တာလျိုၚ်ဗြဴသမ္ဘာလ္တူတြုံတၠသ္ၚိဒးနွံ(၅)တၚ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

တာလျိုၚ်ဗြဴသမ္ဘာလ္တူတြုံတၠသ္ၚိဒးနွံ(၅)တၚ်


နိဒါန်၊ ဂကောံအိန်ထံၚ်ဟီုဂှ် ဒှ်ၚုဟ်မးဂကူကီုရ၊ ဍုၚ်လဵုဒးဗဂဵုလဟဵုဏောၚ်တှ်ေ ဂကောံအိန်ထံၚ်ကောန်ဂကူညးတံဂှ်ဟေၚ်ရဒးဗဂဵုလဟဵုအာကၠာအိုတ်ရ၊ ဂကောံအိန်ထံၚ်ၜိုန်ရနွံမွဲဍောတ်ကီုလေဝ် ပြသၞာနာနာပ္ဍဲမွဲမွဲဂကူဂှ်လေဝ် တမ်မူလဍေံဂှ်ကၠုၚ်နူဂကောံအိန်ထံၚ်တေံတံဂှ်ဖအိုတ်တုဲ ယဝ်ဂကောံအိန်ထံၚ်ညိၚ်ဝတ်ခိုဟ်ဏောၚ်တှ်ေ ကောန်ဇာတ်နူဂကောံအိန်ထံၚ်တံဂှ်လေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲတုဲ သွက်သ္ဂောံရေၚ်တၠုၚ်အာဘဝလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲဟွံမွယ်ကဵုပြသၞာတုဲ တိုၚ်ပ္ကဴဟီုဂှ်စိုပ်မာန်လောဲလောဲတုဲ ၚုဟ်မးမၞိဟ်ခိုဟ်မွဲဂှ်လေဝ် ဆက်တောဲအာမံၚ်ကဵုဂကူတံဂှ်ဖအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ (မၞိဟ်ခိုဟ်တှ်ေဂကူဂွံယၟုတုဲ ကမၠောန်မၞိဟ်ဂှ်ဂတာပ်အခေတ်တှ်ေ ဂကူလေဝ်တဴတက်)ရ။


၁ ၊ ဒးရှ်ေသှ်ေစွံၚုဟ်မးလ္တူတြုံတၠသ္ၚိဇကုညိ၊

၂ ၊ တာလျိုၚ်မၞိဟ်ဗြဴပ္ဍဲသ္ၚိဒးပြေပြံၚ်ညိ၊

၃ ၊ လ္ပကၠတ်စိုတ်လ္တူတြုံတၠသ္ၚိဇကုညိ (လ္ပကၠတ်စတြုံဍောတ်)၊

၄ ၊ ထဝ်သြန်တြုံတၠသ္ၚိဂၠာဲပ္ကောံဂွံလဝ်တံဂှ် ဒးမၚ်မွဲကဵုလေပ်ညိ၊

၅ ၊ ဂဥုဲဒြဟတ်ဒးနွံလ္တူတြုံတၠသ္ၚိဇကုတွဵုညိ ၊'

