မၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

လိက်အုပ်ဗဂဵုလဟဵုဘဝ ကေုာံၚုဟ်မးမၞိဟ်

လိက်အုပ်ဝွံမၞုံယၟု (မၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်)

ပွမကၠောန်ကမၠောန်ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ ဒှ်တဴၚုဟ်မးဇၞော်အိုတ်သွက်ဘဝမွဲနကဵုဂၠံင်ဍာန်တပ်အးမွဲတၞုင်မၞုံကဵုဓရ်၊

ကမၠောန်ဟီုမ္ဂးဂှ်ဘဝ ဘဝဂှ်လေဝ်ကမၠောန်မွဲတုဲ ဗစိုပ်ဏာကဵုပိုဲတံဂွံဆဵုကေတ်တသိုက်ရ၊ ကၠောန်ကမၠောန်ကဵုမိပ် မိပ်ညိအဴပ္ဍဲအရာကၠောန်ကမၠောန်အိုတ်ညိ။

စလုပ်ဗှ်ဖျုန်လိက်အုပ်အိုတ်စိုအ် −− (မၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်)

(ပွမကၠောန်ကမၠောန်ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်တဴၚုဟ်မဇၞော်အိုတ်သွက်ဘဝမွဲဏောင်)

ကဵုဂွံဍိုက်ပေင်ကဵုဓရ်သီုကဵုညးဖ္အိုတ်ညိအဴကောန်ဂကူမန်တံ၊ လိက်အုပ်ဏံမွဲဍောတ်ဝွံ ဟီုလဴစိုပ်အာသီုကဵုဓရ်ပါနွံဒၟံင်ညိညတုဲ ဒှ်အရာဒးသုင်စောဲပ္ဍဲအရာမကၠောန်ကမၠောန်ခိုဟ်မွဲကီု ဂွံကတဵုဒှ်ကၠုင်အရာမိပ်မိပ်မွဲကီု၊ ဂွံဗဒှ်ကဵုတသိုက်စိုတ်ပိုဲဏံမာန်ရ၊ ပိုဲတံညးဂမၠိုင်လေဝ် ပွမဒးကၠောန်တဴကမၠောန်ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ သွက်သ္ဂောံဂွံမင်မွဲလွဳပရာအာဘဝပိုဲတံသီုညးဖ္အိုတ်မာန်တုဲ ညံင်ဟွံဂွံဒးဒှ်ဒဒိုက်စိုတ်ပ္ဍဲအရာအဃောကၠောန်တဴဒၟံင်ကမၠောန်ဂှ်မာန်ကီု၊ ဟိုတ်ဖဵုပ္ဍဲလိက်အုပ်ဏံ ဗဒှ်သောင်ကလးလဴဏာကဵုသောင်သောင် ဟွံမွယ်ကဵုနဲကဲပၞုက်တၟာမလ္ၚဴတုဲ တ္ၚဲဏံချူစုတ်စွံလဝ်ပ္ဍဲလိက်အုပ်ဏံဗွဲက္ဍန်က္ဍန်ကီုရ။


ဘဝမၞိဟ်ကၠောန်ကမၠောန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဘဝမၞိဟ်မကၠောန်ကမၠောန်တံဂှ် ဟွံတန်ဒှ်ကဵုကမၠောန်ဂှ်မိပ်တုဲမှဒးကၠောန်အာ၊ ယဝ်ရကမၠောန်ပိုဲတံဟွံဒးစိုတ်တုဲကၠောန်ဗက်ဟေင် ခန္ဓကာယပိုဲဏံဂှ်လေဝ် ဗဒှ်ကဵုဒဒိုက်မာန်လောဲလောဲရ၊ မၞိဟ်မိပ်ကဵုကမၠောန်တံဂှ် ဟွံသေင်ကဵုကမၠောန်ဂှ်မိပ်တုဲမှဒးကၠောန်အာရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပိုဲတံထေက်ဒးမိပ်ကဵုကမၠောန်ဂှ် ပိုဲတံဒးဗက်ဗပေင်ဍေံညံင်ဂွံမိပ်တုဲ သိုင်ဗဒှ်ကဵုစိုတ်ပိုဲဏံ ဂွံတီတာလျိုင်မၞိဟ်မွဲသိုင်ဗဒှ်ဖန်ကေတ်ဍေံ ညံင်ကဵုကမၠောန်ဂှ်ဂွံမိပ်တိုန်မာန်နဲကဲနာနာဟီုဂှ် ထေက်ကဵုပိုဲတံဒးပဠေဝ်စိုတ်ဏံမွဲကီုရ။

ပွမကၠောန်ကမၠောန်ဟီုဂှ် ယဝ်ရတ္ၚံက်မံင်ကဵုညးတၞဟ်သၟး ပၠံင်ကေတ်က္ဆံင်ညးလ္တူအဲ−အဲလ္တူညးပၠန်၊ လ္ၚဵုဂှ်လေဝ် ပွမဟီုဂးပါရမဳသဝ်သၠုင်ညးသ္ကံဂှ်ကီုမ္ဂးတှ်ေ ဂွံဆဵုတဴတသိုက်စိုတ်ညးသ္ကံပ္ဍဲအရာကၠောန်ကမၠောန်ဂှ်ဟွံမွယ်တုဲ ကၠောန်အာကမၠောန်မွဲစွံမွဲကရောံညးသ္ကံဂှ်လေဝ် ဟွံမိပ်တဴညးသ္ကံအိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုအခိင်အခေတ်လၟုဟ်တ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ လပါ်ကမၠောန်ဂှ်အဓိကဟွံဇၞော်စကွေံတုဲ ဒှ်အဓိကဇၞော်တဴလပါ်စိုတ်ဓါတ်မဒှ်ရ၊ ထေက်ကဵုပိုဲတံဒးပလံင်ဏာစိုတ်ပိုဲတံညံင်သ္ဂောံမိပ်ကဵုကမၠောန်ဂှ်မာန်ညိ၊ ယဝ်ရကမၠောန်မိပ်တုဲ ပိုဲတံဒးမိပ်အာလေဝ်ဟွံသေင်ပုဟ်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ကၠောန်ကမၠောန်ဂွံမိပ်ဟီုဂှ် ဟွံဆေင်စပ်ကဵုကမၠောန်တံဂှ်ကီုရ၊ ဍေံဆေင်စပ်မံင်ကဵုစိုတ်ဓါတ်ပိုဲဏံသက်သက်ဟေင်ရ၊ စိုတ်မွဲဟေင်ရဒှ်ညးစကာအရာနာနာဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုင်ဖဵုပရေံဖဵုခိုဟ်ဂှ်တုဲ တ္ၚဲဏံဟီုဂှ် ပိုဲတံဒးလုပ်ပေဲါဗ္တိုက်ကဵုစိုတ်ဏံအိုတ်ညိ။

