ဓဝ်ပတေဟ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

(ဓဝ်ပတေဟ်)

နိဒါလိက်

ဓဝ်ပတေဟ်ဟီုဂှ် ဇၟာပ်ဂကူဘာသာနွံမံၚ်ဖအိုတ်တုဲ ဓဝ်ပတေဟ်တံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံနွံကဵုၚုဟ်မးဂတာပ်အခေတ်မွဲမာန်ဂှ် ဒးနွံကဵုနဲကဲပြံၚ်သၠာဲ ဒးနွံကဵုကဵုနဲကဲဗဂဵုလဟဵုဗီုကဵုအခိၚ်အခေတ်ကာလဒေသတုဲ ဖဵုဍေံဂွံဆဵုကေတ်ဂတမတ်မာန်တုဲ ပိုဲတံဟွံဒးမၚ်ဘဝဂတတေံကီုရ၊ ပိုဲတံဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသမွဲတုဲ ဓဝ်ပတှ်ေတံဏံဂှ်လေဝ် ပါကၠုၚ်မံၚ်နူအခိၚ်လဵုလေဝ် မၞိဟ်မွဲမှလဴကဵုဟွံမာန်တုဲ ယဝ်ပိုဲမိက်သ္ဂောံတီဟိုတ်ဖဵုကၠးကၠးဏောၚ်တှ်ေ ဂၠံၚ်ဍာန်အပါပိုဲဂေါတမညးလးလဝ်သွက်ပိုဲကောန်တံဂွံဆက်ကွာ်အာဂှ် အာလ္ၚတ်ပါ်ပါဲဗ္စာရဏာဏောၚ်တှ်ေ ဂွံဆဵုကေတ်သွဟ်သွက်ဘဝပိုဲတံဒှ်မံၚ်ပြသၞာပ္ဍဲတ္ၚဲဏံလေဝ်ဒှ်မာန်ရ။


ဓဝ်ပတေဟ်နာနာဗီုကဵုပိုဲကောန်ဂကူတံပတေဟ်မံၚ်တံဂှ်လေဝ် အပါပိုဲညးဟွံဗ္တောန်လဝ်တုဲ ယဝ်ရညးဟွံဗ္တောန်လဝ်ဏောၚ်တှ်ေ အရာပိုဲတံမပတေဟ်မံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ်ဒှ်အာသၟးသၟးရ၊ ဓဝ်ပတေဟ်တံဏံဂှ် သာ်လဵုလေဝ်ကၠုၚ်နူကျာ်တြဲသ္ပပရိနိဗ္ဗာန်တုဲအာမှ ညးတၠပညာမွဲဂကောံမွဲဗဝဝ်တံ ရန်စဖဵုသွက်ပူဂဵုညးတံကီု သီုကဵုပူဂဵုဂကူဂကောံညးတံအိုတ်တုဲ သၠာဲကၠုၚ်က္ဍဟ်ပိုဲမၞိဟ်တံ ဂွံအာပတေဟ်ကေတ်ဓဝ်ပတေဟ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်တံဏံအိုတ်ရ၊ ဓဝ်ပတေဟ်တံဏံလေဝ် သုၚ်စောဲလဝ်နဲကဲ(စိတ္တဝိဇ္ဇာ)ပညာစိုတ်အိုတ်တုဲ ရံၚ်ကဵုဟိုတ်ဖဵုပူဂဵုမွဲတံဂှ်တုဲ ထ္ၜးကၠုၚ်ပြယာဲနဲကဲနာနာသာ်လပါ်စိုတ်တေံအိုတ်တုဲ သွက်သ္ဂောံဂွံစလာပ်ဗဇဴအောန်ကဵုဂၠိုၚ်နာနာသာ်နွံတုဲ ဓဝ်ပတေဟ်တံဏံလ္တူဂၠးတိဏံလေဝ် ပြံၚ်သၠာဲဗဂဵုလဟဵုကၠုၚ်မွဲခေတ်ကဵုမွဲအခေတ်တုဲ စကၠုၚ်အခေတ်သွက်ညးပတေဟ်ပြဟ်ပြဟ်တံဂှ်ကီု၊ သွက်ညးစိုတ်ဍိုန်လျတုဲဖေက်စလောဲတံဂှ်ကီု၊ သွက်ညးအစောံစရာဲအောန်ဟွံမွယ်ကဵုဝိရဳယတံဂှ်အိုတ်တုဲ အိုတ်ကၞောတ်ဏောၚ်ဟီုတှ်ေ လုပ်ဒၞက်ဓဝ်ပတေဟ်တံဏံအိုတ်ရ၊ လ္ၚဵုဂှ်သြန်အိုတ်ဒးအလီလေဝ်နွံ လ္ၚဵုဂှ်ၜိုတ်သြန်ဟွံအိုတ်ကီုလေဝ် မိက်သ္ဂောံဂွံစလာပ်ထိုၚ်သးလပါ်စိုတ်တေံလေဝ်နွံအိုတ်ကီုရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေၚ်ရ ကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံဂှ်လေဝ် ပတေဟ်ကေတ်အိုတ်ဂှ် ဣဏံရဒှ်နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲဇေတ်ဇေတ်လေဝ်ဟီုမံၚ်ပေၚ်ပြးအိုတ်ရ၊ လ္ၚဵုဂှ်ဟီုဏာ ဣဏံရကျာ်တြဲပိုဲညးဗ္တောန်လဝ်ဍာံဍာံ သာ်ဏံလေဝ် သီုကဵုလကျာ်ခမဳသၚ်ခရှ်တံ ဟီုဂးကေတ်ထိုၚ်သးစွံၚုဟ်မးလ္တူဓဝ်ပတေဟ်တံဏံအိုတ်ရ။


ဓဝ်ပတေဟ်တ္ၚဲဏံအရာဟိုတ်ဖဵုအောန်ဟွံမွယ်တံဂှ်လေဝ် နွံကၠုၚ်ကဵုဣိဓိ နွံကၠုၚ်ကဵုပွမဒုၚ်တဲပ္ဍဲညးတၠပညာတံလေဝ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်အရိုဟ်တ္ၚဲအိုတ်တုဲ သွက်ညးနွံသၟဝ်ကောန်ကွးကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်လေဝ် ဒးပတေဟ်ဗက်အာညးတံမွဲဍာန်မွဲဂၠံၚ်တုပ်တုပ်အိုတ်ရ၊ ဓဝ်ပတေဟ်ဟီုဂှ် ၜိုန်ရဒှ်အခေါၚ်ပူဂဵုကီုလေဝ် ယဝ်ဒးပါ်ပဲါပ္တိတ်ဟိုတ်ဖဵုဍေံဏောၚ်တှ်ေ ဂွံကၠုၚ်ၜါဟိုတ်ဖဵုသာ်ဏံကီုရ၊ (၁)ဂှ်တှ်ေ ပတေဟ်ဒးတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဖဵုသွက်ပူဂဵုမွဲတၠ၊ (၂)ဂှ်ပၠန်တှ်ေ ပတေဟ်တုဲဟေၚ် ဖဵုလီုကၠုၚ်အလုံဂကူမွဲ၊ တၚ်မွဲဂှ်တှ်ေ အခေါၚ်ပတေဟ်ပူဂဵုနွံတုဲ ပတေဟ်တုဲတှ်ေ စိုတ်ညိၚ်ၜိုဟ် သြန်လေဝ်ဟွံအိုတ်ဟွံဒးအလီဏောၚ်တှ်ေ ပတေဟ်အာလေဝ်ဟွံဗၠေတ်ပုဟ်၊ ဆဂး ယဝ်အခေတ်ဍေံပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ်ယျတှ်ေ ဟိုတ်ဖဵုနွံကၠုၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ ယဝ်ရပိုဲတံဟွံနှဴရဴအာကဵုဟိုတ်ဖဵုမ္ဂးတှ်ေ ဒှ်ကၠုၚ်မၞိဟ်တမြအ်ဂတညးလောကတံလေဝ်ဒှ်မာန်ရ၊ တၚ်ၜါဂှ်တှ်ေ ပတေဟ်တုဲဟေၚ် ကလေၚ်စန်ဒက်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကဵုညးဂမၠိုၚ်ဗက်ပတေဟ်အာဗီုဇကုပတေဟ်ဂှ်အိုတ်တုဲ ယဝ်ရဟွံမွယ်ကဵုဟိုတ်ဖဵုဏောၚ်တှ်ေ ညးလောကတံ ညးဂၠးတိတံ ဟွံလုပ်သၞောဝ်နဲကဲသိပ္ပံတုဲ ဓဝ်ပတေဟ်ပိုဲတံဂှ်လေဝ် အိုတ်ကၠုၚ်အခေတ် ဗက်အခေတ်ဟွံဂတာပ်တုဲ ဂကူဂှ်လေဝ်ဟွံတဴတက်ကျကၠုၚ်အခေတ်မာန်လောဲလောဲရ။


