ပရေင်တဵုလွဳ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

လိက်အုပ်မွဲမၞုံယၟု (ပရေၚ်တဵုလွဳကေုာံပရေၚ်လွဳပရာ)]


နိဒါန်လိက်

ပရေင်တဵုလွဳ (အၚ်္ဂလိက်: agricultures) ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ ဒှ်နဲကဲဂယျိုင်အာလမျီုနကဵုဗဗွဲဓရ်မွဲရ၊ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံလေဝ် နူကဵုအတိက်စဵုကဵုလၟုဟ်ဏံ ဂွံဆဵုနွံဒၟံင်ပ္ဍဲအဝေါင်ပရေင်တဵုလွဳဏီရ၊ ပရေၚ်တဵုလွဳကောန်ဂကူမန်ပိုဲတ္ၚဲဏံလေဝ် သွက်သၟတ်တံစိုတ်ဂွံလုပ်စဂှ်နွံအောန်ကၠုၚ်သိုက်က်ရ၊ မူဟိုတ်ရောဟီုတှ်ေ ဟိုတ်နူကဵုအရီုအခေတ်လုပ်ခက်ဗါန်ဂွံပ္ဍဲက္ဍဟ်သၟတ်မန်ပိုဲတံကီု လပါ်အလဵုသဳမန်ပိုဲလေဝ် ကဏ္ဍာဗဂဵုလဟဵုလပါ်ပရေၚ်တဵုလွဳတံဏံဂှ်ဟွံမွယ်တုဲ ပရေၚ်တဵုလွဳသွက်မန်ပိုဲအနာဂတ်လေဝ်ဒးဂွိၚ်ကၠုၚ်ကွေံကွေံရ၊ ယဝ်ရပရေၚ်တဵုလွဳမန်ပိုဲဟွံဂတာပ်အခေတ်မ္ဂးတှ်ေ တိမန်ပိုဲတံဂၠိုၚ်ကဵုဨကတံဂှ်လေဝ် ခြာဟွံလအ်ဟေၚ်ကၠေံအိုတ်ကၠုၚ်သိုက်သိုက်မာန်ရ၊ တ္ၚဲဏံလေဝ်ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ်ဟီုဂှ်တှ်ေ ဂကူတၞဟ်သ္အာၚ်တံဂှ်လေဝ် ကၠုၚ်ရာန်ကေတ်မံၚ်တိဍာ်မန်ပိုဲဂၠိုၚ်ကဵုဆဂှ်ဂွံမိၚ်ဂွံဆဵုကၠုၚ်ဒၟံၚ်အရိုဟ်တ္ၚဲရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပရေၚ်တဵုလွဳဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ ဒှ်နဲကဲသုၚ်စောဲဘွၜိုဟ်သိုဟ်အိုတ်မွဲကမၠောန်ရ၊ လဆောဝ်လဆောဝ်တှ်ေလေဝ် မသြန်မွဲဒ္ကေဝ်လေဝ်မွဲမွဲတ္ၚဲဟွံဒးသုၚ်စောဲစကာရ၊ ယဝ်ရပိုဲတံဟွံဒးသုၚ်စောဲစကာသြန်တှ်ေ မူပရောပိုဲတံဒးဂၠာဲဒၟံၚ်သြန်အိုတ်ဂှ်ဏီရော?၊ ဘဝဏံမၞုံဗၟိက်ဇၞော်အိုတ်ဟီုဂှ်တှ်ေ စၞစအဟာရဂှ်ဒှ်အဓိကမွဲရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေၚ်တှ်ေ မသြန်ဂှ်မူအဓိပ္ပဲါဟွံမွယ်ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံဒးသုၚ်စောဲစကာသြန်မ္ဂးတှ်ေ ဒဒိုက်ဟီုဂှ်အောန်ကၠုၚ်သိုက်သိုက်တုဲ တသိုက်သွက်ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဟီုဂှ်ဒးမံက်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဘဝပိုဲဏံမာန်လောဲလောဲရ၊ ပရေၚ်တဵုလွဳဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ ၜိုန်ရကလၚ်ကေတ်အရေဝ်တုဲ ဒှ်ညံၚ်မၞိဟ်မံၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ်ကၠောန်စကၠအ်ဝါရ၊ ဇေတ်ဇေတ်ဟီုဂှ် ယဝ်ဒှ်သၟာပရေၚ်တဵုလွဳဂတာပ်အခေတ်တ္ၚဲဏံမ္ဂးတှ်ေ မၞိဟ်ဂှ်နွံကဵုအစောံစရာဲနာနာသာ်ရ၊ သၟာပရေၚ်တဵုလွဳဂတာပ်အခေတ်ဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေ သဘာဝဥတုတံဂှ်လေဝ်ဒးတီကၠိုဟ်ကၠးလဝ်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်မာန်ရ၊ ဓါတ်သဘာဝနာနာတံဂှ်လေဝ်ဒးတီကၠိုဟ်ကၠးလဝ်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်မာန်ရ၊ ဝဲါစၞစအဟာရတၞံဆုတၞံသၞေဝ်နာနာတံဂှ်လေဝ်ဒးတီကၠိုဟ်ကၠးလဝ်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်မာန်ရ၊ ဗဟုသုတဆေၚ်စပ်ကဵုသဘာဝတံဂှ်လေဝ် ဒးတီကၠိုဟ်ကၠးလဝ်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်မာန်ရ၊ သၟးဂှ်ဟွံကတုဲ ၚုဟ်မးဗွဝ်ဖျာဗီုကဵုအခေတ်ပြံၚ်သၠာဲအာလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲတံဂှ် ဒးတီကၠိုဟ်ကၠးလဝ်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ကီုရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ တၠသၟာပရေၚ်တဵုလွဳမွဲဟီုဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်အ္စာသိပ္ပံဂတာပ်အခေတ်မွဲရ၊ ကွတ်နာနာဟီုစိုပ်အာဟွံအိုတ်တံဂှ်လေဝ်နွံတဴဗဝ်သအဝ်ဏီရပ္ဍဲအရာပရေၚ်တဵုလွဳဂှ်၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံဟွံကၠိုဟ်ကၠးလဝ်အရာတံဏံဏောၚ်တှ်ေ ဂွံဒှ်သၟာပရေၚ်တဵုလွဳဂတာပ်အခေတ်ဂှ်ဟွံဂွံဒုၚ်ကေတ်ယၟုယၟာကီုရ၊ (ရဲကၠောန်ကၠအ်ဝါတံဟေၚ်ရဂွံဒုၚ်ကေတ်ယၟုရ၊)


