မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကအ်မုဟ်၊ လိက်တၟအ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
(ကလေၚ်ထ္ၜး နူ ကအ်လၟု၊ လိက်တၟအ်)
လိက်တၟအ်ကအ်မုဟ်
ဗီုရုပ် လိက်တၟအ်ကအ်မုဟ် မုက်ဂတ
ဗီုရုပ် လိက်တၟအ် ကအ်မုဟ် မုက်လက္ကရဴ
ကိရိယာ တၟအ်
မချူလဝ် နကဵုဘာသာမန်
မခၞံဗဒှ်လဝ် ခရေတ် ၁၄၈၆
သၞာံမဂွံဆဵုကေတ် ဂိတုဨပြဳ ၂၀၁၆
ဒၞာဲ ပ္ဍဲဘာဂြိုပ် (စပုဂံတောရကျောင်း) ဍုင်ကအ်မုဟ် ရးလ္ဂုင်
ပရူပရာ စၟတ်သမ္တီ ဒါန်ဘာ
Lockerbie is in southern Scotland.
Lockerbie is in southern Scotland.
Lockerbie
ဒၞာဲကွာန် ဍုင်ကအ်မုဟ် မနွံ


လိက်တၟအ်ကအ်မုဟ် (အၚ်္ဂလိက်: Kaw-Hmu Mon inscription, Burmese; ကော့မှူး မွန်ကျောက်စာ) ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဘာဂြိုပ် (စပုဂံတောရကျောင်း) ဍုင်ကအ်မုဟ် ရးလ္ဂုင် ပ္ဍဲဂိတုဨပြဳ ၂၀၁၆၊၊ လိက်ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ် သီုဖအိုတ် ဟွံသေင်၊ ဂွံဆဵုကေတ် ဆမွဲကရေက်ဍောတ်ဟေင်ရ၊၊ ရံင်ကဵုသက္ကရာဇ်ဍုင် ၈၄၈ (ခရေတ် ၁၄၈၆)  မဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်ဂှ်တုဲ လိက်ဝွံ မဒှ်လိက် မချူလဝ် ပ္ဍဲအကြာသၞာံဂှ် ဒှ်မာန်ရ၊၊

လိက်တၟအ်ဝွံ ချူလဝ် ပရူစၟတ်သမ္တီ မသြိုင်လဝ် ဘာ၊ ခၞံကၠောန် ပိဋကတ်ပိ၊ ကာလ စရိုဟ်ဍာ်ဘာဂှ် ကဵုဒါန် ကုခမဳသင်တအ် မွဲဘာ ထးမွဲရ၊၊ အခိင်ဂှ် စၞးမဗဂိန်ကဵု ဓုပ် ကုသင်တအ်ဂှ် ညးဗဂိန်ကဵု ထး ကုခမဳသင်တအ်ရ၊၊


နကဵုမအက္ခရ်ခေတ်လၟုဟ်၊၊[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အက္ခရ် မၞုံ ပ္ဍဲ [] ဂှ် ရံင်ကဵု တၠုင်လအာဝါကျတုဲ ဗပေင်စုတ်လဝ်၊၊


(၁) ၊၊ ကျာက်တြယ် [လော]

(၂) န်အာ သာသနာ ၜါလ္ၚိ[မ်ပိ]

(၃) စောဟ် ၁ စၞာမ်၊၊ ပ္ဍဲကာလ မဒ[ဟ် သက္က]

(၄) ရာ ၈၄၈ ၊၊ လက်ထက်သၟိင်မွဲ [မဟိမုရာမာ]

(၅) ဓိပ္ပတိ သြဳပဝါရ ပြမပြမ ဓံမ[ရာဇာဓိရာ]

(၆) တ်၊၊ မလေပ်ပဳတကတ်ပိ ဗိုတ်ပိ မ[လှိင်တဴ ပ္ဍဲသာသနာသဗ္ဗညု]

