ထဍိ၊ ဂစေံ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ထဍိ
Spangled drongo (Dicrurus bracteatus)
မပါ်ဂကူ အတိုင်နဲသိပ္ပံ
လောက: animalia
လပါ်ဂကူ: Chordata
ဂကောံဂကူ: Aves
လၟေင်ဂကူ: Passeriformes
ဇာတ်ဂကူ: Dicruridae
ဗဳဇဂကူ: Dicrurus

ဂစေံထဍိ (အၚ်္ဂလိက်: Drongo) ဒၞာဲလ္ၚဵု ချူ ခဍိ ဝွံ ဒှ်ဂကူဂစေံ မလုပ်လၟိဟ် ဇာတ်ဂကူ ဒိခရုရိဒါဲ (Dicruridae) မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဒေသဂမ္တဴရ၊၊ ထဍိ သီုဖအိုတ် နွံ ၂၅ ဂကူ ပ္ဍဲကဵုဗဳဇဂကူ ဒိခရုရုသ် (Dicrurus) ရ၊၊ ဂကူဂစေံထဍိ ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ဒှ်အသာ်လမ္စံက် ဟွံသေင်မ္ဂး အသာ်ပတေင်ဂၠုဂၠု၊ ဇိုင်ဂၠေအ်ရ၊၊ ဍေဟ်တအ် နွံကဵု သော်ဍုတ် မတိတ်ဒၟံင် ၜါဂွာ်၊ လ္ၚဵု နွံကဵု ဂွာ်ဗွဲမဂၠိုင်ရ၊၊ ဍေဟ်တအ် စစၟစၟောန် ဍေဟ်တအ် မရပ်ကေတ် လတူကျာ ဟွံသေင်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုတိ၊၊ ဂကူထဍိလ္ၚဵုတအ်ဂှ် လရိုဟ်ရမ္သာင်ထတ် အခိင်ကာလ မကြပ်ညောန် ကုအန္တရာဲရ၊၊ လဆောဝ်မ္ဂး သွက်ဂွံထဍေင်ပတိတ် တိရစ္ဆာန်တၞဟ် နူကဵုစၞစတုဲ ကရေဲကဵုရမ္သာင်ထတ်တ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ၊၊

==ဗမံက်ထ္ၜး== ဂစေံမရပ်စၟစၟောန်ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဂြိုပ်လပံက် ကေုာံ ရာပ်တအ်ရ၊၊ ဂကူဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ဒှ်အသာ်လမ္စံက် ဟွံသေင်မ္ဂး အသာ်ပတေင်ကၠုကၠု၊၊ ဍေဟ်တအ် နွံကဵု သော်ဍုတ် ၜါဂွာ်၊ ဂကူထဍိ ပ္ဍဲအာရှလ္ၚဵု သော်ဍုတ် နွံဂၠိုင်ကဵုဂွာ်ရ၊၊ ဍေဟ်တအ် နွံကဵု ဇိုင်ဂၠေအ်အ်တုဲ မလေပ်ဍုန် မပစူလဝ် ဇကုရ၊၊ ဍေဟ်တအ် ရပ်စစၟစၟောန် ဟိန်မပဝ်ဒၟံင် လတူကျာကီု သီုကဵု ဗက်ဂၠာဲစ ပ္ဍဲတိရ၊၊ ထဍိတအ် လဆောဝ်မ္ဂး ဟီုပတုပ်ဗက် ရမ္သာင်ဂစေံတၞဟ်ကီု သီုကဵု ရမ္သာင်တိရစ္ဆာန်ရ၊၊

ထဍိက် မလေပ်ဖျေဟ်ခၟာဲ ၜါ - ပန်မ ပ္ဍဲခပေါဲ မဒက်လဝ် လတူတၞံဆုသမၠုင်ရ၊၊ ၜိုန်ဇကုဇကောဝ်ဍေဟ်တအ် ဍောတ်ကီုလေဝ် ဍေဟ်တအ်ဂှ် ကြမ်တုဲ ဟွံဖေက်စ ညးတၞဟ်ရ၊၊ ဂစေံဇၞော်ဇၞော်တုန်လေဝ် ဍေဟ်တအ် ဂံင်လုပ်ဇဵု ယဝ်ရကၠုင်ကဵုသၞ ကုခပေါဲဍေဟ် ကောန်ဍေဟ်ရ၊၊

ဂစေံ ကေုာံ တိရစ္ဆာန်တၞဟ်တအ် မလေပ်ကဠင် ရမ္သာင်ထဍိကရေဲ ဒဒှ်ရ အန္တရာဲမကြပ်ညောန်ရ၊၊ ဂကူဂစေံထဍိ ပ္ဍဲကဵု ပြင်ဗ္တဳကလဟရိတအ်ဂှ် နမကရေဲကဵုရမ္သာင်ထတ်တ်တုဲ တိရစ္ဆာန်တၞဟ် ဖေက်လကိုတ်တုဲ ဒးပါဲကဵု စၞစဇကုရ၊၊ စၞစဍေဟ်တအ် ၂၃%ဂှ် ဍေဟ်တအ် ကလိဂွံ နကဵုနဲကဲဗီုဏအ်ရ၊၊ ဍေဟ်တအ် ဆမကဵုရမ္သာင်သၟးဟွံက သီုကဵုမဗိုတ်ဘပဠညးတၞဟ်ဏီရ၊၊ ရမ္သာင်ၜိုတ်မစၟတ်သမ္တီလဝ်မ္ဂး ဍေဟ်တအ် ပရမ္သာင် ဂွံ ၅၁ ဗီုရ၊၊

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]