ယဝ်ရဟီုစိုပ်အာပရေၚ်လွဳတ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ ဂတာပ်အခေတ်လောဲသွာဗီုကဵုအခေတ်မိမမိဗျုအပါဗျု(မိယုအပါယု)ပိုဲတေံဂှ်တၟာဟလိုၚ်ကီုရ၊ တ္ၚဲဏံလေဝ်အခေတ်လ္တူလပှ်ကျာကဵုကၠုၚ်ရီုဗၚ်မွဲသွာၚ်တုဲ သုၚ်စောဲကပေါတ်အာထဳ(IT)ဂၠာဲလ္ၚတ်ဗဟုသုတကေတ်မာန်လောဲလောဲသွာသွာကီုရ၊ အခေတ်ကၠာတေံဟီုဂှ်ဒှ်တၚ်ဝါတ်ဂါတ်ဂွံဂၠာဲဗဟုသုတပရေၚ်တဵုလွဳဂှ်ဟွံမွယ်တုဲ ဗီုကဵုညးတြေံတံကၠောန်ဒၠောံဗ္တောန်လဝ်ဂှ်ဟေၚ် မၞိဟ်လက္ကရဴတံဂှ်လေဝ် ဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ်ကၠောန်ဗက်အာဗီုညးတံဂှ်ပၠန်ရ၊ နဲကဲသွက်သ္ဂောံဗဂဵုလဟဵုညံၚ်ဂွံဂတာပ်အခေတ်မာန်ဂှ်အခေါၚ်ဟွံမွယ်တုဲ ဗီုနွံဗီုဒှ်ဗီုဆဵုဂှ်ဟေၚ်ကၠောန်ဆက်အာအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေၚ်ရပရေၚ်တဵုလွဳကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံလေဝ် ဟီုစဟွံဂတာပ်အခေတ်အိုတ်ရ၊ သွက်ညးဍောတ်ဍောတ်အဝယ်အဃောထတ်မြက်တံဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်ဒးကၠောန်ကၠအ်ဝါဟွံသေၚ်ပတှ်ေကေတ်စိုတ်သာ်ဏံတုဲ ဗီုပိုဲတံဆဵုဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ်ရ မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်ဗျုဗျုတံဂှ်ဟေၚ်ရကၠောန်ကၠအ်ဝါတံဂှ်အိုတ်ရ၊ ယဝ်မၞိဟ်ဍောတ်ဍောတ်ကၠောန်ပရေၚ်တဵုမ္ဂးတှ်ေ ဒှ်မၞိဟ်အဝုဟွံဂတာပ်အခေတ်ဍေံတံဟီုစအိုတ်ရ၊ ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေ ပရေၚ်တဵုလွဳဂတာပ်အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်မၞိဟ်ဍောတ်ဍောတ်တံရ၊ ယဝ်ရဘာတုဲနွံကဵုပညာဏောၚ်တှ်ေပေခိုဟ်မာန်ရ၊ ယဝ်ရဘာတုဲလဝ်လပါ်ပရေၚ်တဵုလွဳမ္ဂးတှ်ေ ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုသွက်သ္ဂောံဆက်ဗဂဵုလဟဵုမၚ်မွဲအာတိဍာ်မန်ပိုဲဂှ်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ၊ (ပရေၚ်တဵုလွဳဟီုဂှ် တ္ၚဲဏံပ္ဍဲမန်ပိုဲနွံအောန်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲဘာအလဵုသဳတေံဂှ်နွံမံၚ်တုဲ သွက်သၟတ်တ္ၚဲဏံတံဂှ်လေဝ် လ္ပဝိုတ်စထောံအိုတ်ညိဏး) ၊ ပိုဲတံထေက်ကြိုက်ဒးအာလ္ၚတ်ကေတ်နၚ်တုဲ သွက်သ္ဂောံဗဂဵုလဟဵုတိဍာ်မန်ပိုဲ သွက်သ္ဂောံမၚ်မွဲအာတိဍာ်မိမပိုဲတံညးပအပ်လဝ်အာဲတံဂှ်တုဲ သွက်သ္ဂောံသှ်ေၜက်အာဗွဲမလအ်လကာဖါမာန်ရ၊ ယဝ်ရသာ်ဏံဟွံသေၚ်မ္ဂးတှ်ေ ဂွံနၚ်အာဲမိမဗက်ဂှ် မုရောကၠောန်ဟွံလုပ်ဗဂဵုလဟဵုဟွံဒှ်ညံၚ်ဂွံဂတာပ်အခေတ်တုဲ ခြာဟွံလအ်ဟေၚ်ဒှ်အာတိဍာ်ညးတၠသြန်ဂၠိုၚ်တံနူဍုၚ်တေံဖအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေၚ်ရ ပရေၚ်တဵုလွဳဟီုဂှ်တှ်ေ ဒှ်တဴဘဝဇေတ်ဇေတ်လ္ပသာသ္ပအ်အိုတ်ညိ။


ယဝ်ရဟီုစိုပ်အာပရေၚ်တဵုလွဳဗက်ဂှ်တှ်ေ တိကၠအ်ဒးနွံတုဲတက်ကျာဆက်အာပရေၚ်တဵုလွဳဂွံရ၊ တိကၠအ်နွံဟီုဂှ် ဒးနွံၜိုတ်မူစိဨကမာန်ရောဂွံကၠောန်ဂွံ၊ ဣဏံရဒှ်မံၚ်ခက်ခုဲဒးနွံတိဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်တုဲမှဂွံတဵုလွဵဂွံ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေညးတံစှ်ေလဝ်စိုတ်သာ်ဏံရ၊ ယဝ်ရတိပိုဲနွံဒၟံၚ်ၜိုတ်စှ်ဨကပိစှော်ဨကဏောၚ်တှ်ေ တဵုတၞံသတ်လေဝ်ဂွံ၊ တဵုတၞံဗၜိုတ်လေဝ်ဂွံ၊ တဵုသတ်ဆုသတ်ဒုန်လေဝ်ဂွံ၊ တဵုသၞေဝ်ကေဝ်လေဝ်ဂွံတဴမာန်အိုတ်ရ၊ သွက်ညးတိနွံဂၠိုၚ်တံဟီုဂှ်တှ်ေ ပြေပြံၚ်မံၚ်အိုတ်ကီုရ၊ ဆဂးဂှ် သွက်ညးတိနွံအောန် ၜိုတ်ဘာ်ဨကမွဲၜါဨကတံဂှ်တှ်ေဗီုလဵုသ္ဂောံသ္ပရော၊ ယဝ်ရပိုဲပတှ်ေဗက်ဆဵုလဝ်ညးတၞဟ်တုဲ ပိုဲတဵုတၞံဗၜိုတ်တၞံသတ်ကီုတှ်ေ မွဲမွဲသၞာံဂွံစၚုဟ်မၜိုတ်လဵုကီုရော၊ ယဝ်ကၠောန်သာ်ဏံမ္ဂးတှ်ေ ခရိတ်ရာန်ကၠေၚ်ကသိုန်လေဝ်ဟွံရုံကီုရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ယဝ်တိပိုဲနွံဂၠိုၚ်ကဵုဨကဏောၚ်တှ်ေ ဍေံအာမွဲဗီုရ၊ ယဝ်ရတိပိုဲနွံအောန်ဏောၚ်တှ်ေ မုပိုဲတံဒးတဵုလွဵရောဂွံဂတာပ်အခေတ်ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံသီုကဵုဂွံဂယျိုၚ်အာလမျီုပ္ဍဲအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံမာန်ရော၊ မပ္တံကဵုတဵုသၞေဝ်ၜှ်ပလှ်သွံလၟေၚ်တ္ၚဲတှ်ေညံၚ်ကဵုစှ်ေဗီုညိဟာ၊ သီုတဵုသတ်ဆုသတ်ဒုန်ညိည သီုလွဳစာၚ်စခၟာဲလေဝ်ညိညကီု တုဲတှ်ေ သီုလွဳလဝ်ကၟာကနွံစမွဲကၟာဍောတ်သွက်ဂွံစအာပ္ဍဲကဵုအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံကီု၊ ယဝ်ချပ်ဗီုဏံဏောၚ်တှ်ေ တိပိုဲနွံမံၚ်ၜါပိဨကတံဂှ် ညံၚ်ကဵုဂတာပ်အခေတ်ဒှ်မာန်ရ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်တှ်ေ ပွမလွဳပတိုပ်နာနာဗီုကဵုဍုၚ်သေံတံဂှ်လေဝ် ကတ်လ္ၚတ်ထောံညိညတုဲ ဗဂဵုလဟဵုအာနကဵုနဲကဲဇကုတုဲ ဣဏံလေဝ်ပံၚ်နှဴပကောံကၠောန်အာဂွံဖအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရတိကၠအ်ဟွံမွယ်ကီုလေဝ် ဆဂး ပ္ဍဲကဵုဂအာၚ်တိသိုၚ်လဝ်သ္ၚိပ္ဍဲကွာန်ဂှ်သၠးနွံမံၚ်ညိညတုဲ လ္ၚတ်ထောံနဲကဲဆက်ကၞာၚ်တၞံနာနာကီု တဵုလွဳတၞံပ္ကဴတဵုကျေဝ်ဂတမုက်သ္ၚိလေဝ်ကၠောန်ဟွံပရေံပုဟ်၊ ဣဏံလေဝ်သွံစဂွံပ္ဍဲအကြာကွာန်ကီု၊ ယဝ်ရဂအာၚ်တိနွံကြပ်ကဵုဂၠံၚ်ဍာန်ကွဳစက်ကာမ္ဂးတှ်ေဒးဗီုရ၊ တၞံပ္ကဴနာနာသာ် သွက်သ္ဂောံတဵုသ္ပကျေဝ်ဂတမုက်သ္ၚိပ္ဍဲကဵုအခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ ဂတာပ်အခေတ်ကွေံကွေံရ၊ ဇၟာပ်မၞိဟ်တ္ၚဲဏံဒးသိုၚ်သ္ၚိယျတှ်ေ ညးတံပြိုၚ်ပ္ကာန်သိုၚ်သ္ၚိသၟးဟွံကတုဲ သွက်ဂွံပယျေဝ်ဂတမုက်သ္ၚိညးတံဂှ်လေဝ် နွံဗၟိက်ကဵုတၞံပ္ကဴတၞံဆုနာနာပ္ဍဲဖျာပိုဲဏံကီုရ၊ တိအောန်တိဂၠိုၚ်အဓိကဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ပိုဲတံဒးဗဂဵုလဟဵုညံၚ်ဂွံဂတာပ်အခိၚ်အခေတ်ကာလဒေသမာန်တှ်ေ ၜိုန်ရတိပိုဲနွံမွဲဍောတ်ကီုလေဝ် သြန်လုပ်လၟေၚ်သၞာံဂှ် ဂွံဂၠိုၚ်နူကဵုရဲတိနွံစှ်ဨကတံဂှ်ဏီရ၊ မူဟိုတ်ရောတှ်ေ ဟိုတ်နူကဵုပိုဲဏံချပ်နဲကဲဂတာပ်အခေတ်တှ်ေ ပရေၚ်တဵုလွဳဟီုဂှ် ပိုဲတံဆဵုကၠုၚ်ၚုဟ်မးဍေံသက်ဟီုဟွံမွယ်ရ၊ ဆဂးဂှ်သၟးဟွံကတုဲ ဂွံမံၚ်ကဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကု(၂၄)နာဍဳကီုရ၊ အခိၚ်ဂွံမံၚ်ကဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ဏံဂှ် ဒှ်ၚုဟ်မးသွက်ဘဝမွဲပေၚ်ပေၚ်ရ၊ ဣဏံရဘဝနွံဗၟိက်ဇၞော်အိုတ်။


