တာလျိုၚ်တြုံတၠသ္ၚိလ္တူဗြဴသမ္ဘာဒးနွံ(၅)တၚ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

တာလျိုၚ်တြုံတၠသ္ၚိလ္တူဗြဴသမ္ဘာဒးနွံ(၅)တၚ်


နိဒါန်

တာလျိုၚ်မၞိဟ်တြုံထေက်ကဵုဒးကၠောန်သွက်ဗြဴဆာန်ဇကုဂှ်တှ်ေ ရုဲစှ်လဝ်(၅)တၚ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ဖဵုပ္ဍဲဘဝလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုတုဲ ထေက်ကဵုပိုဲမၞိဟ်တြုံတံဒးကၠိုဟ်လဝ်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်တုဲဟွံပရေံပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အရာပိုဲမၞိဟ်တြုံတံဒးဒ္ဂေတ်ကၠောန်ဗက်သွက်သ္ဂောံဒှ်ဖဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုမာန်ဂှ် ဒှ်မံၚ်တာလျိုၚ်သွက်ပိုဲမၞိဟ်တြုံတံထေက်ကဵုဒးတီလဝ်အိုတ်ညိ၊ ပိုဲကၠောန်ဗက်(၅)တၚ်ဏံဒှ်ဟိုတ်ကျဗြဴဖေက်ဗြဴဟွံသေၚ်တုဲ ညံၚ်ရဴရှ်ေသှ်ေစွံၚုဟ်မးတြုံဗြဴညးသ္ကံအိုတ်တုဲ အရာဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်ဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဘဝဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရပိုဲဒှ်မၞိဟ်တြုံခိုဟ်မွဲသွက်ဗြဴသမ္ဘာပိုဲမ္ဂးတှ်ေ အရာလဵုနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုခိုဟ်မွဲကီု အရာလဵုကၠောန်တုဲပြသၞာပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲညိၚ်ဝတ်သ္ၚိတ်ဇြအာဂှ်ဏောၚ်တှ်ေ ထေက်ကဵုပိုဲတံဒးကၠောန်ဒ္ဂေတ်ဗက်အာအိုတ်ညိ။


