တာလျိုၚ်ရုၚ်ရာမညနိကာယ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

တာလျိုၚ် ရုၚ်ရာမညနိကာယဝွံ ဒှ်အလန် မသ္ၚဳဂၠပ်သ္ပလဝ်ဒတန် ပ္ဍဲကောံဓရီုရုၚ်လၟေၚ် (၂) စၟတ်တ္ၚဲ - သက္ကရာဇ် ၁၃၇၉ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် (၈) မံက် (22/02/2018)

၁။ ညးစၟဳစၟတ်လိက်ရုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) လိက်သုၚ်စောဲပ္ဍဲရုၚ်ကီု မပ္တံလိက်လလောၚ်တြးနူရုၚ်ကီု သ္ဒးစၟဳစၟတ်။

  • (လိက်ရုၚ် သီုပိဘာသာ- မန်၊ဗၟာ၊ အၚ်္ဂလိက်၊ သ္ဒစၟဳစၟတ်ရောၚ်)

(ခ) ညးစၟဳစၟတ်လိက်ရုၚ်ဝွံ သ္ဒးဒှ်မွဲကရောံ မွဲကမၠောန်ကဵု ဂအုပ်ရုၚ်။

  • (လိက်ဂအုပ်ရုၚ်ကၠးလဝ်ကီု၊ စၟဳစၟတ်လဝ်တုဲကီု မမိက်သ္ဂးရ)

၂။ ညးဖန်ဇန်လၟေၚ်ကောံဓရီု ကေုာံ သ္ကိုပ်အသေအဟာန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) အတိုၚ်မဖျေံလဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်လၟေၚ်ကောံဓရီု သ္ဒးဖန်ဇန်ဒၞာဲ ကေုာံ ချူအစဳအဇန်။

(ခ) ကေၚ်ကာမံက်တိုန် ဂအုပ်ရုၚ်စၞောန်မ္ဂး သ္ဒးဖန်ဇန်ဒၞဲါ ကေုာံ ချူအစဳဇန်။

(ဂ) တၚ်နၚ်သ္ဂောံသဳကၠဳဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဂအုပ်ရုၚ် ကေုာံ သ္ကိုပ်အသေအဟာန်တံ ချပ်ဂၞန်တုဲ သ္ဒးစဳဇန်။

(ဃ) တၞးလိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲကီု ဗီုစၟတ်သမ္တီကီု သ္ဒးပအပ်ကုညးထိၚ်ဒဝ်ကပေါတ်ရုၚ်။

၃။ ညးရေၚ်တၠုၚ်တၞးလိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ကေုာံ တက်ဗီုစၟတ်သမ္တီ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ဇၟာပ်ကောံဓရီု သ္ဒးရေၚ်တၠုၚ် တၞးလိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ညးတိုန်စိုပ်။

(ခ) ပရေၚ်ချဳဒရိုၚ်ရုၚ် ကေုာံ ကမၠောန်မဆေၚ်စပ်တံ သ္ဒးတက်လဝ်ဗီုစၟတ်သမ္တီ။

(ဂ) တၞးလိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲကီု ဗီုစၟတ်သမ္တီကီု သ္ဒးပအပ်ကုညးထိၚ်ဒဝ်ကပေါတ်ရုၚ်

၄။ ညးဆက်ဆောံစပ်ကဵုကမၠောန်ရုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်-မ္ၚးဍုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ဒှ်ညးမတီလဝ်ကမၠောန်ရုၚ်နာနာတုဲ သ္ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ပရေၚ်ဆက်ဆောံ ဆက်စၠောံကုညးသ္အာၚ်၊ ကုဂကောံသ္အာၚ်ဂမၠိုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်-မ္ၚးဍုၚ်

(ခ) ကမ္မတဳဗဟိုဝ် (ရာမညဓမ္မာစရိယ) ကီု ဂအုပ်ရုၚ်ကီု ကဵုစၞောန်မ္ဂး ဗွဲမကိတ်ညဳကဵု ကမၠောန်ရုၚ် သ္ဒးရေၚ်တၠုၚ်။

(ဂ) နူဂအုပ်ရုၚ် ချပ်ဂၞန်ကဵုလျိုၚ်ဌာနတုဲ ကော်ဘိက်ညးသၟဟ်အစောံမာန်၊ သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်၊ ဒုၚ်တၠုၚ်ကၟုဲဆေၚ်စပ်ကဵု ဍုၚ်သ္အာၚ် ကေုာံ ပရေၚ်ဆက်ဆောံမာန်။

၅။ ညးစၟတ်သမ္တီ သီဂိုၚ်ထိၚ်ဒဝ်ကပေါတ်ကြိယာနာနာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) မပ္တံ တၞးလိက် ဗီုရုပ် ကေုာံ ကပေါတ်ကြိယာဆေၚ်စပ်ကဵုရုၚ်တံဂှ် သ္ဒးထိၚ်ဒဝ်။

(ခ) ကပေါတ်ကြိယာ ထေက်ကဵုစၟတ်သမ္တီတံဂှ် နကဵုစရၚ်အၚ် သ္ဒးချူစၟတ်သမ္တီစွံလဝ်။

၆။ ညးချူစၟတ်သမ္တီ တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ဇၟာပ်ကောံဓရီု တၚ်မဖျေံလဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်တံဂှ် သ္ဒးစၟတ်သမ္တီ။

(ခ) တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ချူစၟတ်သမ္တီလဝ်တံဂှ် ပညဳကဵုညးစၟဳစၟတ်တုဲ သ္ဒးပအပ်ကဵုဂအုပ်ရုၚ်။

၇။ ညးဂိုၚ်သြန်ရုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) သြန်သွက်သုၚ်စောဲရုၚ်တံဂှ် သ္ဒးထိၚ်ဒဝ်လဝ်။

(ခ) သြန်ကဵုစရၚ်သြန် ဂွံကိတ်ညဳမာန်ဂှ် သ္ဒးကၠောံဍမံၚ်ကဵု ညးစၟဳစၟတ်စရၚ်။

(ဂ) သြန်လုပ်၊ သြန်တိတ် ညံၚ်သ္ဂောံနွံကဵုသက်သဳမွဲ သ္ဒးချူသမ္တီလဝ်။

၈။ ညးစၟတ်စရၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ဗီုမသုၚ်စောဲလဝ်သြန် (ဝါ) သြန်လုပ် သြန်တိက်တံဂှ် သ္ဒးချူလဝ်

(ခ) သြန်ကဵု စရၚ်သြန် ဂွံကိတ်ညဳမာန်ဂှ် သ္ဒကၠောံဍမံၚ်ကဵု ညးဂိုၚ်သြန်

(ဂ) ဇၟာပ်ပ်လၟေၚ်ကောံဓရီု သ္ဒးသောၚ်စဠး စရၚ်သြန် လုပ်၊ တိတ်။

၉။ ညးလၟိၚ်ပရိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) တၚ်တုပ်စိုတ် ထေက်ကဵုလလောၚ်တြး (ပရိုၚ်) ဂှ် သ္ဒးလလောၚ်တြး(ပရိုၚ်)

(ခ) ကောံဓရီု ကာမံက်ကၠုၚ် ဂအုပ်ရုၚ်ကဵုစၞောန်မ္ဂး သ္ဒကော်ဘိက်နိမန်သၚ်ကောံဓရီု။

  • တၚ်စၟတ်- အခိၚ်ပံက်ဓနက်လိုၚ်မာန်မ္ဂး သ္ဒးကေတ်တာလျိုၚ်တြးပ္တိုန်ပရိုၚ်။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]