မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပရေၚ်ထတ်ယုက်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပရေင်ထတ်ယုက် ဟီုမ္ဂးဂှ် နကဵု ဂကောံပရေင်ထတ်ယုက်ဂၠးကဝ် (World Health Organization-WHO) ပံက်လဝ် အဓိပ္ပါယ် "ဒတန် အလုံမွဲ ခန္ဓကာယ၊ စိတ္တ ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ် တတ်ယုက် မံင်ခိုဟ်တုဲ မဟွံမဲ ကု ဂိယဲ (disease)၊ မဟွံခိုင်ဗိုန်တုဲ ဍိုန်လျ (infirmity)ဂှ် ဒှ်ပရေင်ထတ်ယုက် ရ၊၊"[၁][၂] နကဵုပွံက်အဓိပ္ပါယ်ဂှ် ကာလဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်မ္ဂး ဟွံရုမ်ဂပ်ဂးတုဲ ဒးဒုင်ပါ်ပါဲ နွံကီုရ၊၊[၃][၄][၅] ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရေင်ထတ်ယုက်ဂှ် ဒးပံက်အဓိပ္ပါယ် "ပရေင်ထတ်ယုက် ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ ဍာ်ဒကေဝ် သွက်ဂွံပြံင်လှာဲ ကေုာံ မင်မဲ အရာမဒးဆဵုဂဗ ဇီုကပိုက် ပ္ဍဲကဵုဘဝမၞိဟ်မွဲမွဲ မစပ်ကဵု ပရေင်ခန္ဓကာယ၊ ပရေင်စိုတ် ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ်၊၊"ဗီုဏအ်ထေက်ရောင် ပတိုန်ထ္ၜးရ၊၊ [၆]

စိုတ်ထတ်ယုက် (mental health)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံပရေင်ထတ်ယုက်ဂၠးကဝ် (World Health Organization-WHO) ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် စိုတ်ထတ်ယုက် မြဴသာ်ဝွံရ၊၊ "ဒတန်ဒဒှ် မမံင်စခိုဟ် a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community".[၇] Mental Health is not just the absence of mental illness.[၈]


Mental illness is described as 'the spectrum of cognitive, emotional, and behavioral conditions that interfere with social and emotional well-being and the lives and productivity of people. Having a mental illness can seriously impair, temporarily or permanently, the mental functioning of a person. Other terms include: 'mental health problem', 'illness', 'disorder', 'dysfunction'.[၉]


Roughly one fifth of all adults 18 and over in the US are considered diagnosable with mental illness. Mental illnesses are the leading cause of disability in the US and Canada. Examples include, schizophrenia, ADHD, major depressive disorder, bipolar disorder, anxiety disorder, post-traumatic stress disorder and autism.[၁၀]


Many teens suffer from mental health issues in response to the pressures of society and social problems they encounter. Some of the key mental health issues seen in teens are: depression, eating disorders, and drug abuse. There are many ways to prevent these health issues from occurring such as communicating well with a teen suffering from mental health issues. Mental health can be treated and be attentive to teens' behavior.[၁၁]


 Many factors contribute to mental health problems, including:

 • Biological factors, such as genes or brain chemistry
 • Life experiences, such as trauma or abuse
 • Family history of mental health problems[၁၂]


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. World Health Organization.Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. In
 2. World Health Organization. (2006). Constitution of the World Health OrganizationBasic Documents, Forty-fifth edition, Supplement, October 2006.
 3. Jadad AR, O’Grady L: How should health be defined? (2008). "How should health be defined?". BMJ (Clinical Research Ed.). 337: a2900. doi:10.1136/bmj.a2900. PMID 19073663.
 4. Callahan D. (1973). "The WHO definition of 'health'". The Hastings Center Studies. 1 (3): 77–87. doi:10.2307/3527467. JSTOR 3527467.
 5. Taylor S, Marandi A (2008). "How should health be defined?". BMJ. 337: a290. doi:10.1136/bmj.a290. PMID 18614520.
 6. Huber, Machteld; Knottnerus, J. André; Green, Lawrence; Horst, Henriëtte van der; Jadad, Alejandro R.; Kromhout, Daan; Leonard, Brian; Lorig, Kate; Loureiro, Maria Isabel (2011-07-26). "How should we define health?[permanent dead link]". BMJ. 343: d4163. doi:10.1136/bmj.d4163. ISSN 0959-8138. PMID 21791490.
 7. World Health Organization (2005). Promoting Mental Health: Concepts, Emerging evidence, Practice: A report of the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation and the University of Melbourne. World Health Organization. Geneva.
 8. "Preserving Subjective Wellbeing in the Face of Psychopathology: Buffering Effects of Personal Strengths and Resources" (2016). PLoS ONE 11 (3): e0150867. doi:10.1371/journal.pone.0150867. PMID 26963923. 
 9. Long, Steven W. Lifestyle Management: Achieving & Maintaining Good Healt. niu.edu.tw
 10. The numbers count: Mental disorders in America. nih.gov
 11. Mental Health and Teens: Watch for Danger Signs. HealthyChildren.org. Retrieved on 2014-03-01
 12. https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health/index.html