၁ ၊ ဒးစွံၚုဟ်မးလ္တူဗြဴသမ္ဘာဇကုညိ၊

၂ ၊ လ္ပဟီုဖျေံဗြဴသမ္ဘာဇကုညိ၊

၃ ၊ လ္ပကၠတ်စိုတ်လ္တူဗြဴသမ္ဘာဇကုညိ (လ္ပကၠတ်စဗြဴဍောတ်) ၊

၄ ၊ ဒးကဵုသမ္ဘာဗြဴဇကုဒးဒှ်မၞိဟ်ဇၞော်ပ္ဍဲသ္ၚိညိ၊

၅ ၊ ကပေါတ်နာနာသွက်ဗြဴသမ္ဘာ ။


(၁) ဒးစွံၚုဟ်မးလ္တူဗြဴသမ္ဘာဇကုညိ၊ ပိုဲဏံယဝ်စှ်ေဒၞာဲဂွံဗြဴတုဲယျဏောၚ်လေဝ် ထေက်ကဵုဒးထ္ၜးရုပ်ရဴဒဒှ်ရဇကုဗြဴနွံမံၚ်ဂှ်လေဝ် ဇၟာပ်မၞိဟ်တြုံတံဒးကၠောန်ဗက်အာညိ၊ ဒှ်ဟိုတ်စွံၚုဟ်မးလ္တူဗြဴသမ္ဘာဇကုကီုတုဲ ဗြဴဇကုဂှ်လေဝ်ဂွံမိၚ်ကေတ်သာ်ဏံဗက်ဂှ်တှ်ေ မိပ်စိုတ်ပေၚ်စိုတ်လ္တူတြုံဇကုကွေံကွေံရ၊ သီုကဵုဆာန်ဂၠိုၚ်တိုန်လ္တူတြုံဇကုတုဲ စဴစိုပ်သ္ၚိဗက်ဂှ်တှ်ေ သီုဂွံလာပ်ဗဇဴပ္ဍဲဗြဴသမ္ဘာဆာန်ဇကုမာန်ရ၊ လပါ်မိမကောဒေံဗြဴဇကုဂှ်လေဝ် ပိုဲဒးစွံလဝ်စိုတ်ညံၚ်ရဴမိမကောဒေံပိုဲအရၚ်ကီုတုဲ ဒးမံၚ်ဆက်ဆောံရေၚ်သ္ကံခိုဟ်ခိုဟ်ညိ၊ လပါ်ဗြဴပိုဲပရေံဟွံခိုဟ်တံဂှ်လေဝ် ဟွံထေက်ကဵုဒးလဴစကဵုညးတၞဟ်ဖအိုတ်ကီုတုဲ အိုတ်ကၞောတ်တှ်ေ ပိုဲဒးမံၚ်ပံၚ်ဖက်အာကဵုဗြဴဇကုဏီတုဲ ဟွံဒှ်ဖဵုသွက်ဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုမာန်ရ၊ အရာလဵုပိုဲဒးကၟာတ်ဆေၚ်စပ်ကဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲတံဂှ်လေဝ် ဟွံထေက်ကဵုညးတၞဟ်တီအရာအိုတ်သီုနာနာမာန်ရ၊ သာ်ဏံလေဝ် ပိုဲစွံၚုဟ်မးလ္တူဗြဴပိုဲသၟးဟွံကးတုဲ ပိုဲစွံၚုဟ်မးလ္တူဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံကီုရ၊ အဓိကဂှ်တှ်ေ ဗြဴပိုဲပိုဲတီရဒှ်မၞိဟ်ဗြဴသာ်လဵုတုဲ ထေက်ကဵုပိုဲတံဒးစွံၚုဟ်မးဗီုလဵုဂှ်လေဝ် ပိုဲဏံတီကေတ်ညးမွဲခိုဟ်နူညးတၞဟ်တုဲ အရာလဵုဒှ်ဖဵုတံဂှ်ကီု အရာလဵုထေက်ကဵုဒးနွံဟိုတ်ဖဵုလ္တူညးသ္ကံကီုလေဝ် ပိုဲဏံဖန်ဇန်အာလၟေၚ်ဟိုတ်ဖဵုသွက်ဘဝဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံမာန်ကေတ်ကေတ်ရ၊ ဟီုလဝ်ဒးစွံၚုဟ်မးတုဲ ဟိုတ်ဖဵုဟွံမွယ်မွဲသာ်စွံမံၚ်ၚုဟ်မးပေၚ်ပြးဏောၚ်တှ်ေ အရေဝ်ဏံဗၠေတ်အာတုဲ သီုဟွံဒှ်ဖဵုခိုဟ်သွက်ဘဝဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုရ၊ ဗီုလဵုပိုဲဒးစွံၚုဟ်မးဒးရှ်ေသှ်ေလ္တူဗြဴသမ္ဘာပိုဲမာန်ဂှ်ပိုဲဏံတီကေတ်ကေတ်ရ။