(၁) ဓဝ်ပတေဟ်ပူဇဴကလောဲသရာဲ၊

ပရေၚ်ဓဝ်ပတေဟ်ကလော်ခ္မုဲသရာဲတံဂှ် တ္ၚဲဏံဒှ်အာအခိုက်ကၞာပြဝေဏီမွဲလေဝ်ဟီုစဂွံရ၊ ပရေံလေဝ်ဟွံဟီု ခိုဟ်လေဝ်ဟွံသ္ဂးတုဲ ယဝ်ရဖဵုနွံဆဵုကၠးဏောၚ်တှ်ေ ပတေဟ်အာလေဝ်ဟွံဗၠေတ်ပုဟ်၊ ယဝ်ပိုဲပတေဟ်တုဲ ဖဵုလီုလာ်ကၠုၚ်ကီု ဒးအာအလီကီု ဒှ်ကၠုၚ်ပြသၞာညးသ္ကံဏောၚ်တှ်ေ ဟွံပတေဟ်တှ်ေဒှ်ခိုဟ်မာန်ရ၊ ဓဝ်ပတေဟ်လ္ၚဵုတံဂှ် ကၠောန်ဏာဟိုတ်နူကဵုစိုတ်ဂွံညိၚ်ဓဝိၚ်ဂွံအောန်ကၠိုဟ်ပတေဟ်ကေတ်စိုတ်သာ်ဏံတုဲ ညးတံလေဝ်ပတေဟ်ကၠောန်အာတုဲ ယဝ်ဂွံဖဵုလပါ်ဏောၚ်ဟီုတှ်ေ ကၠောန်အာပတေဟ်အာလေဝ်ဂွံမံၚ်တုဲ ဣဏံဟီုဂှ် ဒှ်ဓဝ်ပတေဟ်အခေါၚ်ပူဂဵုမွဲနွံတုဲ ကၠောန်ဂွံချပ်ဂွံထ္ၜးရုပ်ရဴဂွံပေၚ်ပေၚ်ရ၊ ကဏ္ဍလ္ၚဵုဂှ်ပၠန် ယဝ်ဒးအာပတေဟ်မ္ဂးတှ်ေ ဒးနွံကဵုခရိတ်အ္စာဒးစုတ်ကၟာဲၚုဟ်မးမူစိနွံတုဲ ဒးဖအိုတ်သြန်တုဲမှ အရာဓဝ်ပတေဟ်ပိုဲတံဂှ် အ္စာတံအ္စာသဝ်တံ ထ္ၜးပြယာဲလွဳအာဟီုလဴအာဟိုတ်ဖဵုဓဝ်ပတေဟ်တံဂှ်တုဲ အိုတ်ကၞောတ်ယဝ်ရဒှ်ကၠုၚ်ဖဵုခိုဟ်မွဲတုဲ ပိုဲဏံပေၚ်စိုတ်ၜိုတ်ၚုဟ်မးသြန်အိုတ်အာဂှ်တှ်ေ အခေါၚ်ပူဂဵုတံရ၊ ဆဂး ယဝ်ရပတေဟ်အာတုဲ သြန်လေဝ်အိုတ် ဖဵုလေဝ်မုဟွံညာတ်သွက်သှ်ပြသၞာတံဂှ်ကီု ညံၚ်ကဵုဒးအာအလီစိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တှ်ေ ဓဝ်ပတေဟ်တံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ကဵုဟွံမွယ်ဗဗွဲဓဝ်လေဝ်ဒှ်မာန်တုဲ ထေက်ကဵုပိုဲတံဒးနှက်ကလေၚ်ထောံညိ။


ဓဝ်ပတေဟ်အရာပိုဲတံဟွံဆဵုတံဏံဂှ် ဗၠေတ်အာဖအိုတ်လေဝ်ဟွံသေၚ်တုဲ သဘာဝပိုဲမၞိဟ်တံတှ်ေ ဓဝ်ပတေဟ်ဒးနွံဗီုညးဗီုအဲတုဲ သွက်သ္ဂောံဒှ်တသိုက်စိုတ်မွဲချိန်ခဏဂှ်ကီု ယဝ်ကၠောန်တုဲဟွံဇီုလပိုက်ကဵုညဂမၠိုၚ် ဟွံသိုၚ်ပ္တိုန်ပြသၞာကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံတှ်ေ ဟွံဗၠေတ်ကၠောန်အာဂွံလၟေၚ်ပူဂဵုရ၊ ဆဂး ယဝ်ရဒှ်အာကဵုဂကောံကဵုဂကူဏောၚ်ဟီုတှ်ေ ဓဝ်ပတေဟ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ထ္ၜးသက်သဳသာဓကလပါ်ပညာသိပ္ပံတံဟွံဂွံတုဲ ယဝ်ရပိုဲတံအာပတေဟ်မံၚ်ပေၚ်ပြးဟွံမွယ်ကဵုဟိုတ်ဖဵုဏောၚ်တှ်ေ ဓဝ်ပတေဟ်ပိုဲဏံဂှ် ဟွံဂတာပ်အခေတ်ဗၠေတ်သၞောဝ်သွက်ဂကူမွဲဂွံတဴတက်အာမာန်ဂှ် လဇုဲကၠုၚ်သွက်ဂကူဇကုသိုက်သိုက်ကီုရ၊ ဓဝ်ပတေဟ်ကလောဲခ္မုဲသရာဲတံလေဝ် ဒှ်ဓဝ်ပတေဟ်ပူဂဵုမွဲမွဲကီု ပူဂဵုလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ်လေဝ်ဟွံပတေဟ်နွံကီုတုဲ ညးတံသုၚ်စောဲအာဘဝလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲလေဝ် ပြသၞာလေဝ်အောန်မံၚ်ဏောၚ်တှ်ေ ဓဝ်ပတေဟ်ပူဇဴကလောဲသရာဲတံဂှ်လေဝ် ယဝ်ရဟိုတ်ဖဵုဍေံနွံအောန်ဏောၚ်တှ်ေလေဝ် ဟွံဒးပတေဟ်အာဖအိုတ်လေဝ်ဂွံမံၚ်ရ၊ ပိုဲဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာမွဲတုဲ ဟွံပတေဟ်ဏာဖအိုတ်လေဝ်ဒှ်ဟွံမာန်တုဲ ဓဝ်ပတေဟ်မွဲဂှ်ဒှ်ကၠုၚ်ဆီပတိုဟ်ဇုတ်စၞာံလတေၚ်ပိုဲတုဲယျတှ်ေ ပတေဟ်အာလေဝ်ဟွံဗၠေတ်တုဲ ဆဂး တ္ၚဲဏံပိုဲကောန်ဂကူတံ နွံစိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ်အခေတ်ကာလဒေသလဵုဂှ်လေဝ်ဒးကၠိုဟ်လဝ်ကီုတုဲ တ္ၚဲဏံသိပ္ပံဂတာပ်အခေတ်အာၜိုတ်လဵုဂှ်လေဝ် ထေက်ကဵုဒးလ္ၚတ်ပါ်ပဲါလဝ်ကီုတှ်ေဒှ်နဲကဲခိုဟ်မွဲတုဲ သွက်သ္ဂောံဂွံဗဂဵုလဟဵုအာဓဝ်ပတေဟ်ပိုဲကောန်ဂကူတံဂှ်ညံၚ်ဂွံဂတာပ်အခေတ်မွဲတုဲ ဗွဲကြဴဂှ်တှ်ေ ညးတၞဟ်ဟွံဒးဟီုလက်စဴစဇကုဂှ်(တမြအ်)ဏံမွဲရ၊ တမြအ်ညးတၞဟ်ဟီုဂှ် သ္ပစပရေံလက်ဒေါန်ဟွံသေၚ်တုဲ အဓိပ္ပါဲဍေံဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ဟွံမွယ်ကဵုပွမပြံၚ်သၠာဲ၊ မၞိဟ်ဟွံမွယ်ကဵုနဲကဲဗဂဵုလဟဵုတုဲ ညးတၞဟ်ကော်စတမြအ်မွဲရ၊ တမြအ်ဗီုပိုဲကၠိုဟ်ဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ဟွံပေၚ်ဒ္ကေဝ်မွဲတုဲကော်စတမြအ်မွဲဗီုကီုရ။