သွက်ညးတိနွံအောန်တံဂှ်မုဒးကၠောန်ထေက်ရောပ္ဍဲတ္ၚဲဏံ ၊

လ္ပတက်ကျာသွက်ညးတိနွံဂၠိုၚ်တံ၊ တ္ၚဲဏံရဲညးတိနွံအောန်တံဂှ် မုဂွံတဵုလွဳကီုလေဝ်ချပ်ဟွံတိတ်တဴကသပ်အိုတ်ကွေံရ၊ ဂွံတဵုတၞံဗၜိုတ်တၞံသတ်တံလေဝ်စဟွံရုံဂပ်၊ ဂွံတဵုသတ်ဆုသတ်ဒုန်တံပၠန်လေဝ် တိဇကုနွံအောန်မံၚ်တုဲ မုသ္ဂောံတဵုလွဳမုသ္ဂောံကၠောန်အာဂှ်ကေတ်ဟွံဒးတုဲ တ္ၚဲဏံနဲကဲခိုဟ်အိုတ် ဂတာပ်အခေတ်အိုတ်ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံဟီုဂှ်တှ်ေ၊ ယဝ်တိပိုဲနွံၜိုတ်မွဲဨကကဵုဒှ် ၜိုတ်ဘာ်ဨကလေဝ်ကဵုဒှ်တုဲ ယဝ်ပိုဲတံတဵုသၞေဝ်ကေတ်မ္ဂးတှ်ေ ၜှ်ပလ်ှစအာသွံအာပ္ဍဲကဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံပြေပြံၚ်မာန်ရ၊ ယဝ်ရသ္ၚိပ္ဍဲကွာန်တေံဟွံမွယ်တှ်ေ သိုၚ်ကေတ်တာဲခိုဟ်ခိုဟ်မွဲမဍောတ်ပ္ဍဲကၠအ်ဇကုဂှ်တုဲ တဵုသၞေဝ်ကေဝ်နာနာ ဗီုဒးစဒၟံၚ်လၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲတံဂှ်တှ်ေ ဂတာပ်အခေတ်တဴရ၊ သၞေဝ်ကေတ်ၜိုတ်နွံ ၜိုတ်လ္ၚတ်လဝ်ဂွံဂှ်တှ်ေ တဵုလွဳလဝ်နာနာသာ်တုဲ အကြာဂှ်လေဝ် လွဳထောံစာၚ်စခၟာဲၜိုတ်(၁၀)တှ်ေမေၚ်သွက်ဂွံစပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ဇကုရ၊ ခၟာဲစာၚ်ဏံလေဝ် သာမသြန်တၟာဟလိုၚ်ဏောၚ် ယဝ်ပိုဲစဟွံအိုတ်တှ်ေ ခၟာဲစာၚ်တံဂှ်လေဝ်ဒှ်သြန်ဖ္အိုတ်ရ၊ ပိုဲတံလ္ပလွဳစဂၠိုၚ်စဵုကဵုဍေံၜက်အာဒြဟတ်အာပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံတွဵုညိ၊ ယဝ်ရသုၚ်စောဲနဲကဲအဲညးချူလိက်ဏံတှ်ေ ဒးမံၚ်ကဵုသဘာဝမာန်၊ ဒးဆာန်သဘာဝဂှ်ကီုတုဲ ဗွဲကၠာအိုတ်ဂှ် ညံၚ်မသြန်ဂွံအောန်စှ်ေပ္ဍဲလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲတံဂှ်တုဲ အရာပိုဲတဵုကေတ်ဂွံ အရာပိုဲလွဳပရာကေတ်ဂွံတံဂှ်တှ်ေ ပိုဲတံသုၚ်စောဲအစောံစရာဲပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံကၠာညိ၊ ကသပ်လ္ပကဵုဇၞော်အာနူဒြဟတ်ဇကုတွဵုညိ၊ သၞေဝ်လဵုပိုဲတံဒးစလၟေၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲတံဂှ် ပိုဲတံတဵုလဝ်ပ္ဍဲကၠအ်ပိုဲဂှ်ဖ္အိုတ်ညိ၊ သြန်ပိုဲဒးစသၞေဝ်တံဂှ်သှ်ေကၠုၚ်ရ၊ ခၟာဲစာၚ်ခၟာ်အဒါတံဂှ်လေဝ် ပိုဲတံဟွံဒးအာရာန်တုဲ မသြန်တံဂှ်လေဝ်သှ်ေကၠုၚ်ပၠန်ရ၊ ယဝ်လွဳကဂွံတှ်ေ ၜံက်ထောံကၟာမွဲမဍောတ်တုဲ လွဳလဝ်သီုကတှ်ေမေၚ်တဴရ၊ သၞေဝ်ပိုဲတံတဵုလဝ်နာနာသာ်တံဂှ် သာ်လဵုပလေဝ်ပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲစဟွံအိုတ်ရ၊ ယဝ်ပိုဲစဟွံအိုတ်မ္ဂးတှ်ေမုဍေံဒှ်အာရော၊ ဒှ်ကၠုၚ်သြန်မာန်ကီုရဟွံသေၚ်ဟာ၊ ခၟာဲစာၚ်ခၟာဲအဒါတံဂှ်လေဝ်ဗီုဂှ်ကီုရ ပိုဲစဟွံအိုတ်တုဲ သွံစဂွံသြန်ပၠန်ရ၊ ဖျုန်နာနာတံဂှ်ပိုဲဒးရာန်စကီုလေဝ် စှ်လှ်ေမွဲလှ်ေ၊ သွက်ရဲညးတံစဖျုန်အောန်တံဂှ်တုဲ ဒးစိုတ်စသၞေဝ်မာန်မံၚ်တွဵုတှ်ေ ခိုဟ်သက်ဟီုဟွံမွယ်ရ၊ သြန်ဂှ်သှ်ေနွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲတာဲပိုဲဖ္အိုတ်ရ၊ စသၞေဝ်မာန်တှ်ေ ဒှ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ခိုဟ်ကွေံကွေံရ။
ဗီုအဲဟီုလဴသာ်ဏံဂှ် တိၜိုတ်မွဲၜါဨကလေဝ်ကၠောန်ဂွံမံၚ်လောဲလောဲရ၊ ပိုဲတံလ္ပစွံလဝ်တိုၚ်ပ္ကဴဒးဂွံသြန်ၜိုတ်ဏံၜိုတ်တေံဂှ်အိုတ်ညိ၊ ဘဝဟီုဂှ် စၞစဒှ်အဓိကမွဲတုဲ ပိုဲတံဒးရီုဗၚ်ကေတ်ပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲတံကၠာတုဲ လဆောဝ်လဆောဝ်တှ်ေ ဒၞာဲဒးသုၚ်စောဲသြန်ဟီုဂှ်နွံအောန်ကၠုၚ်တုဲ သွက်ဂွံဒးဒှ်ဍိက်သြန်ဟီုဂှ်ဟွံမွယ်ပ္ဍဲဘဝပိုဲဏံရ၊ ၜိုန်ရပိုဲတံဟွံအာဂၠာဲသြန်ကီုလေဝ် သြန်တံဂှ်ဍေံလုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲတာဲပိုဲဏံကေတ်ကေတ်အတိုၚ်သဘာဝဍေံရ၊ အဓိကဂှ် ဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵုစၞစအဟာရ ဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်တှ်ေတုဲရ၊ နဲကဲဏံလေဝ် ဇၟာပ်ညးအဲကၠောန်ဂွံဖအိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်ပိုဲတေံတ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ တိမွဲၜါဨကဂှ် ယဝ်ဒးဟီုပရေၚ်တဵုလွဳဏောၚ်တှ်ေ ဟွံလုပ်အဝေါၚ်လေဝ်ဒှ်မာန်တုဲ ယဝ်ကေတ်နဲကဲအဲဏံမ္ဂးတှ်ေ တိဘာဨကမွဲၜါဨကတံဂှ် ရီုဗၚ်ပ္ဍဲဘဝဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဂွံဂတာပ်အခေတ်ဗွဲမလောန်ရ၊ ယဝ်ဒးတဵုလွဳသၞေဝ်ဏောၚ်တှ်ေ နဲကဲသြန်ဒးလုပ်ဂှ် ဒးနွံပိနဲကဲမာန်ရ၊ (၁)ဂှ် သြန်လုပ်လၟေၚ်တ္ၚဲနွံရ၊ (၂)ဂှ် သြန်လုပ်လၟေၚ်အာဒိုတ်နွံရ၊ (၃)ဂှ် သြန်လုပ်လၟေၚ်ဂိတုနွံရ၊ သြန်လုပ်လၟေၚ်တ္ၚဲဟီုဂှ် မုကမၠောန်ပိုဲတံဂွံကၠောန်ဏီရော၊ ပိုဲမံၚ်ဍုၚ်မ္ၚးဂွံကၠောန်ကမၠောန်ခိုဟ်ခိုဟ်ကီုလေဝ် သြန်လုပ်လၟေၚ်တ္ၚဲဂှ်အခေါၚ်ဂွံဟွံမွယ်ရ၊ တ္ၚဲဏံပိုဲတံဂွံကဵုကောန်ဗြဴဆာန်ဂှ်တုဲ သီုဂွံပရေၚ်ထက်ယုက်ခိုဟ် သီုဂွံလွဳပရာကေတ်ကောန်ဇကုကေတ်ကေတ်အိုတ်ရ၊ အခေါၚ်ဗီုဏံဟီုဂှ် မၞိဟ်အခေတ်လၟုဟ်ဂွံပိုၚ်နွံအောန်တဴရ၊ နဲကဲဏံဟီုဂှ်တှ်ေ ဇၟာပ်မၞိဟ်လေဝ်ကၠောန်ဂွံဖအိုတ်ဟွံသေၚ်တုဲ ဒှ်သွက်မၞိဟ်ဂတှ်ဟွံမွယ်တံကီု သွက်တြုံဗြဴဟွံမွယ်ကဵုစိုတ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်လ္တူညးတၞဟ်တံကီုတုဲ ကၠိုဟ်စိုတ်ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဏံမူအဓိပ္ပါယ်အိုတ်အးတုဲ မၞိဟ်ဂကောံတံဏံဟေၚ်ရဆဵုကေတ်တသိုက်သွက်ဘဝရ။


