏံသ္ဂုတ်သွာတ်ရုဲစှ်ကေတ်ဂွံမာန်ပေၚ်ပေၚ်ရ။ (ပိုဒ်−၁၁၈) ။


(၁၁၉) ။ ယဝ်ရညးတၞဟ်ဟီုဒှ်ကွေံတှ်ေလ္ပထေဲကဵုဍေံညိဟိုတ်နူကဵုပရေၚ်ပရောဂှ်ဒှ်ဍာံကွေံ၊ ယဝ်ရညးတၞဟ်ဟီုဟွံဒှ်ဂှ်လေဝ်လ္ပထေံကဵုဍေံညိဟိုတ်နူကဵုပရေၚ်ပရောဂှ်ဟွံဒှ်ဍာံၜိုတ်ဏံဂှ်တှ်ေတုဲဒှ်မံၚ်ရဘဝဏံ ဒၞာဲဂွံဒးဒှ်ပြသၞာသေက်ဇဵုညးသ္ကံဂှ်ဟွံမွယ်ရ။ (ပိုဒ်−၁၁၉) ။


(၁၂၀) ။ ဒဒိုက်ဂှ်နွံတဴဇၟာပ်မၞိဟ်သီုညးဖ္အိုတ်ကီုရ၊ ဆဂးဂှ်တှ်ေ ၜိုတ်ဆဍေံလဴကဵုပိုဲဏံတီကီုရ၊ မၞိဟ်လ္ၚဵုတံဂှ်ဒဒိုက်ဂၠိုၚ်နူပိုဲဏံဂှ်လေဝ်မူပညးတံဒ္တူဂျိုၚ်ဒၟံၚ်ဂွံဂှ်ရော၊ ဟိုတ်နူကဵုညးတံဒုၚ်ကေတ်ဍေံကၠိုဟ်ကေတ်ဍေံဂှ်ဣဏံရဒှ်သဘာဝသွက်သတ်ဂျိုၚ်တဴဒၟံၚ်လ္တူလိုက်ဏံဖအိုတ်တုဲထေက်ကြိုက်ပိုဲတံဒးမံၚ်ကဵုဍေံအတိုၚ်သဘာဝအိုတ်ညိ။ (ပိုဒ်−၁၂၀) ။


(၂၀၁) ။ ကမၠောန်ညးခံင်ဂှ်ကၠောန်အာညိ ကမၠောန်မကၠောန်ဂှ်ဒးဒှ်ဖဵုခိုဟ်ဟ်မွဲဟေင်။ (ပိုဒ်−၂၀၁) ။


(၂၀၂) ။ ပိုဲကၠောန်ဂွံၜိုတ်ဏံဂှ်တၟေင်ရလ္ပထေင် သွက်ညးမွဲတေံဂှ်ဒှ်ဒၟံင်ကမၠောန်ဝေင်ကောန်တာဲဏောင်၊ ဗီုလဵုဂွံပဝါသနာညးကဵုညးရလေဝ်။ (ပိုဒ်−၂၀၂) ။


(၂၀၃) ။ နဲကဲဗဂဵုလဟဵုမွဲဟေင်နဲကဲပြံၚ်သၠာဲမွဲဟေၚ်ဒ်ှဖဵုဇၞော်အိုတ်သွက်ပိုဲမၞိဟ်ဏံရ၊ ယဝ်ရအိုတ်ပိုတ်ကၠေံဒၟံင်နဲကဲဗဂဵုလဟဵုနဲကဲပြံၚ်သၠာဲဏောင်တှ်ေ ဘွဂှ်ဒှ်အာသုညရ။ (ပိုဒ်−၂၀၃) ။


(၂၀၄) ။ နရက်နွံပ္ဍဲစိုတ်သွဝ်လေဝ်နွံပ္ဍဲစိုတ်နိဗ္ဗာန်လေဝ်နွံပ္ဍဲစိုတ်ရဏောင်တှ်ေမူပရောပိုဲဂၠဲါဟွံဆဵု၊ ပ္ဍဲအခိင်ပိုဲဆဵုစိုတ်ဟေင် ပိုဲဆဵုရနရက်ဍုင်သွဝ်နိဗ္ဗာန်ဇေတ်ဇေတ်။ (ပိုဒ်−၂၀၄) ။


(၂၀၅) ။ ဂျိုင်မံင်သွက်ဂွံစဟာ စသွက်ဂွံဂျိုင်အာဟာ။ (ယဝ်ရဒးသွဟ်ကဵုတှ်ေ စသွက်ဂွံဂျိုင်ရ)။ (ပိုဒ်−၂၀၅) ။


(၂၀၆) ။ ကြက်မၞိဟ်ဆပုင်ဏောင်တှ်ေစၞစအဟာရဂှ်ဒှ်အဓိကရ၊ ယဝ်ရပိုဲမံင်ကဵုသဘာဝမ္ဂးတှ်ေသြန်ဟီုဂှ်ပိုဲဟွံဒးအာဂၠာဲကေတ်ဍေံရ။ (ပိုဒ်−၂၀၆) ။


(၂၀၇) ။ တာလျိုင်မၞိဟ်မွဲၜိုတ်ကၠောန်ဂွံဂှ်ကၠောန်ညိ၊ ဟွံဒးပတုပ်ကဵုညးတၞဟ်ပုဟ်။ (ပိုဒ်−၂၀၇) ။


(၂၀၈) ။ လ္ပဂၠာဲဒုဟ်ညးသ္ကံအိုတ်ညိ၊ တာလျိုင်ညးကဵုညးကၠောန်ညံင်ဂွံပြေပြံင်ဂှ်ဒှ်အဓိကရ။ (ပိုဒ်−၂၀၈) ။


(၂၀၉) ။ ဟွံတီဂှ်ပရေံအိုတ်ရ၊ တီမံင်ဖိုဟ်ဟွံဒုင်ကေတ်တဲဂှ်ပရေံလ္တူပရေံရ။ (ပိုဒ်−၂၀၉) ။


(၂၁၀) ။ မၞိဟ်တိက်သၠိင်ဂှ်ဟတဵုလောဲ၊ ၚုဟ်မံင်ရသ္ပညံင်တိက်သၠိင်ဂှ်ဟတဵုဝါတ်ကွေံကွေံရ။ (ပိုဒ်−၂၁၀) ။


(၂၁၁) ။ ဇၟာပ်ညးအဲအတိက်နွံမံင်ဖအိုတ်ရ၊ အတိက်ဂှ်လ္ပကဵုဍေံပလီုပိုဲညိ၊ ပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံ ဒးချပ်ဒးဟီုဒးကၠောန်ညံင်ဂွံနွံကဵုဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်အိုတ်ညိ။ (ပိုဒ်−၂၁၁) ။


(၂၁၂) ။ မၞိဟ်တြုံဒးကၠောန်ဗက်ဂှ်ဒ်ှဟိုတ်ကျဗြဴတုဲဒးကၠောန်အာဟွံသေင်ပုဟ်၊ ဟိုတ်နူကဵုဆာန်ညှာစိုတ်စွံၚုဟ်မးလ္တူညးသ္ကံအိုတ်တုဲဒးကၠောန်အာရ။ (ပိုဒ်−၂၁၂) ။


(၂၁၃) ။ တြုံဗြဴဟီုဂှ်ပံင်ဖက်ညးသ္ကံလအ်က္ဍင် ပ၆ုတုဲဒးညှာစိုတ်ညးသ္ကံဂၠိုင်ဂၠိုင်ဏောင်။ (ပိုဒ်−၂၁၃) ။


(၂၁၄) ။ ကောန်အဲဘာတက္ကသဵုတုဲတ်ှေဒှ်အဓိကဟွံသေင်ပုဟ်၊ ယဝ်ဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲတှ်ေၚုဟ်မးဇၞော်အိုတ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၁၄) ။


(၂၁၅) ။ ဟွံဒးတှ်ေဟွံတီသၞောဝ် ကာလဒးတှ်ေဟလောန်နာဲဟလောတ်ရ၊ စွံသတိညိ။ (ပိုဒ်−၂၁၅) ။


(၂၁၆) ။ ဒၞာဲမၞိဟ်ခိုဟ်နွံဂၠိုင်ဂှ်မၞိဟ်ပရေံတံနွံအောန်ရ၊ ဒၞာဲမၞိဟ်ပရေံတံနွံဂၠိုင်ဂှ်လေဝ်မၞိဟ်ခိုဟ်တံဂှ်နွံအောန်ရ၊ (သဘာဝဂှ် ဍေံပါ်ပဲါလဝ်တုဲတုဲရ)။ (ပိုဒ်−၂၁၆) ။


(၂၁၇) ။ ဘဝဟီုဂှ်ဟွံဒးပတုပ်ကဵုညးတၞဟ်ညိ၊ ယဝ်ရတုပ်မံင်ဖအိုတ်ဏောင်တှ်ေ လ္တူဂၠးကဝ်ဏံဂှ်ဟွံမွဲကဵုပေဲါပြိုင်ပ္ကာန်ရ။ (ပိုဒ်−၂၁၇) ။


(၂၁၈) ။ ဒၞာဲအိန်ထံင်ပိုဲမိက်သ္ဂောံက္တဵုဒ်ှမၞိဟ်ဂှ်ရုဲကေတ်ဟွံဂွံရ၊ ဆဂးတှ်ေ နဲကဲသုင်စောဲဘဝဂှ်ပိုဲဏံရုဲကေတ်ဂွံ(၂၄)နာဍဳပေင်ပေင်ရ။ (ပိုဒ်−၂၁၈) ။


(၂၁၉) ။ အခိင်ဂွံစညးသ္ကံတၟိတၟိဂှ်ညှာစိုတ်ညးသ္ကံအိုတ်အစောန်သက်ဟီုဟွံမွဲရ၊ လၟုဟ်ဏံဂှ် မူဒ်ှအာရော။ (ပိုဒ်−၂၁၉) ။


(၂၂၀) ။ (ကောန်)−အပါကဵုအဲသုင်ၜံက်ကီုလေဝ်၊ (အပါ)−ၜံက်ဂှ်အန္တရာဲဍေံဇၞော်မံင်ဏောင်ကောန်၊ (ကောန်)−ဟီုသာ်ဂှ်တှ်ေမူပအပါဂွံဒးသုင်ဂှ်ရော။ (ပိုဒ်−၂၂၀) ။


(၂၂၁) ။ နဲကဲဗဂဵုလဟဵုမွဲဟေင်ဒ်ှကုသဵုခိုဟ်အိုတ်ဇေတ်ဇေတ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၂၁) ။


(၂၂၂) ။ ကမၠောန်မွဲဟေင်ဒှ်ကုသဵုခိုဟ်အိုတ်ဇေတ်ဇေတ်ရ။ (ပိုဒ−၂၂၂) ။


(၂၂၃) ။ ယဝ်ရပိုဲပတှ်ေဒၟံင်ကုသဵုခိုဟ်ပရေံမ္ဂးတှ်ေ − (မအရေဝ်ဓဝ်အေင်ဒုင်အစောံစရာဲနဲကဲဗဂဵုလဟဵုတံဂှ်မူအဓိပ္ပဲါနွံရော)။ (ပိုဒ်−၂၂၃) ။