ဒှ်တသိုက်အဃောကၠောန်တဴကမၠောန်ဟီုဂှ် မၞုံတဴ(၃)ပွမရံင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁ ၊ ရံင်ကမၠောန်ညိ၊ ပ္ဍဲကဵုဖဵုပွမရံင်ကမၠောန်ဏံဂှ်တှ်ေ ပိုဲတံဒးရံင်အာကမၠောန်ပိုဲတံမကၠောန်ဒၟံင်ဂှ်ကၠာညိ၊ ပိုဲတံဒးရံင်တဴကမၠောန်ဏံဂှ်ဒှ်တဴၚုဟ်မးဇၞော်အိုတ်သွက်ဘဝမွဲတုဲ ကမၠောန်ဏံမွဲဟေင်ရဍေံတံင်ဂြဲဏာဘဝပိုဲမၞိဟ်တံသွက်အနာဂတ်တေံဇၟာပ်ဘဝဂျိုင်တဴဒၟံင်လ္တူလိုက်ဏံဖ္အိုတ်ရ၊ သတ်နွံကဵုလမျီုဂွံဂျိုင်အာမာန်ဂှ်နကဵုကမၠောန်သီုဖ္အိုတ်ရ၊ ယဝ်ရကမၠောန်ဟွံမွယ်ဟွံကၠောန်တဴကမၠောန်မ္ဂးတှ်ေ ဒးချိုတ်အာဖ္အိုတ်မာန်ရ၊ ကမၠောန်မွဲဟေင်ရဒှ်ညးထ္ၜးရုပ်ရဴကၠးကၠးအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရမိမပိုဲညးတံဟွံကၠောန်တဴကမၠောန်လွဳပရာလဝ်ပိုဲမ္ဂးတှ်ေ ပိုဲတံအခေါင်ဟွံမွယ်ဂွံဂျိုင်တိုန်အဝယ်ဏံမာန်ရ၊ ဣဏံဟေင်ရရိုဟ်ကၞက်သဇိုင်ဘဝဂွံဂျိုင်အာနကဵုကမၠောန်အိုတ်ရ။


၂ ၊ ရံင်ဇကုပိုဲညိ၊ ပ္ဍဲဖဵုၜါဏံဂှ်ပၠန် ကၠုင်လ္ၚတ်ရံင်ဇကုပိုဲဏံကီုညိအဴ၊ ခန္ဓကာယပိုဲမၞိဟ်ဏံဂှ်လေဝ် ဒးကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန်အတိုင်သဘာဍေံဒးမာန်လၟိုန်ရ၊ မတ်ၜါမကၠောန်ကမၠောန်ပွမရံင်ဆဵုညာတ်ကီု ကတောဝ်ၜါလ္ပါ်ဂှ်ပၠန်လေဝ် ဒးကၠောန်ကမၠောန်ပွမကလင်ဂှ်ကီု မုဟ်ဏံဂှ်ပၠန်လေဝ် ဒးကၠောန်ကမၠောန်ပွမယီုလုပ်ယီုတိတ်ရ၊ ယဝ်မုဟ်ဂှ်ဍေံဟီု ဒးဒိုအ်ဇူထောံၜိုတ်ကွက်နာဍဳဟွံကၠောန်ကမၠောန်တှ်ေ အလုံခန္ဓကာယပိုဲဏံအိုတ်သီုနာနာဏံဂှ် ဂွံတီကေတ်ကြေပ်ဂြတ်တဴဗွဲမလောန်တုဲ ဟွံဂွံတဴတသိုက်ကွေံကွေံရ။

ပ္ဍဲကဵုခန္ဓကာယပိုဲမၞိဟ်ဏံသီုဖ္အိုတ်ဂွံဂျိုင်အာမာန်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုအလုံခန္ဓဏံမွဲဂှ်ကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရခန္ဓဏံကၠောန်ကမၠောန်အိင်လဇုဲအာတှ်ေ ညးတၠခန္ဓကာယပိုဲဏံဂှ်လေဝ် တီကၠိုဟ်ကေတ်ဟွံဂွံတဴတသိုက်ရ၊ ဆီ ကေုာံကျာတံဂှ်လေဝ်ဟွံကၠောန်တဴကမၠောန်တှ်ေ လတေင်ဆီဇုတ်နာနာတံဂှ်လေဝ်ဟွံကၠောန်တဴကမၠောန်အိုတ်မာန်ကီု ဇိုင်တဲပိုဲတံဟွံဂွံချဳလဝိင်အာလဝိင်ကၠုင်တှ်ေ ဂွံတီကေတ်ဂှ် အလုံမွဲခန္ဓကာယပိုဲဏံဟွံဂွံစတသိုက်ကွေံကွေံတုဲ ခြာဟွံလအ်ဟေင်နွံကဵုယဲဘဲဝေဒနာနာနာသာ်က္တဵုဒှ်အိုတ်တုဲ ခြာဟွံလအ်ဟေင်ဒးချိုတ်အာဖအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ကမၠောန်ဟီုဂှ်ဒှ်ၚုဟ်မးသ္အးဇ္ၚးဂၠံင်တရဴသွက်ဘဝပိုဲဏံဇေတ်ဇေတ်မွဲရ။