(၆) ၊ အုပ်နိဂီု ။


(၁) ဒးရှ်ေသှ်ေစွံၚုဟ်မးလ္တူတြုံတၠသ္ၚိဇကုညိဏံဂှ်တှ်ေ ဇၟာပ်ဗြဴသမ္ဘာတံသီုညးဖ္အိုတ်လေဝ် ထေက်ကဵုဒးတီလဝ်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်နဒဒှ်ပိုဲဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာမွဲသီုညးဖ္အိုတ်ကီုရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ရန်တၟံလဝ်ကဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုဂွံဒှ်ဂကောံအိန်ထံၚ်ဍိုက်ပေၚ်ကဵုဓဝ်ဆာန်ဓဝ်ဂီုကၠီုခိုဟ်အိုတ်မွဲအိန်ထံၚ်တုဲ အရာဒးရှ်ေသှ်ေစွံၚုဟ်မးလ္တူတြုံတၠသ္ၚိဇကုဂှ်လေဝ်ဒှ်အဓိကမွဲရ၊ ညံၚ်ရဴတုန်ဂှ်တှ်ေ ဒဒှ်ရပိုဲညးဗြဴဗြဴတံဂွံလဝ်တြုံစှ်ေလဝ်ဒၞာဲသ္ပအိန်ထံၚ်တုဲယျဏောၚ်တှ်ေ ထေက်ကဵုဒးကဵုညးတၞဟ်တီရ၊ ဟိုတ်နူကဵုညံၚ်ပိုဲစွံၚုဟ်မးလ္တူတြုံတၠသ္ၚိပိုဲကီု ညံၚ်ရဴပိုဲရှ်ေသှ်ေတြုံတၠသ္ၚိပိုဲကီုရ၊ တြုံပိုဲယဝ်ဍေံတီဆဵုကေတ်ရုပ်သာ်ဏံတှ်ေ မိပ်စိုတ်ပေၚ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ၊ ဆဏံသၟးဟွံသေၚ်ကီုတုဲ မိမကောဒေံလပါ်တြုံတံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ရဴမိမကောဒေံဇကုအရၚ်ကီုဂှ်စွံလဝ်စိုတ်တုဲ ဆက်ဆောံဒဒှ်ေဒယှ်စုတ်လုက်အာကဵုညးတံခိုဟ်ခိုဟ်ၜိုတ်အစောံပိုဲမၞိဟ်ဗြဴတံကၠောန်ဂွံဂှ်အိုတ်ညိ၊ ယဝ်ရပိုဲမံၚ်ဟွံဒးကဵုကောဒေံမိမတြုံပိုဲမ္ဂးတှ်ေ လပါ်တြုံတၠသ္ၚိပိုဲဏံဂှ်လေဝ်တသိုက်စိုတ်ဟွံမွယ်စကွေံရ၊ ယဝ်ရညးတပရေံကၠာဏောၚ်တုဲ ပိုဲဏံခိုဟ်မံၚ်ကဵုညးတံတွဵုရ ဆဂး ညံၚ်ကဵုၜက်အာတုဲ ဒၞာဲဏံလေဝ် ပိုဲမၞိဟ်ဗြဴတံရံၚ်ကဵုဟိုတ်ဖဵုဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ သုၚ်စောဲရှ်ေသှ်ေဆက်ဆောံအာကဵုညးတံလေဝ်ဟွံဗၠေတ်ပုဟ်၊ တုဲတှ်ေပၠန် လပါ်ပရေၚ်ပရောက္တဵုဒှ်ပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုဏောၚ်တှ်ေ လပါ်ဗြဴဗြဴတံဂှ်လေဝ် ထေက်ကဵုဒးလဴကဵုတြုံတၠသ္ၚိဇကုဒးတီဒးကၠိုဟ်ကီုညိ၊ ညံၚ်ရဴပရေၚ်သြန်ဂှ်ကီု ဒးကဵုကေတ်ညးတၞဟ်မူစိတံဂှ်လေဝ် ကၟာတ်လဝ်ဟွံကဵုတြုံတၠသ္ၚိဇကုဟွံတီဂှ်လေဝ်ဍေံဟွံခိုဟ်ပုဟ်၊ ပရေၚ်သြန်ကီု ပရေၚ်ပရောနာနာအရာတြုံတၠသ္ၚိပိုဲထေက်ကဵုဒးတီတံဂှ်လေဝ် ဒးလဴစတုဲ ညံၚ်ရဴပိုဲစွံၚုဟ်မးလ္တူတြုံတၠသ္ၚိပိုဲကီု ညံၚ်ကရဴပိုဲရှ်ေသှ်ေတြုံတၠသ္ၚိပိုဲကီုတုဲ ပြသၞာပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံဂှ်လေဝ်ဟွံမွယ်တုဲ သိုၚ်ပ္တိုန်ဓဝ်ဆာန်ဓဝ်ဂီုကၠီုလောဲလောဲရ၊ ပရေၚ်ရှ်ေသှ်ေစွံၚုဟ်မးလ္တူတြုံတၠသ္ၚိဇကုဂှ် နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ၜိုတ်ပိုဲကၠောန်ဂွံဗဂဵုလဟဵုမာန်ဂှ်တှ်ေ သွက်ညးဗြဴဗြဴတံဂှ်လေဝ် ဒးချပ်ဒးကၠောန်ဒၟံၚ်လၟိုန်လၟိုန်ရ၊ အခေတ်တ္ၚဲဏံပၠန်ဟီုတှ်ေ လပါ်မၞိဟ်တြုံတံအဃောစသုၚ်ဒၟံၚ်ကဵုသ္ကံရဲညးတံတုဲ ပိုဲမၞိဟ်ဗြဴတံဂှ်လေဝ် လ္ပလုပ်ပထုဲစဵုကဵုၜက်အာညံၚ်ကဵုဟွံစွံၚုဟ်မးလ္တူတြုံဇကုညိ၊ စှ်လှ်ေမှမွဲလှ်ေတြုံပိုဲဍေံစသုၚ်ဆဵုသ္ကံရဲမိတ်သဟာမှဒှ်စညိတှ်ေ အခေါၚ်ဏံပိုဲမၞိဟ်ဗြဴဗြဴတံဒးကဵုလဝ်ညိ၊ ပိုဲတီမံၚ်ရတှ်ေ တြုံပိုဲဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်မွဲတုဲ လပါ်တာလျိုၚ်ကမၠောန်လေဝ်ပြေပြံၚ်မံၚ်တုဲ ထေက်ကဵုဒးကဵုလဝ်အခေါၚ်ညိညိညညတံဂှ်လေဝ်ဒးနွံသွက်တြုံပိုဲကီုညိ၊ သွက်တြုံဗ္ၜူဓလူမံၚ်(၂၄)နာဍဳတံဂှ်တှ်ေဍေံအာမွဲဗီုပၠန်လေဝ်၊ ပိုဲတံဒးရံၚ်ကဵုဟိုတ်ဖဵုကၠးကၠးသွက်ဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲတုဲ ရေၚ်တၠုၚ်ဒးရှ်ေသှ်ေစွံၚုဟ်မးညးသ္ကံအိုတ်ညိ။


