ပညာစိုတ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Jump to navigation Jump to search

ပညာစိုတ် (စိတ္တဗေဒ) ဟီုဂှ် ဒှ်ဝိဇ္ဇာကတ်လ္ၚတ် အကာဲအရာ ကေုာံ စိုတ်ရ။ ပညာစိုတ်ဂှ် ပါလုပ် ပွမကတ်လ္ၚတ် စိုတ်တီ ကေုာံ စိုတ်ဟွံတီ သီုကဵု ပွမဒုၚ်စသိုၚ် ကေုာံ မကူချပ်တအ်ရ။ It is an academic discipline of immense scope. Psychologists seek an understanding of the emergent properties of brains, and all the variety of phenomena linked to those emergent properties, joining this way the broader neuroscientific group of researchers. As a social science it aims to understand individuals and groups by establishing general principles and researching specific cases.