နူစဖဵုဏံပေတိုန်အာမွဲကဆံင်ဂှ်ပၠန်ဟီုတှ်ေ ကမၠောန်ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်ညးတၠကၠေင်က္ဍဟ်မွဲခိုဟ်အိုတ်သွက်ဘဝပိုဲဏံမာန်ရ၊ တၠပညာအ္စာသိပ္ပံတံမဟီုလဝ်ဂှ် ကသပ်လညာတ်ညာဏ်တံဂှ် ဍေံက္တဵုဒှ်ကၠုင်နူကဵုပိုဲတံသုင်စောဲစကာတဴကမၠောန်မွဲရ၊ ပိုဲမိက်ဂွံတီညးလဵုမွဲပြသၞာနွံဟွံမွယ်တှ်ေ ဒးရံင်ဍေံတံကၠောန်ကမၠောန်ညိ၊ ယဝ်ရဍေံတံကၠောန်ကမၠောန်တုဲဒှ်ချိုတ်ပၠိုတ် ကၠောန်ကမၠောန်ပြဟ်ပြေဟ်သာဍာ၊ စောန်ပ္ဍဲအရာကၠောန်ကမၠောန်ဍေံမကၠောန်၊ သှ်ပလးပ္တိတ်အခက်ခုဲပြသၞာဒၞာဲဂတမုက်ကမၠောန်မာန်လောဲလောဲတုဲ မၞိဟ်ဗီုတံဏံဟီုဂှ် ဒှ်မၞိဟ်စောန်ကသပ် စောန်လညာတ် စောန်ပညာ စောန်ကမၠောန်မွဲရ။

ဗဟုသုတဟီုဂှ် က္တဵုဒှ်ကၠုင်ၜါနဲကဲမာန်ရ၊ နဲကၠာဂှ် ဒှ်ကၠုင်နူကဵုပိုဲတံပွမဗ္တောန်ကေတ်ဍေံ ကၠုင်နူဘာတန်ဗွဲတုန်၊ မွဲနဲဂှ်ပၠန်တှ်ေ က္တဵုဒှ်မံက်တိတ်ကၠုင်နူပရေင်ဆဵုဂဗဂှ်ကီု ဗဟုသုတမဂွံနင်နူကဵုပွမကလင်လဝ်ဂှ် ဟွံခိုဟ်အာနူကဵုဗဟုသုတပိုဲတံစကၠောန်ကမၠောန်သ္ပဗဒှ်ကေတ်ဍေံဇေတ်ဇေတ်ရ၊ အဓိကဂှ် အခိင်ကၠောန်ကမၠောန်ဟေင် ဆဵုကေတ်ရသွဟ်ဍေံ။

ပွမကၠောန်ကမၠောန်ဟီုဂှ် ဒှ်တဴၚုဟ်မးဇၞော်အိုတ်သွက်ဘဝမွဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ရံင်အာမွဲလပါ်ပၠန်ဂှ်လေဝ် ကမၠောန်ဂှ်ဒှ်တဴညးတၠဂုဏ်ဖဵု ဒှ်တဴညးတၠလာပ်ဗဇဴ ဒှ်တဴညးတၠကုသဵုမွဲပေင်ပေင်ရ၊ ဨနဲဏံမွဲနဲဟေင်ရပိုဲမၞိဟ်တံဒးဂၞပ်စိုတ်ကေတ်ဍေံကွေံကွေံရ၊ အနာဂတ်တိုင်ပ္ကဴဘဝဂှ်လေဝ်ကၠုင်နူကဵုကမၠောန်မွဲ ကၠုင်နူဍာ်ပလက်ပိုဲမကၠောန်တဴကမၠောန်၊ ဒၞာဲဏံဝွံ ပိုဲတံဒးရံင်ကေတ်ဍေံသၠုင်သၠုင်ညိ ရံင်ကဵုဒှ်ဗဵုကဵုလေပ်ဟီုဂှ်တှ်ေ ကၠောန်ကမၠောန်ဟီုဂှ် ခိုဟ်နူကဵုဍာ်မ္ၚဵုပိုဲတံကလအ်ပူဇဴဒၟံင်တ္ၚဲဏံဏီရ၊ ပလက်ပိုဲမပြဟ်ဓဇူတိတ်ကၠုင်နူကဵုပွမကၠောန်ကမၠောန်ဏံဂှ်ပၠန်လေဝ် ပြဳတဴလောန်နူကဵုဍာ်မ္ၚဵုဘာလကျာ်မြဟ်မြဟ်တံဂၠိုင်ဂၠိုင်ကဵုဆဏီရ၊ ဟီုစိုပ်အာဖဵုဏံတုဲ ကူချပ်ဂွံအာရဲညးပိုက်ချေဝ်ကဵုသၟာလံင်ဝေင်တံဂှ်ရ၊ တ္ၚဲဏံပိုက်လဝ်ချေဝ်မာန်ပေဲါဂၠဴဇၞးပေဲါစာင်တုဲ မသြန်ဇၞးကၠုင်လဝ်တံဂှ် ဂွံစွံလအ်လအ်ပ္ဍဲထိုင်ပလောအ်ဂှ်ဟွံမွယ်အိုတ်တုဲ ခြာဟွံလအ်ဟေင်အာဝေင်ထောံဖအိုတ်ပၠန်ရ၊ ဟိုတ်နူကဵုမသြန်တံဏံဂှ်ကၠုင်နူဍာ်ပလက်ကၠောန်ကမၠောန်ပိုဲဟွံသေင်အိုတ်တုဲ ညံင်ကဵုၚုဟ်မးဟွံစွံလ္တူမသြန်တံဂှ်တုဲ သုင်စောဲစကာထောံလောဲလောဲမာန်ရ၊ ယဝ်ရမသြန်တံဂှ် ဂွံကၠုင်နူကဵုပိုဲဏံကၠောန်လဝ်ကမၠောန်ဍောင်ဍောင်ကီု ဂွံကၠုင်နူဒဒိုက်ကာယပိုဲဏောင်တှ်ေ မသြန်တံဂှ်လေဝ် နွံကဵုၚုဟ်မးသက်ပ္တောံၜိုတ်ဟွံမွယ်တုဲ ပ္ဍဲအခိင်ပိုဲတံသုင်စောဲစကာမသြန်တံဂှ်ပၠန်လေဝ် ဒးချပ်အးအးတုဲမှ ဂွံဂံင်တံင်ပ္တိတ်နူထိုင်ပဠောအ်ပိုဲမာန်ရ၊ (စိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံဗွဲသဘာဝဟေင်ကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန်သာ်ဏံဖအိုတ်ရဂၠိုင်)၊ ယဝ်သာ်ဏံဟွံသေင်မ္ဂးတှ်ေ ပိုဲဂျိုင်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်မူအဓိပ္ပါယ်အိုတ်ရော၊ မၞိဟ်အောန်ကဵုပညာကသပ်လညာတ်သဝ်သဝ်တံဂှ် ပတှ်ေတဴကုသဵုဇာတာမွဲသာ်အိုတ်ရ၊ မၞိဟ်တၠပညာတံဂှ်လေဝ် ဍာ်ပလက်ပိုဲဏံမကၠောန်ကမၠောန်ဟေင်ရခိုဟ်နူကဵုဍာ်မ္ၚဵုတံဏီဏောင်၊ မ္ၚဵုဖဵုခိုဟ်အရာမွဲမွဲဂွံကတဵုဒှ်ကၠုင်ပ္ဍဲဘဝပိုဲဏံမာန် ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုပိုဲဂွံဒှ်တသိုက်စိုပ်အာတိုင်ပ္ကဴဘဝ ဂွံပတိုန်ကေတ်ကဆံင်ယၟုယၟာဒယှ်တှ်သီုဖ္အိုတ်တံဂှ် ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေဍေံကၠုင်နူကဵုပိုဲတံပွမကၠောန်ကမၠောန်ရ။


