ဒဒန်မတ္တမ-မတ်မလီု

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဒဒန်မုတ္တမ - မတ်မလီု

ဒဒန်ဝွံကၠောံနူမတ္တမစိုပ်မတ်မလီု နွံကီုဂှ် ဟွံကေၚ်မိၚ်မွဲလ်ှေရ ဆ္ဂးကာလဂွံဗှ် ရာဇာဝၚ်မန်တုဲဂွံတီကေတ်ဂှ် ပ္ဍဲလက်ထက်ဨရာဇ်တပေန်ယှိုဲထဳပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ ဒဒန်ဂၠုၚ်မွဲကၠောန်ဗဒှ်လဝ် နူမတ္တမစဵုကဵုစိုပ်မတ်မလီုရ

ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် (၉၀၉) ဂိိတုပုဟ်သွက်သ္ဂောံ ဗတိုက်ပၞာန်ကဵု ဍုၚ်ဒျောဒျာ တပေန်ယှိုဲထဳဇက်ပၞာန်တိတ် နူဍုၚ်ဟံသာဝတဳစိုပ်မတ္တမတုဲ ဂွံကၠောံဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ကဵုအသံကဵုစဍုၚ်မတ္တမလ္ဂန်အိန်ကၠောန်ဒဒန်ရ လ္ဂန်အိန်စဍုၚ်မတ္တမဂှ် ဒှ်ဂကူမန်တုဲ အတိုၚ်တပေန်ယှိုဲထဳကဵုအသံဂှ်ဒးကၠောန်ဒဒန်ရ ဒဒန်လ္ဂန်အိန်ကၠောန်ဂှ် ဟိုတ်နူကၠောန်လဝ်ကဵုဂၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ကော်ဂးဒဒန်ဂၠုၚ်ရ ဒဒန်ဂၠုၚ်ဂှ်ဆၜိုတ်ကောန်ပၞာန်ကဵုပၞာန်ချေံတံရကၠောံဂွံရ။

လ္ဂန်အိန်ဂှ်ကၠောန်ဒဒန်တုဲအိုတ်တုဲ ဒဒန်ဂှ်မၞိဟ်ဓမ္မတာကီုကောန်ပၞာန်တအ်ကီု ညံၚ်ဟွံဂွံကၠောံအာကၠောံကၠုၚ်မာန်ဂှ် စဵုဒၞာလဝ်တုဲမၚ်မွဲလဝ်ရ ရန်တၟအ်ဒးစဵုဒၞာလဝ်ဂှ် လတူဒဒန်ဂှ် ကၠာဨကရာဇ်တပေန်ယှိုဲထဳ ဟွံကၠောံဏီဂှ် ညးမွဲဍောတ်လေဝ်ဟွံမိက်ကဵုကၠောံအာရ ဟိုတ်မ္ဂး - ဒဒန်သွက်သ္ဂောံကၠောံအာဗီုဒဒန်ကၠောန်လဝ်ဂှ် ကၠာကၠာတေံညးလဵုမွဲလေဝ် ကၠောဟွံမာန်ဂှ်ရ ဒဒန်ဂှ်တၟေၚ်တၟဟ်ဒှ်အသဝ်ဗွဲမလောန်တုဲ မိက်ဂွံကဵုဨကရာဇ်ကၠောံကၠာအိုတ်ရ။

ကၠောန်ဒဒန်တုဲဒှ်အိုတ်တုဲ အာပ္တီကဵုဨကရာဇ်ရ တပေန်ယှိုဲထဳလေဝ်ဂွံတီကေတ်ဒဒန်တုဲဒှ်အိုတ်ဂှ်- ဗလးဏာကောန်ပၞာန်ချေံမွဲ ကဵုအာရံၚ်ဒဒန်ဂှ်ရ ကောန်ပၞာန်ဂှ်ပၠန်ဟွံဟီုဂးဟွံအာတ်အခေါၚ် နူကောန်ပၞာန်မၚ်မွဲလဝ်ဂှ်တုဲ ပံက်ထောံပါၚ်တြၚ် စဵုဒၞာလဝ်ဂှ်တုဲ ကၠောံအာကၠောံကၠုၚ်လတူဒဒန်ဂှ်ရ။