(၂၂၄) ။ ထပိုတ်ဂဉုဲချေံထပိုတ်ၜံက်ထပိုတ်အရက်ဂှ်လောဲလောဲရ၊ မွဲတ္ၚဲ(၁၀၀၀၀၀)ယဝ်ဂွံသြန်တှ်ေထပိုတ်မာန်ဟာ၊ ယဝ်ထပိုတ်ဟွံမာန်တ္ၚဲယျးတေံဒးချိုတ်ဏောင်တှ်ေ ဂံင်ထပိုတ်ဟာ။

(သီုဖအိုတ်ဂှ်နွံပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲဏံရ)ဂၠံင်ဒးစိုတ်ဂှ်ရုဲကေတ်ညိ၊ ယဝ်ရပိုဲဟွံမာန်စိုတ်ဏံမ္ဂးတှ်ေဂွံဗၠးကေတ်ဒုဟ်လောကအခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ်ဒှ်အာဟွံမာန်ရ၊ ပြသၞာတ္ၚဲဏံပိုဲဒးယှုက်ထုဲဒၟံင်ဂှ်ဍေံကၠုင်နူပိုဲဟွံမာန်စိုတ်ဏံဗွဲမဂၠိုင်ဖအိုတ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၂၄) ။


(၂၂၅) ။ ကၠောန်လောဲတုဲဇကုဒးကလေင်ဒှ်ဒဒိုက်၊ ကၠောန်ဝါတ်တုဲဇကုကလေင်ဂွံတသိုက်စိုတ်မ္ဂးတှ်ေ ဣဏံဟီုဂ်ှတိုန်တဴကဵုပိုဲရအဴ။ (ပိုဒ်−၂၂၅) ။


(၂၂၆) ။ ယဝ်ရဂကောံတဵုလွဳတၞံဆုနွံတှ်ေ ဂကောံမင်မွဲလွဳပရာတၞံဆုတံဂှ်လေဝ်ဒးနွံထေက်ဏောင်။ (ပိုဒ်−၂၂၆) ။


(၂၂၇) ။ ဂၠံင်ဓရ်ဟီုဂှ် ဒှ်ဂၠံင်တပ်ဂၠံင်အးမွဲတၞုင်တုဲ (ဒးကွာ်အာဍာန်ဓဝ်ဓဝ်တပ်တပ်)ကီုရ။ (ပိုဒ်−၂၂၇) ။


(၂၂၈) ။ ၜိုန်ရအဲဏံဒှ်မၞိဟ်တီကၠိုဟ်ကေတ်ဖအိုတ်ဟွံသေင်ကီုလေဝ် ဆဂးဂှ်တှ်ေအဲဏံဂ္ဇံဒၟံင်ဗ္ဒဲါဗှ်ေလၟိုန်တုဲဒှ်မၞိဟ်ကဵုကေတ်ကသပ်ခိုဟ်မွဲမာန်။ (ပိုဒ်−၂၂၈) ။


(၂၂၉) ။ ဗၠေတ်မ္ဂးဒးသောင်ထ္ၜး၊ ဟွံကၠးမ္ဂးဒးသၟာန်။ ဗၠေတ်ဟွံသောင်ထ္ၜးညးတၞဟ်စိုတ်ဟွံအး၊ ဟွံကၠးယဝ်ဟွံသၟာန်ဂမြင်ညာဏ်ဟွံတၟး။ (သိုက်လွဳ ဟံသာဝတဳ)။ (ပိုဒ်−၂၂၉) ။


(၂၃၀) ။ တာလျိုင်ဂကူမွဲ ၜိုတ်ဂွံအခိင် ၜိုတ်ဂွံအခေါင် ၜိုတ်အစောံစရာဲနွံဂှ်ဒးယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင်လၟိုန်ကာလဟေင်ရ၊ သၞိင်ဗၠးၜးဂှ်ဒှ်သၞိင်ဆုဇူၜိုဟ်သြိုဟ်အိုတ်ရ၊ သၞိင်မိမၜါဂှ်လေဝ်ဒှ်သၞိင်ၜိုဟ်သြိုဟ်မွဲသၞိင်ကီုရ။ (ပိုဒ်−၂၃၀) ။


(၂၃၁) ။ ကၠောန်သွက်ဂကူဟီုဂှ်လောဲလောဲရ၊ ၜိုတ်ဆဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲဟေင်နာဲဂှ်ဒှ်မၞိဟ်တၟေင်မွဲပ္ဍဲဂကူဂှ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၃၁) ။


(၂၃၂) ။ ကၠောန်ဗက်တာလျိုင်တုဲဒးဒုင်ဗက်ပ္တိတ်ထောံနူကဵုကမၠောန်ဂှ်ခိုဟ်နူကဵုဟွံကၠောန်ဗက်ဗီုဂွံလဝ်တာလျိုင်တုဲဒးနှုက်ပ္တိတ်ထောံနူကဵုကမၠောန်။ (ပိုဒ်−၂၃၂) ။


(၂၃၃) ။ ပိုဲဒှ်မၞိဟ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံအိန်ထံင်တုဲတှ်ေ တာလျိုင်ပိုဲဒးကေတ်လဝ်ဗွဲကၠာအိုတ်ဂှ်လ္ပဝိုတ်ထောံညိဏး၊ တာလျိုင်ဂကူလေဝ်ဒးကၠောန်ၜိုတ်ပိုဲဂွံအခိင်အကြာတင်ဝါတ်ဂါတ်နာနာမာန်ဂှ်ကၠောန်အာအိုတ်ညိ၊ ဒဒိုက်ကီုတသိုက်ကီုပြသၞာဗွဲမဂၠိုင်မၞိဟ်ဒးဆဵုညာတ်ကေတ်ဍေံတွဵုဂှ်ဂကောံအိန်ထံင်ကောန်ဗြဴပိုဲဏံမွဲဟေင်ရတီကၠိုဟ်ကေတ်ဖ္အိုတ်နာနာမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ညးတၞဟ်ထိုင်သးနာဲဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ဆာန်ဂကူမွဲကီုလေဝ် ဆဂးဂှ် ယဝ်ရကျောဝ်အာဂကောံအိန်ထံင်ကောန်ဗြဴဇကုတသိုက်ဟွံမွဲပ္ဍဲဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဏောင်တှ်ေ နာဲဒုင်လဝ်ယၟုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံအိန်ထံင်ဂှ်ၜိုတ်ဆဒုင်လဝ်ယၟုသၟးသၟးရ၊ ဂကောံအိန်ထံင်မွဲဍောတ်ဏံဂှ်နာဲကေတ်တာလျိုင်ဟွံပြေပြံင်ဏောင်တှ်ေဗီုလဵုနာဲဂွံသ္ပက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မၞိဟ်ဆာန်ဂကူဂှ်ရော၊ (ဍောင်တီတုဲဇူညိ၊ ဇူဖဲဟေင်ဆက်ကွာ်အာပၠန်ညိ)၊ သိုက်သိုက်ဂှ်ကွာ်အာတပ်တပ်ညိ၊ အဲမွဲစောန်အိုတ် အဲမွဲတၟေင်အိုတ် အဲမွဲကၠိုဟ်အိုတ် လညာတ်အဲကေတ်ဍုင်ဂွံဏောင်၊ လညာတ်ဗီုတံဏံဂှ်နာဲလ္ပချပ်လဝ်တွဵုညိဏး ၊ ယဝ်ရသာ်ဂှ်ဟွံသေင်တှ်ေ တသိုက်ဇေတ်ဇေတ်အဃောနာဲဂျိုင်မံင်တ္ၚဲဏံဂှ်လေဝ်နာဲဂၠာဲဟွံဆဵုပုဟ်။ (ပိုဒ်−၂၃၃) ။


(၂၃၄) ။ ဒၞာဲပိုဲဏံမကၠောန်လဝ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်တံဂှ်လေဝ် ပိုဲဟွံဂံင်လဴကဵုညးတၞဟ်တီမ္ဂးတှ်ေ ယဝ်ရပိုဲကလင်ကေတ်အရေဝ်မွဲလပါ်ဏောင်တုဲဣလဵုရောဓဝ်ဍာံဂှ်ဂၠာဲဟွံဆဵုပုဟ်။ (ပိုဒ်−၂၃၄) ။

(၂၃၅) ။ ကမၠောန်မွဲဟေင်ကဵုသွဟ်အရာနာနာမာန်ရ၊ ၚုဟ်မးမၞိဟ်ဂှ်နွံပ္ဍဲကမၠောန်ရ၊ ယဝ်ရကမၠောန်ဟွံမွယ်ဟွံဆာန်ကမၠောန်မ္ဂးတှ်ေဘဝဂှ်လေဝ်ဟွံမွယ်ကဵုအဓိပ္ပါယ် ၚုဟ်မးမၞိဟ်လေဝ်ဟွံမွယ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၃၅) ။


(၂၃၆) ။ စၞစလ္ၚဵုဂှ်သြန်အိုတ်တုဲဒှ်ပရေင်ထတ်ယုတ်ဏောင်တှ်ေထေက်ကဵုသြန်ဒးအိုတ်ဒးဂံင်ရာန်စထေက်ရ၊ စၞစလ္ၚဵု − လ္ၚဵု − လ္ၚဵု − လ္ၚဵုဂှ်ပၠန်တံဂှ် သီုကဵုသြန်ဒးအိုတ်တုဲဇီုကပိုက်ကဵုပရေင်ထတ်ယုက်ဇၞော်ဇၞော်ဟွံသာတုဲမၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုင်တံဂှ်လေဝ်ဂံင်ဖအိုတ်သြန်ဂံင်ဖအိုတ်အခိင်ဂံင်ဖအိုတ်ၚုဟ်မးမၞိဟ်တုဲ ဂၠာဲရာန်စသုင်မိပ်မိပ်အိုတ်ရ၊ (စိုပ်အခါမွဲတ္ဍဲတှ်ေ ကံကုသဵုအဲပရေံဂှ်လ္ပကဵုဒးမိင်ညိ)၊ ကံကုသဵုခိုဟ်ပရေံဂှ်ပိုဲဏံမွဲဟေင်ရဒှ်မၞိဟ်မကၠောန်ကေတ်နင်ဍေံကေတ်ကေတ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၃၆) ။


(၂၃၇) ။ ဇၟာပ်ဇၟာပ်ညးအဲ ဒှ်ဒၟံင်မၞိဟ်တၠအစောန်တၟေင်တၟေင်သီုညးဖအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရပိုဲကဵုကၜိင်လ္တူကျာကဵုဂစေံပဝ်သၟဝ်ဍာ်မ္ဂးတှ်ေသာ်လဵုသ္ပလေဝ်ဒှ်အာဟွံမာန်ရ။ (ပိုဒ်−၂၃၇) ။


