မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တ္ၚဲထိင်ဒဝ်သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ်ဂၠးကဝ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

A short history of World Environment Day-June 5 -ရိုဟ်ဟ်သၞာံစိုပ်ဂတု ဂျုန် (၅)မံက်မ္ဂး ဂကောံပံင်ကောံဍုင်ဂၠးကဝ် (United Nations)က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲကၠောန်သ္ပကၠုင်တ္ၚဲဝုတ်ဒိုဟ်ဂၠးကဝ်ဂှ်နူသၞာံ (၁၉၄၇)တေံမဒှ်ရ၊၊ ဂကောံUN ဝွံညံင်ဂွံသ္ပစၟတ်သမ္တီတ္ၚဲဝုတ်ဒိုဟ်ဂၠးကဝ်မာန်ဂှ်သ္ပပကောံဓရီုပ္ဍဲကဵုဍုင်သတံက်ဟုမ် (Stockholm)၊ရးနဳဂီုသွဳဒေန် (Sweden) သၞာံ(၁၉၇၂)စနူဂတုဂျုန်(၅)မံက်ဒဵုကဵု(၁၆)မံက်-ၜိုတ်ကဝိုင်(၁၀)တ္ၚဲဂှ်ကလုတ်နူဍုင်ရးနဳဂီုဂၠးကဝ်ဂမၠိုင်တအ်စဇိင်တပ်သဳကၠဳကၠုင်ပွမထိင်ဒဝ်မင်မွဲစဵုဒၞာသဘာဝ-ဂှ်ဒှ်ကၠုင်လဝ်မဒှ်ရ၊၊