ပတေဟ်လေဝ်ခိုဟ် ဟွံပတေဟ်လေဝ်ခိုဟ်မံၚ်အိုတ်တုဲ အရာလဵုကၠောန်တုဲစိုတ်သောၚ်ဟွံမွယ်ကဵုပြသၞာဗွဲလက္ကရဴမ္ဂးတှ်ေပတေဟ်အာအိုတ်ညိ၊ အဓိကဂှ်တှ်ေ ပိုဲတံဒးရံၚ်ကဵုအခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် နွံဒှ်မံက်ကၠုၚ်ၜိုတ်လဵုဂှ် ညံၚ်ဂွံကိတ်ညဳကဵုအခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ပိုဲတံဒးနွံကဵုပွမပြံၚ်သၠာဲ ဒးနွံကဵုပွမဗဂဵုလဟဵုဒၟံၚ်လၟိုၚ်အခိၚ်အခါတုဲ ဒးဒှ်မၞိဟ်နွံကဵုဗဟုသုတညံၚ်ဂွံဂတာပ်အခေတ်မွဲမာန်ဂှ် ဇၟာပ်ဇၟာပ်ယာဇိုၚ်ဂါံအာဂှ်လေဝ် ဒးနွံကဵုသတိ ဒးနွံကဵုသမာဓိ ဒးနွံကဵုနဲကဲနာနာမာန်တုဲ ဓဝ်ပတေဟ်ပိုဲတံနွံမံၚ်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲဖအိုတ်တံဂှ်လေဝ် သဘာဝမွဲဟေၚ် ဍေံကဵုကၠုၚ်သွဟ်ကေတ်ကေတ်သိုက်သိုက်ရ၊ ဆဂးဂှ် ပိုဲတံလ္ပပတေဟ်အရာလဵုတေံမွဲလပါ်တွဵုညိ၊ ယဝ်ရစိုပ်ပိုဲဟဳဇွောဝ်အာကဵုဓဝ်ပတေဟ်မွဲလပါ်ဏောၚ်တှ်ေ အရာဟိုတ်ဖဵုတံဂှ်နွံအောန်ကၠုၚ်တုဲ ဒှ်မၞိဟ်ဟွံဂတာပ်အခေတ်ကီု ဒှ်မၞိဟ်တမြအ်မွဲကီုဒးဒုၚ်ကော်ယၟုရ၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံ ကွာ်ဍာန်ဒးဂၠံၚ်လဒေါဝ်မွဲတၞုၚ်ဏောၚ်တှ်ေ အရာအိုတ်သီုဂှ် ကဵုကၠုၚ်သွဟ်သွက်ပိုဲဏံဇေတ်ဇေတ်ဂၠံၚ်ဍာန်ဘဝပိုဲတံသီုညးဖ္အိုတ်မာန်လောဲလောဲရ၊ (နူစပိုဲဍောတ်ဍောတ်တေံဂှ် မူပရောပိုဲဖေက်ကလော်ကွေံကွေံရ၊ တ္ၚဲဏံပိုဲဇၞော်ဂေါဝ်တိုန်ကၠုၚ်တုဲ ပွမဖေက်ဂှ်အောန်ကၠုၚ်ကီု လ္ၚဵုဂှ်ဟွံဖေက်ကလော်လေဝ်ဒှ်ကၠုၚ်ရ၊) ဟိုတ်ဖဵုဍေံကၠးကၠးသောၚ်သောၚ်ဂှ်တှ်ေ နူဍောတ်တေံဂှ် ဇကုဟွံမွယ်ကဵုနဲကဲချပ်ပါ်ပါဲကီု ဟိုတ်ဖဵုခိုဟ်ပရေံဗၠေတ်ဒးလေဝ် တၚ်သၟာန်သွဟ်ဟွံမွယ်တုဲ ကောန်ၚာ်မွဲတီမံၚ်ဖေက်မွဲမရ၊ တ္ၚဲဏံဒှ်ကၠုၚ်မၞိဟ်ဇၞော်တုဲ ဖေက်ဂှ်အောန်အာတုဲ ဟိုတ်နူနွံကဵုကဵုဟိုတ်ဖဵုစွံအဓိကသွက်ဘဝတုဲ ဖေက်ဂှ်အောန်ကၠုၚ်ကီုရ၊ ဣဏံလေဝ် ဟိုတ်ဖဵုခိုဟ်မွဲကဏ္ဍကီုရ။


အရာပိုဲတံဒးပတေဟ်ပူဇဴကလော်သရာဲတံဂှ် ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတဴပတေဟ်ဓဝ်ကျာ်အပါပိုဲဏောၚ်တှ်ေ ဒှ်ဖဵုဆဵုကေတ်ရုပ်ရဴကၠးကၠးမာန်ရ၊ ဓဝ်ကျာ်ဟီုဂှ်လေဝ် ညးဓဝ်ကျာ်အဲလေဝ်ဓဝ်ကျာ်ဟွံဂွံပုဟ်တုဲ ယဝ်ဟိုတ်ဖဵုနွံအောန်တုဲ ဟီုဂးသ္ပစၞကၠုၚ်နူဓဝ်ကျာ်လေဝ်ပတေဟ်တဴဂွံဖအိုတ်ဟွံသေၚ်တုဲ လဆောဝ်လဆောဝ်တှ်ေ ဒးအာလလီအိုတ်အာသြန်လေဝ်နွံပေၚ်ပြးရ၊ အရေဝ်ဗ္တောန်အပါပိုဲဂှ်တှ်ေ ယဝ်ရကၠောန်သွက်ဘဝမ္ဂးတှ်ေ အရာနာနာလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲဂှ်ဒးလောဲသွာဖအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဟွံလောဲသွာကျာတ်မံၚ်တွဵုဏောၚ်တှ်ေ ဣဏံဂှ်ဒှ်နဲကဲအပါပိုဲဟွံသေၚ်တုဲ ဒှ်ညးဟွံမာန်စိုတ်ဇကု တော်လဝ်ကဵုစိုတ်ညးတၞဟ်သၟး ဂွိၚ်ဖေက်ဟွံဂွံထိုၚ်သးဂတမုက်မတ်ညးဂမၠိုၚ်ကီု ဂွံၚ်ဖေက်ညးတၞဟ်သ္ပစပရေံအိုတ်တုဲ ပေဲပြိုၚ်ပ္ကာဘဝ ပေါဲပြိုၚ်ပ္ကာန်စိုတ်ဂၠုဓီုကၠုၚ်ပ္ဍဲဘဝကီု အရာဓဝ်ပတေဟ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ဒ္ဂေတ်ဗက်ဟွံဂတာပ်အခေတ်အိုတ်တုဲ ဘဝပူဂဵုပိုဲဏံကီု ဘဝကောန်ဂကူပိုဲဏံကီု သီုကဵုဘာသာပိုဲဏံလေဝ် စှ်သၞာံကၠံသၞာံလ္ၚီသၞာံလေဝ် ဟွံမွယ်ကဵုပွမပြံၚ်သၠာဲတုဲ နွံဒၟံၚ်မွဲဒၞါဲဂှ်တွဵုလၟိုန်ထာဝရရ။


