ပရေင်ပိုန်ဒြပ်ဂၠံင်တၟိ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ပရေင်ပိုန်ဒြပ်ဂၠံင်တၟိ


၁။ အခိင် "မဂိုတ်ဂ္စာန်ဒၟံင်" ဂှ် အေင်ဒုင်ညိ ၂။ အခိင် "မဟောံဗြမ်ဒၟံင်" ဂှ် ဂံင်သ္ကာညိ ၃။ အခိင် "မအံင်ဇၞးဒၟံင်" ဂှ် တန်ကြန်ညိ

၁။ မၞးဂိုတ်ဂ္စာန်ဒၟံင်ဟာ ???

ဟီုသာ်ဂှ်မ္ဂး အေင်ဒုင်ဒၟံင်ညိ ကလော်သရာဲ မဗ္တိုက်ဒၟံင် ညးမအံင်ဇၞးတအ်ဂမၠိုင် ဟီုဂှ် နွံတဴဇၟာပ်ဒၞာဲရ

ပြိုင်ပ္ကာန်ကဵုကလော်တအ်ဂှ်တုဲ သြဝ်လ္ပဗ္တိုက်ညိ ဂၠံင်တရဴဇကုမအာဒၟံင်တအ် ဗၠေတ်အာလေပ်ရ

ညးယုတ်တအ်ဂှ် ဆက်အာဒၟံင် အတိုင် ဂၠံင်တရဴမယုတ်တအ်ရဏောင် ဣဏံ ဒှ်ချောံချး ပ္ဍဲဂၠံင်တရဴ မၞးမအာဂမၠိုင်ရ သွက်ဂွံကပှ်ချောံချးဂှ် ကမၠောန်မၞးဟွံသင်ပုဟ်

ပွမအေင်ဒုင်ဂှ် ဒှ်နိဒါန်ပွမအံင်ဇၞးရ တင်ခက်ခုဲ မၞးဂမၠိုင်တံဂှ် တဝ်(ပ္တဝ်)အာမုက် နကဵု လအီကျေဝ်ဂေါဝ်တုဲ ဆက်ဂိုတ်ဂ္စာန်ညိ ဓဝ်အံင်ဇၞးဟီုဂှ် နွံဒၟံင်ပ္ဍဲသ္ကေံတဲ သွက် ညးမဂိုတ်ဂ္စာန်ဂမၠိုင်ရ

နကဵုစိုတ်ဆာန်ဍူညးမွဲသ္အာင် ဒးဒုင်တဝ်စၞေဟ်ဒၟံင်ကဵု လောကဓဝ်ဂှ် သြဝ်ညာတ်ကဵုလ္ပာ်ခိုဟ်ညိ ဇၟာပ်ဒၞာဲ ဖဵုတုပ်သၟဟ်ဟီုဂှ် နွံတဴရ လစွံစိုတ် စိုတ်ခိုဟ်ခိုဟ်ပြဲပြဲတုဲသီုကဵုမအေင်ဒုင် ဂိုတ်ဂ္စာန်ညိ...

၂။ မၞးဟောံဗြမ်ဒၟံင်ဟာ ???

ဟီုသာ်ဂှ်မ္ဂး ဂံင်သ္ကာထ္ၜးကဵုညိ ပ္ဍဲအကြာ ပ္တောံအယောင်အလာ မဗ္တိုက်ဗျံက်သ္ပစရဵု အီဂြိုင်ဒၟံင်တအ်ဂှ် ညံင်ရဴ ဗီုပြင်ဇာဒိသိုင်မွဲ ဂံင်သ္ကာထ္ၜးကဵုညိ

ညးဗီုဂှ်တအ်ဂှ် ခိုဟ်လ္တူနူဍေံတအ်မ္ဂး ဟွံပေင်တဴစိုတ်ဂှ် သဘာဝရ ပရေံနူညးတအ်မ္ဂး ပျုတ်ဗ္ဒေက်ရဒှ်

ဆဂး ညးမခိုဟ်နူလ္တူညးတအ် ဂၠိုင်ကဵုဆဂှ် မိပ်စိုတ်တုဲ ပ္တောံဗက်တဴရ သ္ဘဴသဘာဝဏံဂှ် မၞးကဵုကၠိုဟ်လဝ်ညိ

တ္ၚဲက္တဴတုဲမ္ဂး ညံင်ရဴအခိင်တ္ၚဲၜိုဟ်နွံကီု မေလံင်တုဲမ္ဂး ကျာပဠက်ကၠုင်ရ ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ဒးရးဍာံစၟတ်ရ

အခိင်ကျဟောံဗြမ်တုဲအာမ္ဂး ပါဲဟွံဗၠး မ္ဒးကၠုင်ဗွဲစၟတ်ဂှ် ပွမအံင်ဇၞးရ ပွမအံင်ဇၞးတအ်ဂှ် ဒုင်တၠုင်တဴ နကဵုဓဝ်လအီ ဂံင်သ္ကာမၞးညိ

ညးမအာ သွက်ဂွံ ရပ်ဗိုင်"စိင်"မွဲဂှ် ကၠဟ်မံင်ကၠဵုနကဵုတၟံ အကြာဂၠံင်ဂှ် သွက်ဂွံက္လိဂွံ "စိင်" အခိင်လ္ဇုဲလ္ဇအာရ

ဟိုတ်ဂှ်ရ အခိင်မၞုံတဴကဵုၚုဟ်မး မၞးဂှ် ဒုင်ဖ္အိုတ်ကၠေံ သွက်ပွမအံင်ဇၞး ဟေင်ညိ

ဟိုတ်နူမၞိဟ် ဍာ်ဒကေဝ်သဝ်တအ်တုဲ လ္ပဒုင် က္ဍိုပ်ဂိညိ

နကဵုဓဝ်ပွမဂံင်သ္ကာ မၞးဂမၠိုင်ဂှ် ပြိုင်ပ္ကာန်တဴကဵု ပွမဟောံဗြမ်တအ်ညိ

ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲလောကဇၞော် မၞုံတဴကဵု ဓဝ်ပြိုင်ပ္ကာန်ဂမၠိုင်ဂှ် မၞးပ္တဝ်အာမုက်ခိုဟ်ဟ်မာန်ရ

၃။ မၞးအံင်ဇၞးဒၟံင်ယျဟာ ???