နဲကဲဏံဂှ် ၜိုတ်ဆတဵုလွဳသၞေဝ်ကေဝ်တံသၟးဟွံသေၚ်တုဲ မပ္တံကဵုလွဳပရာနာနလေဝ် ဗီုဂွံဂတာပ်အခေတ်မာန်ဂှ်ဂၠာဲကေတ်နဲကဲအိုတ်ညိ၊ မပ္တံကဵုတဵုပတိုဟ်ပ္ဍဲရုၚ်ကီု မပ္တံကဵုကဠုတ်မသတ်ဆုသတ်နာနာကီု၊ ဆက်ကၞာၚ်သတ်ဆုသတ်ဒုန်နာနာသာ်ဂှ်ကီု၊ တဵုပ္ကဴစုတ်ကဵုရဴသွက်ရဲသ္ဂောံတဵုပကျေဝ်ဂတမုက်သ္ၚိညးတံကီုဂှ်လေဝ် ၜိုန်ရတိပိုဲနွံအောန်ကီုလေဝ် ကၠောန်ဂွံချပ်ဂွံကီုရကမၠောန်နဲကဲဏံ၊ ယဝ်ရဍာ်နွံဍာ်ခိုဟ်တှ်ေလေဝ် လွဳၚဴလေဝ်ဂတာပ်အခေတ်ကွေံကွေံရ၊ နဲကဲလွဳၚဴတံဂှ်လေဝ် ဇကုဒးလ္ၚတ်လဝ်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်တှ်ေလွဳတဴညိ၊ ယဝ်ရဟွံဒးစိုတ်ကမၠောန်သာ်ဏံဏောၚ်တှ်ေ ဗက်စအခေတ်ညိလေဝ်ဂွံမံၚ်ကီုရ၊ ယတ်တိဇကုနွံပ္ဍဲကဵုအကြာကွာန်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုဗ္ဒဲါဍာန်ဂၠံၚ်ကွဳစက်ကီုဏောၚ်တှ်ေ ကၠောန်ဂွံချပ်ဂွံကမၠောန်နွံတဴဗဝ်သအဝ်ရ၊ မပ္တံကဵုသွံဖျာနာနာ ညံၚ်ဂွံကိတ်ညဳကဵုဋ္ဌာန်ဒေသဍုၚ်ကွာန်ဇကုတုဲ ကၠောန်အာဗဂဵုလဟဵုသိုက်သိုက်အိုတ်ညိ၊ ကၠောန်ဟွံဒှ် ဟွံဂံၚ်ကၠောန် ဗဟုသုတဟွံမွယ်တံဂှ် လ္ပကဵုဒှ်ပြသၞာပ္ဍဲဘဝဇကုအိုတ်ညိ၊ အရာဟွံမွယ်ဟွံဒှ်ဟွံစိုပ်ဏီဂှ် ဒှ်ဟိုတ်ပိုဲကၠောန်ဟွံဒှ်ဟွံသေၚ်တုဲ ဍေံအိုတ်ပိုတ်ဒၟံၚ်နဲကဲဗဂဵုလဟဵုအရာတေံဂှ်တုဲ ပိုဲတံကၠောန်ဟွံဒှ်အာဟွံဒှ်အာဟွံစိုပ်ကေတ်ဟွံဂွံအိုတ်ရ၊ ပိုဲတံဒးတီလဝ်ကၠးကၠးမွဲဂှ် ဟိုတ်ဍေံမုရောတုဲ အရာလဵုအိုတ်ပိုတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲပိုဲဏံဂှ်တုဲ ဗဂဵုလဟဵုအာအရာတေံဂှ်အိုတ်ညိ၊ ကမၠောန်ၜိုတ်ဏံဟီုဂှ် ဟွံၜက်အာနူကဵုပညာမွဲၜါတန်ပိုဲဏံကီုရ၊ သတိမွဲပၠန်ဂှ်တှ်ေ တြုံဗြဴဒးညဳသာညးသ္ကံတွဵုဏောၚ်ဏး၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ ပတဝ်ဏာကဵုသွက်ဘဝပေၚ်ပေၚ်ညိ၊ ဟိုတ်ဖဵုကဵုဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ညိ၊ ဗီုစိုတ်စကာဗီုစိုတ်ထဴဏာဂှ်လ္ပကြအ်ဗက်အာအိုတ်ညိ၊ နဲကဲဂၠိဂၠိဗွဲက္ဍန်ကီုရ၊ (ပိုဒ်ဏံဆက်အာနွံမံၚ်ဏီရ)။


