မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂလာန်နိဒါန်ဇာတ် ၅၅၀

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဂလာန်နိဒါန်

ကျာ်တြဲမစိုန်ဒှ်တဴ ပၞာၚ်သ္ဍဴညးလိုက် သွက်ဂွံကလိဂွံပညာသဗ္ဗညုတဉာဏ် ဂိုတ်ဂစာန်သ္ပလွဳပရာ ဆန်ၜန်ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပါရမဳစှ် ပါရမဳပိစှော် သၠးပွးဇၞော်မသုန် လုကဴပန်အသၚ်ဃဲကဵုပရဲမွဲမဟာလက်ကဝ်တုဲ ပ္ဍဲမဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃) သၞာံ၊ ဂိတုပသာ်ပေၚ် တ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ အခိၚ်ဗလာၚ်ယးဂှ် ကလိဂွံဂြၚ်တီကေတ်ပညာသဗ္ဗညုတဉာဏ် ဂြၚ်တီကေတ်ဓရ်မထေက်ကဵုတီအလုံအိုတ်သီု အလဵုလဵုဇကုဟွံမွဲကဵုပွမပၠန်ဂတးတုဲရ၊ ကလိဂွံပညာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တုဲဟေၚ် ပၟိက်ဆန္ဒမရာဒၞာမိက်လဝ် ဇရေၚ်တမ်ဇိုၚ်ကျာ်တြဲဒဳပၚ်ကဵုတေံ မိက်ဂွံဟံၚ်ဂိုၚ်ပ္တိုန်ဏာ ဂကောံဝေနေယျသတ်ဂမၠိုၚ် နူခရိုၚ်သံသာဏအ် ဂွံဍိုက်ပေၚ်မာန်ရ၊ ယဝ်ရဟွံကလိဂွံပညာသဗ္ဗညုတဉာဏ်မ္ဂး ပၟိက်ဆန္ဒဂှ် ဍိုက်ပေၚ်ဟွံမာန်ဟေၚ်ရ။

ဉာဏ်မ္ဂးဂှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်ဂှ် ဆေၚ်ကဵုပူဂဵုသောတာပန်ဟေၚ်ရ၊ သကဒါဂါမိမဂ်ဉာဏ်ဂှ် ဆေၚ်ကဵုပူဂဵုသကဒါဂါမ်ဟေၚ်ရ။ အနာဂါမိမဂ်ဉာဏ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပူဂဵုအနာဂါမ်ဟေၚ်ရ၊ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပူဂဵုတၠအရှန်ဟေၚ်ရ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓဉာဏ်ဂှ် ဆေၚ်ကဵုပစ္စေကဗုဒ်ဟေၚ်ရ။

ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉာဏ် - ဉာဏ်ဂွံတီကေတ်ဣန္ဒြိသတ်တအ် ကြံၚ်၊ ၜတ်။

အာသယာနုသယဉာဏ် - ဉာဏ်ဂွံတီကေတ်ပၟိက်စိုတ်သတ်တံ။

မဟာကရုဏာသမာပတ္တိဉာဏ် - ဉာဏ်မစိုန်သ္ကီုကေုာံမဟာကရုဏာ ပွမဆာန်ဍူသတ်တအ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်။

ယမကပါဋိဟဳရဉာဏ် - ဉာဏ်ဂွံစၞောန်ထ္ၜးဣဒ္ဓိယမကပါဋိဟာဇွေဝ်ဍာ် ဂၠန်ပၟတ်လ္ၚောဝ်ဝ်မာန်။

အာနာဝရဏဉာဏ် - ဉာဏ်ဟွံမွဲကဵုပွမကၟာတ်လဒဵုစဵုဒၞာ။

သဗ္ဗညုတဉာဏ် - ဉာဏ်မတီကေတ်ဓရ်ဉေယျအလုံအိုသီုအလဵုအလဵုဇကုဟွံပၠန်ဂတးမာန်ဂှ် ဆေၚ်ကဵုကျာ်တြဲဟေၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂုဏ်ဓရ်တေံ ကျာ်တြဲဟွံတွံလဝ် "ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗော ဝိညူဟိ"ပူဂဵုအရဳမပ္တံကဵုသောတာပန်ဂမၠိုၚ် တီကေတ်တၞဟ်ဟ် ဟွံတုပ်သၟဟ်အိုတ်ရ။