(၂) တာလျိုၚ်မၞိဟ်ဗြဴပ္ဍဲသ္ၚိဒးပြေပြံၚ်ညိဏံဂှ်လေဝ် ဇၟာပ်ညးဗြဴတီလဝ်ၜိုက်ထေက်ကြိုက်ဖ္အိုတ်ရ၊ မပ္တံကဵုဍုန်တိုပ်သ္အးဇ္ၚးကပှ်ဂိုၚ်နာနာသာ်ပ္ဍဲသ္ၚိတံဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ဗြဴဗြဴတံဒးကၠောန်အိုတ်တုဲ မၞိဟ်တြုံတံဂှ်လေဝ် ယဝ်သၠးဏောၚ်တှ်ေဖန်ကၠောန်အာလေဝ်ဟွံဗၠေတ်ပုဟ်တုဲ ဂကောံအိန်ထံၚ်သ္ၚိဇကုရတှ်ေ ဒးဘိုၚ်ကၠောန်အာလေဝ်ဂွံမံၚ်ရ၊ အခေတ်တ္ၚဲပြံၚ်သၠာဲအာတုဲ ပ္ဍဲတာလျိုၚ်သ္ၚိလေဝ် ဒှ်တာလျိုၚ်မၞိဟ်ဗြဴဗြဴတံသၟးဟွံသေၚ်ကီုတုဲ မၞိဟ်တြုံတံသၠးတှ်ေဘိုၚ်ကၠောန်အာညိ၊ မၞိဟ်ဗြဴလ္ၚဵုဂှ်ကၠောန်ကမၠောန်ဂၠာဲသြန်ဂွံဂၠိုၚ်နူမၞိဟ်တြုံတံဂှ်လေတ်နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ပိုဲတံဒးရံၚ်ကဵုဟိုတ်ဖဵုတုဲ ဖန်ပရအ်ကဵုကေတ်တာလျိုၚ်အိုတ်ညိ၊ လပါ်တိက်မံၚ်ဆက်ဆောံအခိၚ်ဗ္တံတံဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ဗြဴဗြဴတံဒးဖန်ကဵုတြုံတၠသ္ၚိဇကုဒးပေၚ်စိုတ်ၜိုတ်ကၠောန်ကေတ်ဂွံဂှ်ညိဏး၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်တှ်ေ တြုံပိုဲဟွံပေၚ်စိုတ်တုဲ ကၠတ်စဗြဴဍောတ်လေဝ်ဒးစွံသတိကီုညိ၊ အခိၚ်တိက်လေဝ် ဗီုညးညးတိက်ပေၚ်ပြးတုဲ လုက်ရောဟွံဂွံ ဗန်ရပ်လေဝ်ဟွံဂွံတှ်ေ သွက်မၞိဟ်တြုံတံအောန်ကၠုၚ်စိုတ်တုဲ ဟွံပေၚ်စိုတ်စကွေံရ၊ လပါ်ဏံလေဝ် မၞိဟ်ဗြဴဗြဴတံလ္ပဝိုတ်လ္ပသာသ္ပအ်အိုတ်တုဲ နဲကဲနာနာ ဗီုလဵုဂွံဒက်စိုတ်တြုံပိုဲကၟောန်ခိုၚ်ဗိုန်ဂှ်ရောတှ်ေ တာလျိုၚ်ပိုဲဒးနွံဒးပြေပြံၚ်ဂွံဂတာပ်အခေတ်တုဲ ဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံဂှ်လေဝ် ပြသၞာအရာနာနာဟွံမွယ်ကၠုၚ်ရ၊ သီုဖ္အိုတ်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲဒးရံၚ်ဒးနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုခိုဟ်သွက်ဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲတုဲတှ်ေ သုၚ်စောဲစကာဖန်ကၠောန်ဗဂဵုလဟဵုအာညးသ္ကံအိုတ်ညိ။