(၂၃၈) ။ ဂွံလဝ်ခန္ဓကာယဘဝဏံတုဲတှ်ေ ယဝ်ရပိုဲတံသုင်စောဲစကာဟွံလေပ်မ္ဂး ဒဒိုက်နာနာသံယောဇိုန်နာနာတံဂှ်လေဝ်ပေင်ဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုဘဝပိုဲတံဇၟာပ်မိနေတ်နာဍဳစက္ကဟွံပိုတ်သ္ကုတ်ရ၊ ခန္ဓဏံဂှ်ချိုတ်အာတုဲခြာဟွံလအ်ဟေင်မၞိဟ်တံဝိုတ်အာအိုတ်ဂှ်ဒှ်ပရေင်သဘာဝရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရ အရာခိုဟ်ခိုဟ်ဒၞာဲတၟေင်တၟေင်ထေက်ကဵုမၞိဟ်မွဲကၠောန်ဂွံဂံါအာစိုပ်ဂှ်ဒှ်တာလျိုင်ပိုဲမၞိဟ်အဃောဂျိုင်မံင်ဏံဟေင်ရ၊ ချိုတ်အာတုဲဟီုဂှ်ဒှ်သုညရဘွရ၊ မအရေဝ်သီုဖအိုတ်ယဝ်ရပကောံထောံတုဲတှ်ေ − − −− −ဂျိုင်ဒၟံင်တ္ဍဲဏံဂှ် ပိုဲမၞိဟ်တံဒးကၠောန်ဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်မွဲဟေင်ရ၊ ဂၠံင်ဏံမွဲဂၠံင်ဟေင်ရဒှ်ဂၠံင်တပ်အးမွဲတၞုင်ဒှ်ဍာန်ဓဝ်ဓဝ်မွဲတၞုင်တုဲဒဒိုက်လေဝ်အောန်သာအိုတ်ဖဵုလေဝ်ဇၞော်ဂၠိုင်အိုတ်နဒဒှ်ပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာ မွဲရ၊ (ဂၠံင်ဍာန်ဏံမွဲတၞုင်ဟေင်ရ ထေက်ကဵုပိုဲတံဒးကွာ်အိုတ်ညိ)။ (ပိုဒ်−၂၃၈) ။


(၂၃၉) ။ အဲဝါတ်ဟီုဂှ်ဂံင်ဒုင်ကအ်ပါင်ထတ်ထတ်ကီုရ၊ ဆဂး _ _ _ ယဝ်ရဒးပံင်ဖက်ကဵုမၞိဟ်ဒၟာနူကဵုသြန်ဏောင်တှ်ေ ဆအယာံမာတ်တၟာဒဳရုဲလေဝ်ဟွံမွယ်ပ္ဍဲက္ဍဟ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၃၉) ။


(၂၄၀) ။ ပ္ဍဲအခိင်ပိုဲစကဂှ် မူပရောပိုဲတံဟွံသၟာန်ကဂှ်ကေတ်ဂွံနင်နူလဵုရော ကဂှ်လွဳလဝ်စၞစကဵုမုရော ယဝ်ရကဂှ်ကၠတ်နင်ကီုလွဳလဝ်နကဵုအိက်ကီုဏောင်တှ်ေနာဲဂံင်စဟာကဂှ်၊ ယဝ်ရနာဲဟွံသၟာန်နာဲဟွံတီကဂှ်ဂွံနင်နူလဵုလွဳလဝ်ကဵုမူစၞစရောဏောင်တုဲ နာဲလေဝ်စအာကဂှ်ဂွံဂယျိုင်အာလမျီုရဟွံသေင်ဟာ၊ ယဝ်ရဒးဟီုသောင်သောင်ကၠးကၠးဓဝ်ဓဝ်တပ်တပ်မ္ဂးတှ်ေ ပိုဲဂွံစကဂွံစစၞတုဲခန္ဓကာယပိုဲဏံလေဝ်ဒှ်ကၠုင်ဒြဟတ်ဂှ်ဣဏံရဖဵုဇၞော်အိုတ်ဟွံသေင်ဟာ၊ (စကလ္ပသၟာန်ကၟာ) − − − ပိုဲဒးရံင်မုဖဵုပိုဲဏံဂွံကၠုင်ရောဂှ်ဒှ်အဓိကဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ၊ လဆောဝ်လဆောဝ်တှ်ေ အတိုင်ပိုဲကတ်လ္ၚတ်ဗ္တောန်ကၠုင်လဝ်ဖအိုတ်တံဂှ်သုင်စောဲဂွံဇၟာပ်ဒၞာဲလေဝ်ဟွံသေင်ပုဟ်၊ ပိုဲဒးရံင်ကဵု အခိင်အခေတ်ကာလဒေသတုဲအရာလဵုမွဲဒှ်ဖဵုခိုဟ်အိုတ်ဒှ်ဂၠံင်ဍာန်ဓဝ်တပ်အးအိုတ်ဂှ်သုင်စောဲတုဲမၞိဟ်မၞုံဗွဳဗွိုင်ပိုဲတံဂှ်လေဝ်ဂွံဒုင်စသိုင်ဖဵုဇၞော်အိုတ်ဒဒိုက်သာအောန်အိုတ်ဂှ်တုဲ ဘဝဂျိုင်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဟီုဂှ်နွံကဵုၚုဟ်မးနွံကဵုအဓိပ္ပဲါရဟွံသေင်ဟာ။(ပိုဒ်−၂၄၀) ။


စိုပ်ဂွံၜိုတ်ဏံရ။


(၂၄၁) ။ က − ကၞေဟ်ချူလိက်ကှ်ေ ခ − ခပဳထဝ်မိတဵုလဝ် ဂ − ဂကူမန်နွံကဵုနန်ကီုလေဝ် (လ္ပကဵုဒှ်အာ ဂ_ဂကူမန်ဟွံညဳလောန်)ဂှ်ညိ။ (29-7-2019) တ္ၚဲအဒိုတ်။ (ပိုဒ်−၂၄၁) ။


(၂၄၂) ။ ဘဝဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ တုပ်တဴညံင်ရဴကဵုနခၟိက်မွဲမပ္ဍဲဗ္ဒဲါဍာန်ဂၠံင်ဂှ်ကီုရ၊ ပ္ဍဲနခၟိက်ဂှ်ပၠန် နွံတဴသီုခၞော်ဒူရေန်မင်ဂုတ်ပလင်အရက်ဓုပ်ၜံက် သီုကဵုကောန်ရုပ်ကာတောန်ဟရိုဟ်ဟရိုဟ်ပိုတ်ပိုတ်တံနွံတဴဂၠိုင်ကဵုနာနာသာ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ အရာလဵုပိုဲကၠဟ်ထောံစုတ်ဖျေံပ္ဍဲနခၟိက်ဂှ်တှ်ေ ဒှ်တဴနခၟိက်အရာတေံမာန်ရ၊ (29-7-2019) တ္ၚဲအဒိုတ်။ (ပိုဒ်−၂၄၂) ။


(၂၄၃) ။ ဂကူမန်ပိုဲဟွံညဳညးသ္ကံတှ်ေ ဗီုလဵုဂွံဆက်ကွာ်အာတရဴအနာဂတ်တေံရော။ ကသပ်နဲကဲဟွံတုပ် လညာတ်တၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ညးသ္ကံကီုလေဝ် ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂှ်ဒးရံၚ်ဖဵုခိုဟ်ဇၞော်အိုတ်သွက်ဂကူမွဲဟေၚ်ဒှ်အဓိကကၠာရ။ (29-7-2019) တ္ၚဲအဒိုတ်။ (ပိုဒ်−၂၄၃) ။


(၂၄၄) ။ ယဝ်ရပိုဲတဵုလွဳလဝ်တၞံကြုက်တှ်ေ လဆောဝ်လဆောဝ်မ္ဂး ကၠာပိုဲဟွံဂွံချိုတ်အာဂှ် သတ်ကြုက်ဂှ်လေဝ်ပိုဲတံဂွံစပ္ဍဲဘဝဏံရ၊ ယဝ်ရပိုဲတံချိုတ်အာကၠာဏောၚ်တှ်ေ ဗွဲစၟတ်ဨကန်တ ကောန်စဴပိုဲကောန်စေက်ပိုဲတံဂွံစဍာံဍာံမာန်ရ၊ ယဝ်ရရံၚ်အာသၟာတဵုလွဳလ္ၚဵုလ္ၚဵုတ္ၚဲဏံတံမ္ဂးတှ်ေ ပ္ဍဲဘဝဏံဂွိၚ်ဖေက်စသတ်ကြုက်ဂှ်ဟွံဂတာပ်တုဲဟွံဂံၚ်တဵုလွဳချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်အိုတ်ကီုရ၊ တက်ပြယာဲညံၚ်ရဴတဵုလွဳလဝ်တၞံကြုက်တုဲ ဇကုလေဝ်ဟွံစုတ်ဝဲါဟွံကဵုဍာ်တၞံကြုက်ဂှ်တုဲ ဗက်ကၠတ်ၜှ်ပလှ်စအာသတ်ကြုက်ပ္ဍဲကၠအ်ညးတၞဟ်မတဵုလဝ်ဂှ်ရ။ (29-7-2019) တ္ၚဲအဒိုတ်။ (ပိုဒ်−၂၄၄) ။


(၂၄၅) ။ ဇြိုင်ဂှ်တီမံင်ရ ဆဂး မူဒှ်ဒးယိုက်လဝ်ဍေံရော၊ ဒဒိုက်ဂှ်ကီု ပြသၞနာနာအရာဟွံမွယ်ကဵုဖဵုခိုဟ်တံဂှ် တီမံင်ရဖဵုဟွံမွဲတုဲ မူပရောပိုဲတံဒးယိုက်လဝ်ဍေံဂှ်ရော၊ တီရဒှ်ဇြိုင်တုဲ ထပ်ယိုက်လဝ်ဏောင်တှ်ေ ဇြိုင်လ္တူဇြိုင်ရ၊ တီရဒှ်ဇြိုင်တုဲ ယဝ်ပိုဲဖျေံထောံ ပိုဲဟွံယိုက်ကေတ် ပိုဲသၠးဗွးထောံမာန်ဏောင်တှ်ေ ခန္ဓပိုဲဏံတီကေတ်သာတိုန်ရ၊ ဇြိုင်ဂှ်တီမံင်ရ ဆဂး ဖဵုလပါ်ခိုဟ်ဂှ်နွံဂၠိုင်တုဲ ဆက်ယိုက်အာလေဝ် ဒှ်မၞိဟ်တၠအစောန်နွံကဵုသတ္တိမွဲပေင်ပေင်ရ၊ ဇြိုင်ဂှ်တီမံင်ရ ဖဵုဟွံမွဲလေဝ်ကၠိုဟ်မံင်ရတုဲဏောင်တှ်ေ ယဝ်ဆက်ယိုက်အာပၠန်ဏောင်တှ်ေ ဒှ်မၞိဟ်ဒိုဟ်ဓီုမွဲ ဒှ်ပူဂဵုအစောန်စရာဲၚေတ်ပေတ်မွဲတုဲ ဘဝညးတံကီု ပွဳပွူညးတံဖအိုတ်ဂှ်လေဝ် နွံကဵုပြသၞာဒးမိပ်အာကဵုအခက်ခုဲလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲရ။ (30)7-2019) တ္ၚဲအၚာ ။ (ပိုဒ်−၂၄၅) ။


