ပရေၚ်ပညာအရေဝ်ဘာသာဇဳ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပရေၚ်ပညာအရေဝ်ဘာသာဇဳ (Multilingual Education) ဗွဲတၟေၚ်ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ပညာ အရေဝ်ဘာသာပထမ "first-language-first" ရ။ ဣဏအ်ဂှ် ဘာဗ္တောန်ပညာ မပ္တံကဵု အရေဝ်ဘာသာမိ (အရေဝ်ပထမ) ကေုာံ ပြံၚ်ကၠောံအာ ထပ်စုတ်ဏာအရေဝ်ဘာသာတၞဟ်ဟ်ဂမၠိုၚ်ရ။ ဗွဲတၟေၚ် ကိုန်အစဳဇန်ပရေၚ်ပညာအရေဝ်ဘာသာဇဳ (MLE programs)ဂမၠိုၚ်ဝွံ နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အဃောမဇၞော်မောဝ်ရာၚ်ဆာဲဂမၠိုၚ် ဒၞဲါမၞိဟ်ဟီုဂးအရေဝ်ဘာသာကောန်ဂကူလၟိဟ်မအောန်မတန်တဴ မပ္တံကဵု အရေဝ်ဘာသာဟွံမွဲကဵုဩဇာ မၞုံအယောၚ်အလာဟွံကလိဂွံဒုၚ်စဖဵုနူကဵု သၞောတ်ပရေၚ်ပညာအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ရ။ တၚ်အာတ်မိက်ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်စပ်ကဵု သ္ဂောံကဵုအရီုအဗၚ်ထံက်ပၚ် ပရေၚ်ပညာအရေဝ်ဘာသာပထမ ကုကောန်ၚာ်မဆုဲပြံၚ် နူကဵုမိမမဆုဲပြံၚ်အာ ကၟိန်ဍုၚ်မဇၞော်မောဝ်ရာၚ်ဆာဲ တအ်ရ။

Components of Multilingual Education (MLE)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • သဇိုၚ်ခိုၚ်ဗိုန် "Strong Foundation" - Research shows that children whose early education is in the language of their home tend to do better in the later years of their education (Thomas and Collier, 1997). For more information about the effect of "Language of Instruction", see Bilingual education.
 • ဒဒန်ခိုၚ်ဗိုန် "Strong Bridge" - an essential difference between MLE programs and rural "mother tongue education" programs is the inclusion of a guided transition from learning through the mother tongue to learning through another tongue.

Related to the emphasis on a child's mother tongue is the implicit validation of her cultural or ethnic identity by taking languages which were previously considered "non-standard" and making active use of them in the classroom. Multilingual Education in that sense underscores the importance of the child's worldview in shaping his or her learning.

Stages of an MLE Program[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

A widespread understanding of MLE programs (UNESCO, 2003, 2005) suggests that instruction take place in the following stages:

 1. Stage I - learning takes place entirely in the child's home language
 2. Stage II - building fluency in the mother tongue. Introduction of oral L2.
 3. Stage III - building oral fluency in L2. Introduction of literacy in L2.
 4. Stage IV - using both L1 and L2 for lifelong learning.

MLE proponents stress that the second language acquisition component is seen as a "two-way" bridge, such that learners gain the ability to move back and forth between their mother tongue and the other tongue(s), rather than simply a transitional literacy program where reading through the mother tongue is abandoned at some stage in the education.

Based on the theories of Multilingual Education that are spelled out here, Andhra Pradesh and Orissa have adopted a thematic approach to multilingual education. Using a seasonal calendar within a relevant cultural context has provided a space to the tribal children of Orissa and Andhra Pradesh to rediscover their culture through their language. The Multilingual Education in this approach emphasizes first language first in the child taking the socio- cultural curriculum in to classroom culture and then bridge to second language. In addition to the basic theory of Paulo Freire on critical pedagogy, Gramscian theory on education, Lev Vigostky's scaffolding and Piaget's theory of cognition is applied in the Multilingual Education. The unique thing in this approach is to involve the community in creating their own curriculum and minimise the theoretical hegemony, thereby creating a new set of people who believe in the ethics of creating and sharing knowledge for the society than to limit it to the theoreticians.