(၃) လ္ပကၠတ်စိုတ်လ္တူတြုံတၠသ္ၚိဇကုညိဏံဂှ်လေဝ်ကၠးကၠးသောၚ်သောၚ်ရ၊ ယဝ်ဒးကၠးသောၚ်နူဏံဏီတှ်ေ စိုတ်လ္ပဂၠာန်တုဲ လ္ပကၠတ်စတြုံဍောတ်ညိ၊ တြုံကဵုဗြဴလေဝ် လပါ်အရီုတိက်မံၚ်ညးသ္ကံအခိၚ်ဗ္တံဂှ်လေဝ် ညံၚ်သ္ဂောံပေၚ်စိုတ်ညးသ္ကံတုဲ ဒးကၠောန်ဒးဖန်ဒးဗဒှ်အာညးသ္ကံတွဵုညိ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂးတှ်ေ ဟွံပေၚ်စိုတ်ပ္ဍဲပရေၚ်ဏံတုဲ စိုတ်တေံဂၠာန်မိက်သ္ဂောံဂၠာဲပထောၚ်တၟိအိုတ်ရ၊ သွက်စိုတ်ညးဂၠာန်ဂၠာန်မံၚ်ရတံဂှ်လေဝ် ညံၚ်သ္ဂောံစှ်ေကဵုသၞောတ်ဗ္ၜတ်ဂှ်ဒးဖန်အာညးသ္ကံညံၚ်ဂွံနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုအိုတ်ညိ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဏံစုက်လုက်အရီုကာတြုံဗြဴတံဂှ်လေဝ် ခိုဟ်ဗိုန်မွဲကဏ္ဍပ္ဍဲဘဝအိန်ထံၚ်ဂွံညိၚ်ဝတ်ၜိုဟ်သိုဟ်နွံမံၚ်ကီုတုဲ အရာလဵုခိုဟ်တြုံပိုဲဒးစိုတ်တံဂှ် သွက်ညးဗြဴဗြဴတံဂှ် ဒးရေၚ်ကဵုမာန်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်မာန်ဏောၚ်၊ ပရေၚ်ကၠတ်တြုံဍောတ်ဗြဴဍောတ်ဏံဂှ်လေဝ် သိုၚ်ဗဒှ်ကဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲထ္ကးအာလောဲလောဲပ်ဍဲအခေတ်တ္ၚဲဏံမာန်ရ၊ ဒှ်အဓိကပ္ဍဲဗဂဵုလဟဵုဂကောံအိန်ထံၚ်မွဲခိုဟ်အိုတ်တုဲ ဇၟာပ်ဗြဴဗြဴတံလေဝ် လ္ပသာသ္ပအ်အိုတ်ညိပ္ဍဲပရေၚ်ဏံ။