အိုတ်ကၞောတ်ဏောၚ်ဟီုတှ်ေ ပူဇဴကလောဲသရာဲတံဂှ် တိုန်တဴကဵုဓဝ်ပတေဟ်ပူဂဵုညးမွဲကဵုမွဲအိုတ်တုဲ ဟွံကဵုညးတံပတေဟ်လေဝ်ဟွံဂွံရ၊ ဓဝ်ပတေဟ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ပတေဟ်တုဲဟေၚ်စိုတ်ညိၚ်စိုတ်ၜိုဟ်စိုတ်ခိုဟ်အိုတ်တုဲ ပတေဟ်တုဲဟွံဒှ်ပြသၞာဗွဲကြဴ ပတေဟ်တုဲသြန်ဟွံအိုတ်ဟွံဒးအလီတှ်ေ ဒှ်နဲကဲသွက်ဘဝလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲဂွံစဵုဒၞာပြသၞာနာနာဒှ်လုပ်ကၠုၚ်လပါ်စိုတ်တေံခိုဟ်မွဲကီုရ၊ ဣဏံဂှ် လုပ်ပၞောန်ဂၠံၚ်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာမွဲကဏ္ဍဆေၚ်စပ်ကဵုစိုတ်ပိုဲမၞိဟ်တံတုဲ စိုတ်မွဲဟေၚ်စဳရေၚ်ဖန်ဗဒှ်ကဵုဘဝပိုဲတ္ၚဲဏံနာနာသာ်ကီု အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ဂှ်လေဝ် ကၠုၚ်နူကမၠောန်ပူဂဵုဂှ်ကၠောန်ကေတ်ကေတ်တုဲ သီုဖ္အိုတ်ဂှ်ကၠုၚ်နူစိုတ်သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်ရ၊ အတိက်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ဂွံကျေဝ်ဒးပဠေဝ်စိုတ်ဏံလေဝ်ဒးဍာံကွေံတုဲ ဂဥုဲဒြဟတ်သွက်စိုတ်ဓဝ်ပတေဟ်နာနာတံဂှ်လေဝ်သုၚ်စောဲဂွံဂတာပ်အခေတ်တုဲ ဒှ်ဖဵုပ္ဍဲသွက်ညးဂမၠိုၚ်စဵုကဵုတ္ၚဲဏံအိုတ်ရ၊ ဆဂး ပိုဲဒးပတေဟ်ဓဝ်ပတေဟ်တံဏံဖအိုတ်ဟွံသေၚ်တုဲ ဒးထုဲနှဴအာကဵုနဲကဲအခေတ်သိပ္ပံဟိုတ်ဖဵုကဵုဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ ပံၚ်နှဴသုၚ်စောဲစကာဗဂဵုလဟဵုအာတုဲ ဟိုတ်ဖဵုသွက်ဘဝ ၚုဟ်မးသွက်ဘဝ ဆဵုကေတ်ရုပ်ရဴကၠးကၠးမာန်ရ။


(၂) ဓဝ်ပတေဟ်ကုသဵု၊

ဓဝ်ပတေဟ်ကုသဵုဏံဂှ်လေဝ် ဇၟာပ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာသၟးဟွံသေၚ်တုဲ မၞိဟ်နွံမံၚ်လ္တူဂၠးတိဏံသီုဖ္အိုတ်လေဝ် ကုသဵုခိုဟ်ကမ်ခိုဟ်နွံဗၟိက်မံၚ်သီုညးဖ္အိုတ်ကီုရ၊ ကုသဵုနွံကုသဵုခိုဟ်ဏံကၠုၚ်နူလဵုရောဂှ်လေဝ် ပိုဲကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံထေက်ကဵုဒးတီလဝ်ကၠးကၠးအိုတ်ညိ၊ ကုသဵုနူအတိက်တေံကၠောန်လဝ်ခိုဟ်ပရေံတုဲ ကဵုကၠုၚ်ဖဵုပ္ဍဲဘဝပိုဲတ္ၚဲဏံဂှ်မွဲ၊ မွဲပၠန်ဂှ်တှ်ေ ကၠုၚ်နူပိုဲဏံဒးကၠောန်ကေတ်ကေတ်နကဵုအစောံစရာဲပိုဲဏံဟေၚ်ရ၊ အတိက်တေံပိုဲဏံတီဟာကုသဵုနွံကုသဵုဟွံမွယ်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရတှ်ေ ပ္ဍဲကဵုစက္ကမိဏေတ်နာဍဳဏံဂှ် နဒဒှ်ဂၠံၚ်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဂၠံၚ်တပ်အးအိုတ်မွဲတၞုၚ် ပိုဲကောန်တံကွာ်ဗက်အာတပ်တပ်ဓဝ်ဓဝ်မ္ဂးတှ်ေ ဣဏံရကုသဵုခိုဟ်အိုတ်ရ၊ ပိုဲဏံဒးနွံကဵုနဲကဲပြံၚ်သၠာဲ ဒးနွံကဵုနဲကဲဗဂဵုလဟဵု ဒးနွံကဵုဓဝ်ပတေဟ်တြေံကဵုသိပ္ပံပံၚ်နှဴသ္ပထောံမွဲတုဲ ဟိုတ်ဖဵုခိုဟ်သွက်ဘဝပိုဲပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံဂှ်တုဲ အစောံစရာဲမၞိဟ်မွဲကၠောန်ဒှ်အာစိုပ်ကေတ်ဂွံဂှ်တှ်ေ ကုသဵုဇကုပိုဲဘဝပိုဲ ပိုဲဏံဟေၚ်ပြုပြေၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ကေတ်ဏောၚ်တှ်ေ ဣဏံရဒှ်ကုသဵုဇေတ်ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဍာန်အပါပိုဲရ၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံအာပတေဟ်မံၚ်ကုသဵုနူအတိက်တေံသၟးလေဝ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ ကုသဵုအတိက်နွံဟာဟွံမွယ်ဟာဂှ်တီကေတ်ဟွံမာန်တုဲ ယဝ်ရဒှ်ကၠုၚ်ဗီုပိုဲဏံချပ်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲတံဟီုစကုသဵုနူအတိက်တေံနွံခိုဟ်ရ၊ ယဝ်ရဗီုပိုဲတံချပ်လဝ်ဟွံဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂးတှ်ေ ပိုဲတံဟီုဏာကုသဵုနူအတိက်တေံအောန်ဟွံမွယ်တုဲ ကုသဵုပရေံကွေံကွေံရ၊ ဇေတ်ဇေတ်တေံဂှ်တှ်ေ ကုသဵုပရေံကုသဵုခိုဟ်ဂှ် ကၠုၚ်နူစထ္ၜးရုပ်ရဴကမၠောန်တုဲအာရဟွံသေၚ်ဟာ၊ ကၠာဟွံစရပ်ကမၠောန်ဏီဂှ် ညးမွဲမှဟွံတီကုသဵုနွံကုသဵုဟွံမွယ်ပုဟ်၊ အိုတ်ကၞောတ်တှ်ေ ဒးမၚ်ရံၚ်ကမၠောန်တုဲမှဂွံတီကုသဵုနွံဟွံမွယ်အိုတ်ရ၊ ယဝ်ဒှ်သာ်ဏံတှ်ေ ကမၠောန်ဂှ် ယဝ်ပိုဲကၠောန်နွံကဵုနဲကဲဗဂဵုလဟဵု နွံကဵုပွမကၠိုဟ်စိုတ်ဂတာပ်အခေတ်ပ္ဍဲကမၠောန်ဂှ်တုဲ ဣဏံရကုသဵုပိုဲခိုဟ်ဒၟံၚ်တွဵုရဟွံသေၚ်ဟာ၊ ဟီုဏာမွဲဗီုပၠန်တှ်ေ ကုသဵုခိုဟ်ပရေံဂှ် ဍေံကၠုၚ်နူကဵုကမၠောန်ပိုဲဏံမကၠောန်ဏာတံဂှ်ဖအိုတ်ရ ။