(၇) တ္တိ မဒၠိတဴ ကုအယုက်ဂဟ်၊၊ ၊၊ မပဒကာ - - - - - - - - - - - - -

(၈) ဂဟ် မိန်တြုက်ညးၜါ မိက်ကုသိုရ်တုယ် မ - - - - - - - - - - - -

(၉) ဂတုမာက် မသုန်မမောက် တ္ၚဲသောက် ဗြော- - - - - - - - - - - -

(၁၀) ယောက်ဒယောင်၊၊ ထးကၠံဒစိတ်စောဟ် မဒ- - - - - - - - - - -

(၁၁) အဘိဓေါရ် ရ ကနံလောရ်၊၊ ဝေသန်တော - - - - - - - - - - - -

(၁၂) တ္ၚဲ ပ္ဍဲထာန်ဝေါအ်ကိုမ်၊၊ ၊၊ - - အဗ္ဒောရ် - - - - - - - - - - - - - -

(၁၃) ယြထာပနာလောရ် ၊၊ ၊၊ ဓါတ်သောက် ဗ္ဒေါရ် - - - - - - - - - - -

(၁၄) ဗသာ ၊၊ ၊၊ ဗဟာမွဲလေရ် ထးစဟ်တရဴ ဗ[သာ] - - - - - - - - - -

(၁၅) - - ဗဗ - - ရ် မွဲလေရ် ထးကၠံအိ - - - - - - - - - - - - - - - - -

(၁၆) - - - - - - န် ဗ[သာ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

လပါ်စး[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁) သက္ကရာတ်

(၂) ၈၃၄ ဂတုစယ်စွ

(၃) [သ် ပိ]စဝေက် တ္ၚယ်အဒိတ် တို

(၄) [က်မသု]န် လက်မေထုန် လက်ထက်

(၅) [သၟိင်မွဲမဟိ]မုရာမရာဇာ မလေပ်ပိတက

(၆) [တ်ပိ ဗိုတ်ပိ မ ပကင်]ရာင်တဴ ဍုင်ဟင်္သဝတဳ လက်ထ

(၇) [က် - - - - - - - ]ာယ်၊၊ ပ္ဍယ်ဍုင်မွာယ် မဟိ လက်

(၈) - - - - - - - - - မင်ဂၠဴ၊၊ ဒကာဗြဴမဟိမု ၝယ်မနိ

(၉) - - - - - - - - - - အ်၊၊ ဒကာတြုသ်ဗြဴ မိက်ကုသိုဝ်တုယ်

(၁၀) - - - - - - - - - မကနံဗဟာကျက်ဇၞောက်ဝေါအ်

(၁၁) - - - - - - - - - န်၊၊ အဘိဓရ် ဒပါဟ်ကနပ်လေ

(၁၂) [ရ် - - - - - - - - ] ကနံ၊၊ ဗဟာဂြိုပ်လေရ်မွာယ်ကနံ၊၊

(၁၃) - - - - - - - - - - - ထးစွသ်ဗသာ သလးတုယ် -

(၁၄) - - - - - - - - - - - စဟန်လေရ် ၜါ - - - - -

(၁၅) - - - - - န်ၜါ က[နံ] - - - - - - - - - - - - -


နကဵုလိက်ခေတ်လၟုဟ်၊၊[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁) ၊၊ ကျာ်တြဲ လောန်အာ သာသနာ ၜါလ္ၚီပိစှ်ောမွဲသၞာံ၊၊ ပ္ဍဲကာလ မဒှ် သက္ကရာ ၈၄၈၊၊ လက်ထက်သၟိင်မွဲ မဟိမု ရာမာဓိပ္ပတိ သြဳပရဝါရ ပြမပြမ ဓမ္မရာဇာဓိရာတ်၊၊ မလေပ် ပိဋကတ်ပိ ဗိုတ်ပိ မလှိင်တဴ ပ္ဍဲသာသနာ သဗ္ဗညုတ္တိ မဂၠိင်တဴ ကုအယုက်ဂန်၊၊ မပဒကာ  - - - - - - - - - - - - -(၈) ဂှ် မိန်တြုက်ညးၜါ မိက်ကုသိုလ်တုဲ မ - - - - - - - - - - - - (၉) ဂိတုမာ် မသုန် မမံက် တ္ၚဲသိုက် - - - - - - - - - - - -(၁၀) ယိုက်ဒယိုင် / ပတူဒယိုင်၊၊ ထးကၠံဒစိတ်စှ်ော မဒ - - - - - - - - - - - (၁၁) အဘိဓရ် ၇ ခၞံလဝ်၊၊ ဝေသန်တော - - - - - - - - - - - - (၁၂) တ္ၚဲ ပ္ဍဲထာန်ဝွံကီု၊၊ ၊၊ - - အဗ္ဒောရ် - - - - - - - - - - - - - -(၁၃) အဲထာပနာလဝ်၊၊ ၊၊ ဓါတ်သောက် ဗ္ဒေါရ် - - - - - - - - - - -(၁၄) ဗသာ ၊၊ ၊၊ ဘာမွဲလေဝ် ထးစှ်တရဴ ဗသာ - - - - - - - - - -(၁၅) - - ဗဗ - - ရ် မွဲလေဝ် ထးကၠံအိ - - - - - - - - - - - - - - - - -(၁၆) - - - - - - န် ဗ[သာ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

လပါ်စး[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁) သက္ကရာဇ် ၈၃၄ ဂိတုစဲ စှ်ပိစွေက် တ္ၚဲအဒိုက် တိုက်မသုန် လက် မေထုန် လက်ထက် သၟိင်မွဲ မဟိမု ရာမရာဇာ မလေပ်ပိတကတ်ပိ ဗိုတ်ပိ မပကင်ရင်တဴ ဍုင်ဟံသာဝတဳ လက်ထက် - - - - - - - ]ာယ်၊၊ ပ္ဍဲဍုင်မွဲ မဟိ(မု) လက် - - - - - - - - - မင်ဂၠဴ၊၊ ဒကာဗြဴ မဟိမု ၝယ်မနိ (၉) - - - - - - - - - - အ်၊၊ ဒကာတြုဟ်ဗြဴ မိက်ကုသိုဝ်တုယ် (၁၀) - - - - - - - - - မခၞံ ဘာကျာ်ဇၞော်ဝွံ (၁၁) - - - - - - - - - န်၊၊ အဘိဓရ် ထပှ် ကၞပ် လေဝ် - - - - - - - - ] ခၞံ၊၊ ဘာဂြိုပ်လေဝ်မွဲ ခၞံ၊၊ (၁၃) - - - - - - - - - - - ထးစှ်ပသာ သလးတုဲ (၁၄) - - - - - - - - - - - စဟန်လေဝ် ၜါ - - - - -(၁၅) - - - - - န်ၜါ ခၞံ - - - - - - - - - - - - -

ဝေါဟာရ၊၊[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တြုက် - မိန်တြုက်ညးၜါ၊ တြုက်ဂှ် အဓိပ္ပါယ် ဟွံမံက်ဏီ၊၊

ဗဟာ၊၊ ဘာ၊၊ အရေဝ်မန် ဘာ မကော်ဒၟံင်လၟုဟ်ဝွံ ကၠုင်နူသံသကြိုတ် ဗိဟာရ်၊၊ နူဗိဟာရ် ဒှ်အာ ဗဟာ၊ နူ ဗဟာ ဒှ်အာ ဘာ၊၊ အရာပ် ဗဟန်း ဗဒါဲကျာ်လ္ဂုင်ဂှ် ကၠုင်နူအရေဝ် မန်လဒေါဝ် ဗဟာ မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဘာလကျာ်ရ၊၊

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]