ဍာံရောင်၊ နာဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

နာဲဍာံရောင်ဂှ် ဒှ်ဂကူမန် ဍုင်သေံမွဲတၠတုဲ ဒှ်မၞိဟ်မကၠောန်ကၠုင် သွက်ဂကူမန်မွဲတၠရ၊၊ ၁၉၂၆ အံက်တဝ်ပါ ၁၃ (သာသနာ ၂၄၇၀ ဂိတုဝှ် ၇ မံက်) မိသာရဖဳ၊ နာဲဓါမ်၊ ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲကွာန်က္ၜင်ဍဳ၊ အာယုက် ၁၃ မံင်ဘာ၊ ကျာ်ဇၞော်ဒှ်အနာဲကျာ်၊ လေပ်လိက်မန် နူဘာလကျာ်၊၊ စိုတ်နွံဒၟံင် ပရေင်ကောန်ဂကူတုဲတုဲ၊၊ ပ္ဍဲအခိင်အင်္ဂလိက်အုပ်ဓုပ်ဂှ် အနာဲ အနော် ကေင်အာမံင် ဍုင်မန်၊ အာလ္ၚောဝ်ကျာ်၊၊ ကွာန်က္ၜင်ဍဳဂှ် ကွာန်ဒဴဍောတ် သ္ၚိခိုဟ်ဟ်လေဝ် ဟွံသြိုင် ချပ်ဒၟံင် သွက်ဂွံကလေင်စဴဍုင်မန်၊၊

အနာဲကျာ် နူဘာက္ၜင်ဍဳ အာဍုင်မန်၊ အခိင်ကာလမကလေင်စဴဂှ် ဗၟာကဵုမန် ဒှ်ပၞာန်ရေင်သကအ်တုဲ ညးအာ ပရအ်ပထမံ/ဓဇမ်၊၊ ဗၟာရပ်ဂွံ အနာဲကျာ်တုဲ ဗၟာဂစိုတ်ထောအ် ပ္ဍဲကွာန်ကြုက်ပိ၊၊ အာကေတ်ဇွ အနာဲကျာ် ပ္ဍဲသုသာန်ကွာန်ကြုက်ပိတုဲ ဝေင်ဇွသင် ပ္ဍဲကွာန်ကြုက်ပိဂှ်၊၊ ဂွံဆဵုတီကေတ် ဒဒှ်ရ ဂကူဗၟာဍဵုဍိုက်ဂကူမန်ဇကုလောန်တုဲ ဒုင်ဟွံမာန်၊၊ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ကလိဂွံ အာယုက် ၂၃၊၊ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ဒက်ပ္တန် ဗော်ပၠတရဴဍုင်မန် ဂွံမွဲသၞာံတုဲ၊၊ ညာတ်ဒး ဒြဟတ်ဍိုန်လျ၊ လွဟ်သွက်ဂွံပန် က္ၜင်ဍေဟ်လေဝ် ဟွံမဲ၊ လွဟ်သွက်ဂွံပန် ကာခြပ်ဍေဟ်လေဝ်ဟွံမဲ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကလေင်စဴကၠုင် ဍုင်သေံ၊၊ စိုပ်ဍုင်သေံတုဲ ရာံနူခမဳ (ဂွံပိဝှ်) ဗက်ဂၠာဲရာန် လွဟ်ကဵု မကမ် ပန်က္ၜင်ပသဲဍေဟ် ၜါဒကိုဟ်၊၊ တိတ်အာ ဍုင်မန် လုပ်ပၞာန် ပ္ဍဲဗြဝတဳ၊၊ မံင် ပ္ဍဲဗြဝတဳ ပန်သၞာံ၊၊ သွက်ဂွံဆက်ဆောံ ကုဍုင်သေံဂှ် နဒဒှ် မၞိဟ်မကၠာဲဘာသာ၊ ပ္ဍဲကိစ္စနာနာ မပ္တံကဵု ရာန်လွဟ် ရာန်ကမ်တအ်ဒှ်တမ်၊၊ ဆက်သီုမန် သီုကရေင်၊၊ ကာလဗြဝတဳဒကး ဟိုတ်နူဗၟာကၠုင်ပန်ဂှ် မန်တိုပ်လဝ် ၜိုတ် ၃၀ ဒကိုဟ်၊၊ ဗၟာကၠုင်ပန်တုဲ သေံကၠုင်ထံက်ပင်၊၊ သၟိင်သေံ ဝန်ဇၞော်ကာဍုင်မ္ၚး သမ္ဘာညး ဒှ်မန်၊၊ ညးကၠုင်ထံက်ပင် လွဟ်ကဵုမန်၊၊ ဖျေဟ်ကဵုက္ၜင်ကျာ ပ္ဍဲမာဲသတ်တုဲ ပၠုပ်ပ္ဍဲ ဖာလူ၊ မာကန်ကေန်၊၊ နာဲသုချေတ် (နာဲညာဏရံသဳ) ကေတ်အဆက် အာတ်မိက်တုဲ ကလိဂွံလွဟ်၊၊ ဟိုတ်ဒပ်ဗြဝတဳဂွံဒကးဂှ် ဟိုတ်နူပတှ်ေကရေင်ဂၠိုင်အာ၊၊

ဗြဝတဳဒကးတုဲ ဒးပြံင်အာမံင် ဒဵုထောင်၊၊ မံင်ကွာန်ဝါသာလဳ၊၊ ရဲခၟိုင် ဗိုလ်မုတ်ဆိပ်၊ ဗိုလ်ကောန်ပါ၊ ဗိုလ်ရာဇတအ် ပံင်ကောံ မံင် ပ္ဍဲကအ်ဒုန်မြင်၊၊ ဗက်စလက္ကရဴ အစာၚိုဲသိင်ဂၠိုင်၊၊ တာလျိုင် တပ်ခွဲမှူး တာလျိုင် နေဝ်လှာဒကှ်၊ အကြာၜဳၜါ၊၊ ဒးတာလျိုင် ပါင်မုက်၊၊ အာကၠုင်ဒၟံင် ယဲအိုတ်အာဇိုင်၊၊ ကၠုင်စိုပ်သ္ၚိဍေဟ် သ္ၚိဒုန်၊၊ ဗြဴညးလွဳလဝ်တုဲ စှ်ေအာဒၞာဲ၊၊ ယဝ်ရ ဟွံကလိဂွံ လွဳပရာ နူကဵု သမ္ဘာမ္ဂး ချိုတ်၊၊ ယဲဇွဟ်၊၊ မိမညးကဵုစ၊၊ ပ္ဍဲအခိင်တေအ် ကောန်ဂကူမန် နူဍုင်သေံ နွံတၟာဂလိုင်၊၊ ဥက္ကဌအံင်ထောန်ဟီု ပ္ဍဲဝါခမိ မန်ဍုင်သေမ် ကဵု ကြုက် ယဝ်ရပိုယ်ကဵုအခေါင်ကဵုဍေဟ်ဂၠိုင်တှ်ေ ဍေဟ်တအ်ပညာနွံမံင် လတူပိုယ် ဍေဟ်ဍိုက်အဝဵုလတူပိုယ်ရောင်၊၊" ၁၅း

ဥက္ကဌထောန်မောင်၊ အစာၚိုဲသိင်တအ် ဥက္ကဌ အံင်ထောန် မိက်ဂွံလုပ် ဍုင်သေံတုဲ ကော်ပၠုပ်နင် ဍုင်သေံ၊၊


အစာဖဝ်စိင်၊ ဗိုလ်အံင်သိင်၊