ဟိုတ်နူတီကေတ်တၞဟ်ဟ်ဟွံတုပ်သၟဟ်တုဲ ပ္ဍဲဨကနိပါတ်၊ ကုရုၚ်္ဂဝဂ်၊ ဇာတ်တိတ္တတေံ ခမဳကောန်ဓမာတ်ထဝ် မဒှ်ကွးမှာထေရ်သာရိပိုတ်ဂှ် ၜိုန်ရဒှ်ပူဂဵုမထေက်ကဵုတိတ်ဗၠးနူဒဒိုက်ဝဋ်သံသာဏအ်မာန်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူမှာထေရ်သာရိပိုတ် ကဵုဒးအာသုဘကမ္မဌာန်တုဲ ခမဳဂှ်အယာံမာတ်နိမိတ်ကီုလေဝ် ဟွံပြာကတ်ရ။ အာသယာနုသယဉာဏ်မ္ဂးဂှ် က္တဵုဒှ်ပ္ဍဲကျာ်တြဲဟေၚ်ရ။ ပ္ဍဲသာဝကတၞဟ်သ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်ဟွံက္တဵုဒှ်ရ။ ၜိုန်ရမှာထေရ်သာရိပိုတ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဓရ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအာသယာနုသယဉာဏ် ဟွံက္တဵုဒှ် ဟွံတီကေတ်ပၟိက်ပူဂဵုဂှ်တုဲ ကဵုကမ္မဌာန်ဟွံဒးရ။ ကဵုကမ္မဌာန်ဟွံဒးမ္ဂး ၜိုန်ရမိက်ဂွံဟံၚ်ဂိုၚ်ပ္တိုန်ဏာနိဗ္ဗာန်ကဵု ပူဂဵုဂှ်ကီုလေဝ် ဟံၚ်ဂိုၚ်ပ္တိုန်ဏာဟွံမာန်ရ၊ ကျာ်တြဲဂှ် ဟိုတ်နူကလိဂွံလဝ် အာသယာနုသယဉာဏ်တုဲ တီကေတ်စရိုတ်စိုတ်ဓာတ်ပူဂဵုဂှ်မာန် ကဵုကမ္မဌာန် ညံၚ်ဂွံကိတ်ညဳကဵုစရိုတ်ပူဂဵုတုဲ ပ္ဍဲအခိၚ်မွဲဗ္ဂါပ်ဍောတ်ဓဝ်ဂှ် ဇိုန်ကဵုအရဟတ္တဖိုလ် မွဲဟာန်ကေုာံပဋိသမ္ဘိဒါဉာဏ်မာန်ရ။

ကျာ်တြဲ ဂွံကၠိုဟ်ခၠၚ်ဂြၚ်တီကေတ်ဉာဏ်ဏံမာန်ဂှ် ဗီုယိုက်ဂၠေၚ်ရေၚ်တၠုၚ် ဒုၚ်ကၠုၚ်လဝ်ဒဒိုက် ဟံၚ်ပြာ်ကၠုၚ်လဝ်သတ်တံ လုကဴပန်အသၚ်ဃဲကဵုပရဲမွဲမဟာလက်ကဝ်ဂှ် ယဝ်ရဟွံဂွံဗှ်ကေတ် ဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော်ဏအ်မ္ဂး တီကေတ်ဟွံမာန်သက်က်ရ။ ဂွံဗှ်ကေတ်ဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော်ဏအ်တုဲဟေၚ် ပရေၚ်ကျာ်တြဲသၠးပွးကၠုၚ်လဝ် အဝဲဇိုၚ်တဲ ကတောဝ်မတ်လမျီုဂှ် ဂွံတီကေတ်မာန်ရ။ သ္ပဟိုတ်ကဵု ပူဂဵုပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်ဏအ်မွဲမွဲတုဲ ဗီုက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်လဝ် နူအတိက်တမၠာကၠာကၠာတေံဂှ် ဂွံဟီုတွံကဵုသတ်တအ်မာန် ဟိုတ်နူအနာဝရဏဉာဏ် မဆေၚ်စပ်ကဵုကျာ်မွဲဟေၚ်ရ၊ တၠအရှန် ပစ္စေကဗုဒ်တအ်ဂှ် ၜိုန်ရကလိဂွံလဝ် ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိဉာဏ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဟွံကလိဂွံအနာဝရဏဉာဏ်တုဲ ဘဝသတ်တအ်အလုံအိုတ်သီုဂှ် တီကေတ်ဟွံမာန်ရ။ ကျာ်တြဲဂှ် ဟိုတ်နူကလိဂွံလဝ်အနာဝရဏဉာဏ် ဟွံမွဲကဵုပွမကၟာတ်လဒဵုစဵုဒၞာဲတုဲ မိက်ဂွံတီမ္ဂး သ္ပဏာအာရီုကဵု ဘဝသတ်မွဲမွဲတုဲ တီကေတ်မာန်ဖအိုတ်ရ။