(၂) လ္ပဟီုဖျေံဗြဴသမ္ဘာဇကုညိ၊ တြုံကဵုဗြဴဂှ်တှ်ေ အောန်ကဵုဂၠိုၚ်ဒးဒှ်သၞၚ်လက်ဒေါန်ညးသ္ကံဖအိုတ်ရတုဲ အရာဟွံထေက်ကဵုပိုဲဒးဟီုဖျေံဗြဴပိုဲဂှ်တှ်ေ ဒးမၚ်မွဲစဵုဒၞာလဝ်တွဵုညိသွက်မၞိဟ်တြုံတြုံတံ၊ ပိုဲလက်ဒေါန်ဟီုဗျိညးသ္ကံတ္ၚဲဏံတုဲ တ္ၚဲယးတေံတှ်ေပိုဲဒးဆက်မံၚ်အာမွဲစွံဏီဏောၚ်တှ်ေ အရာပိုဲဟီုပ္တိတ်ဏာဂိဂိလ္တူညးသ္ကံဂှ်မုဖဵုနွံရောတုဲ သီုဒက်လဝ်စိုတ်ညးသ္ကံဍောတ်ဍောတ်သောဲသောဲနွံကၠုၚ်ရ၊ အခိၚ်ထေဲညးသ္ကံတုဲဟီုဖျေံဏာပေၚ်ပြးညံၚ်ရဴသာ်ဏံကီု၊ ဗှ်ေမၞိဟ်ကေတ်ဟွံမွယ်ရအဲဒးကေတ်ဂှ်ကီု၊ ပရေံဗ္စံက်အိုတ်ပ္ဍဲကွာန်ဏံဂှ်ဗှ်ေရ၊ ဝါတ်ပ္ဍဲကွာန်ဏံဂှ်လေဝ်မိမဗှ်ေတံရ၊ ဗှ်ေဂွံစအဲဏံဂှ်ကုသဵုဗှ်ေခိုဟ်သက်ဟီုဟွံမွယ်ရဗီုဏံဗွဲတုန်တုဲ ဟွံထေက်ကဵုဒးဟီုဖျေံလ္တူဗြဴဇကုတုဲ ဒှ်ညံၚ်ရဴဟွံစွံၚုဟ်မးသၟးဟွံကတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်သရပ္ဍဲစိုတ်ညးဗြဴဗြဴတံမာန်လောဲလောဲရ၊ လပါ်ဗြဴဇကုခိုဟ်တှ်ေ ပိုဲမၞိဟ်တြုံတံဒးဟီုထိုၚ်သးကီုတုဲ ယဝ်ရလပါ်ပရေံနွံကီုလေဝ် ဟွံထေက်ကဵုညးတၞဟ်တီုကီုတုဲ ပိုဲတြုံဗြဴညးၜါသ္ၚိတ်သ္ၚိတ်ဒးတက်ကေတ်ကျာသဳကၠဳညးသ္ကံပ္ဍဲသ္ၚိညိ၊ ပိုဲတံထောံညးသ္ကံလေဝ်ဟွံမာန်အိုတ်တုဲ အရာလဵုနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုသွက်ဘဝဂကောံအိန်ထံၚ်ကောန်ဇာတ်ဇကုဂှ် ထေက်ကဵုဒးဖန်ဆက်ဗဂဵုလဟဵုအာအိုတ်ညိ၊ မအရေဝ်သ္ပစပရေံညးသ္ကံ မအရေဝ်ဟီုဖျေံလ္တူညးသ္ကံတံဂှ် တၟာမလ္ၚဴလေဝ်ဟွံထေက်ကဵုညးမွဲလပါ်တေံဂွံမိၚ်ညိ၊ အိုတ်ကၞောတ်ဂှ်ပၠန်တှ်ေ ပိုဲတံဒးနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုညးသ္ကံဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်တုဲမှ ကၠောန်ကမၠောန်ဆဵုဖဵုပြဟ်ပြဟ်မာန်ရ။