(၄) ထဝ်သြန်တြုံတၠသ္ၚိဂၠာဲပ္ကောံဂွံလဝ်တံဂှ် ဒးမၚ်မွဲကဵုလေပ်ညိ၊ဏံဂှ်ပၠန်လေဝ် ဒးဒ္ဂေတ်ကၠောန်ဗက်ညံၚ်ဂွံနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်သ္ၚိဇကုအိုတ်ညိ၊ သြန်နွံမူစိသြန်အိုတ်မူစိတံဂှ်လေဝ် ဒးကဵုတြုံတၠသ္ၚိပိုဲတီအိုတ်ညိ၊ ထဝ်သြန်တြုံပိုဲပ္ကောံဂွံနၚ်လဝ်တံဂှ်လေဝ် ဒးမၚ်မွဲထိၚ်ဒက်ကဵုလေပ်အိုတ်ညိ၊ အရာပိုဲဗြဴဗြဴတံသုၚ်စောဲရာန်လရာလဵုဂှ်လေဝ် ထေက်ကြိုက်ဟာဟွံထေက်ကြိုက်သွက်ဘဝဟာဂှ် ဒးနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုကၠးကၠးညိ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်တှ်ေ တြုံပိုဲဒြဟတ်ယအ်စှ်ေကၠုၚ်သိုက်သိုက်သီုကဵုပိုဲညးဗြဴတံဟွံတီမွဲသာ်ဂှ်လေဝ်ဒှ်မာန်ရ၊ အရာလဵုခိုဟ်သွက်တြုံပိုဲသွက်ဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏောၚ်တှ်ေ ညးဗြဴဗြဴတံလေဝ် ဒးမၚ်မွဲကဵုလေပ်အိုတ်တုဲ ဒးဗက်ဗဂဵုလဟဵုအာညံၚ်သ္ဂောံဂတာပ်အခေတ်တ္ၚဲဏံညိ၊ ကၠောန်ဂွံသာ်ဏံမှ တြုံဇကုပေၚ်စိုတ်မိပ်စိုတ်တုဲ ဂွံထိုၚ်သးဟီုကျာကဵုသ္ကံညးတံမာန်ဂှ် ဗြဴအဲခိုဟ်စောန်ကွေကွေံပ္ဍဲအကြာသ္ကံရဲတြုံတၠသ္ၚိပိုဲတံမာန်ရ၊ လ္ၚဵုဂှ်နွံမံၚ်ကီုတုဲ မုဆဵုမုရာန် ၚုဟ်က္ဍၚ်တန်ဟွံတော်မွဲသာ်တုဲ တော်မံၚ်ဖေက်ညးတၞဟ်သ္ပစပရေံတုဲ ပတုပ်ဗက်ညးတၞဟ်တံဂှ်လေဝ် ယဝ်ဖဵုဍေံအောန်ဏောၚ်တှ်ေ ဟွံထေက်ကဵုညးဗြဴဗြဴတံဒးဗက်ကၠောန်အာညိ၊ ယဝ်ရမိက်သ္ဂောံအရာလဵုၚုဟ်မးဍေံက္ဍၚ်ၜက်အာဏောၚ်တှ်ေ ကေတ်ကသပ်ကဵုတြုံတၠသ္ၚိဇကုညိညိတှ်ေ ဆဵုဖဵုခိုဟ်မာန်ရ၊ သွက်ညးဗြဴကၠောန်သြန်စောန်နူညးတြုံတံဂှ်တှ်ေ ဍေံအာမွဲဗီုရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ အရာလဵုခိုဟ်ဒှ်ဖဵုသွက်တြုံဇကုသွက်သ္ၚိဇကုမာန်တှ်ေ ထေက်ကဵုဒးလ္ၚတ်ကၠောန်ဗက်အာလေဝ် ဒှ်ဖဵုသွက်ပူဂဵုတြုံဗြဴဇကုရဟွံသေၚ်ဟာ ။