ဆဂး ပူဂဵုလ္ၚဵုလ္ၚဵုတအ်ဂှ် ပၠောပ်လဝ်ကၠေၚ်က္ဍဟ် ဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော်ဏအ်ဂှ် ဒှ်အယာံမာတ်ဝတ္ထု သက်သဳသာဓက ပုံအာဂီုမွဲရ၊ ခယျဒၟံၚ်ဗီုဏအ်အိုတ်တုဲ စွံလဝ်စိုတ်ဗွဲမဇ္ဇျဟ် ဟွံမိက်ဗှ် ဟွံမိက်ကလၚ် ဟွံမိၚ်ပ္ကၚ်ရၚ်ဂှ်လေဝ် နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ရ၊ ဍာံဍာံမ္ဂး ဓရ်ကျာ်တြဲတွံလဝ်အလုံအိုတ်သီုဂှ် ဗွဲရှ်သာမ္ဂး နွံမွဲသာ်ဓဝ်ဟေၚ်ရ၊ "တဒေတံ သဗ္ဗမ္ပိ ဗုဒ္ဓဝစနံ ရသဝသေန ဨကဝိဓံ"ရဴဝွံ မှာထေရ်မပ္တိုန်သၚ်္ဂါယနဂမၠိုၚ် တွံလဝ်အိုတ်ရ၊ သ္ပပ္တံနူကျာ်တြဲဂြၚ်တီကေတ် ပညာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တုဲ စဵုကဵုမသ္ပပရိနိဗ္ဗာန် ဓရ်ဟီုတွံဒၠောံဗ္တောန်လဝ် မၞိဟ် ဒေဝတဴ ဗြီု လုကဴပန်ဣသုန်ဝှ် အလုံအိုသီုဂှ် ရှ်သာဍေံမတွံဂး ပွမတိတ်ဗၠးနူဒဒိုက်ဝဋ်သံသာမွဲဓဝ်ဟေၚ်ရ၊ ရဴဝွံ သ္ဂးလဝ်အိုတ်ရ။ ဟီုတွံဒၟံၚ် ပရောဝတ္ထု သုတ်ဇာတ် နိပါတ်တအ်ဏအ်ဂှ် ကလိဂွံမဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်မာန်ကီုဟာ ယဝ်ရမိက်သၟာန်ပုစ္ဆာဗီုဏအ်မ္ဂး ကျာ်တြဲကလေၚ်စဴကၠုၚ်နူဍုၚ်ရာဇာဂြိုဟ် စိုပ်ဍုၚ်ကပိလဝှ် မဒှ်ဌာန်ဇာတိမိမၜါတုဲ တ္ၚဲယးဂတ ကာလဂ္ၚေၚ်ပိဏ္ဍပါတ် ဗွဲလၟေၚ်ၚ်သ္ၚိဂှ် မအံက်ညးသၟိၚ်ဇၞော်သုဒ္ဓေါဒန ဂွကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ်သၟိၚ်တုဲ ဆေဝ်ဒဝ်ကၠေံရ၊ ကာလဂှ် ကျာ်တြဲတွံထ္ၜးကဵုဖဵုဂ္ၚောၚ်ပိဏ္ဍပါတ်ၜါဂါထာ ဒှ်အာသကဒါဂါမ်တုဲ ကာလကျာ်တြဲတွံကဵုဇာတ်မဟာဓမ္မပါလဂှ် သၟိၚ်ဇၞော်သုဒ္ဓေါဒန ဒှ်အာအနာဂါမ်ရ၊ ကာလကျာ်တြဲတွံဇာတ်သိၚ်္ဂါလဂှ် ခမဳဒှ်အာသောတာပန် သကဒါဂါမ် အနာဂါမ် တၠအရှန်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကျာ်တြဲတွံလဝ်ဓရ်ဓမ္မက္ခန် ဒ္စာံလက်ကဵုပန်လ္ၚီ အလုံအိုတ်သီုဂှ် ရှ်သာဍေံ သွက်ဂွံတိတ်ဗၠးအာ နူဒဒိုက်ဝဋ်သံသာမွဲဟေၚ်ရ။

ဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော်မ္ဂးဂှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လၟေၚ် နိပါတ် လၟိုဟ်ဇာတ်
ဨကနိပါတ် ၁၅၀
ဒုကနိပါတ် ၁၀၀
တိကနိပါတ် ၅၀
စတုက္ကနိပါတ် ၅၀
ပဉ္စကနိပါတ် ၂၅
ဆက္ကနိပါတ် ၂၀
သတ္တကနိပါတ် ၂၀
အဌကနိပါတ် ၁၀
နဝကနိပါတ် ၁၂
၁၀ ဒသကနိပါတ် ၁၆
၁၁ ဨကာဒကနိပါတ်
၁၂ ဒွါဒသကနိပါတ် ၁၀
၁၃ တေရသကနိပါတ် ၁၀
၁၄ ပကိဏ္ဏနိပါတ် ၁၃
၁၅ ဝဳသတိနိပါတ် ၁၄
၁၆ တိံသကနိပါတ် ၁၀
၁၇ စတ္တာလဳသနိပါတ်
၁၈ ပဏ္ဏာသနိပါတ်
၁၉ သဌိနိပါတ်
၂၀ သတ္တတိနိပါတ်
၂၁ အသဳတိနိပါတ်
၂၂ မဟာနိပါတ် ၁၀
ပံၚ်သီုဖအိုတ် ၅၄၇ ဇာတ်

ပ္ဍဲအဋ္ဌကထာဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော်ဏအ် ဇာတ်နွံဒၟံၚ် ၅၄၇ ဇာတ်ရ၊ ဆဂး နအစောံဝါစာသိလိဌ သွက်ဂလာန်ဂွံကလိတ်ကလောတ်ကီု၊ နအစောံသုခုစ္စာရဏ သွက်ဂွံဟီုဂးစလောဲသွာကီုတုဲ ဟီုလဝ် ဇာတ် ၅၅၀ ရ။ ပ္ဍဲလိက်ကျာ်ဇၞော်အစွောံတေံ ညးချူလဝ် "ဇာတ်မသုန်ကၠံ မသုန်စှော်ဒေက်ပိ" ရ၊ အ္စာလ္ၚဵုဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဂွံပေၚ် - ၅၅၀ ဂှ်

၁။ ဇာတ်ဝေလာမ

၂။ ဇာတ်မဟာဂေါဝိန္ဒ

၃။ ဇာတ်သုမေဓပဏ္ဍိတ၊ ပိဇာတ်ဏအ် သၚ်ရိုဟ်ပၠောပ်ပ္ဍဲပကိဏ္ဏကနိပါတ်တုဲ ဗပေၚ်လဝ်ဇာတ် - ၅၅၀- ရ။