ပိုဲတံဂွံဆဵုကေတ်ကၠးကၠးဟီုဂှ် ကမၠောန်ဏံမွဲဟေင်ရသိုင်ပ္တိုန်ကဵုၚုဟ်မးပိုဲမၞိဟ်တံသီုညးဖ္အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ကံဇာတာကုသဵုခိုဟ်ပရေံတံဂှ်လေဝ် ဍေံနွံဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုဍာ်ပလက်ကမၠောန်ပိုဲဏံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲကောန်ဂကူတံသီုညးဖ္အိုတ်လေဝ် ထေက်ကြိုက်ရံင်ဗဵုကဵုလေပ် ရံင်ကဵုဂွံဆဵုကေတ်ကၠးကၠးဂှ်တှ်ေ ကမၠောန်ကဵုဘဝပိုဲဏံမွဲဂှ် ဒှ်တဴမွဲဆီမွဲပတိုဟ်ပါ်ပဲါပ္တိတ်ထောံညးသ္ကံဟွံဂွံရ။

မၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပေတိုန်မွဲကဆံင်ပၠန်ဟီုဂှ်တှ်ေ ညးလဵုမွဲစိုတ်ညိင်ကဵုကမၠောန် ဆာန်ကမၠောန် ဒးစိုတ်ကၠောန်ကမၠောန်တံဂှ်တှ်ေ စိုတ်ညးတံပဲါစ္ဍးတိတ်အာနူကဵုကမၠောန်ဟွံခိုဟ်ဟွံဒှ်ဖဵုတံနာနာသာ်မာန်ရ၊ မၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်ဏံဂှ် ညးတံအာကေတ်အခိင်ဒၞာဲလဵုဂွံအာဝေင်မိပ်အရာဟွံမွယ်ကဵုဖဵုတံဂှ်မာန်ရော၊ ဂၠာဲအခိင်ဒၞာဲလဵုဂွံအာသုင်အရက်သုင်ဂဥုဲဗ္ၜူဗ္ၜူတံဂှ်ရော၊ ညးတံဂွိင်ဖေက်အခိင်ဂှ်အိုတ်အာတုဲ ညးတံဂှ်လေဝ်ဟွံကွာ်လုပ်အာပ္ဍဲကဵုကတိုင်ဂၟက်ကၠိကၠိတံဂှ်တွဵုရ။

မၞိဟ်စိုတ်ဆာန်ကမၠောန်တံဂှ် အရာဟွံဒှ်ဖဵုခိုဟ်မွဲဂှ်ညးတံချပ်တုဲမှကွာ်အာကၠောန်အာရ၊ ဂွိင်ဖေက်အခိင်ဂှ်အိုတ်ဒှ်အာသၟးသၟးတုဲ ဇူဒီုပ္ကောံဒြဟတ်တှ်ေခိုဟ်တဴလောန်တုဲ ဂွံဒှ်ဒြဟတ်တ္ၚဲယးတေံသွက်သ္ဂောံဆက်ကေတ်တာလျိုင်လၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဂှ်ပၠန်ရ၊ မၞိဟ်သာ်တံဏံဂှ် စိုတ်ညးတံအာစောဲနွံဒၟံင်ကဵုပ္ဍဲကမၠောန်ဒၞာဲဒှ်ဖဵုတံတွဵုအိုတ်ရ။

မၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်တံဂှ် ဟွံဒးစိုတ်ညးကွာ်အာဂၠံင်တ္ၚံက်တ္ၚံက်တံဂှ်ရ၊ မိတ်သဟာဲပရေံပရေံတံဂှ်ပၠန်လေဝ် ညးတံပဲါတိတ်ထောံသ္ၚောဲသ္ၚောဲရ၊ မၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်တုပ်မှညးတံပံင်ဖက်ဆက်ဆောံတဴညးသ္ကံအိုတ်ရ၊ ညးတံတက်ကျာညးသ္ကံလေဝ်ဆေင်စပ်ကဵုကမၠောန် ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်ဒးစိုတ်ကၠောန်ကမၠောန်ဆာန်ကမၠောန်တံဂှ် ညးတံမံင်တဴမွဲဂကောံမွဲကရောံဗီုမၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်အိုတ်ရဂွံဆဵုကေတ်ဂၠိုင်၊ မၞိဟ်ဆာန်ကမၠောန်တံဂှ် စိုတ်ဓါတ်ညးတံက္ဆံင်ဟွံသဝ်အာတုဲ ဇၟာပ်ဇၟာပ်အခိင်ဟေင်ညးတံကူချပ်ပါ်ပဲါဗ္စာရဏာအရာဂွံဒှ်ဖဵုသွက်ဘဝခိုဟ်အိုတ်မွဲတုဲ ညးတံဒးဍောင်ဒၟံင်သွက်သ္ဂောံဂွံဒှ်ဖဵုပ္ဍဲတ္ၚဲဂတတေံလၟိုန်ရ။

မၞိဟ်တ္ၚအ်ဇိုင်တဲသာဍာတံဂှ်ထေက်ကြိုက်ဒှ်တသိုက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညံင်ရဴသာ်ဝွံကီု −−− (မၞိဟ်တ္ၚအ်ဂှ်ထေက်ကြိုက်ဒှ်တသိုက်၊ သွက်မၞိဟ်အိက်လၞုဟ်တံဂှ်တှ်ေ ထေက်ကြိုက်ဒးဆဵုဒဒိုက်ပေင်ပေင်)ရ၊ မၞိဟ်ဟွံဆာန်ကမၠောန်တံဂှ် ဒှ်တဴမၞိဟ်အိုတ်ပိုတ်ကၠုင်ဂုဏ်ဖဵုနာနာလ္တူလိုက်လောကဏံသီုကဵုဓရ်တုဲ ဟွံမွယ်ကဵုလျးအရံင်မၞိဟ်မွဲမာန်ရ၊ မၞိဟ်လဵုမွဲဟွံတီၚုဟ်မးကမၠောန်ဏံဆေင်စပ်ဒၟံင်ကဵုဘဝပိုဲဂှ် ညးကော်ခဴစ(မၞိဟ်ဒိုဟ်ဓီု)မွဲဂကောံမွဲတၠရ၊ မၞိဟ်ဟွံဆဵုကေတ်ၚုဟ်မးကမၠောန်ဇၞော်တဴကဵုဒြဟတ်သွက်ဘဝပိုဲတံဗီုလဵုတုဲ ဍေံတံဂှ်လေဝ် လၞုဟ်ကမၠောန်ပဲါဟလေတ်ကမၠောန်အိုတ်တုဲ ဘဝဍေံတံဂှ်လေဝ်ဟွံမွယ်ကဵုၚုဟ်မး သီုကဵုဟွံမွယ်ကဵုဓရ်ကေုာံလျးအရံင်မၞိဟ်မွဲရ။

ပွမကၠောန်ကမၠောန်ဟီုမ္ဂးဂှ် ဖန်ဗဒှ်ကဵုစိုတ်ပိုဲဏံမ္ၚိုဟ်ကြံင်ခိုင်ကၟောန်လၟိုန်ရ၊ ညးလ္ၚဵုတံဂှ် ဆဵုညာတ်ကေတ်အခက်ခုဲညိညဓဝ်ဂှ်ဆုတ်ကလေင်ထောံလောဲလောဲရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရပိုဲတံကေင်ကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန်ဂၠိုင်ဂၠိုင် ဒးစိုတ်ကၠောန်ကမၠောန်လၟိုန်လၟိုန်ကီု ကေင်သ္ဂုတ်သွာတ်ပါ်ပဲါဗ္စာရဏာဒၟံင်ကမၠောန်တွဵုတုဲ ပ္ဍဲကဵုအခိင်က္တဵုဒှ်ပြသၞာတှ်ေ ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုညးတံဂွံတဴဒြဟတ်ဂဥုဲစိုတ်သွက်သ္ဂောံပြိုင်ပ္ကာန်ကဵုပြသၞာပ္ဍဲဂတမုက်ညးတံတ္ၚဲဏံဂှ်တုဲ ဂွံပေဲါအံင်ဇၞးကေတ်မာန်လောဲလောဲသွာသွာရ။(၃) − ရံင်မၞိဟ်ညိ၊

ပ္ဍဲဖဵုလက္ကရဴဏံတှ်ေရံင်မၞိဟ်ညိ၊ ၚုဟ်မးပိုဲမၞိဟ်တံဏံဂှ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုကမၠောန်ရ၊ ပိုဲမၞိဟ်တံဏံဂှ် တၟေင်တၟဟ်နူကဵုသတ်နာနာတံဏီဏောင်ဟီုဂှ် ပ္တိတ်အစောန်ကၠောန်ကမၠောန်မွဲဂကောံမွဲဂရောံမွဲစွံဂွံတဴမာန်၊ နွံကဵုပွမရီုဗင်အာညးသ္ကံ တုဲပၠန် ပိုဲမၞိဟ်ဏံသိုင်ဗဒှ်ကေတ်ဓဝ်သမဂ္ဂဳညးသ္ကံမာန်ကီု ဓဝ်သမဂ္ဂဳက္တဵုဒှ်မွဲဂကောံမွဲကလောံတုဲ အရာကမၠောန်ဇြိုင်ဇြိုင်တံဂှ်လေဝ်ညံင်သ္ဂောံသာအိုတ်အောန်အာမာန်ကီု၊ အခက်ခုဲပြသၞာဂၠိုင်ဂၠိုင်တံဂှ်ပၠန် ညံၚ်ဂွံအောန်အိုတ်အးအာမာန်ကီု၊ ကမၠောန်မအိင်ဒၟံင်တံဂှ်လေဝ် ညံင်သ္ဂောံမြက်တိုန်ပြဟ်ပြဟ်တုဲဒှ်အာမာန်ဂှ် ပိုဲမၞိဟ်ဏံမွဲသတ်ဟေင်ရကၠောန်ကေတ်ဂွံ တက်ကျာကေတ်ဂွံညညးသ္ကံလောဲလောဲရ။