(၂၄၆) ။ ပရေင်ပြံင်သၠာဲမွဲမွဲဟီုဂှ် ဒှ်မၞိဟ်နွံကဵုသတ္တိမွဲ ဒှ်မၞိဟ်တၠအစောန်မွဲရ။ ( ၃၁−၇−၂၀၁၉) တ္ၚဲအၚာ ။ (ပိုဒ်−၂၄၆) ။


(၂၄၇) ။ ပိုဲဒှ်မၞိဟ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံအိန်ထံင်တုဲတှ်ေ တာလျိုင်ပိုဲဒးကေတ်လဝ်ဗွဲကၠာအိုတ်ဂှ်လ္ပဝိုတ်ထောံညိဏး၊ တာလျိုင်ဂကူလေဝ်ဒးကၠောန် ၜိုတ်ပိုဲဂွံအခိင်အကြာတင်ဝါတ်ဂါတ်နာနာမာန်ဂှ်ကၠောန်အာအိုတ်ညိ၊ ဒဒိုက်ကီုတသိုက်ကီု ပြသၞာဗွဲမဂၠိုင် မၞိဟ်ဒးဆဵုညာတ်ကေတ်ဍေံတွဵုဂှ် ဂကောံအိန်ထံင်ကောန်ဗြဴပိုဲဏံမွဲဟေင်ရတီကၠိုဟ်ကေတ်ဖ္အိုတ်နာနာမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ညးတၞဟ်ထိုင်သးနာဲဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ဆာန်ဂကူမွဲကီုလေဝ် ဆဂးဂှ် ယဝ်ရကျောဝ်အာဂကောံအိန်ထံင်ကောန်ဗြဴဇကု တသိုက်ဟွံမွဲပ္ဍဲဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဏောင်တှ်ေ နာဲဒုင်လဝ်ယၟုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံအိန်ထံင်ဂှ် ၜိုတ်ဆဒုင်လဝ်ယၟုသၟးသၟးရ၊ ဂကောံအိန်ထံင်မွဲဍောတ်ဏံဂှ် နာဲကေတ်တာလျိုင်ဟွံပြေပြံင်ဏောင်တှ်ေ ဗီုလဵုနာဲဂွံသ္ပက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မၞိဟ်ဆာန်ဂကူဂှ်ရော၊ (ဍောင်တီတုဲဇူညိ၊ ဇူဖဲဟေင်ဆက်ကွာ်အာပၠန်ညိ)၊ သိုက်သိုက်ဂှ်ကွာ်အာတပ်တပ်ညိ၊ အဲမွဲစောန်အိုတ် အဲမွဲတၟေင်အိုတ် အဲမွဲကၠိုဟ်အိုတ် လညာတ်အဲကေတ်ဍုင်ဂွံဏောင်၊ လညာတ်ဗီုတံဏံဂှ်နာဲလ္ပချပ်လဝ်တွဵုညိဏး ၊ ယဝ်ရသာ်ဂှ်ဟွံသေင်တှ်ေ တသိုက်ဇေတ်ဇေတ်အဃောနာဲဂျိုင်မံင်တ္ၚဲဏံဂှ်လေဝ်နာဲဂၠာဲဟွံဆဵုပုဟ်။ (ပိုဒ်−၂၄၇) ။


(၂၄၈) ။ ဒၞာဲဟွံပေင်တံဂှ် မင်ဒၟံင်သွက်ဂွံဗပေင်စုတ်မာန်(၂၄)နာဍဳရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲမၞိဟ်ပညာသဝ် ပ္ဍဲမၞိဟ်ဗဟုသုတအောန်တံဂှ် ပိုဲတံလ္ပရံင်ဘဝညးတံဟွံမွဲကဵုၚုဟ်မးညိ၊ သွက်ညးတံဂှ်တှ်ေ အရာဍေံဟွံပေင်နာနာသာ်တံဂှ် သွက်ဂွံဗပေင်စုတ်မာန်ပွိုင်(၂၄)နာဍဳရ၊ သွက်ညးပေင်ဒၟံင်တံဂှ်ပၠန်လေဝ် ယဝ်ရဗဂဵုလဟဵုဟွံဒှ်တှ်ေအရာတၟိတၟိသွက်ဂွံစုတ်ဗပေင်ဂှ်စုတ်ဟွံလုပ်တုဲကၟိုဟ်တိတ်အာအိုတ်ကီုရ၊ (ပိုဒ်−၂၄၈) ။


(၂၄၉) ။ ယဝ်လွဳစာင်တှ်ေဒးလိုန်အိက်စာင်ဂှ်ဒှ်ဓမ္မတာရ၊ ယဝ်လွဳလဝ်ကၠိက်တှ်ေဒးလိုန်အိက်ကၠိက်ဂှ်လေဝ်ဒှ်ဓမ္မတာပၠန်ရ၊ ယဝ်မံင်ဍုင်မၞိဟ်တှ်ေဒးလိုန်အိက်မၞိဟ်ဂှ်လေဝ်ဒှ်ပရေင်ဓမ္မတမွဲဇေတ်ဇေတ်ရ၊ အိက်မၞိဟ်ဟီုဂှ်ဒှ်ပရေံအာဖ္အိုတ်လေဝ်ဟွံသေင်ပုဟ်၊ ဒၞာဲဒှ်ဖဵုလုပ်ဂဥုဲတှ်ေစကာသုင်စောဲအာညိ၊ ဒၞာဲဖဵုဟွံမွဲတံဂှ်ပၠန်လေဝ် တိုပ်ထောံကဵုတိအိုတ်တုဲကျာပသဍေံဟွံမွဲရ။ (ပိုဒ်−၂၄၉) ။


(၂၅၀) ။ ကေင်လိုန်လဝ်အိက်တုဲအခေါင်လုပ်အရှာမ်ဘာဟွံမွဲဟာ၊ တ္ၚဲဏံဇိုင်လိုန်ဒးလဝ်အိက်မွဲအခိင်တေံဂှ်ကြာတ်ကြဴသ္အးထောံတုဲယျ၊ (အဓိကဂှ် ပိုဲလ္ပကလေင်အာလိုန်အိက်ဗွဝ်ဂှ်ပၠန်ညိ)။ (ပိုဒ်−၂၅၀) ။


(၂၅၁) ။ ထောံလသာလဝ်သဘာဝလိုက်ညိ၊ တ္ၚဲဏံ ပိုဲချပ်ခိုဟ် ဟီုခိုဟ် ကၠောန်ခိုဟ်တှ်ေဒှ်အဓိကရ၊ မ္ၚးနူဖဵုပိဏံတုဲကဵုသဘာဝသ္ဂုတ်သွာတ်ကတ်ကေတ်ညိ။ (ပိုဒ်−၂၅၁) ။


(၂၅၂) ။ ဂျိုင်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်ဒးကၠောန်ဖဵုခိုဟ်မွဲဟေင်ရ၊ ဖဵုခိုဟ်ဟီုဂှ် ၜိုတ်ပိုဲကၠောန်ဂွံအိုတ်အစောန်ဂှ်ဒှ်ဖဵုဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ၊ ဘဝဟီုဂှ်မူရောဟွံမွဲပုဟ် ပြသၞာနာနာဍေံလုပ်ကၠုင်ကဵုပိုဲဏံတီဆဵုညာတ်တံဂှ် ၜိုတ်ဆဍေံစမ်ရံင်အစောန်သတ္တိမၞိဟ်မွဲကီုရရဲ၊ ဘဝဂှ်ဒးမိပ်ကဵုဍေံဏောင် ယဝ်ရပိုဲမိပ်ကဵုဍေံမှ ပိုဲဏံဂွံကၠုၚ်ဂဥုဲဒြဟတ်သွက်ဂွံဆက်ကွာ်အာတရဴသံသာဏံဗွဲမလအ်လကာဖါရရဲ။ (ပိုဒ်−၂၅၂) ။


(၂၅၃) ။ သုညဟီုဂှ် ၚုဟ်မးဟွံမွယ်ညးအဲထေင်ကေတ်အိုတ်ရ၊ ၀၀၀၀၀၁ − ဣဏံဂှ် ၜိုန်ရသုညဂၠိုင်မံင်ကီုလေဝ် ၚုဟ်မးဍေံဂှ်မွဲဒ္ကေဝ်ရ၊ ၁၀၀၀၀၀−ဣဏံဂှ်ပၠန် ၚုဟ်မးဍေံဂှ်ဒှ်အာမွဲကိုဋ်ဒ္ကေဝ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ သုညဟီုဂှ် တိုန်တဴကဵုပိုဲတံစွံရ၊ ယဝ်ပိုဲစွံဗၠေတ်တှ်ေၚုဟ်မးဍေံဟွံမွယ်ရ၊ ယဝ်အခါရပိုဲစွံဒၞာဲဍေံဒးဏောင်တှ်ေ ဒှ်တိုန်ၚုဟ်မးဗွဲမဂၠိုင်ရ။ (ပိုဒ်−၂၅၃) ။


(၂၅၄) ။ ဇၟာပ်မၞိဟ်ဟီုဂှ်ၚုဟ်မးဒၞာဲညးကဵုညးနွံမံင်ဖ္အိုတ်ရ၊ ၜိုတ်ဆပိုဲတံကဵုဒၞာဲညးကဵုညးဟွံဒးတုဲ ရုပ်ရဴကမၠောန်မတိတ်ကၠုင်ဂှ်လေဝ် ဒှ်ဗၠေတ်အာဗီုစေတနာပိုဲသ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်ဂှ်ရ၊ က္တဵုဒှ်ကၠုင်ပြသၞာဇၟာပ်ဇၟာပ်တ္ၚဲတုဲ ညးဂၠာဲဒုဟ်အဲ အဲလေဝ်ဂၠာဲဒုဟ်လ္တူညးသ္ကံအိုတ်ရ၊ ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ်သီုဖ္အိုတ်လေဝ် ၜိုတ်အစောန်စရာဲဇကုနွံဂှ် ယဝ်ကၠောန်အာကမၠောန်မ္ဂးတှ်ေ ၚုဟ်မးဍေံအောန်ကဵုဂၠိုင်မံက်တိုန်မာန်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲတံကၠောန်ၜက်အာၜိုတ်အစောန်စရာဲနွံတုဲ သ္ပညံင်မၞိဟ်တီအိုတ်လေပ်အိုတ် ပၠံင်သ္ပအ္စာဂွံအာဂတမှကၠောန်ဏောင်တှ်ေ ရုပ်ရဴကမၠောန်ပိုဲတံဂွံဆဵုမံင်ဂှ် ၚုဟ်မးဍေံအောန်တဴဗွဲမလောန်ကွေံကွေံရ။ (ပိုဒ်−၂၅၄) ။


(၂၅၅) ။ တီမံင်ရဂၠံင်ဍာန်ဏံဒှ်ဖဵုခိုဟ်အိုတ်မွဲတုဲ ယဝ်ရပိုဲတံဟွံဒုင်ကေတ်တဲဟွံပံင်ကောံညးသ္ကံမ္ဂးတှ်ေ လ္ပကဵုဒှ်အာ ညံင်ရဴဒက်လဝ်ပ္ဍဲတိုင်ဂှ်ကီု ၜိုန်ရဂၠဴဂှ်ဂြိပ်ဂေတ်ဂၠိုင်က္ဍင်လေဝ် ဇုက်မဒက်လဝ်ပ္ဍဲကအ်ဂၠဴဂှ် ပူအာပ္ဍဲတိုင်ဂၠိုင်ဂၠိုင်တုဲဂၠိစှ်ေအာသိုက်သိုက်ကီုရ၊ အိုတ်ကၞောတ်ဟေင် ဇုက်ဂှ်လေဝ်အိုတ် ဂၠံင်တရဴဂွဴဆက်ကွာ်အာဂှ်လေဝ်ပိုတ်ကၠုင်ရ။ (ပိုဒ်−၂၅၅) ။


(၂၅၆) ။ မကၟောန်ပဠောံကၠာအိုတ်ဂှ်ယဝ်ရပိုဲတံစုတ်ဒးတှ်ေ မကၟောန်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ်လေဝ် ပိုဲတံဟွံဒးရံင်မွဲသာ်တုဲ ရပ်စုတ်ဒးအာအတိုင်သဘာဝဍေံကေတ်ကေတ်ရ၊ ကၟောန်ပဠောံမကၠာအိုတ်ဂှ်ယဝ်ပိုဲတံရပ်စုတ်ဗၠေတ်အာမ္ဂးတှ်ေ မလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံပၠန်လေဝ်ဗၠေတ်အာတိုတ်တးရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ တ္ၚဲဏံပိုဲဒးကလေင်ရံင်ဂၠံင်တရဴမကွာ်ဒၟံင်ဂှ် မူဒှ်ရောဟွံဆဵုရုပ်ရဴတိုင်ပ္ကဴဂှ်ဏီရော၊ ဗွဲစၟတ်ဨကန်တဂွံဆဵုကေတ်ဂှ် ပ္ဍဲပိုဲဏံအိုတ်ပိုတ်ကၠုင်ဒၟံင်နဲကဲဗဂဵုလဟဵုနာနာထေက်ကဵုဒးဗဂဵုလဟဵုဂှ်ကီု၊ သွာင်နာနာ ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ကဵုအခေါင်ပိုဲကၠောန်ဂွံကေတ်မာန်ဂှ်လေဝ် အိုတ်ပိုတ်ဒၟံင်ဂှ်ကီုတုဲ ညံင်ရဴကဵုပိုဲတံရပ်စုတ်ကၟောန်ပဠောံဗၠေတ်အာမကၠာအိုတ်ဂှ်ရ၊ ယဝ်ရစၟဳစၟတ်ရံင်ညးဂှ်မွဲဂွံအခေါင်ရပ်စုတ်ကၟောန်ပဠောံမကၠာအိုတ်ဂှ်တှ်ေ ဣဏံရဒှ်အဓိက၊ ညးမဂွံလဝ်အခေါင်စုတ်ကၟောန်ပဠောံမကၠာအိုတ်ဂှ်တှ်ေ ဒးရံင်စေတနာညးတံရ၊ မွဲဂှ်တ်ှေ စေတနာညးတံမိက်သ္ဂောံကဵုဗၠေတ်လဝ်တုဲတုဲရဟာ၊ ၜါဂှ်ပၠန် စေတနာညးတံဟွံမိက်ကဵုဗၠေတ်တုဲဍေံဗၠေတ်အာရ၊ယဝ်ရပိုဲတံဆဵုကေတ်ကၠးကၠးစေတနာညးတံတုဲ နဲကဲဂွံကလေင်သှ်ပလး ဂွံကလေင်သၠာဲနဲကဲတၟိတၟိညံင်ဂွံကိတ်ညဳကဵုအခိင်ကာလဒေသဂှ် ပိုဲဒးကဵုကေတ်သၟာန်သွဟ်ညးသ္ကံညဳညဳသာသာဏောင်၊ တင်သွဟ်လၟေင်ၜါဂှ်ဒှ်ဂၠံင်ဓဝ်တပ်မွဲ ဟွံမွယ်ကဵုလောဘဒေမောဟမာနတုဲ နကဵုစေတနာခိုဟ်အးပံက်စိုတ်သၠာဲဂတးလညာတ်ညးသ္ကံဂံင်ဒုင်တဲမာန်ဖ္အိုတ်ရ၊ ဗီုညးစောန်ကမၠောန်ညးခံင်ဂံင်ကဵုကေတ်တာလျိုင်တုဲ ကၟောန်ပဠောံစုတ်လဝ်မဗၠေတ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ကလေင်ရပ်စုတ်ကေတ်တၟိညံင်ဂွံဒးတုဲ ရန်တၟံလဝ်ဖဵုဇၞော်အိုတ်သွက်ဂကူဗဂဵုလဟဵုအာအတိုင်သဘာဝမ္ဂး တိုင်ပ္ကဴပိုဲမရန်လဝ်ဂှ်ဟွံလအ်ဟေင်ကလေင်ဆဵုကြပ်ကၠုင်အရိုဟ်တ္ၚဲရ၊ ယဝ်ရဒှ်တင်မွဲဂှ်ဏောင်တှ်ေ ဓဝ်အတ္တမွဲမဍိုက်ပေင်ဒၟံင်တုဲ ယဝ်ရညးတံဆက်ကေတ်အာတာလျိုင်ဏီဏောင်တှ်ေ ညံင်ရဴဒက်လဝ်ဂၠဴပ္ဍဲတိုင်ကၞက်ဂှ်တုဲ ခြာဟွံလအ်ဟေင်ဇုက်ဂၠဴဂှ်ဂၠိကၠုင်ဇၟာပ်စက္ကမိနေတ်နာဍဳရ၊ သီုဖ္အိုတ်ဂှ်နွံပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲကောန်ဂကူတံရ ယဝ်ရပိုဲဆဵုဍာန်အးဍာန်ဓဝ်ဍာန်တပ်ယျဏောင်တှ်ေ ဣဏံဂှ်တိုန်တဴကဵုပိုဲကောန်ဂကူတံရ၊ (လညာတ်ဝွံၜိုတ်ဆတိတ်ကၠုင်နူပၞော်ပထောင်ဒုန်မွဲဍောတ်ကီုရ)။ (ပိုဒ်−၂၅၆) ။


(၂၅၇) ။ ကၠောန်ကုသဵုယဝ်အောန်ကဵုပညာမ္ဂးတှ်ေ ဒှ်မၞိဟ်ဂၠုဓီုမွဲရ၊ ကၠောန်ခိုဟ်ဟွံမွယ်ကဵုပညာဂှ်လေဝ် ဒှ်မၞိဟ်တမြအ်မွဲရ။ (ပိုဒ်−၂၅၇) ။


(၂၅၈) ။ မၞိဟ်ဟွံကေင်ကၠောန်ဗၠေတ်တံဂှ် အတိုင်မွဲဘဝဍေံတံ တၟာဒဳရုဲလေဝ်မုရောဍေံတံဟွံကေင်ကၠောန်ကၠုင်လဝ်မွဲသာ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၅၈) ။


(၂၅၉) ။ မအရေဝ်ဒြဟတ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ဗဒှ်ကဵုစိုတ်ပိုဲဓရ်ပတှ်ေအောန်စှ်ေအာလေဝ်နွံရ၊ မအရေဝ်လ္ၚဵုတံဂှ်ပၠန် ဖန်ဗဒှ်ကဵုစိုတ်ပိုဲဏံ ဓရ်ပတှ်ေဂၠိုင်တိုန်တုဲ ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပြသၞာလောဲသွာကၠုင်မာန်ရ။ (ပိုဒ်−၂၅၉) ။


(၂၆၀) ။ ကေင်ကၠောန်လဝ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်တုဲဏောင်တှ်ေ အာဂတနူဏံသွက်ဂွံဗၠေတ်အာပၠန်ဂှ်အောန်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ မၞိဟ်ကေင်ကၠောန်လဝ်ဗၠေတ်တံဂှ် ပရေင်ဆဵုဂဗဂၠိုင်နူကဵုမၞိဟ်ညာတ်ဆဒုဟ်ညးတၞဟ်တံဂှ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၆၀)


(၂၆၁) ။ ဇၟာပ်ညးအဲနွံဒၟံင်လ္တူဂၠးတိဏံဝွံ ဇၟာပ်ဇၟာပ်စက္ကမိနေတ်နာဍဳ အခိင်ဂှ်အောန်ကၠုင်သိုက်သိုက်တုဲ ဓရ်ချိုတ်ဟီုဂှ်မင်ဒၟံင်ပိုဲဂတတေံရ၊ လၟုဟ်ဏံတ္ၚဲဏံတ္ၚဲယျးဒးချိုတ်ဂှ် ညးမွဲမှဟွံတီကေတ်အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ တသိုက်ဟီုဂှ်ဍေံနွံဒၟံင်ဒၞာဲဣလဵုရော၊ ယဝ်ရပိုဲတံကၠောန်သွက်စိုတ်မ္ဂးတှ်ေ တ္ၚဲဂွံဆဵုတသိုက်ဂှ်ဟွံမွယ်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲတံတီဖ္ဍိုက်ကၠောန်သွက်ဘဝမ္ဂးတှ်ေ တသိုက်ဟီုဂှ်ပိုဲတံဂွံဆဵုပစ္စုပ္ပန်လၟုဟ်တ္ၚဲဏံဇေတ်ဇေတ်ဟွံဒးမင်တိုန်ဍုင်သွဝ်တေံပုဟ်။ (ပိုဒ်−၂၆၁) ။


(၂၆၂) ။ ပၠန်ဂတးပ္ဍဲကဵုကောန်ဂကူမန်ပိုဲဗၟာတံဍေံဖေက်အိုတ်ဟီုဂှ်တှ်ေ မွဲဂှ်−ဍေံဖေက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်၊ ၜါဂှ်−ဍေံဖေက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲညဳသာညးသ္ကံ၊ ပိဂှ်−ဍေံဖေက်ပရေင်ပိုန်ဒြပ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတဴတက်ဣဏံဗွဲတုန်−ပၠန်ဂတးပိတင်ဏံဗၟာဂှ်ဍေံဖေက်အိုတ်တုဲ နကဵုပြယာဲနဲကဲနာနာသာ်ဟေင် ဍေံဗက်ပလီုကၠုင်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဗွဲတၟေင်ပိုဲတံဂွံဆဵုကေတ်နမတ်ကၠးကၠးပ္ဍဲတ္ၚဲဏံဟွံပိုတ်သ္ကုတ်အာရ၊ ယဝ်ရဒးဟီုအရေဝ်အောန်အောန်မ္ဂးတှ်ေ သွက်ဖဵုပူဂဵုပိုဲဏံကီု သွက်ဖဵုဂကူပိုဲဏံကီု သွက်ဖဵုဘာသာပိုဲဏံကီု သွက်ဖဵုလိုက်လောကဂွံကျေဝ်ဂေါဝ်ၜိုဟ်သိုဟ်အာဂှ် တင်မွဲဂှ် ဗွဲစၟတ်ပိုဲဒးပၠန်ဂတးပ္ဍဲကဵုဇကုပိုဲဘဝပိုဲဏံဟေင် ဗွဲတၟေင်ညံင်ဂွံဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲဂှ် ပိုဲကောန်ဂကူမန်တံဒးပၠန်ဂတး(၁၉)နာဍဳပေင်ပေင်ရောင်။