နူဘဝဣသိသုမေဓ မကလိဂွံပယျးဒိုဟ် နူဇရေၚ်တံဇိုၚ်ကျာ်တြဲ ဒဳပၚ်ကဵုတုဲ စဵုကဵုကၠုၚ်စိုပ်ဘဝသၟိၚ်ဝေသန္တဝ် ဗောဓိသတ်ရနုက်ဗပေၚ်ဒၟံၚ် ပါရမဳစှ်၊ ပါရမဳပိစှော်၊ စရိုတ်ပိ၊ သၠးပွဇၞော်မသုန် လုကဴပန်အသၚ်ဃဲကဵု ပရဲမွဲမဟာလက်ကဝ်ဂှ် က္တဵုဒှ်ဗၞတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော်ဘဝရဟာ၊ ပူဂဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်သၠေံပမာနွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ကျာ်တြဲပိုယ်ကလိဂွံပညာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တုဲ ဟီုတွံဒၟံၚ်ဓရ်ကဵုပိုယ်သတံ လုကဴပန်ဣသုန်ဝှ်ဂှ် ကာလလဆောဝ် သ္ပဟိုတ်ကဵုပူဂဵုမွဲမွဲ ပ္ဍဲဘဝပစ္စုပ္ပန်ဂတမတ်ဏအ်တုဲ ဗ္စာရဏာနကဵုဉာဏ်ကျာ်တၞဟ်ခြာ ညာတ်အာဘဝအတိက် ဗီုကေၚ်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်လဝ်တုဲဂှ် သ္ပဥပမာတုဲ ဟီုတွံလဝ်ကဵုရ၊ ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်ဏအ် ဟိုတ်က္တဵုဒှ်ပြာကတ်ဗၞတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော် ဝါ- မသုန်ကၠံပန်စှော်ထပှ်ဘဝရ၊ ပ္ဍဲမွဲမွဲကဝ်ဂှ် က္တဵုဒှ်မူစိကၠံ၊ လ္ၚီ၊ လက်၊ ကိုဋ်၊ ဘဝ ရောဟီုဂှ် ရိုဟ်လၟိဟ်ဟွံမာန်တုဲ ပန်အသၚ်ဃဲကဵုပရဲမွဲမဟာလက်ကဝ်ဂှ် သၚ်္ချာ သွက်ဂွံရိုဟ်လၟိဟ်ပိုၚ်ခြာဘဝမာန် ဟွံမွဲသက်က်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ် ဆၜိုတ်ဟိုတ်က္တဵုဒှ်ပြာကတ် ပစ္စုပ္ပန်ဂတမတ်ဏအ်ဂှ် ဟီုတွံလဝ်ကဵု ဗၞတ်မသုန်ကၠံပန်စှော်ထပှ်ဘဝရောၚ် ကဵုစှေ်စိုတ်အိုတ်ညိ။

သ္ပဟိုတ်ကဵုပူဂဵုမွဲမွဲ ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်ဂတမတ်ဏအ်တုဲ ဟီုတွံလဝ်ဂှ်လေဝ် ပူဂဵုမွဲမွဲဟိုတ်က္တဵုဒှ်ပြာကတ်ဂတမတ်တုဲ ညံၚ်ရဴဗီုလဵု တုဲကၠုၚ်တေံဗီုလဵု လၟေၚ်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်လဝ် နကဵုသက်သဳသာဓက သ္ပဥပမာတုဲ ဟွံတွံလဝ်နကဵုဂါထာ သာမည ဍန်န်ဂၠေံဂၠောံဟေၚ်ရ။ ဓရ်ကျာ်တြဲတွံလဝ် နကဵုဂါထာဍန်န်ဂၠေံဂၠေံဂှ် ပ္ဍဲအခိၚ်သက္ကရာဇ်သာသနာ (၉၃၀) ပြၚ်ၚ်တေံ လက်ထက်သၟိၚ်မဟာနာမ်အ္စာမှာထေရ်ဗုဒ္ဓဃောသ က္ညအာတ္ကံသိၚ်ဃဵု (ဍုၚ်သိရိလၚ်္ကာ) ပိဋကတ်ပိပါဠိမွဲဟာန်ကေုာံ အဋ္ဌကထာ ချူခၞံလဝ်နကဵုအက္ခရ်ဘာသာ သက္ကတဂှ် ချူဆာဲစၠောံကေတ် နကဵုအက္ခရ်ဘာသာမန်ကီု အလဵုလဵုဇကုလေဝ် ချူခၞံပြကိုဟ်အဋ္ဌကထာဗွဲမဂၠိုၚ်ရ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်မချူခၞံဒၟံၚ်အဋ္ဌကထာဂှ် မှာထေရ်မၞုံယၟုအတ္ထဒဿဳကီု မှာထေရ်မၞုံယၟုဗုဒ္ဓမိတ္တကီု ခမဳမၞုံယၟုဗုဒ္ဓဒေဝကီု ကၠုၚ်အာတ်အခေါၚ်ဗွဲမရှေ်သှေ်ရဴဂဴတုဲ အ္စာမှာထေရ်မဟာဗုဒ္ဓဃောသာ ချူခၞံလဝ်ကဵု ပြကိုဟ်အဋ္ဌကထာ ဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော်ဏအ်ရ။

