မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပံက်ကိုပ်၊ ဂစေံ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပံက်ကိုပ်
In non-breeding plumage, Madhya Pradesh, India
Breeding plumage in Kolkata, India
အကာဲအရာ မမင်မဲ သဘာဝ
မပါ်ဂကူ အတိုင်နဲသိပ္ပံ
လောက: Animalia
လပါ်ဂကူ: Chordata
ဂကောံဂကူ: Aves
လၟေင်ဂကူ: Pelecaniformes
ဇာတ်ဂကူ: Ardeidae
ဗဳဇဂကူ: Ardeola
လစှ်ေဂကူ: A.grayii
ယၟုတၞဟ်

Ardeola leucoptera

ဂစေံပံက်ကိုပ် (အၚ်္ဂလိက်: Indian pond heron or paddbird, Burmese; ဗျိုင်းအောက်) ဝွံ ဒှ်ဂကူဂစေံပံက် ဍောတ်တ်မွဲရ၊၊ တမ်ဗဳဇဍေဟ်ဂှ် ကၠုင်နူ ဂၠးတိတြေံ၊ မဖျေဟ်ခၟာဲ ပ္ဍဲဒေသ ဍုင်အဳရာန်သၟဝ်ကျာ၊ လပါ်ရးဗၟံက်မ္ဂး ဍုင်ပါကာတ်သတာန်၊ အိန္ဒိယ၊ ဍုင်မန်ဗၟာ၊ ဍုင်ဗင်္ဂလာဒေတ် ကေုာံ သဳရိလင်္ကာ၊၊ ပံက်ကိုပ်ဝွံ မဂွံဆဵုကေတ် နူကဵု ဇမ္ၚောဲမာန်ကီုလေဝ် ဍေဟ်တအ် အောပ်မာမ္ဂး ကၠေအ်အာ ဗွဲမလောဲရ၊၊ အရေဝ်မန် မကော် ပံက်ကိုပ် ဂှ် ဒၟာနူဍေဟ်တအ် မအောပ်ဂိုပ် ပလေအ်ထောအ် ဇကုဍေဟ်တအ် ဗွဲမပြဟ်ဂွံဒှ်မာန်ရ၊၊ ကာလဍေဟ်ပဝ်မ္ဂး သၞေင်ဗုဗုဍေဟ်တအ်ဂှ် ဂွံညာတ်ကေတ် ဗွဲမကၠးဖ္ဍးတုဲ ဇကုဍေဟ်တအ်ဂှ် ဒှ်အသာ်ဗပတေင် ကဵု အသာ်ကၠေင်အဝ်လဳရ၊၊ ဟိုတ်ဍေဟ်တအ် မအောပ်မာ ဠေဝ်တုဲ မၞိဟ်ကြပ်စုက် ကဵုဍေဟ်ကွေဟ်ဟ်မှ ဍေဟ်ဂွံပဝ်တိတ်ရ၊၊

ဗမံက်ထ္ၜး[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မယာကအ် ဗီုဏအ်ဂှ် ဂွံဆဵုစအောန်၊ ဗွဲမဂၠိုင်မ္ဂး ဍေဟ်တအ် ကဝံက်လဝ် သၟးရဂၠိုင်၊၊

ပံက်ကိုပ်ဂှ် မလေပ်ကဝံက်လဝ်ကအ်၊ ခၟူဍေဟ်ဂၠေအ်တုဲ ဇၞော်၊ စးဍေဟ် ဒှ်ဒၟံင် အသာ်ပတေင်-ဆီစာင်၊၊ ပ္ဍဲအခိင်ကညင်မ္ဂး ပံက်ကိုပ်တအ် မလေပ် ဓလိင်ပတိုန်လဝ် ကအ်ရ၊၊ ပ္ဍဲကာလဍေဟ်တအ် မပံင်မ္ဂး ဒှ်အာၜါအသာ် သၞေင်ဍေဟ်ဂှ် အသာ်ဗုဗုတုဲ ဇကုဍေဟ်ဂှ် ဒၟံင်အသာ်ပတေင်-ဆီစာင်၊၊ ပံက်ကိုပ်ဂှ် ရုပ်ကြပ်ဒၟံင်ကဵု ပံက် squacco heoron (Ardeola ralloides) ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ ဆဂး ပံက်ကိုပ်ဂှ် ပ္ဍဲစးဍေဟ် အသာ်ဂၠုဂၠိုင်ညိရ၊၊

