မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ခ္ဍောၚ်မတ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ခ္ဍောၚ်မတ်[၁]

ခ္ဍောၚ်မတ်ၜါ မၞုံဒၟံၚ် ပ္ဍဲခန္ဓကာယပိုဲဝွံ ဒှ်အဝယ်အၚ်္ဂ ၜတ်တကတ်အိုတ် ဒးကၠောန်ကမၠောန်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ခ္ဍောၚ်မတ် ညံၚ်ဟွံဒးဘဲဒးစဵုဗ္ဒန်လဝ်ရောၚ်၊ ခ္ဍောၚ်မတ်ဂှ် နွံပ္ဍဲဂွၚ်မတ်ရ။ ဂွၚ်မတ်ဂှ် ဇုတ်မ္ၚိုဟ်ဟ်စဵုဗိုၚ်လဝ်ရ၊ ခတိုပ်မတ်ကီု သော်မတ်ကီု စဵုဂြောပ်လဝ်ရ။

မတ်ဂှ် ကာလရံၚ် ဒးလျးပဠောဲလောန်မ္ဂး မတ်ဒးဗ္ၜေတ်အာရ၊ မတ်ဂှ် ရိုဟ်တ္ၚဲ ဒးကၠောန်ကမၠောန်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညံၚ်မတ်ဂွံဇူ ဗၜိုတ်စိုတ်တုဲ ဒးတိက်သၠိၚ်ထောံရ၊ မတ်ဂှ် ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲ ဒးကြဴလာၚ်ကဵု ဍာ်သ္အးသ္အးဇ္ၚးဇ္ၚးဂပ်ဝ်ရောၚ်။

ဇြဟတ်မတ် ညံၚ်ဂွံခိုဟ်ဂှ် သွကောန်ကဍောတ်တ်တံဂှ် ဒးစကဵုရ၊ တၞးဆုလတ်လတ်ကီု သတ်ဆုသာ်မိတ် မၞုံကဵုဍာ်မဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် ဒးစကဵုရ၊ ပွမသ္ပသာ်ဝွံ မတ်ဂှ် ကၠောန်ကမၠောန် လအ်လအ်မာန်ရောၚ်။ လဆောဝ်လဆောဝ် အရာမမိက်ကဵုမွဲမွဲ လုပ်မတ်ဂိတအ်ဂှ် လုပ်အာပ္ဍဲမတ်လေပ်ရ၊ ကာလဂှ် လ္ပကၠတ်မတ် နကဵုတဲညိ၊ ကၠေက်ဒးမ္ဂး ခ္ဍောၚ်မတ်ဒှ်သရလေပ်ရ၊ မတ်လီုလေပ်ရ၊ စၟယဲနူတဲတအ်ဂှ်လေဝ် လုပ်မတ်လေပ်ရ။ မတ်လီုလေပ်ရ။ တဲကၠိပပ်ဝ်ဂှ် ကြာတ်သ္အးတုဲမှ ရပ်မတ်ဂပ်ဝ်ရ။

ယာတ်ဇိုက်မုက် မွဲခတှ်ေဓဝ် မၞိဟ်ဂမၠိုၚ် ညးဇိုတ်အဲဇိုတ်မ္ဂး မတ်ယဲကၠောအ်လေပ်ရ။ ကာလရံၚ်လိက်မ္ဂး လိက်စွံကရပ်မတ်တုဲ ရံၚ်ဟွံဂပ်ဝ်ရ၊ ရပ်လိက်ခြာခရာက္ၜမတ်ဗၞတ်ၜိုတ်ၜါမိဟ်တုဲ ရံၚ်ဂပ်ဝ်ရ။ လျးတၟးကၠုၚ်လံက်ပၞးပါဲဇကုမ္ဂး တဲပုၚ်ဂှ် ရပ်လိက်ဒးဗှ်ရ၊ နနဲသာ်ဝွံ လျးတၟး နွံလံက်ပုၚ်မ္ဂး ရပ်လိက်တဲပဲါတုဲ ဒးဗှ်ရ။ ရံၚ်လိက်လအ်တုဲ မတ်ကွိုၚ်မ္ဂး ဒးစၟဳကျောဝ်ရံၚ်အာ အရာဝတ္ထု နွံသ္ၚောဲသ္ၚောဲရောၚ်။ မဏှေအ်မဏှေအ် ဒးဗဇူကဵုမတ်ရောၚ်၊ သ္ပအရီုဗစၚ်ရံၚ်လိက်လအ်လအ် ဟွံဂပ်ဝ်ရ။

တိက်ဒၠာဲ ပ္ဍဲဒၟာဲသတိက်တုဲ ရံၚ်လိက်ဟွံဂပ်ဝ်ရ။ ဟွံဂွံလျးတၟးခိုဟ်ဟ်တုဲ ဒးဗစၚ်ရံၚ်မ္ဂး ဇြဟတ်မတ်ဍိုန်အာရောၚ်၊ ပ္ဍဲအခါဒှ်ယဲ မၞုက်ကဵု ပ္ဍဲအခါမတ်ဂိ မတ်ယဲကီု ရံၚ်လိက်ဟွံဂွံရံၚ်လိက်မ္ဂး မတ်ဠေဝ်လေပ်ရ လတေၚ်မတ်ချိုတ်လေပ်ရ။

မတ်ဂှ် ပွမလုက်ဒး မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ပွမက္ဍိုပ်ဂိ မဏှေအ်ဏှေအ် အရာညာတ်မံၚ်ရိုဟ်တ္ၚဲတအ်ဂှ် ပွမညာတ် ဗဗုၚ်ဗဗုၚ် မတ်ဍာဲဗ္တေတ် ဍာ်ရမတ် ဒဇူဂိစၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲမတ်က္တဵုဒှ်မ္ဂး ဒးအာထ္ၜးကဵုသဝ်ဝန် ဆေၚ်ကဵုမတ်ရောၚ်[၁]

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. ၁.၀ ၁.၁ လိခ်ဗွဟ်မန်တၟိ-အုပ်ဒုတိယ (၁၉၈၅) ဗော်ဒုၚ်ကာလိခ်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်၊ကွာန်ကံဗိန်။ မုက်လိက် - ၃၇ ။