မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပရိဗ္ဗာဇက ကထာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

၁။ အဲဍိက် ဂွံမိၚ်လဝ် ရဴသာ်ဝွံရ -

ပ္ဍဲကာလမွဲအခိၚ် တဳလမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ မွဲဟာန်ကေုာံ ခမဳဂမၠိုၚ်မဂၠိုၚ် မၞုံဗၞတ် မသုန်ကၠံ က္ညအာတရဴအဓာန် မဂၠိုၚ်သ္ၚောဲ ပ္ဍဲအကြာဍုၚ်ရာဇာဂြိုဟ် ကဵုဍုၚ်နာဠန္ဒရ၊ ပြဘာဇ် သုပ္ပိယလေဝ် မွဲဟာန်ကေုာံ မၚ်ဗၠာဲဗြဟ္မဒတ္တ မဒှ်ကွး အာတဴတရဴအဓာန်မဂၠိုၚ်သ္ၚောဲ ပ္ဍဲအကြာဍုၚ်ရာဇဂြိုဟ် ကဵုဍုၚ်နာဠန္ဒရ။

၂။ ပ္ဍဲကာလဂှ် တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ မွဲဟာန်ကေုာံခမဳသၚ် သွက်ဂွံဇူဒီုမွဲဗ္တံ ပ္ဍဲဇြပ်မဒှ်ဒၞဲါသ္ၚိပွေၚ်သၟိၚ် (ဥဒျာန်) အမ္ဗလဋ္ဌိကာဂှ် ပြာပ်လုပ်အာရ၊ ပြဘာဇ်သုပ္ပိယလေဝ် မွဲဟာန်ကေုာံမၚ်ဗၠာဲ ဗြဟ္မဒတ္တ မဒှ်ကွးဂှ် သွက်ဂွံဇူဒီုမွဲဗ္တံ ပ္ဍဲဇြပ် မဒှ်ဒၞဲါသ္ၚိပွေၚ်သၟိၚ် (ဥဒျာန်) အမ္ဗလဋ္ဌိကာဂှ် ပြာပ်လုပ်အာရ။ ပ္ဍဲကဵု (ဥဒျာန်) အမ္ဗလဋ္ဌိကာဂှ်လေဝ် ပြဘာဇ်သုပ္ပိယဂှ် နကဵုဟိုတ်မဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ဟီုတဴဒုဟ်ကျာ် ဓရ် သၚ်ရ၊ မၚ်ဗၠာဲဗြဟ္မဒတ္တ မဒှ်ကွး ပြဘာဇ်သုပ္ပိယဂှ်တုန် နကဵုဟိုတ်မဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ဟီုတဴဂုဏ်ကျာ် ဓရ် သၚ်ရ၊ ရဴသာ်ဝွံ အာစာကဵုကွး ညးဂမၠိုၚ်ၜါဂှ် သီုကဵုဟီုသ္ဂးတဴ ဂလာန်မစှ်ေစးတပ်ပ် ရၚ်သ္ကအ်ဂှ် ပဒတဴအိုတ်ရ။

၃။ ပ္ဍဲကာလဂှ် ပ္ဍဲအခိၚ်ပလာၚ်ဂယး (လအိတ်) ဗ္တံဂှ် ဒလိုက်ကတဵု (နူဒၞဲါသတိက်) အိုတ်တုဲ ခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ်မဂၠိုၚ် ပ္ဍဲအရာမဂဇအ် ကောံဓရီုတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲဇြပ်တာန်ဆံၚ်ဂှ် ဂလာန်ဝွံဂှ် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ-

"ယွံကောန်တၠတအ် ထေက်ကဵုအမ်သဝ်ကွေံရသွံ၊ ယွံကောန်တၠတအ် သဘဴဟွံကေၚ်ဒှ်မွဲလှေ် ဒှ်ကွေံရသွံ၊ တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ မတီတဴ မညာတ်တဴ မထေက်ဒုၚ်ပူဇဴတၟေၚ် မဂြၚ်တီကေတ် (ဓရ်ဂမၠိုၚ်အိုတ်သီု) အလဵုဇကုမဍာံစၟတ်ဂှ် ထပက်ခၠၚ် ဂြၚ်တီကေတ်ပၟိက်ဆန္ဒသတ်တအ်တၞဟ်ဟ် (မဟွံမွဲကဵုဗၞတ်တွဵု) ဗွဲမဒးရးရ၊ ပြဘာဇ် သုပ္ပိယဝွံ နကဵုဟိုတ်မဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ဟီုတဴဒုဟ်ကျာ် ဓရ် သၚ်ရ၊ မၚ်ဗၠာဲ ဗြဟ္မဒတ္တ မဒှ်ကွး ပြဘာဇ်သုပ္ပိယဂှ်တုန် ဟီုတဴဂုဏ်ကျာ် ဓရ် သၚ်ရ၊ ရဴသာ်ဝွံ အာစာကဵုကွး ညးဂမၠိုၚ်ၜါဝွံ သီုကဵုဟီုသ္ဂးတဴ ဂလာန်မစှေ်စးတပ်တပ် ရၚ်သကအ်ဂှ် ဗက်အာလၟေၚ်လၟေၚ် နူလက်ကရဴ နူလက်ကရဴ တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ မွဲဟာန်ကေုာံ ခမဳသၚ်အိုတ်ရ" ဂလာန် ရဴဝွံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။