ဓဝ်ပတေဟ်ဟီုမံၚ်ကုသဵုနွံကုသဵုဟွံမွယ်ဂှ် ညးလဵုမွဲလေဝ်ကဵုသက်သဳသာဓကဍေံကၠးကၠးဟွံမာန်အိုတ်တုဲ အိုတ်ကၞောတ်တှ်ေဟေၚ် ဒးကလေၚ်မၚ်ဗဵုရုပ်ရဴကမၠောန်ပိုဲမၞိဟ်တံဂှ်တုဲမှဂွံတီကုသဵုနွံကုသဵုဟွံမွယ်ဗီုဏံဗွဲတုန်− လ္ၚဵုဂှ်ဟီုမံၚ်ပိုဲပတေဟ်ကုသဵုမွဲသာ်ရဂး ဗီုဏံလေဝ်နွံတဴဗဝ်သအဝ်အိုတ်တုဲ ယဝ်ရပိုဲတံမုလေဝ်ဟွံစကၠောန်ကမၠောန်မွဲမွဲအရာရာမွဲမွဲဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဖဵုဏောၚ်တှ်ေ ကုသဵုပရေံခိုဟ်ဂှ်တီကေတ်ဟွံမာန်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲတံမံၚ်ထောံမးမးမုလေဝ်ဟွံပ္တိတ်အစောံစရာဲမ္ဂးတှ်ေ ကုသဵုပရေံမံၚ်တွဵုလၟိုန်ရ၊ ညံၚ်ရဴရဲကံက်ချေဝ်ကံက်ထဳတံဂှ်ကီုရ၊ အခိၚ်ကံက်ဒးတှ်ေ ဟီုကုသဵုခိုဟ်ရ၊ ယဝ်ရကံက်ဗၠေတ်ဟွံဒးမ္ဂးတှ်ေ အဲကုသဵုဟွံမွယ်ဟီုဂးပၠန်ရ၊ ယဝ်ရဟွံကံချေဝ်ကံက်ထဳမံၚ်ထောံမးမးဏောၚ်တှ်ေ ချေဝ်တံထဳတံဒးဗၠေတ်ကၠုၚ်ကဵုပိုဲဏံမာန်ဟာ ဟိုတ်ဖဵုသာ်ဏံဆဵုကေတ်ရသွဟ်ဍေံကၠးကၠးရ၊ ကံက်ထဳကံက်ချေဝ်တံလေဝ် ဒးကၠုၚ်နူထ္ၜးကမၠောန်တုဲမှဂွံတီချေဝ်ဒးထဳဒးဟေၚ်ရ၊ ရဲညးကံက်ချေဝ်ကံက်ထဳတံဂှ်လေဝ် ညးလဵုတီကေတ်ကၠးကၠးရောဇကုကုသဵုနွံဏောၚ်ဂစာန်ကံက်မံၚ်ချေဝ်ကံက်မံၚ်ထဳဂှ်ရော? ယဝ်ရတီကၠးအလန်ဏံဒးဏောၚ်တှ်ေ သွံသ္ၚိသွံကၠအ်တုဲကံက်တှ်ေဟွံခိုဟ်ဟာ၊ ဟိုတ်နူတီကေတ်ဟွံမာန်ဂှ်ရကုသဵုကုသဵုဟွံမွယ်ဂှ်တုဲ ဒးကံက်အာဗီုစိုတ်ဒှ်သံသယအောန်ဂၠိုၚ်ၜိုတ်သြန်နွံပ္ဍဲထိုၚ်ပဠောအ်အိုတ်ရ၊ လ္ၚဵုဂှ်ဟီုမံၚ်ဂွံမံၚ်ဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်တေံမွဲညးချေဝ်ဒးမံၚ်တွဵုဏောၚ်ဂး၊ ယဝ်ရပိုဲကလေၚ်ရံၚ်ကေတ်ဟိုတ်ဖဵုကၠးကၠးဏောၚ်တှ်ေ ရဲဟွံကေၚ်ကံက်ချေဝ်ထဳတံဂှ်ဒးမံၚ်ထဳချေဝ်ကီုဟာ၊ ရဲကေၚ်ကံက်တံဂှ်ဟေၚ်ရကေၚ်ဒးနွံရ၊ ကံက်မံၚ်ဍေံတွဵုဏောၚ်တှ်ေ စှ်လှ်ေမွဲလှ်ေတှ်ေတဝ်ဒးအာကီုလေဝ်နွံရ၊ လ္ၚဵုဂှ်အတိုၚ်မွဲအာယုက်လေတ်ကေၚ်ဒးဟွံမွယ်နွံရ၊ လ္ၚဵုဂှ်ကံက်ထဳမွဲတၞးဓဝ်ဂှ်ပိုက်ဒးအာလေဝ်နွံရ၊ ဟိုတ်ဖဵုတံဏံဂှ် ကုသဵုခိုဟ်နွံတုဲ ဒးအာပိုက်အာဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဍေံတဝ်တပ်အာကဵုဇကုတုဲ ပိုဲဟီုစကုသဵုပိုဲခိုဟ်ရ၊ လ္ၚဵုဂှ်ကံက်မံၚ်စှ်သၞာံတုဲ ဒးအာမွဲအလန်လေဝ်နွံရ၊ ယဝ်ရတီကၠးကုသဵုဇကုနွံဏောၚ်တှ်ေ လောန်ကၠုၚ်ဒ္စိတ်သၞာံပြၚ်ပြၚ်တံဂှ် မူပဒးဖအိုတ်မံၚ်သြန်ကံက်ချေဝ်ကံက်ထဳဏီရော၊ မၚ်ကံက်ကေတ်ပ္ဍဲပေၚ်စှ်သၞာံတ္ၚဲဂိတုလဵုဂှ်တှ်ေဟွံခိုဟ်ဟာ၊ အရာတီကၠးကေတ်ဟွံမာန်တုဲ ပတေဟ်ကာန်ကမ်ဟီုစတုဲ ကံက်အာပေၚ်ပြးဗီုအၚာပ်စိုတ်ပူဂဵုတံဂှ်ရ၊ မဂၞန်ပိုဲကံက်မံၚ်ဂှ် ယဝ်ဟွံမွယ်မ္ဂးတှ်ေ ကံက်ဒၟံၚ်အလုံဍုၚ်မွဲလေဝ် မၞိဟ်ဂွံပိုက်အာဒးအာဟွံမွယ်ရ၊ ဟိုတ်နူကဵုမဂၞန်ဒးဂှ်နွံတုဲ ကံက်မံၚ်ဇကုမွဲဓဝ်လေဝ်ဟွံသေၚ်တုဲ မၞိဟ်မွဲဟွံသေၚ်မၞိဟ်မွဲဒးပိုက်တွဵုဟေၚ်ရဟွံသေၚ်ဟာ၊ ဓဝ်ပတေဟ်တံဏံဂှ်လေဝ် ပိုဲဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာရဂှ် ကၠိုဟ်စိုတ်ဗၠေတ်ဗၠန်မံၚ်စဵုကဵုတ္ၚဲဏံဏီရ၊ ကံက်ထဳကံက်ချေဝ်ဟွံခိုဟ်ဟွံသေၚ်ပုဟ် ၜိုတ်ဆပုၚ်စှ်ေညးဟီုဂှ်ကံက်ဝေၚ်အိုတ်ညိ၊ ယဝ်ဟွံဝေၚ်ဟွံကံက်တှ်ေပဵုခိုဟ်ရ၊ မသြန်ဒးကံက်ချေဝ်ထဳဇၟာပ်ဒ္ကေဝ်တံဂှ် စွံလဝ်ပ္ဍဲစေဝ်မွဲမတုဲ ပေၚ်သၞာံမ္ဂးတှ်ေ ပိုဲကရေက်ကေတ်တုဲ ဂွံကၠုၚ်သြန်ဗွဝ်တုဲ ပိုဲစွံကေတ်စိုတ်ဣဏံရချေဝ်ပိုက်ထဳပိုက်တှ်ေဟွံတၟေၚ်ဟာ၊ နဲကဲဏံဂွံတီကၠးကၠးရတုဲ ဟွံဒးဒှ်သံသယမွဲသာ် ပေၚ်သၞာံဗက်ဂှ်ဂွံဏောၚ်ပိုက်ဏောၚ်တွဵုရ၊ ယဝ်ရပိုဲမိက်ဂွံပိုက်ဒးဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်တှ်ေ ကံက်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်စုတ်လဝ်ပ္ဍဲစေဝ်ကဠာဂှ်တုဲ ဂွံကၠုၚ်ပိုက်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်မာန်ဗွဲစၟန်ဨကန်တရ။