(၃) လ္ပကၠတ်စိုတ်လ္တူဗြဴသမ္ဘာဖကုညိ (လ္ပကၠတ်စဗြဴဍောတ်) ၊ ပိုဒ်ပိဏံဂှ်ကၠးကၠးမံၚ်ရ၊ ကၠတ်စဗြဴဍောတ်ဏံဟီုဂှ်တှ်ေ ဗဒှ်ကဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲကဝ်ပိုတ်သရိုဟ်အာမာန်လောဲလောဲရ၊ ဂွံဆဵုကၠုၚ်မံၚ်ရိုဟ်လၟိဟ်ဟွံမာန်ရညးကၠတ်စဗြဴဍောတ်တုဲဘဝဒးကၟိုၚ်ကယျာဂကောံအိန်ထံက်ထ္ကးသၠေက်သၠံၚ်အာအိုတ်ရ၊ အိုတ်ကၞောတ်တှ်ေ ဘဝညးတံမုရောဍေံဟွံတၟေၚ်ကၠုၚ်တုဲ အခိၚ်ဂှ်အိုတ်ကၠုၚ်မာန်ရ၊ ပရေၚ်ကၠတ်စဗြဴဍောတ်ဏံဍေံဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် ဟိုတ်ဍေံနွံနာနာသာ်တုဲ အရာလ္ၚဵုပိုဲတြုံဗြဴတံပဠေဝ်ဂွံကီု လ္ၚဵုဂှ်ပဠေဝ်ဟွံဂွံတုဲ ဒှ်ဒၟံၚ်ဒ္ဂေတ်ပွဇုတ်ဖျုန်လတေၚ်ပူဂဵုတံဂှ်ဇေတ်ဇေတ်ရ၊ အရာပိုဲတံပဠေဝ်ဗဂဵုလဟဵုဂွံဂှ်တှ်ေ ပရေၚ်ဆက်ဆောံအခိၚ်တိက်မံၚ်ဂှ် ဒးပေၚ်စိုတ်ကဵုလ္တူညးသ္ကံမာန်တုဲ သွက်သ္ဂောံစဵုဒၞာ ဟွံဒးရံၚ်ဗြဴတၞဟ်တြုံတၞဟ်တံကီုရ၊ ပရေၚ်ကေတ်စိုတ်လ္တူညးသ္ကံဂှ်လေဝ်ဒှ်အဓိကမွဲရ၊ လပါ်ညးပဠေဝ်ဟွံဂွံဒှ်ဒၟံၚ်ဒ္ဂေတ်ပွညးတံဇေတ်ဇေတ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲတြုံဗြဴတံဒးနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုညးသ္ကံတုဲ ဗီုလဵုဂွံဆက်ကွာ်အာသွက်ဘဝဏံဂှ် ပိုဲတံတြုံဗြဴလေဝ်စဳရေၚ်ဖန်ဇန်အာသွက်အနာဂတ်တေံညိ။


(၄) ဒးကဵုဗြဴသမ္ဘာဇကုဒးဒှ်မၞိဟ်ဇၞော်ပ္ဍဲသ္ၚိညိ၊ ကမၠောန်ပ္ဍဲသ္ၚိမ္ဂးတှ်ေ ပိုဲမၞိဟ်တြုံတံလ္ပပထုဲတုဲ ဒးကဵုလဝ်အခေါၚ်သွက်ညးဗြဴဗြဴတံအိုတ်ညိ၊ ပိုဲမၞိဟ်တြုံဏံကၠောန်ကမၠောန်မ္ၚးသ္ၚိတုဲ လပါ်ပ္ဍဲသ္ၚိတေံဂှ်ဒှ်တာလျိုၚ်ဗြဴသမ္ဘာပိုဲတံတုဲ ကဵုညးဗြဴတံသ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်ကေတ်လေဝ်ဂွံမံၚ်ရ၊ ပိုဲတီကၠးဗြဴပိုဲဒှ်မၞိဟ်ဗြဴခိုဟ်မွဲတုဲ အခေါၚ်နာနာထေက်ကဵုဗြဴပိုဲကၠောန်ဂွံဂှ်တှ်ေ ဒးပအပ်လဝ်ထေက်ရ၊ ပရေၚ်သြန်ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ ဘာသာမန်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေကဵုညးဗြဴဗြဴတံဖအိုတ်ရရပ်ဂိုၚ်ဒေပ်ထဝ်သြန်ရ၊ မၞိဟ်တြုံဂွံရပ်သြန်ဂှ်နွံအောန်မံၚ်တုဲ ၜိုန်နွံကီုလေဝ် လပါ်ညးဗြဴတံဟွံပေၚ်စစိုတ်ကွေံကွေံရ၊ ၜိုန်ရပိုဲပ္အပ်လဝ်သြန်ကဵုဗြဴပိုဲကီုလေဝ် ထေက်ကြိုက်ၜိုတ်လဵု ဟိုတ်ဖဵုနွံဂလိုၚ်လဵုဂှ်လေဝ် ပိုဲမၞိဟ်တြုံဒးတော်ဆကဵုအးညိ၊ ယဝ်ရဗြဴဇကုပံၚ်မံၚ်ကၠုၚ်ညးသ္ကံလအ်ကဵုသၞာံတုဲ ကောန်လေဝ်နွံကၠုၚ်ၜါပိယျတှ်ေ ဒှ်ဂကောံအိန်ထံၚ်ခိုၚ်ဗိုန်မွဲလေဝ်ဟီုစဂွံတုဲ ပိုဲဏံတီကေတ်ကၠးကၠးမာန်ရ၊ ယဝ်ရဗြဴပိုဲခိုဟ်စှ်ေစိုတ်တုဲ ဗွဲလက္ကရဴဒးအာအလီတှ်ေ ပိုဲမၞိဟ်တြုံတံဂှ်လေဝ်သၠာဲဍာန်တၟိဂွံမံၚ်ဏီ မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲဟီုဂှ် စိုပ်မွဲတ္ၚဲတှ်ေ ခိုဟ်ခိုဟ်ဗီုပိုဲမၞုံဗၟိက်ဂှ်လေဝ်ဆဵုကေတ်မာန်ရ၊ ပိုဲတီကၠးဗြဴပိုဲမၞိဟ်ဝေၚ်လံၚ်မွဲဏောၚ် စိုတ်စရိုတ်ပရေံမံၚ်ဏောၚ်တုဲ ကၠောန်ဂွံသြန်ဂလိုၚ်လဵုလေဝ်ပ္အပ်လဝ်ဖ္အိုတ်ဏောၚ်တှ်ေ မၞိဟ်တြုံတံဂှ်ရဒိုဟ်ဓီုကွေံကွေံရ၊ ပိုဲတံဒးနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုဂၠိုၚ်ဂၠိၚ်တုဲ သုၚ်စောဲဗဂဵုလဟဵုအာတှ်ေ ပြသၞာပိုဲတံဒးဂၠာဲမံၚ်ဒုဟ်တေံဒုဟ်ဏံဂှ်ဟွံမွယ်ရ၊ ဒးကဵုဗြဴဒှ်ညးဇၞော်ပ္ဍဲသ္ၚိဂှ်လေဝ် ဒးကဵုညးဗြဴတံဇၞော်အိုတ်ပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ကေၚ်ကာပ္ဍဲသ္ၚိ တာလျိုၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိဂှ်ဟေၚ် ထေက်ကဵုညးဗြဴဗြဴတံကၠောန်ဂွံဂှ်တှ်ေ ပိုဲတံဒးကဵုလဝ်အခေါၚ်မာန်ဏောၚ်ဟီုသာ်ဏံရ၊ လ္ၚဵုဂှ်ဟွံကၠိုဟ်တုဲ ညံၚ်ကဵုဆာန်ဗြဴအိုတ်အစောန် ညံၚ်ကဵုကြအ်ဗြဴအိုတ်အစောန် ဒးဗက်အလိုက်ဗြဴဗီုဏံသာ်တေံကၠိုဟ်ကၠုၚ်စိုတ်လေဝ်နွံရ၊ ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေ ဒှ်နဲကဲပိုဲမၞိဟ်တြုံတံစွံၚုဟ်မးလ္တူညးဗြဴတံကီု ကဵုအခေါၚ်သွက်ညးဗြဴတံဂွံထ္ၜးအစောံစရာဲဂှ်ကီုတုဲ အရာပ္ဍဲသ္ၚိဂှ် ဒးကဵုညးဗြဴတံဒးတီဒးဒှ်ညးဇၞော်ပ္ဍဲသ္ၚိဂှ်ထေက်ရ၊ သီုဖ္အိုတ်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲမၞိဟ်တြုံတံဂှ်လေဝ် ဖန်ကၠောန်ဗဂဵုလဟဵုအာညးသ္ကံမွဲစွံရတှ်ေ အရာနာနာနွံမံၚ်ပ္ဍဲဂတမတ်ပိုဲတံဖအိုတ်ရဟွံသေၚ်ဟာ။