လ္ဂန်အိန်မိၚ်ပရောဒဒှ်ဂှ် ထေဲပၞတ်တိုန်တုဲ ရပ်ကေတ်ကောန်ပၞာန်ဂှ်တုဲဗာ်ဂစိုတ်ထောံရ ရဲကောန်ပၞာန်ချေံတအ်ဂှ် ပရောလ္ဂန်အိန်ဂစိုတ်ထောံဂှ် အာပ္တီ တပေန်ယှိုဲထဳရ တပေန်ယှိုဲထဳလေဝ်ဒှ်တိုန်ပၞတ်ဒေါသတုဲ ပ္ကေါံဂွံကောန်ရဲတံတုဲ ဒစးကၠုၚ်ကဵုလ္ဂန်အိန်ရ လ္ဂန်အိန်လေဝ်တီကေတ်တပေန်ယှိုဲထဳဒစးကၠုၚ်ဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်တၟာဲ သွက်ဂွံဆက်ကွာဲဨကရာဇ်မပ္တံကဵု သၠိုၚ်ထဝ် အုပ်တဴပၠးဂၠးတံတုဲ ကၠာတပေန်ယှိုဲထဳဟွံစိုပ် အာဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ်ပ္ဍဲဘာ်တရဴရ။

တပေန်ယှိုဲထဳ‌လေဝ်လ္ဂန်အိန်ကၠုၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ်ဂှ် စိုတ်ပၞတ်ဒေါသဂှ်ဟဲအာညိရ လ္ဂန်အိန်ဆက်ကွာဲတၟာဲတံဂှ် ဒုၚ်ကေတ်တဲတုဲ သၟာန်လ္ဂန်အိန်ဟိုတ်မ္ဒးဂစိုတ်ထောံကောန်ပၞာန်ညးတေံဂှ်ရ လ္ဂန်အိန်လ္ၚောဝ်ပတီတပေန်ယှိုဲထဳဂှ်

"ယွံဨကရာဇ်-ဒဒန်ဝွံကၠောံနူမတ္တမဒဵုမတ်မလီုဂှ် နူဒတန်ကဝ် ညးမွဲလေဝ် ဂွံကၠောန်ခၞံမာန်ဂှ် ဟွံမွဲရ ကြဳဇှ်အာနုဘဴတၠညးအဲဍိက်ကၠောန်အံၚ်ဇၞးအာဒဒန်ဝွံရ ဟိုတ်နူဒဒန်ဂှ်တၟေၚ်တၟဟ်ဒှ်အသဝ်ဗွဲမလောန်တုဲ ကၠာဇကုဨကရာဇ်ဟွံကၠောံအာဏီဂှ် ညးမွဲလေဝ်ဟွံမိက်ကဵုကၠောံအာ အဲဍိက်ဖျေံလဝ်စိုတ်တုဲ စဵုဒၞာလဝ်ရ ကောန်ပၞာန်တၠညးဂှ် ဟွံအာတ်အခေါၚ်ဟွံဟီုဂးကဵုအဲဍိက်တုဲပံက်တြၚ် စီယဵုလဝ်ဂှ်တုဲကၠောံအာကၠောံကၠုၚ်ဂှ် အဲဍိက်ပၞတ်တိုန်စိုတ်တုဲ ဂစိုတ်ထောံ ဍာံဍာံရ အဲဍိက်ဂှ်သရာဲတၠအစောန်ရောၚ် အဲဍိက်လုတ်ကီု ဒးကီုဂှ် တၠညးဂတာဇိုၚ်ကျာ် နကဵုညာဏ်ဗစာရဏာကေတ်ရ အဲဍိက်ထေၚ်ဂှ် အဲဍိက်ဒးရ အဲဍိက်ဖျေံလဝ်စိုတ်ရ။"

တပေန်ယှိုဲထဳမိၚ်လ္ဂန်အိန်လ္ၚောဝ်ပ္တီဂှ်တုဲ စိုတ်ပၞေတ်ဂှ်ဟဲအာရ တပေန်ယှိုဲထဳစိုပ်မတ္တမညာတ်ဒဒန်တုဲဆဵု ဒးအစဳအရေၚ်ဒဒန်ဂှ်တုဲ ထိုၚ်သးလ္ဂန်အိန်ရ ကဵုလာပ်သကာကုလ္ဂန်အိန်ပၠန်ရ ကာလကၠောံၜဳဂှ် တၠညးဍိုက် လှဴဂါရေချေံဂှဴ ဝုန်ဒၚ်ဂမၠိုၚ်ကၠောံ ကဵုဒဒန်ရ စိၚ်လ္ၚဵုကၠောံကဵုဖံၚ် စိၚ်လ္ၚဵုၜဳၚ်ကၠောံၜဳရ။


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်ဝွံ-နိဿဲလဝ် လိက်နာဲထဝ်သောန်မဒှ်ရ။