အ္စာမှာထေရ်မဟာဗုဒ္ဓဃောသာ ချူခၞံလဝ် ပြကိုဟ်အဋ္ဌကထာဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော် ဘာသာမဂဓ နကဵုအက္ခရ်မန်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုယ် ကေၚ်ကတ်ဗ္တောန်လဝ်ဘာသာမဂဓ အောန်န်တံဂှ် ဗှ်တုဲတီကေတ်အရထအဓိပ္ပါယ်ဟွံလောဲသွာရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဘာသာမဂဓဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဘာသာမန်သွက်ဂွံကၠာဲစၠောံကေတ်မာန်ဂှ် ဘဒ္ဒန္တအဂ္ဂိဇိန နွံပိုန်ဘာအၚ်ခေဝ် ဂိုတ်ဂစာန် ချူခၞံဗဒှ်လဝ် နကဵုသဒ္ဓါကေဝ်ဝ်ဇြုၚ်ၚ် စေတနာသၠုၚ်ၚ်ပြဲပြဲ စိုတ်သၠဲသၠဲလးလးတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၉ သၞာံ၊ ဂိတုခ္ဍဲသဳ ၃-၄-၅-၆ စွေက်၊ ဒါန်စၟဳစၟတ် ဇွိတ်သ္ပောတ် ပ္ဍဲဋ္ဌာနဘာအၚ်ခေဝ်တုဲ ပြကိုဟ် ဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော် ကၞပ်ပထမ အာစိုပ်ဒတုဲရ။

  • ဘဒ္ဒန္တဝါရလၚ်္ကာ နွံပိုန် ဘာဝါဍောတ် ဍုၚ်မတ်မလီု
  • ဘဒ္ဒန္တအဂ္ဂိဇိန နွံပိုန်ဘာအၚ်ခေဝ် ကွာန်အၚ်ခေဝ်
  • ဘဒ္ဒန္တပညာရံသိ နွံပိုန်ဘာအသေန် ကွာန်ပြဳ
  • ဘဒ္ဒန္တပုပ္ဖရမ္မ နွံပိုန်ဘာဗ္ဒဝ် ကွာန်ဘာဗ္ဒဝ်
  • ဘဒ္ဒန္တသြဘာသ နွံပိုန် ဘာဝါခ္ဍး ကွာန်ဝါခ္ဍး
  • ဘဒ္ဒန္တဝဇဳရ နွံပိုန် ဘာထံၚ်ကှေ် ကွာန်ထံက်ကှေ်
  • ဘဒ္ဒန္တစန္ဒသဳရိ နွံပိုန်ဘာၜဳ ကွာန်ပြဳ
  • ဘဒ္ဒန္တ ဓမ္မဓရ နွံပိုန်ဘာသက္ကအ် ကွာန်သက္ကအ်
  • ဘဒ္ဒန္တ ဝါရဓဇ ဘာဟံသာထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

ဂကောံတၠဳပိုန်သၚ်ဗၞတ် ၉ ဇကု ဒုၚ်ဒဒိုက်ပ္တိတ်ဇြဟတ်ဒါန်စၟဳစၟတ် ကလေၚ်ဇွိတ်သပေါတ် ထပ်ကဵုထပ် ပ္ဍဲဌာနဘာအၚ်ခေဝ် ကွာန်အၚ်ခေဝ် လုကဴ ၄ တ္ၚဲပေၚ်ၚ်တုဲ ပြကိုဟ်ဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော် ကၞပ်ပထမဏအ် ဂွံအာစိုပ်ဒတုဲရ။

ဂကောံတၠဳပိုန်သၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ၜိုတ်အစောံဇြဟတ်ကာယ ဇြဟတ်ဉာဏ် ဇြဟတ်ဝဳရိယနွံဂှ် နကဵုသဒ္ဓါသၠုၚ်ၚ်ပြဲပြဲ စေတနာသၠဲသၠဲလးလးဂှ် ချူခၞံ စၟဳစၟတ် ဇွိတ်သ္ပောတ်လဝ်ကီုရ။ ၜိုန်ရစၟဳစၟတ် ဇွိတ်သ္ပောတ်လဝ်ဂလိုၚ်လဵုကီုလေဝ် ပြကိုဟ်ဏအ် ဍိုက်ပေၚ်သ္အးဇ္ၚး ဒၞဲါလဵုလေဝ် ဟွံဒးပလေဝ်ရဟာ သ္ပပုစ္ဆာတုဲ ယဝ်ရသၟာန်မ္ဂး ပ္ဍဲလောကဏအ် သ္အာၚ်အာနူကျာ်တြဲမွဲတုဲ သတ်တအ် ဂွံတိတ်ဗၠးအာနူယောၚ်ယာ မှာရာဟွံမွဲ" ရဴဝွံ နူကဵု ဂကောံအ္စာလိက်တအ်မိက်ဂွံ သှ်ဏာဗီုဏအ်ကီုရ။ ပ္ဍဲဒၞာဲလ္ၚဵု ဆဵုညာတ်အက္ခရ် ပိုဒ် ဗျဉ် ဝေါဟာမန် ယောၚ်ယာမှာရာမ္ဂး ယောနိသောမနသိကာစွံဂတတုဲ တၠပညာမန်ပိုယ်သီုဖအိုတ် စွံစိုတ်သၠုၚ်ပြဲပြဲတုဲ ရီုဗၚ်ထ္ၜလဘာ် သၠဲတွာ်ဏာ ဂကောံအ္စာလိက်မန်ပိုယ်အိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံအာတ်ကေတ်အခေါၚ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ -

ဂစ္ဆတံ ခလနံ ကွာပိ၊ ဘဝတျေဝ ပမာဒတော

ဟသန္တိ ဒုဇ္ဇနာ တတ္ထ၊ သမာဒဟန္တိ သဇ္ဇနာ။

ကွာပိ၊ ၜိုန်ရဒၞာဲတိမညဳသာသၟဟ်တးကီုလေဝ်၊ ဂစ္ဆတံ၊ ဒဒက်တဴကဵု ညးမကွာ်အာ ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်ဂမၠိုၚ်။ ပမာဒတော၊ ဟိုတ်နူဝိဝိၚ် သတိတိတ်ဗၠးအာတုဲ။ ခလနံ၊ ၚ်ပွမကလိတ် လောတ်စှေ်အာ။ ဘဝတျေဝ၊ ကာလလဆောဝ် ပ္ဍံဒှ်မာန်ဟေၚ်ရ။ တတ္ထ၊ ပ္ဍဲပွမကလိတ်ကလောတ်စှ်ေအာဂှ်။ ဒုဇ္ဇနာ၊ ၚ်ညးသမၠဵု နွံကဵုစေတနာဟွံသၠဲလးဂမၠိုၚ်။ ဟသန္တိ၊ ပ္ဍံဂြိုၚ်သ္ပစရဵုအိုတ်ရ။ သဇ္ဇနာ၊ ၚ်ညးသပ္ပရိုဟ် စိုတ်ခိုဟ်ဍိုန်ဍောတ် တီဝတ်လောကဂမၠိုၚ်။ သမာဒဟန္တိ၊ ပ္ဍဲရီုဗၚ်ထ္ၜလဘာ် သၠဲတွာ်ဏာကီုအိုတ်ရ။

ၜိုန်ရဒၞာဲတိမညီသာသၟဟ်တး သ္အးဇ္ၚးဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ညးမအာတရဴၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်လ္ၚဵုဂမၠိုၚ် ဟိုတ်နူသတိတိတ်ဗၠး ဝိဝိၚ်ဟိုတ်မာဲအာတုဲ ကာလလဆောဝ် ကလိလောတ်စှေ်အာမာန်ရ။ ပွမကလိလောတ်စှေ်အာဂှ် ညးသမၠီုနွံကဵုစေတနာဟွံသၠဲလးဂမၠိုၚ် ဂြိုၚ်သ္ပစရဵုအိုတ်ရ။ ညးသပ္ပရိုဟ်စိုတ်ခိုဟ်ဍိုန်ဍောတ် တီကေတ်လောကဝတ်ဂမၠိုၚ် ရီုဗၚ်ထ္ၜးလဘာ် သၠဲတွာ်ဏာကဵုအိုတ်ရ။

ဘဒ္ဒန္တ အဂ္ဂိဇိန၊ ဘာအၚ်ခေဝ်၊ ကွာန်အၚ်ခေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု။ ၁၃၇၉ သၞာံ ဂိတုခ္ဍဲသဳ (၆) စွေက်၊ တ္ၚဲအဒိုတ်။ 

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁၃၇၉- ဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော် နကဵုဘာသာမန် (ကၞပ်ပဌမ)။ ဘဒ္ဒန္တအဂ္ဂိဇိန၊ ဘာအၚ်ခေဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု။

နိပါတ်တော်လာဇာတ်တော် ၅၅၀ အနှစ်ချုပ်၊ ဦးအောၚ်ညွန့်ဝၚ်း၊ ခၚ်ချိုထွန်းစာပေ။