(၅) ဂဥုဲဒြဟတ်ဒးနွံလ္တူတြုံတၠသ္ၚိဇကုတွဵုညိ ။'ဏံဂှ်တှ်ေ ထေက်ကဵုဒးနွံလ္တူတြုံတၠသ္ၚိဆာန်ဇကုတွဵုညိ၊ ပွမတြုံဇကုစဴကၠုၚ်နူကမၠောန်ဍောၚ်ဍောၚ်ကီု ဒးပဠေဝ်လဝ်ဍာ်ဂံက်ဂံက်ဗွဲတုန်ဒးနွံရ၊ နကဵုမအရေဝ်လေဝ်စအခေတ်ကွေံကွေံတုဲ ဒးဟီုဒးကေတ်စိုတ်တြုံတၠသ္ၚိဇကုညိ၊ ညံၚ်ရံတုန်− တ္ၚဲဏံဗီုလဵုကမၠောန်စှ်ေစဗီုညိဟာဇကု၊ ယဝ်ရကမၠောန်ဟွံခိုဟ်ပရဲလေဝ်ဟွံမွယ်ကီု ဒးကၠုၚ်အလီကီုဏောၚ်တှ်ေလေဝ် မအရေဝ်ပ္ဍဵုဖျေံဂှ်လ္ပဟီုညိ၊ ထေက်ကဵုဟီုဂှ်တှ်ေ (စိုတ်လ္ပစှ်ေညိဇကု ကၠောန်ကမၠောန်တှ်ေဗီုဏံဖအိုတ်ရ ညးတၞဟ်လေဝ်ကေၚ်ဒးအလီဗီုဇကုတၟာဂလိုၚ်ရ၊ မုဟွံဒှ်ပုဟ်တုဲ ပိုဲဆက်ကၠောန်ရံၚ်ကဵုချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်တုဲဆက်ကၠောန်အာညိ သာ်ဏံပိုဲညးဗြဴဗြဴတံဒးကဵုဂဥုဲဒြဟတ်သွက်တြုံဇကုတွဵုညိ၊ တီမံၚ်လက်မွဲမ ဟီုဗျိဒေါန်မံၚ်သၟးဟိုတ်ဖဵုတၟာတၞုၚ်သော်လေဝ်ဟွံမွယ်တှ်ေ ဂဥုဲဒြဟတ်သွက်မၞိဟ်တြုံတံဂှ်ယအ်စှ်ေကၠုၚ်သိုက်သိုက်မာန်ရ၊ လဆောဝ်တှ်ေ စဴကၠုၚ်နူကမၠောန်ဗက်ဂှ်စိုပ်သ္ၚိသီုဒးလက်ဒေါန်ကဵုဗြဴတုဲ ဒှ်ဒေါသသေက်ဇဵုညးသ္ကံဗက်ဂှ် မၞိဟ်တြုံတြုံတံအာတက်ဝိုၚ်အရက်သုၚ်စဗ္ၜူဓလူဝေၚ်သြန်လေဝ်ဒှ်မာန်ရ၊ ပရေံလ္တူပရေံဂှ်လေဝ် လုပ်စိုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံမာန်လောဲလောဲရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရဏောၚ်ဟီုတှ်ေ ဂဥုဲဒြဟတ်ဏံမွဲသွုၚ်သွက်တြုံပိုဲဂွံနွံဒြဟတ်စိုတ်မာန်ဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်ဗြဴသမ္ဘာတံရ၊ တ္ၚဲဏံဗက်စအခေတ်ညိညတုဲ နကဵုဂဥုဲဒြဟတ်တၟေၚ်တၟေၚ်ဒးရေၚ်တၠုၚ်ကဵုတြုံပိုဲမာန်ဂှ်တှ်ေ ပွမဆုၚ်မေါတ်ညးသ္ကံဂှ်လေဝ်ဒးနွံထေက်ရ၊ ဂတညးဂမၠိုၚ်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲတံလ္ပကၠောန်လေဝ် စိုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိသ္ၚိတ်သ္ၚိတ်ညးမွဲဟွံဆဵုညာတ်တှ်ေ ထေက်ကဵုဒးမေါဝ်ဒးဆုၚ်တြုံပိုဲနကဵုဓဝ်မေတ္တာညိ၊ တြုံဗြဴဇကုရတှ်ေ ဍေံဟွံဗၠေတ်အာပုဟ်၊ ယဝ်ဒှ်ဖဵုသွက်ဂဥုဲဒြဟတ်တြုံဇကုကီု ဒှ်ဖဵုသွက်ဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုဏောၚ်တှ်ေ ကၠောန်အာဖန်အာလေဝ်ဟွံဗၠေတ်ပုဟ်၊ ဂဥုဲဒြဟတ်သွက်တြုံတၠသ္ၚိဇကုဟီုဂှ်တှ်ေ နွံမံၚ်ဗွဲဂမၠိုၚ်တုဲ နကဵုမအရေဝ်ကီု၊ နကဵုထ္ၜးရုပ်ရဴဟိုတ်ဖဵုနာနာသာ်ဂှ်ကီု၊ နကဵုစုက်လုက်ကီု၊ နကဵုဍာ်စၞစနာနာသာ်ဂှ်တှ်ေ ဒှ်ဂဥုဲဒြဟတ်အရာတြုံပိုဲပေၚ်စိုတ်မိပ်တှ်ေဒှ်ခိုဟ်တုဲ သွက်ညးဗြဴဗြဴတံလေဝ် ထေက်ကဵုဒးလ္ၚတ်ဒးဗဂဵုလဟဵုအာဒၟံၚ်တွဵုညးဂှ် ဒှ်နဲကဲလက္ကရဴအိုတ်ရ၊ နဲကဲနာနာလေဝ် နွံဆ(၅)တၚ်ဏံသၟးဟွံသေၚ်တုဲ အရာလဵုဒှ်ခိုဟ်ဖဵုနွံကဵုတြုံပိုဲအိန်ထံၚ်ပိုဲဏောၚ်တှ်ေ ကၠောန်အာလေဝ်ဂွံမံၚ်ဖအိုတ်ရ။