(၂၆၃) ။ ပ္ဍဲကဵုဘဝပိုဲဏံ ဒးနွံကဵုပွမပြံင်သၠာဲညံင်ဂွံဒှ်အာလပါ်ခိုဟ်မာန်ဂှ် ဣဏံဟေင်ရပိုဲတံဒးပၠန်ဂတးဗွဲကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၆၃) ။


(၂၆၄) ။ လိုက်ဏံနွံဗၟိက်ကဵုမၞိဟ်ခိုဟ်ကီုရ၊ ယဝ်ရဂကူမွဲမွဲနွံဗၟိက်ကဵုမၞိဟ်ခိုဟ်ခိုဟ်ဏောင်တှ်ေ ဂကောံအိန်ထံင်ပ္ဍဲကဵုဂကူဂှ်လေဝ် နွံဗၟိက်ကဵုမၞိဟ်ခိုဟ်ပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုဂကောံအိန်ထံင်ဂှ်နွံဗၟိက်ကဵုမၞိဟ်ခိုဟ်မ္ဂးတှ်ေ ဗွဲစၟတ်ဨကန်တရ မၞိဟ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုအိန်ထံင်ဖအိုတ်ဂှ်ဒးဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲဟေင်ရ၊ ၜိုတ်ဆပိုဲဏံဒှ်အာမၞိဟ်ခိုဟ်မွဲတုဲ လာပ်ဗဇဴဖဵုသွက်ပူဂဵုပိုဲဏံသၟးဟွံကတုဲ ဒှ်တဴဖဵုသွက်ဂကူဘာသာပိုဲဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ၊ ဆဂှ်သၟးဟွံကတုဲ ဂၠးကဝ်ပိုဲဒတူဒၟံင်တ္ၚဲဏံလေဝ် ၜိုဟ်သိုဟ်ညိင်ဝတ်အာနကဵုအသိင်အစောန်စရာဲမၞိဟ်ခိုဟ်မွဲမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ၜိုတ်ဆပိုဲဏံဂံင်ပြံင်သၠာဲပၠန်ဂတးဂွံဒှ်အာမၞိဟ်ခိုဟ်မွဲဂှ် ဂွံရီုဗင်ဏာဘဝပိုဲဏံကီုသီုကဵုဂကောံအိန်ထံင်ပိုဲဏံဟွံကတုဲ သီုကဵုဂကူဘာသာဂၠးကဝ်ဇၞော်ဏံလေဝ်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၆၄) ။


(၂၆၅) ။ ဒၠောံဗ္တောန်မၞိဟ်နွံကဵုပညာမ္ဂးတှ်ေ ညးမိပ်စိုတ်တုဲတင်ဂုဏ်ဗွဲမလောန်ရ၊ ယဝ်ရအာဝေတ်ဒၠောံဗ္တောန်ဒးမၞိဟ်ဒိုဟ်ဓီုတံမ္ဂးတှ်ေ ဍေံထေဲသၟးဟွံကတုဲသီုကဵုကလေင်ဂၠာဲသ္ပသၞကဵုပိုဲမာန်ရ၊ (ပိုဒ်−၂၆၅) ။


(၂၆၆) ။ ဒးဍာံစၟတ်တီတုဲဗှ်ေတံဟွံဒုင်ကေတ်တဲဟွံကၠောန်ဗက်အာမ္ဂးတှ်ေ ဒှ်ဆမၞိဟ်အဝုမွဲ(သုင်စောဲဟွံဂွံရ)။ (ပိုဒ်−၂၆၆)။


(၂၆၇) ။ သရနွံဒၟံင်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံဂှ် ဒးလွဳသုင်စောဲအခိင်တၟာလအ်ဏီဏောင် ။ (ပိုဒ်−၂၆၇)။

(၂၆၈) ။ ယဝ်ရပိုဲတံဒးသိုင်သ္ၚိမွဲမမ္ဂးတှ်ေ ဗွဲကိုပ်ကၠာအိုတ်လၟေင်မွဲဂှ်တှ်ေ ဗီုပြင်ရုပ်ရဴသ္ၚိဒးဆဵုအနာဂတ်ဂှ် ညးအာက္ဍိုပ်ပၠတရဴဂွံလဝ်တာလျိုင်သိုင်မာန်ပ္တိုန်သ္ၚိဂှ်ဟေင်ရတီကေတ်မာန်ရ၊ ယဝ်ရညးအာက္ဍိုပ်သိုင်သ္ၚိတံ ဟွံတက်လဝ်ကျာကဵုတၠသ္ၚိဂှ်မ္ဂးတှ်ေ သိုင်အာၜိုတ်ဓမ္မတာနဒဒှ်သ္ၚိမွဲမတုဲ ကၟဳစိင်တေံလေဝ်ထောင်ဗြဲဓဇူမံင်တှ်ေ တၠသ္ၚိဂှ်ကီု ဂကောံအိန်ထံင်ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိသီုဖ္အိုတ်ဂှ်ဒှ်ဒဒိုက်တုဲ အခိင်တိက်လေဝ်ဒ:မၠာ်လဝ်မတ်မွဲဒိုဟ်တွဵုရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ညးတာလျိုင်သိုင်သ္ၚိတံဂှ်ကီု သီုကဵုညးတၠသ္ၚိတံဂှ် ဒးတက်ကျာသဳကၠဳအးအးတၟးတၟး ဓဝ်ဓဝ်တပ်တပ်တုဲမှ ပြသၞာနာနာအနာဂတ်တေံဂှ်လေဝ် ဂွံအောန်အာကီုရ။ (စေတနာညးတာလျိုင်သိုင်သ္ၚိဂှ် ဒှ်ဖဵုသွက်ဂကောံအိန်ထံင်ပ္ဍဲသ္ၚိဂှ်ရ)။ (ပိုဒ်−၂၆၈) ။


(၂၆၉)   ။   ပ္ဍဲဍာ်မွဲဗြံက်ဂှ် ယဝ်ရပိုဲထောံစုတ်ၜဵုမွဲဇန်မ္ဂးတှ်ေ ပိုဲဂွံတီကေတ်ရှ်သာဍာ်ဂှ်ဖ္ဍုင်အာကီုရ၊ ယဝ်ရပိုဲကေတ်နင်ဍာ်မွဲထၟာဲဇၞော်ဇၞော်တုဲ စုတ်ဖျေံၜဵုမွဲဇန်ဂှ်ပၠန်တှ်ေ ရှ်သာဖ္ဍုင်ပ္ဍဲဍာ်ထၟာဲဂှ်အောန်အာကီုရ၊ ၜဵုမွဲဇန်ဂှ်ပၠန် ယဝ်ပိုဲအာကၠဟ်စုတ်ပ္ဍဲဍာ်ကၟာတေံမ္ဂးတှ်ေ ရှ်သာ်ဖ္ဍုင်ဖ္ဍုင်ဂှ်နွံမံင်ဏီဟာ၊ စိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံလေဝ်ညံင်ရဴသာ်ဂှ်ကီု ယဝ်ရစိုတ်ပိုဲကြေပ်ဂြတ်မံင်ဏောင်တှ်ေ ၜိုတ်ဆမအရေဝ်မွဲၜါမဓဝ်ဂှ် ဖန်ဗဒှ်ကဵုစိုတ်ပိုဲက္တဵုဒှ်ဒေါသညးသ္ကံမာန်လောဲလောဲရ၊ ယဝ်ရစိုတ်ပိုဲတံသၠောဲလးညံင်ရဴကၟာဇၞော်ဂှ်ကီုတှ်ေ ၜိုတ်ဆမအရေဝ်အုဲအုဲပသပသမွဲၜါမတံဂှ် ဂွံဖန်ဗဒှ်ကဵုစိုတ်ပိုဲတံဂွံချဳသွဝ်အာဂှ်ဟွံလောဲသွာမာန်ရ။ (ပိုဒ်−၂၆၉) ။


(၂၇၀) ။ ဂွံတီအတိက်ဗီုလဵုဒှ်လီုကၠုင်ဂှ်မိပ်စိုတ်တင်ဂုဏ်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ၊ တ္ၚဲဏံအနာဂတ်မန်ပိုဲ ဗီုလဵုဂွံဆက်ကွာ်အာနဒဒှ်အခေါင်အရာမန်ပိုဲဍာံဍာံဂှ် သွာင်နာနာသဇိုင်နာနာပ္ဍဲကဵုမန်ပိုဲဂှ်မိက်ဂွံကလင်ကွေံကွေံရအဴ။ (အတိက်ဂှ်ထေက်ကဵုပိုဲတံဒးသမ္တီ၊ ပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံဂှ်ဟေင်ထေက်ကဵုပိုဲတံဒးကၠောန်၊ တ္ၚဲယျးအနာဂတ်တေံဂှ်ဟေင်ရ ပိုဲမန်တံဂွံဒုင်ကေတ်ဖဵုကမၠောန်မကၠောန်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံရ)။ (ပိုဒ်−၂၇၀)။


(၂၇၁) ။ ပိုဲမံင်ဍုင်ညးတှ်ေ သၞောတ်သၞောဝ်ဍုင်ညးချူလဝ်ဂှ်ပိုဲတံဒးဒ္ဂေတ်ဗက်ပေင်ပေင်ဏောင်၊ ပြသၞာယဝ်က္တဵုဒှ်ကၠုင်မွဲမွဲတှ်ေ အခေါင်အရာမၞိဟ်မွဲဒးတုပ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲတံဒးတီလဝ်ထေက်ဏောင်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ၚုဟ်မးမၞိဟ် အဓိပ္ပဲါမၞိဟ်ဂှ်ဒှ်အာသၟးသၟးရ။ (ပိုဒ်−၂၇၁)။


(၂၇၂) ။ ၜိုန်ရဘာတုဲဂွံလဝ်တဆိပ်ခြာဂၠိုင်ကဵုတၞးကီုလေဝ် ယဝ်ရဟွံဆက်လ္ၚတ် ဟွံဆက်ချူ ဟွံဆက်ဗှ်မ္ဂးတှ်ေ ပညာဍေံတံဂွံလဝ်ဂှ် ဆုတ်ကလေင်ကၠုင်သိုက်သိုက်ရ၊ တ္ၚဲဏံပိုဲကောန်ဂကူတံ ၜိုန်ရချူဒးဗှ်ဒးညိညကီုလေတ် ဒးသ္ပမၞိဟ်ညံင်ရဴဗျဵုတဟင်မံင်ပညာတုဲ နဲကဲနာနာတံဂှ် ယဝ်ပိုဲတ္ၚအ်လ္ၚတ် တ္ၚအ်ချူ တ္ၚအ်ဗှ်မံင်တွဵုမ္ဂးဏောင်တှ်ေ အခိင်ဂှ်ဍေံကဵုကၠုင်သွဟ်ကဵုပိုဲကေတ်ကေတ်ရ၊မၞိဟ်တၠပညာခိုဟ်မွဲဟီုဂှ်တှ်ေ ဒးလ္ၚတ် ဒးဗှ် ဒးချူမံင်လၟိုန်အခိင်အခါၜိုတ်ဂွံအခိင်မာန်မှဟီုစဂွံဂှ် ဒှ်မၞိဟ်တၠပညာနွံကဵုအစောန်စရာဲမွဲရ။ (ပိုဒ်−၂၇၂)။