(၅) ကပေါတ်နာနာသွက်ဗြဴသမ္ဘာ၊ သဘာဝမၞိဟ်ဗြဴဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ ကပေါတ်ကျေဝ်ကျေဝ်မေါဝ်မေါဝ်တံဂှ် မိက်သ္ဂောံဂွံဒးစိုတ်မံၚ်ဖအိုတ်ရ၊ ပိုဲမၞိဟ်တြုံတံဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲစဴစိုပ်သ္ၚိကပေါတ်မွဲမွဲဒးရာန်နၚ်ဗြဴဇကုထေက်ရ၊ မပ္တံကဵုစၞစဗွဲတုန်လေဝ်ရာန်နၚ်တုဲ မိက်သ္ဂောံကဵုဗြဴဇကုတီဂှ်တှ်ေ ပိုဲမၞိဟ်တြုံဏံဂှ်ကူစိုပ်ဂွံဒၟံၚ်လပါ်ဗြဴလၟိုန်အခိၚ်အခါရ၊ ဍောတ်ဍောတ်သောဲသောဲတံဏံလေဝ် လပါ်ညးဗြဴတံအဓိကဇၞော်မံၚ်ကီုတုဲ ပိုဲမၞိဟ်တြုံတံဂှ်လေဝ်လ္ပသာသ္ပအ်ညိ၊ ဗြဴပိုဲရတှ်ေသက်ဂွံဒးဂွကဵုညးတၞဟ်နွံရော၊ သိုၚ်ဗဒှ်ကဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ဓဝ်ဆာန်တြုံဗြဴဇကုခိုၚ်ကၟောန်တုဲ ဂွံအာဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်ရ၊ နကဵုကပေါတ်နာနာလေဝ် အရာလဵုကပေါတ်လဵုပိုဲမၞိဟ်တြုံထေက်ကဵုရာန်ဂွံဂှ်တှ်ေ ဒးရာန်နၚ်ကဵုဗြဴဇကုထေက်ရ၊ နကဵုမအရေဝ်လေဝ် ပိုဲမၞိဟ်တြုံတံပအပ်ကဵုဗြဴဇကုလေဝ်ဂွံမံၚ်ကီုဟီုဂှ် (ဣဏံအဲရာန်နၚ်ကဵုဗှ်ေကွာၚ်ဏံကပေါတ်ဏံရ၊ ဗှ်ေဒးစိုတ်မံၚ်သေၚ်ဟာ ဗှ်ေဟီုမံၚ်တွဵုဏောၚ်ဂးအဲမိၚ်မံၚ်၊ သာ်ဏံဒးပ္အပ်ကဵုဗြဴဇကုတုဲ သိုၚ်ဗဒှ်ကဵုဗြဴဇကုပေၚ်စိုတ်လ္တူတြုံတၠသ္ၚိဇကု အရာခိုဟ်ခိုဟ်စနူစက္ကဂှ်တုဲ လုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲသိုက်သိုက်မာန်ရ)၊ သိုဖအိုတ်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲတံဒးရံၚ်ကဵုဟိုတ်ဖဵုညးသ္ကံတုဲ အရာလဵုကၠောန်ဂွံကၠောန်ဟွံထေက်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲဏံဟေၚ်ရတီကၠိုဟ်ဂၠိုၚ်နူညးတၞဟ်ဏီရ၊ အဓိကဂှ် ယဝ်ပိုဲဒးမံၚ်ပံၚ်အာညးသ္ကံဏောၚ်တှ်ေ ကၠောန်တုဲဟီုတုဲတှ်ေဒှ်ဖဵုသွက်ဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုဏောၚ်တှ်ေ ဆက်ကၠောန်ဆက်ဟီုဆက်ဗဂဵုလဟဵုအာအိုတ်ညိအဴ။


အုပ်နိဂီု ၊ တာလျိုၚ်မၞိဟ်တြုံထေက်ကဵုဒးကၠောန်လ္တူဗြဴဇကုနွံဆၜိုတ်ဏံသၟးဟွံသေၚ်တုဲ အရာလဵုဒှ်ခိုဟ်နွံဏောၚ်တှ်ေ ပိုဲတံဆက်ကၠောန်အာအိုတ်ညိ၊ ဇၟာပ်ဇၟာပ်တၚ်လေဝ် သွက်ညးလ္ၚဵုတံဂှ်လီုလာ်မံၚ်တုဲ ကၠောန်ဟွံထေက်လေဝ်နွံတဴရ၊ သွက်ညးကၠောန်ဗက်ထေက်ဖအိုတ်တံဂှ်လေဝ်နွံဟွံအောန်တုဲ ပိုဲဒးရုဲစှ်ဟိုတ်ဖဵုလ္တူညးသ္ကံကဵုအးတုဲ အရာလဵုသုၚ်စောဲဂွံသုၚ်စောဲဟွံဂွံဂှ်လေဝ် နွံပ္ဍဲပိုဲတံသ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်ကေတ်ရ၊ ဖဵုသွက်ဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုရတှ်ေ ဓဝ်ဟီုဂှ်ဒှ်မံၚ်သဘာဝမွဲတုဲ နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲပိုဲကောန်ဂကူတံသီုညးဖ္အိုတ်ရ၊ နဲကဲဏံမွဲဟေၚ်ရဒှ်နဲကဲဂတာပ်အခေတ်တ္ၚဲဏံတုဲ လ္ၚတ်လဝ်တှ်ေဟွံဗၠေတ်ပုဟ်၊ သွက်ညးတြုံတြုံလ္ၚဵုတံဂှ်တှ်ေ အရာလဵုယဝ်ပိုဲမၞိဟ်တြုံဏံကဵုအခေါၚ်သွက်ညးဗြဴဏောၚ်တှ်ေ ဒှ်ညံၚ်ကျဗြဴကြအ်ဗြဴဟီုဂးအိုတ်ရ၊ အရာတၟိတၟိ ပွမပြံၚ်သၠာဲနဲကဲဂတာပ်အခေတ်တ္ၚဲဏံဟွံလုပ်စိုပ်ပ္ဍဲဘဝညးတံတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်နဲကဲဒစဵုဒစးသွက်ညးကဵုဂၠံၚ်ဍာန်တံမာန်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရဏောၚ်ဟီုတှ်ေ ပိုဲမၞိဟ်တြုံတံဂှ်လေဝ် (အခေါၚ်ညးဗြဴ၊ ၚုဟ်မးညးဗြဴ၊ တာလျိုၚ်ညးဗြဴ)တံဂှ် တ္ၚဲဏံနွံတုပ်ကဵုပိုဲမၞိဟ်တြုံတံယျဂှ် ထေက်ကဵုဒးဂံၚ်ဒုၚ်ကေတ်တာလျိုၚ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ဖဵုသွက်ဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုမာန်ဂှ် ဒးနွံကဵုနဲကဲပြံၚ်သၠာဲတုဲ အရာပြံၚ်သၠာဲဟီုဂှ် ဒှ်နဲကဲဗၠေတ်ဟွံသေၚ်တုဲ ဒှ်တဴနဲကဲခိုဟ်နူတ္ၚဲဏံဏီဂှ် ထေက်ကဵုပိုဲတံဒးစှ်ေစိုတ်အိုတ်ညိ၊ ယဝ်ရပိုဲတံသုၚ်စောဲမံၚ်နဲကဲတြေံတြေံတေံတုဲ အရာတၟိဟွံမွယ်ကဵုပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲမ္ဂးတှ်ေ ဗီုလဵုပိုဲဂွံဒှ်မၞိဟ်ဂတာပ်မွဲရောဟွံသေၚ်ဟ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ဂကောံအိန်ထံၚ်ဂှ် အဓိကဇၞော်မံၚ်ကဵုဂကူတုဲ ယဝ်ရပိုဲတံ ဗဂဵုလဟဵုအာဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဟွံမွယ်ကဵုပြသၞာမွဲကီု ၜိုန်နွံကီုလေဝ်အောန်တုဲ ဣဏံဟေၚ်ရဒှ်မၞိဟ်မွဲတၠကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ်ဂကူကီုဏောၚ်ဂှ်ဟီုစဂွံရ။


နိဿဲ ၊ ကၠုၚ်နူပရေၚ်ဆဵုဂဗလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲ ။