စရိုဟ်ဍာ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

စရိုဟ်ဍာ်ဇိုန်ပိုန်(အၚ်္ဂလိက်: Libation,ဗၟာ: ရေစက်ချ)ဝွံ ကာလကၠောန် ကုသဵုကဵုဒါန်မ္ဂး ပွမရာဒနာမိက်၊ ပွဇိုန်ပိုန်ပါ်ပရအ် မွဲဟာန်ကေုာံပွမစရိုဟ်ဍာ်ဂှ် မၞုံကၠုၚ်ကဵုအလေံပြဝေဏဳ ကၠောန်သ္ပကၠုၚ်အိုတ်ရ။ စုတ်ဍာ် ပ္ဍဲကဵုမပ္တံခေါ်ခရော်ကာဍာ်တံတုဲ ပ္ဍဲကဵုလ္တူပ္ၚာန်မဒုၚ်လဝ်သၟဝ်ဂှ် အဃောမစဝ် ဆာဲစုတ်ဒၟံၚ် ဍာ်မွဲမွဲထၞဟ်ဂှ် တၠဳပိုန်သၚ်ဂှ် ဘန္တေ၊ ယွံတၠဳပိုန်။ မယံ၊ၚ်ပိုဲဍိက်တံညးဂမၠိုၚ် မပ္တံသာ်ဏံ ဒေံါၠဗ္တောန်ကဵုဒၟံၚ် အတိုၚ်အစဳရေၚ်မဒါန် ကုသဵုဂှ်တုဲ ပွမဍောတ်တဴဂှ် စရိုဟ်ဍာ် သာဝွံ ကော်ခဴစအိုတ်ရ။ ကိစ္စကေၚ်ကာစရိုဟ်ဍာ်ဂှ် လၟုဟ်ဏံဟေၚ် ကၠောန်အိုတ်ဟွံသေၚိ၊ ဒဒှ်ရကိုပ်ကၠာနူတၠဳပိုန်ကျာ်တြဲ ဟွံက္တဵုဒှ်ပြာကဋ်တေံဏီဟေၚ် ကေၚ်ကၠောန်ပ္တုဲကၠုၚ်လဝ်နွံဂှ် သုဂန္ဓောဒကပူရိတံ သုဝဏ္ဏဘိၚ်္ကာရံ ဂဟေတွာ ဟတ္ထိသောဏ္ဍံ ဂဟေတွာ တေသံ ဟတ္ထေ ထပေတွာ ဥဒကံ ပါတေတွာ အဒါသိ = ရပ်ဂိုၚ် ကေတ် ခရော်ဍာ်ကာ ဂစေအ်စၠန်မြမောဝ်တံဂှ်တုဲ လပှ်စိၚ်ဗ္တာၚ်ဂှ် သီုကဵုမဂိုၚ် ရပ်စွံစုတ်လဝ် အပ္ဍဲတဲဗဗၞး ကဵုဒါန် စရိုဟ်စဝ်တဴဍာ်ရ သာ်ဝွံ ရံၚ်ကဵုကဵုဂလာန် မကၠုၚ် ပ္ဍကဵုဇတ်ဝေဿန္တဝ် အခန်ကဵုဒါန်ကောန်ဇာတ် အခန်သၠးပွးကဵုဒါန် ဂၞကျာ်မဒ္ဒဳဂှ်လေဝ် တုပ်တဴနနဲဝွံဟေၚ်ရ။[၁]


ပ္ဍဲကဵုဗြာဟ္မဏဝဂ်၊ အၚ်္ဂုတ္တရဋဳကာ (ကၞပ်တတိယ)တုန် ဥဒကံ ပါတေတွာ ဒေန္တဳတိ ဒွါရေ ဌိတေဿဝ ဗြာဟ္မဏဿ ဟတ္ထေ ဥဒကံ အာသိဉ္စန္တာ ဒေန္တိ သီုကဵုမတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲပါၚ်တြၚ်ဂှ်ဟေၚ် စဝ်စရိုဟ်ကိုဟ်စုတ်ဍာိ ပ္ဍဲတဲဗဗၞးတုဲကဵုဒါန် (ကောန်ဝုတ်)အိုတ်ရ သာ်ဝွံ ဗီုစရိုဟ်ဍာ်နဲကဲခေတ်တမၠာကၠာ တေံဂှ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ် ကၠးဖ္ဍးပြာကဋ်ဂှ် ပံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။ ဗီုစရိုဟ်ဍာ်ခေတ်လၟုဟ်တုန် စဝ်စရိုဟ် ကိုဟ်ဆာဲစုတ်ဍာ် အပ္ဍဲကဵုပ္ၚာန်မဒုၚ်လဝ်သၟဝ်ဂှ် မွဲထၞဟ်မွဲထၞဟ်တုဲ ဗီုပြၚ်စရိုဟ်ဍာ် နဲခေတ်ကၠာတေံဂှ် စဝ်စရိုဟ်ဂှ်ရ တၟေၚ်ဟ်တၞဟ်ခြာအာ နွံညိညရ။ ပ္ဍဲအရာ သၠးပွးကဵုဒါန် ကၠောန်ဒါနကုသဵုဂှ် ဒါန်မွဲဟာန်ကေုာံ စရိုဟ်ဍာ်ဂှ် နွံသဘဴဍေံ ဟွံတၟေၚ်တၟေဟ်တၞဟ်ခြာတုဲ တုပ်သၟဟ်ဒၟံၚ်ညးသ္ကံရ။

