မေတ္တာသုတ်၊ပါဠိ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ပါဠိ လၟိၚ်မေတ္တာသုတ်

ယဿာနုဘာဝတော ယက္ခာ နေဝ ဒဿေန္တိ ဘိံသနံ ယမှိစေဝါနုယုဉ္စန္တော ရတ္တိန္ဒိဝ မတန္ဒိတော

သုခံ သုပတိ သုတ္တောစ ပါပံ ကိဉ္စိ န ပဿတိ ဨဝမာဒိ ကုဏူပေတံ ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမဟေ။

ကရဏဳယ မတ္တ ကုသလေန ယန္တ သန္တံ ပဒံ အဘိသမေစ္စ သက္ကော ဥဇူစ သုဟုဇူစ သုဝစော စဿ မုဒု အနတိမာနဳ။

သန္တုဿကောစ သုဘာရောစ အပ္ပကိစ္စောစ သလ္လဟုကဝုတ္တိ သန္တိန္ဒြိယောစ နိပကောစ အပ္ပဂဗ္ဘော ကုလေသွနနုဂိဒ္ဓေါ။

နစ ခုဒ္ဒ မာစရေ ကိဉ္စိ ယေနဝိညူ ပရေ ဥပဝဒေယျုံ သုခိနော ဝ ခေမိနော ဟောန္တု သဗ္ဗသတ္တာ ဘဝန္တု သုခိတတ္တာ။

ယေ ကေစိ ပါဏဘူတတ္ထိ တသာဝါ ထာဝရာဝ နဝသေသာ ဒဳဃာဝါ ယေဝ မဟန္တာ မဇ္ၛိမာ ရဿကာ အဏုကာထူလာ။

ဒိဋ္ဌာ ဝါယေဝ အဒိဋ္ဌာ ယေဝ ဒူရေ ဝသန္တိ အဝိဒူရေ ဘူတာဝါ သမ္ဘဝေသဳဝ သဗ္ဗသတ္တာ ဘဝန္တု သုခိတတ္တာ

နပရော ပရံ နကုဗ္ဗေထ နာတိမညေထ ကတ္ထစိ နကိဉ္စိ ဗျာရောသနာ ပဋိဃသည နာညမညဿ ဒုက္ခမိစ္ဆေယျ။

မာတာ ယထာ နိယံ ပုတ္တ မာယုသာ ဨကပုတ္တမနုရက္ခေ ဨဝမ္ပိ သဗ္ဗဘူတေသု မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။

မေတ္တဉ္စ သဗ္ဗလောကသ္မိံ မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ ဥဒ္ဓံ အဓောစ တိရိယဉ္စ အသမ္ဗာဓံ အဝေရ မသပတ္တံ။

တိဋ္ဌံ စရံ နိသန္နောဝ သယာနော ယာဝတဿ ဝိတမိဒ္ဓေါ ဨတံ သတိံ အဓိဋ္ဌေယျ ဗြဟ္မ မေတ္တံ ဝိဟာရ မိဓ မာဟု။

ဒိဋ္ဌိဉ္စ အနုပဂ္ဂမ္မ သဳလဝါ ဒဿနေန သမ္ပန္နော ကာမေသု ဝိနယ ဂေဓံ န ဟိ ဇာတုဂ္ဂဗ္ဘ သေယျ ပုန ရေတိ။

   မေတ္တာသုတ္တံ နိဋ္ဌိတံ။