ဓဝ်ပတေဟ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်စဵုကဵုတ္ၚဲဏံပိုဲကောန်ဂကူမန်တံသုၚ်စောဲမံၚ်ဏီတံဂှ်တှ်ေ ၊ ညံၚ်ရဴဥပမာဥပမေယျ−−−ကပှ်ဂွံသြန်မွဲဒ္ကေဝ်လေဝ်ဟီုစကံသဵုခိုဟ်၊ ညးတၞဟ်လောတ်ဇကုဟွံလောတ်စှ်ေဂှ်လေဝ်ဟီုစကုသဵုခိုဟ်၊ ညးတၞဟ်ဟွံဂွံကမၠောန်ဇကုဂွံကမၠောန်ဂှ်လေဝ်ဟီုစကုသဵုခိုဟ်၊ သဗ္ဗအိုဿီုနာနာလေဝ် ဟီုစိုပ်အာကဵုကုသဵုခိုဟ်ပရေံဖအိုတ်ရ၊ စၞးဟီုကုသဵုခိုဟ်ပရေံဂှ်တှ်ေ ယဝ်ပိုဲသၠာဲထောံမအရေဝ်ဂတာပ်အခေတ်သုၚ်စောဲဂွံဂှ်တှ်ေဟွံခိုဟ်ဟာ၊ ညံၚ်ရဴတုန်− အဲမတ်ကေက်ခိုဟ်ကွေံကပှ်ဂွံသြန်မွဲဒ္ကေဝ်၊ သသိအဲခိုဟ်မံၚ်ရအဲဟွံလောတ်စှ်ေဗီုညးတၞဟ်ကီု၊ အစောံစရာဲအဲနွံဂၠိုၚ်နူညးတၞဟ်တွဵုအဲမွဲဓဝ်ဂွံကမၠောန်၊ သာ်ဏံယဝ်ရပိုဲတံချပ်မ္ဂးတှ်ေ ကုသဵုခိုဟ်ပရေံဂှ်ဟွံဒးဟီုစိုပ်အာရတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်လညာတ်တၟိဓဝ်ပတေဟ်တၟိဂတာပ်အခေတ်သုၚ်စောဲဂွံတုဲ ပိုဲတံထေက်ကဵုဒးပြံၚ်သၠာဲ ထေက်ကဵုဒးဗဂဵုလဟဵုမှ ဓဝ်ပတေဟ်နာနာတံဂှ် ဂွံနွံကၠုၚ်ဖဵုခိုဟ်မွဲရ။


