မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂကောံကျာ်ယေရှုမဍာံစၟတ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဂကောံကျာ်ယေရှုမဍာံစၟတ်

ဂကောံကျာ်ယေရှုမဍာံစၟတ် ဝွံ ဒှ်ဂကောံခရေတ်ယာန် မတန်တဴတၞဟ်ခြာတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၁၇ ဂှ် စဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲကၟိုန်ဍုၚ်ကြုက် ဍုၚ်ပဳကေန်ရ။ လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲကၟိုန်ဍုၚ် (၄၅) ဍုၚ်တအ်ဂှ် လၟိုဟ်ကောန်ဂကောံ 1.5 ယံၚ် (၁၅ ကိုဋ်) မၞုံအိုတ်ရ။ ဘာဏံဂှ် မၞုံသၟဝ်တဲဘာပါ် ပါန်သတီ ဘာသာခရေတ်ယာန် မမံက်တိုန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကာလကိုပ်ကၠာ ဗွဝ်ကၠံ ၂၀ တေံရ။ ပေဲါခရေတ်စမာတ်ကဵု အဳသတာတအ်ဂှ် ဟွံကၠောန်ဝေၚ်တဴအိုတ်ရ။ ဘာဏံဂှ် ကိုပ်ကၠာနူ တၠယေရှု ဟွံဂျိုၚ်ထလိုက်က္တဵုမရနုက်ကဵု ၜါဝါဂှ် ဟီုတွံတဴကဵု ကၟိုန်ဍုၚ်နာနာတအ်ရ။
တၚ်ဟီုတွံ (၁၀) တၚ်

  1. ဝိညာဏ် မသ္အးဇ္ၚး
  2. ပွမဒုၚ်ဓလိုက်ကေတ်
  3. ပွမကြာတ်ဇိုၚ်
  4. မ္ၚဵုသ္ဘၚ်
  5. တ္ၚဲဥပုသ်
  6. ခရေတ်ယေရှု
  7. ပြကိုဟ်သမ္မာ
  8. ပွမဟံၚ်ပြာ်
  9. ဘာကျာ်
  10. ပွမကလေၚ်ထလိုက်က္တဵု