မၞိဟ်ဗောဓိသတ်

မၞိဟ်ဟွံရီုဗင်ဆဵုညးဒှ်ဒဒိုက်တံဂှ် ဒှ်မၞိဟ်သတ်တိရစ္ဆာန်၊

မၞိဟ်ရီုဗင်ဒၟံင်ညးတၞဟ်တွဵုတံဂှ်လေဝ် ဒှ်မၞိဟ်ဗောဓိသတ်ရ၊

ဗောဓိသတ်ဟီုမ္ဂးဂှ် ဟွံတီဆဇကုမွဲဓဝ်တုဲ ဒးစိုတ်ရီုဗင်ညးတၞဟ် ဒးစိုတ်ကၠောန်ကမၠောန်တုဲ ဟွံကေတ်သ္ပမာန်လ္တူညးတၞဟ် သီုကဵုဟွံဍဵုဍိုက်လ္တူညးဂမၠိုင်ဗွဲတုန် ။ ' ပိုဲတံထေက်ကဵုဒးတီလဝ်ဂှ် မၞိဟ်ဒးကေတ်တာလျိုင်မၞိဟ်တုဲ သွက်သ္ဂောံသၠုင်ပ္တိုန်က္ဆံင်ဂွံဒှ်အာမၞိဟ်ခိုဟ်မွဲ ဂွံဒှ်အာမၞိဟ်တၠပညာဂတာပ်အခေတ်မွဲ(တၠပညာအဲဟီုဏံဂှ် မၞိဟ်ကၠိုဟ်စိုတ်ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဏောင်ဏး မၞိဟ်တၠပညာစောန်လိက်စောန်အရေဝ်ဟွံသေင်ပုဟ် လ္ပကၠိုဟ်စိုတ်ဗၠေတ်အာညိ)၊ ယဝ်ဒှ်မၞိဟ်တၠပညာဗီုအဲဟီုဏံတုဲ မူကမၠောန်မကၠောန်ကၠောန်တှ်ေ ချပ်ခိုဟ် ဟီုခိုဟ် ကၠောန်ထ္ၜးရုပ်ရဴခိုဟ်အာတုဲ ဍိုက်ပေင်နွံကဵုတသိုက်စိုတ် နွံကၠုင်ကဵုဟိုတ်ဖဵုဂၠိုင်ဂၠိုင်တုဲ ၚုဟ်မးပရဲဍေံဂှ်တှ်ေတိုင်ပ္ကဴရ


မၞိဟ်စိုတ်ဆဵုဓရ်တီကၠိုဟ်လောဲတံဂှ် မူကမၠောန်ကၠောန်ကၠောန်လေဝ်ကၠုင်နူဓရ်၊ ယဝ်ရဓရ်ဟွံမွယ်မ္ဂးတှ်ေ ဟွံမွယ်ကဵုကမၠောန်ပွမကၠောန်ရ၊ တုဲတှ်ေ ညးတံဟွံဒးစိုတ်ကၠောန်ကမၠောန်အိုတ်တုဲ ထောံလသာလဝ်ကမၠောန်ပေင်ပြဒၟံင်းညံင်ရဴဟွံသေင်ကဵုမၞိဟ်ရ၊ (ဓရ်အဲဟီုဒၞာဲဏံဂှ် ဒှ်ဓရ်ဗီုညးဂမၠိုင်ကၠိုဟ်စိုတ်ဟွံသေင်ပုဟ်၊ ဓရ်ဟီုဂှ် ဘဝဇေတ်ဇေတ် သဘာဝဍာံဍာံဏောင်ဏး)


ပိုဲမၞိဟ်ဏံဝွံ တုပ်တဴညံင်ရဴဖါန်မွဲမကီုရ၊ ယဝ်ရပိုဲတံထောံစုတ်ဗပေင်အရာလဵုလေဝ် ဒှ်အာအရာတေံဖအိုတ်မာန်ရ၊ ပိုဲမၞိဟ်ဏံသာ်ဂှ်ကီုတုဲ ယဝ်ရကေတ်နင်စိုတ်သ္အးသ္အးနွံကဵုဓရ် အာကေတ်နင်ဓရ်မေတ္တာစေတနာတုဲ ဒှ်အာမၞိဟ်ခိုဟ်တၟေင်ဂတာပ်အခေတ်မွဲရ၊ ညံင်ရဴဖါန်ဂှ်စုတ်ဖျေံဂဥုဲဂျိဟေင် ဒှ်အာဖါန်ဂျိမွဲမဓဝဲါဂှ်ရ။

ယဝ်ရပိုဲတံရံင်မၞိဟ်လေပ်တုဲ ပိုဲတံဒးဆက်ဆောံတောဲဆောဒၟံင်ကဵုညးဂှ်ရောပ္ဍဲကဵုကမၠောန်၊ ပိုဲထေက်ကြိုက်ဒးတီမၞိဟ်ဗီုဏံမၞိဟ်ဗီုတေံတုဲ ပိုဲဂွံကၠောန်သ္ပကဵုဍေံတံသာ်လဵုဒးတုဲ သွက်သ္ဂောံပဲါထောံပွမဒးဇီုကပိုက်ညးသ္ကံအရာမွဲမွဲပ္ဍဲအဃောကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန်ဂှ်ရ။