ပံက်ကိုပ်တအ်ဂှ် ဗွဲဓမ္မတာမ္ဂး မလေပ်မံင် သ္ၚိတ်တ်ဇြဇြတုဲ အခိင်အန္တရာဲ မကၠုင်ကြပ်ကဵု ခပေါဲဍေဟ်တအ်မ္ဂး ဍေဟ်တအ် မလေပ်ကဵုရမ္သာင် ကရေဲတိုန်ရ၊၊ [၂]

စရိုတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပံက်ကိုပ်တအ်ဂှ် မလေပ်ပြံင်ပဆုဲ ဒၞာဲမဂၠာဲစစၞ လောဲသွာတအ်ရ၊၊ ပ္ဍဲအခိင် ကညင်မ္ဂး ဒၞာဲမဍုက်ဍေက်ဂှ် အောန်ကၠုင်မ္ဂး မလေပ်ကောံ မွဲဒၞာဲ မဒှ်ဒၞာဲမကလိဂွံ စၞစလောဲရ၊၊ ဍေဟ်တအ် မလေပ် ကောံညးသကအ် မွဲမွဲဒၞာဲတုဲ ဖျေဟ်ခၟာဲဒှ်ရ၊၊ လဆောဝ်မ္ဂး ဍေဟ်တအ် တိက်လတူတၞံဆုတအ်ရ၊၊[၃]

စၞစ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲဍာ်လှာ မဇတ်ကှ်ဂှ် ကောံတုဲ မံင်ဒၟံင် လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုင်

ပံက်ကိုပ်တအ်ဂှ် မလေပ်ဂၠာဲစ ပ္ဍဲကဵု ဒၞာဲဍာ်လှာ တိဍုက်ဍုက်တအ်၊ ဍေဟ်တအ် မလေပ်ဂၠာဲစ ပ္ဍဲဇိုင်င်လှာ ဒၞာဲဍာ်ဟွံဇြိုဟ်တအ်ရ၊၊ ပ္ဍဲဒၞာဲ ဍာ်ဇြိုဟ်ဟ်တအ်ဂှ် ဍေဟ်တအ် မံင် လတူ တၞံမခတဝ်ဒၟံင် လတူဍာ် ဗီုကဵု တၞံအသွိ (ဗေဒါ) တအ်တုဲ မလေပ်ဗက်ဂၠာဲစစၞ ပ္ဍဲဒၞာဲဍာ်ဇြိုဟ်ဟ်တအ်ရ၊၊ ဍေဟ်တအ် မလေပ်ၜိင် လတူဍာ်တုဲ ဗက်ရပ်စကဂမၠိုင်ရ၊၊ ကမၞုံဒၞာဲ ဍာ်ဇမျိုဟ်တအ်ဂှ်လေဝ် ဍေဟ်ဗၠိုပ်ဗက်ရပ်စကီုရ၊၊ [၄] ဍေဟ်တအ် ပဝ်ကၠုင် နူဇမ္ၚောဲတုဲ ဗိုတ်ရပ်စက ဗီုဏအ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်လဝ်ကီုရ၊၊[၅]လဆောဝ်မ္ဂး ဍေဟ်တအ် ပဝ်အာ သဝ်သဝ် လတူဍာ်တုဲ ဗက်ရပ်စ က၊ ၚဴ မခတဝ်ဒၟံင် လတူဍာ်တအ်ရ၊[၆]ဍေဟ်တအ် ကေတ်နင် ကွာင်ကလောအ်တုဲ ကွာင်ဂှ် ဗလိုက်ဖျေဟ်ပ္ဍဲဍာ်တုဲ ကကၠုင်စကွာင်မ္ဂး ဍေဟ်တအ် ရပ်စက နကဵုမဍန်က ကဵုကွာင်ဂှ်လေဝ် ကေင်ဆဵုလဝ်ကီုရ၊၊[၇] အဓိက စၞစ ပံက်ကိုပ်ဂှ် ဒှ်သတ်ဍာ်တအ် မပ္တံ စၟစၟောန် ပ္ဍဲဍာ်၊ က၊ ၚုဲ၊ ၚဴ၊ ကောန်လံက်၊ လဆောဝ်မ္ဂး သီုကဵု ပကောတ်ရ၊၊[၈] ပ္ဍဲဒၞာဲတိထၞေက် ဟွံသေင်မ္ဂး ပံက်ကိုပ်တအ် သီုစ စၟစၟောန် ဗီုကဵု စၟသၞေင်ၜဲ၊[၉] သာဲတအ်[၁၀] ပကောတ်တိ၊ ဓကုဲတအ်လေဝ် ဍေဟ်တအ် ရပ်စကီုရ၊၊ [၁၁]

