ပေဲါသှ်လိက်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

International English Language Testing System (IELTS)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


လိက်ဇၟန် အေေသ်သေ လၟိဟ် ၂ (IELTS Writing Task 2)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သုၚ်စောဲ တၚ်နၚ် မပါလုပ် အပ္ဍဲ စဳပၞောန်[၁][၂]သၟဝ်ဝွံတုဲ ညးတအ် စၟဳစၟတ် လိက်ဇၟန် မဒးချူသွက် IELTS အေေသ်သေ လၟိဟ် ၂ ရ။ အပ္ဍဲ တၚ်နၚ်တအ်ဏအ်ဝွံ က္ဍိုပ်အဓိက ၄ ပါလုပ်ရ။

  • ၁။ အတိုၚ်သမာန်သၟာန်လဝ်ဂှ် ဟလိုၚ်လဵု ပၠန်သှ်ချူမာန် (Task achievement)
  • ၂။ ပရေၚ်ယုတ္တိ၊ အဆက်အစပ် ဝါကျ၊ လိက်ပိုဒ် ဂမၠိုၚ် (Coherence and cohesion)
  • ၃။ ဟလိုၚ်လဵု သုၚ်စောဲဝေါဟာ သၠဲသၠဲလးလ:မာန် (Lexical resource, vocabulary)
  • ၄။ ဟလိုၚ်လဵု သုၚ်စောဲ သဒ္ဒါဗီုပြၚ်ဇဳ၊ ဗွဲမဒးရးမာန် (Grammatical range and accuracy)


အပ္ဍဲလိက်စဳပၞောန်တေံ ပွံက်အဓိပ္ပာဲ အရေၚ် စၟတ် ၀ (သုည) ဒဵုစိုပ် ၉ (ဒစိတ်) ၜိုန်ရ ချူလဝ် ပေၚ်ပေၚ်ရ။ သၟဝ်ဝွံ ပွံက်အဓိပ္ပာဲ သွက် စၟတ် ၇ (ထပှ်) ဟေၚ်ရ။

၁။ အတိုၚ်သမာန်သၟာန်လဝ်ဂှ် ဟလိုၚ်လဵု ပၠန်သှ်ချူမာန် (Task achievement) - စၟတ် ၇[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁-က။ လိက်ဇၟန်ဝွံ ဗက်အလိုက်သမာန်တုဲ ချူလဝ်။

၁-ခ။ တၚ်ပတဝ်က္ဍိုပ် ညးချူလိက်ဝွံ မွဲဒမြိပ်လိက်ဇၟန် ကၠးကၠးမးမး နွံ။

၁-ဂ။ တၚ်အဓိက ပါမံၚ်၊ ဥပမာသာဓကပါမံၚ်ရ ဆဂး ဒှ်မံၚ်ဗွဲယေဘုယျ ဟွံသေၚ်မဂး ဥပမာသာဓကတအ်ဂှ် ဟွံကိတ်ညဳကဵု တၚ်ပတဝ်က္ဍိုပ်လိက်ဇၟန်ဂှ်။

၂။ ပရေၚ်ယုတ္တိ၊ အဆက်အစပ် ဝါကျ၊ လိက်ပိုဒ် ဂမၠိုၚ် (Coherence and cohesion) - စၟတ် ၇[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၂-က။ တၚ်နၚ်၊ ဝါကျမပါလုပ် ပ္ဍဲအေေသ်သေဂှ် ယုတ္တိစှ်ေစှ်ေ ပြုပြေၚ်ဖျေံလဝ်ဒၞာဲ၊ နူအစစိုပ်ကၞောတ် သဘာဝစှ်ေစှ်ေ ချူလဝ်။

၂-ခ။ သွက်ဂွံဆက်စပ် ဝါကျ ၁ ပၞောန် ကဵု ၁ ပၞောန်၊ လိက် ၁ ပိုဒ် ကဵု ၁ ပိုဒ် တုဲ မလိက် သမ္ဗန္ဓ တအ်ဂှ် ဗွဲမသၠဲလး၊ ဗွဲမဒးရး သုၚ်စောဲလဝ်ကီုလေဝ် လဆောဝ် ဂၠိုၚ်အာနူသၞောတ်၊ လဆောဝ်အောန်လောန်အာ။

၂-ဂ။ အပ္ဍဲဇၟာပ်ပိုဒ်လိက် ဝါကထ္ၜးတၚ်အဓိက ကၠးကၠးမးမး ပါလုပ်မံၚ်။

၃။ ဟလိုၚ်လဵု သုၚ်စောဲဝေါဟာ သၠဲသၠဲလးလ:မာန် (Lexical resource, vocabulary)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၃-က။ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု အဓိပ္ပာဲလိက်တုဲ သုၚ်စောဲဏာ မအရေဝ်ဝေါဟာ ဗွဲမသၠဲလး ဇိပ်ဂၠိပ်။

၃-ခ။ ဝေါဟာရ ညးဂမၠိုၚ်သုၚ်စောဲအောန်တအ်ဂှ်ကီု၊ ပိုဒ်အရေဝ် တောဲတုဲ မဒးသုၚ်စောဲတအ်ဂှ်ကီုဂှ် ဗွဲမဒးရးကိတ်ညဳကဵု အကာဲအရာသမာန် သုၚ်စောဲဏာမာန်။

၃-ဂ။ ဒၞာဲလ္ၚဵု ရုဲစှ် မအရေဝ်ဝါဟာကီု၊ ပံၚ်မလိက်ကီု၊ ပြံၚ်ဗ္စိုပ်မလိက်ကီု ဗၠေတ်ယောၚ်ယာနွံညိည။

၄။ ဟလိုၚ်လဵု သုၚ်စောဲ သဒ္ဒါဗီုပြၚ်ဇဳ၊ ဗွဲမဒးရးမာန် (Grammatical range and accuracy)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၄-က။ ဗီုပြၚ်ခၞံချူ ဝါကျအဆံၚ်သၠုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုနဲ သုၚ်စာဲဏာမာန်။

၄-ခ။ ဝါကျဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဗၠေတ်ယောၚ်ယာ ပါအောန်။

၄-ဂ။ သဒ္ဒါကီု၊ ထပိုတ်ပိုဒ်လိက်ကီုဂှ် ရပ်စပ်ခိုဟ်ခိုဟ်မာန်၊ ဆဂး ဒၞာဲလ္ၚဵု ဗၠေတ်ယောၚ်ယာ ညိညိ နွံမံၚ်ဏီ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/ielts_task_2_writing_band_descriptors.pdf
  2. ထောအောင်ချန်း၊ (ရက်စွဲမသိ)၊ IELTS Writing Task 2 နမူနာအက်ဆေးတစ်ပုဒ်ကို လေ့လာခြင်း ဆောင်းပါးများပေါင်းချုပ်။ ကလိဂွံနူ [၁]