မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထာမ်ပလိက်:Infobox Korean name

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template is used to display an infobox of Korean name(s). Where used alongside another infobox it should be configured as a child module as in this edit, with no title parameter.

Usage[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{{title}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}]]
{{{caption}}}
Korean name
Hangul
{{{hangul}}}
Hanja
{{{hanja}}}
Revised Romanization {{{rr}}}
McCune–Reischauer {{{mr}}}
IPA {{{koreanipa}}}
Pen name
Hangul
{{{hangulho}}}
Hanja
{{{hanjaho}}}
Revised Romanization {{{rrho}}}
McCune–Reischauer {{{mrho}}}
IPA {{{koreanipaho}}}
Birth name
Hangul
{{{hangulborn}}}
Hanja
{{{hanjaborn}}}
Revised Romanization {{{rrborn}}}
McCune–Reischauer {{{mrborn}}}
IPA {{{koreanipaborn}}}
Childhood name
Hangul
{{{hangula}}}
Hanja
{{{hanjaa}}}
Revised Romanization {{{rra}}}
McCune–Reischauer {{{mra}}}
IPA {{{koreanipaa}}}
Courtesy name
Hangul
{{{hangulja}}}
Hanja
{{{hanjaja}}}
Revised Romanization {{{rrja}}}
McCune–Reischauer {{{mrja}}}
IPA {{{koreanipaja}}}
Stage name
Hangul
{{{hangulstage}}}
Hanja
{{{hanjastage}}}
Revised Romanization {{{rrstage}}}
McCune–Reischauer {{{mrstage}}}
IPA {{{koreanipastage}}}
Dharma name
Hangul
{{{hangulgye}}}
Hanja
{{{hanjagye}}}
Revised Romanization {{{rrgye}}}
McCune–Reischauer {{{mrgye}}}
IPA {{{koreanipagye}}}
Posthumous name
Hangul
{{{hangulph}}}
Hanja
{{{hanjaph}}}
Revised Romanization {{{rrph}}}
McCune–Reischauer {{{mrph}}}
IPA {{{koreanipaph}}}
{{{othername1}}}
Hangul
{{{hangul1}}}
Hanja
{{{hanja1}}}
Revised Romanization {{{rr1}}}
McCune–Reischauer {{{mr1}}}
IPA {{{koreanipa1}}}
{{{othername2}}}
Hangul
{{{hangul2}}}
Hanja
{{{hanja2}}}
Revised Romanization {{{rr2}}}
McCune–Reischauer {{{mr2}}}
IPA {{{koreanipa2}}}
{{{othername3}}}
Hangul
{{{hangul3}}}
Hanja
{{{hanja3}}}
Revised Romanization {{{rr3}}}
McCune–Reischauer {{{mr3}}}
IPA {{{koreanipa3}}}
{{{text}}}

All fields are optional; however, at least one of hangul, hanja, rr, and mr is required to display the infobox.

Most commonly used fields[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{Infobox Korean name
| hangul  =
| hanja   =
| rr    =
| mr    =
| koreanipa =
| context  =
| image   =
| caption  =
}}

Full version[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{Infobox Korean name
| title     =
| image     =
| image_size   =
| caption    =
|
| context    =
|
| hangul     =
| hanja     =
| rr       =
| mr       =
| koreanipa   =
|
| hangulho    =
| hanjaho    =
| rrho      =
| mrho      =
| koreanipaho  =
|
| hangulborn   =
| hanjaborn   =
| rrborn     =
| mrborn     =
| koreanipaborn =
|
| hangula    =
| hanjaa     =
| rra      =
| mra      =
| koreanipaa   =
|
| hangulja    =
| hanjaja    =
| rrja      =
| mrja      =
| koreanipaja  =
|
| hangulstage  =
| hanjastage   =
| rrstage    =
| mrstage    =
| koreanipastage =
|
| hangulgye   =
| hanjagye    =
| rrgye     =
| mrgye     =
| koreanipagye  =
|
| hangulph    =
| hanjaph    =
| rrph      =
| mrph      =
| koreanipaph  =
|
| othername1   =
| hangul1    =
| hanja1     =
| rr1      =
| mr1      =
| koreanipa1   =
|
| othername2   =
| hangul2    =
| hanja2     =
| rr2      =
| mr2      =
| koreanipa2   =
|
| othername3   = 
| hangul3    = 
| hanja3     = 
| rr3      = 
| mr3      = 
| koreanipa3   = 
|
| text      =
}}

Description of parameters[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Parameter name Description Default
title A text field at the top of the table. {{PAGENAME}}
image The filename of the image (for File:Koreageostub.svg, set "image=Koreageostub.svg".)
image_size The width of the image in px (i.e. 220px). Do not use unless necessary. frameless
caption A caption for the image; appears beneath the image.
context Context specification. Set this to "north" for North Korean articles; this will cause the box to use North Korean terms and spellings (chosŏn'gul, hancha instead of hangul, hanja). This parameter can also be set to "old" for use in articles about events that occurred before the development of North and South Korea (pre-1945); this displays the more neutral Hunminjeongeum in place of Hangul or Chosŏn'gŭl.
hangul Korean name in Hangul.
Leaving this field empty will add the page to Category:Articles needing Korean script or text.
hanja The Hanja for a given Korean name.
Leave this field empty or set to none if there is no corresponding hanja name.
Set this field to ! to add the page to Category:Wikipedia articles needing hanja.
rr The Revised Romanization of the name.
Leaving this field empty will add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
mr The McCune–Reischauer romanization of the name.
Leaving this field empty will add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
koreanipa The IPA transcriptipn of the name.
*ho Pen name replace * with
hangul, hanja, rr, or mr
*born Birth name
*a Childhood name
*ja Courtesy name
*stage Stage name
*gye Dharma name
*ph Posthumous name
*1 Other names that do not fall under the above headings.
*2
othername1 Text fields to create headings for *1 and *2. Other name
othername2
othername3
text Text displayed at bottom of infobox.
child Set child=yes to use this template inside another infobox.
headercolor A background color for title. Do not use unless necessary, e.g. to match an infobox in which this is embedded as a module. #CCCCFF