သွက်ညးတိနွံဂၠိုၚ်တံဂှ် မုဒးကၠောန်ထေက်ရောပ္ဍဲတ္ၚဲဏံ ၊

သွက်ညးတိဂအာၚ်နွံဂၠိုၚ်ဨကစှ်ဨကလပါ်လ္တူတံဂှ်တှ်ေ နဲကဲဗီုညးတိနွံအောန်တံဂှ်လေဝ်ကၠောန်ဂွံကီုတုဲ ပေတိုန်မွဲနဲကဲဟီုဂှ်တှ်ေ မုပိုဲတံမိက်သ္ဂောံတဵုလွဳပရာလေဝ် ဂွံအခေါၚ်တဵုလွဳပရာမာန်အိုတ်တုဲ ယဝ်ရအခေတ်တ္ၚဲဏံဟီုမ္ဂးတှ်ေ သတ်ဆုသတ်ဒုန်နာနာသာ် ဂၠံၚ်ဍေံကဵုကဵုဍေံပိုဲပါ်လဝ်သောၚ်သောၚ်တုဲတဵုလွဳဂွံမာန်ရ၊ အောန်အိုတ်သတ်ဆုမွဲဂကူတှ်ေမွဲဨကတဵုမာန်ရ၊ အောန်နူဂှ်လေဝ်ၜိုတ်တိနွံထေက်ကြိုက်ဂှ်တဵုမာန်အိုတ်ရ၊ နဲကဲဗီုညးတိအောန်တံဂှ်လ္ပဝိုတ်ထောံညိဏး သြန်လုပ်လၟေၚ်တ္ၚဲလၟေၚ်အာဒိုတ်လၟေၚ်ဂိတုလၟေၚ်သၞာံဂှ်ဒးကၠောန်ထေက်ရ၊ ယဝ်ရတိပိုဲနွံဂၠိုၚ်က္ဍၚ် ပ္ဍဲလပါ်ဗွဝ်ဖျာတေံပ္တိတ်ဏာကပေါတ်ပိုဲဂွံပြဟ်ဏောၚ်တှ်ေ လဆောဝ်တှ်ေဒြဟတ်ပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဟွဴရုံဂပ်တုဲဒးလိၚ်ကေတ်ကောန်ရဲမွဲၜါအိန်ထံၚ်လေဝ်ဂွံမာန်မံၚ်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကၠောန်နကဵုဒြဟတ်ပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲမာန်ဏောၚ်တှ်ေ ညံၚ်ဍေံစှ်ေကဵုလၟေၚ်အခေတ်ဂှ်ပိုဲဒးဖျေံဗီုပြၚ်နဲကဲနာနာကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ၊ သီုဖအိုတ်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲတံဒးရံၚ်ကဵုအခေတ်တ္ၚဲဏံပြံၚ်သၠာဲတၞဟ်ခြာအာသာ်လဵုဂှ်တုဲ ပိုဲဒးဗက်ဗဂဵုလဟဵုအာသိုက်သိုက်ညိ၊ အရာလဵုယဝ်ဍေံၜက်အာနူဒြဟတ်ပိုဲဏောၚ်တှ်ေဒးဂၠာဲနဲကဲညံၚ်ဂွံဂတာပ်အခေတ်ညိဂှ်လ္ပဝိုတ်ထောံညိ။


သွက်ညးတိဂၠိုၚ်တံဒးကၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳဏောၚ်ဟီုတှ်ေ ဗွဲကၠာအိုတ်ဂှ် ဒးဂၠာဲဍာ်ကၠာညိ ဍာ်ဂှ်ဒှ်အဓိကသွက်ပရေၚ်တဵုလွဳမွဲရ၊ ယဝ်ဍာ်ဟွံမွယ်မ္ဂးတှ်ေဟွံပြေပြံၚ်တဴတုဲ ဗီုပိုဲသ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်နာနာသာ်တံဂှ်ဒှ်အာဟွံမာန်တုဲ ဍာ်ဂှ်ဒးလ္ၚတ်ဒးသုၚ်စောဲဟေၚ်ရ၊ ဒးသုၚ်စောဲဍာ်ဟီုဂှ်ဒှ်နဲကဲအဲညးချူလိက်ဏံညံၚ်သ္ဂောံဂတာပ်အခေတ်တ္ၚဲဏံရ၊ ယဝ်ရဒှ်ကၠအ်ဒဵုဍာ်ဟွံမွယ်မ္ဂးတှ်ေလေဝ် ဒးတဵုလွဵပရာအာအတိုၚ်သဘာဝဗီုပိုဲဆဵုကၠုၚ်မိမပိုဲတံတဵုလွဳကၠုၚ်လဝ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲစိုပ်ကၠုၚ်အခေတ်တ္ၚဲဏံတှ်ေ ပိုဲတံဒးဆက်ဗဂဵုလဟဵုအာညိညတှ်ေတုဲဒှ်မံၚ်ရ၊ သွက်ညးတိနွံပ္ဍဲဗလးသၟဝ်တေံဍာ်နွံမံၚ်တံဂှ်တှ်ေဂတာပ်အခေတ်ဗွဲမလောန်ရ၊ သွက်ညးတိဍာ်နွံပွိုၚ်မွဲသၞာံဍာံဟွံဇတ်ကှ်အာတံဂှ်တှ်ေ ခိုဟ်မေၚ်နူညးတိနွံလ္တူဒဵုတေံဗွဲမလောန်ရ၊ ဗီုလဵုရောဟီုတှ်ေ နဲကဲဂတာပ်အခေတ်ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံဟီုဂှ် ပရေၚ်တဵုလွဳဒၞာဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ်သုၚ်စောဲဍာ်အောန်တုဲ မံၚ်ကဵုဍာ်ဗြဲဂူစှ်ေကၠုၚ်လေဝ်ဂွံမံၚ်ရ၊ ဆဂးဂှ်တှ်ေ သွက်ပရေၚ်လွဳပရာနာနာသာ်တံဂှ်ကၠောန်ဟွံဂွံတုဲ ဒးရုဲတဵုလွဳအာအတိုၚ်သဘာမွဲဟေၚ်ရ၊ သွက်ညးတိနွံပ္ဍဲဗလးဍာ်နွံဒၟံၚ်တွဵုတံဂှ် ပရေၚ်တဵုလွဳလေဝ်ဗီုဗၟိက်စိုတ်ကၠောန်ဂွံတုဲ ပရေၚ်လွဳပရာဗီုဂတာပ်အခေတ်လေဝ်ဂွံအခေါၚ်ကၠောန်ဂွံဗီုဗၟိက်စိုတ်ပၠန်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှ်ေ တိညးလဵုမွဲယဝ်ဍာ်နွံမံၚ်တွဵုဏောၚ်တှ်ေ ဂတာပ်အခေတ်ဗွဲမလောန်တုဲ တဵုလွဳပရာဂွံအတိုၚ်မွဲသၞာဲကီုရ။