(၂၇၃) ။ ယဝ်ရပိုဲစွံလဝ်င်ပ္ကဴချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏေင်တှ်ေ နဲကဲနာနာ ဗီုဂွံအာစိုပ်တိုင်ပ္ကဴပိုဲကောန်ဂကူတံစွံလဝ်ဂှ် ယဝ်ဗဂဵုလဟဵုဂတာပ်ခေတ်တှ်ေ သွပ်လ္ပအ်ဂှ်ဒှ်င်ဍာံဍာံရ၊−ဆက်ကွာ်အာညိ တ္ၚဲဏံဟွံဒှ် တ္ၚဲယျးနွံင်ဏီ (ဘဝဟီုဂှ် ဒၞာဲပိုဲတံတီလဝ်တုဲတုဲတံဂှ်လေဝ်တၟာဟင်ရ၊ ဒၞာဲပိုဲတံဟွံတီ ဟွံဂွံလ္ၚတ်ဟွံဂွံဗဂဵုလဟဵုတံဂှ်လေဝ် နွံဒၟံၚ်ဗဝ်သ္အဝ်ဏီလ္တူလိုက်ဏံ)။ (ပိုဒ်−၂၇၃)။


(၂၇၄) ။ ယဝ်ရပိုဲတံတီကၠး ပ္ဍဲဘဝပိုဲဏံၚုဟ်မးနွံမံင်တုဲ ပရေင်ဆီမဇဘာသာဂကူဂှ် ဒးဂံင်ပံက်ပါင်ကညာင်ကရေဲကဵုညးလောကတံမိင်ထတ်ထတ်ရ၊ ယဝ်ရဂျိုင်မံင်တ္ၚဲဏံဂှ် မုဖဵုလေဝ်ဟွံမွယ် ၚုဟ်မးပူဂဵုဂကူဘာသာမုရောဟွံမွဲပ္ဍဲဘဝဇကုမ္ဂးတှ်ေ သီုကဵုဒးကလေင်သၟာန်မံင်ခန္ဓဇကုဏီဂှ် (အဲဏံဂှ်မုဂကူဘာသာရော)၊ ယဝ်ရဟီုအာအးအးမ္ဂးတှ်ေ ၚုဟ်မးမၞိဟ်ဂှ် နွံဒၟံင်ပ္ဍဲကမၠောန်ပိုဲဏံမကၠောန်ဂှ်ဟေင်ရ။ (ပိုဒ်−၂၇၄)။


(၂၇၅) ။ မဂၠဟ်ဏံဂှ် ကၠုင်နူစိုတ်ပူဂဵုအတ္တတံရ ယဝ်ရစိုတ်ပရဟိတနွံဒှ်ဖဵုလ္တူသွက်ဂကူဏောင်တှ်ေ မဂၠဟ်ဏံဂှ်ဟွံမွယ်ရ၊ (ပိုဒ်−၂၇၅)။


(၂၇၆) ။ တာလျိုင်ဂကူဟီုဂှ် ဇၟာပ်ညးအဲနွံဒၟံင်တုပ်တုပ်ဖ္အိုတ်ရ၊ အဓိကဂှ် အခေါင်ကၠောန်ယိုက်ဂၠေင်ဟေင်ဍေံတၞဟ်ခြဟ်အာကီုရ၊ ၜိုန်ရဍေံတၞဟ်ခြာအာကီုလေဝ် အခေါင်ကၠောန်ဂှ်ဟွံမွယ်ဟွံသေင်ပုဟ်၊ ရံင်ကဵုဒြဟ်ဇကု ရံင်ကဵုအခိင်ဇကုကၠောန်ဂွံကဵုဒြဟတ်ထေက်ဂှ်တှ်ေ ဂွံဒၟံင်(၂၄)နာဍဳရ၊ ညးလဵုမွဲဟီုအဲအခိင်ဟွံမွယ် အဲအခေါင်ကၠောန်ဟွံမွယ်တံဂှ် ဒှ်ဆမၞိဟ်ဂျိုင်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ် မင်ဆချိုတ်မွဲသာ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၇၆) ။


(၂၇၇) ။ မၞိဟ်နွံဒၟံင်လ္တူလိုက်ဏံဖ္အိုတ်ဂှ် ယဝ်ရဒးလဴသောင်ကဠးဖ္အိုတ်ဂှ်လေဝ်ဒှ်အာဟွံမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်မၞုံဗွဳဗွိုင်ဗ္ဒါဲဗ္ဒါဲပိုဲဏံဂှ်ကၠိုဟ်စိုတ်ဟေင်ဒှ်အဓိကရ၊ ၜိုန်ရမၞိဟ်မွဲပြံင်သၠာဲဂၠးကဝ်ဏံမာန်ကီုလေဝ် ဗီုအၚါပ်စိုတ်မၞိဟ်မွဲကဵုမွဲဂှ် ပိုဲဂွံဗ္ဍိုက်ဗပေင်မာန်ဂှ်ဒှ်ဝါတ်အဴရ။ (ပိုဒ်−၂၇၇)။


(၂၇၈) ။ ဘဝဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ တုပ်ညံင်ရဴသၟာဒဳကွဳစက်ကာမွဲမကီုရ၊ ပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံအဃောဒဳအာကွဳစက်ကာဂှ်ဒးဒှ်အဓိကမွဲသွက်ဂွံအာစိုပ်တိုင်ပ္ကဴအနာဂတ်တေံမာန်ရ၊ အဃောဒဳအာကွဳစက်ကာဂှ်လေဝ် အတိက်လေဝ်အဓိကဇၞော်မံင်တုဲ ပိုဲဒးကလေင်ရံင်လက္ကရဴကွဳစက်ကာဂှ်ကီု ဂွံတီဂွံဆဵုကွဳစက်ကာဗက်ကၠုင်ဍုတ်ပိုဲကီုဟာ သ္ၚောဲကြပ်ၜိုတ်လဵုပိုဲဂွံသၠာဲဍာန်ဂွံရောဂှ်လေဝ် အတိက်ဂှ်နွံဗၟိက်ဇၞော်သွက်ညးဒဳမံင်ကွဳစက်ပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံညံင်ဂွံစိုပ်အာအနာဂတ်တိုင်ပ္ကဴတေံမာန်လောဲလောဲရ၊ အတိက်ဂှ်ဒှ်အ္စာခိုဟ်မွဲတုဲ သွက်ပိုဲတံဒၞာဲဒးဗဂဵုလဟဵုနွံတံဂှ်ဒး ဆက်ကၠောန်အာညံင်ဂွံဂတာပ်အခေတ်တုဲ အဃောပိုဲဒဳမံင်ကွဳစက်ကာပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံဂှ်ဒှ်အဓိကတုဲ ဒးနွံကဵုသတိလညာတ်ညံင်ကဵုအခေတ်ဒှ်လီုမံင်တ္ၚဲဏံတုဲ ဗီုလဵုကွဳစက်ကာပိုဲဏံဂွံအာစိုပ်တရဴတိုင်ပ္ကဴအနာဂတ်တေံမာန်ဂှ် ဒးမံင်ကဵုပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံအဃောဒဳအာမံင်ကွဳစက်ကာဂှ်အိုတ်ညိ။ (ပိုဒ်−၂၇၉)။


(၂၇၉) ။ ဖေက်ညးစောန်အာလ္တူအဲ ဖေက်အဲသဝ်အာလ္တူညး ဒှ်မံင်သံသယဟွံဂံင်သၠးပွးအိုတ်တုဲ ယဝ်ရဟီုကၠးကၠးတှ်ေ အတ္တပေင်က္ဍဟ်။ (ပိုဒ်−၁၇၉)။


(၂၈၀) ။ သဳမသုန်သဳဒ္စာံသဳစှ်မင်မွဲဟွံမာန်ကီုလေဝ် မင်သဳမွဲ(အတ္တ)ဏံဂှ်တှ်ေတုဲဒှ်မံၚ်ရ။ (ပိုဒ်−၂၈၀) ။


(၂၈၁) ။ မိပ်စိုတ်လေဝ်သတိမွဲလ္ပကဵုလီုအာ၊ အောန်စိုတ်လေဝ်သတိမွဲလ္ပကဵုလီုအာ၊ ပၞောန်လဒေါဝ်ဟီုဂှ်ဒှ်ဘဝဇေတ်ဇေတ်မွဲရ၊ သတိမွဲလ္ပကဵုဝိုတ်ကၠေံအာပ္ဍဲနဲကဲသုၚ်စောဲဘဝလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲပိုဲတံဏံအိုတ်ညိ။


(၂၈၂) ။ ဒးတၟအ်ကလောံတုဲကမၠောန်ဂှ်ဒှ်ၚုဟ်မးသွက်ဂကူဏောၚ်တှ်ေ ထေက်ကဵုဒးတၟအ်ကလောံလေဝ်ဂံၚ်ဒုၚ်မာန်မှ ဓဝ်ပတေဟ်ပ္ဍဲပူဂဵုဂှ်ဂတာပ်အခေတ်ပေၚ်ပေၚ်ရ၊ ပူဂဵုမွဲရဲတံဂှ်လေဝ် ဂွိၚ်ဖေက်ဟွံဂွံပ္ကဴတုဲ ဇကုလေဝ်ဒးဗက် အာအၚာပ်စိုတ်ညးတၞဟ်ကီုတုဲ အရာပြံၚ်သၠာဲမွဲပ္ဍဲဓဝ်ပတေဟ်ပူဂဵုဇကုဂှ်တၟာဒဳရုဲလေဝ်ဟွံမွယ်ရ၊ ဟီုမံၚ်ကၠောန်သွက်ဂကူဆာန်ဂကူဂှ်ဗီုဏံရဟာ၊ အရာပြံၚ်သၠာဲမွဲယဝ်ရဟွံမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲပ္ဍဲသၟတ်မန်ပိုဲမ္ဂးတှ်ေ ပြသၞာပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံဒးဆဵုဒၟံၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညံၚ်ရဴဂၠဴပလန်သြောံဂေတ်အာဂေတ်ကၠုၚ်မွဲဒၞာဲဂှ်တုဲ အခိၚ်အိုတ်အာအတိုၚ်ဏံရ၊ နကဵုဓဝ်ပတေဟ်ပူဂဵုဇကုလေဝ်တီမံၚ်ရဣဏံဒှ်ဖဵုသွက်ဂကူပိုဲဏောၚ်တုဲ ဇကုဖေက်ဒးတၟအ်ကလောံရန်လဝ်ပ္ကဴတုဲဇကုလေဝ်ဟွံဂံၚ်ပြံၚ်သၠာဲစိုတ်ဓါတ်ညးတၞဟ်တှ်ေ အရာဇကုမတီလ္ၚတ်လဝ်တံဂှ်ဒှ်အာမးမးဖအိုတ်ရ၊ နကဵုပူဂဵုမွဲတၠအရာပွမပြံၚ်သၠာဲပ္ဍဲဂကူဇကုဂွံဂှ် ၜိုန်ရအခေါၚ်ကၠောန်အခေါၚ်ပြံၚ်သၠာဲနွံကီုလေဝ်ဇကုဟွံကၠောန်ဏီတှ်ေ မုမန်မၚ်မံၚ်ဏီဂှ်ရော။