၄။ ပ္ဍဲကာလဂှ် တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ တီကေတ်ဂလာန် ခမဳဂမၠိုၚ်ဂှ်တုဲ က္ညပြာပ်အာ ဒၞဲါဌာန်ဇြပ်တာန်ဆံၚ် ဂဇအ်တဴ ပ္ဍဲဒၞဲါသၞာ မလးပညပ်လဝ်ဂှ်တုဲ "ယွံခမဳတအ် ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံ မုရဴနကဵုဂလာန်မွဲ ဂဇအ်ကောံဓရီုဒၟံၚ်အိုတ်ဂှ်ရော၊ ဂလာန်မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ် မဒှ်အကြာ မဟွံအာစိုပ်ဒတုဲဏီဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော" ရဴဝွံသ္ဂးတဴရ။ ပ္ဍဲကာလ မသ္ဂးတဴရဴဝွံဂှ် ခမဳဂမၠိုၚ် ကလေၚ်ဂရၚ်ပ္တီ ကုတၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ ရဴဝွံရ-

"ယွံတၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ ပ္ဍဲအခိၚ်ပလာၚ်ဂယး (လအိတ်) ဗ္တံဂှ် ဒလိုက်ကတဵု (နူဒၞဲါသတိက်) အိုတ်တုဲ ပိဲုဍိုက်တအ်ညးဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲအရာမဂဇအ် ကောံဓရီုတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒၞဲါဌာန်ဇြပ်တာန်ဆံၚ်ဂှ် ဂလာန်ဝွံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ-

ယွံကောန်တၠအတ် ထေက်ကဵုအမ်သဝ်ကွေံရသွံ၊ ယွံကောန်တၠတအ် သဘဴဟွံကေၚ်ဒှ်မွဲလှေ် ဒှ်ကွေံရသွံ၊ တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ မတီတဴ မညာတ်တဴ မထေက်ဒုၚ်ပူဇဴတၟေၚ် မဂြၚ်တီကေတ် (ဓရ်ဂမၠိုၚ်အိုတ်သီု) အလဵုဇကုမဍာံစၟတ်ဂှ် ထပက်ခၠၚ်ဂြၚ်တီကေတ် ပၟိက်ဆန္ဒသတ်တအ်တၞဟ်ဟ် (မဟွံမွဲကဵုဗၞတ်တွဵု) ဗွဲမဒးရးရ၊ ပြဘာဇ်သုပ္ပိယဝွံ နကဵုဟိုတ်မဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ဟီုတဴဒုဟ်ကျာ် ဓရ် သၚ်ရ၊ မၚ်ဗၠာဲဗြဟ္မဒတ္တ မဒှ်ကွး ပြဘာဇ်သုပ္ပိယဂှ်တုန် နကဵုဟိုတ်မဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ဟီုတဴဂုဏ်ကျာ် ဓရ် သၚ်ရ။ ရဴသာ်ဝွံ အ္စာကဵုကွး ညးဂမၠိုၚ်ၜါဝွံ သီုကဵုဟီုသ္ဂးတဴ ဂလာန်မစှေ်စးတပ်ပ် ရၚ်သ္ကအ်ဂှ် ဗက်အာလၟေၚ်လၟေၚ်နူလက်ကရဴ တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ မွဲဟာန်ကေုာံ ခမဳသၚ်အိုတ်ရ ဂလာန်ရဴဝွံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။

ယွံတၠဳမၞုံပိုဉ် ဣဝွံဂှ် ဒှ်ဂလာန် ပိဲုဍိက်တအ်ညးဂမၠိုၚ် မဒှ်အကြာ မဟွံအာစိုပ်ဒတုဲဏီရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ က္ညစိုပ်ကၠုၚ်ရ" ရဴဝွံ ဂရၚ်ပ္တီအိုတ်ရ။

၅။ ယွံခမဳတအ် ညးမွဲသအာၚ်ဂမၠိုၚ် ဒုသ်အဲကျာ်ကဵုဒှ် ဒုဟ်ဓရ်ကဵုဒှ် ဒုဟ်သၚ်ကဵုဒှ် ဟီုသ္ဂးအိုတ်မ္ဂး ပ္ဍဲအရာမဟီုသ္ဂးဂှ် မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ် ဟွံထေက်ကဵုဒှ်တဴ ပွမထေဲပၞတ်ဒက်ဝဲ ပွမစိုတ်ဟွံမိပ် ပွမဟွံသ္ဍိုက်မၠိုက်ရ။