အခိၚ်တေံလေဝ်ပရေၚ်တဵုလွဳကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံဂှ်တှ်ေ တဵုသတ်တဵုတၞံဗၜိုတ်[၁]တုဲ ဟွံဒးကဵုဍာ်တုဲ မၚ်ကဵုဍာ်ဗြဲအတိုၚ်သဘာဝမွဲဟေၚ်ရ၊ အခိၚ်တေံဂှ်တှ်ေ ဟိုတ်နူကဵုဟွံမွယ်ကဵုဍာ်တုဲ အခေါၚ်ကဵုဍာ်သွက်တၞံဆုတံဂှ်ဟွံမွယ်အိုတ်ရ၊ အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ်ရောတှ်ေ တၞဟ်ခြာအာနူကဵုနဲကဲဗီုတြေံတေံတုဲ တဵုတၞံသတ်လေဝ်နွံကဵုအရံက်ဍာ်ဇုက်ဍာ်တုဲ တၠကၠအ်တံဟီုဂးမံၚ်ဂွံမိၚ်ပေၚ်ပြးဍုၚ်ကွာန် တၞံသတ်အဲဇၞော်ပြဟ်ကွေံကွေံရ၊ ဣဏံတှ်ေတီသွဟ်ၚုဟ်မးဍာ်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကဵုမံၚ်ဍာ်ကဵုတၞံဆုတံမာန်ဗီုဍေံမၞုံဗၟိက်ကဵုဍာ်ဏောၚ်တှ်ေ သဘာဝလေဝ်ဍိုက်ပေၚ်တုဲ တၞံဆုတံဂှ်ပၠန်လေဝ် ဇၞော်ပြဟ်ကျေဝ်ဂေါဝ်ဍိုပ်ဍဴဂွံတသိုက်စိုတ်ရဲတဵုလွဳပရာတံကွေံကွေံရ၊ အခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် ဇၟာပ်ဇၟာပ်ကၠအ်တဵုလွဳတံဂမၠိုၚ်ဂှ်တှ်ေ ညးတံနွံဗၟိက်ကဵုဍာ်အိုတ်တုဲ ဗီုညးကဵုညးဂစာန်ကၠောန်ကၠုၚ်ညံၚ်သ္ဂောံဂွံဍာ်မာန်အိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဟီုစိုပ်အာလပါ်ပရေၚ်တဵုလွဳသၟးတှ်ေ ဒၞာဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ်လေဝ် ဟွံဒးကဵုဍာ်ဂၠိုၚ်တုဲ မၚ်ကဵုဍာ်ဗြဴသၟးလေဝ်တုဲဒှ်မံၚ်ရ၊ ဆဂး တၞံဆုလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် မပ္တံသတ်ဆုသတ်ဒုန်သၞေဝ်ကေဝ်ဗီုဂတာပ်အခေတ်တ္ၚဲဏံတှ်ေ ဍာ်ဟွံမွယ်တှ်ေဟွံပြေပြံၚ်ရ၊ ယဝ်ရဟီုစိုပ်အာလပါ်ပရေၚ်လွဳပရာဏောၚ်တှ်ေ ဒးရံၚ်တက်ကျာပရေၚ်ဍာ်ဗွဲကိုပ်ကၠာတုဲမှဂွံတက်ကျာဆက်အာပရေၚ်လွဳပရာကီုရ၊ နဲကဲလွဳပရာပ္ဍဲတ္ၚဲဏံဟီုဂှ်တှ်ေ ကၟာပ္ဍဲကၠအ်ဒးနွံတုဲ ကၟာလွဳကနာနာဒးနွံဟေၚ်ရ၊ လွဳအဒါလွဳစာၚ်တံလေဝ်ဒးနွံတုဲ သွက်သ္ဂောံပ္ဍဲကဵုဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံဂွံစအာကီုတုဲ ယဝ်စဟွံအိုတ်ဏောၚ်တှ်ေဒးသြန်ဖ္အိုတ်အတိုၚ်သဘာဝဍေံရ၊ ယဝ်ရဟီုစိုပ်အာပရေၚ်လွဳပရာဏောၚ်တှ်ေ လွဳပရာကဏံဂတာပ်အခေတ်သက်ဟီုဟွံမွယ်ရ၊ ရံၚ်ကဵုတိဍာ်မန်ပိုဲတ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ ဒၞာဲဂွံပြေပြံၚ်ဂှ်နွံအောန်တုဲ ၜိုန်နွံကီုလေဝ် ဗဟုသုတပရေၚ်လွဳပရာကနာနာသာ်တံဂှ်နွံအောန်ပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲတံတုဲ ဒၞာဲဏံတှ်ေ ဒးဟီုစိုပ်အာကဵုအလဵုသဳမန်ပိုဲ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်တှ်ေ ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုသွာၚ်မန်ပိုဲတံဒးကေတ်ကဵုတာလျိုၚ်တုဲ ဗ္ဍိုက်ဗပေၚ်အာကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံထေက်ရ၊ ယဝ်ရဟီုကၠးကၠးတှ်ေ နကဵုနဲကဲပိုဲတံလေဝ် လ္ၚတ်ကေတ်သိုက်သိုက်တုဲ လွဳပရာဂွံမံၚ်ကီုရ၊ အဓိကနဲကဲလွဳပရာကၚုဲတံဟီုဂှ်တှ်ေ သဘာဝဍေံချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဒးတီလဝ်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ရ၊ ဂျိဓါတ်သဘာဝတံဂှ်လေဝ်ဒးတီလဝ်ကီု စၞစအဟာရၚုဲကတံဂှ်လေဝ် ဒးလ္ၚတ်လဝ်ဗီုလဵုဂွံကၠောန်ကေတ်ကေတ်အရာကပေါဝ်မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဗွဳဗွိုၚ်ပိုဲဏံကီုတှ်ေ လွဳပရာအာလ္ၚတ်ပါ်ပဲါအာသိုက်သိုက်တုဲ ခြာဟွံလအ်ဟေၚ်ပြေပြံၚ်မာန်ရ။


ယဝ်ရဟီုစိုပ်အာဍာ်မ္ဂးတှ်ေ ဂုဏ်ဖဵုနာနာဒးသုၚ်ဍာ်နွံဂၠိုၚ်ပ္ဍဲပရေၚ်တဵုလွဵကဵုပရေၚ်လွဳပရာဏံကီုတုဲ ဇၟာပ်ညးအဲလေဝ်ဒးဂၠာဲဍာ်သွက်သ္ဂောံစသုၚ်စကာပ္ဍဲကမၠောန်ကၠအ်ဝါပိုတံမာန်ရ၊ ယဝ်ရဍုၚ်မ္ၚးဗီုကဵုဍုၚ်သေံတံဂှ်တှ်ေ ဒၞာဲသဝ်သဝ်တံဂှ်ဍာ်နွံဒၟံၚ်ပွိုၚ်မွဲသၞာံတွဵုရ၊ ဒၞာဲလ္ၚဵုဂှ်တှ်ေ အလဵုသဳဍုၚ်ညးဂိုၚ်စွံလဝ်ဍာ်ကၟာဇၞော်ဇၞော် သွက်ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂွံသုၚ်စကာပ္ဍဲပရေၚ်တဵုလွဳကဵုပရေၚ်ပရာအခိၚ်ကညၚ်တံဂှ်လေဝ်နွံရ၊ လပါ်ဒေသသၠုၚ်သၠုၚ်တေံဂှ်လေဝ် စိုပ်အခိၚ်ကညၚ်ဏောၚ်တှ်ေကျာတ်မံၚ်ဍာ်ကီုရ၊ ဒေသလ္ၚဵုတံဂှ် အခိၚ်ကညၚ်ဏောၚ်တှ်ေမုဟွံဂွံကၠောန်ဗီုကဵုဍုၚ်မန်ပိုဲတံကီုရ၊ ဟိုတ်နူကဵုဍာ်အောန်ကှ်လောန်တုဲ ပရေၚ်တဵုကဵုပရေၚ်လွဳပရာတံဂှ်ဒးဇူထောံတုဲ စိုပ်အခိၚ်ဗြဲဂူဟေၚ်ဂွံကလေၚ်စကၠောန်ကမၠောန်အိုတ်ရ၊ ဍုၚ်မန်ပိုဲဏံပၠန်လေဝ်ဗီုဂှ်ကီုတုဲ ဒၞာဲဍာ်နွံကေတ်ဍာ်ဂွံဂှ်တှ်ေ ဒးမၚ်မွဲလဝ်ဍာ်ကီု ဒးစွံဂိုၚ်လဝ်ဍာ်ကီု(ကၠောန်ကေတ်ကၟာဇၞော်ဇၞော်တုဲဂိုၚ်စွံလဝ်ဍာ်)၊ ယဝ်ရစောဝ်ကြုၚ်နွံကြပ်ဏောၚ်တှ်ေ တံၚ်ကေတ်နၚ်နကဵုစက်လေဝ်ဂွံမံၚ်ကီုရ၊ ဍာ်ပ္ဍဲကြုၚ်စောဝ်တံဂှ်တှ်ေ ဇကုမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်တုဲ ညးတၞဟ်တံလေဝ်တံၚ်ကေတ်သုၚ်စောဲဒၟံၚ်တုဲ ဍာ်ဟွံရုံဂပ်ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ၊ နဲကဲခိုဟ်အိုတ်ဂှ်တှ်ေ ၜံက်ကေတ်ကၟာဇၞော်ဇၞော်မွဲမၜိုတ်သုၚ်စောဲရုံဂပ်မွဲကညၚ်တံဂှ် ပိုဲတံဆိၚ်ဆတော်ကဵုခိုဟ်ခိုဟ်တုဲ ကၠောန်ကေတ်ကၟာဇၞော်မွဲမတုဲ ဍာ်အခိၚ်ဗြဲဂူတံဂှ်ဂိုၚ်စွံလဝ်ပ္ဍဲကၟာဇၞော်ဂှ်တုဲ အခိၚ်ဗြဲအိုတ်တိကှ်ဏောၚ်တှ်ေ ပိုဲတံဂွံသုၚ်စောဲစကာအာပ္ဍဲပရေၚ်တဵုလွဳကေုာံပရေၚ်လွဳပရာပိုဲတံလၟေၚ်တ္ၚဲမာန်ရ၊ ပ္ဍဲကၟာဂှ်ပၠန်တှ်ေ လွဳအာကနာနာသာ်မာန်တုဲ ဒှ်သွက်သြန်လုပ်ကၠုၚ်မွဲလပါ်ပၠန်ရ၊ ခရိတ်ၜံက်ကၠောန်ကၟာဂှ်တှ်ေ ပိုဲတံဒးဂံၚ်ဖအိုတ်သြန်ၜိုက်ထေက်ကြိုက်မာန်တုဲ ဒှ်ဖဵုသွက်ပရေၚ်တဵုလွဳပိုဲတံဇၞော်ကဵုဒြဟတ်မာန်ရ၊ လ္ပဝိုတ်ထောံတွဵုညိဂှ် ဍာ်မွဲဟေၚ်ဒှ်ၚုဟ်မးဇၞော်အိုတ်သွက်ပရေၚ်တဵုလွဳကေုာံပရေၚ်လွဳပရာပိုဲဏံမွဲရ။


