ဂလာန်အာစာပဏ္ဍိတ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကဗျလၚ်္ကာသိရိန္ဒထေရ် (နာဲယှိုဲထာၚ်)လိခ်ဝွံ ရန်တၟံကဵုကျာ်ဓရ်သၚ်တံညးဂမၠိုၚ်၊ ဍုၚ်မၞိသ်ကျဝ် မူဓရ်နၚ် ပ္ဍဲပၠန်ထဲ သွက်ပ္တီပြဲ မူဓရ်ဟၟဲရ၊ ဓရ်ကုသိုလ်ပြဲ မမိက်မွဲမွဲ ဂွံပ္တုဲနၚ်ကီုလေဝ်၊ သၟိၚ်ယီုပ္ညုၚ် ခါသၟာန်ကၠုၚ် ဍေံၚုၚ်တုဲမံၚ်တဴရ။

ခဏ်သ္ပခမဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗုဒ္ဓကျာ်တြဲ သာသာနာပြဲ ဟၟဲဂဵုလဟဵုဟာ၊ ပ္ဍဲကွာန်ပိုဲကၠာ သာသနာ ဟွံမှာဂဵုလဟဵုတဴရ၊ ပဗ္ဗဇိတ ဒုလ္လဘ တၠအဲဟွံဂွံနၚ်ဟာ၊ သာသနာပၠ လ္လာ်ခမဳရ ညိညစိုတ်ဟွံပါ၊ ဒဒှ်ခမဳပြဟ် အာစာဗှေ်ဂှ် ညိဟွံတွံကဵုဟာ၊ အစာအဲဂှ် ၜိုန်ဟီုတွံ ဟွံမြတ်ပ္ဍဲကတောဝ်ကၠာ၊ စိုတ်အဲဍိက်ထဲ ခါဂှ်ပြဲ အာစိုပ်ပ္ဍဲကွာန်ဏီ၊ တြုံစၟတ်ဍာံပြ က္တဵုဒှ်ရ ဂိုဟ်ဘဝတၠအဲရောၚ်။

ခဏ်သၟာန်ဒါန[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သဒ္ဓါတပ်တး ဒါနသၟး ဟီုထ္ၜးကဵုညိကၠာ ကောန်ဇၞော်ပထပိုဲ အဲတၟုဲတ္ၚေတ်တုဲကဵုဒါန်ရ၊ ကာလကဵုဒါန် စေတနာဟာန် ပိဋ္ဌာန်ညဳသာဟာန်၊ စေတနာပိဋ္ဌာန် အောန်လောန်ဟာန်ကွေံကြာန်ဂရၚ်ပ္တီရ၊ ကုသိုလ်အဲတန် ခတှ်နွံပၠန် ကၟဳသြန်ပရီုညးရ၊ သြန်ပရီုဟေၚ် အဲကဵုရေၚ် ကလေၚ်ဂွံပၠန်ခိုဟ်သန်ရ အဲတုန်ကၠာ သာ်ဝွံမာ ကၟိုန်ကာလဗၞုဟ်ဒးရောၚ်။ ပ္ဍဲကွာန်ပိုဲနၚ် ကဵုဒါန်ရေၚ် သာ်ဝွံဟေၚ် စဳရေၚ်ဂၠိုၚ်ရောၚ်။ ယုတ်ပြဲဟွံဟီု ညးစကီု အိုဿီုဇြုၚ်သ္ဍိုက်ဟာ၊ သြန်ပြီုဂၠိုၚ်တိုက် ညးသိုခ်ကၠာ ရံၚ်မုက္ခဝါတုဲ ဗ္စတဴရောၚ်။ မုက္ခဝါဍောတ ညးဒိုဂ္ဂတ် ပဲါမှတ်ဟွံဂွံတုဲဗ္စတဴရောၚ်။ ညးသိုက်တဴထဝ် လုပ်ကၞာကျဝ် လးကဵုသကဝ်ပြဲရောၚ်။ လ္ပာ်တေံလ္ပာ်ဏံ ကၠုၚ်ညိဂဇအ် ရန်တၟံကော်ခဴရောၚ်။ ဂဥုဲဇဗၠုလက်ဖက် ကၠေၚ်သက်သက် ဖက်ကၠိက်စာၚ် ပရာၚ်တုဲဗ္စတဴရ၊ ညးပြီုသြန်ဂၠိုၚ် ပိုဲညးဂမၠိုၚ် သဒ္ဓါဂၠိုၚ်တဴရောၚ်။ ကုသိုလ်ဗှေ်မှာ သြန်ဂှ်ကၠာ ဂိုဟ်အာကွေံကွေံရ။

ခဏ်သၟာန်ပရိက္ခရာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပရိက္ခရာ ကဵုဒါန်ကၠာ သမ္ဓာဒးရးညိဟာ၊ ပရိက္ခရာ ကဵုဒါန်ကၠာ ၚုဟ်သက်သာဂှ် ကဵုဂၠိုၚ်ရ။

ခဏ်သၟာန်ဝတ္ထုဒါန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကာလကဵုဒါန် ပစ္စယ်ပန်ဋ္ဌာန် သၟးဇၚးမာန်ကီုဟာ၊ ကဵုဒါန်ပစ္စယ်ပန်ဋ္ဌာန် လီပါန်ကၠတ်နၚ်ရောၚ်။

ခဏ်သၟာန်နိမန်ခမဳသၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗီုနိမန်သၚ် ဒးဗီုပြၚ် ဂရၚ်ပ္တီဟီုညိကၠာ၊ ဒ္ဂေတ်သိက္ခာ ရုဲစှ်ကၠာ ဟွံမှာနိမန်နၚ်သေၚ်ဟာ၊ ဗီုနိမန်ဂှ် ဟွံရုဲစှ် ဆဒှ်ကဵုဒှ် နိမန်နၚ်ရ၊ ပါၚ်ဟီုတိုန်ကွာဲ မုခ်ဍာတ်ဆာဲ ကောန်နာဲဂှ်မိနၚ်ရ၊ အ္စာဗီုဏံထဲ အဲပြဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်နိမန်နၚ်ရ၊ ကလောပိုဲအ္စာပိုဲကျာ်ဇၞော်ပိုဲ နာဲကွာန်ပိုဲနိမန်နၚ်ရ၊ သြောံကဵုသတ်ဂန် ဗှေ်တံပၠန် မူစိတန်ကဋ္ဌိဂွံရော၊ တိတ်အာဘာဝွံ ဂြိုၚ်ဝေၚ်ဂြုဂြု စဇဗၠုသုၚ်ဍာ်ရောၚ် ယွံဒကာဇၞော် ပြာတ်သတ်ဗြဴဗော် ကော်တုဲစစမ်ညိ၊ ဗီုဏံကော်ခဲါ မုခ်ရာၚ်ဆာဲ ကောန်နာဲသာ်ဏံတၟံနိမန်ရောၚ်။ ပ္ဍဲကွာန်ပိုဲဟေၚ် ကဵုဒါန်ရေၚ် သာ်ဝွံဟေၚ်နိမန်တဴရ၊ အမာံကဵုဒါန်ကၠာ သၟးသၟးမှာ တန်ကၠာဆဝွံရောၚ်။

ခဏ်သၟာန်သဳမသုန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  • မဉ္စသဳတုန် အၚ်္ဂမသုန် ဖ္ဍုန်လဝ်လၟိုန်ကီုဟာ၊

သဳမသုန်သာ် ဒ္ဂေတ်ဓရ်ကျာ် လီုလာ်ဂၠိုၚ်တဴရောၚ်။ ဂစိုတ် ကၠတ်သ္ကဲ ကာမေထဲ မွဲဟွံသှေ်လီုတဴရ၊ မုသာဒှ်ဒွက် အရက်ဒှ်ဍာ် လီုလာ်ဂၠိုၚ်တဴရောၚ်။ ဒှ်ကၠုၚ်တုဲဟာန် ဘဝမၞိသ်သြာန် ဆာန်ဍူလောန်ကွေံရောၚ်။ ဆအဲဓဝ် ဟွံသေၚ်ကျဝ် မၞိသ်ဗဝ်သၟဝ် လီုလာ်တဴရောၚ်။ မၞိသ်ဗြတံဂှ် လီုလာ်ပြဟ် ရာန်ဖျာဂှ် ဒှ်ဆဆဵုရောၚ်။

ခဏ်အာလ္ၚောဝ်ကျာ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  • နူဝွံမွဲခဏ် ဂတဂှ်ပၠန် သၟာန်တန်စမ်အာရ၊ ကျာ်ဓရ်သၚ်ပြဲ ရတ်ပိထဲ လ္ၚောဝ်ဗွဲမရှေ်သှေ်ကီုဟာ၊

ညးလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂၠိုၚ် မိက်ဝေၚ်ဂြိုၚ် တသိုၚ်ဗက်အာကီုရ၊ ကာလဗက်အာ သဘၚ်ကျာ်ကၠာ စေတနာဇြုၚ်သ္ဍိုက်လ္ၚောဝ်တဴဟာ၊ ဗုဒ္ဓဂုဏော စိုတ်ဟၟဲအဴဝေၚ်သုၚ်စနှဴစဴကၠုၚ်ရောၚ်။

ခဏ်သၟာန် ကၠောန်ၜိုတ်မိမ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  • မာတာပိတ မိမရ ပြာပ်ခစကီုဟာ၊

ဟွံခစဂွိုၚ် အဲရိုၚ် တ္ၜေဟ်တိုၚ်တ္ၜေဟ်လက်ဏီ၊

  • မှာရမှာရ မာံဗာလ ဆာန်ဍူယကွေံရ။

ခဏ်သၟာန်ကလၚ်ဓရ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  • ဓရ်ကျာ်သၟိၚ်သၚ် ဒေသနာက္ဍၚ် ဂွံ ကလေၚ်နၚ်ကီုဟာ၊

စိုတ်ဟွံပါညိ ဂွလောန်စိ ဖေက်ညးဗျိဗက်ကလေၚ်ကီုရ၊ ကာလကလၚ်ဓရ် စိုတ်ဗှေ်ကျဝ်နွံ ဓရ်သဒ္ဓါကလၚ်တဴဟာ၊ ကလှ်လဖှ်ဂၠိုၚ် စိုတ်တ်ဂွိုၚ် ပ္ဍဲဂြိုပ်တိုၚ်ဍေံအာစိုပ်ဏီ၊ ခမဳအာစာ တွံဓရ်ကၠာ မွဲဝါဓဝ် တွံတဴဟာ၊ အဲတုန်မာ မွဲဝါကၠာ ရံၚ်မုက္ခဝါတုဲဗက်အာရ၊ ဗှေ်ကလၚ်ဓရ်ကၠာ လန်ဏံမှာ နွံသဒ္ဓါတုဲ ကလၚ်တဴဟာ၊ ဓရ်လေဝ်စှေ်ပြဲ တိက်လဝ်ဖဲ သဝ်တ္ၚဲက္တဵုတုဲ ကလေၚ်စဴရ။

ခဏ်သၟာန်ရှေ်စံၚ်အာစာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  • ဘာပရိယတ် တိုက်ပိဋကတ် သၚ်ပြဲမှတ်ဂၠာဲလ္ၚတ်ကီုဟာ၊

ကွာၚ်ဗြာတ်ဂၠိုၚ်တဴဘာဂှ်အဴ နှဴတုဲဗက်အာကရောမ်ညးရ၊ ကာလဗက်အာ သၚ်ထေရ် ဖျုၚ်စေတနာ လ္ၚောဝ်ကီုဟာ၊ ဇရေၚ်ခရ်သၚ် ဟွံစိုပ်ပၚ် အောပ်သတၚ်ဒၟံၚ်ပၟံၚ်ဂရာ်ရ၊ ကာလသတၚ်ပြဟ် စိုတ်ဗှေ်ဂှ် ဇြုၚ်မြဟ်တဴကီုဟာ၊ ပြုၚ်မြတ်ဂှ်သ္ၚောဲ အဲထဲသ္ၚေဝ်ဂၠာဲမွဲစၞစရောၚ်။

  • ပိုန်ဒြပ်ဘာဂၠိုၚ် အမာံဂွိုၚ် ဟွံစသိုၚ်တုဲ ပဲါတဴဟာ၊ စပုၚ်ဘာဂၠိုၚ် ဗုၚ်အဲဇြိုၚ် နူဘာတိုၚ်စှေ်ဟွံမာန်ရ၊ စပုၚ်တုဲပြဟ် ပ္ဍဲဘာဂှ် ဗှေ်ကွဟ်ကၟဟ်ကီုဟာ၊

ညိဟွံကွဟ်ကၟဟ် အဲဂှ်စတုဲပြဟ် ကလေၚ်စဴကၠုၚ်ရောၚ်။ ပ္ဍဲကွာန်ပိုဲပ္ညုၚ်အိုတ်မၞိသ်စုၚ် စသုၚ်တဴသာ်ဏံရောၚ်၊

  • အမာံတြုံမာ ဗှေ်ဒှ်ကၠာ ဆာန်ဍူအာဗွဲမလောန်ရ။

ခဏ်သၟာန်ဂၠာဲအာစာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယွံအမာံကၠာ မွဲပြကာ သၟာန်အာဗှေ်ပၠန်ရ၊ အာစာပဏ္ဍိတ ဗဟုသုတ တၠအဲဂၠာဲကီုဟာ၊ အာစာပဏ္ဍိတ အဲဆဵုရ သ္ပကၠေံမဇ္ဇျဟ်ရောၚ်။ ပဲါနူအာဂၠာဲ အာစာဂှ်ဆာဲ အပဲါဓလ်ေကၠေံဏီ၊ သဒ္ဒါသုတ်စန် ဇရေၚ်အစာပၠန် ဗှေ်တန်ဂွံကတ်နၚ်ကီုဟာ၊ ဂွံကတ်ဂှ်သ္ၚောဲ စဟွံဖဲ ဒှ်ယဲစိုတ်ဏီရောၚ်၊ ဂါထာလ္ၚောဝ်ကျာ် ဂၠိုၚ်ကဵုသာ် မွဲသာ်ဟွံဂွံဟာ၊ ဂါထာလ္ပဟီု ၜိုန်ကျာ်ကီု သီုအဲဟွံလ္ၚောဝ်ရ။ အမာံတြုံကၠာ ဂရၚ်ပ္တီဏာ မှာမှာဟေၚ်ဂၠိုၚ်တဴရ၊ သွက်ဂွံနိဿယ် ကုသိုလ်ပြဲ မူဂှ်လေဝ်ဟၟဲရောၚ်၊ သၟာန်တဴကွေံသန် မွဲဟွံဂွံပၠန် အောန်စိုတ်လောန်ကွေံရောၚ်။ ဗီုမာံဒှ်ကီု ပွအိုဿီု ဆာန်ဍူသီုဖအိုတ်ရောၚ်။ သၟိၚ်ယီုပ္ညုၚ် ခါသၟာန်ကၠုၚ် ဗှေ်သ္ဒးၚုၚ်တဴရ၊ ကာလဂှ်ဆံၚ် နရက်ထံၚ် တံၚ်ဂြဲဖျေံဏာရောၚ်။ သရာံပါပ်စိ နရက်ဂိ ဒမၠိဒုၚ်တဴရောၚ်။ ဗီုသၟိၚ်ယီုသၟာန် ဒွက်ဂလာန် စၟတ်ဟာန်ဆဝွံရောၚ်။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၁၃ လိခ်ကျာ်ဇၞော်အာစာ အကုၚ်္ရထေရ် ဍုၚ်မတ်မလီု ဘာကျာ်သြဳမည်