ဓဝ်ပတေဟ်တံဏံဂှ်လေဝ် ညံၚ်သ္ဂောံလုပ်အာပ္ဍဲကၠေၚ်က္ဍဟ်သၟတ်တ္ၚဲဏံမာန်ဂှ် မပ္တံကဵုစံၚ်အ္စာတံကီု၊ အ္စာတွံဓရ်တံဂှ်ကီု လကျာ်တွံဓရ်တံဂှ်ကီု၊ ထေက်ကဵုဒးပါ်ပရအ်ကဵုဗဟုသုတသွက်ကောန်ဂကူဇကုဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်မာန်တှ်ေဒှ်နဲကဲခိုဟ်ဂတာပ်အခေတ်ရ၊ သာ်ဏံဟွံသေၚ်မ္ဂးတှ်ေ ကဵုညးတအ်အာပတေဟ်မံၚ်ကုသဵုသၟးဟိုတ်ဖဵုနွံအောန်ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံမ္ဂးတှ်ေ ၚုဟ်မးမၞိဟ်မွဲ အစောံစရာဲမၞိဟ်မွဲဂွံပြံၚ်သၠာဲလိုက်ဂၠးတိဏံမာန်ဂှ်ဒှ်အာဟွံမာန်ရ၊ တွံဓရ်ဟီုဂှ်ဒှ်ခိုဟ်မွဲသွက်ဂဥုဲဒြဟတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံတုဲ ဂဥုဲဒြဟတ်ဂွံကလၚ်လဝ်ဓရ်တံဂှ် ယဝ်ရသုၚ်စောဲစကာဂွံပ္ဍဲဘဝလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံမာန်တှ်ေ ဂဥုဲဒြဟတ်ဏံဂတာပ်အခေတ်မွဲသွုၚ်တုဲ ညံၚ်ရဴဂဥုဲဒေဝတဴသၟိၚ်အိန်တံဗီုပိုဲဟီုဂးမံၚ်ဂှ်ရ၊ ကလၚ်ဓရ်တုဲဒးနွံကဵုနဲကဲပြံၚ်သၠာဲ ကလၚ်ဓရ်တုဲဒးနွံကဵုနဲကဲဗဂဵုလဟဵုအာတုဲ အရာလဵုဍေံကၠေံပိုတ်အိုတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲစိုတ်ညးကလၚ်တံဂ်ှကီု၊ ကလၚ်ဓရ်တုဲဒးကၠောန်စမ်တ္ၚဲဂှ်ကီု၊ ဂဥုဲဒြဟတ်သီုဖ္အိုတ်ကၠုၚ်နူဓရ်တံဂှ်တှ်ေ ကော်စကမၠောန်မွဲရ၊ ကမၠောန်ဂှ်ဟေၚ်ကဵုဖဵုသွက်ညးကလၚ်တံဂှ်တုဲ ယဝ်ကမၠောန်ခိုဟ်ဒှ်ဖဵုသွက်ဘဝလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲညးကလၚ်တံဂှ်တှ်ေ နဲကဲဏံဂှ်ဂတာပ်အခေတ်ရ၊ အ္စာတွံဓရ်တံလေဝ်တီကၠးကလၚ်ဓရ်ကၠောန်ကုသဵုတုဲဂွံတိုန်သွဝ်ဂွံလုပ်နိဗ္ဗာန်မ္ဂးတှ်ေ ကၠာဟွံဂွံချိုတ်ဏီဏံဂှ် ထေက်ကဵုဘဝညးတံဒးဆဵုဍုၚ်သွဝ်ဒးဆဵုနိဗ္ဗာန်ကၠာတှ်ေခိုဟ်တဴမာန်ရ၊ တီကၠးမံၚ်ရတှ်ေချိုတ်တုဲဂွံတိုန်ဍုၚ်သွဝ်ဂွံလုပ်နိဗ္ဗာန်မ္ဂး ပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံ မိဏေတ်နာဍဳစက္ကဏံလေဝ် ဒးကဵုညးတံစုက်လုက်ကဵုသွဝ်နိဗ္ဗာန်ကီုတှ်ေဂတာပ်အခေတ်ကွေံရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ဓဝ်ပတေဟ်ဗၠေတ်ဗၠန်မံၚ်ညိညတံဂှ်လေဝ် ဒှ်မံၚ်ပြသၞာပ္ဍဲဘဝလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲညးတံသီုဟွံတီတဴမွဲသာ်တုဲ ညးလဵုဒးပဠေဝ်ထောံဓဝ်ပတေဟ်တံဏံဂှ်တှ်ေတီကေတ်မာန်အိုတ်ရ၊ ယဝ်ရပတေဟ်ဗၠေတ်တုဲ ကၠောန်ကမၠောန်ထ္ၜးကမၠောန်လေဝ်ဗၠေတ်အာရ ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ ဓဝ်ပတေဟ်ကုသဵုဏံ ဂွံဗဒှ်ကဵုပိုဲဍာံဍာံကၠးကၠးမာန်အရေဝ်ဗွဲလက္ကရဴဂှ်တှ်ေ ဒးကၠုၚ်နူကမၠောန်ပိုဲတံမကၠောန်ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံရ၊ ဍုၚ်သွဝ်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်ဍုၚ်နရက်တံဂှ်လေဝ် ဍေံနွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံရ၊ တ္ၚဲလဵုပိုဲတံဆဵုစိုတ်ပိုဲဏံကၠးကၠးဓဝ်ဓဝ်တပ်ပ်သောၚ်သောၚ်မ္ဂးတှ်ေ တ္ၚဲတေံရပိုဲတံဆဵုသွဝ်နိဗ္ဗာန်နရက်ဇေတ်ဇေတ်ရ။


(၃) ဓဝ်ပတေဟ်ပွမတော်ဆရံၚ်စ၊

ဓဝ်ပတေဟ်ပွမရံၚ်စောတော်ဆတံဏံဂှ်လေဝ်သှ်ေနွံဒၟံၚ်စဵုကဵုတ္ၚဲဏံတုဲ ဆက်သှ်ေအာဏီဏောၚ်ဂှ်လေဝ်ဆဵုကေတ်ကၠးကၠးရ၊ ဆိုက်ဗ္ဒက်စဳကၠးပ္ဍဲဗိုက်ပိဗေဒၚ်ပန်ညံၚ်ရဴမၞိဟ်တမၠာတေံဂှ်ဍေံအာမွဲဗီုတုဲ ညးတံတော်ဆရံၚ်တ္ၚဲဗြဲရံၚ်အခိၚ်အခါကာလခိုဟ်ပရေံ ညးတံတော်ဆနကဵုသဘာဝနွံဟိုတ်ဖဵုခိုဟ်မွဲတုဲ သုၚ်စောဲအာပ္ဍဲကာအရာသိုၚ်သ္ၚိသ္ပခမဳပယျၚ် အရာတိတ်တရဴစဴဍုၚ်၊ အရာသိုၚ်ခၞံဘုက်ဘာသီကျာ်ပ္တိုန်ဍုၚ်ကွာန်ဗွဲတုန်တံဂှ်လေဝ် ညးတံစကာတော်ဆကေတ်အခိၚ်ညံၚ်သ္ဂောံလုပ်သၞောဝ်ညးတမၠာတံသ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်တုဲ ညးတံတော်ဆပတေဟ်ကေတ်သာ်ဏံရ၊ ညံၚ်ရဴလိက်လောသိဒ္ဓိလောကသိပ္ပံဂှ်ကီု လ္ၚတ်ကေတ်နဲကဲညးချူစွံလဝ်ပ္ဍဲလိက်တံဂှ်တုဲ အရာကေၚ်ကာနာနာဒးနွံကဵုတ္ၚဲဂိတုအခိၚ်အခါကာလဒေသတုဲ ကၠောန်ကာပ္တုဲဖဵုဂှ်လေဝ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏံသုၚ်စောဲဒၟံၚ်အိုတ်ရ၊ နဲကဲဓဝ်ပတေဟ်သာ်ဏံဂှ် ဟွံရန်လဝ်ဖဵုမွဲသာ်တုဲ ဒၞာဲလ္ၚဵုတံဂှ်လေဝ် လုပ်သၞောဝ်နဲကဲဂတာပ်အခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ်နွံကဵုဟိုတ်ဖဵုသုၚ်စောဲခိုဟ်ကွေံကွေံရ။


ဓဝ်ပတေဟ်ပွမတော်ဆရံၚ်စပ္ဍဲမၞိဟ်အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ ဗီုနူတြေံကၠာတေံဟွံသေၚ်အိုတ်တုဲ ပြံၚ်သၠာဲအာနဲကဲနာနာပြယာဲနာနာသာ် လပါ်ပညာစိုတ်တံၚ်ကေတ်နၚ်တုဲ ညးတံထ္ၜးဟိုတ်ဖဵုညံၚ်သ္ဂောံဂတာပ်အခေတ်ဂှ်ကီုတုဲ ဒှ်သွက်ဂွံဂယျိုၚ်အာလမျီုနကဵုကမၠောန်ပွမရံၚ်စဏံမွဲကမၠောန်လေဝ်နွံတဴဗဝ်သအဝ်ရ၊ အ္စာရံၚ်စဗွဲမဂၠိုၚ်တံဂှ်တှ်ေ သုၚ်စောဲလဝ်နဲကဲပညာစိုတ်ကော်စိတ္တဝိဇ္ဇာဂတာပ်အခေတ်မွဲတုဲ ဒှ်သွက်ညးအခေတ်တ္ၚဲဏံဂွံပတေဟ်စအာလောဲလောဲသွာသွာရ၊ ဍာံလေဝ်နွံဟွံဍာံလေဝ်နွံဂွံမိၚ်ဂှ်ကီု ယဝ်ရကလေၚ်ရံၚ်ကေတ်ဟိုတ်ဖဵုကၠးကၠးသောၚ်သောၚ်ဏောၚ်တှ်ေ အ္စာတော်ရံၚ်စတံဂှ် ညးတံရံၚ်နကဵုရုပ်သာ်ပူဂဵုကၠုၚ်ရံၚ်စဂှ်ကီု ရံၚ်ကဵုကဆံၚ်သၠုၚ်သဝ်ဂှ်ဝါတ်လောဲဂှ်ကီု၊ ရံၚ်ပြသၞာတၚ်သၟာန်ပူဂဵုကၠုၚ်ရံၚ်စတံဂှ်တုဲ အ္စာရံၚ်စတံဂှ်လေဝ် ချိၚ်တော်ကေတ်နကဵုပညာစိုတ်ၜိုတ်အစောံစရာဲနွံတုဲ နကဵုဗဟုသုတကေၚ်ဆဵုကေၚ်ညာတ်ဒှ်လီုလၟေၚ်လၟေၚ်ဗွဳဗွိုၚ်ညးလောကတံသီုဖ္အိုတ်တုဲ ကဵုတဴသွဟ်တော်ဆအာပေၚ်ပြးညံၚ်သ္ဂောံကိတ်ညဳကဵုပူဂဵုကၠုၚ်တော်ဆရံၚ်စတံဂှ်ရ။