ဟီုသာ်ဂှ်မ္ဂး မံင်ထောံဗွဲမၜိုဟ်သြိုဟ်ညိ

ဇၟာပ်ညးမၞုံကဵု ကြံင်မ္ၚိုဟ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ဂှ် ဇၟာပ်ကမၠောန် ဟွံတော်စုတ်မံင်ပုဟ် တၠပညာ လ္ၚဵုလ္ၚဵုဂမၠိုင်လေဝ် ၜိုဟ်သြိုဟ်သ္ၚိတ်ဇြဒၟံင်ရ ပ္ကဴသ္ဇင် မတုပ်တဴကဵု မတ်မၞိက်ရ ဇၟာပ်ဒၞာဲဟွံဂွံညာတ်ပုဟ် ဍာ်ဗွဲမပေင် မနွံဒၟံင် ပ္ဍဲနုင်ထၟာဲ တအ်ဂှ် ညံင်ရဴဟွံ ကလိုက်ကလဵုကီု ၜိုဟ်သြိုဟ်တဴရ

ပွမအံင်ဇၞး မၞးဂှ် နွံကဵု ညးမကေတ်ဂုဏ်စရာဲ ဍာံစၟတ်ရောင်

နွံကဵု ညးမဟီုဂရိုဟ် နကဵုအယောင်အလာ ပ္တောံဂမၠိုင်ရောင် မၞိဟ်ဗီုသာ်ဂှ်ဂမၠိုင် မၞးသွက်ဂွံဒးသ္ပဂရု ဟွံမွဲသက်သက်ရ

ကၠဵုကဳတဴ သၟိင်ဂိတုဂှ် သဘာဝရလေဝ် ဇၟာပ်ဇၟာပ်အရာဂှ် သ္ပထောံဥပေက္ခာညိ

အခိင်ဏံမ္ဂး တင်အရာကိစ္စပၟိက်ဇၞော်အိုတ်ဂှ် သွက်ဂွံထိင်ဒက် ပေါဲအံင်ဇၞးမာန်ရ

ကြံကြသ္အဵုသ္အာ်တုဲ သွက်သ္ဇိုင်ဒၟံင်သ္ဂောံခိုင်ကၠိုက်ဂှ်လေဝ် ပၟိက်ဇၞော်တဴဗွဲမလောန်ရ

ညးမကြံကြတုဲ သ္ဇိုင်ဒၟံင်ဟွံခိုင်ကၠိုက်တံဂှ် မ္ဒးဂိသ္ကေဝ်တဴရ အရာလဵုမှဟွံဗိုန်ဗတ်ပုဟ်

သွက်"ဂိတု"သ္ဂောံတၟး ညံင်ရဴ"တ္ၚဲ"မ္ဒးလုပ်ကဵုကီုသွက်"တ္ၚဲ"သ္ဂောံတၟး အခိင်"ဂိတု"မ္ဒးကၠေံကဵုနွံတဴရ

ညံင်ရဴ က္ညင် ကသီု မုဟ်ကျာ မပြံင်သၠာဲဒၟံင်ဂှ်ရ ဇၟာပ်အရာဂှ် ပြံင်သၠာဲတဴဒၟံင်လၟိုန်ဏီရ

ပ္ဍဲဂၠးကဝ်ဏံ အရာလဵုလေဝ်ဟွံပြံင်သၠာဲဂှ် နွံမွဲသာ်ဓဝ်ရ ဣဂှ်👉ဓဝ်ပွမပြံင်သၠာဲ👈ရ

ခေတ်ဟွံခိုဟ်မ္ဂး ပ္တောံအယောင်အလာပရအ်တုဲ ပါဲဒၟံင်ညိ

ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲလောကဇၞော် မုရဴမွဲဟွံဗိုန်ဗတ်ဏံ လ္ပဂယိုင်တဴလမျီု နကဵုပွအယောင်အလာညိ

ဂယိုင်တဴလမျီု သီုကဵုမဗိုန်ဗတ် နကဵုစိုတ်ပြဲ ပွဗုသ္အးညိ

ပ္ဍဲလ္တူ အရာမ္ဒးကၠေံဗ္ဒန်အာ ညံင်ရဴဍာ်လၟက်သရီုတအ်ဂှ် လ္ပထၞေန်စပ်တဴ နကဵုစိုတ် ကြံကြတုဲ သ္ဇိုင်ဒၟံင်ဟွံခိုင်ကၠိုက်တအ်ညိ

သွက်မွဲဘဝ မ္ဒးဂိသ္ကေဝ်အာလေပ်ရ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဓဝ်အံင်ဇၞးမၞးဂှ် နကဵုၚုဟ်မးနွံနွံ ထိင်ဒက်ကဵုလေပ်ညိ

ဂၠးကဝ်ဇၞော်ဂေတ်တဴဒၟံင်ဏီဟီုဂှ် မၞးလ္ပဝိုတ်ညိ......

 လအီမန်(ကြေဝ်ဏာ)