ကၠိုဟ် ပရူက္ဍဟ်ကောန်မၞိဟ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

က္ဍဟ်ကောန်မၞိဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

က္ဍဟ်ကောန်မၞိဟ်ဂှ် နကဵု ဗီုပြင်နာနာသာ်ဂှ် တုပ်သၟဟ် ကုက္ဍဟ်သတ်ဇိုင်ပန် ကဵု ကၞုဲကွေဟ်ဟ်ရ။ အရာတၟေင် အကြာ က္ဍဟ်ကောန်မၞိဟ် ကဵု က္ဍဟ်တိရစ္ဆာန်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲက္ဍဟ်ကောန်မၞိဟ်ဂှ် နွံကဵု ကတေင်အာရီု မစၠောအ်ဆက်လဝ် အကြာ ကလာပ်ရုပ်ဂမၠိုင်ရ။ ၜိုန်ရ ကဝေဠ ကဵု စိင်တအ် နွံကဵုက္ဍဟ် ဇၞော်နူ မၞိဟ် တၟာဂလိုင်ကီုလေဝ် အဆက်ကဟံက် အောန်နူ က္ဍဟ်မၞိဟ် တၟာဂလိုင်ဏီရ။

ဟိုတ်နူ က္ဍဟ်ကောန်မၞိဟ်တအ် မနွံကဵု ကလာပ်ရုပ် ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင် တုဲပၠန် မနွံကဵု အရာမဒှ်မာန် သွက်ဂွံ ဗဒှ်ပ္တိုန် ကေုာံ ဒက်ပတန် ပရေင်ဆက်စၠောအ် (ဝါ) အဆက်ကဟံက် အကြာ ကလာပ်ရုပ်အာရီု ပ္ဍဲက္ဍဟ် ကဵု အဝဲကာယဂမၠိုင် ပ္ဍဲဇကု၊ ဟိုတ်နူ အစောမ်သတိတအ်ဏအ်တုဲ ကောန်မၞိဟ်တအ်ဂှ် မံင်တန်တဴလေပ် ညံင်ဂွံ ကိတ်ညဳ ကုအကာဲအရာဂမၠိုင်၊ ဗတောန်ကေတ် အရာတၟိတၟိ၊ ဂိုင်ဒေပ်လဝ် ပရေင်ဆဵုဂဗ ဗဟုသုတဂမၠိုင်တုဲ ဗဟုသုတ မကလိဂွံလဝ်တအ်ဂှ် ဗွဲကြဴလေဝ် ဖန်စကာ ပ္ဍဲဒၞာဲတၞဟ်လေပ်ရ။

ပိုယ်ကောန်မၞိဟ်တအ်ဂှ် ဒးနိဿဲ ဗ္ဒဗ္ဒါဲဒၟံင် ကုအစောမ်သတိဗတောန် (ညာဏ်) ကေုာံ သမ္တီပိုယ် ဗွဲမဇြိုဟ်နက်ရ။ ပိုယ်မၞိဟ်တအ်ဂှ် လုပ်လၟိဟ်တိရစ္ဆာန် မဒးကေတ် အခိင် ဘဝကောန်င္ၚာ်လအ်အိုတ်မွဲ (ဘဝကောန်င္ၚာ်ဟီုဂှ် ဒှ်ဘဝ မဒးဗဒါဲ၊ ဒးနွံပၟိက် အရီုအဗင် နူညးမွဲသအာင်)တုဲ အခိင်ကာလမဗတောန်ကေတ်လေဝ် နွံကဵု ကာလကဆံင် ကဵု ကဆံင်။ အရာမဗတောန်ကေတ်ပၠန်ရ နွံကဵု သွာင်နာနာ သွာင်ယန္တရာ ဗီုကဵု မဗတောန်ကေတ် ညံင်ဂွံ စကာကာယပိုယ်လေပ် ဗီုကဵု ဗတောန်ရပ်စပ်၊ ဗတောန်ကွာ်၊ ဗတောန်စ/သ္ၚာဲတအ်၊ တုဲပၠန် သွာင်မဂွံတန်တဴမံင်စံင် ပ္ဍဲလိုက်ဏအ်လေပ် ပ္ဍဲလပါ်ပရေင်မၞိဟ်ကီု သီုကဵု ပရေင်သဘာဝတအ်ရ။ ၜိုန်ရ ကောန်မၞိဟ်တအ် ၜံင်တိတ်ကၠုင် မနွံကဵု reflektioniske handlemønstre - မဒှ်အရာ ဟွံဒးဗတောန် ဥပမာ ပိုယ်ဝေင်ပါဲ ဒၞာဲမကဵုအန္တရာယ်တုဲ ဗ္ဒဗ္ဒါဲ ဒၞာဲမၜိုဟ်သြိုဟ် ဒၞာဲမခိုဟ်ကီုလေဝ်၊ ပိုယ်သ္ဒးကေတ် အခိင်တၟာလအ် ပိုယ်ဂွံဟီုအရေဝ်လေပ်၊ ဂွံချူလိက်ဒး၊ ဂွံစကာ ကိရိယာမွဲမွဲလေပ်၊ ဂွံတီကၠိုဟ် အခိုက်ဝေါဟာမၞိဟ်တအ် ဒှ်တမ်ရ။ က္ဍဟ်ပိုယ်ဂှ် လှဲလှး နူသတ်တၞဟ်တအ်၊ တင်ဂၞင် ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင် ဂိုင်ဒေပ်ဂွံ၊ တင်ဂၞင်တၟိ ပၠုပ်ပကောံစုတ်ဂွံ၊ တင်ဂၞင်တအ်ဂှ် ကလေင်စကာ ညံင်ဂွံကိတ်ကဵုဒၞာဲဒး၊ တုဲပၠန် ဗတောန်ကေတ် တင်ဂၞင်တၟိ၊ ရပ်စပ် စကာ တင်ဂၞင်တအ် ပ္ဍဲအခိင်ဗွဲကြဴ။ အရာတအ်ဏအ် သီုဖအိုတ် ဍေဟ်ဂွံဒှ်မာန်ဂှ် နွံပၟိက်ဒၟံင် ကသဳဒမြာင်က္ဍဟ် ဗွဲအပ္ဍဲ ကေုာံ မဂိုင်ဒေပ် ပရေင်ဆဵုဂဗ၊ မစိုပ်ဒတုဲ၊ ကမၠိုဟ်တအ်ရ။ တင်မနွံပၟိက်တအ် မနွံဟေင်/မဒှ်ဟေင် အဆက်ကဟံက် မဆက်စၠောအ် အကြာကလာပ်ရုပ်ဂမၠိုင် ကတဵုဒှ်ကၠုင်မာန်ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်ပရေင်ဝွံ ကၠာဲနူ Forstå den menneskelige hjerne (ဘာသာဒိန်နေတ်) နူကဵု မုက်လိက် Hjerne Sagen