ညံၚ်ရဴဍာ်အးၚးကေဝ်ဇြုၚ်တဴကီု မဒါန်ကုသဵုဂှ် ကေဝ်ဇြုၚ်အးၚးတဴ နူကဵုကၠိုက်လ္ၚေၚ်ကိလေသ မပ္တံကဵု လောဘ ဒေါသ မောဟ တံရသာ်ဏံလေဝ်ကီု။ ညံၚ်ရဴဍာ်မၜိုဟ်သြိုဟ်တဴကီု မဒါန်ကုသဵုဂှ် ဂွံစာ်စ္ဍးတိတ်ဗၠးအာ နူသၞဝဲဘဲသကြုမသုန်ပြကာတုဲ ဗွဲအစောံဟွံမွဲကဵု ပွမဒးဖေက်ဂၟံက်စံၚ်တူ စိုဟ်သြိုဟ်တဴရသာ်ဏံလေဝ်ကီု။ ဍာ်ဟီုဂှ် ချိန်ခဏကိုဟ်ဆာဲဖျေံဏာတုဲဗက် မွဲဒမြိပ်ဓဝ် ဂွံက္လေၚ်ကပှ်ကေတ်ဂွံမာန်ပၠန်ဂှ် ညံၚ်ရဴဟွံသၟဟ်စောံ ဒှ်ဟွံမာန်ကီု မဒါန်ကုသဵုလေဝ် ပ္ဍဲချိန်ခဏမအပ်ပြာဇိုန်ဏှၚ်ကၠေံ ပ္ဍဲတဲပူဂဵုဒၟုၚ်ဒါန်တုဲဗက်ဂှ် သွက်ဂွံက္လေၚ်က္လိဂွံမွဲဝါပၠန်ဂှ် အခေါၚ်စၟဳ ဟွံမွဲရသာ်ဏံလေဝ်ကီု။ ဍာ်ဟီုဂှ် ကဵုကၠးဖ္ဍးကၠိုဟ်ခၠၚ်တဴ သဘဴလက္ချဏ် ဒါန မအးၚးကေဝ်ဇြုၚ် ၜိုဟ်သြိုဟ် ကေုာံ သဘဴလက္ချဏ် စဇ=ပွမသၠးပွး အလဲစိုတ်ပိုတ်သ္ကုတ် (အဟွံမွဲကဵုအစာဲလာံ) ဗွဲမဒးရးမာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲအရာ မကၠောန်ဒါနကုသဵုဂှ် ကၠိုဟ်တီကေတ်သဘဴ ပွမစရိုဟ်ဍာ် တုဲထေက်ကဵု ကၠောန်သ္ပတဴ ဗွဲမဒးရးထေက်ရ။

ပ္ဍဲအရာမကၠောန်သ္ပတဴသာ်ဂှ် အလဵုဇကုညးတၠဒါန် ဟိုတ်နူဟီုဟွံဒှ် ကၠောန်သ္ပဟွံလေပ်တုဲ တၠဳပိုန်သၚ်တံ ကၠောန်သ္ပဟီုကဵုဒၟံၚ်စၞးရ။ ဗွဲစၟတ်တုန် သွက်မဒါန်ကုသဵုဇကုဂှ် အလဵုဇကု စရိုဟ်ဍာ်ရာဒနာမိက် အလဵုဇကု ပါ်ပရအ်ဇိုန်ပိုန်ဂှ်ပြဲတုဲ ဟိုတ်နူစှေ်သၞောတ် နွံကဵုယုတ္တိ လုပ်ကဵုလၟေၚ်ဂၠံၚ်ဍာံဂှ်ရ နဒဒှ် အလဵုဇကုကောန်ညး ဗုဒ္ဓဘာသာမွဲ ညံၚ်ဂွံစရိုဟ်ဍာ် ရာဒနာ ဇိုန်ပိုန် အလဵုဇကုကဵု ဇကုလေပ်ဂှ် ဒးလ္ၚတ် ပ္ကတ်ပ္ကေၚ်လဝ်ထေက်အိုတ်ရ။

ဗီုစရိုဟ်ဍာ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဘန္တေ ဟွံတၠဳပိုန်ပိုဲဍိက်တံ တၞဟ်နသ္ဂောံတိတ်ဗၠးအာ နူဒဒိုက်ဝဋ်သံသာတၞဟ်နသ္ဂောံအာစိုပ် ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ဌာန်အမြိုတ်မပြဲ ဟွံမွဲကဵုဒဒိုက် ပွမဒးဗျူ ပွမဒးယဲ ပွမဒးချိုတ် ပွမဒးတန် ပဋိသန္ဓိ။ ပိုဲဍိက်တံညးဂမၠိုၚ် လျုၚ်ပတှေ် စှေ်ကေတ်စိုတ် လ္တူကံ ဖဵုကံ၊ ကုသဵုကံ အကုသဵုကံ ၜါပြကာတုဲ။


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. ဃောသဂကူအိန် ယေန်သၞာၚ်နွံမှ လောကဍိုပ်ဍဴ မုလိက် ၃၁၉