Former parameters[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

The following parameters are no longer supported by this template:

Parameter name Description Default
tablewidth The width of the infobox in px or em (raw numbers will be interpreted as px). Do not use unless necessary. 22em
color A background color for title. Now replaced by headercolor. #CCCCFF
fontcolor A font color for title. Do not use unless necessary. #000000 (black)
logo The filename of the logo (for File:Koreageostub.svg, set "logo=Koreageostub.svg".)
logowidth The width of the logo in px. Do not use unless necessary. 80px

Examples[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

TemplateData[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Infobox Korean name

This template is used to display an infobox of Korean name(s).

တမ်းပလိတ် ပါရာမီတာများ[တမ်းပလိတ် ဒေတာကို တည်းဖြတ်ရန်]

ပါရာမဳတာဖော်ပြချက်အမျိုးအစားအခြေအနေ
Titletitle

A text field at the top of the table

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Imageimage

The filename of the image (for File:Koreageostub.svg, set "Koreageostub.svg")

ယၟုမုက်လိက်မိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Image sizeimage_size

The width of the image in px (i.e. 220px). Do not use unless necessary

Numberမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Captioncaption

A caption for the image; appears beneath it

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Contextcontext

Context specification. Set this to "north" for North Korean articles; this will cause the box to use North Korean terms and spellings (chosŏn'gul, hancha instead of hangul, hanja); can also be set to "old" in articles about events that occurred before the development of North and South Korea (pre-1945); this displays the more neutral Hunminjeongeum in place of Hangul or Chosŏn'gŭl

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul namehangul

Korean name in Hangul

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanjahanja

The Hanja for a given Korean name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Revised Romanizationrr

The Revised Romanization of the name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
McCune–Reischauermr

The McCune–Reischauer of the name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul hohangulho

Hangul pen name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanja hohanjaho

The Hanja for the pen name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
RR horrho

The Revised Romanization of the pen name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
MR homrho

The McCune–Reischauer of the pen name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul bornhangulborn

Hangul born name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanja bornhanjaborn

The Hanja for the born name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
RR bornrrborn

The Revised Romanization of the born name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
MR bornmrborn

The McCune–Reischauer of the born name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul ahangula

Hangul childhood name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanja ahanjaa

The Hanja for the childhood name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
RR arra

The Revised Romanization of the childhood name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
MR amra

The McCune–Reischauer of the childhood name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul jahangulja

Hangul courtesy name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanja jahanjaja

The Hanja for the courtesy name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
RR jarrja

The Revised Romanization of the courtesy

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
MR jamrja

The McCune–Reischauer of the courtesy name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul stagehangulstage

Hangul stage name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanja stagehanjastage

The Hanja for the stage name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
RR stagerrstage

The Revised Romanization of the stage name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
MR stagemrstage

The McCune–Reischauer of the stage name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul gyehangulgye

Hangul dharma name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanja gyehanjagye

The Hanja for the dharma name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
RR gyerrgye

The Revised Romanization of the dharma name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
MR gyemrgye

The McCune–Reischauer of the dharma name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul phhangulph

Hangul posthumous name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanja phhanjaph

The Hanja for the posthumous name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
RR phrrph

The Revised Romanization of the posthumous name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
MR phmrph

The McCune–Reischauer of the posthumous name

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Other name 1 headingothername1

Heading for the other name 1

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul other name 1hangul1

Hangul other name 1

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanja other name 1hanja1

The Hanja for the other name 1

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
RR other name 1rr1

The Revised Romanization of the other name 1

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
MR other name 1mr1

The McCune–Reischauer of the other name 1

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Other name 2 headingothername2

Heading for the other name 2

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul other name 2hangul2

Hangul other name 2

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanja other name 2hanja2

The Hanja for the other name 2

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
RR other name 2rr2

The Revised Romanization of the other name 2

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
MR other name 2mr2

The McCune–Reischauer of the other name 2

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Other name 3 headingothername3

Heading for the other name 3

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hangul other name 3hangul3

Hangul other name 3

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hanja other name 3hanja3

The Hanja for the other name 3

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
RR other name 3rr3

The Revised Romanization of the other name 3

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
MR other name 3mr3

The McCune–Reischauer of the other name 3

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Texttext

Text displayed at bottom of infobox.

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipakoreanipa

IPA transcription of the name

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipahokoreanipaho

IPA transcription of the courtesy name

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipabornkoreanipaborn

IPA transcription of the birth name

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipaakoreanipaa

IPA transcription of the childhood name

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipajakoreanipaja

IPA transcription of the courtesy name

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipastagekoreanipastage

IPA transcription of the stage name

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipagyekoreanipagye

IPA transcription of the Dharma name

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipaphkoreanipaph

IPA transcription of the posthumous name

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipa1koreanipa1

IPA transcription of other name 1

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipa2koreanipa2

IPA transcription of the other name 2

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
koreanipa3koreanipa3

IPA transcription of the other name 3

Unknownမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ

See also[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Templates currently used by Infobox Korean name[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Templates formerly used by Infobox Korean name[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Tracking categories[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Other[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]