ဒးစွံသံသယမွဲအ္စာရံၚ်စတံဒးဟီုမံၚ်လၟိုန်ကာလဂှ်တှ်ေ လအ်ကဵုပြဟ်အောန်ကဵုဂၠိုၚ်ဒးနွံဒးဒှ်ဏောၚ်သာ်ဏံကီု၊ ညံၚ်ရဴဥပမာတုန်− လအ်ကဵုပြဟ်ဗှ်ေဒးအလီပရေၚ်သြန်ဏောၚ်ဏးစွံသတိညိ၊ ယဝ်ရတ္ၚဲယးတေံဒးအလီမ္ဂးတှ်ေ အရေဝ်အ္စာရံၚ်စဂှ်ဒးဍာံစၟတ်ရ၊ ယဝ်ရယးကလဳတေံဟွံဒးအလီမ္ဂးတှ်ေ ၜိုတ်မွဲသၞာံၜါပိသၞာံဒးအာအလီမ္ဂးတှ်ေ အရေဝ်အ္စာရံၚ်စဂှ်ဒးဍာံစၟတ်ပၠန်ရဟွံသေၚ်ဟာ၊ လအ်ကဵုပြဟ်ယဝ်ရပိုဲဏံသာသ္ပအ်ဏောၚ်တှ်ေ ဟွံဒးအာရံၚ်စလေဝ်ပိုဲတံတီကေတ်မံၚ်တုဲတုဲရ၊ ဇေတ်ဇေတ်တေံဂှ်တှ်ေ အ္စာရံၚ်စတံဟွံတီကၠးတုဲတှ်ေ ထောံလဝ်မအရေဝ်ညံၚ်ညးပီုဇာကကီုရ၊ အခိၚ်ဒးတှ်ေကေတ် ဟွံဒးတှ်ေဆက်ပီုအာပၠန်၊ အရာတၞဟ်တၞဟ်တံဂှ်လေဝ် အ္စာရံၚ်စတံသုၚ်စောဲလဝ်နဲကဲသာ်ဏံပြံၚ်သၠာဲအာပြယာဲနာနာတုဲ ကၠဟ်ထောံလတ်မအရေဝ်သွက်ညးကၠုၚ်ရံၚ်စတံဂှ်ဖအိုတ်ရ၊ လ္ၚဵုဂှ်လုပ်ကၠုၚ်ကဵုအ္စာရံၚ်စဗက်ဂှ် ကျိုၚ်လဝ်ဂၠိက်ပဠောအ်လေဝ်စာ်ထောၚ်ဟွံသ္အးဇ္ၚးဂှ်ကီုတုဲ ကၠာဟွံဂွံတော်ရံၚ်စဏီဂှ် အ္စာရံၚ်စတံဟီုထောံကၠာဂှ် ဂိတုဏံပြသၞာပရေၚ်သြန်ပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂး ယဝ်ရတဝ်တပ်အာကဵုပူဂဵုကၠုၚ်ရံၚ်စတံဂှ်ဏောၚ်တှ်ေ ပတေဟ်အာဂၠိုၚ်တိုန်ရ၊ အေအ္စာဏံမုမညးဂွံတီအဲဒှ်မံၚ်ပြသၞာပရေၚ်သြန်ဂး၊ ဇေတ်ဇေတ်တေံဂှ်တှ်ေ ရံၚ်ကေတ်ဗီုလအာကၠုၚ်ပူဂဵုဂှ်တုဲ သွဟ်ဏာလောဲလောဲသွာသွာမာန်ရ၊ ဗီုဏံဗွဲတုန်။


စနူရံၚ်စတုဲဒှ်ဗက်ဂှ်တှ်ေ ဒးပလေၚ်အန္တရာဲနာနာဗီုတေံသာ်ဏံအ္စာရံၚ်စတံဆဝ်မ္ၚုဟ်ရ၊ ဒၞာဲဏံလေဝ် သြန်အိုတ်ခရိတ်ကၟာဲအ္စာသၟးဟွံကတုဲ နာနာသာ်ဒးဆက်အိုတ်အာနကဵုပြယာဲအ္စာရံၚ်စတံဂှ်ပၠန်ရ၊ နဲကဲရံၚ်စအခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ တုပ်ကဵုချိၚ်ကေတ်ကီုရ၊ ရံၚ်စမၞိဟ်ကၠံတှ်ေ ဒးဍာံတွဵုရမၞိဟ်မွဲသာ်ဏံတုဲ မၞိဟ်ဟွံပတေဟ်လေဝ်နွံ မၞိဟ်ပတေဟ်ယာက္ဍိုဟ်ဟွံမာန်တံဂှ်လေဝ်ပေၚ်တဴဗဝ်သအဝ်ရ၊ နဲကဲခိုဟ်အိုတ်နဒဒှ်ဂၠံၚ်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာမ္ဂးတှ်ေ ဘဝပိုဲဇကုပိုဲရပိုဲဟွံတီပြသၞာပိုဲမ္ဂးတှ်ေ အာသၟာန်ညးတၞဟ်တုဲ ဗီုလဵုညးတၞဟ်ဂွံတီကေတ်မာန်ရော၊ ဇကုပိုဲဘဝပိုဲပြသၞာပိုဲတှ်ေ ပိုဲဏံညးမွဲဟေၚ်ရတီကၠိုဟ်ကၠးအိုတ်နူညးတၞဟ်ဂှ်တုဲ ပိုဲကဵုပိုဲလေဝ်တော်ဆရံၚ်စကေတ်ကေတ်လေတ်ဆဵုမံၚ်ကၠးကၠးရဟွံသေၚ်ဟာ၊ ယဝ်ဒှ်သာ်ဏံတှ်ေ ပြသၞာပိုဲလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲကီု၊ ဒဒိုက်ပိုဲတံလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲဂှ်ကီု၊ ဒးအလီဒးကမၠတ်တံဂှ်ကီု၊ အိုဿီုနာနာသာ်ပ္ဍဲပြသၞာဘဝပိုဲတံဂှ်တှ်ေ ဍေံကၠုၚ်နူကမၠောန်ပိုဲ ဍေံကၠုၚ်နူအရေဝ်ပိုဲ ဍေံကၠုၚ်နူကသပ်လညာတ်ပိုဲတံဏံတုဲ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဖဵုခိုဟ်ဖဵုပရေံပ္ဍဲဘဝပိုဲဏံကီုရ၊ ကသပ်ပိုဲပိုဲပဠေဝ် အရေဝ်ပိုဲပိုဲပဠေဝ် ကမၠောန်ပိုဲပိုဲပဠေဝ်ညံၚ်ဂွံနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုဂတာပ်အခေတ်မာန်ဂှ် ဒှ်နဲကဲရံၚ်စအ္စာအိန်ဗြီုဒေဝတဴတံရဣဏံ။


ကေတ်ၜိုတ်ဏံကၠာရအဴ၊ ဂွံအခိၚ်တှ်ေဆက်ချူအာပၠန်ဏောၚ် ။


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]