When flushed the contrasting white wings flash into view

ဖျေဟ်ခၟာဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပံက်ကိုပ် မွဲဆော ပ္ဍဲကဵုခပေါဲ
အခိင်ဖျေဟ်ခၟာဲမ္ဂး ဇိုင်ပံက်ကိုပ်တအ် ဒှ်အာ အသာ်ဍာဲဍာဲ

အခိင်ပံက်ကိုပ် ဖျေဟ်ခၟာဲဂှ် ဆက်စပ်ဒၟံင် ကုအခိင်ဗြဲမုန်သုန်ရ၊၊ ဍေဟ်တအ် မလေပ်မံင် နကဵုဂကောံသကအ်ဍောတ်တ်၊ လဆောဝ်မ္ဂး ကရောမ်ဂကောံ မပဒတဴပ္ဍဲတိထၞေက်တၞဟ်တအ် ဒက်ခပေါဲ လတူတၞံဆုဇၞော်ဇၞော် ပ္ဍဲဒၞာဲသမၠုင် နွံအကြာ ၉ ကဵု ၁၀ မဳတာရ၊၊ ကၟက်ဂှ် ဒှ်ညးမဂၠာဲ ကပေါတ်ဒက်ခပေါဲတုဲ ၝောအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မဒက်ခပေါဲရ၊၊ ခၟာဲဍေဟ်တအ် ပ္ဍဲမွဲကလောအ်ဂှ် နွံအကြာ ၃ - ၅ မ၊၊Pandey, Deep Narayan (1991). "Nesting of the Pond Heron Ardeola grayii (Sykes) on Eucalyptus trees". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 88 (2): 281. ခၟာဲမွဲမကဵုမ ဍတ်အခိင် ဟွံတုပ် ရေင်သကအ်ရ၊၊ သီုဖအိုတ် အကြာ ၁၈ - ၂၄ မ္ဂး ဍတ်အိုတ်ရ၊၊ ပံက်ကိုပ်ၝောအ်ကီု သီုကဵု ကၟက် ဂၠာဲဗစကောန်ရ၊၊Yesmin, R.; Rahman, K. & Haque, N. (2001). "The breeding biology of the Pond Heron (Ardeola grayii Sykes) in captivity". Tigerpaper. 28 (1): 15–18. သွက်ကောန်ဍေဟ်တအ်မ္ဂး ကဂှ် ဒှ်အရာအဓိက ဍေဟ်တအ် မဗ္စရ၊၊Begum, S. (2003). "Colonial nesting behavior in Indian Pond Heron (Ardeola grayii grayii) of Bangladesh" (PDF). Zoos' Print Journal. 18 (6): 1113–1116. doi:10.11609/jott.zpj.18.6.1113-6. ဍေဟ်တအ်ဂှ် ပံက်ကိုပ်ကၟက် ဒှ်ညးမသြိုင်


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


 1. ထာမ်ပလိက်:Citation error
 2. Rasmussen, PC; JC Anderton (2005). Birds of South Asia:The Ripley Guide. Smithsonian Institution & Lynx Edicions
 3. Gadgil, Madhav; Salim Ali (1975). "Communal roosting habits of Indian birds". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 72 (3): 716–727.
 4. Chandra-Bose, DA (1969). "The Paddybird, Ardeola grayii (Sykes) floating on water". Pavo. 7 (1&2): 74–75
 5. Grimwood, I.M .; Brocklehurst, M.J.C. (1984). "Unusual feeding behaviour in the Paddy Bird or Indian Pond Heron Ardeola grayii". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 81 (3): 696–697.
 6. ၊Kirkpatrick, K. M. (). "Feeding habit of the Indian Pond Heron (Ardeola grayii)". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 51 (2): 507.
 7. Réglade, Michel Antoine; Dilawar, Mohammed E.; Anand, Ulhas (2015). "Active bait-fishing in Indian Pond Heron Ardeola grayii". Indian Birds. 10 (5): 124–125.
 8. Mathew, DN; Narendran, TC; Zacharias, VJ (1978). "A comparative study of the feeding habits of certain species of Indian birds affecting agriculture". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 75 (4): 1178–1197
 9. Santharam, V. (2003). "Indian pond-herons Ardeola grayii feeding on dragonflies". Journal of the Bombay Natural History Society. 100 (1): 108.
 10. Prasad, JN; Hemanth, J (1992). "Pond Heron Ardeola grayii (Sykes) feeding on bees". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 89 (2): 246.
 11. Sodhi, N.S. (1986). "Feeding ecology of Indian pond heron and its comparison with that of little egret". Pavo. 24 (1&2): 97–112