ထာမ်ပလိက်:Christianity

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

စ္ၜောဲစ္ၜော်

ဘာသာခရေတ်ယာန်

တိုင်မဒင်

ယေသှု • ခရေတ်
နာဲယေသှု ပ္ဍဲဘာသာခရေတ်ယာန် • သၠးဂၠံဂဝ် နူဝုတ်ကညာ • မဒုင်ဂစိုတ် ပ္ဍဲတိုင်မဒင် • ဓလိုက်ကတဵု နူဂမ္စိုတ်
သၠပတ်သမ္မာ • သဇိုင်ကြက်
သၠပတ်ဓမ္မတြေံ • သၠပတ်ဓမ္မတၟိ • ခရေတ်ဝင် • သြဝါဒ
ကွေတ်ဝါဒ
ကျာ်ထာဝရ • ပိမဒှ်မွဲ (မအံက်၊ ကောန်၊ ဝိဉာဏ်သ္အးဇ္ၚး) • ၜါတ္တိဇာံ • ဝင်သာသနာ • ပတန်သာသနာ
ဝင် • ပြဝေဏဳ
မာရိ • သာဝက • ပေတလု • ပေါလဝ် • ကောန်သတာန်တာင် • လုတာ • မပလေဝ်ပ္တန်
ဍုင် ကေုာံ ဒေသ
ဂမ္စာဲ ခရေတ်ယာန် - ဍုင်မထ္ၜးလဝ် အသာ်တီုဂၠိုင်ဂှ် လၟိဟ်မၞိဟ် မလျိုင်ပတှ်ေ ခရေတ်ယာန်ဂၠိုင် (2011)