သွက်ရဲညးတိနွံဂၠိုၚ်ကဵုဨကတံဂှ်တှ်ေကၠောန်ဂွံတဴနာနာသာ်မာန်ရ၊ တဵုတၞံဗြဴဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဨကလေဝ်စတုဲမံၚ်ကီုရ၊ တဵုတၞံဗြာတ်ဟီုဂှ် သွံသတ်ဗြာတ်ဍုဟ်ဍုဟ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်ဏး၊ ယဝ်ရတဵုလဝ်နွံဂၠိုၚ်ကဵုဨကဏောၚ်တှ်ေ ဟလဵုပလေဝ်သွံစဟွံအိုတ်ဟွံဂတာပ်တုဲဒှ်အာမးမးဖအိုတ်ရ၊ နဲကဲဂတာပ်အခေတ်ဗီုအဲဟီုတ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ ကပေါတ်ကွာၚ်နာနာတိတ်ကၠုၚ်နူကဵုဗြာတ်ဂှ်နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်မာန်တုဲ ပိုဲထေက်ကဵုဒးကၠောန်နဲကဲနာနာနူကဵုဗြာတ်ဏံမာန်ရ၊ မပ္တံကဵုဗြာတ်စဲကှ်ကှ်လံက်ဍာ်သာဲ၊ ဗြာတ်ခၞါဍာတ်ဍာတ်၊ ဗြာတ်စံၚ်ကလံက်ကဵုဍာ်တှ်၊ ကွာၚ်ဗြာတ် ဗြာတ်ၜိုဟ်ကဵုဍာ်တှ်(ကော်စကဨရန်)၊ နာနာသာ်လေဝ် ပိုဲတံလ္ၚတ်နဲကဲဗီုဂွံကၠောန်ဍေံဂွံဂှ်နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်မာန်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲတဵုလဝ်ဗြာတ်မွဲၜါဨကမ္ဂးတှ်ေ သာ်လဵုလေဝ်ဟွံရုံဂပ်ရ၊ ၜိုတ်ဆဗြာတ်သၟးလေဝ်ဂယျိုၚ်အာလမျီုပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲပြေပြံၚ်မံၚ်ရ၊ သၞေဝ်ကေဝ်ဇိုၚ်ဇိုၚ်တာဲပြးမံၚ်ပ္ဍဲကၠအ်ဂှ်လ္ပတက်ကျာဏီ၊ ဗြာတ်မွဲဟေၚ်တၟေၚ်ဂတာပ်အခေတ်သက်ဟီုဟွံမွယ်ရ၊ ယဝ်ဗီုမိမပိုဲတံတဵုဗြာတ်ၜိုတ်ဆကၠောန်ကွာၚ် ၜိုတ်ဆလက်ကလော်သ္ၚိလှ်ေဗယိကၞာရတှ်ေ တဵုလဝ်မသုန်တၞံလေဝ်တုဲဒှ်မံၚ်ရ၊ တ္ၚဲဏံဍေံဂတာပ်ကၠုၚ်အခေတ်ယျဏောၚ်တှ်ေ ပိုဲတံမံၚ်ထောံညိၚ်ညိၚ်ဟွံဂွံတုဲ ဒးလ္ၚတ်ဒးဗဂဵုလဟဵုဂှ်ဒှ်နဲကဲဂတာပ်အခေတ်မွဲရ။


သွက်ညးရဲတိနွံအောန်ကီု တီနွံဂၠိုၚ်ကဵုဨကတံကီုဂှ်လေဝ် ရံၚ်ကဵုအခေတ်ဗီုလဵုဍေံတဴတက်အာဂှ် ပိုဲတံဒးဗက်ဗဂဵုလဟဵုအာညံၚ်သ္ဂောံဂတာပ်အခေတ်လၟိုန်လၟိုန်တုဲ အရာလဵုဒးပြံၚ်သၠာဲနဲကဲခိုဟ်ခိုဟ်တံဂှ်လေဝ် ပိုဲတံဒးလ္ၚတ်ပါ်ပဲါဒၟံၚ်တွဵုတုဲ သွက်သ္ဂောံဗဂဵုလဟဵုပရေၚ်တဵုလွဳပိုဲဏံကီုရ၊ သွက်ညးဍာ်နွံဂၠိုၚ်သုၚ်စောဲဂွံပွိုၚ်မွဲသၞာံပေၚ်ပေၚ်တံဂှ်လေဝ် ယဝ်လွဳပရာကဂွံတှ်ေ ကၟာလွဳကၜိုတ်မွဲကၟာဍောတ်ဒးနွံတုဲ သွက်သ္ဂောံဒှ်စၞအဟာရပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံခိုဟ်တဴကွေံရ၊ ပရေၚ်တဵုလွဳဂတာပ်အခေတ်ဗီုအဲပါ်ပရအ်ဏာကဵုကောန်ဂကူတံပ္ဍဲတ္ၚဲဏံဟီုဂှ်တှ်ေ ဗွဲကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ပိုဲဏံဒးရီုဗၚ်ကေတ်ဂကောံအိန်ထံၚ်ပိုဲဏံလၟေၚ်မွဲကၠာညိ၊ သှ်ေနူဂှ်တုဲမှ ဒှ်သြန်လုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲကောန်တာဲပိုဲဏံသိုက်သိုက်မာန်ရ၊ အရာလဵုယဝ်ဒးသုၚ်စောဲသြန်ဏောၚ်တှ်ေ ဒးတော်ကဵုဘဝပိုဲဏံနွံဗၟိက်ဇေတ်ဇေတ်ရဟာတုဲမှ ရာန်သုၚ်စောဲသြန်တံဂှ်ညိ၊ ယဝ်ရစိုတ်နွံဗၟိက်ဏောၚ်တှ်ေ နဲကဲပရေၚ်တဵုလွဳအဲဏံဂှ်လေဝ်ဟွံဂတာပ်အခေတ်သွက်ညးတံရ၊ သွက်ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဂှ်သုၚ်စောဲစကာအိုတ်တုဲ တသိုက်ဇေတ်ဇေတ်ဟီုဂှ် ပိုဲတံဂွံဒုၚ်ကေတ်မာန်ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံမာန်တုဲ ပိုဲဟွံဒးမၚ်ကဵုတိုန်ဍုၚ်သွဝ်လုပ်နိဗ္ဗာန်အိုတ်ရ၊ ကုသဵုခိုဟ်ပရေံဂှ်လေဝ် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲအစောံစရာဲပူဂဵုပိုဲမၞိဟ်ဏံမွဲဟေၚ်ရကၠောန်ကေတ်ဗဒှ်ကေတ်မာန်ပ္တိုန်ကေတ်ဍေံဂွံအိုတ်တုဲ ရမျှာၚ်ဂွံမိၚ်ဗွဲလက္ကရဴအိုတ်ဂှ်လေဝ် ကုသဵုခိုဟ်ပေၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကတောဝ်ၜါပိုဲဏံကီုရ။