ယွံခမဳတအ် ညးမွဲသအာၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒုဟ်အဲကျာ်ကဵုဒှ် ဒုဟ်ဓရ်ကဵုဒှ် ဒုသ်သၚ်ကဵုဒှ် ဟီုသ္ဂးအိုတ်မ္ဂး ပ္ဍဲအရာမဟီုသ္ဂးဂှ် မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ် ထေဲပၞတ်အိုတ်မ္ဂး ဟွံမိပ်မြဟ်ကဵုဂၠမ်စိုတ်အိုတ်မ္ဂး ဒှ်တဴအန္တရာယ် ကုမၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ်ဟေၚ်ရ။

ယွံခမဳတအ် ညးမွဲသအာၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒုဟ်အဲကျာ်ကဵုဒှ် ဒုသ်ဓရ်ကဵုဒှ် ဒုဟ်သၚ်ကဵုဒှ် ဟီုသ္ဂးအိုတ်မ္ဂး ပ္ဍဲအရာမဟီုသ္ဂးဂှ် မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ် ထေဲပၞတ်အိုတ်မ္ဂး ဟွံမိပ်မြဟ်ကဵုဂၠမ်စိုတ်အိုတ်မ္ဂး ဂလာန်ညးမွဲသ္အာၚ်ဂမၠိုၚ် ခိုဟ်ပရေအ်တအ်ဂှ် မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ် တီကေတ်မာန်အိုတ်ဟာ။ ယွံတၠဳပိုဉ် တီကေတ်ဟွံမာန်အိုတ်ရ။

ယွံခမဳတအ် ညးမွဲသအာၚ်ဂမၠိုၚ် ဒုဟ်အဲကျာ်ကဵုဒှ် ဒုဟ်ဓရ်ကဵုဒှ် ဒုဟ်သၚ်ကဵုဒှ် ဟီုသ္ဂးအိုတ်မ္ဂး ပ္ဍဲအရာမဟီုသ္ဂးဂှ် "ဂလာန်ဝွံ ဟိုတ်နူဟိုတ်ဝွံလေဝ် ဟွံသေၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူဟိုတ်ဝွံလေဝ် ဟွံဍာံရ၊ ဗွဲစၟတ်မ္ဂး ဒုဟ်ဝွံ ဟွံမွဲပြာကဋ် ပ္ဍဲပိုယ်ညးဂမၠိုၚ်ရ" ရဴဝွံ ဟွံဍာံစၟတ်ဂှ် အတိုၚ်ဟွံဍာံစၟတ် မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ် ဒးသောၚ်ကလးကၠေံရ။

၆။ ယွံခမဳတအ် ညးမွဲသ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဂုဏ်အဲကျာ်ကဵုဒှ် ဂုဏ်ဓရ်ကဵုဒှ် ဂုဏ်သၚ်ကဵုဒှ် ဟီုသ္ဂးအိုတ်မ္ဂး ပ္ဍဲ(အရာမဟီုသ္ဂး)ဂှ် မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ် ဟွံထေက်ကဵုကတဵုဒှ် ပွမသ္ဍိုက်မၠိုက် ပွမအိုဟ်တၟိုဟ် ပွမစိုတ်မိပ်မြဟ်ရ။

ယွံခမဳတအ် ညးမွဲသ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဂုဏ်အဲကျာ်ကဵုဒှ် ဂုဏ်ဓရ်ကဵုဒှ် ဂုဏ်သၚ်ကဵုဒှ် ဟီုသ္ဂးအိုတ်မ္ဂး ပ္ဍဲအရာမဟီုသ္ဂးဂှ် မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ် သ္ဍိုက်မၠိုက်အိုတ်မ္ဂး အိုဟ်တၟိုဟ်အိုတ်မ္ဂး စိုတ်မိပ်မြဟ်အိုတ်မ္ဂး ဒှ်တဴအန္တရာယ် ကုမၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ်ဟေၚ်ရ။

ယွံခမဳတအ် ညးမွဲသအာၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဂုဏ်အဲကျာ်ကဵုဒှ် ဂုဏ်ဓရ်ကဵုဒှ် ဂုဏ်သၚ်ကဵုဒှ် ဟီုသ္ဂးအိုတ်မ္ဂး ပ္ဍဲအရာမဟီုသ္ဂးဂှ် "ဂလာန်ဝွံ ဟိုတ်နူဟိုတ်ဝွံလေဝ် သေၚ်ရ။ ဟိုတ်နူဟိုတ်ဝွံလေဝ် ဍာံရ၊ ဗွဲစၟတ်မ္ဂး ဂုဏ်ဝွံ နွံတဴပြာကဋ် ကုပိုယ်ညးဂမၠိုၚ်ရ" ရဴဝွံ ဒဒှ်ဍာံဂှ် အတိုၚ်ဒဒှ်ဍာံစၟတ် မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ် ဒးဒုၚ်ဝန်ရ။