(၂၈၃) ။ ယဝ်ဆာန်ဍေံဒၟာနူကဵုဍေံဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲဏောၚ်တှ်ေ စိုပ်မွဲတ္ၚဲယဝ်ဗှ်ေတံဆဵုဒးအာမၞိဟ်ခိုဟ်နူကဵုဍေံမ္ဂးတှ်ေ ဗှ်ေတံဒးသၠာဲပၠန်ရ၊ ယဝ်ဆာန်ဍေံဒၟာနူကဵုရုပ်သာ်မ္ဂးတှ်ေ စိုပ်မွဲတ္ၚဲယဝ်ဗှ်ေတံဆဵုဒးအာမၞိဟ်ရုပ်သာ်ကျေဝ်အာနူဍေံမ္ဂးတှ်ေ ဗှ်ေတံဒးသၠာဲပၠန်ရ၊ ယဝ်ဆာန်မၞိဟ်သိုက်လောဲမ္ဂးတှ်ေ စိုပ်မွဲတ္ၚဲယဝ်ဗှ်ေတံဆဵုဒးအာမၞိဟ်သိုက်လောဲနူဍေံမ္ဂးတှ်ေ ဗှ်ေတံဒးသၠာဲပၠန်ရ၊ ယဝ်ပိုဲတံဒးဆာန်မၞိဟ်မွဲမ္ဂးဏောၚ်တှ်ေ ပိုဲဒးဆာန်ဗီုဍေံဒှ်နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ ဣဏံရဆာန်မွဲအာယုက်ဆာန်တ္ၚဲက္ဍုဟ်အာညးသ္ကံဟွံမာန်ကီုရ။


(၂၈၄) ။ သၟာတက်ဗန်(လက်ပၠုဲ)တအ်ဂှ်လေဝ် ယဝ်ရဟွံဗဂဵုလဟဵုနဲကဲတက်ဗန်မ္ဂးတှ်ေ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံလေဝ်ဟွံဂွံဒုၚ်ကေတ်ယၟုသၟာတက်ဗန်(လက်ပၠုဲ)စောန်အိုတ်လ္တူဂၠးတိဏံကီုရ၊ အ္စာကၞေဟ်ဒယှ်တှ်ေဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံတံဂှ်လေဝ် နူတမ်မူလကၠာအိုတ်ဂှ်လေဝ်ဒှ်မၞိဟ်ချူလိက်စောန်စောန်မွဲရဟွံသေၚ်တုဲ ညးတံနွံကဵုဆာန်လိက်ပတ် ညးတံနွံကဵုဆာန်ချူ ညးတံနွံကဵုဆာန်ဗှ် ညးတံနွံကဵုဆန်လ္ၚတ်မွဲတုဲဟေၚ် ခြာဟွံလအ်လေဝ်ညးတံဒှ်ကၠုၚ်အ္စာကၞောဟ်အ္စာချူလိက်မြဟ်မြဟ်မွဲညးတၞဟ်ဒုၚ်တဲမာန်ကၠုၚ်စဵုကဵုတ္ၚဲဏံကီုရ။


(၂၈၅) ။ ဗှ်လိက်ချူလိက်ဟီုဂှ်ဒှ်စၞစကၠေၚ်က္ဍဟ်ဒှ်ဂဥုဲကၠေၚ်က္ဍဟ်ခိုဟ်အိုတ်မွဲရ၊ ညံၚ်ရဴကဵုၜုန်မြဇြၚ်တံဂှ်ကီုတုဲ ယဝ်ပိုဲတံဆူဒၟံၚ်ဍေံအရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲဏောၚ်တှ်ေ ကေက်ဒၟံၚ်လၟိုန်အခိၚ်အခါတုဲ ယဝ်ပိုဲတံသုၚ်စောဲစကာဗက်တှ်ေ ၜုန်မြဇြၚ်တံဂှ်ကေက်ဒၟံၚ်တုဲကၠောန်ကမၠောန်ပြေပြံၚ်မာန်လောဲလောဲသွာသွာရ၊ လ္ၚဵုဂှ်ပၠန်လေဝ် တ္ၚဲဏံၜုန်မြဇြၚ်ဇကုကေက်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ယဝ်စွံလဝ်ၜါပိဂိတုဟွံဆူတဴမွဲလှ်ေတှ်ေ အခိၚ်သုၚ်စောဲစကာဂှ်လေဝ်ကေက်အာဟွံမာနတုဲ ကမၠောန်ဂှ်ဟွံစိုပ်ဒ္တုဲရ၊ တ္ၚဲဏံပိုဲတံက္ဍဟ်ခိုဟ်ပညာနွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ယဝ်ပိုဲတံဟွံချူဟွံဗှ်ဟွံလ္ၚတ်ဒၟံၚ်တွဵုမ္ဂးတှ်ေ ပညာပိုဲတံမလေပ်လဝ်တံဂှ်လေဝ်ယအ်အောန်စှ်ေကၠုၚ်သိုက်သိုက်တုဲ စဵုကဵုကှ်ဇြအုဲဂြုဲအာတုဲ စကာကမၠောန်ဟွံဂတာပ်အခေတ်ကီုရ၊ အဓိကဂှ်တှ်ေ ညးတၠပညာဍာံမွဲဂှ်တှ်ေ ဒးချူဒၟံၚ်တွဵု ဒးဗှ်ဒၟံၚ်တွဵု ဒးလ္ၚတ်ဗဂဵုလဟဵုဒၟံၚ်တွဵုမှ ဂွံဒုၚ်ကေတ်ယၟုတၠပညာဂတာပ်အခေတ်မွဲရ။


(၂၈၆) ။ တၠပညာၜါဗီု၊ (၂)ဂှ် တီဓဝ်ဍာံမွဲတုဲလပါ်လဵုဟွံလုပ်စဂှ် လပါ်လဵုလေဝ်မုဓဝ်ဍာံဟွံမံက်ကၠုၚ်ကီုရ၊ (၂)ဂှ်တှ်ေ တီဓဝ်ဍာံတုဲလုပ်စလပါ်မၞိဟ်ကၠောန်ဒးအရာဓဝ်ဍာံမွဲဟေၚ်ထ္ၜးကၠုၚ်ရုပ်ရဴမွဲဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဖဵုနာနာမာန်ရ၊ တ္ၚဲဏံဟီုဂှ်တှ်ေ တၠပညာလၟေၚ်ၜါဂှ်ဂွံဆဵုစနွံအောန်ကွေံကွေံတုဲ လၟေၚ်မွဲဂှ်ဟေၚ်မံက်ဂတဝ်ဂတာပ်အခေတ်ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံကီုရ၊ တၠပညာလၟေၚ်မွဲဂှ် တီမံၚ်ရညးမွဲလပါ်ဂှ်ကၠောန်ဒးကၠောန်ဍာံတုဲ သီုကဵုဟွံလေပ်စတုဲ မံၚ်သ္ၚိတ်ထောံညံၚ်ရဴမုဟွံဆဵုမုဟွံတီကီုရ၊ ယဝ်ဒှ်သာ်ဏံတှ်ေ ပညာဇကုတီကၠိုဟ်လဝ်သီုဖ္အိုတ်တံဂှ်မုဖဵုဟွံမံက်ကၠုၚ်မွဲသာ်ရ၊ တီဆဖဵုပူဂဵုဇကုသၟးတုဲထ္ၜးရုပ်ရဴရဂၠိၚ်ညးတၠပညာလၟေၚ်မွဲဂှ်။


(၂၈၇) ။ ဗၠေတ်ညံၚ်ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဓဝ်ဍာံ၊ ကၠောန်ဍာံဂှ်လေဝ်ညံၚ်ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ကၠောန်ဗၠေတ်တံဂှ် ညးတၠပညာမွဲဂကောံကၠောန်မာန်ပ္တိုန်ဂွံလောဲလောဲသွာသွာရ၊ ပူဂဵုတၠပညာသာ်ဏံဂှ် မၞိဟ်အခေတ်တ္ၚဲဏံထိုၚ်သးကဵုတဴလာပ်ဗဇဴဟွံပိုတ်သ္ကုတ်ရ၊ လပါ်မၞိဟ်ဓဝ်ဍာံတံဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူသြန်အောန်အဆက်ဟွံမွယ်တုဲ အခေါၚ်နာနာသွက်သ္ဂောံထ္ၜးဓဝ်ဍာံဂှ်အိုတ်ပိုတ်ကၠုၚ်နူအဝဵုညးသြန်ဂၠိုၚ်အဆက်ဂၠိုၚ်တံတုဲ ဗၠေတ်ဒှ်ဒး ဒးဂှ်လေဝ်ဒှ်အာဗၠေတ်အိုတ်တးရ၊ ယဝ်ရရံၚ်အာကၠးကၠးသောၚ်သောၚ်မ္ဂးတှ်ေ စိုတ်ပိုဲမၞိဟ်တံဏံဂှ် အတ္တလုပ်ကၠုၚ်သိုက်သိုက်တုဲ တီဆဇကုမွဲဓဝ်တုဲ လိုက်လောကပိုဲဏံလေဝ် အာဂတနူဏံမ္ဂးတှ်ေ သွက်ညးကဆံၚ်သဝ်တံ သွက်ညးပညာအောန်တံ သွက်ညးအဆက်ဟွံမွယ်တံဂှ်လေဝ်ဒးမံၚ်သၟဝ်ညးနွံကဵုအဝဵုတံဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်ဇၟာပ်စက္ကကီုရ၊ သၞောဝ်ဓဝ်ဂၠးတိၜိုန်နွံကီုလေဝ် အိုတ်ကၞောတ်ဂှ်ဟေၚ် အတ္တပေၚ်ဒၟံၚ်ဇၟာပ်ဒၞာဲတုဲ ရံၚ်ကေတ်ဖဵုလပါ်ဂကောံဇကု ရံၚ်ကေတ်ဖဵုလပါ်ဂကူဘာသာဇကုအိုတ်တုဲ ဓဝ်ဍာံကၠးကၠးမွဲဂှ်ဟွံမံက်ကၠုၚ်လ္တူလိုက်လောကဏံရ၊ ၜိုန်နွံကီုလေဝ်နွံအောန်ကၠုၚ်သိုက်သိုက်ရ။


(၂၈၈) ။


(၂၈၉) ။


(၂၉၀) ။


(၃၀၀) ။


(၃၀၁) ။


(၃၀၂) ။


(၃၀၃) ။


(၃၀၄) ။


(၃၀၅) ။