Multilingual Education in Odisha[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Odisha is a multilingual state having more than 40 ethnic languages among the 62 scheduled tribes, along with the Modern Indian Languages like Hindi, Bengali and Telugu. To address the language- education of ethnic minorities children in schools, the Odisha government started Multilingual Education programme, ten tribal languages. Led by Dr Mahendra Kumar Mishra, as the Director of Multilingual Education and guided by Prof. D P Pattanayak and Prof Khageswar Mahapatra, the eminent multilingual Experts, the state government started MLE programme in te tribal languages in 547 schools. 10 tribal languages were adopted. These are Santali, Saora, Kui, Kuvi, Koya, Kishan, Oroam, Juang, Bonda and Ho. Culturally responsive curriculum and textbooks were prepared for class I to Class V to maintain mother tongue-based multilingual education to educate the tribal children. The state government appointed teachers from the same language community in the schools to teach the tribal children. Language policy was also formulated. The programme was also supported by Summer Institute of Linguistics led by Mr Steve Simpson and Vicky Simpson, Pamela Mackenzie. The curriculum and textbooks were prepared by the tribal teachers guided by the MLE resource groups. It was initiated in 2005 and is now running in 2250 schools with majority tribal children. This is a sustained MLE programme in Asian countries. About 7 Asian countries have visited the MLE schools.

Scholars and educators have argued that embracing the diverse linguistic knowledge that immigrant students bring to the developed countries, such as the United States, and using students’ first-languages to help them learn English may be an inexpensive and effective way to integrate and socialize immigrant youth. Allowing code-switching in schools with high English learner (EL) populations can increase the potential for enhanced English-learning and academic performance. Code-switching between multi-lingual children can create an informal peer-mentorship structure that embraces immigrant children’s linguistic capabilities to drive learning, create a strong peer-network, and enhance the development of English as a Second Language skills for immigrant students in multi-ethnic schools.[၁]

Dr Mahendra Kumar Mishra started the MLE programme in Chhatisgarh adopting Durua language in MLE programme. Dr Mishra conducted 2 NAtional Seminars and one international Seminar on MLE during 2006-2019. Dr Tove Skutnabb Kangas, Prof Ofelia Gracia, Dr David Haugh, Dr Sitakanta Mahapatra, Dr KHageswar Mohapatra were some of the linguists and multilingual educators attended these conferences.

See also[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Multilingual Education in India, The CAse For English Edited by Dr MAhendra Kumar Mishra and Prof Anand Mahanand published by Viva Books, New Delhi 2016.

 1. Tarım, Şeyda Deniz (2017-11-29). "Breaking Barriers with Collaborative Language Practices in a Multiethnic Classroom: A Potential Model for Immigrant1 Children". European Education 50 (1): 27–41. doi:10.1080/10564934.2017.1394163. ISSN 1056-4934. 
 • For further information, please refer to the MLE Manual of Susan Malone, and Denis Malone published by UNESCO, Bangkok

id21 insights. Available online at [၁]

 • Cenoz, Jasone. 2009. Towards Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters [၂]
 • Hult, F.M. (2012). Ecology and multilingual education. In C. Chapelle (Gen. Ed.), Encyclopedia of applied linguistics (Vol. 3, pp. 1835-1840). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
 • NMRC - National Multilingual Education Resource Center (JNU, India) [၃] Archived ၂၀၁၉-၁၂-၂၅ at the Wayback Machine
 • UNESCO. 2003. Education in a multilingual world. Available online here.
 • UNESCO. 2005. First Language First: community based literacy programmes for minority language contexts in Asia. Available online here.
 • Walter, Steven. 2000. Explaining Multilingual Education:. Information on Some Tough Questions, University of North Dakota Working Papers in Linguistics. Available online here.

External links[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]