ပရေၚ်တဵုလွဳဟီုဂှ် နဲကဲကိုန်ဂစိုတ်ဍေံဟွံမွယ်တုဲ ဗီုအစောံစရာဲပိုဲဏံနွံဗဂဵုလဟဵုဂွံဂှ်တှ်ေ ယဝ်ဒှ်ခိုဟ်ဖဵုနွံတုဲ ဆက်ကၠောန်ပ္တိတ်အာဒြဟတ်အိုတ်ညိ၊ သၟာပရေၚ်တဵုလွဳဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေ ဒးနွံကဵုနဲကဲဗဂဵုလဟဵုလၟိုန်အခိၚ်အခါ၊ ဒးနွံကဵုနဲကဲပြံၚ်သၠာဲဗီုဂတာပ်အခေတ်၊ ဒးနွံကဵုအရာတၟိတၟိသွက်ညးဂမၠိုၚ်ဂွံသမ္တီခိုဟ်မွဲကီုတုဲ ညံၚ်ရဴသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဒယှ်ေယှ်ေတံဂှ်လေဝ် ပိုဲလေဝ်ဂွံဒုၚ်စယၟုသၟာပရေၚ်တဵုလွဳဒယှ်ေတှ်ေဂတာပ်အခေတ်မွဲတၠဂွံဒုၚ်ကေတ်ယၟုရ၊ ပရေၚ်တဵုလွဳဟီုဂှ်တှ်ေ ဇၟာပ်မၞိဟ်ကၠောန်လုပ်ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်ကီုလေဝ် ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံဆာန်အရာတံဂှ်ဇေတ်ဇေတ်မ္ဂးတှ်ေ ခြာဟွံလအ်ဟေၚ် ဗွဲတၟေၚ်ဒှ်အာမၞိဟ်နွံကဵုအစောံစရာဲအရာတေံဂှ်မာန်လောဲလောဲရ၊ အဓိကဂှ်ပိုဲဏံဒးဆာန်ကမၠောန်ပိုဲတံမကၠောန်ဂှ်ဍာံဍာံညိ ယဝ်ရစိုတ်ဆာန်မွဲပါလုပ်အာတုဲ အရာလဵုကၠောန်ဝါတ်ကၠောန်ဟွံဒှ်ဂှ် ဒှ်အာအရာကၠောန်လောဲလောဲမွဲပ္ဍဲအခိၚ်ပြဟ်ပြဟ်မာန်ရ။


ပရေၚ်တဵုလွဳဏံမွဲဟေၚ်ရကိတ်ညဳကဵုပိုဲကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာခိုဟ်အိုတ်ဂတာပ်အခေတ်အိုတ်မွဲကမၠောန်တုဲ တိဍာ်ဍုၚ်မန်ပိုဲမအရေဝ်ဏံဂွံကိတ်ညဳအာရ၊ တ္ၚဲဏံၜိုန်ရဒှ်တိဍာ်မန်ပိုဲနွံဂၠိုၚ်ကဵုဨကကီုလေဝ် ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံဟွံဆာန်ပရေၚ်တဵုလွဳ လွဳပရာနဲကဲဂတာပ်အခေတ်ဟွံလေပ်တုဲ ခြာဟွံဟအ်ဟေၚ်ကလေၚ်ဒှ်အာတိဍာ်ညးတၞဟ်ဖအိုတ်ရ၊ အိုတ်ကၞောတ်ဟေၚ် ၜိုတ်ဆဂွံဒုၚ်စယၟုတိဍာ်မန်ပိုဲမအရေဝ်သၟးရနွံတုဲ ဂကူညးတၞဟ်ကၠုၚ်ပတိတ်စပရဲပ္ဍဲဒၞာဲတိဝါကၠအ်ဂူမိမပိုဲပအပ်လဝ်တံဏံဖအိုတ်တုဲ ဟိုတ်ဏံဟေၚ်ရ ၜိုန်ရအလဵုသဳမန်ပိုဲဟွံမွယ် နဲကဲဗဂဵုလဟဵုပရေၚ်လွဳမန်ပိုဲလုပ်ဟွံစိုပ်ပ္ဍဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံကီုလေဝ် ၜိုတ်ဒြဟတ်အစောံစရာဲပိုဲနွံနွံဂှ်ဗဒှ်ကၠောန်ဗဂဵုလဟဵုအာအိုတ်ညိ၊ ယဝ်ရအလဵုသဳမန်ပိုဲကၠုၚ်ကဵုရီုဗၚ်နဲကဲနာနာမာန်တှ်ေ ဒှ်ၚုဟ်မးသွက်အနာဂတ်တိဍာ်မန်ပိုဲမာန်ဗွဲမလအ်လကာဖါအဆက်ကောန်အဆက်စဴအဆက်စေက်တေံမာန်ရ။


လိက်အုပ်ပရေၚ်တဵုလွဳဏံဂှ်တှ်ေတုဲဆကၠာရ၊ သွက်ပရေၚ်တဵုလွဳကေုာံပရေၚ်လွဳပရာနာနာသာ်တံဂှ်လေဝ် ပါ်ပတိတ်ထောံပိုဒ်ဍေံကဵုဍေံမွဲမွဲတုဲ ဗက်ဗှ်လ္ၚတ်အာမာန်ရ၊ ဥပမာတုန်−နဲကဲတဵုလွဳပၞဴသာ်ဏံကီု၊ နဲကဲလွဳပရာကအနန်သာ်ဏံကီုတုဲ ချူအာကဵုသွက်သ္ဂောံလ္ၚတ်ကေတ်နာနာသာ်မာန်ရ၊ နဲကဲအဲဏံသီုဖ္အိုတ်ဂှ် ဒှ်နဲကဲကိုန်ဂစိုတ်မွဲဟွံသေၚ်တုဲ လဆောဝ်တှ်ေဒှ်နဲကဲပူဂဵုတုဲ ၜိုတ်ဆမိက်သ္ဂောံကဵုသုၚ်စောဲကၠောန်ဗက်အာကီုရ၊ နဲကဲနာနာလေဝ် ဗီုအၚာပ်စိုတ်ကောန်ဂကူတံနွံဂှ်လေဝ် ဖက်နှဴပြံၚ်သၠာဲအာဂွံမာန်တုဲ ဒးဗၠေတ်ဟွံဟီုမွဲသာ်တုဲ ယဝ်ခိုဟ်ဒှ်ဖဵုတှ်ေဆက်ဗဂဵုလဟဵုအာ ယဝ်ဟွံခိုဟ်ဖဵုနွံအောန်လေဝ် နကဵုနဲကဲပူဂဵုပိုဲကောန်ဂကူတံဂှ်လေဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်နဲကဲဇကုကဵုဇကုလေဝ်အခေါၚ်နွံပေၚ်ပေၚ်အိုတ်ရ၊ (တၚ်ဂုဏ်ဗွဲမလောန်ရအဴ) ။ ။ ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. (တၞံလောဗါလေဝ်ကော်စကီုရ၊)