ရာမညလောဟိတ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ရာမညလောဟိတ


ဝင်ဂကောံရာမညလောဟိတ ဗွဲခမၞောန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စၟတ်တ္ၚဲဒက်ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သာသနာ ၂၅၅၀၊ ဍုင်-၁၃၆၈ သၞာံ၊ ဂိတုဒ္ဂိုန် (၇) မံက် ( 1 July,2006)

ဌာနဒၞဲါဒက်ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန်၊ ဍုင်မတ်မလီု ဘာပဋ္ဌာနနယူပဒေသ ထပ်လ္တူ၊ ပ္ဍဲခဒမ်လပါ်ပဲါ (ခဒမ်တၠဂုဏ်အာလောက) လၟိဟ်သင် (၁၅) ဇကု

တင်ရန်တၟအ် ကိုပ်ကၠာ (၃) တင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. နၟံပၟိက်ကဵုဆီမ္ဂး ပလံင်ဗစိုပ်ဏောင်
  2. ဂကူဘာသာဟွံရုဲ ကဵုဒါန်ဆီဏောင်
  3. သွက်ဂွံထံက်ပင် ညးဂိယဲဝါတ်ဂါတ်

ဗီုဂကောံသ္ဂောံက္တဵုဒှ်ကၠုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၞာံ 2014 တၠဂုဏ်ဥက္ကသံ (အဇ္ဇ၊ အအာ) ညးစကဵုဒါန်ဆီအလန်ကၠာအိုတ်ရောင်၊ ပ္ဍဲသၞာံ 2006 ဂှ် တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ အာစိုပ်ရုင်ဂဥုဲဇၞော်တုဲ အဃောဂှ်ညးဂိယဲမွဲ နွံပၟိက်မံင်ကဵုဆီရ၊ ကာလဂှ် ဟိုတ်နူသြန်ဂွံရာန်ဆီဂှ် ဟွံမွဲတုဲ ဒးစဴအာ နူရုင်ဂဥုဲရ၊ အဃောဂှ် ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ် တၠဂုဏ် (ဥက္ကသံ) ဓရ်မေတ္တာကရုဏာ ဆာန်ဍူတဴ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ညးဒှ်ဒဒိုက် အာစိုပ်ဒိုက်ဝါတ်တအ် သီုကဵုအောန်တဴစိုတ်ဗွဲမလောန်ရ၊ ပ္ဍဲဇကု ၜိုန်မိက်ဂွံကဵုဒါန်ဆီကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဇကုကဵုလဝ်ဆီ ဂွံလဝ်ပွိုင်မွဲဂိတုဓဝ်တုဲ ကဵုဟွံဂွံရ၊ စဴစိုပ်ဒၞဲါဇကုတုဲ ချပ်ဂၞန်သဳကၠဳကဵုသ္ကအ်ရဲ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ဂကောံကဵုဒါန်ဆီရ။

ပ္ဍဲသၞာံ 2006 ဂှ် ပ္ဍဲခဒမ်တၠဂုဏ်အာလောက ဌာနဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိ လ္တူဘာပိထပ် (ပဋ္ဌာနနယူပဒေသ) စဒက်ပ္တန်ဂကောံကဵုဒါန်ဆီ ပံက်ပါင်ကဵုသ္ကအ်ရဲဂမၠိုင် နကဵုယၟုဂကောံ "ရာမညလောဟိတ" ဒုင်တဲတုပ်စိုတ်တုဲ စဖျေံဏာရိုဟ်ကၞက်ဂကောံ ကေုာံ သ္ကအ်ရဲ (၁၅) တၠရ၊ ကြဴနူဂှ် မိက်ဂွံကဵုဂကောံဇကု ပြာကတ်တုဲ ကၠောန်ဗဳနာင် သွက်ဂွံလလောင်တြးကဵု ညးနွံပၟိက်ကဵုဆီကီုလေဝ် ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲဂှ် ဍေံဟွံဂံင်ဒုင်တဲဗဳနာင် ဒှ်ကၠုင်အခက်အခုဲကီုရ။

ပ္ဍဲအရာတင်ရန်တၟံဂကောံ "ဂကူဘာသာဟွံရုဲ ကဵုဒါန်ဆီဏောင်"ဂှ် ဟိုတ်နူဂလာန်ဏအ်တုဲ ဒးဒုင်စှ်ေစးကဵု ရဲဂကောံမန်သ္အာင်ဂမၠိုင်ကီုရ၊ ဟိုတ်နူစှ်ေစးတုဲ သ္ပထောံတင်အဓိက (၁) သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ (၂) သွက်ဂကူညးတၞဟ် သ္အာင်ရ။ ပ္ဍဲ 2008, 2009 ဂှ် ဇြဟတ်ဂကောံဇၞော်ကၠုင်ကီုရ။ ဟိုတ်နူညးက္ဍိုက်ပ် တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ဒးဒုင်ရပ်စုတ်ထံင်စာတ်တုဲ ဂကောံဝွံ ညးထေင်ဇြဟတ်ဍိုန်လျတုဲ လီုလာ်အာရ၊ သၞာံ 2010-2011 ဆ္ဂးၜိုန်ဍိုန်လျးကီုလေဝ် ဟွံလီုလာ်ရောင်။

စနူကဵုသၞာံ 2012 တုဲ ကျာ်ဇၞော်နန္ဒသာရ ဘာဇၞူတၠရတ် ဆက်ဒုင်တဲက္ဍိုက်ပ်တုဲ နကဵုကဆံင်ပွိုင်ဍုင်ဂှ်လေဝ်ကီု၊ နကဵုကဆံင်လ္တူဍုင်ကီု သီုကဵုဇြဟတ်သင် ဇြဟတ်သၟတ် ပံင်ကောံညဳသာဒှ်မွဲစွံတုဲ ဆက်ရေင်တၠုင်အာ စဵုကဵုစိုပ် 2016 ။ တဆိပ်ဂကောံဝွံလေဝ် ပြံင်လှာဲထပ်ပလေဝ်လဝ်တၟိရောင်။

စနူသၞာံ 2017 တၠဂုဏ်သူရိယ (မဟာသူ-ဝင်ရာဲ) ဆက်ကေတ်တာလျိုင်တုဲ ယိုက်ဂၠေင်ကၠုင် စဵုကဵုစိုပ် သၞာံ 2020 ရောင်။

ဂကောံဏအ်ဝွံ အယုက်ဂကောံ (2006-2020) ပေင် ၁၅ သၞာံ။ စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲကဵုဒါန်ဆီဂကူမန်ပေင် (၁၀) ဝါရောင်။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]