(ရံင်ညးတၞဟ်တုဲတှ်ေ ထေက်ကြိုက်ဒးကလေင်ရံင်ဇကုပိုဲဏံကီုညိ)

မ္ၚးနူရံင်ညးတၞဟ်တုဲတှ်ေ ပိုဲတံဒးကလေင်ပါ်ပဲါလ္ၚတ်ရံင်ဇကုပိုဲဏံကီုညိအဴ၊ ပိုဲဏံဒးတီဟီုဂှ် ဘဝပိုဲနွံဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုကဆံင်လဵုရော၊ ဒးရံင်ဇကုပိုဲလေပ်တုဲ ပိုဲဏံဒှ်မၞိဟ်ဗီုလဵု ဟီုဂးကဵုညးတၞဟ်သာ်လဵု (မၞိဟ်လ္ၚဵုတံဂှ် ဟွံတီမွဲသာ်ဇကုဂှ်ဒှ်ဒၟံင်မၞိဟ်သာ်လဵုရ၊ ယဝ်ရဒှ်ဒၟံင်ဗီုဏံမ္ဂးတှ်ေ အနာဂတ်ဂှ်ကြေပ်ဂြတ်တဴဏောင်) ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရပိုဲရံင်ညးတၞဟ်လေပ် ရံင်ဇကုပိုဲဏံလေဝ်လေပ်မ္ဂးတှ်ေ ပိုဲတံရဲသၟာကမၠောန်မွဲစွံ ဆက်ဆောံကၠောံခ္ဍညးသ္ကံခိုဟ်တဴအိုတ်တုဲ သိုင်ပ္တိုန်ကေတ်ကမၠောန်ပိုဲတံမကၠောန်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ် ကြပ်ကၠုင်တိုင်ပ္ကဴဇၟာပ်ကျာယီုလုပ်ယီုတိတ်ကီုရ။


(တီဇကုလေပ်ဂှ် ဗဂဵုလဟဵုပတိုန်ၚုဟ်မးဇကုလေပ်ကီုရ)၊

ပိုဲရံင်ဇကုပိုဲလေပ်ဂှ် ထေက်ကြိုက်ဒးတီဇကုပိုဲဇေတ်ဇေတ်ညိ၊ ဒးတီဇကုပိုဲဘဝပိုဲဂှ်ဒှ်မၞိဟ်သာ်လဵုရောဟီုတုဲ ဒးသ္ပဇကုပိုဲဗီုလဵုညံင်သ္ဂောံဒှ်မၞိဟ်မၞုံကဵုၚုဟ်မးဂတမုက်မတ်ညးဂမၠိုင်မာန်ကီု၊ ထေက်ကြိုက်ပိုဲတံဒးဗဂဵုလဟဵုစိုတ်ပိုဲဘဝပိုဲ ဂွံဒှ်အာလက်သဏ်အပံင်(+)ပ္ဍဲလပါ်လျးအရံင်မၞိဟ်သီုကဵုဓဝ်ဍာံမွဲဂှ် ပိုဲတံဒးရံင်ဇကုပိုဲလေပ်အိုတ်ညိ၊ ယဝ်ရဒးဟီုဗီုအရေဝ်အခေတ်တ္ၚဲဏံတှ်ေ သၠုင်ပတိုန်ၚုဟ်မးမၞိဟ်ပ္ဍဲကဵုဘဝပိုဲဏံမွဲရ၊ ဇၟာပ်မၞိဟ်သီုဖ္အိုတ်တံဂှ် ဒးရံင်ဘဝဇကုလေပ်တုဲ ဇကုပိုဲဘဝပိုဲစိုတ်ပိုဲဏံ မူအရာပိုတ်အိုတ်ကၠေံဒၟံင်အရာနာနာတံဂှ် ထေက်ကြိုက်ဒးဂၠာဲဗပေင်စုတ်နင်အရာတေံဂှ်အိုတ်ညိအဴ၊ ထေက်ကြိုက်မၞိဟ်မွဲဗဂဵုလဟဵုဂွံညံင်ဂွံဂတာပ်အခေတ်ဂှ်တှ်ေ ဒးဆက်ဗဂဵုလဟဵုအာသိုက်သိုက်တွဵုညိ၊ သဘာဝပိုဲမၞိဟ်ဏံဂှ် အရာတၟေင်တၟေင်ဟွံဂွံကၠောန်ဏီတံဂှ်နွံဒၟံင်ဗဝ်သအဝ်ဏီဍေံမင်ဒၟံင်ပိုဲလေဝ်ဟီုစဂွံမံင်၊ အရာဍေံဟွံဒှ်ဂှ် ဒှ်ဟိုတ်ပိုဲဏံကၠောန်ဟွံလေပ်ဟွံသေင်ပုဟ်၊ ဟိုတ်နူပိုဲဏံဟွံပ္တိတ်အစောံစရာဲ ဗဂဵုလဟဵုဗီုကဵုအခိင်အခေတ်ကာလဒေသဟွံဒးတုဲ အရာတေံဂှ်လေဝ်ပိုဲတံကၠောန်ဟွံဒှ်အာဟွံစိုပ်ကီုရ၊ ပိုဲမၞိဟ်တံညးဂမၠိုင်လေဝ် ညးလဵုလေဝ်ဟွံမွယ်ဘဝဂှ်ဒးဍိုက်ပေင်မံင်အလုံအိုတ်သီုရ၊ ဒၞာဲဍေံဟွံပေင်ဟွံစိုပ်တံဂှ် ဒးဗဂဵုလဟဵုကေတ်သိုက်သိုက်တုဲ ခြာဟွံလအ်ဟေင်ဒှ်ကၠုင်မၞိဟ်မၞုံကဵုၚုဟ်မးမွဲ ဍိုက်ပေင်ကဵုလျးအရံင်မၞိဟ်မွဲဂတမုက်မတ်ညးလောကတံမာန်လောဲလောဲရ။


