မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထ္ၜကဵု မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ခဏ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

၂၈။ ယွံခမဳတအ် ဓရ်ဂမၠိုၚ် မသအာၚ်အာ (နူသဳလ) မဇြိုဟ်နက် မဇြိုၚ်ကဵုညာတ်မာန် မဇြိုၚ်ကဵုတီမာန် မၜိုဟ်လလမ် မပြဲ မဟွံအာစိုပ်နပွမချပ်ကေတ် မဍိုန်ဍောတ်ဇိပ်ဂၠိပ် တၠပညာဂမၠိုၚ်ဟေၚ် မတီကေတ်မာန်တအ်ဂှ် နွံအိုတ်ဏီရ၊ ဓရ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ သ္ပကေတ်ဇၞော်မတ် နကဵုညာဏ်တၟေၚ် အလဵုဇကုတုဲ ဟီုတွံရ၊ ဂုဏ်တဳလမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ မဍာံစၟတ်ဂှ် မိက်ဂွံဟီုသ္ဂးတဴ ဗွဲမဍာံစၟတ်အိုတ်မ္ဂး နကဵုဓရ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်ဟေၚ် ဒးဟီုသ္ဂးရ။

ယွံခမဳတအ် တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲဂှ် ယြဴဓရ်ဂမၠိုၚ် သ္ပကေတ်ဇၞောဝ်မတ် နကဵုဉာဏ်တၟေၚ် အလဵုဇကုတုဲ ဟီုတွံရ၊ ဂုဏ်တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ မဍာံစၟတ်ဂှ် မိက်ဂွံဟီုသ္ဂးတဴ ဗွဲမဍာံစၟတ်အိုတ်မ္ဂး ယြဴနဓရ်ဂမၠိုၚ်ဟေၚ် ဒးဟီုသ္ဂးအိုတ်ရ၊ ဓရ်ဂမၠိုၚ် မဇြိုဟ်နက် မဇြိုၚ်ကဵုညာတ်မာန် မဇြိုၚ်ကဵုတီမာန် မၜိုဟ်လလမ် မပြဲ မဟွံအာစိုပ် နပွမချပ်ကေတ် မဍိုန်ဍောတ်ဇိပ်ဂၠိပ် တၠပညာဂမၠိုၚ်ဟေၚ် မတီကေတ်မာန်တအ်ဂှ် ညးဍေံအိုတ်ရော၊

ပုဗ္ဗာန္တာနုဒိဋ္ဌိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကွေတ်မဒ္ဂေတ်ဗက်လၟေၚ် သွက်ကိုပ်ကၠာ စှ်ဒ္စာံဂကူ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၂၉။ ယွံခမဳတအ် ခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု မလေပ်ချပ်ကေတ် သွက်ကိုပ်ကၠာ မစောဲလာံဂိုၚ်ကေတ်သွက်ကိုပ်ကၠာဂှ် နွံအိုတ်ရ၊ (ညးဂမၠိုၚ်ဂှ်) နိဿဲဗဒဲါကေတ်ကဵုသွက်ကိုပ်ကၠာတုဲ နကဵုဟိုတ်ဂမၠိုၚ် စှ်ဒ္စာံဂကူဟီုတွံတဴ ဂလာန်မလေပ်စၞောန်ထ္ၜးကဵု ကွေတ်မိစ္ဆာဂမၠိုၚ်မဂၠိုၚ်ဂၠၚ်အိုတ်ရ၊ တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် သ္ပဟိုတ်ကဵု မုရဴမွဲတုဲ နိဿဲဗဒဲါကေတ်ကဵု မုရဴမွဲတုဲ ချပ်ကေတ်သွက်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ်ရော၊ စောဲလာံဂိုၚ်ကေတ် သွက်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ်ရော၊ နိဿဲဗဒဲါကေတ်ကဵု သွက်ကိုပ်ကၠာတုဲ နကဵုဟိုတ်ဂမၠိုၚ် စှ်ဒ္စာံဂကူ ဟီုတွံတဴ ဂလာန်မလေပ်စၞောန်ထ္ၜးကဵု ကွေတ်မိစ္ဆာဂမၠိုၚ် မဂၠိုၚ်ဂၠၚ်အိုတ်ဂ်ှရော။

သဿဒိဌိ - ကွေတ်မဗိုန် ပန်ဂကူ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၃၀။ ယွံခမဳတအ် ခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု မၞုံကဵုကွတ် မဗိုန်ဂှ် နွံအိုတ်ရ။ (ညးဂမၠိုၚ်ဂှ်) အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ၊ ရဴဝွံ နကဵုဟိုတ်ဂမၠိုၚ် ပန်ဂကူ ပညပ်တဴအိုတ်ရ၊ တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ် မၞုံကဵုကွေတ် မဗိုန်တအ်ဂှ် သ္ပဟိုတ်ကဵုမုရဴမွဲတုဲ နိဿဲဗဒဲါကေတ်ကဵုမုရဴမွဲတုဲ အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ ရဴဝွံ နကဵုဟိုတ်ဂမၠိုၚ် ပန်ဂကူ ပညပ်တဴအိုတ်ရ။

  • သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒပဋ္ဌမ
  • သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒဒုတိယ
  • သဿတိဒိဋ္ဌိ ဝါဒတတိယ
  • သဿတိဒိဋ္ဌိ ဝါဒစတုတ္ထ