မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထာမ်ပလိက်:CURRENTMINUTE

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

၂၉

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template extracts the current integer minute on two digits (between 00 and 59) from the current UTC time (as set on the Wikimedia server). The shown value should match the right hand side of ၁၃:၂၉.

This template can be substituted.

{{CURRENTMINUTE}}
Use {{subst:CURRENTMINUTE}} to substitute the current minute.
Use {{subst:CURRENTMINUTE|=}} to copy the code in a form that is ready for optional substitution in another template.
Warning:
Pages asking for the current minute often also need other parts of ထာမ်ပလိက်:Evaldemo, and different "current" templates and variables can reflect different timestamps near hh:mm:59.
[သွက်ပလေဝ်] all subsections that follow:

Type Adjustable Current Last Next
Date and Time {{time}} {{Currentdate}} (MDY)
{{Plain now}} (DMY)
{{Now}} (DMY in a complete sentence)
Date Only {{Dateonly}}
{{Datedow}}
(Has the day of the week)
{{Date}} (Chose format)
{{DATE}} (prefixed by date=)
{{TODAY}} (DMY)
{{Yesterday}}
{{Day-1}}
{{Tomorrow}}
{{Day+1}}
Time only {{Timeonly}} {{CURRENTTIME}} (12 h format)
{{CURRENTTIME24}} (24 h format)
Banners {{Right now}}
(Blue with time and number of Wikipedia articles)
{{Right now (User message)}}
(Orange with time and number of Wikipedia articles
Timestamp {{Timestamp}}
(Format YYYYMMDDhhmmss)

Unit of time Adjustable Current Last Next
SECOND {{CURRENTSECOND}}
MINUTE {{CURRENTMINUTE}}
HOUR {{Currenthour}} {{Hour-1}} {{Hour+1}}
WEEK {{CURRENTWEEKOFYEAR}}
{{CURRENTWEEKOFMONTH}}
Day of Week {{Dow}} {{CURRENTWEEKDAYNAME}}
{{CURRENTWEEKDAYABBREV}}
{{CURRENTWEEKDAY}}
{{LASTWEEKDAYNAME}}
{{LASTWEEKDAYABBREV}}
{{NEXTWEEKDAYNAME}}
{{NEXTWEEKDAYABBREV}}
MONTH {{MONTHNAME}}
{{MONTHABBREV}}
{{MONTHNUMBER}}
{{MONTH}} (zero padded)
{{Currentmonth}}
{{CURRENTMONTHABBREV}}
{{CURRENTMONTHNUMBER}}
{{CURRENTMONTHDAYS}}
{{LASTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{LASTMONTHNAME}}
{{LASTMONTHABBR}}
{{NEXTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{NEXTMONTHNAME}}
{{NEXTMONTHABBR}}
Day of Month {{Currentday}}
YEAR {{CURRENTYEARCC}}
{{CURRENTYEARYY}}
{{CURRENTISOYEAR}}
{{CURRENTYEAR}}
{{LASTYEAR}} {{NEXTYEAR}}
Day of Year {{CURRENTDAYOFYEAR}}
DECADE {{DECADE}} {{CURRENTDECADE}} {{LASTDECADE}} {{NEXTDECADE}}
CENTURY {{CENTURY}} {{CURRENTCENTURY}} {{LASTCENTURY}} {{NEXTCENTURY}}
MILLENNIUM {{MILLENNIUM}} {{Currentmillennium}}

Date and time Templates made for substitution:

[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Month:
{{Lmonth}} produces ထာမ်ပလိက်:Lmonth
{{Nmonth}} produces ထာမ်ပလိက်:Nmonth
{{LastMonth}} produces ထာမ်ပလိက်:LastMonth
{{NextMonth}} produces ထာမ်ပလိက်:NextMonth