(လ္ၚတ်မံင်တွဵု တီမံင်လၟိုန်)

နာဲပိုဲဗုဒ္ဓဟီုလဝ်ဂှ် ထေက်ကြိုက်ဒးလ္ၚတ်မံင်ဇကုပိုဲဏံတွဵုတွဵုညိ၊ ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲဏံတှ်ေ ဗီုလဵုဂွံလ္ၚတ်ဗ္တောန်ဇကုပိုဲဏံဂှ်ရောတှ်ေ အရာဒးလ္ၚတ်ဗ္တောန်ဇကုပိုဲဏံခိုဟ်အိုတ်ဂှ်ကမၠောန်မွဲဟေင်ရ၊ မွဲဗီုဂှ်ပၠန်တှ်ေ ဇကုပိုဲဏံဂှ် ဒးတီစဳပၞောန်ပ္ဍဲကဵုကမၠောန်ဇကုသီုကဵုညးတၞဟ်တံဂှ် ညံင်သ္ဂောံကလိတ်ကဠောတ်သောင်ၜးညးသ္ကံညိ၊ ဟွံကၠောန်ဗဒှ်ဒၟာနူဇကုညးမွဲဓဝ်တုဲကမၠောန်ဒးလီုလာ်အာအိုတ်၊ တီတဴဒၟံင်ဇကုတွဵုတုဲ ဒၞာဲလဵုအာအာမ္ဂး ဖျေံစဳပၞောန်သ္ဂုတ်သွာတ်ဘဝဇကုကဵုခိုဟ်ခိုဟ်အိုတ်ညိအဴ။


(ဘွမၞုံကဵုၚုဟ်မးဂှ် ဟိုတ်နူရံင်လ္ၚတ်တီကၠိုဟ်)

ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံရံင်(၃)ရံင်ဏံလေပ်တုဲ ရံင်ကမၠောန် − ရံင်ဇကုပိုဲ − ရံင်ညးတၞဟ်လေပ်တုဲမ္ဂးတှ်ေ အဲညးချူလိက်ဏံဂံင်ကေတ်တာလျိုင်ဟီုဂှ် ဘဝဏံမိပ်တဴအိုတ်အစောန်အဃောကၠောန်ကမၠောန်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲတံရံင်ဇကုပိုဲလေဝ်ဟွံလေပ်ကီု ရံင်ညးတၞဟ်လေဝ်ဟွံဒှ်ကီု သီုကဵုရံင်ကမၠောန်လေဝ်ဟွံလေပ်တှ်ေ မူရောဒးဗဂဵုလဟဵုပ္ဍဲကဵုဘဝဇကုဂှ်ရောလေဝ်ဟွံတီ ဟွံကၠိုဟ်ဆေင်စပ်ကဵုညးတၞဟ်တံဗီုလဵုကီုတုဲ ဟွံတီကမၠောန်ဂှ်နွံကဵုၚုဟ်မးသွက်ဘဝပိုဲမၞိဟ်တံၜိုတ်ဂလိုင်လဵုတုဲ ဣဏံဟေင်ရပိုဲတံကၠောန်ကမၠောန်ဟွံမိပ် ဟွံဒးစိုတ်ကၠောန်ကမၠောန်ဟွံဆာန်ကမၠောန်အိုတ်တုဲ ဒှ်အခက်ခုဲပြသၞာကဵုသ္ကံရဲကရောံကၠောန်ကမၠောန်မွဲစွံတံလောဲလောဲရ။

ဗွဲလက္ကရဴအိုတ် အဲညးချူလိက်ဏံမိက်သ္ဂောံဟီုလဴကဵုမွဲပါင်ပၠန်ဂှ်တှ်ေ ယဝ်ရမိက်သ္ဂောံကၠောန်ကမၠောန်နွံကဵုတသိုက်စိုတ် မိက်သ္ဂောံမိပ်ကဵုကမၠောန်မ္ဂးတှ်ေ ပိုဲတံဒးရံင်ကမၠောန်လေပ်ညိ၊ ဒးရံင်ဇကုပိုဲဏံလေပ်ညိ၊ ဒးရံင်ညးတၞဟ်တံလေဝ်လေပ်တှ်ေ ဘဝပိုဲဏံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တိုင်ပ္ကဴ ဗီုပိုဲတိက်လ္ပအ်ညာတ်နူဗ္တံဂှ်ဨကန်တဍာံစၟတ်ရအဴ ။

ပိုဲမၞိဟ်ဏံဂျိုင်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်မူအဓိပ္ပါယ်ရော? သွဟ်ဍေံဍာံစၟတ်ဗွဲသဘာဝဂှ်တှ်ေ ဂျိုင်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒးကၠောန်ဖဵုခိုဟ်မွဲဟေင်ရ။' (အုပ်နိဂီုတုဲဆဝွံကၠာရ၊)


လိက်အုပ်ဏံ တ္ၚဲဏံချူလဝ်ဗွဲက္ဍန်ရ၊ သွက်တ္ၚဲဂတးတေံဟီုဂှ် ဆက်ချူဗပေၚ်စုတ်အာသိုက်သိုက်ကီုရ၊ စဵုကဵုဒှ်လိက်အုပ်ခိုဟ်ခိုဟ်မွဲအုပ်မာန်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်တံလေဝ်မၚ်စၟဳဗှ်အိုတ်ညိ၊ မလိက်ဗၠေတ်ဒးပဵုယအ်ယဝ်နွံတှ်ေ ပဠေဝ်တုဲဗှ်အာအိုတ်ညိ၊ တၚ်ဂုဏ်ရအဴ။


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကၠုင်နူပရေင်ဆဵုဂဗလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