(အုပ်နိဂီု) တၚ်ပါ်ပရအ်လဝ်(၅)တၚ်တံဂှ်လေဝ် ဇၟာပ်မၞိဟ်သုၚ်စောဲဖအိုတ်ဟွံသေၚ်တုဲ ရန်လဝ်သွက်ဂကောံအိန်ထံၚ်နွံကဵုဟိုတ်ဖဵုတံဂၠိုၚ်တုဲ သွက်ဂကောံအိန်ထံၚ်ညးလ္ၚဵုတံဂှ်လေဝ် ဗၠေတ်မံၚ်ကဵုဘဝညးတံရ၊ ဟိုတ်နူကဵုဘဝညးတံဟွံဍိုက်ပေၚ်အိုတ်ပိုတ်ဒၟံၚ်နဲကဲနာနာသာ်တုဲ ဇၟာပ်ညးအဲလေဝ် ထေက်ကဵုဒးပါ်ပဲါလ္ၚတ်ဟိုတ်ဖဵုညးသ္ကံဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ အရာလဵုဒှ်ဖဵုခိုဟ်အိုတ်ပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုဂှ်တှ်ေ ဗက်ဗပေၚ်ဗဂဵုလဟဵုအာလေဝ်ဂွံမံၚ်အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ဂကောံအိန်ထံၚ်ဟီုဂှ် ဒှ်ၚုဟ်မးသွက်ဂကူဇကုမွဲတုဲ ယဝ်ရဂကောံအိန်ထံၚ်ပ္ဍဲကောန်ဂကူဂှ် ဟွံညိၚ်ဝတ်ဟွံၜိုဟ်သိုဟ်ဏောၚ်တှ်ေ ဂကူတံဂှ်လေဝ်ဟွံတဴတက်အာပုဟ်တုဲ ၜိုတ်ဆပိုဲတံဗဂဵုလဟဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံဟွံမွယ်ကဵုပြသၞာမ္ဂးတှ်ေ ပြသၞာဂကူလေဝ်ဟွံမွယ်တုဲ အရာနာနာ သွာၚ်နာနာဂကူပိုဲဂှ်လေဝ် ဗဂဵုလဟဵုအာမာန်လောဲလောဲဗီုကဵုအခိၚ်အခေတ်ကာလဒေတံမာန်လောဲလောဲရ၊ ၜိုတ်ဆဂကောံအိန်ထံၚ်မွဲဍောတ်ဏံဓဝ်ဂှ် ယဝ်ရဟွံညိၚ်ဝတ်နွံကဵုပြသၞာမ္ဂးတှ်ေ ဗီုလဵုဂကူတံဂှ်ဂွံဆက်ဗဂဵုလဟဵုအာမာန်ရော၊ အဓိကဂှ်တှ်ေ ဒးကၠုၚ်နူဂကောံအိန်ထံၚ်ကောန်ဂကူတံဂှ်ဒးနွံကဵုၚုဟ်မးမွဲတုဲ ဂကူခိုဟ်မွဲလ္တူဂၠးတိဏံလေဝ်ဂွံဒုၚ်ကေတ်ယၟုမာန်ရ ။နိဿဲ ၊ ကၠုၚ်နူပရေၚ်ဆဵုဂဗလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲ ။