ပြကိုဟ်ကျာ်ဩဳမန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

[၁]လဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဍုၚ်ရေဝ် ဘာတိုက်ခရိုက်သာံ အဲခမဳမၞုံယၟု

ဘဒ္ဒန္တကေတုမတဳ ချူခၞံလဝ် ပြကိုဟ်ကျာ်ဩဳမန်

ကျာ်သြဳမန်မ္ဂးဂှ် ပသာ်ရော[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 ယွံမိမကၠော     ကောဒေံမန်တံ   တၟံညးအဲပၠန်။

 လေပ်ပညာပၠန်   ထဝ်ဩန်ဂၠိုၚ်ဇဳ   ညဳသာဂွံသိုက်။

 လေပ်လၚ်္ကာဆန် မန်တံယေန်သၞာၚ် ရာၚ်ဆာဲပ္ဍဲလိုက်။
  
 ကွတ်ဂၠိုၚ်အခိုက် ဆိုက်ဗဒက်ပ္ညဳ    ဒှ်ကျာ်ဩဳမန်။

(၁) ပညာ

(၂) ပိုဉ်ဒြပ်

(၃) ညဳသာ


အၚ်္ဂသီုပိသာ်ဏံ ဂွံဍိုက်ပေၚ်တုဲမ္ဂး ဇြဟတ်မန်ပိုဲဇၞော်တိုန်ရ၊ လိက်မန်ဂှ်လေဝ် ယဝ်ဂွံလုပ်ရုၚ်သၟိၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်ဂှ်လေဝ် စကာတိုန်လိက်မန် အ္စာကဝိမစဳကၠး ဆန္ဒလၚ်္ကာ မၞုံပညာမဇၞော်-မော်ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ၊ မန်တံလေပ်လိက်ပတ် လေပ်ကွတ်ဆန္ဒလၚ်္ကာ နဲကဲညးတမၠာ၊ လေပ်ပညာလောကဳ လောကုတ္တဵုတုဲ ပိုဲမန်ဂမၠိုၚ် ဂွံယေန်သၞာၚ် ဂွံရာၚ်ဆာဲအာရ။ ပွသာ်ဏံဂှ် မဒှ်စရာဲကျာ်ဩဳမန်ရောၚ်။


မွဲသာ်ပၠန်် ။ ။ ။ ကိုပ်ကၠာတေံ ပ္ဍဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳ သၟိၚ်မန်ဂမၠိုၚ် မပ္တံသၟိၚ် သမလ-ဝိမလ သၟိၚ်အသး သၟိၚ်ဝါရေဝ်ရောဝ်၊ သၟိၚ်ရာဇာဓိရာဇ် သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳတံဂှ် ပကၚ််ရၚ်လဝ်ဍုၚ်မန်တုဲ လိက်ပိုဲမန်ဂွံလုပ်ရုၚ်တုဲ စကာလိက်မန်ပ္ဍဲရုၚ်အိုဿီု၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်ဂှ်လေဝ် စကာလိက်မန်တုဲ ဂကူမန်ပိုဲလေပ်လိက်ပတ် လေပ်ကွတ်ဆန္ဒလၚ်္ကာ ပြာထာပ္ဍဲအရာပညာလောကဳ လောကုတ္တဵုတုဲ မန်ဒိုၚ် မန္ဒ မည မန်ပိုဲပိဂကူတံဂှ် ဒှ်ညးမယေန်သၞာၚ်ကၠာ မၞုံကဵုပါရမဳ မၞုံကဵုစရာဲကျာ်ဩဳရောၚ်။


အတိုၚ်မကၠုၚ်နူဇာတ်မသုန်ကၠံ ဨကနိပါတ် နိစ္စဇာတ်ဂှ် ပ္ဍဲပဌမကဝ်တေံ ပ္ဍဲသတ်ဇိုၚ်ပန်ဂှ် ဇာဒိသိုၚ်ဒှ်သၟိၚ် ပ္ဍဲသတ်ဍာ်ဂှ် ကဇၞော်အနန္ဒာ ဒှ်သၟိၚ်၊ ပ္ဍဲသတ်တၠသၞေၚ်ဂှ် ၜိုပ်ထဝ်ဒှ်သၟိၚ်တုဲ ကောန်ဗြဴသၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်ဂှ် ဟိုတ်မၞုံကဵုရုပ်သာ်စၠးစရာဲ ကျာ်ဩဳမဂေါဝ်ဆာဲလောန်တုဲ၊ မအံက်ဂှ် ကဵုအဝဵုလာပ်ပရဲ ကဵုရုဲစှ်ကေတ်တြုံမွဲ အတိုၚ်ဇကုနွံပၟိက်တုဲ၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟိမဝန်တေံ သတ်တၠသၞေၚ်ဂမၠိိုၚ်တၞဟ်ဟ်သာ်၊ မပ္တံကဵုၜိုပ်၊ မြာ်တံဂှ် ကၠုၚ်ကောံဓရီုတဴ ပ္ဍဲဂၠးတၟံလးဇၞော်မွဲတုဲ၊ ၜိုပ်ၝောံကညာသၟတ်ဂှ် ဂွံညာတ်မြာ် ပွမပၠးသောၚ်ဍုတ်မစိစောန်၊ မၞုံကဵုကၠံမတုပ်တဴ ညံၚ်ရဴသာမၞိက်ဂှ် ဒှ်တုဲ မြာ်ဝွံကဵုဒှ်တၠသ္ၚိအဲရ၊ ရဴဝွံဟီုပၟိၚ်တိုန်တုဲ၊ ဂကောံပြဝါ ဂစေံဂမၠိုၚ်တုန််၊ ဟိုဲသဟာဲမြာ် လ္ဒေါဝ်ဂကောံသတ်တၠသၞေၚ် ဗၞတ်ဂလိုၚ်ဝွံ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴဂှ် ဗွဲဒဒှ် တြုံဣတေံဂှ် ကြိုက်ကဵုစိုတ်တၠအဲရ၊ ရဴဝွံသ္ဂးတိုန်အိုတ်ရ၊ မြာ်ဂှ် ဂစေံဂမၠိုၚ်ဝွံ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံ ဟွံတီကေတ်အစောံသတ္တိအဲဏီသွံ ဂးတုဲ မိပ််စိုတ်အဵုဇိုတ်တုဲ ထောံကၠေံဂဝဂလိတုဲ၊ ပ္ဍဲလ္ဒေါဝ်ဂကောံ ဂစေံဂမၠိုၚ် သီုဟဂွံဂြောပ်ဗ္ဒန်လဝ် ကာယဇကုတုဲ ပၠးသၞေၚ်လှ်ေတိုန်ရ။ ကာလဂှ် မြာ်ဏံ ဂဝဂလိ အပ္ဍဲလေဝ်ဟွံမွဲ ပွမညှာဒညဖေက်ဂၟော် ဗွဲမ္ၚးဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲရ၊ အဲဟွံကဵုစကောန်ဗြဴအဲ ကုမြာ်ဟွံမွဲကဵုဂဝဂလိဏံရ၊ ရဴဝွံ သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ် ဟီုသ္ပပြကတ်တိုန် ပ္ဍဲလ္ဒေါဝ်ဂကောံ သတ်တၠသၞေၚ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲလ္ဒောဝ်ပရိသာတ်ဂှ်ဟေၚ် ထပ်တဲကဵုစကောန်ဗြဴဇကုကဵုၜိုပ်သၟတ်မွဲ မဒှ်ကောန်ကၟိန်ဇကုဂှ်ရ၊ မြာ်ဂှ်ဂွအာတုဲ ဂြေပ်လလဴပဝ်ဒဴကၠေံအာရ၊ ရန်ကဵုသုတ်ဇာတ်ဏံတုဲ မြာ်ဂှ် ဟိုတ်နူစိုတ်မယုတ် ဟိရိဩတ္တပ္ပ ပွမဖေက်ဂွတုဲ ဒးဒုၚ်ဂွလ္ဒောဝ်ပရိသာတ် ဒှ်ဝါတ်ဇကုမွဲဓဝ် ဒးပဝ်ဒဴစဴအာရ။


ၜိုပ်ထဝ်ဂှ် ဟိုတ်မဒှ်ဂကူသၟိၚ်သတ်တၠသၞေၚ်မပြဲ မၞုံကဵုတွဳဗွိုၚ် မဂၠိုၚ်ကဵုရောံပြဝါ၊ မဒှ်အာဂကူဂစေံ မယေန်သၞာၚ်ရာၚ်ဆာဲ မၞုံကဵုစရာဲကျာ်ဩဳရောၚ်။ ညံၚ်သာ်ဂှ်ကီုရ၊ ပိိုဲဂကူမန်လၟုဟ်ဝွံ ယဝ်နွံကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် တပ်တးမပြဲ ယဝ်ဍိုက်ပေၚ်ကဵု အၚ်္ဂပိသာ်မတွံဂး ပညာ ပိုန်ဒြပ် ညဳသာ၊ မ္ဂး လိက်ပိုဲမန် ဂွံလုပ်ရုၚ်တုဲ မန်ပိုဲဂွံစကာလိက်မန် ပ္ဍဲရုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ် ပ္ဍဲကွာန်တုဲ ပိုဲမန်ဂမၠိုၚ် ဂွံပြာထာ ပ္ဍဲအရာကွတ်ဆန္ဒ လၚ်္ကာကီု သီုပညာလောကဳ လောကုတ္တဵုဂှ် မဒှ်စရာဲကျာ်ဩဳပိုဲမန်ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂိုတ်ဗ္တောန်လိက်ပတ် ကွတ်ဆန္ဒလၚ်္ကာ ဗတ်ဘာသာမန်ကီု သီုကဵုဖအိုတ်ကၠာရောၚ်မိဂ္ဂး။

နိဒါန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကၠာတေံသၟိၚ်မန် - ဂဇံနန်ကၠာ - ဟံသာဝတဳ။

ဣဒ္ဓိဇၞော်ပ္ညဳ - အနဳပိုၚ်အာ - ပိစှော်ၜါဍုၚ်။

ရးလတူပၠန် - ဍုၚ်ပြန်ဒှ်တိုၚ် - ပဝိုၚ်မန်ပ္ညုၚ်။

ရးသမဝ်ဒုၚ် - ဍုၚ်တဏၚ်သဳ - ပိုၚ်ပြဳလဝ်ဇဳ။ ။ ။


ဍုၚ်ရေဝ်မွဲသွံ - စွံလဒေါဝ်ကၠာ - ကိစ္စရာဇ။

မန်ဒိုၚ်မန္ဒ - မညာပိတၞံ - အသမ်ဟံသာ။

ပိစှော်ၜါဍုၚ် - ကၠုၚ်ဟီုအရေဝ် - ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်မာ။

ဍုၚ်ဝွံရာဇာ - ဒၟာဟီီုအရေဝ် - ဍုၚ်ရေဝ်ဂးရ။ ။ ။


သွက်ကောန်ဂကူ - ဗဟူသောတာ - အရာဂိုဏ်ဆန်။

ဂွံတီညာတ်ပၠန် - နဲမန်တမၠာ - ပညာမန်ရ။

ဂးတုဲစဳဇန် - ဟွံရန်ဍောၚ်ၜိုတ် - စိုတ်သီုကာယ။

အဲဒးခၞံရ - ပြကိုဟ်ဝွံပ္ညဳ - သွက်ကျာ်ဩဳမန်။ ။ ။

(၁)။ ဂွက်ဆဝ်ပ္ၚုဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သွက်ဂကူ ဘာသာ သာသနာ ပညာ ပိုဲမန်-ဂွံဇၞော်မောဝ်။


(၁) စေတဳထဝ်သၠုၚ် - ကျာ်လဂုၚ်ဇၞော် - ဓာတ်သော်ပ္တန်လဝ် ။

တပူတဗဝ် - ပူဇဴလဝ်ကၠာ - မန်တမၠာပၠန် ။

လၚောဝ်တုဲအိုတ် - ပဝိုတ်ထောံကၠာ - သာသနာမန် ။

ဂွံဇၞော်မောဝ်ပၠန် - ဘာသာမန်စိ - လွဳညိယးသဝ် ။ ။ ။


(၂) ဟိုဲကလောမန် - ဘာသာမန်ဖျိုက် - သ္ဍိုက်ဆာန်ညိမန် ။

လိက်ဘာသာမန် - ပညာမန်စိ - ဂိုတ်ဗ္တောန်ညိကၠာ ။

ရာဇာဝၚ်မန် - ဝၚ်ဓာတ်မန်ဂှ် - ဂိုတ်ဗှ်ရံၚ်အာ ။

မန်ဂွံပြာထာ - ဘာသာမန်ပ္ညဳ - လွဳအာညိမန် ။ ။ ။


(၃) ဂွံဇၞော်မောဝ်ပြဟ် - ပမဇ္ၛဟ်စိ - လ္ၚတ်ညိလိက်မန် ။

ကြာညးအဲပၠန် - အရေဝ်မန်ကီု - ဟီုကဵုဂံၚ်ရ ။

ဟီုပဒည - ပဖေက်ဂွမံၚ် - ညံၚ်ဂြာဲဖေက်ကၠ ။

တိုၚ်ဟီုယဝ်သ္ပ - ဂတဏံကျဝ် - ဇၞော်မောဝ်ရမန် ။ ။ ။


(၄) ယွံမန်တံဟိုဲ - ပိုဲမန်လမုဟ် - ၚုဟ်ညိပလှိၚ်။

ကဵုနွံဒဝိၚ် - ကဵုဂွိၚ်ညိကၠာ - သာသနာမန်။

လပနုဟ်လောန် - က္တဵုကၠောန်ညိကၠာ - သွက်ဘာသာမန်။

ယွံကလောမန် - ယောန်က္တဵုညိရ - စိုပ်ရအခိၚ် ။ ။ ။


(၅) ဂကူမန်ပြဲ - ပ္ဍဲကၠာတေံဂှ် - ဒယှ်ပြာထာ။

ရာၚ်ဆာဲမံၚ်ကၠာ - ပြာကတ်လောန်က္ဍၚ် - ရာဇာဝၚ်ဟီု။

ကိုပ်ကၠာတေံပၠန် - ဂကူမန်အဵု - နွံကဵုသၟိၚ်ကီု။

လမုဟ်ဒးလီု - ဗီုပြၚ်ပိုဲမန် - ဟိုတ်အောန်ပညာ ။ ။ ။


(၆) ဟိုတ်မဍိုန်ဇဳ - ကွတ်လောကဳပၠန် - သၟိၚ်မန်ဗ္ဒန်အာ။

သၟိၚ်ဟွံမွဲကၠာ - ဘာသာအယုတ် - ညးခုတ်စပ္ညဳ။

ဗက်ဒေါဝ်တြဴညး - တိုၚ်ညးလက်ဗျိ - ဒးဒုၚ်ဂိသ္ၚဳ။

မန်အောန်ကဵုလွဳ - ပ္ဍဲလောကဳထၟိက် - ဒှ်ဍိက်သေၚ်ဟာ ။ ။ ။


(၇) ယဝ်ဟွံဂိုတ်တိုန် - လွဳဟွံဗိုန်သွံ - ဟွံဒုၚ်ဒဒိုက်။

ဗၠိုက်လတူဗၠိုက် - သိုက်သိုက်ဗၠိုက်အဵု - ဗၠိုက်ဒဵုဂတာ။

ယွံမန်တံလၟုဟ် - ၚုဟ်မွဲဝါညိ - က္တဵုညိမွဲဝါ။

ဂိုတ်တိုန်ညိကၠာ - သွက်ဘာသာမန် - ပိုဲမန်ဂွံသိုက် ။ ။ ။


(၈) ယွံမန်တံကျဝ် - ယဝ်သ္ဍိုက်ဆာန်စိ - ဇာတိမန်ပြဲ။

ဝဳရိယမွဲ - ကျာ်တြဲထိုၚ်သး - ပသၠးကၠေံညိ။

ညာဏ်စွံဂတ - ဝဳရိယဆက် - ဂိုတ်ဗက်ညိညိ။

ကဏောတ်တဲစိ - ဒးကၠိဂွံကျဝ် - တိုၚ်ချပ်လဝ်မွဲ ။ ။ ။


(၉) ယဝ်မန်ညဳသာ - သၟဟ်သၟန်အာကီု - ကောံဓရီုမွဲ။

ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ - မန်ပိုဲမွဲဗော် - ဇြဟတ်ဇၞော်တိုန်။

မန်သီုကိုတ်လက် - ဂၠောဲဗက်ဖအိုတ် - ယဝ်စိုတ်ဟွံဍိုန်။

ယဝ်လွဳဗိုန်ဗိုန် - လၟိုန်နာဲညးဂှ် - ဒှ်ဍာံမွဲတ္ၚဲ ။ ။ ။


(၁၀) မန်ယဝ်ဆာန်မန် - ယဝ်မန်ညဳသာ - ဘာသာမန်လ္ၚတ်။

အိုတ်သဗ္ဗကွတ် - ဂၠာဲကတ်ကေတ်ကၠာ - ပြာကတ်တုဲစိ။

ဆီဇကုသွံ - ယဝ်ဟွံထောံက္ဍၚ် - မၚ်မွဲဇာတိ။

ဂွံဇၞော်မောဝ်စိ - ဇာတိမန်ကွေံ - ဖျေံစိုတ်ဍာံမှတ် ။ ။ ။

(၂)။ ဂန္တာရဗ္ဘ ပဏာမ နမတ္ထု ဗုဓံသံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညာဏ်လိုက်ပိပျး - ဇၞးမာနွံဂုဏ် - ဟီုပ္ဍုန်လဝ်ညိ။

ပိဋကတ်ပိ - ဂ္ညိလောကုတ္တဵု - သီုကဵုသၚ်ၜါ။

သမုတိကီု - သီုအရိယ -ဒစာံပြကာ။

တိရတနာ - ဝန္ဒာတုဲသၟတ် - ဗ္ဒဟ်ကွတ်ဆန်ညိ ။ ။ ။


ပ္ဍဲသာသနာ - မှာဝၚ်ခေတ္တ - ဆန္ဒဗၠးဗျိ။

တာဝတိံစိ - မဂ္ညိကွတ်ဆန် - ပဉ္စသဳခ။

ပေါရဏသၟတ် - မပြာကတ်ကၠာ - ကာလိဒါသ။

အဲယိုက်ဂုဏ်ရ - တုဲသ္ပပြာကတ် - ဗ္ဒဟ်ကွတ်ဆန်ညိ ။ ။ ။


ဂိုဏ်ဒ္စိတ်ကၠာ - အလၚ်္ကာဂၠိုၚ် - တိုၚ်ဂနပ်ဂၠိ။

ယမုဆန်စိ - မဂ္ညိလဝ်ကၠာ - ဗီုမှာသမိတ်။

ဆထေက်ကြိုက်ပၠန် - နဗၞတ်ပညာ - ဇြိုၚ်သာဟီုပ္တိတ်။

ရာဂွက်စိုပ်သိတ် - ဂိုၚ်ပ္တိတ်တုဲပျး - ထၜးကဵုညိ ။ ။ ။


ဇၟန်ဂွက်တမၠာ - ပညာကဝိ - ယုတ္တိနဲမန်။

ယတိပိုဒ်ဗျန် - ဆန္ဒလၚ်္ကာ - ဂွံမြက်စာလ္အိတ်။

ဘဒန္တလေဝ် - ကေတုမတဳ - ယၟုခမဳသၟိတ်။

နဲဂိုဏ်ဒစိတ် - တိတ်ခၞံကဵုပ္ညဳ - သွက်ကျာ်ဩဳမန် ။ ။ ။


ပဇ္ဇတေ ဂမျတေ အတ္ထော အနေနာတိပဒံ။ ပဒဿသမူဟော ပါဒေါ။ တထာ ပဒဿ ဆောဒေါ ဝိရမနံ ပဒစ္ဆေဒေါ။ ယမနံ ဥပရမန၊ ယမျတေ အသ္မာတိဝါ ယတိ ။ ။


ရန်ကဵုဂလာန် ဋဳကာဆန်သာ်ဝွံတုဲ၊ ဂကောံအက္ခဝ် မဒှ်ဟိုတ် ဂွံတီကေတ်အရထဂှ် ပိုဒ်မ္ဂးယၟုရ။ ပဒလေဝ်ဂးရ။ ပိုတ်ပဒလေဝ်ဂးရ။ အ္စာကဝိမန် တမၠာတမၠာတံ ဟွံချူပကောံဗက် မအက္ခဝ်ပါဠိတုဲ ဗက်ကဵုအခိုက်အလိုက် ဝေါဟာဘာသာဇကုဇကု ညံၚ်ဂွံကိတ်ညဳကဵုကာရန်ပိုတ်ဗျန် ဆန္ဒလၚ်္ကာ လအာဂလာန် အတိုၚ်အဓိပ္ပါယ်ဇကုနွံပၟိက်၊ ညံၚ်ဂွံဗှ်စလောဲသွာဂှ် ပၠောပ်စိုတ်တုဲ ညးတံမဆန်ဗ္ဒဟ်ဏာ လိက်ဆန္ဒလၚ်္ကာရောၚ်။ ။ ။


ဥပမာတုန်။ ။ ။ ပိုဒ်ဂှ် ပိုတ်။ တသိုခ်ဂှ် တသိုက်။ ရဴဝွံ ညးအ္စာကဝိတမၠာတံ မချူစဂၠိုၚ်ရောၚ်။ ညးတံဗၠေတ်ရောၚ် ရဴဝွံ လ္ပဟီုညိ၊ မူဟိုတ်ရော ပ္ဍဲပြကိုဟ်သဒ္ဒါလ္ၚဵုတုန် နဂှ်သ္ပဏ လဂှ်သ္ပဠ၊ တဒန်ဂှ်သ္ပဋမုဒ် မပ္တံသာ်ဝွံ သ္ပလဝ်အာဒေသ၊ ဝိပရိတ်အက္ခဝ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် နွံတဴပြာကတ်ဒၟံၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ နဲညးတံတရေံတရေံတံဂှ်လေဝ် ဒးကဵုဂှ် ဂပ်ဝ်သမ္တီညိ။ ။ ဂကောံပိုတ်ပဒဂှ် ပါဒမ္ဂး ယၟုရ ။ ။ ပွမပါ်သ္ကုတ် ခြာစွံလဝ်ပိုတ်ဂှ် ယတိမ္ဂးယၟုရ ။ ။ ။


နက္ခရန္တိ နခဳယန္တိတိ အက္ခရာ ။ ။ ။ ဝဏ္ဏဂမၠိုၚ် ဟဂွံလဟုတ်အာ ပ္ဍဲအလုံပိဋကတ်ပိဂှ် အက္ခဝ်မ္ဂးယၟုရ။ အတ္ထံ ဗျဉ္ဇယန္တိ ပါကဋံ ကရောန္တဳတိ ဗျဉ္စနာ ။ အက္ခဝ်ဂမၠိုၚ် ဟိုတ်မလေပ်သ္ပပြာကတ်ကဵု အရထစိ ဗျန်မ္ဂးယၟုရ ။ ။ ။

(၃)။ ဗီုဂွံဖျေံတံ ဝ စ ဏံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(ဗွဲကိုပ်ကၠာ သွက်ဂွံသမ္တီဒဒှ်ဗီုဂွံဖျေံ တံဝစဏံ) ဆန် (ဝ) ဂိုဏ်နဲဂွံစှ်ေတံဝစဏံ။


ကၠံၜါစှော်မွဲ - ဟိုတ်ဟွံဓဝ်ပြဲ - ပညာဂြဲ တံ။ (တံ)

ဩဃပန်ဂၠံၚ် - ဒုၚ်မံၚ်ရိုဟ်တ္ၚဲ - ဘဲကမ်ဘ ဝ။ (ဝ)

ဓဝ်ကုသလံ - ပမဝ်မံၚ်စိ - အဝိသု စ။ (စ)

ဌာန်သၞေဟ်သုခ - နိဗ္ဗာနမွဲ - ဗၠးဝဲခ ဏံ။ (ဏံ)


* မွဲနဲပၠန်


ရပ်မုဲကွာန်မြ - သဗ္ဗကဠောန် - ဗာ်ဆုဒုန် တံ။ (တံ)

စုတ်ပၟတ်စံၚ် - ကၠောန်မံၚ်တဴဟေၚ် - ဇၟာပ်ကရေၚ်ဝ။ (ဝ)

တဵုခအဳအဴ - သတ်တဴသဘဴ - ဗာဖျဴတုဲ စ။ (စ)

ပူဂဵုဂှ်ရ - ဒေသမံၚ်အဵု - ဇိုၚ်ဒဵုခဏံ ။ ။ (ဏံ)


* မွဲနဲပၠန်


နွံတၞံဆုမွဲ - တဏးသောဲသောဲ - ဒလဂြဲ တံ။ (တံ)

သတ်ဗကေတ်လံၚ် - မံၚ်လ္တူအမှဲ - သတ်ဍေံနဲ ဝ။ (ဝ)

ကောန်ၚာ်ဂမၠိုၚ် - ဗိုၚ်ဂရိုက်အဴ - ဗာဖျဴတုဲ စ။ (စ)

စဖျုန်ထောံမ - မှာဲယျကဵုအဲ - ရိုဟ်တ္ၚဲ ဏံဏံ။ (ဏံ)


(အဓိပ္ပါယ်ဍေံ သတ်ဗ္ဒဝ်ရောၚ်။)


အခဝ်လအိတ်ပဌမပိုတ် (တံ)ဂှ် ကဵုအခဝ်လအိတ် စတုတ္ထပိုတ် (ဏံ)ဂှ် = ကာရန်ဍေံတုပ်။ အက္ခဝ်လအိတ် ဒုတိယပိုတ် (ဝ)ဂှ် ကဵုအခဝ်လအိတ် တတိယပိုတ် (စ)ဂှ် ကာရန်ဍေံတုပ်တုဲ အကြာအကြာတံဂှ် သီုမၞုံကဵုလၚ်္ကာဍေံလျတ် ညံၚ်ဂွံဗှ်စလောဲသွာ ဂွံဒးအာကဵုသောတကတောဝ်ညးတုဲ၊ မၞုံကဵုအဓိပ္ပါယ်ဍေံ စဴဒှ်မွဲပလိုဟ်ဂှ် - ဒှ်တံဝစဏံရောၚ်။ စှ်ေတံဝစဏံရ ရဴဝွံ အ္စာကဝိတံသ္ဂးလဝ်ရောၚ် ။ ။ အခဝ်လအိတ် ပိုတ်မမိက်ကဵုမွဲမွဲဂှ် (ကာရန္တ) မ္ဂးရ။ ကာရန်ဍေံတုပ်မ္ဂးဂှ် အခဝ်မဒှ်လအိတ်ဂှ် မၞုံကဵုဂရုလဟု လအာရမျာၚ်တုပ်ရောၚ် ရဴဝွံဂပ်ဝ်သမ္တီညိ ။ ။


ပ္ဍဲအရာဝွံ နကဵုဏဂှ် ဟွံမွဲတၟေၚ်ရ။ သွက်အလၚ်္ကာဂွံလျတ်၊ ဂလာန်ဂွံဍုက်ဍေက်၊ သွက်ဂွံဒးကဵု သောတကတောဝ်ညး၊ ဂွံဒးကဵုအလိုက်အခိုက် ဝေါဟာမန်ပိုဲတုဲ၊ တံဝစဏံ ရဴဝွံ ၜိုန်အခဝ်ပါဠိ နွံသာ်ဂှ်ကီုလေဝ် - တံဝစဏံ ရဴဝွံ အ္စာကဝိတမၠာတံ မ္ဒးချူစွံလဝ်အိုတ်ရောၚ် ။ ။ ပသာ်ရော ။ ဏော နဿ၊ ယထာ ပဏိဓိ။ နော ဏဿ၊ ယထာ။ တလုနော ။ ။


အရထတုန်။ နဿ၊ ဒဒက်တဴကဵုနအခဝ်။ ဏော။ သ္ပဏရောၚ်။ ယထာ၊ ညးဥဒါန်ဟဵုတုန်ရော။ ပဏိဓိ ပဏိဓိ ရောၚ်။ ဏဿ၊ ဒဒက်တဴကဵုဏအခဝ်။ ဏော သ္ပဏရောၚ်။ ယထာ၊ ညးဥဒါန်ဟဵုတုန်ရော။ ပဏိဓိ ပဏိဓိ ရောၚ်။ ဏဿ၊ ဒဒက်တဴကဵုဏအခဝ်။ နော၊ သ္ပနရောၚ်။ ယထာ၊ ညးဥဒါန်ဟဵုတုန်ရော။ တလုနော၊ တလုနောရောၚ်။ ရန်ကဵုနဲ၊ အ္စာဗျာပရိုဏ်တံဝွံတုဲ၊ ဏနာနမဝိသေသော၊ ရဴဝွံ ဟိုတ်ပရိဘာသာ မတွံလဝ်သာ်ဝွံတုဲ၊ ပ္ဍဲအရာဝွံ နကဵုဏဂှ် ဟွံမွဲတၟေၚ်ရ။ ဂပ်ဝ်သမ္တီညိ ။ ။

(၄)။ ဂိုဏ်ဒစိတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ရဂမဝ - စဆဇဓ - ပၞဂိုဏ်ရေၚ်ဂ္ညိ ။

ရၜါဂပိ - ဝဂ္ညိပန်တုန် - မမသုန်သၟတ် ။

စဂှ်တရဴ - ဆသွဴသတ္တ - ဇဂိုဏ်သ္ဍာံအဌ် ။

ဓဒစိတ်သၟတ် - ပၞဗၞတ်ဒသ - မွဲမွဲယတိ ။

ရဂှ်တရဴ - ဂနဴပိုၚ်ခြာ - ဝစှ်ၜါသၟတ် ။

မစှ်သုန်ဗၞတ် - စအဌ်ဒသ - ဆၜါစှော်မွဲ ။

ဇၜါစှော်ပန် - ဓပ္တန်သတ္တ - ဝဳသရေၚ်ဂၠောဲ ။

ပၞပိစှော်ပြဲ - မွဲမွဲပိုတ်ဗိုန် - ဂိုဏ်ဒစိတ်သၟတ် ။ ။


* (ဗီုလၟိဟ်ဂဏန် ဇၟန်ယတိ၊ ဝိုတ်၊ ဗျန်)


၂ - ၃ - ၄ - ၅ - ၆ - ၇ - ၈ - ၉ - ၁၀ = သတိ ။

၆ - ၉ -၁၂ - ၁၅ - ၁၈ - ၂၁ - ၂၄ -၂၇ - ၃၀ = ဝိုတ် ။

ရ - ဂ - မ - ဝ - စ - ဆ - ဇ - ဓ - ပၞ = ဗျန် ။


(၁) ၂ အခဝ်ယတိ = ၆ အခဝ်မွဲပိုတ် = ရဂိုဏ်ဂးယၟုရ။

(၂) ၃ အခဝ်ယတိ = ၉ အခဝ်မွဲပိုတ် = ဂဂိုဏ်ဂးယၟုရ။

(၃) ၄ အခဝ်ယတိ = ၁၂ အခဝ်မွဲပိုတ် = ဝဂိုဏ်ဂးယၟုရ။

(၄) ၅ အခဝ်ယတိ = ၁၅ အခဝ်မွဲပိုတ် = မဂိုဏ်ဂးယၟုရ။

(၅) ၆ အခဝ်ယတိ = ၁၈ အခဝ်မွဲပိုတ် = စဂိုဏ်ဂးယၟုရ။

(၆) ၇ အခဝ်ယတိ = ၂၁ အခဝ်မွဲပိုတ် = ဆဂိုဏ်ဂးယၟုရ။

(၇) ၈ အခဝ်ယတိ = ၂၄ အခဝ်မွဲပိုတ် = ဇဂိုဏ်ဂးယၟုရ။

(၈) ၉ အခဝ်ယတိ = ၂၇ အခဝ်မွဲပိုတ် = ဓဂိုဏ်ဂးယၟုရ။

(၉) ၁၀ အခဝ်ယတိ = ၃၀ အခဝ်မွဲပိုတ် = ပၞဂိုဏ်ဂးယၟုရ။

(၁) ဆန် (ရ) ဂိုဏ်

ဗၠိုၚ်သ္ကိုပ် - ကသိုပ် - သဓောံ ။

ၜိုဟ်ၛောံ - ကရောံ - သမၞိၚ် ။

သၟိက်ဇူ - ဇနူ - သ္ပိုဟ်ဂၞိၚ် ။

ဟွံလှိၚ် - ဂွိၚ်မုက် - ဇြဟောံ ။ ။

(၂) ဆန် (ဂ) ဂိုဏ်

အ္ၚပ်သၟိၚ်ၜိုပ် - သၟိက်ဗၠိုပ်ရ - လစဂွိုၚ် ။

အ္ၚပ်သၟိၚ်ထိုၚ် - ဂၠိုၚ်မှောၚ်မှဴ - ပ္ကဴပတ်ဒၟ ။

အ္ၚပ်ဇမူ - သၟိက်ဇူရော - နိဂြောဓ ။

အၚပ်မ - ဆနာဲမွဲ - မသ္ၚောဲဂၠိုၚ် ။ ။

(၃) ဆန် (ဝ) ဂိုဏ်

ကောန်ၜါစှော်အဴ - စဴပန်ကၠံသ္အး - စးဒ္စာံလ္ၚီ ။

ဂပ်ဝ်သီရီ - ညးမတီသ္ဇိုၚ် - ပြကိုဟ်ပိုၚ်ခြာ ။

စရာဲနာဲအဲ - ညံၚ်တ္ၚဲအာဒိ - ရုပ်ဝိသာခါ ။

လအာဂေါဝ်ဂါ - သာဓာရာၚ်ဆာဲ - ဟွံဆောံမာဲဏီ ။ ။

* မွဲနဲပၠန်

ထိုက်ထိိုၚ်ကသဝ် - တဝ်ဒကောဝ်ဗၠဲ - သၠနဲပတ်စေဝ် ။

မြမောဝ်ဟွံပၠေဝ် - ကျာပၠေဝ်ဗစိုၚ် - သၟိၚ်နာဲဂြိုပ်ဒုန် ။

ဟးလအိတ်ရုၚ် - မိတုပ်အရံၚ် - ပ္ကဴမေလံၚ်ဍုန် ။

ဂွံညန်မွဲဖုန် - ဂဇုန်ယးပၠိုတ် - ဂှ်ရောၚ်စိုတ်တေဝ် ။ ။

(၄) ဆန် (မ) ဂိုဏ်

သိုက်သိုက်လိုန်သောပါန် - ဟာန်ဟာန်ကွာ်တိုန်အာ - ၜါၜါဟွံသာဲခြာ ။

ညံၚ်ညံၚ်ရလေဝ်နာဲ - ဟာဲဟာဲလပဂၠာန် - သန္ထာန်ဇိုၚ်ကျာ်ဘာ ။

သိုက်သိုက်စွံဓရီု - ဍာံဍာံဟီုဗမက် - ညေံညောံဗ္ဒက်သိုန်အာ ။

ညာတ်ညးသီုၜါၜါ - ဗှ်ဗှ်မခြာစ္ဍး - ကောဒးပြးနူနာဲ ။ ။

ဂၠာန်ဗစန် = ပ္ဍဲတံပိုတ်ၜါယတိ၊ ပွမကဝါ်ဏာ အခဝ်ၜါၜါ တုပ်တုပ်ဂှ် သဒွယဂးယၟုရ၊ မကဝါ်ဏာအခဝ်ဂှ် မကဝါန်အခဝ်လေဝ်ဂးရ ။ ။


သဒွယမ္ဂးတုန် = ပွမစဳဇန်ဂွက် ဍိုက်ပေၚ်ကဵုလက်သန် ပညာကဝိတုဲ၊ ထေက်ကဵုဂပ်ဝ်ကၠၚ်ပၚ်မှိၚ် ဂွံဒှ်လဟိၚ်သောတညးတုဲ၊ မၞုံကဵုပွလဇံက်ဟီု ၜါၜါဝါဂှ် ဒှ်ဂွက် သဒွယမ္ဂးရ၊ သဒွယဂှ် ယမကလေဝ်သ္ဂးရ၊ သဒွယဂှ် မၞုံကဵုအခဝ်ၜါၜါမွဲဒွန်၊ ယမကဂှ် အခဝ်မၞုံကဵု ၜါၜါမွဲစုံ မွဲလ္ၚောဝ်၊ ဣဝွံ မဒှ်အဓိပ္ပါယ်ဍေံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ သဒွယကဵုယမကဂှ် အဓိပ္ပါယ်တိတ်ဒှ်မွဲရ ။ ။


* မွဲနဲပၠန်

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ - တေဇဇၞော်ပြာထာ - နာဲသာညးဘုံပိ ။

တွံဓဝ်ရော်ဂုဏ်မိ - ၜါလဂါံပိလၟာ် - ကျာ်တြဲတိုန်စိုပ်သွဝ် ။

မွဲဝှ်ပိဂိတု - သဗ္ဗညုတွံရ - ပြကိုဟ်အဘိဓဝ် ။

ဒေဝပ္ဍဲဍုၚ်သွဝ် - ဂွံဓဝ်မဂၠိုၚ်တိုန် - ကျာ်တြဲရော်ဂုဏ်မိ ။

(၅) ဆန် (စ) ဂိုဏ်

အသံဖံမေဃဝါန် - လတူဍာန်အာကာသ - အဇဝိတာတသန် ။

အၚပ်ဖံထဝ်မုက်ပန် - အခိုက်တသန်တသဝ် - အၚပ်ဖံမုက်စမၠး ။

အာဒိတံသၞာံဂွါံဗြဲ - အကးလျးတ္ၚဲဒိုက်လၟောဝ် - အၚပ်ဂြောပ်လဝ်ထဝ်ဂၠး ။

အၚပ်မိတ်ဗဝဝ်လျး - အဲလေဝ်ဟွံဂးကဵုမ - အၚပ်ဂၠိုၚ်ဟောံဇြသန် ။ ။ ။


အခိုက်ဝွံ အခိုက်တာတမ္ဂးယၟုရ ။ ။ အခိုက်ဇိုန်တၚ်မာဂှ် တိတ်နူစဂိုဏ်ဝွံရ၊ အခိုက်ဇိုန်တၚ်မာဂှ် အခိုက်ဇွိုန်လပှ်လေဝ်ဂးရ၊ ဒုတိယပိုတ်၊ စတုတ္ထပိုတ်တံဂှ် ဒှ်အခိုက် တဠါဲအံၚ်မှုဲရ၊ လ္ပာ်လ္ပာ်ယတိ မဗၠးတိတ်နူဂှ် မဒှ်ဇိုန်တၚ်မာဲရ ။ ။


* မွဲနဲပၠန်

ဍောၚ်သွာရာၚ်ဗ္ဂါတဝဳ - ထာၚ်ချဳထိုက်စမဳသၠဵု -ဣဿွဵုလျးသဳစန္ဒြာ ။

ဖျဳဖျးဗြဳဗြးတၟးအာ - ဖျဳဖျာကြာဂၠံၚ်အကး - သၟန်သၞံၚ်နက်သတ်ပြးချာဲ ။

ကြောတ်မှုဲလဟုဲစလာၚ် - ကဵုပါၚ်ရမျာၚ်ဍိုန်ဍိုန် - အခိုက်မဇိုန်တၚ်မာဲ ။

ဇြဟောံဟးရလေဝ်နာဲ - ဃောဗဒါဲလဝ်ပၞးမ - ကာလဝွံရသေၚ်ဟာ ။ ။ ။


(၆) ဆန် (ဆ) ဂိုဏ်

ပြာန်မောဝ်လှောၚ်အနာၚ်ဍောၚ်ဇြုၚ် - ဂမုၚ်ပ္ဍးဂဝးတမာဲ - ထိုၚ်သာဲအဒါဲဂၠာဲဇာပ်သွဝ် ။

သၠုၚ်သဓုံညံၚ်ဇြဲဇြုံထဝ် - လမဝ်ပၠန်ဗဒန်တဏး - အကးပ္ဍီုဗြဲပလီုသေၚ် ။

ကြုက်ဍုဟ်ဆက်ဗက်အသာမြာၚ် - ဂဒေံဂွါၚ်တာၚ်ကံလဒု - ဥတုမိၚ်ဗနိပ်ပ္ကဴကြေၚ် ။

ကာလဂှ်ဗှ်ဣၚုဟ်သေၚ် - မွဲဇရေၚ်အကေၚ်ဟွံခြာ - လမျီုဟာရာစိုတ်ဇြက်လဝ် ။ ။


ဂလာန်ဗစန် ။ ။ ဂွက်ဝွံၜိုတ်ဒှ် ၇ အခဝ်မွဲယတိ၊ ၂၁ အခဝ်မွဲပိုတ်ဂှ် - ဒှ်သတ္တဓရာဟွံသေၚ် ။ ။ ၇ အခဝ်မွဲယတိ၊ ၂၁ အခဝ်မွဲပိုတ် ဂရုလဟုလေဝ် ဒးဂှ်ရောၚ် ညးဂး ဂွက်သတ္တဓရာ ဂရုလဟုဟွံဒးဂှ် ဒှ်ဆဂိုဏ်ဟေၚ်ရ ။ ။ ဂရုလဟုဒးမ္ဂးဂှ် ပသာ်ရော - ပ္ဍဲပဌမယတိ၊ ပဉ္စမအခဝ်မွဲမဂှ် ဒှ်လဟု၊ ၆ အခဝ်သၟေဟ်နူဂှ် ဒှ်ဂရုဖအိုတ်ရ ။ ။ ပ္ဍဲတတိယ ယတိတုန်-ဒုတိယကဵုပဉ္စမ ၜါအခဝ်ဂှ် မဒှ်လဟု၊ အခဝ် ၅ သၟေဟ်နူဂှ် မဒှ်ဂရုဖအိုတ်ရ ။ ။


ဗီုဥပမာတုန်- ၂၂၂၂၁၂၂ = ဣဝွံ ပဌမယတိရ။ ၁၁၁၁၁၁၂ = ဣဝွံံ ဒုတိယ ယတိရ။ ၂၁၂၂၁၂၂ = ဣဝွံံ တတိယ ယတိရ။ ဂရုလဟုသာ်ဝွံ ယဝ်ဒးမ္ဂး သတ္တဓရာ ညးဂးရ၊ ၁ ဂှ် ရာဟု၊ ၂ ဂှ် ဂရု သမ္တီကေတ်ညိ ။ ။ ။


ဗီုဆန်သတ္တဓရာတုန်

သ္ဍိုက်ဓဝ်ဆာန်ဓဝ်(ဒ)ကာဓဝ် = ကုသလမ-မပ(မဝ်)-ဒဵု(ဒ) တန်ကဝ်(မ)ကျဝ်ဟာန်။

ကဵုဒါန်ပ္ကီုဒါန်(မ)ဂၠိုၚ်ဒါန်-ကုသလ-မပပ(ဓာန်)-ဂြပ်(မ)ဆာန်ဒါန်(မ)ဏာကဵု။

သိုၚ်ဘာပၠောပ်ဘာ(လ)ဟဵုဘာ - နဇကုမပဒ(ကာ)ကျာ်(အ)နာဂတ်(မ)မြာဗဵု။

ဟိုတ်နူပ္တေဟ်ဖဵု(ကု)သဵုအဵု-မဗဂဵု ဘဝတံ(ဖျာ်)-ကျာ်(မ)က္တဵုဒှ်(ဒ)ယှ်ဟာန်။

ပ္ဍဲဆန်ဝွံ ပ္ဍဲစတုတ္ထပိုတ်၊ဒုတိယ ယတိ-ပ္ဍဲမဗ(ဂဵု)အခဝ်မ္ဂး(ဂဵု)ဂှ် ဟိုတ်မမိက် မၚ်မွဲဂိုဏ်ဆန်၊ သွက်လၚ်္ကာဂွံလျတ်၊ (အဵု)ကဵုဂဵုဂှ် ရမျာၚ်ဂွံတုပ်တုဲ အခဝ်ဂဵုဂှ် မ္ဒးအာဂရုရောၚ် ။ ။


ဂလာန်ဗစန်။ ဆန်ဝွံသတ္တဓရာမ္ဂးယၟုရ၊ မူဟိုတ်ရော၊ သတ္တဓရဂှ် သတ္တသဒ္ဓကဝိဓရ၊ မ္ဂးရ၊ သတ္တဂှ် ထပှ်၊ သဒ္ဓဂှ်၊ လျုၚ်ကဵုစိုတ်၊ ကဝိဓရဂှ် ပကၚ်ရၚ်လဝ်စိုတ်အ္စာကဝိ၊ ဆန္ဒဝွံ - ထပှ်အခဝ်မွဲယတိဂှ် ဒှ်တုဲ ဟိုတ်မလေပ်ကဵုလျုၚ်စိုတ် မပကၚ်ရၚ်လဝ် စိုတ်အ္စာကဝိဂှ်ရ၊ သတ္တဓရာမ္ဂးရ၊ သဒ္ဓဓရာလေဝ်ဂးယၟုကီုရ ။ ။


မွဲနဲပၠန်။

ဆန်(ဆ)ဂိုဏ်

နူကောဗၠာဲညာတ်ရုပ်ဒေံဗြဴ - စိုတ်လိုက်လဴဒှ်တဴသိၚ်သာ - မိက်ဂွံအာကရောံမှာယျ ။

သၟိက်ဂွံကွာဲလမျီုခန္ဓ - ဖေက်ဒးဂွရောံဆညှာတာ - ဟွံဂံၚ်အာသိၚ်သာတူယဲ ။

ဂုဏ်သၞောဝ်ဒါန်ကောဗၠာဲဒးကြံ - ခါမံၚ်လံဒှ်ကြာန်မာန် - ဆအာန်ထၞာန်မံၚ်သောစြိုတ်ပ္ဍဲ ။

ဂုဏ်ဒေံဗြဴကၠုၚ်ဒှ်ဝဳဝဲ - ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲကောဒးဗှ်ဂွိၚ် -လံဂွံလှိၚ်ဂွိၚ်ကဵုမှာယျ ။ ။


(၇) ဆန်(ဇ)ဂိုဏ်

သၠဆုသၠာပ်သၠာပ် ကျာဗယာပ်ချဳ - ညာတ်သၠဆုချဳဒ္ၚဳ ကၞုဲလေၚ်ကောန် - လၚ်ဟေဝ်ယောန်ယောန် - ဍောန်ဝေၚ်ဖြိပ်ဖြိပ် ။

တတ္တောယက္ခ တသိုၚ်စပြိပ် - ပ္ဍဲမွဲဒမြိပ် ပြိပ်ဂွံစဏ - ပြိပ်တသိုၚ်စပ္ဍကၞာၚ်ဆုကဝ် ။

တတ္တောဂစက် ဗမက်ကမၠေဝ် - တူဒဵုလၚ်ဟေဝ် ကော်ကမၠေဒိုဟ် - မိၚ်လၚ်ဟေဝ်ဒိုဟ် ထိုၚ်တသိုဟ်ဂြဝ် ။

မာတ်လျးတ္ၚဲပၠိုတ် ရာစိုတ်ဇြက်လဝ် - ဒၞာဲကောမဒ္ၚဝ် ညးက္ဍဝ်ပလီု - စိုတ်ကောက္ဍီုက္ဍၚ် ဒေၚ်သၠၚ်ၜိပ်ၜိပ် ။ ။


ထိုက်ထိုၚ်ကသဝ် ဇဝ်ဍောၚ်ဇမၠိၚ် - ကျာပိုက်လဝိၚ် ကွိၚ်ကၞာၚ်တူကျာ - ဍိုန်ဍိုန်ညှာညှာ ဗက်ကျာဗလောဲ ။

တေံသၟိၚ်ထိုၚ်ထဝ် ကၠုၚ်ဇာပ်ပဝ်ဂၠောဲ - ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ ဗြုဗြုပ္ဍဲတိ - ညံၚ်ညးမဂ္ညိ အာဒိဇန်လဝ် ။

ကှ်ေပြာန်စမ္ၚာ စမ္ပါကှ်ေကြုၚ် - အနာၚ်ဂမုၚ် တၞံသၠုၚ်လောန်ထောန် - မလဵုရေၚ်ဇန် ဓလာဲသန်ထဝ် ။

ညာတ်ပ္ကဴတံဂှ် ကြဳဇှ်မြမောဝ် - မိတ်ဂွိုၚ်ရုပ်ထဝ် ယဝ်ဂွံပူဗန် - ကောဂွံၜဟ်ဇန် ပကဴဇၟန်ဗၠဲ ။ ။


ဂလာန်ဗစန် ။ ။ ပ္ဍဲဇဂိုဏ်ဝွံ အခိုက်ဂၠိုၚ်က္ဍၚ်သန်၊ ကရီုသုဓနု၊ ကရီုအာန်ဇုနာန်၊ ရာဇလတိုၚ်ကောန်၊ ဘိမာလတိုၚ်ကောန််၊ အခိုက်သာ်ဝွံ တိတ်နူဇဂိုဏ်ဖအိိုတ်ရ။ မိရာဟုဂှ် ဂၞကျာ်(ဗိမ္မာ) ရဴဝွံ နွံပြာကတ်တဴပ္ဍဲပါဠိရောၚ်။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဗတ်ဝေါဟာ ဘာသာမန်ဂှ် တၞဟ်နဂွံကော်ခဴစ လောဲသွာတုဲ ဂၞကျာ်(ဘိမာ) ရဴဝွံ အ္စာကဝိမန်တမၠာ မကော်ခဴစကၠာရောၚ် ။ ။


(ဇ)ဂိုဏ် ဂွက်ဘိမာလတိုၚ်ကောန်။

ဒိုၚ်သဒိုၚ်ဒိုၚ် ကျိုၚ်ညိယာဲဗဵု - ဟးကောန်ဍောၚ်မၠဵု တွဵုသၟိၚ်သိဓတ် - ဏတ်သဏတ်ဏတ် ရုပ်ဗတ်ညးသောန် ။

တုသတုတု ဂၠုမဂေါဝ်လောန် - ဗာတ်ပါၚ်သောန်သောန် ကောန်ရာဇာဝၚ် - ဂျိုၚ်ဏၚ်ဂျိုၚ်ဏၚ် ယာဲပၚ်ကတဵု ။

ဒိုၚ်သဒိုၚ်ဒိုၚ် လ္ပုဟ်သတိုၚ်ရေၚ် - ဂွက်သော်မိဟေၚ် ဗီုလျးသၞေၚ်ထိုၚ် - သ္ကဵုပဇုက်ဂွိုၚ်ဒ္ၚဳမိဂိုၚ်ကဵု ။

လၟုဟ်ဒဒှ်ယာဲ လောံလာဲကၠုၚ်ပြဵု - လှ်ေရယာဲဗဵု တူဂတဵုလွဳ - ဒုဟ်လနီမိ ပဟဲညိကောန် ။ ။


(၈) ဆန် (ဓ)ဂိုဏ်

ကျာ်မွဲဒှ် ဒယှ်ကၠာသာရကဝ် - မဏ္ဍကဝ်ကျဝ်မြဟ် ကျာ်ဒဒှ်ၜါ - ဝရကဝ်ကၠာ နာဲသာပြာကတ်ပိ ။

သာရမဏ္ဍ ဗုဒ္ဓနာဲဗောဓိ - ကျာ်ပန်သဒှ်ဂၠိ နွံဣဓိညာဏ် - ဟံၚ်သတ်ဖျဴနိဗ္ဗာန် လောန်လာန်သန်ဟေၚ် ။

ဘဒြကဝ် အံသဝ်လောန်စလန်ဂုဏ် - ကျာ်မသုန်ပ္ဍုန်ရတ် ပ္တောံၜတ်ဟွံမာန် - နိဒါန်ကဝ် အံသဝ်မြဟ်ကြဳဇှ်တၟေၚ် ။

ဗြီုရံၚ်မွဲဒကှ် ဒဒှ်မတၟေၚ် - ဗြီုခုတ်လဝ်ဟေၚ် လမေၚ်ဒဒှ်ကျာ် - လမာ်အံသဝ် မြဟ်ဒယှ်ဝွံဂၠိ ။ ။


မွဲနဲပၠန်။

ကျာ်တြဲနာဲသာ အာယုက်ၜါစှော်ဒ္စိတ် - ကၠေံနန်ဒဴတိတ် ဟိုတ်နိမိတ်ပန် - ဂၞကျာ်ပ္ဍဲနန် လသာလဝ်မကောန်ဂၠု ။

ပ္ဍဲအရာဂိုဏ်ဒ္စိတ်ကီု၊ ပ္ဍဲအရာလိက်ပတ်၊ ဆန္ဒလၚ်္ကာ ဗတ်ဘာသာမန်ကီု၊ ပ္ဍဲအရာမဟီုဂလာန်၊ ဟီုအရေဝ်မမိက်ကဵုမွဲမွဲကီု ။ နဲဗီုဂွံဖျေံဂလာန်၊ မိၚ်ညာတ်ကေတ် လစှ်ေဂလာန်ညးတုဲ၊ သွက်ဂွံတီကေတ် ပရေၚ်ဂလာန်ညး မတၞီလုပ် ပ္ဍဲနဲစှ်ၜါသာ် မပ္တံကဵုဂြဟာ၊ ဆိန္န၊ ပုန၊ တံဂှ်တုဲ၊ ညးတၠပညာ အာစာကဝိမန် တမၠာတမၠာတံ ဂလာန်လၚ်္ကာစှ်ၜါသာ် မဆန်ပ္တိတ်လဝ်ရောၚ် ။ ။ ။

(၅)။ နဲအလၚ်္ကာ စှ်ၜါသာ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးစှ်ၜါသာ်ဂှ်ရော။

ဂြဟာ၊ ဆိန္န၊ ပုန၊ သၚ်္ကြာ၊ ပသံသာ၊ နိကန္တိက၊ သောက၊ အာယတိက၊ ဥပမာ၊ ဥပမေယျ၊ သံံသယ၊ သန္နိဌာန၊ ဣဝွံ စှ်ၜါသာ်ရ ။ ။

ဂိုဏ်ဒစိတ်တၟုဲ - ဟီုပ္တိတ်လဝ်ကၠာ - စှ်ၜါဒေသ ။

ဂြဟာဆိန္န - ပုနသၚ်္ကြာ - ပသံသာလေဝ် ။

နိကန္တိက - သောကတုဲဂ္ညိ - အာယတိကေ ။

ပမာပမေ - သံသယေဗွန် - သန္နိဌာန ။ ။


ဂြဟာဗျိညး - ဂရိုဟ်ညးကၠာ - (ဟာ)ကဵုစှ်ေရ ။

ပ္ဍဲဗစှ်ေ(ရ) - ဆိန္နထၜုတ် - သကုတ်ဂလာန် ။

ပုနထပ်ကြဴ - သၞဴဗစှ်ေ(တုန်) - ပဍုန်နိဒါန် ။

သၚ်္ကြာ(သန်)ဟာန် - ပကာန်သလှ်ေ - ဗစှ်ေဍေံရ ။ ။


ပသံသာကီု - ဟီုထိုၚ်သးညး - (ဟေၚ်)ဂးဆန္ဒ ။

နိကန္တိက - ပွဆာန်ညးသၟတ် - (ကွေံ)(မှတ်)(ဗိုန်)စှ်ေ ။

သောကစံၚ်တူ - ယဲပူမှတ်ဂး - (သွံ)ဒးကဵုစှ်ေ ။

အာယတိကွေံ - (ညိ)ဖျေံဗဂပ် - ပညပ်မန်ရ ။ ။


ဥမာဂး - (ရော)ဒးဖျေံမွဲ - ပမောဲ(ရောၚ်)ပၠ ။

ပ္ဍဲသံသာယ - ပၠ(ရောၚ်ရဴ)ပၠန် - ဆန္ဒစှ်ေဗီု ။

သန္နိဌာန်စှ်ေ - (ကွေံ)(မှတ်)(ဗိုန်)က္ဍၚ် - ဇက်နၚ်အာဂီု ။

ဆနဲဝွံကီု - အ္စာဟီုပညပ် - ချပ်တုဲကၠောန်ရ ။ ။


(အဓိပ္ပါယ်ဂွက်တံဝွံတုန်)

ပ္ဍဲမပ္တံ ဂိုဏ်ဒ္စိတ်တဝွံ ဗီုဂွံဖျေံ ကၞောတ်ဂလာန်၊ လအိတ်ဂလာန်ဂှ် တၟေၚ်တိတ်ဒှ် စှ်ၜါသာ်မ္ဂးဂှ် ညးဍေံရော ။

(၁) ဂြဟာ = ပွမဟီုဗျိ ဂရိုဟ်ညးဂှ် ကာလဖျေံ ကၞောတ်ဂလာန်မ္ဂး (ဟာ) ကဵုစှ်ေရ။

(၂) ဆိန္န = ပွမသ္ကုတ်ဂလာန်ဂှ် (ရ) ကဵုစှ်ေရ။

(၃) ပုန = ပွမဟီုဂလာန် ထပ်ကြဴမွဲလှ်ေပၠန်ဂှ် (တုန်) ကဵုစှ်ေရ။

(၄) သၚ်္ကြာ = ဂလာန်သၠေဟ်ပၟာဒၟံၚ် ပ္ဍဲပွ သွက်ဂွံပံၚ်ဖက် ကေုာံ မမိက်ကဵုမွဲမွဲဂှ် (သန်) ကဵုစှ်ေရ။

(၅) ပသံသာ = ဂလာန်ထိုၚ်သးဂှ် (ဟေၚ်) ကဵုစှ်ေရ။

(၆) နိကန္တိက = ဂၠာန်သ္ဍိုက်မၠိုက်ဂှ် (ကွေံ)(မှတ်)(ဗိုန်) ပိဝွံကဵုစှ်ေရ။

(၇) သောက = ဂၠာန်စံၚ်တူဂှ် (သွံ) ကဵုစှ်ေရ။

(၉) ဥပမာ = ဂၠာန်လေပ်ပ္ကောံၜတ်စ ဥပမာသီုမဇက်နၚ် အာဂီုတုဲမဟီုဂှ် (ရော) ကဵုစှ်ေရ။

(၁၀) ဥပမေယျ = ဥပမောဲလေဝ်ဂးရ ဂၠာန်မဂပ်ဝ် ဒးဒုၚ်ပ္တောံၜတ်စဂှ်(ရော) ကဵုစှ်ေရ ။ ။

(၁၁) သံသယသၚ်္ကာ = ဂၠာန်သၠေဟ်ပၟာ ဟဂွံစှ်ေစိုတ်ဂှ်(ရောၚ်ရဴ)(ရောၚ်ရော)(ရရဴ) ကဵုစှ်ေရ ။ ။

(၁၂) သန္နိဌာန် ဂၠာန်စှ်ေစိုတ် သီုဟွံဂွံသၠေဟ်ပၟာဂှ် (ကွေံ)(မှတ်)(ဗိုန်) ပိဝွံ ကဵုစှ်ေရ ။ ။

ဖျေံဂၠာန် နိကန္တိက ကဵုသန္နိဌာန်ဂှ်တုပ်ရ၊ ရဴဝွံ ဂပ်ဝ်သမ္တီ ။ ။


(၁) ဥဒါဟဵုဂြဟာန်တုန်

ၝောံအဓါံတၞောဝ် - ဗိုလ်မှောၚ်ဂမၠိုၚ် - ဇွောံဗိုၚ်ပ္ဍိုက်ဏာ။

ဂၠိုၚ်ဂိတုကၠာ - ပဍိုက်ဏာဇွောံ - ဗၞတ်ညိဟွံလဝ်။

ဂွါံကာလကြိုက် - အလိုက်လေဝ်ဒး - ပဍုန်ဇၞးထဝ်။

ခဏံၚ်အသဝ် - ညးလဝ်သာ်ဂှ် - ညးဒှ်နွံ(ဟာ) ။ ။

ဣဝွံ ဂရိုဟ်ညး (ဟာ) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။ ။


(၂) ဥဒါဟဵုဆိန္နတုန်

မာတ်မဝန်စဝ် - ကၠုၚ်ကသဝ်မံၚ် - ဂွံသွဝေဂ။

ဂွံသံဝေဂ - တုဲပၠအၚပ် - ရပ်ဓဝ်သတိ။

တဳမရပ်ဓဝ် - ကၠုၚ်ကသဝ်မံၚ် - ညံၚ်အိုတ်ဇဳဝိ။

တဳဓဝ်သတိ - ဂတညိကီု - ဟီုဟွံမွဲ(ရ) ။ ။

ဣဝွံ ဆိန္န-သကုတ်ဂၠာန် (ရ) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။


(၃) ဥဒါဟဵုပုနတုန်

ဟးလအိတ်ရုပ် - ဂအုပ်အသဝ် - နွံဗဝဝ်ဂုဏ်။

ထမိက်မသုန် - ဖ္ဍုန်မံၚ်လက်သန် - ပန်စှော်တရဴ။

ဆာန်မံၚ်ဒးအာ - လသာလဝ်မိ - စိုတ်ညံၚ်ဂျိလဴ။

လံစိုပ်ဒေံဗြဴ - စိုတ်ရဴအဂ္ဂိ - သုၚ်မံၚ်ဂျိ(တုန်) ။ ။

ဣဝွံပုန-ထဝ်ဂၠာန်ကြဴ (တုန်) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။ ။


(၄) ဥဒါဟဵုသၚ်္ကြာတုန်

တူကျာကလာၚ် - ပါၚ်ဥပဵုဖ္ဍး - မောဝ်ဇၞးစလန်။

သၠေဟ်ညံၚ်ဂွံညန် - မွဲနန်ကျာ်သဳ - ဓဝ်လွဳပတိုၚ်။

ကြဴဝွံဒးခြာ - လွဳပရာကွေံ - ဒးဍောၚ်ဒစိုၚ်။

လမုဟ်မိဂွိုၚ် - ထပုန်ဂၠိုၚ်ဂိုတ် - ကောဒိုက်စိုတ်(သန်) ။ ။

ဣဝွံသၚ်္ကြာ သၠေဟ်ပၟာ (သန်) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။ ။

သၚ်္ကြာဂှ် သၚ်္ကာလေဝ်ဂးရ၊ သၚ်္ကြာဂှ် ဗွဲသံသကြိုတ်၊ သၚ်္ကာဂှ် ဒှ်ဗွဲပါဠိရောၚ် ။ ။ ။


(၅) ဥဒါဟဵုပသံသာတုန်

သော်ဗီုသာ်လွာ - မြသာံဖြာဂွိုၚ် - ဗီုထိုၚ်ယာန်သၞေၚ်။

ပရိုတ်ကံရေၚ် - ဂၠးသၞေၚ်ဥပဵု - ညံၚ်မဂဵုတိုန်။

ကၞိၚ်ညံၚ်စန်ဒြး - ဂၠးသိုဟ်နာဲဇု - အနူထာၚ်ကိုန်။

လမျီုသီုပိုန် - သၟိက်ဂွံဇိုန်ကွာဲ - ကရောံနာဲ(ဟေၚ်) ။ ။

ဣဝွံပသံသာ-ဟီုထိုၚ်သးညး (ဟေၚ်) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။


(၆) ဥဒါဟဵု နိကန္တိကတုန်

နူမညာတ်ရုပ် - ဂအုပ်သၞေဟ်ဟ - စိုတ်ဟွံကချေံ။

ဂြေပ်သောၚ်ခလှ်ေ - ဇရေဟ်တဟက် - တံၚ်ဒက်ဟွံမာန်။

တၚဲဗတံ - စိုတ်တဏမ်ကြိုပ် - သၟိက်စိုပ်ဇြဟာန်။

မိတ်ဂွိုၚ်သၞောဝ်ဒါန် - ဓဝ်ဇြဟာန်မွဲ - အဲသၟိက်စိုပ်ကွေံ။

ဣဝွံနိကန္တိက-ပွမသ္ဍိုက်မၠိုက်(ကွေံ)(မှတ်)(ဗိုန်) ပိသာ်ဝွံ စှ်ေမာန်ဖအိုတ်ရ ။ ။


(၇) ဥဒါဟဵု သောကတုန်

ဇြဲဇနူသာဲ - သဟာဲဂကောံ - နွံတသိုက်သ္ဂောံ။

သဟာဲသာဲသွံ - ဂွံဇြဲဇနူ - ဗၠးစံၚ်တူရ။

သ္ဍိုက်သဟာဲဟုံ - စဴဇြဲသုံကၞာတ် - သဂါတ်ကၞာၚ်သၞ။

ဥပေါသထ - တၠဂြၚ််ဂမံၚ် - ဂၠိုၚ်စံၚ်တူ(သွံ) ။ ။

ဣဝွံသောက ပ္ဍဲပွမစံၚ်တူဂှ် (သွံ) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။ ။


(၈) ဥဒါဟဵု အာယတိကေတုန်

ဍိုက်ၜိုပ်ဗတာၚ် - ဇကုဗ္တာၚ်သ္အး - ဇၞော်ကၠးဣဓိ။

သီုတဲၜါစိ - ဒမၠိရပ်လဝ် - ဒကှ်ထဝ်ဗိုတ်။

သြဿဝတဳ - ကျာ်သြဳပြဲသ္အး - ကဵုညးသီုဖအိုတ်။

မိတ်တုပ်ကဵုစိုတ် - တိုၚ်စရိုတ်အဲ - ပကဵုသ္ၚောဲ(ညိ) ။ ။

ဣဝွံ အာယတိကေ - ပ္ဍဲအနာဂတ်(ညိ) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။ ဗစှ်ေ (ဏီ)မ္ဂးဂှ် ပ္ဍဲအနာဂတ်ဂတ သ္ပပၞောန်ပစ္စုပ္ပန်ရ။ ။


ပသာ်ရော-

ၜဴဇာတိဍာတ် - ကဵုကြဴကြာတ်သ္အး - ကဵုလးသၠသၠီ။

မြေက်ဂွဝ်စဝ်ဖျီ - လ္ၚီဂြအိုတ်အာ - ဍာတ်ဟာဍာတ်ကီု။

မၞိဟ်ကောန်ဂကူ - စိုတ်လဂူက္ဍၚ်် - ဂမြၚ်မသ္တီု။

ကၠံဆသမၠီု - ကဵုကၠုၚ်ဟီုဝေတ် - ဟွံကေတ်စ(ဏီ) ။ ။

ဗစှ်ေဝွံ ဗစှ်ေပ္ဍဲအနာဂတ် - လျတ်ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်ရောၚ် ။ ။ ။


မွဲနဲပၠန် -

အသေတ်တကဝ် - သ္ကဵုဗဝ်ပဝါဲ - သာဲကြာတ်ရိုဟ်သၠီ။

တၚ်ဠာဲစဝ်ဖျီ - လ္ၚီဂြအိုတ်အာ - ဍာတ်ဟာက္တၚ်ကီု။

သ္ဘဴမၞိဟ်ဒမိတ် - စိုတ်ဒၟိက်အိုဟ်က္တၚ် - ဂမြၚ်သမၠီု။

အမြိုတ်နဲဗီု - သ္ကဵုညးဟီုဝေတ် - ကေတ်ဟာဒှ်(ဏီ) ။ ။ ။

စှ်ေပ္ဍဲအနာဂတ်-လျတ်ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်ရောၚ် ဂပ်ဝ်သမ္တီ ။ ။ ။


ဂလာန်ဗစန် ။ ။ အာသဳသ ပ္ဍဲပွမရာဒနာမိက်ဂှ်လေဝ် (ညိ) ကဵု စှ်ေကီု။ ။ ပ္ဍဲအရာဟိတကာရဳ-မၞုံအလေံသၟိက်ကဵုဒှ် ဒတုဲမြမောဝ်အိုဿီုဂှ် - အလုံပြကိုဟ်မွဲ မစှ်ေမာန်ဖအိုတ်ရ ။ ။

(ညိ)မ္ဂးဂှ် ဒှ်ကာလအနာဂတ်ရ ။ ။ ပ္ဍဲဝတ္ထုမအောန်ညိညဂှ်လေဝ် (ညိ) ညးဂးကီုရ ။ ။ ပ္ဍဲအရာဗဟုဝစ်-ဝတ္ထူမဂၠိုၚ်ကီုလေဝ်၊ တၞဟ်နကဵုဂၠာန် ဍုက်ဍေက်တုဲ (ညိ) ညးဂးကီုရောၚ် ။ ။


ဗီုဝါစာသိလိဌ-ဖ္ဍုက်ဖ္ဍေက်ဂၠာန်တုန်

စှ်ဒစာံဟတ် - ဗၞတ်အသောၚ်ဒး - ရုပ်သာ်ဗၠးဗျိ။

လျးရတ်ဂေတ်ဂၠိ - ညံၚ်အာဒိသာ် - ရုပ်ကျာ်ဂမျိုုၚ်။

ဖဵုပပူဇဴ - မြမောဝ်ဓုပ်သ္ဍဴ - ပၞာၚ်ပ္ကဴဇၞောဝ်က္ဍိုၚ်။

လတေံစလိုၚ် - ဗၠိုၚ်ဓိထာန်ဇြဲ - ပကဵုသ္ၚောဲ(ညိ) ။ ။


ဗီုဣန္ဒဝံသာ-ကဠောတ်သၟိၚ်အိန်။ စှ်ေပ္ဍဲအနာဂတ် လျတ်ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်တုန်

ပ္တိုန်မတ်ပ္တိုန်မတ် - ကဏောတ်စလိုၚ် - ဂျိုၚ်သ္ၚဳဂျိုၚ်သ္ၚဳ။

ဂြေပ်လဳဂြေပ် - ဖျဳဂြၚ်အကး - လျးဂဵုလျုးဂဵု။

သေဲဒွံသေဲဒွံ - ဒးတၟံဒးဆု - ဗြုကြဵုဗြုကြဵု။

ကၠၚ်ပြဵကၠၚ်ပြဵု - သဓဵုသမ္ၚဟ် - ဒှ်ဏီဒှ်(ဏီ) ။ ။


ဂလာန်ဗစန် ။ ။ တံကဵုကၞောတ်အခဝ်ဂှ် မ္ဒးပကဝါန်ရ၊ ပကဝါန်မ္ဂးဂှ် ပွမလဇံက် ဟီုၜါၜါဝါရောၚ်၊ ရဴဝွံ ဂပ်ဝ်သမ္တီညိ ။ ။ ။

ဂလာန်ဗစန် ။ ။ ဆဂွက်မတုပ်သၟဟ်ကဵု ၁၂ အခဝ် မွဲပိုဒ်ဂှ် မဒှ် ဝ ဂိုဏ်ဖအိုတ်ရ၊ ဝဂိုဏ်ဝွံ အခိုက်ဂၠိုၚ်ကဵုသာ်ရောၚ်် ။ ။ ။

အိန္ဒဝဇိရ၊ ဥပေန္ဒဝဇိရ၊ ဝံသဌ၊ ဣန္ဒဝံသာ၊ မပ္တံသာ်ဝွံ သၟာအခိုက်တံ တွာ်ဏာအခိုက် ဂၠိုၚ်သာ်သန်ဟေၚ် ။ ။

ဣန္ဒဝဇိရ မ္ဂးဂှ် - ဣန္ဒဿဝဇိရာ။ သာဝိယတိ ဣန္ဒဝဇိရာ။ ယထာ။ ဝဇိရပါဏိ ဣန္ဒောတိ။ ရန်ကဵုဝစနတ္ထဂွံတုဲ၊ ဂွက်မစွံဏာရမျာၚ် ဟိုတ်မၞုံကဵုဗရု လဟု ညံၚ်ရဴဇုက်လလဳ လွဟ်ဝဇဳရ သၟိၚ်အိန်ဂှ် ဣန္ဒဝဇိရ မ္ဂးယၟုရ ။ ။

ဥပေန္ဒဝဇိရ မ္ဂးဂှ် - ဣန္ဒဝဇိရဿသမဳပံ ဥပေန္ဒဝဇိရံ။ ရန်ကဵုဝစနတ္ထဝွံတုဲ ဂွက်မစွံဏာရမျာၚ် ဟိုတ်မၞုံကဵု ဗရု ဂရု လဟု မညောန်ကဵုဇၟန်ဂွက် ဣန္ဒာဇိရဂှ် ဥပေန္ဒဝဇိရ မ္ဂးယၟုရ ။ ။

ဝံသဌ မ္ဂးဂှ် ဝံသောဝိယဌတိ ဨတ္ထာတိ ဝံသဌံ။ ဝံသေဌိတော ဝါဝံသဋ္ဌော။ သောဝိယာတိတိဝံသဋ္ဌံ။ ရန်ကဵု-ဝစနတ္ထဝွံတုဲ ဂွက်နစွံဏာရမျာၚ် ဟိုတ်မၞုံကဵု ဗရု ဂရု လဟု ညံၚ်ရဴဗရုကဠောတ် သာမညဂှ် ဝံသဌ မ္ဂးယၟုရ ။ ။ ။

ဣန္ဒဝံသာ မ္ဂးဂှ် - ဣန္ဒဿကောသိ ယဿဝံသော ဝိယာတိ ဣန္ဒဝံသာ။ ရန်ကဵု ဝစနတ္ထဝွံတုဲ ဂွက်မစွံဏာရမျာၚ် ဟိုတ်မၞုံကဵု ဗရူ ဂရူ လဟု ညံၚ်ရဴဗရုကဠောတ်အိန်ဂှ် ဣန္ဒဝံသာ မ္ဂးယၟုရ ။ ။


(ဗီုဂွက်ဣန္ဒဝံသာ၊ ဆန်ဝဂိုဏ်တုန်)

ကြဵုဝေၚ်ကြဵုဝေၚ် - ကရေၚ်ဒေါန်ဒက် - ဇက်ကံဇက်ကံ။

သြေဲဒွံသြေဲဒွံ - ဂြၚ်တၟံသန်ထဝ် - ကဝ်ဒေါံကဝ်ဒေါံ။

ကျာဟိုဲကျာဟိုဲ - သလှ်ေပိုဲကၟာဲ - နာဲနွံနာဲနွံ။

ဂလိုၚ်ထတ်စောံ - ပိုက်ဗ္ဒောံပပ - မတံမတံ ။ ။

အခိုက်ဂွက် ဣန္ဒဝံသာဝွံ သီုမဝါန် တံကၞောတ်လောန်ထောန်သန်။

ဂွက်ဣန္ဒဝံသာဝွံ အခိုက်ကဠောတ်အိန်လေဝ်ဂး ။ အခိုက်ဇာန်လေဝ်ဂး ။ အခိုက်ဇက်က္ဍိုပ် ဂၠုၚ်လှဴဂါလေဝ်ဂး ။ အခိုက်လေၚာဲလေဝ်ဂး ။ ရဴဝွံ ညးသ္ဂးတဴ တၞဟ်တၞဟ်သာ်ဟေၚ်။

ဥဒါဟဵုဗဵုလအာဂွက် သၟေဟ်နူဝွံ ညးမဒှ်ဆန္ဒညူ ကဝိညူ တၠပညာတံ မလေပ်တီ လအာလၚ်္ကာဆန်တံဂှ် ဂပ်ဝ်ပကီုကေတ်အိုတ်ရ။


(၉) ဥဒါဟဵု ဥပမာတုန်

သော်ကၞေၚ်ဂၞေၚ်မတ် - မတ်ကၞိၚ်မုဟ်ပါၚ် - သာၚ်ၚေက်လှေက်မြော။

ထမိပ်ကံရော - ဆောဒကှ်သိုဟ် - သွိုဟ်စ္ၚာၚ်ဂနိၚ်။

ဒဳက္ၜံၚ်တံၚ်ယျ - ဟွံကညးသွဝ် - ရုပ်ထဝ်ထမၞိၚ်။

လျးရေတ်ဂေတ်ဗျိၚ် - ညံၚ်ကောန်သၟိၚ်မာ - ဥပမာ(ရော) ။ ။

ဣဝွံ ပ္ဍဲဥပမာ(ရော) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။


(၁၀) ဥဒါဟဵု ဥပမောဲတုန် (ဥပမေယျလေဝ်ဂးရ။)

ဗွဲသၟဝ်အသူ - လတူသွဝ်တြဴ - ဗြဴဂေါဝ်အသောၚ်။

ပၞောဝ်တရဴရောၚ် - ဂၠောၚ်သွဝ်ကဏောတ် - ရုပ်ရတ်သိဒ္ဓိ။

နူဗြဴတံဂှ် - ဒဒှ်ဂေါဝ်ဂါ - ကောန်သၟိၚ်မာပိ။

ပၞောဝ်ကောန်မာပိ - ဣရတိဂၠု - တုပ်နာဲဇု(ရောၚ်) ။ ။

ဣဝွံ ပ္ဍဲဥပမောဲ (ရောၚ်) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။


ဂလာန်ဗစန် ။ ။

ဣတဏှာ၊ ဣရာဂ၊ ဣရတိ၊ ဣဝွံ ကောန်သၟိၚ်မာပိရ၊ ပၞောဝ်ညးပိဂှ် ကောန်ဂၠုမွဲ မၞုံယၟု ဣရတိဂှ် ဂေါဝ်နူညးၜါတေံ က္ဍၚ်ရမိဂ္ဂး ။ ။


ကောန်သၟိၚ်မာပိမ္ဂးဂှ် ပသာ်ရော-

တံ တသိတံ ကရောတဳတိ တဏှာ။ ဟိုတ်မလေပ်သ္ပ ပွမတဟၚ်ကာမဂုန်စိ (တဏှာ) ဂးယၟု ။ ။

ရဇ္ဇတိ ဨတ္ထာတိ ရာဂေါ ။ ။ ဟိုတ်မၞုံကဵဒ ဓဝ်ရာဂ မလေပ်ထၞေန်စပ် ပ္ဍဲကာမဂုဏ်စိ (ရာဂ) ဂးယၟုရ ။ ။

ရဇ္ဇတိ ဨတ္ထာတိ ရာဂေါ။ ။ ဟိုတ်မၞုံကဵုဓဝ်ရာဂ မလေပ်ထၞေန်စပ် ပ္ဍဲကာမဂုဏ်စိ(ရာဂ) ဂးယၟုရ ။ ။

ပရေသံ ကုသလဓမ္မေသု အရတိံ ကရေတဳတိ အရတိ ။ ။ ဟိုတ်မလေပ်သ္ပ ပွဟဂွံလှိၚ်စိုတ် ပ္ဍဲပွကုသိုလ် ညးသ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်စိ အရတိဂးယၟုရ ။ ။

ပ္ဍဲအရာ ဝေါဟာဘာသာမန်တုန် ပ္ဍဲဣတ္ထိလိၚ်-ပ္ဍဲအရာဗြဴဂှ် အက္ခဝ်(ဣ) စွံတံတုဲ ညးမကော်ခဴစ ယၟုဗြဴတံရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ တၞဟ်နဖ္ဍုက်ဖ္ဍေက်ဂလာန် ဝေါဟာဘာသာမန်ပိုဲတုဲ - ပ္ဍဲတဏှာ၊ ရာဂ၊ အရတိဂှ် - ဣတဏှာ၊ ဣရာဂ၊ ဣရတိ၊ ရဴဝွံ ညးတၠပညာ ကဝိမန်တမၠာတံ မကော်ခဴစအိုတ်ရောၚ် ။ ။


(၁၁) ဥဒါဟဵု သံသယသၚ်္ကာတုန်။

အဵုၝဲအဴကျာ် - ယတေံနာ်ပြောဟ် - ဒေါဝ်စှော်အဆဴ ။

မၞိဟ်ဟာဒွေတဴ - နာ်နာဂဘဴ - မူရဴၝဲသ္ဂး ။

ဟွံသေၚ်သၟိၚ်တ္ၚဲ - ဖေက်ဘဲရာဟု - စတုဒိသး ။

ဒဴရာဟုဂြး - ပျးကမိန်ဂၠောၚ် - ပြောဟ်ဝေၚ်(ရောၚ်ရဴ) ။ ။

ဣဝွံ သံသယသၚ်္ကာ (ရောၚ်ရဴ) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။


ဂလာန်ဗစန်။ ဒုတိယပိုဒ်ဂှ် သံသယ။ တတိယပိုဒ်ဂှ် သၚ်္ကာ။ ညးမ္ဂးရ။ ။ သန္နိဌာန် (ကွေံ-ဗိုန်-မှတ်) ပိဝွံ မမိက်ကဵုမွဲမွဲ စှ်ေတုဲ ကြဴသံသယဆံၚ်စှ်ေ၊ သန္နိဌာန်ဟွံပိုၚ်တုဲ သံသယဒးပိုၚ်အာရ ။ ။


ဥဒါဟဵုတုန်။

ဍုန်လ္တူဂတဵု - ဂတကဵုဒိုဟ် - ဖျုန်ဂြိုဟ်မတဴ ။

ညံၚ်အဴညံၚ်အဴ - ရဴမကော်ဂး - ကၠးစိုတ်လအိတ် ။

နူခဍာ်ဂၞံၚ် - ဍုန်ဒၟံၚ်ဂတဵု - ဗြုကြဵုနိမိတ်် ။

ရုပ်ဂအုပ်သိတ် - မိတ်သၞောဝ်ဒါန်မ - ညံၚ်(မှတ်)(ရရဴ) ။ ။ (မှတ်)ဂှ် သန္နိဌာန်၊ (ရရဴ)ဂှ် သံသယ ။ ။

မွဲနဲပၠန်

တက်သၞေၚ်တုက်တုက် - ပဝ်ခဍုတ်တိုန် - လိုန်လ္တူထာၚ်ဗြဴ ။

ဒိုဟ်နာဲမတဴ - ပၚ်ကံဂြဴတာၚ် - ရမျာၚ်ထော်ထော် ။

စာၚ်ဗတာၚ်ဗြဴ - နူမဂြဴတိတ် - ညာတ်နိမိတ်ဇၞော် ။

ညာတ်ဗဵုမွဲဗော်် - နာဲသော်က္ဍိုပ်မ - (က္ညောန်)ကီု(ရရဴ) ။ ။ (က္ညောန်)ဂှ် သန္နိဌာန်။ (ရရဴ)ဂှ် သံသာ ။ ။


ဂလာန်ဗစန်။ ကွေံ၊ မှတ််၊ ဗိုန်၊ သီုပိဝွံ ဒှ်သန္နိဌာန်ရ။ ရောၚ်ရဴ၊ ရောၚ်ရော ရရဴ၊ တံဂှ် ဒှ်သံသယရောၚ်။ (က္ညောန်) မွဲဂှ် ဒှ်ဂလာန်သန္နိဌာန်ကီု၊ ပသၟးရော- တၞဟ်နဂလာန်ဝွံ ဍုက်ဍေက်တုဲ (ယွံကောန်သ္ဍိုက်-ဟီုဂလာန်ကီု၊ ရပ်စပ်စကီုကဵုဗိုန်၊ (က္ညောန်)မံၚ်၊ ကဵုဗိုန်ဗတ်မံၚ်) ညံၚ်ရဴညးမဟီုစ ဂၠာန်သာ်ဝွံကီု၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ (က္ညောန်)မွဲဂှ် အဓိပ္ပါယ်ဂလာန် ဟိုတ်တုပ်ကဵု(ကွေံ)(မှတ်)(ဗိုန်) တံဂှ်တုဲ၊ ဂပ်ဝ်သၚ်ရိုဟ်စုတ် ပ္ဍဲသန္နိဌာန်ရ ။ ။

က္ညောန်၊ ကွေံ၊ မှတ်၊ ဗိုန် = သန္နိဌာန်စှ်ေတုဲ သံသယမ္ဂး ရောၚ်ရဴ၊ ရောၚ်ရော၊ ရရဴ၊ = ဆံၚ်စှ်ေဂှ် သံသယရောၚ် မပိုၚ်အာရ။ သန္နိဌာန်ဂှ် ဟိုတ်ဒှ်ကၠာသံသယရောၚ်။ ပသၟးရော- ယတိပိုတ်မ္ဂး (က္ညောန်ကီုရရဴ)ဂှ် က္ညောန်လေဝ်ဟွံတီ = က္ညောန်ရောဟွံတီ၊ ရဴဝွံ မဒှ်အဓိပ္ပါယ်ရောၚ်။ (က္ညောန်)ဂှ် ဒှ်သန္နိဌာန်။ လေဝ်ဟွံတီ-ရောဟွံတီ၊ တံဂှ် ဒှ်အာသံသယရ၊ ရဴဝွံ ဗီုသန္နိဌာန်စှ်ေ ဂတကၠာသံသယဂှ် ဂပ်ဝ်သမ္တီညိ ။ ။


ဥဒါဟဵုတုန်။

မန်ယဝ်ဆာန်မန် - ယဝ်မန်ညဳသာ - ဘာသာမန်လ္ၚတ် ။

အိုတ်သဗ္ဗကွတ် - ဂၠာဲကတ်ကေတ်ကၠာ - ပြာကတ်တုဲစိ ။

ဆီဇကုသွံ - ယဝ်ဟွံထောံက္ဍၚ် - မၚ်မွဲဇာတိ ။

ဂွံဇၞော်မောဝ်စိ - ဇာတိမန်ကွေံ - ဖျေံစိုတ်ဍာံ(မှတ်) ။ ။

ဣဝွံ ပ္ဍဲသန္နိဌာန်(မှတ်) ကဵုစှ်ေမ္ဂးရ ။ ။ ဒွါဒသာလၚ်္ကာရဗောဓကဏ္ဍ နိဌိတံ။ ခဏ်မဂွံတီကေတ်လၚ်္ကာ ၁၂ သာ် တုဲဆဝွံရ ။ ။

(၆)။ ခဏ်စၞောန်ထ္ၜးကဵု တၟေၚ်ဆန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲလၚ်္ကာဂွက် - ဇက်နၚ််ပမာ - သ္ပဥဒါဟဵု ။

ထၜးဟိုတ်ဖဵု - ကဵုဂြၚ်နဲကဲ - ပ္ဍဲပြကိုဟ်ဆန် ။

ဂတဝွံကီု - ဟီုထၜးရ - ပၠနာမပၠန် ။

ယမုဂၠိုၚ်သန် - ဆမတန်ဒှ် - ဟီုလဖဟ်ကဵု ။ ။


သံခလိက - အဿပဒ - ကာကဒက္ခိ ။

မဏ္ဍုဂတိ - သဳဟဂတ - ဆဂ္ညိတရေၚ် ။

ယထာသောတ - ဟီုပၠဟွံမာန် - ပဓါန်မတၟေၚ် ။

ဆဆန်ဒှ်ဟေၚ် - ပြေၚ်ပတိတ်ဏာ - နာမဆန်ဂ္ညိ ။ ။


အဓိပ္ပါယ်တုန်

(၁) သံခလိကဆန် ဆန်လျတ်လအာ ဗီုဇုက်ဇရေဟ်ဖ္ဍုန် ။

(၂) အဿပဒဆန် ဆန်လျတ်လအာ ဗီုဒမြိပ်တွာ်ဇိုၚ်ချေံ ။

(၃) ကာကဒက္ခိဆန် ဆန်လျတ်လအာ ဗီုခ္ဍာ် ။ ဆန်ဝွံ ကာကလောကနဆန်လေဝ်ဂးရ။

(၄) မဏ္ဍုတ ဂတိကဆန် ဆန်လျတ်လအာ ဗီုၚဴမထ္ၜိုပ်အာ။ ဗီုဂဒံၚ်ၚဴလေဝ်ဂးရ ။

(၅) သဳဟဂတိဆန် ဆန်လျတ်လအာ ဗီုတွာ်သၟိၚ်ဇာဒိသိုၚ် ။

(၆) ယထာသောတဆန် ဆန်လျတ်ဗီုအာ ကမၠိတ ။ နဒဳသောတဆန် ဆန်လျတ်လအာ ဗီုဇၟောဝ်ဍာ်ကြုၚ်လ္ဂောဝ် ။ ယထာသောတကဵု နဒဳသောတဆန်ဂှ် ဗီုလအာတုပ်ရ။

(၇) သိလေသဆန် ဆန်လျတ်လအာ တုပ်ရဴဇၜိုတ် ။ မပ္တံသာ်ဝွံ နွံနဲဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ဒၞာဲဆန်မၞုံကဵုဂုဏ်မဂၠိုၚ်၊ မၞုံကဵုတၚ် တၞဟ်မဒှ်ပဓါန်တံဂှ်ဟေၚ် ဂွံစၞောန်ထ္ၜးကဵုယၟုဆန်ရ ။ ။


(၁) လျတ်ဗီုသံခလိကတုန်

ဖျဳလလဳဂြေပ် - ဍေံဂြိပ်ဒစိုတ် - ပြက်ဍိုက်ဒးဆု ။

ကမိုၚ်အိုၚ်ဗြု - ဥစိၚ်ကရေဲ - ပေဲဂြာဲထဝ်ဒိုဟ် ။

သေဲလလဳက - ပၠဒှ်လတူ - သူဗြဲတရိုတ် ။

ဗှ်ဗှ်မထ္ၜိုဟ် - သိုဟ်သက်ပဝေၚ် - အေၚ်ရဇကု ။ ။

ဣဝွံ သံခလိက - လအာဇရေဟ်ဖ္ဍန်မ္ဂးရ ။ ။


လျတ်သံခလိက မွဲနဲပၠန်

ကသဵုဒဝ်ထာၚ် - ထာၚ်တိုပ်ကသဝ် - ကသဝ်ဒဝ်ထိုက် ။

ပ္ကဴဒဴလက်ကၠိုက် - လက်ကၠိုက်ဖေက်ဒး - ဖေက်ဒးကၠိုက်လ္ၚေၚ် ။

ပရာဲဒ္ၚဳမိတ် - ဒ္ၚဳမိတ်ဂွံမိတ် - ဂွံမိတ်လးလေၚ် ။

ဒါန်သ္ဍိုက်ကၠိုက်လ္ၚေၚ် - ကၠိုက်လ္ၚေၚ်ရေၚ်ကာန် - ရေၚ်ကာန်သ္ဍိုက်မၠိုက် ။ ။ ။

ဗှ်အလိုန်ဝွံ ဒှ်အခိုက်(ရ)ဂိုဏ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်မၞုံ ၁၂ အက္ခဝ်မွဲပိုဒ်တုဲ ဒှ်နဲအခိုက် သံခလိကဆန်(ဝ)ဂိုဏ်ရောၚ် ။ ။ ။


လျတ်ဗီုအဿပဒတုန်-

မတ်ဗြဲဍိုက်ဖျေံ - ဖျေံဍိုက်မတ်ဗြဲ - မတ်ဗြဲသေဲဂြေပ် ။

လမိုၚ်ဗိုၚ်ဂြေပ် - ဂြေပ်ဗိုၚ်လမိုၚ် - လမိုၚ်တီုကၠီု ။

ဂဂဵုယာန်ဖံ - ဖံယာန်ဂဂဵု - ဂဂဵုကြီုကြီု ။

ပိုဲကဵုလမျီု - လမျီုကဵုပိုဲ - ရာပိုဲဟီုလေပ် ။ ။ ။

နဲအဿပဒဝွံ ပ္ဍဲယတိလ္ၚဵုဂှ် နှဴကၠောံဒၟံၚ်သံခလိကကီုရ ။ ။ ။


(၃) လျတ်ဗီုကာကဒုက္ခိတုန်-

ဗျိၚ်ဓရိၚ်မတ် - ဗြဲကြတ်ရေၚ်လဝ် - ပၞာန်သွဝ်ဗဂါ ။

လ္တူဍာန်ကာသာ - တေံကာကဗြု - မြုထ္ၜုဗလး ။

ပၠိုတ်ပၠိုတ်ဖျဳဖျဳ - လလဳကြာဂၠံ - ဗြဲဗြမ်လုပ်ဗ္ဒး ။

ညာတ်ပိုဲမဒး - ခြာဒၚ်နူရး - ခိုဟ်နာဲသ္ဂးဟာ ။ ။ ။

ဣဝွံ ကာကဒက္ခိ ဒ္ၚဳခ္ဍာ်မ္ဂးရ ။ ။ သဘဴခ္ဍာ်မ္ဂးဂှ် ဍေံပဝ်အာဍုန်ဆုတုဲ ရံၚ်မွဲဗွဲကြဴပၠန်ရောၚ် ။ ။


မွဲနဲပၠန်-

နူကောညာတ်နာဲ - ဂြိုဟ်လာဲလေၚ်အာ - သ္ကန်မှာကလိ ။

နူကောညာတ်မိ - ပဳတိစိုတ်စပ် - ဟွံချပ်ဂၠိၚ်သ္ၚောဲ ။

နူညာတ်ဒေံဗြဴ - စိုတ်ရဴအဝိက် - စိုတ်သၟိက်ဒှ်မွဲ ။

နူညာတ်မိမွဲ - ရိုဟ်တ္ၚဲစံၚ်တူ - ဗၜူကၠေၚ်မိ ။ ။

ဆန်မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ကဵုယၟုဟွံဒးမ္ဂး ဂွက်ဖ္ဍိုပ်ညးမ္ဂးအိုတ်ရောၚ် ။ ။ ။


(၄) လျတ်မဏ္ဍုကဂတိကတုန်-

ညံၚ်ကောမဆာန် - ဟိုဲဂွိုၚ်သၞောဝ်ဒါန် - ညးဆာန်ဟွံမွဲ ။

ညးလက်ညးပျဲ - ဒးဒုၚ်တူယဲ - ပ္ဍဲဂွိုၚ်ဇြဟာန် ။

ချိုတ်မွဲတဠာ - ဂျိုၚ်မွဲသကာ -ပိုဲၜါဒှ်ဒါန် ။

ဗှ်ကောလွဳမာန် - ဒဒိုက်ဂိက္တာန် - ဆာန်ဆာန်ဒဵုဖဲ ။ ။ ။

မဏ္ဍုက ဂတိကဆန်မ္ဂးဂှ် ညံၚ်ၚဴမထ္ၜိုပ်အာ မဒံၚ်အာကီုမ္ဂးရောၚ် ။ ။ ပ္ဍဲကာကဒက္ခိ၊ ဂွက်ပဋ္ဌမ၊ ပ္ဍဲစတုတ္ထပိုတ်ဂှ် ကၠောံမဏ္ဍုက ဂတိကရ ။ ။


(၅) လျတ်ဗီုသဳဟဂတိကတုန်-

နူကဵုမညာတ် - ယာံမာတ်ညိသွံ - ဟွံမိက်ခြာခၠန် ။

ဖေက်ဒးသူဒန် - ဒက်ဗွန်ဒုဟ်ဂှ် - ဒဒှ်ဍိက်ပ္တီ ။

တမာဇြဟာန် - မဆာန်နာဲသ္ၚိ - ကဵုမိဂွံတီ ။

လနီဒေါံသ္ၚီ - ပ္တီမိတ်ဂွိုၚ်ထၟိက် - ဍိက်ရာတ်သိုဟ်သန် ။ ။

ဂလာန်ဗစန် ။ ။ ဆန်ဝွံ သဳဟဂတိက တွာ်ဇာဒိသိုၚ်မ္ဂးရ၊ ရဴဝွံသမ္တီ ။ ။ ။


(၆) လျတ်ဗီုနဒဳသောတ ကဵု ယထာသောတတုန်-

ဇိုၚ်ဇုက်ဇရေဟ် - ကၠေၚ်စှ်ေဇရဳ - ဒကးဏဳအာ ။

ဒမန်ဟန်ကၠာ - နန်ပြာသာဒ်ရတ် - ပမတ်တူပၠိုတ် ။

ဍိက်မလွဳနာဲ - အကာဲကြုတ်ဏာ - ဟွံခြာတသိုက် ။

ပသာ်စရိုတ် - စိုတ်ပဍိက်နာဲ - နာဲသ္ဂးရဟာ ။ ။ ။

ဆန်ဝွံ နဒဳသောတ = ဇၟောဝ်ဍာ်ကြုၚ် ဍာ်လ္ဂောဝ် ။ ယထာသောတ = ဗီုလအာကမၠိတ် ။ ဗီုလျတ်လအာၜါနဲဝွံ တုပ်တုပ်ရ ။ ။


(၇) လျတ်ဗီုသိလေသတုန်-

ဒေံဗြဴကဵုအဲ - အဲကဵုဒေံဗြဴ - ဒေံဗြဴစိုတ်သာ ။

မာတ်စိုတ်မိသာ - အာဝန်စဝ်ရော - စိုတ်ကောဟွံဟဲ ။

မေတ္တာလလဴ - ရဴဇၜိုတ််ဖျပ် - စိုတ်စပ်ရောၚ်အဲ ။

ဒေံဗြဴဏံမွဲ - ရိုဟ်တ္ၚဲၜိုန််ထေဲ - ကောထေဲသ္ဂးဟာ ။ ။ ။

လျတ်လအာ သိလေသဆန်ဂှ် တုပ်ကဵုလျတ်လအာ အဿပဒဆန်ကီုရ ။ ။

ဆန္ဒနယကဏ္ဍံ နိဌိတံ ။ ခဏ်နယ်ဆန်တုဲဆဝွံရ ။ ။

(၇)။ ဂွက်စှ်ၜါရာသဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁) ဂိတုစဲ

စိုပ်ဂိတုစဲ - မတ်ဗြဲဂတဝ် - သံဝစ္ဆဝ်ကၠုၚ် ။

ညးၚညးဍုၚ် - တုမ်ပုၚ်သၚ်္ကြာန် - ဒါန်ဇွာပ်ဘာလဝ် ။

ဝုတ်ဝုတ်ဗၠာဲဗၠာဲ - ဂၠာဲဗလိုပ်ညး - ဍုၚ်ရးတမ္ညဝ် ။

ဗှ်ကဵုရုပ်ထဝ် - ဟွံတီသဝ်ဂၠု - ကောဝွံဒးလ္ၚုၚ် ။ ။ ။

မွဲနဲပၠန်

စိုပ်ဂိတုစဲ - မတ်ဗြဲကမျ - တ္ၚဲပၠအယော ။

ကာလဝွံရော - ဃောဝေၚ်သဘၚ် - ကေတ်နၚ်သၚ်္ကြာန် ။

ဂမုၚ်သ္ဇၚ်ထောဲ - လပေါဲပၠးထာၚ် - ကၞာၚ်ဒွက်ဖဍာန် ။

စိုပ်ကၠုၚ်သၚ်္ကြာန် - ပသၟာန်ဟောံဇြ - ဂုဏ်သၟာဲယျရော ။ ။


(၂) ဂိတုပသာ်

စိုပ်ဂွါံပသာ် - ခ္ဍာ်ဒက်ခပေါဲ - ဖျိုန််ပ္ဍဲရုက္ခော ။

ဍာ်ကှ်ဆုမြော - အံၚ်ရေၚ်ဃောရာၚ် - သဂါပြာၚ်ဍောၚ် ။

ဆုဒုန်ဍိုပ်ဍဴ - ကွဴဂြဴလဒု - ဍေဝ်ဗြုလလောၚ် ။

ဗှ်တိုန်စိုတ်ဍောၚ်- အခေါၚ်သၟာဲယျ - ဟွံမိၚ်ရရော ။ ။


(၃) ဂိတုဇှ်ေ

စိုပ်ဂိတုဇှ်ေ - ကဴကှ်ေအနာၚ် - ပံၚ်ထာၚ်ရာၚ်မြော ။

ဗြဲဂွံအယော - ဃောဂဂဵုလန် ပန်ဝေၚ်တူကျာ ။

ၜၚ်တိုန်ညိညိ - လၚ်တိပံက်ထာၚ် - ကလာၚ်ဒုၚ်ဖျာ ။

မူဂွါံအခါ - ကြုတ်ဏာကဵုအဲ - ဂွံဒှ်မွဲရော ။ ။


(၄) ဂိတုအသာတ်၊ ဂိတုဒဂိုန်လေဝ်ဂးရ

စိုပ်ကၠုၚ်အသာတ် - ကျာကာတ်ဗြဲထတ် - ဝဿမေဃော ။

ဒကှ်သွာမြော - ပ္တိုန်အယောလှာ -သၠောံကြိယာသၠ ။

ခမဳဒဂိုန် - သွိုန်ဓဝ်ဓုတၚ် - ဍေဝ်မၚ်သဒ္ဒ ။

ကောမွဲၚုၚ်ၚ - မၚ်ဓဝ်ဟောံဇြ - မူဖဵုနွံရော ။ ။


(၅) ဂိတုသဝဏ်၊ ဂိတုခ္ဍဲသဳလေဝ်ဂးရ

စိုပ်ကၠုၚ်သဝဏ် - ဂွါံဝဿန္တ - ဗြဲပၠအယော ။

ထၜုတ်ရာၚ်မြော - စန္ဒဃောကျိုၚ် - ပြိုၚ်မံၚ်အမြာဲ ။

ဗြဲဂူထမိုဟ်် - ဍာ်ကိုဟ်နူဒဵု - ဂဂဵုလန်ဂၠာဲ ။

ဗြဲမတ်ကောဗၠာဲ - ဂုဏ်နာဲထဝ်ဂၠး - ဍးမာန်ရရော ။ ။


(၆) ဂိတုဘတ်

စိုပ််ဂိတုဘတ် - ဗြဲထတ်ကျာဇၞော် - ဆုလၜေါ်မြော ။

ကာလဝွံရော - ဃောပန်ပးရာၚ် - ပြာၚ်ဇဝ်ကဵုဇဝ် ။

ပူဇဴတမံ - ဇန်တံဂမၠိုၚ် - က္ဍိုၚ်သန်ဇၞောဝ်ထဝ် ။

ညာတ်ညးကျိုၚ်ကျဝ် - ကောဂုဏ်ထဝ်ဂၠး - ဟောံသၟးရရော ။ ။


(၇) ဂိတုဝှ်

စိုပ်ဂိတုဝှ် - ဒကှ်ပၠးထာၚ် - သွာၜါရာၚ်မြော ။

ဗြဲအောန်အယော - ဃောဂဂဵုလန် - သြောံတန်ဂဗ္ဘ ။

ခမဳဗၠးဒွက် - ဂွံဝက်ပဏာၚ် - ဍေဝ်တာၚ်သဒ္ဒ ။

ကောဂၠိုၚ်ဟောံဇြ - ဂုဏ်သၟာဲယျအဲ - ဗြဲအောန်ရရော ။ ။


(၈) ဂိတုကထိုန်

စိုပ်ကၠုၚ်ကထိုန် - ကွိုန်သာမယျ - တ္ၚဲပၠအဃော ။

ဒကှ်ရာၚ်မြော - ဃောမဝက်သၞေက် - ဇိုၚ်ဝေက်မြမောဝ် ။

ခရှ်လလး - ပၠးယာတ်ကထိုန် - ခမဳသွိုန်ဓဝ် ။

ကောဗၠာဲမွဲပၟဝ် - ဓဝ်စတ္တဇ - ဟောံဇြရရော ။ ။


(၉) ဂိတုမြာ်ကသဵု

စိုပ်ဂွါံပယျဵု - မြာ်ကသဵုဟေၚ် - ဓဇေၚ်ရာၚ်မြော ။

အံၚ်ရေၚ်တုန်ရော - ဃောပၠောစိုတ်ထိုၚ် - ပြိုၚ်ဇာပ်ၜါၜါ ။

ဩောံဍုဟ်ဗကေတ် - ၚေက်ဂေတ်ဇိုၚ်ခံက် - ပံက်ရေတ်ဇိုၚ်လှာ ။

ဗှ်တိုန်သိၚ်သာ - အဲဂုဏ်မှာယျ - သိက်ပဒးရော ။


(၁၀) ဂိတုပုဟ်

စိုပ်ဂိတုပုဟ် - ကျာလမုဟ်စိုပ် - လတိုပ်ဂၠုမြော ။

ကာလဝွံရော - ဃောကဴလပေါဲ - သ္ဇၚ်ထောဲပၠးထာၚ် ။

ကြဝိတ်ဟိတ်ဟဴ - ကွဴဂြဴပလေ - လၚ်ဟေၚ်ဨတာၚ် ။

လံဂွံမိၚ်ပါၚ် - ရမျာၚ်သၟာဲယျ - ဟောံဇြရရော ။ ။


(၁၁) ဂိတုမာ်

စိုပ်ဂိတုမာ် - ကျာ်ကၠေဟ်သကိုပ် - ဂြိုပ်ပၠအယော ။

ဂမုၚ်ရာၚ်မြော - ဃောဝွံတန်သၟိက် - လဘိက်စမ္ပါ ။

အိုတ်ဇန်တြုံဗြဴ - ပူဇဴအောဟ်ဒါန် - ကျိုၚ်ကျဝ်ဟာန်ဇာ ။

ဟးမနောဒွါ - ပဂွံသွာဟဲ - မွဲတ္ၚဲညိရော ။


(၁၂) ဂိတုဖဝ်ရဂိုဏ်

စိုပ်ဖဝ်ရဂိုဏ် - ကွိုန်ဟေမန္တ - ကာလဂိမှော ။

ဓိတာန်ရာၚ်မြော - ပြာန်ဃောခမောံ - ကရောံထိုၚ်သာဲ ။

ဇွိဂၞိၚ်တသိုၚ် - ဂြိုပ်ယာံလဟုဲ - တူသဝုဲဍာဲ ။

ကောလွဳမံၚ်နာဲ - သၠာဲသၞာံတမိ - ဟွံဂၠိရရော ။ ။

ဂွက်ရာသဳစှ်ၜါ-တုဲဆဝွံရ ။ ။

(၈)။ နဲစဳဒစိတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဆန္ဒကျာ််ဇၞော် မၞုံယၟုဘဒန္တဝိန္ဒသာရ ပဒတဴပ္ဍဲဘာဂေါခေတ္တ၊ ဍုၚ်ရေဝ် ။

ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဝွံ - ကေတုမတဳ -ခမဳဗၠာဲဍာံ ။

စှ်တရဴသၞာံ - ဂၠာဲဂၠာံကွတ်နဲ - ပ္ဍဲလၚ်္ကာအဵု ။

ဍိုက်ပေၚ်တုဲဟေၚ် - ကလေၚ်စဴကၠုၚ် - နူဍုၚ်သိၚ်ဃဵု ။

ၝဲတံဂွံဆဵု - ကၠုၚ်ဗဵုဟောဂြာ - ဘာခရိုက်သာံ ။ ။


(နဲစဳဒစိတ်)

စဳပေါတ်ဒးရး - ဟဳကၠးလၚ်သ္ကာ - စဳစိုပ်ညာဏ ။

စဳကၠေပ်လေပ်စ - စဳခၠကၠံၚ်သ္ကိုပ် - စဳခေန်စိုပ်သိက် ။

စဳရေၚ်ဖန်ဖက် - စဳပေါတ်သ္ဇက်ပ္ကောံ - စဳစပ်ဂွံမိက် ။

ဂွံစဳဒစိတ် -နာဲမွဲတိတ်ဒှ် - ပေၚ်စဳစှ်ရ ။ ။


၁။ (စဳပေါတ်ဒးရး)

စဳပေါတ်ဒးရး - ဟီုပျးပမာ - အ္စာဝဍ္ဎကဳ ။

ပါန်မုတ်ပါန်ခဳ - ဗဳသ္ကဝ်ဒမာတ် - ပုတ်ဒါတ်ဗာ်ဒန် ။

ချူကှ်ေဇိၚ်တပ် - တာန်တပ်ဗ္ဂပ်ဒး - ညဳတးသၟဟ်သၟန် ။

ပ္ဍဲလိုက်ဗာပၠန် - ယဝ်လေပ်ပၠန်ရ - စဟွံဒးချဳ ။ ။


၂။ (စဳကၠး)

စဳကၠးလၚ်သ္ကာ - သာ်လွာဗတာဲ - ဂွံလေပ်ဂၠာဲမန် ။

ဂၠိုၚ်လေပ်မန်ယန် - ဗ္ဂန်နၚ်ပုံကၞက် - နဲကဲဝကျ ။

ဓမ္မသာတ်ကီု - သီုမၚ်ဇေန်ကၠာ - ရာဇာဝၚ်ရ ။

လာပ်ဂွံဒုၚ်စ - ဘဲလ္ၚလေဝ်ဗၠး - ညးထိုၚ်သးသန် ။ ။


၃။ (စဳစိုပ်)

စဳစိုပ်ညာဏ - ပဝမွဲမွဲ - ဂၠိုၚ်နဲသဒ္ဓါ ။

ချပ်ဟီုဝါစာ - သုဘာသိတာန် - ပဋိဘာန်ပြဟ် ။

လောကဳတုန်ကီု - သီုလောက္ကုတ္တဵု - ဖဵုၜါသာ်ဂှ် ။

ညာတ်ပြဟ်တီပြဟ် ပူဂဵူဂှ်ရ - ညးသ္ပအ္စာ ။ ။ ။


၄။ (စဳကၠေပ်)

စဳကၠေပ်လေပ်စ - ဟီုပၠဂကူ - ရေသူသေၚ်ဟာ ။

တီရတ်နာနာ - ဟွံယောၚ်မှာပၠန် - ပ္တန်ၚုဟ်ဒးရ ။

မဏိရဇံ - ဝဏ္ဏံကြံၚ်ၜတ် - ကၞတ်ရတန ။

တီပယောဂ - ဇၟာပ်ဒေသဒၞာဲ - ဂွံရာၚ်ဆာဲအာ ။


၅။ (စဳခၠ)

စဳခဳကၠံၚ်သ္ကိုပ် - ညံၚ်ဂြိုပ်တန်ရ - လစအၚ်သန် ။

လေပ်ဗိန္ဒောပၠန် - ဗေဒၚ်ပန်ဂ္ညိ - နဳတိသာရ ။

လေပ်သဒ္ဒါဗိုန် - လေပ်ဂိုဏ်တုန်စိ - ပါဠိရထ ။

လေပ်ကွတ်ဆန္ဒ - ဇၟာပ်ဒေသဒၞာဲ - ဂွံံရာၚ်ဆာဲသန် ။


၆။ (စဳခေန်)

စဳခေန်စိုပ်သိတ် - နိမိတ်ဟီုဂၠာဲ - ညံၚ်သာဲဂြုန်ပၠန် ။

မဂၠာဲထဝ်သန် - ဆန်ၜန်ကိစ္စ - ပြဝနာနာ ။

ဒစာံသာ်စိ - ဝဳရိရမ္ဘ - နဲယျအာစာ ။

ဍိုန်ဍိုန်ညှာညှာ - ဒၞာဲအာမံၚ်ကွေံ - ညးဒးခသန် ။


၇။ (စဳရေၚ််)

စဳရေၚ်ဖန်ဖက် - သွံရာန်ဗက်တံ - တဆံသ္ဇိုဟ်ဍာ ။

သွံရာန်ဂွံကၠာ - အိုတ်အာဂၠာဲပၠန် - ဝွံတန်ဝွံက္ဍၚ် ။

ဂွံၜးဂွံသၠာဲ - ဂွံဒိပ်ဒါဲကြိုၚ် - ဒကေဝ်ဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ။

တီၜူၜဲက္ဍၚ် - ဗီုပြၚ်ပ္ဍဲလိုက် - သ္ဇက်ဒိုက်နွံဟာ ။


၈။ (စဳပေါတ်သ္ဇက်ပ္တောံ)

စဳပေါတ်သ္ဇက်ပ္တောံ - ဂွံနိဿယ - တလပညာ ။

ဒါနသဳလာ - ဘာဝနာဆက် - မဂ်ဖဵုမူလ ။

သမၠီုခြာဒဴ - နှဴပဏ္ဍိတာ - တီၛာသယ ။

ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဘဝ - သုခဍုၚ်လိုက် - သ္ဇက််ဒိုက်နွံဟာ ။


၉။ (စဳစပ်)

စဳစပ်မ္ဂး - ဇၟာပ်ညးဒက်မိတ် - ကိစ္စလောဲသွာ ။

ဂၠိုၚ်မိတ်ပြဝါ - မေတ္တာဗယာပ် - ဇၟာပ်ရးဒေသ ။

ဒိဌိဂှ်ခြာ - သမာဂှ်ဟုဲ - စိုပ်ဒတုဲရ ။

တီပယောဂ - ဇၟာပ်ဒေသထာန် - ညးဂြိုဟ်မာန်ဟာ ။ ။


စဳဒစိတ် တုဲဆဝွံရ ။ ။ ။

(၉)။ လိက်ဘိမာသၠိၚ်ကောန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၟိၚ်သဳဓတ္တ-တၠကဍိုၚ်သွာ။ ပကၠေံခမဳ-သၠောံစဳဝရာ။ အဏံဘိမာ သာ်လွာသဒှ်။ တ္ၚဲယးတုဲပၠန်-မိကဵုကောန်တှ်။ ပၚောံဌာန်မ-တလကြဳဇှ်။ ဟွံညာတ်သၟိၚ်ဗၠာဲ- ရမတ်ချာဲပြဟ်။ တီတုဲခါဂှ်-ဒဒှ်ဒဴအာ။ ညာတ်ဆန်ဖျဴနၚ်-ပရၚ်မေတ္တာ။ တက်ဩိုဟ်တိၚ်တိၚ်-ဂြိၚ်ဂြိၚ်တဲၜါ။ ဗညာဟးလေဝ်-ဟးလေဝ်ဗညာ။ ပယျာံသဂါ-ယာဇိုၚ်ထောံနန်။ လသာလဝ်ကောန်-ဂွံချေံယောန်ဒဴ။ ဟွံပမိၚ်ညိ-ကဵုမိဒေံဗြဴ။ ဓဇန်ကောဂၞဴ-ဒဴထောံနန်ထဝ်။ သိက်နာဲဓဇန် ကောန်မွဲစွံလဝ်။ သၟိၚ်ဓဝ်ဟးလေဝ် ဟးလေဝ်သၟိၚ်ဓဝ်။ ကဵုမိလၚ်ဇွောဝ် ဟွံဓဝ်ညိရော။ ဟးသၟိၚ်သဳဓတ် ကဏောတ်အယော။ လမုဟ်ဝွံရော ကောဗၠာဲသ္ပညး။ ဒဒိုက်ခြီခြီ လနီပၠိုတ်လျး။ သိုဟ်မိဒကး ၜါလွးရရော။ ဟးကဏောတ်ဘက် ကြက်ဇမ္ဗုနော။ ဇၞော်သန်အယော သၟိၚ်ဓဝ်ကောဗၠာဲ။ ဟးဇမ္ဗုလိုက် ဟွံချပ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ။ ကဵုမိဒှ်ကၟာဲ လောံလာဲရရော။ မိမွဲကောန်မွဲ ပ္ဍဲပါသာဒေါ။ တလအယော ကောဟွံချပ်ဗှ်။ လသာထောံနန် မိကဵုကောန်တှ်။ နာဲညးဒိုဟ်စှ် ဓဇန်ဒှ်ရော။ ကမၠောန်မွဲလက် သ္အဳဂၠက်လမော။ လုံပါသာဒေါ တောရောဍုၚ်သွဝ်။ ဟးသ္ပဗတ်သ္ပ တလနန်ထဝ်။ နာဲဇုခၠန်လဝ် ကာဲကဝ်ရရော။ ရမ္မသုဘ သုရမ္မနော။ ဂၠံပါသာဒေါ ဃောမဂ္ညိဂ္ညာတ်။ ဟးညးမပၠေ ကောန်ဨကရာဇ်။ နာဲညးမန္ဓာတ် ဟွံညာတ်ညိရော။


သၟိက်ဂွံဒှ်ကျာ် ပြာ်သတ်လောကော။ မိကဵုကောန်ရော ကောဗၠာဲစွံလဝ်။ လစောန်လဏောန် လတူနန်ထဝ်။ ကောဗၠာဲစွံလဝ် လၚ်ဇွောဝ်ရရော။ စိၚ်ရတ်ချေံရတ် ပြာကတ်အယော။ ဒေန်ထဝ်ရတ်ရော ဃောမလဟိၚ်။ ဟးသ္ပဗတ်သ္ပ တလယာန်စိၚ်။ ခၠန်လဝ်အနိုၚ် ဟွံဂွိၚ်ညိရော။ ကၠေပ်ထဝ်ဗာန်ထဝ် ဇြပ်ထဝ်ပေၚ်မြော။ ဇၞော်သန်အယော တောရောစက္က။ ဒယှ်ပြာကတ် သၟိၚ်သိဒ္ဓတ္တ။ ကျာ်ကောန်တလ ဟွံတော်ဆရော။ ကပ္ပိလဝှ် ခၠၚ်မြဟ်လမော။ ဇၞော်သန်အယော တောရောဍုၚ်သွဝ်။ ညိဟွံရိုဟ်စ တလနန်ထဝ်။ ထောံလသာလဝ် ဟွံဓဝ်ညိရော။ ဂၠုရာဟုလ အဂ္ဂဝေါၚ်သော ပရိဏယော ဂၠိုၚ်ဩအဝဲ။ ရုပ်ညံၚ်ပါန်ခဳ ဗနဳလျးတ္ၚဲ။ စွံလဝ်ကောန်မွဲ ကဵုအဲဗြဴရော။ အပါဲပန်ခုတ် မွဲမနုဿော။ သွဝ်တရဴရော ဗြဟ္မောၜါစှော်။ ပိစှော်မွဲဘုံ အလုံဒိုဟ်စှ်။ ညံၚ်အဲမဒှ် ညးတုပ်သၟဟ်ရော။ ဗမော်သဳဟ ဒက္ခိဏဂေါ။ စိၚ််ပစ္ဆိမော အဿောသၟဝ်ကျာ။ တေံဍာ်ပါၚ်သတ် လေပ်တီဇတ်ဍာ။ ဇမောဝ်မတ်ၜါ တီဇတ်ဍာရော။ ၜါစှော်ထပှ် ဒှ်သၞောဝ်မေဃော။ တသီုဂူဟော တညၚ်ဃောဇတ်။ ရမတ််ပေၚ်ကၞိၚ် ဂုဏ်သၟိၚ်သဳဓတ်။ ဇမောဝ်ဗြဲမတ် ဟွံဇတ်ရရော။ တေတေံကဝ်ပၟတ်် မထတ်တေဇော။ သူဗြဲဂူရော ဩမလေပ်ပၠိုတ်။ မိဂုဏ်သၟာဲယျ တၠကဍိုၚ်ဗိုတ် မွဲတ္ၚဲဟွံဝိုတ် ဟွံပၠိုတ်ရရော။ ဂၞကျာ်ဘိမာ ပ္ဍဲကာလဂှ်။ ရမတ်က္ဍဟ်က္ဍဟ် သီုကောန်တှ်မွဲ။ မိၚ်ဆန်စဴဟီု ကြီုညးမပြဲ။ ဇတဝ်ဇကု ညံၚ်ဆုရေရဲ။ စဟီုရေဝ်ရောတ်တဴ ဒကဴနန်ဗၠဲ။ ညာတ်ရာဟုလ ဟောံဇြတူယဲ။ တုဲညးမပြဲ ဗန်တဲလ္ၚုၚ်လ္ၚ။ ဟးမပြဲလောန် ကောန်တၞောဝ်သာကျ။ ဟးထဝ်ကမု ဂၠုရာဟုလ။ ဟးကဏောတ်ဇန် နာဲသုဝဏ္ဏ။ ဟးထဝ်ထကောၚ် နာဲဍောၚ်ပတ်ဒၟ။ သၟိၚ်ဓဝ်အံက်မ ပြဝဓဇန်။ ပယျာံသဂါ ညးၜါကောဆန်။ လသာလဝ်နန် မိကဵုကောန်ဗၠာဲ။ ဂၠုလမာယာဲ နာဲတီဟာကောန်။ ဟးထဝ်ပဏာဲ အံက်နာဲဓဇန်။ ညးၜါကောဆန် ဍိုက်ချေံယောန်ဒဴ။ ဟးထဝ်ကမု ဂၠုလမာဂၞဴ။ တလလနုဘဴ ဒဴထောံရကောန်။


ဟးထဝ်ကမု မဂၠုဂေါဝ်လောန်။ နာံပယာံဒေါန် ရကောန်ဗၠာဲမိ။ အံက်မဒဴအာ လသာနန်လွဳ။ ပိုဲၜါမွဲသ္ၚိ သုၚ်ဂျိရကောန်။ လမုဟ်အံက်မ ပြဝဓဇန်။ လသာလဝ်ပၠန် ပိုဲကောန်ကဵုမိ။ ဟးကြက်ဂကူ သာကျမူနိ။ ပၠေၚ်လနီမိ လှိၚ်ညိရကောန်။ ဟးထတ်ထကောၚ် ဍောၚ်ကြက်စလန်။ ပယာံဒက်ဒေါန် လှိၚ်ရကောန်ဗၠာဲ။ အံက်မဟွံဗှ် မိဒးဒှ်ကၟာဲ။ ပဂြိုၚ်ဖ္အာဲဖ္အာဲ နာဲလှိၚ်ရကောန်။ ဟးထတ်ထဏောတ် ရုပ်ဗတ်ညးသောန်။ နာဲပယာံဒေါန် လှိၚ်ရကောန်ဂၠု။ မအံက်မဒဴအာ လသာနန်မြု။ သုန်ဂြာံလ္ၚု တ္ၚဲဝွံရကောန်။ ဒိၚ်သဒိၚ်ဒိၚ် ကွိၚ််ပါၚ်သောန်သောန်။ တဲယာဲကွိုၚ်လောန် လှိၚ်ရကောန်တှ်။ အံက်နာဲပကျာ် ပြာ်သတ်ဒိုဟ်စှ်။ နာဲပယာံဂြဟ် မဴတှ်ရကောန်။ တုၚ်သတုၚ်တုၚ် ဟးတဏုၚ်သောန်။ အံက်မဓဇန် လှိၚ်ရကောန်ဂၠု။ နာဲမဟောံဇြ ကရောံလဇု။ လတူနန်မြု ဂၠုမံၚ်ရကောန်။ ပုပုၚ်ပုပုၚ် ဓမုၚ်သောန်သောန်။ နာဲပယာံဒေါန် ကောန်တၠကဍိုၚ်။ အံက်မပကျာ် ပြာ်သတ်ဂမၠိုၚ်။ နာဲပယာံဂၠိုၚ် တဲကွိုၚ်ရကောန်။ ဏၚ်ဏတ်ဏၚ်ဏတ် ရုပ်ဗတ်ညးသောန်။ တဲယာဲကွိုၚ်လောန် ဟာဲကောန်ညံၚ်တိတ်။ ဟွံသေၚ်ကောန်အဲ ဒွံဘဲဂမိတ်။ ဟွံလှိၚ်ညံၚ်တိတ် ဟုံမိတ်ရကောန်။ ကၠေပ်ထဝ်ဗာန်ထဝ် က္ဍိုၚ်ထဝ်ဇၞောဝ်သန်။ နာဲဇၞော်တိုန်ပၠန် လတူနန်ဗၠဲ။ ကဵုနာဲပသၟိၚ် လ္တူသၟိၚ်ကၠံမွဲ။ နာဲပတူယဲ ဟဲကၠေံညိကောန်။


ဒနပ်ထဝ်ဗျာၚ် က္ဍိုၚ်ဗတာၚ်သန်။ ၝောံကိုဋ်ရေၚ်ဇန် သၞာ်သန်ကမဝ်။ မသိမသုန် နွံဂုဏ်ဇၞော်မောဝ်။ ညံၚ်စက္ကဝဝ် ဂ္ညိလဝ်ရကောန်။ ဍိက်ကုန်ဍိက်ကွ မောၚ်မကမၠောန်။ သ္အဳဂၠက်လီၜန် လ္တူနန်ဂြၚ်စိၚ်။ နာဲဇၞော်တိုန်ညိ တူသ္ၚိဇမၠိၚ်။ ကဵုနာဲပသၟိၚ် လှိၚ်ညိရကောန်။ စိၚ်ဗတာၚ်ကွေံ ချေံညံၚ်သာ်သန်။ ကွဳဇရာပၠန် ဗ္ဂန်ကေတ်သိန်လှာ။ ယဝ်နာဲဇၞော်တိုန် ဟွံဂွံဇြိုန်ညှာ။ ကဵုနာဲဍိုက်အာ လှိၚ်ကၠာရကောန်။ အမာတ်မွဲဟာန် သကိုပ်ပၞာန်ပန်။ သရာဲဒဴပၠန် ဂၠိုၚ်သန်သက်ကာဲ။ ညးဒန်ဇြၚ်ကီု သီုဒၟံၚ်သရာဲ။ မဂၠုဒှ်ဗၠာဲ ယာဲကဵုရကောန်။ ရမ္မသုဘ သုရမ္မလောန်။ တုပ်ဗီုလက်သန် ဝေဒယန္တဝ်။ သီုပြာသာဒ်ပိ အာဒိဍုၚ်သွဝ်။ မိဇိုန်ကဵုလဝ် ကျိုၚ်ကျဝ်ရကောန်။ နာဲဇၞော်တိုန်ညိ ဒမၠိပ္ဍဲနန်။ ဒမံၚ်ကျာ်ဂန် နာဲနန်ဂြၚ်စိၚ်။ ကဵုနာဲတိုန်မံၚ် ညံၚ်တာဝတိံ။ ကဵုနာဲပသၟိၚ် လှိၚ်ညိရကောန်။ အပေါတ်ကယျိုၚ် ၚုဟ်မးဂၠိုၚ်လောန်။ ပြၚ်နၚ်ကဵုဆန် တန်တဴခမဳ။ ကဵုနာဲကျိုၚ်ကျဝ် ဗဝဝ်အိန်ရဳ။ နာဲပကၠၚ်ဟဳ မိလွဳရကောန်။


ဂုဏ်သၟိၚ်အံက်နာဲ ယာဲဒးကၠၚ်ကၠောန်။ လစောန်လဏောန် ရောၚ်လေဝ်ကောန်မိ။ တူယဲလ္ၚုလ္ၚန် အောန်သမာဓိ။ ဇဳဝိတိန္ဒြိ ဟွံဂၠိရကောန်။ ၜါစှော်ထပှ် သၞောဝ်ဗြဲဒှ်ပၞောန်။ ဂူတဴဟွံခၠန် ဗြဲဒတန်ကဝ်။ မိဂုဏ်အံက်မ တလနန်ထဝ်။ ဟွံတီပၠိုတ်သဝ် ဇွောဝ်မံၚ်ရကောန်။ ဒဒိုက်တဴလုံ ဘုံအပါဲပန်။ အဝိက်မွဲပၠန် ဇၞော်သန်ဒုက္ခ။ ဒဒိက်မဵုရုန် မိဂုဏ်အံက်မ။ အဝိက်စဴကျ ကၠံဆရကောန်။ ပ္ဍဲအနုတတ် ဍာ်ပါၚ်သတ်ပန်။ ဇမောဝ်ဂှ်ပၠန် တန်ခၠန်ပယတ်။ ဂၠံစက္ခုဒွါ ဂၚ်နာမထတ်။ ဂုဏ်နာဲဂၠောၚ်ဗတ် ဟွံဇတ်ရရော။ ပိစှော်မွဲဘုံ အလုံမှာဇန်။ နွံဒဒိုက်ပန် ဇၞော်သန်လအိတ်။ ဝွံဒဒိုက်ကၟာဲ ဒးသာဲနူမိတ်။ ဂၠိုၚ်ဝိပရိတ် လ္အိတ်ရလေဝ်ကောန်။ ဟးရာဟုလ နာဲပယာံလောန်။ တဲယာဲကွိုၚ်လောန် ရကောန်ဗၠာဲမိ။ တေတေံဗ္ဂဲသန် ဒညန်ဖိဖိ။ ကိတ်ဒးဂၠုမိ လှိၚ်ညိရကောန်။ ဗရုသဲသဲ ဗဂဲဒညောန်။ ရာညးယာံဒေါန် ဍေံယောန်ကၠုၚ်ကိတ်။ ဖဍတ်ကၠေံဇုတ် ဗုၚ်ကြတ်ထောံၚိတ်။ ဗဂဲကၠုၚ်ကိတ် သ္ၚိတ်ညိရကောန်။ သၞေၚ်ၜါအနု မတ်ဂွုဒလန်။ ခမဴဍေံပၠန် လက်သန်ၜုန်ကၞိၚ်။ ဘစဂတာံ ကောန်ၚာ်ယာံမိၚ်။ ၜံက်ဗုၚ်အနိၚ် လှိၚ်ညိရကောန်။ ဟာဲရာဟုလ နာဲပယာံဒေါန်။ ဒူဒူပဝ်လန် ယောန်ဂၠာဲကောန်ၚာ်။ ရာညးမယာံ ဂၠာံဂွံၜံက်သာ်။ ပယာံသ္အာ်သ္အာ် သာ်စရကောန်။ ဂၞဴဂဗှ်ေဇၞော် သော်ဍေံကရန်။ မတ်ၜါဒလန် ပန်မံၚ်သကာ။ မိၚ်ကောန်ၚာ်ယာံ ဂၠာံရပ်ဂွံဏာ။ နာဲပသိၚ်သာ လှိၚ်ကၠာရကောန်။


တေံချေံကလာၚ် ဗတာၚ်ညံၚ်သန်။ မိရပ်နၚ်ပၠန် လ္တူနန်ဂြၚ်စိၚ်။ ကဵုကောန်ဗၠာဲဍိုက် နဲအခိုက်သၟိၚ်။ ပဒေါန်ဂမြိၚ် လှိၚ်ညိရကောန်။ တေတေံစိၚ်ဗ္တာၚ် ဂွုသၚ်ညံၚ်သန်။ ဂြၚ်ၜါတုပ်ပၠန် လက်သန်တောဝ်ချဵု။ လတူနန်ဂြၚ် မိရပ်နၚ်ကဵု။ နာဲပယာံကြဵု က္တဵုရလေဝ်ကောန်။ ဟးထိုက်အနူ မဂၠုဂေါဝ်လောန်။ နာဲပယာံဒေါန် ယောန်တိတ်မဴတှ်။ သၟိၚ်ဓဝ်မအံက် တလဒိုဟ်စှ်။ လဝ်စိုတ်မဇ္ၛဟ် ဟွံဗှ်ရကောန်။ ကျာဗမော်ဆၚ် ခဍိဂြၚ်ဒေါန်။ သဂါတ္ၚဲလောန် ရကောန်ဗၠာဲမိ။ နာဲတိက်ဟွံလှိၚ် မိဂွိၚ်တသိ။ ခန္ဓဝွံညိ ဟွံဂၠိရကောန်။ ကၟအ်ကတဵုဂြဴ ကွဴဗြုလက်ဒေါန်။ ကၠီုဗှ်ဂွက်ဆန် ညန်ကၠောံသဂါ။ လှိၚ်ရကောန်ဗၠာဲ နာဲထိုက်စမ္ၚာ။ မိထသပါ သိၚ်သာရကောန်။ ခရေၚ်ဂြၚ်စိၚ် ကွိၚ်လဝ်ဇုက်သန်။ ဗာတ်ပါၚ်သောန်သောန် ကောန်ဗၠာဲပယာံ။ အံက်နာဲပညး မိဒးသုန်ဂြာံ။ စိုတ်ပၠာံဟွံလာံ သုန်ဂြာံရကောန်။ ဂၞကျာ်ဘိမာ ပူဆာစိုတ်က္ဍန်။ ဗာတ်ပါၚ်သောန်သောန် ၜါကောန်ကဵုမိ။ လနီပၠိုတ်လျး ဟွံကဂၠးတိ။ ဟးနာဲသ္ၚိလေပ် ဟးလေဝ်နာဲသ္ၚိ။ နာဲစွံလဝ်မိ လတူသ္ၚိနန်။ မိဒးကၠၚ်ကၠောန် ကောန်မွဲညံၚ်သွး။ နာဲတိတ်ပကျာ် ပြာ်ဗလးညး။ မိမွဲညံၚ်သွး တဟးပူဆာ။ ဗညာဟးလေဝ် ဟးလေဝ်ဗညာ။ အနိၚ်ဒဴအာ လသာလဝ်မိ။ ဟးကောကျာ်ဂန် ပၠန်ကၠုၚ်ကၠာညိ။ ဗဵုဒဒိုက်ကၟာဲ ဇြေဟ်ဇြာဲကၠိုက်ကၠိ။ ကောမိဟးလေဝ် ဟးလေဝ်ကောမိ။ ညံၚ်ဒဒိုက်အဲ တူယဲဖိဖိ။ သၟိၚ်ဓဝ်ကောမိ ကၠုၚ်ဗဵုညိကၠာ။


သီုမကၠိုက်လ္ၚေၚ် ခရေၚ်တဲၜါ။ ဗာတ်ပါၚ်သာသာ ဟာမကောန်ဂၠု။ စိုပ်ကၠုၚ်အခါ လောန်အာဂိတု။ ဇၞော်တိုန်ဖောၚ်ဖောၚ် ညံၚ်ဍောၚ်အနှု။ ဇြုၚ်ခၠၚ်တသု ညံၚ်ဂိတုပေၚ်။ မိညာတ်ဗဵုဝေၚ် ပၠေၚ်စရိုတ်ပ္ဍဲ။ ဟးကောန်ဗၠာဲမိ မဂ္ညိအဝဲ။ ဒေါဝ်ဍိက်ကၠံမွဲ နဲပုဏ္ဏမဳ။ နာဲက္ဍိုၚ်မာလဳ ပသ္ဂောံသ္ၚဳညာတ်။ ဨကရာဇ်လေဝ် ဟးဨကရာဇ်။ ပဂွံကၠုၚ်ညာတ် သေသာတ်ရုပ်ကောန်။ ဟးရာဟုလ အံက်မဓဇန်။ က္တဵုလှ်ေစံကောန် လတူနန်ဗၠဲ။ မိဂိုၚ်တက်တဲ ပါၚ်နဲစဲၚ်ဂြဝ်။ ဟးကဏောတ်လိုက် နာဲထိုက်ကသဝ် ။ ခါနာဲဇၞော်တိုန် တူကွိုန်နန်ထဝ်။ ကွဳခရေၚ်ဝဝ် ကဵုဍိုက်စဝ်အာ။ မကမွဲကၠံ သ္ကအ်ရမ်ပြဝါ။ ကောန်အမာတ်သၟိၚ် ဗျိၚ်ဒမြိၚ်ဗ္ဂါ။ ကဵုဂၠောဲဗက်အာ ဟာမဂေါဝ်လောန်။ နာဲပယာံဒေါန် က္တဵုညိကောန်ဂၠု။ က္ဍိုၚ်ဗတာၚ်သ္ဍာံ ဒးဂွါံစဏု။ မိကဵုဒလဝ် ဗဒဝ်က္ဍိုၚ်ကၟု။ အိုတ်ကောန်ဝုတ်ညး ဂၠးတ္ကံဇမ္ဗု။ ကဵုဆက်ကွာဲရ ကောန်တလမြု။ ဒတုဲသာ်ဝွံ ဂၠုရာဟုလ။ လတူနန်ထဝ် စွံလဝ်နာဲရ။ ဟးသၟိၚ်ဓဝ်ဗၠာဲ နာဲသိဒ္ဓတ္တ။ ၜိုန်နွံတသိုက် ညံၚ်ပရိုၚ်သၞ။ ဒဒိုက်စိုတ်မိ ဂျိမနောဇ။ ဟးနာဲနန်မြ ကၠုၚ်ဗဵုရသၟိၚ်။ ဟးသိဒ္ဓတ္တ ပဗတ်အနိၚ်။ ညိဟွံပမိၚ် သၟိၚ်ဓဝ်ဗညာ။ ညံၚ်ဒဒိုက်မိ ဂျိမနောဒွါ။ တလက္ဍိုၚ်သွာ ကၠုၚ်ဗဵုကၠာသၟိၚ်။ ဟးကြက်ဇမ္ဗု နာဲမြုဂြၚ်စိၚ်။ မိဂၠိုၚ်ဝိဝိၚ် ဟိုတ်သၟိၚ်ဓဝ်ပျဲ။ သီုဍာ်ရမတ် ကဵုကောန်ဍောတ်မွဲ။ ညံၚ်ဒဒိုက်အဲ ဒ္ၚဳမွဲကၠာသၟိၚ်။ ဟးသၟိၚ်ကောဗၠာဲ ညံၚ်နာဲဂွံသိၚ်။


ဒဴထောံအနိၚ် ဟွံဂွိၚ်ကဵုကောန်။ ဒဒိုက်ခြီခြီ လနီမိလောန်။ ဒဴထောံလဝ်ကောန် ပၠန်ညိကၠာသၟိၚ်။ ဟးဂွိုၚ်ထဝ်ဂၠး ဂုဏ်ကောဒးဂွိၚ်။ ဒဴထောံအနိၚ် သၟိၚ်သ္ပညး။ ဒဒိုက်တူယဲ မိမွဲညံၚ်သွး။ သိုဟ်မိဒကး ၜါလွးရသၟီၚ်။ ဟးဇမ္ဗုနတ် ပြာကတ်ဒမြိၚ်။ ၜိုန်ဂွံသိုက်လှိၚ် သမၞိၚ်က္ဍိုၚ်ဗၠဲ။ အနိၚ်ဒဴထောံ စွံလဝ်ကောန်မွဲ။ ရမတ်ညံၚ်ဗြဲ ရိုဟ်တ္ၚဲရသၟိၚ်။ ကမၠောန်ကၠံမွဲ ရိုဟ်တ္ၚဲတိုက်တိၚ်။ သဳကၠဳဒမြိၚ် ကွိၚ်သဒ္ဒါရီု။ စွံလသာလဝ် သၟိၚ်ဓဝ်ကောဗြီု။ ဗှ်ဟီုယာံဟီု လီုစိုတ်သန်သၟိၚ်။ ဟးလေဝ်ကောဗၠာဲ ဒးသာဲအနိၚ်။ ဗှ်မလဗိၚ် ဗှ်လှိၚ်မွဲဂၞဳ။ ဗှ်ကဵုကောန်ဍောတ် ရမတ်ပြဟ်ဏီ။ ကောဗလးဖဳ ကၠၚ်ဟဳရသၟိၚ်။ စွံလဝ်ကောန်မွဲ ပ္ဍဲနန်ဂြၚ်စိၚ်။ ကောဟွံဗှ်ဂွိၚ် အနိၚ်ဒဴထောံ။ ဂုဏ်တလက္ဍိုၚ် ဒဒိုက်ဂၠိုၚ်စွံ။ ဒေၚ်ဗျောံထၜေါံ ဂၠိုၚ်စွံရသၟိၚ်။ ကိုပ်တေံမံၚ်တန် လ္တူနန်ဇမၠိၚ်။ ကမၠောန်ဒဴမြိၚ် တသိၚ်ကၠံမွဲ။ ပိုဲၜါကလၚ် ပၚ်မှိၚ်ရိုဟ်တ္ၚဲ။ လမုဟ်မိမွဲ တူယဲရသၟိၚ်။ ဟးကြက်ဇမ္ဗု နာဲမြုဂြၚ်စိၚ်။ ညိဟွံပၚ်မှိၚ် အနိၚ်ဒဴအာ။ ထောံလဝ်ကောန်မွဲ ဟွံမွဲသစ္စာ။ ဗှ်အာချပ်အာ လ္ၚာပ်လ္ၚာသန်သၟိၚ်။ ထောံလဝ်မိမွဲ ပ္ဍဲနန်ဂြၚ်စိၚ်။ ဒဴထောံအနိၚ် ဟွံပၚ်မှိၚ်လဝ်။ ဟးပဗတ်သ္ပ တလနန်ထဝ်။ ဗှ်ထိုက်ကသဝ် သိုဟ်ကဝ်ရသၟိၚ်။ ဟးလအိတ်ရုပ် ညးတုပ်နာဲသိၚ်။ ယာန်ချေံယာန်စိၚ် ဗြိၚ်ဒမြိၚ်ဗဝ်။


ကမၠောန်မွဲလက် ဗီုစက္ကဝဝ်။ ထောံလသာလဝ် ဟွံဓဝ်သွံသၟိၚ်။ ဂုဏ်နာဲတၠဘက် တက်သိုဟ်တိၚ်တိၚ်။ ရမတ်ပေၚ်ကၞိၚ် ဂွိၚ်ကဵုကောန်မွဲ။ ဟးကဗတ်သ္ပ တလနန်ဗၠဲ။ ဒဒိုက်တူယဲ ဟွံမွဲရသၟိၚ်။ ဂၞကျာ်ဘိမာ ဗှ်သၞာသၟိၚ်။ ရမတ်ပေၚ်ကၞိၚ် ဝိဝိၚ်ပူဆာ။ ညာတ်မုက်ကောန်ဂၞဴ စိုတ်ရဴပါ်အာ။ ပါၚ်ဟီုသာသာ တဲၜါဗန်လဝ်။ တသန်တသဝ် ဟွံတီသဝ်ဂၠု။ ဟးမကောန်ဗၠာဲ နာဲထဝ်ကမု။ ဂုဏ်သၟိၚ်အံက်မ နာဲတလမြု။ ဒးစိုပ်မစ္စု တ္ၚဲဝွံရကောန်။ ဟးလေဝ်ကောန်ဗၠာဲ ယွံနာဲထဝ်သောန်။ က္တဵုဗဵုညိကောန် ညောန်ဂွါံတ္ၚဲသဝ်။ တေံပ္ဍဲလကး တၟးလယးထဝ်။ တ္ၚဲသဝ်ကဵုသဝ် ဗဵုလဝ်ညိကောန်။


၁။ တေတေံရုပ်ချေံ ကွေံလျးထတ်သန်

သၞံၚ်ဒစာံပၠန် လီၜန်တဝဳ

ဒုၚ်ယမုသၟတ် အဿဝဏဳ

လတူဝိတ္ထဳ နာဲဒ္ၚဳရကောန်။ ။ ။


၂။ တေံမွဲၝောံစာၚ် ကော်ဗျာၚ်ကောန်တန်

သၞံၚ်ပိဝွံပၠန် တန်မွဲပြယာဲ

ဂးဘိရဏဳ စဳပျးလောန်ကာဲ

ဟးဂၠုသ္ဍိုက်ယာဲ နာဲညာတ်ဟာကောန််။ ။ ။


၃။ တေတေံကောန်စာၚ် မဗျာၚ်လီၜန်

သၞံၚ်တရဴပၠန် တန်မွဲတမဵု

ဂးကြိတ္တိကာ ပြာကတ်တဝဵု

တလကုသဵု နာဲဗဵုရကောန်။ ။ ။


၄။ တေတေံမွဲဘုံ ရုပ်ဇြုံရုပ်ကၠန်

သၞံၚ်ထပှ်ပၠန် တန်တဴမွဲစွံ

ရောဟိဏဳဂး ဇြိုၚ်ညးသ္ဇက်ပ္တောံ

ဂၠုထဝ်ကလောံ သၟိက်ဂွံဟာကောန်။ ။ ။


၅။ တေံမွဲက္ဍိုပ်ဂြာဲ ပယျာဲဂြိုပ်ဝန်

ဂးသၞံၚ်ပိပၠန် တန်တဴမွဲဒၞာဲ

ဂးမိဂသဳ ဖျဳဖျဳဂဵုဍာဲ

ဂၠုလမာယာဲ နာဲဗဵုရကောန်။ ။ ။


၆။ တေံမွဲတုပ််ကျာံ ဓဝါံမံၚ်တန်

သၞံၚ်ဒစိတ်ပၠန် တန်တဴမံၚ်ဂြီု

မဂးလဒြ နာမညးဟီု

ဟးဂၠုလမျီု ညာတ်ကီုဟာကောန်။ ။ ။


၇။ တေံမွဲစမုၚ် ဂၠုၚ်က္ၜၚ်လက်သန်

သၞံၚ်တရဴပၠန် တန်တဴဟွံခြာ

ပုန္နပ္ပသု ယမုပြာထာ

ဂၠုတိုက်စမ္ၚာ ညာတ်ရဟာကောန်။ ။ ။


၈။ တေံရုပ်ဂတာံ ၚာၚ်ၜါဗျာံတန်

သၞံၚ်မသုန်ပၠန် ဟွံဂွံခၠန်သာဲ

နက်သတ်ဖုဿ တေဇလောန်ကာဲ

လမာဂၠဴယာဲ နာဲဗဵုရကောန်။ ။ ။


၉။ တေံရုပ်ဒမြအ် ဗျအ်သၞေၚ်သာ်သန်

သၞံၚ်ပိဟွံခၠန် တန်ပ္ဍဲဝိတ္ထဳ

နက်သတ်မှေမှ ခဏဗစဳ

တဴဂၠံၚ်ဝိတ္ထဳ နာဲဒ္ၚဳရကောန်။ ။ ။


၁၀။ တေံမွဲရုပ်ကၞုဲ ဗြုဲဗြုဲဂေၚ်သန်

သီုသမန်ပန် တန်ပ္ဍဲပြဝါ

မာဃနက်သတ် ဂၠာဲသတ်ဝိကာ

ဂၠုထိုက်စမ္ၚာ နာဲညာတ်ဟာကောန်။ ။ ။


၁၁။ တေံမွဲဂၠဴကၟက် ဗက်စဟန်ဗန်

သမန်ၜါပၠန် ဂၠာဲလန်စချောဲ

ပုဗ္ဗပလ္လ ဂုနရေၚ်ဂၠောဲ

လတူအမှဲ သ္ၚေဝ်မွဲရကောန်။ ။ ။


၁၂။ တေံမွဲဂၠဴၝောံ ဒေါံဒတဴတန်

သၞံၚ်ၜါဂွံပၠန် တန်မွဲဝတ္ထဳ

နက်သတ်ဥတြ အလ္လဂုနဳ

လတူဝိတ္ထဳ နာဲဒ္ၚဳရကောန်။ ။ ။


၁၃။ တေတေံရုပ်စိၚ် ဗျိၚ်မံၚ်တန်တန်

သၞံၚ်စှ်ပန်ပၠန် တန်ပ္ဍဲဝိတ္ထဳ

ဟတ္ထိညးဂး လယးဖျဳဖျဳ

မဂၠုကျာ်သဳ ဒ္ၚဳညိရကောန်။ ။ ။


၁၄။ တေံမွဲတုပ်ရ ရုပ်ကၠမွဲတန်

သမန်ဝွံပၠန် လက်သန်အ္ခဝ်ၜ

စိတြနက်သတ် ပြာကတ်လောန်ရ

မဂၠုဣတ နာဲဗဵုရကောန်။ ။ ။


၁၅။ တေံမွဲတုပ်ရ အဇရုပ်ကၠန်

သီုကဵုသၞံၚ်ပန် တန်မွဲလမေၚ်

သွောတ္ထိနက်သတ် ပြာကတ်တဴဟေၚ်

ဂၠုသမုဲဠေၚ် တၟေၚ်တၟဟ်သန်ကောန်။ ။ ။


၁၆။ တေတေံရုပ်ပြေၚ် ရေၚ်မံၚ်သီုဂွန်

သၟန်ဒစိတ်ပၠန် တန်မွဲလသာ

ဂးဗေသာခ နာမပြာထာ

ဂၠုထိုက်စမ္ၚာ ဗဵုအာရကောန်။ ။ ။


၁၇။ တေတေံရုပ်မြာ် ပြဲသာ်လျးသန်

သၟန်ပိဝွံပၠန် ဗၠန််မံၚ်ဒှ်မွဲ

အနူရာမ ပၠနက်သတ်ပြဲ

ဂၠုသဍိုက််အဲ ရံၚ်မွဲရကောန်။ ။ ။


၁၈။ တေံဗၜေံအဵု ဂဵုမံၚ်တန်တန်

သၟန်ထပှ်ပၠန် တန်မံၚ်မွဲဒၞာဲ

နက်သတ်ဝွံရ မဇဌလောန်ကာဲ

ဟးမဂၠုယာဲ နာဲဗဵုရကောန်။ ။ ။


၁၉။ တေံမွဲဗဂဲ မပြဲလက်သန်

သၟန်ဒစိတ်ပၠန် တန်မံၚ်မွဲသာ

မူလနက်သတ် ယမုပြာထာ

ညံၚ်မယောန်အာ ညာတ်ရဟာကောန်။ ။ ။


၂၀။ တေံသိတ်ကမက် ဗက်ဂၠာဲစလန်

သမန်ၜါပၠန် ဆန်ပ္ဍဲရည

ပုဗ္ဗာသာန်သၟတ် နက်သတ်ဝွံပၠ

ဂၠုသမာဲယျ ဗဵုညိရကောန်။ ။ ။


၂၁။ တေံမွဲသိတ်ဗြဴ လလဴဂြိုပ်ဝန်

သၞံၚ်ၜါမွဲဒွန် တန်တဴအဓါန်

နက်သတ်ဝွံကၠာ ဥတ္တရာသာန်

ဟးဂၠုသ္ဍိုက်ယာန် ဗဵုဟာန်ညိကောန်။ ။ ။


၂၂။ တေံမွဲဂအုပ် ရုပ်ဣသိတန်

သမန်ပိပၠန် ကွာ်လန််တူကျာ

ဩဝဏ္ဏဂး သီုလျးဖြာဖြာ

ဂၠုသိုက်ခမာ ဗဵုညိကၠာကောန်။ ။ ။


၂၃။ တေံမွဲသေဌဳ ဗနဳလက်သန်

သၟန်တရဴပၠန် တန်ပ္ဍဲတိုက်ထဝ်

တနေဌကီု နက်သတ်ဟီုလဝ်

ဟးထိုက်ကသဝ် ဗဵုလဝ်ရကောန်။ ။ ။


၂၄။ တေံရုပ်ကလော် ဇၞော်နူဘဴလောန်

သၞံၚ်ပန်ဟွံခၠန် တန််တဴတၞံဇြဲ

သတ္တဗိဿ နာမဟီုသ္ကဲ

ဂၠုကသဝ်ဗၠဲ ရံၚ်မွဲရကောန်။ ။ ။


၂၅။ တေံဇာဒိသိုၚ် မဂၠိုၚ်လက်သန်

သၞံၚ်ၜါဟွံခၠန် တန်မွဲအဆက်

ဗုဗ္ဗာဘဒြာ ဇာဒိသိုၚ်ကၟက်

ဟးနာဲတၠဘက် ဗဵုဗက်ရကောန်။ ။ ။


၂၆။ တေံမွဲတန်ကၠာ သၞံၚ်ၜါမတန်

ပ္ဍဲဂိုဟ်ထဝ်ပၠန် မလုပ်တန်တဴ

ဥတြာဘဒြာ ဇာဒိသိုၚ်ဗြဴ

ဂၠုလမာဂၞဴ ဗဵုတဴရကောန်။ ။ ။


၂၇။ တေံသၟန်စှ်အဵု ဂဵုမြဟ််က္ဍၚ်သန်

သမန်ဝွံပၠန် ရုပ်ဗြဴကညာ

ဂးရေဝတဳ ဖျဳဖျဳဖျာဖျာ

ဂၠုထိုက်စမ္ၚာ နာဲညာတ်ဟာကောန်။ ။ ။


ဂၞကျာ်ဘိမာ သိၚ််သာလ္ၚုလ္ၚန် ဗဗဵုတဴကောန် ကဵုသၟန်နက်သတ် တူယဲသေၚ်ပ္ဍီု သီုဍာ်ရမတ် လ္ၚုကၠၚ်ပြဵု မိကဵုကောန်ဍောတ် သီုဍာ်ရမတ် ရေရောတ်တဴတုန်။ ။ ။ လိက်ဘိမာသၠိၚ်ကောန် တုဲဆဝွံရ။ ။ ။


ဂၞကျာ်ဘိမာဝွံ (ယသောဓရာ။ဗိမ္ဗာ) ယၟုၜါသာ်ဏံ မၞုံပြာကတ်တဴ ပ္ဍဲပါဠိရောၚ် ကောန်သၟိၚ်သဳဓတ်ဂှ် (သိဒ္ဓတ္တကုမ္မာရ) သာ်ဝွံ မၞုံပြာကတ်တဴ ပ္ဍဲပါဠိရောၚ် ၜိုန်ဒှ်သာ်ဂှ်လေဝ် တၞဟ်နဖ္ဍုက်ဖ္ဍေက်ဂလာန်ဘာသာ ပ္ဍဲအရာဝေါဟာမန်တုဲ (ဘိမာ) (သဳဓတ်) ရဴဝွံ အ္စာကဝိတမၠာတံ မကော်ခဴ ဟီုတွံစအိုတ်ကီုရောၚ်။ ။ ။ ။

(၁၀)။ လိက်ဗောဓိသတ်ကောန်သၟိၚ်-သဳဓတ်ဗွဲလၟေၚ်အ္ခဝ်-မပ္တံနမူဗုဒ္ဓါယ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်ဗောဓိသတ်ပိုဲ ကောန်သၟိၚ်သဳဓတ်စဵုစိုပ်ဒဒှ်ကျာ် စဳဇန်လဝ်ဆန္ဒလၚ်္ကာ ဗွဲလၟေၚ်အက္ခဝ် = နမူဗုဒ္ဓါယ သိဒ္ဓံ အ အာ ဣ ဣဳ ဥ ဥူ ဨ အဲ ဩ အဴ အံ အး ။ ။ သွက်ဂွံလ္ၚောဝ်ကျာ် ။ ။


နမတ္ထု ။ ။

ကျာ်ဓဝ်သၚ်ပြဲ - အဲလ္ၚောဝ်ပြၚ်။

နသုစရိုတ် - စိုတ်ဒှ်အရၚ်။

မုလအတိက် - ကောန်ဗနိက်က္ၜၚ်။

ဗုဒ္ဓကောသာ - ညးၜါဂွံနၚ်။


ဓာတုကျာ်တြဲ - ပ္ဍဲဒဵုတြိယျၚ်။

ယဂှ်အိန်ဒက် - စက်ဂေတ်ဗၜၚ်။

ဓာတ်သော်သၟိၚ်သၚ် - ဂဵုခၠၚ်ဗစဳ။

သိရသာကိုပ် - ဖျေံက္ဍိုပ်ဒ္ၚဳဒ္ၚဳ။


ဓမ္မာတကျာ် - ဟံၚ်ပြာ်သတ်လောကဳ။

အတိက်ဒါန်ကဵု - ကုသဵုပလွဳ။

အာဗနိက်က္ၜၚ် - သရုၚ်ဂၚ်ၜဳ။

ဣဝွံပမဝ် - ဓဝ်သၟိၚ်ခမဳ။


ဣဳဂှ်ဗၞးသွိုန် - ဗဗိုန်ခန္တဳ။

ဥတုပြဲက္ဍၚ် - မၞးတံမၚ်သဳ။

ဥုဂှ်သက်လက် - အိန်ဒက်စေတဳ။

ဨကရာဇ်ပၠန် - ထောံနန်ကျာ်သဳ။


အဲညာတ်နိမိတ် - တိတ်ပခမဳ။

ဩအနိစ္စ - ခန္ဓဒးဏဳ။

အဴကလုက်ကၠာ - ဘိမာရံၚ်ဒ္ၚဳ။

အံကမ်ကရတ် - မာကၠုၚ်ကြတ်ၛဳ။


အးကးသော်က္ဍိုပ် -ဒေါဝ်ဂြိုပ်အနဳ။

ပကၠေံခမဳ - သၠောံစဳဝရ။

သၟိၚ်သိဒ္ဓတ္တ - ဒေါဝ်ရညဝါ။

ဒုက္ကစရဳ -လွဳတဴသေၚ်ဟာ။


ဂြိုပ်တရဴသၞာံ - ပယျာံအခါ။

ပုၚ်ပမန်ဂွု - ဗြဴသုဇာတာ။

ပန်စှော်ဒစိတ် - တိတ်ဟီုသၚ်္ချာ။

ဒုၚ်ဒါန်ဒမၠိ -မိသုဇာတာ။


ကဵုပိုန်ဖဲတုဲ - ညိဟွံသၞုဲခြာ။

ဒ္ၚဳစှ်ေကြာတ်တဲ - ပ္ဍဲကြုၚ်ဂှ်မာ။

ခါအဲဒှ်ကျာ် - ပြာ်သတ်လိုက်ဗာ။

ထးအဲဂွံဗိုန် - ကဵုဂြေပ်တိုန်အာ။


သၟဝ်ထးပိပၠန် - ကဵုတန်မံၚ်ကၠာ။

ထေဝ်ထးတယောၚ် - လလောၚ်ဒဵုဂတာ။

ခြၚ်ဒှ်ဂမြိၚ် - တာဝတိံသာ။

ရုဒှ်လကိုတ် - အိုတ်စက္ကဝါ။


တပအဒညာ - တိက်တၚ်မံၚ်လၟုဟ်။

လကိုတ်ၚုဟ်အာ - တဏေအ်ကျာ်ဒှ်။

တ္ၚဲဏံဒှ်မာ - ဟွံဂွံတိက်သိုက်။

ဒဒိုက်လောန်ကၠာ - ပၚောံဇြဲယာန်။


ဗပေက်ပၞာန်မာ - ဂွံပဏၚ်ဗၠဲ။

တ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ - ဂွံပလ္လၚ်ပြဲ။

တ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ - ရဴဝွံလေဝ်ဂးရ။

ဒုၚ်ယမုရ - ဗုဒ္ဓနာဲသာ။


အဘိဓဝ်ဂှ် - ထပှ်ပြကာ။

တိုန်တာဝတိံ - ပမိၚ်မိကၠာ။

ပန်ဣသုန်ဝှ် - တွံဒေသနာ။

အိုတ်ဇန်တြုံဗြဴ - တဴပ္ဍဲလိုက်ဗာ။


မဒးတၞီမံၚ် - ပ္ဍဲခြိုၚ်သံသာ။

ညိဟွံဂတာပ် - ပါပ်ဆေဝ်ဒနာ။

သာသနာသွံ - ပိုဲမဂွံမြာ။

အတိက်ဒါန်ဟေၚ် - နွံကီုသေၚ်ဟာ။


ယာတ်ဗဝိုက်သၟတ် - သၟိၚ်သဳဓတ္တာ။

ဗြီုကေတ်ပ္တိုန်ဏာ - သုဒ္ဓါဝါသဳ။

သၟိၚ်ဗြီုဇံသဝ် - ဒက်လဝ်စေတဳ။

ဒုဿအနဳ - ဗြီုခုတ်ပ္ညဳလဝ်။


တဲစှ်ပပၞာၚ် - ပါၚ်ပပ္ကဴထဝ်။

မာတ်ဍုၚ်ဗြီုအဴ - ပူဇဴဇံသဝ်။

အဲဍိက်လၚောဝ် -ဇံသဝ်ဏာရ။

ဖဵုပူဇဴကၞာတ် - ဓာတ်ဂေါတမ။


ကဵုဆဵုကျာ်တြဲ - မှာမေတ္တယျ။

ကဵုဂွံမိၚ်လဝ် - ဓဝ်သမ္ဗုဒ္ဓ။

မဂ်ဖဵုပန်ရ - ပကဵုဆောတ်မှာ။

ဍုၚ်နိဗ္ဗာန်ကၠာ -ဌာန်သမာဓိ။


ကရောံကျာ်အဴ - ကဵုဂွံစဴညိ။

ဌာန်သုဂ္ဂတိ - ကဵုစိုပ်ညိအဴ။ ။ ။

(၁၁)။ လၚ်္ကာမ္ၚဵု-၃၈[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကျာ်တြဲပိုဲရော - နာဲသာလောက။

သွက်သတ်ဂမၠိုၚ် - ပ္ဍဲခြိုၚ်ဩဃ။

ဂွံဒဂေတ်လဝ် - ဓဝ်မၚ်္ဂလ။

ဂွံဒှ်တသိုက် - လိုက်ပလိုက်ရ။


ပိစှော်ဒစာံ - ဗျာံဍောၚ်ဓမ္မ။

ဖဴသမၠီုသွံ - ဟွံကဵုဟုဲရ။

ကဵုဟုဲဟာဲဂျ - တလပညာ။

ရတ်ပိပြဲအဴ - ပူဇဴသကာ။


မၚဵုပိကၠာ -နာဲသာဝွံရ။

ကဵုမံၚ်ဌာန်ဂ္ညိ - ပဋိရူပ။

ကုသဵုတၞံသွံ - ဂွံပ္တုဲလဝ်ဂျ။

ဇကုပိုဲပၠန် - ပ္တန်ဒးရးပၠ။


ဝွံမၚဵုရ - ဒှ်ပိပြကာ။

ဂၠိုၚ်မိၚ်ညာတ်အာ - ဗာဟုသုတ။

ဂွံလ္ၚတ်လဝ်သၟတ် - ပ္ဍဲကွတ်ဓမ္မ။

ဂွံဗတောန်လဝ် - ဓဝ်ဝိနယ။


ဂွံဟီုဝါစာ - သုဘာသိတ။

ဝွံမၚဵုပၠန် - ပန်ပြကာရ။

ဂွံဥပကာ - မိမၜါဂျ။

ဂွံသၚ်ရိုဟ်ပၠန် - ကောန်သမ္ဘာရ။


ဂွံကၠောန်ကာပၠန် - ဟွံတ္ၜန်တ္ၜောဲရ။

ဂွံမၚဵုရ - ဒှ်ပိပြကာ။

ဂွံပ္တုဲဒါန်ပြဲ - ပ္ဍဲသာသနာ။

ဒ္ဂေတ်မပြဲသွံ - မဂွံဖအာ။


ဂွံသၚ်ရိုဟ်ရော - ကလောတံသာ။

ဂွံပ္တုဲကာပြဲ - ဟွံမွဲဒုဟ်ကၠာ။

ဂွံပန်ပြကာ - ပိုၚ်ခြာလဝ်ရ။

သရာံပါပ်ဂှ် - ဒှ်ဒုဟ်ဟိန။


နူဇမ္ၚောဲကိုပ် - ကၠုၚ်စိုပ်ဝေၚ်ရ။

ကဵုဝေၚ်သုၚ်စ - စဏသုရာ။

ပ္ဍဲကုသဵုအိုတ် - ဟွံဟိုတ်မာဲအာ။

ဂွံပန်ပြကာ - မၚ်္ဂလာရ။


ညးဗျုဇၞော်သွံ - ဂွံရှ်ေသှ်ေရ။

ဂွံဖျဝ်ဇကု - သာ်ဝွံပြဝ။

ဂွံအေၚ်သတှ်ေ - ဂွံမွဲလှ်ေရ။

ဂွံတီဂုဏ်ညး - ညးသ္ပလဝ်ဂျ။


ဂွံပၚ်မှိၚ်လဝ် - ဓဝ်သမ္ဗုဒ္ဓ။

ဂွံမၚဵုရ - မသုန်ပြကာ။

ဂွံအေၚ်ဒုၚ်ပြဲ - ပ္ဍဲလုတ်လအာ။

ဂွံဗတောန်လောဲ - ဝေတ်လောဲဗွဲသွာ။


ဂွံညာတ်ခမဳ - အရဳပြဲဖာ။

ဂွံတီဆတ္တဝ် - ဂလာန်ဓဝ်ကၠာ။

ဂွံပန်ပြကာ - မၚ်္ဂလာရ။

နွံလွဳဂမ္တဴ - လဴကိလေသ။


ဂွံဖအာသ္ကဲ - ဒ္ဂေတ်မပြဲရ။

မဂွံညာတ်ပၠန် - သစ္စပန်ပၠ။

ပဇၞောဝ်မတ်အဵု - ကဵုနိဗ္ဗာန။

ဂွံမၚဵုရ - ဒှ်ပန်ပြကာ။


လောကဓဝ်ဍာံ - ဒစာံပြကာ။

ၜိုန်ထၟတ်ဒးပ္ညဳ - စိုတ်ဟွံချဳအာ။

ညိညဟွံမွဲ - ယဲပူမှ်ကၠာ။

ဟွံမွဲကၠိုက်လ္ၚေၚ် - တၟေၚ်ကိလေသာ။


ဟွံမွဲဘဲလိုက် - ဒဒိုက်စိုတ်ကၠာ။

ဂွံပန်ပြကာ - မှာမၚ်္ဂလ။

ဒဒှ်အရှန် - မှတ်ဨကန္တ။

ပိစှော်ဒ္စာံ - ဗျာံမၚ်္ဂလ။


ဂွံဒဂေတ်ပၠန် - ပြဲသန်တေဇ။

လိုက်ပလိုက်ကီု - သီုၜါဌာန။

တသိုက်မပြဲ - ဇၞော်ဇာသဲယျ။

ဂွံစသိုၚ်ဂ္ညိ - ဒမၠိကာလ။


ဂွံစိုပ်နိဗ္ဗာန် -ဌာန်အမတ။

ကျာ်သမ္ဗုဒ္ဓ - တွံပၠလဝ်ရောၚ်။

* လၚ်္ကာမ္ၚဵု ၃၈ တုဲဆဝွံရ ။ ။ ။

(၁၂)။ လိက်လၚ်္ကာစၞောန်ထ္ၜးကဵုဒုဟ်-ဖဵုသဳမသုန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်စၞောန်ထ္ၜးကဵုဒုဟ် ပူဂဵုဟဂွံမၚ်မွဲသဳမသုန်ကီု သိုအာနိဿံသ ဖဵုပူဂဵုဂွံမၚ်မွဲလဝ်သဳမသုန် ။


(၁) ဂစိုတ်သတ်ဍာံ - ဒးနရက်ဍာံ။

ဒဒိုက်ဂၠိုၚ်ပ္ညုၚ် - ဒးဒုၚ်ပျာဲပျာံ။

ဂိကတာန်က္ညာၚ် - ပါၚ်နရိုအ်ယာံ။

တိရိစ္ဆာန်ကွေံ - ဍေံဇိုန်ကဵုဍာံ။

ဘုံပြိုတ်စသိိုၚ် - လနီဂၠိုၚ်ဗျာံ။

ခါဒှ်မၞိဟ်ပၠန် - တန်တဴမွဲဂွါံ။

အာယုက်ဂၠေံသ္ကဲ - ဂၠိုၚ်ဘဲယဲဍာံ။

အဝဲလီုလဝ် - နူဂဝ််မိဗျာံ။

ဒးဒှ်ဍာံဍာံ - မာံဂစိုတ်သတ်။

နူဂစိုတ်သတ် - ယဝ်မှတ်ဝေၚ်ရ။

ဍိုက်ပေၚ်တဴပြဲ - အဝဲရုပ္ပ။

ဟွံမွဲဘဲယဲ - ပ္ဍဲကဵုခန္ဓ။

ဟွံဒးသာဲခြာ - နူတွဳဝါရ။

ဟွံဒးစံၚ်တူ - ပူဆာဟောံဇြ။

အစောံဇြဟတ် - ထတ်စောံပါရ။

ရုပ်သာ်ကျာ်ဩဳ - အနဳပြမ။

အာယုက်ဂၠိၚ်ရ - တွံပၠလဝ်ရ။ ။ ။


(၂) ကၠတ်ဒြပ်ညးဗက် - နရက်တံၚ်ဏာ။

ပြိုတ်တိရစ္ဆာန် - ဒှ်မာန်ဟွံခြာ။

ဒဒိုက်လောန်ဗၞတ် - ကၚ်ဇတ်ၜဳဂွါ။

ခါဒှ်မၞိဟ်ကၞာတ် - ဒးဝါတ်ခါဲအာ။

အောန်ပိုန်ဒြပ်ဂှ် - ဒှ်ညးယုတ်မာ။

ဒိုက်ဒိန်ကာဲကၞာဲ - လာဲလေၚ်ဇၟာပ်ရာ။

ကမၠတ်ဒမၠ - ဘပၠံၚ်ၜးဏာ။

ဒုဟ်အဒိန္နာ - ဒှ်အာမွဲတန်။ ။ ။


(၃) ကောန်သမ္ဘာညး - ယဝ်ဒးပၠီုကၠာ။

ပ္ဍဲအပါဲပန် - တန်ဒှ်ဟွံမှာ။

ဒးဒုၚ်ဒဒိုက် - ပရိုက်နာနာ။

ခါဒှ်မၞိဟ်ဂျ - ဘဝယုတ်မာ။

ဘဝဗြဴဂှ် - ဂွံလေဝ်ဒှ်အာ။

သတြုဝဲသၞ - ဒုက္ခဂၠိုၚ်ရာ။

နပုံခမၞုဲ - သာံဒုဲသာံဖြာ။

မဒးဒှ်အာ - ဒုဟ်ကာမေသု။


နူကာမေသု - ဂွံဝေၚ်ပါဲအာ။

နပုံခမၞုဲ - သာံဒုဲသာံဖြာ။

ဘဝဗြဴအဵု - ဟွံက္တဵုဒှ်ကၠာ။

ဂွံတိတ်ဗၠးအဴ - နူဘဴယုတ်မာ။

အပါယ်ပန်ဂး - ဂွံဗၠးလောဲသွာ။

မိတ်ဆာန်သဟာဲ - ဟွံဒးသာဲခြာ။

ပရိုက်ဘဲယဲ - ဟွံမွဲဝေဒနာ။

တသိုက်ဂွံမာ - မြာကလိဂွံရ။ ။ ။


(၄) မွဲသာ်တုန်ရ - ဂတဟီုအာ။

ဒုဟ်မုသာတုန် - ဟီုထမုန်ကၠာ။

ပြိုတ်နရက်ဌာန် - တိရစ္ဆာန်မာ။

ဒးက္တဵုဒှ်အိုတ် - ဟိုတ်ဒုဟ်မုသာ။

ခါဒှ်မၞိဟ်ပၠန် - မွဲတန်သေၚ်ဟာ။

ညးဟီုဗျံက်ရ - ပစရိုဝ်ကၠာ။

ယဲပါၚ်ယဲလ္တာ် - ဂၠိုၚ်သာ်နာနာ။

ပါၚ်မသအုဲ - ၚေက်အုဲဒှ်အာ။

ဂလာန်ဇကုဂး - ညးဟွံပ္တေဟ်ကၠာ။

ဝွံဒုဟ်မုသာ - ဒှ်အာယုတ္တိ။


ယရဴညးမွဲ - တဴပ္ဍဲဘုံပိ။

ဒုဟ်မုသာဟေၚ် - ခါဝေၚ်ကၠေံညိ။

ဂလညန်ဟီုဂး - ကၠးဖ္ဍးဒမၠိ။

ဇၟာပ်မဟီုဂး - ညးပ္တေဟ်လောဲစိ။

ပါၚ်ပ္ဍးတမာဲ - အမြာဲထိမြိ။

မောဝ်ဇောဝ်တုပ်တဴ - ရဴဥပ္ပဵုစိ။

ၚေက်ဂွုသ္အးသွံ - ဟဂွံဂၠိၚ်ဂၠိ။

ဖဵုသာ်စိ - ကၠိဂွံဆတ္တဝ် ။ ။ ။


(၅) သုၚ်သုရာဗက် - နရက်တံၚ်လဝ်။

ပြိုတ်တိရစ္ဆာန် - ဌာန်တံဂှ်ကျဝ်။

ဒှ်ဟွံဆောတ်မာဲ - ဒဒိုက်ကာဲကဝ်။

ခါကၠုၚ်ဒှ်ဂျ - ဘဝမၞိဟ်လဝ်။

ဒးကြံဥမတ် - အောန်ဗၞတ်ကဵုဓဝ်။

လနုဟ်ဓီုဓုဲ - ဒကုဲယးသဝ်။

ဒိုဟ်ဓီုလောန်လာန် - ညာဏ်ဟွံသက်က္ဍဝ်။

ဒှ်မၞိဟ်ယုတ်အဴ - ဍိုၚ်ကၠဴနူဂဝ်။

ဇတုက်ကၠိက်စာၚ် - ထ္ၜိုဟ်ပါၚ်တိတ်ဗဝ်။

ဒုဟ်သုရာကျဝ် - ဇိုန်ကဵုလဝ်ပၠန်။


သုရာမေရဲ - ယဝ်ဝေၚ်မွဲတန်။

ကြံဥမတ်ဂှ် ဟွံဒးဒှ်ပၠန်။

လၞုဟ်ဒိုဟ်ဓီုဓုဲ - ဓကုဲဗၠၚ်ဗၠန်။

ဟွံဒ:ဒှ်ကီု - ဗီုဂွံလက်သန်။

ဍိုၚ်ကၠဴနူဂဝ် - ဗဝဝ်ဒုဟ်ဒဏ်။

ဘဝသာ်ဂှ် - ဟွံဒှ်ဨကန်။

ညာဏ်ပညာဗိုန် - စိုန်သ္ကီုမွဲတန်။

လဂူတပ်တး - စိုတ်အးဇ္ၚးသန်။

ဟွံလေပ်ထေဲပၞတ် - ဗၞတ်ဂွံပါပ်ပၠန်။

နွံကဵုသဳလ - ပြဝပြဲသန်။

ညိရောလုလောန် - ဂုဏ်ခၠန်သုရာ။

ဖဵုတံဏံသွံ - ကၠိဂွံဟွံမှာ။

ဟိုတ််သာ်ဂှ်ဟေၚ် - ဝေၚ်ညိသုရာ။

အိုတ်အဲညးစိ - သတိပမှာ။

ပါပ်တံဝွံဟေၚ် - ဝေၚ်ထောံလသာ။

သဳမသုန်ပြဲ - ညံၚ်မၚ်မွဲအာ။

ပ္ဍဲလိုက်ဝွံရ - ဒုက္ခနာနာ။

အပါယ်ပန်ဆိုက် - ဒဒိုက်ဂၠိုၚ်ရာ။

ဂွံတိတ်ဗၠးမွဲ - နူဘဲသံသာ။

ကဏောတ်တဲပ္ညုၚ် - ဍုၚ်နိဗ္ဗာန်ကၠာ။

ဗွဲမပြဟ်သွံ - ဂွံစိုပ်လောဲသွာ။

ဍောတ်ဇၞော်ဟွံဟီု - အိုဿီုပိုဲကၠာ။

ပဉ္စသဳလာ - ကဵုဗိုန်အာညိ ။ ။ ။

(၁၃)။ ပုညကြိယာဝတ္ထု ၁၀ သာ်-ဗွဲလၚ်္ကာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒါန ။ သဳလ ။ ဘာဝနာ ။ အပစာယန ။ ဝေယျာဝစ္စ ။ ပတ္တိဒါန ။ ပတ္တာနုမောဒနာ ။ ဓမ္မသဝန ။ ဓမ္မဒေသနာ ။ ဒိဌိဇုကမ္မ ။ ။


(၁) ဒါနကုသဵု - ကဵုဒါန်ဂၠိုၚ်ဝါ။ ဓမ္မဒါန - အာမိဿကၠာ။ ဒါန်ပုၚ်ဒါန်ဍာ် - ဂၠိုၚ်သာ်နာနာ။ ဒါန်ဇိုန်ကဵုသိုက် - ပိုန်ဘိုက်သ္အဳဗ္ဂါ။ ကၠေံစိုတ်ပ္တုဲဒါန် - နိဗ္ဗာန်ဂွံအာ။

(၂) သဳလဂှ်ပြဲ - မၚ်မွဲညိကၠာ။ သဳမသုန်ဍာံ - သဳဒ္စာံမာ။ ပတံတုဲက္ဍၚ် - မၚ်မွဲသိက္ခာ။ ဂုဏ်ဖဵုသဳလ - ရုပ္ပဂေါဝ်ဂါ။ ပိုန်လောကဳအဵု - လောကုတ္တဵုမြာ။

(၃) ဘာဝနာဂး - ဒးပမဝ်အာ။ သမထစိ - ဝိပဿနာ။ ဘာဝနာပၠ - ဝွံၜါပြကာ။ ကၠေံစိုတ်ပမဝ် - ဓဝ်ဘာဝနာ။ သွဝ်ဗြီုနိဗ္ဗာန် - ဂွံယောန်စဴအာ။

(၄) ပစယာနာ - ဟီုပၠမွဲသာ။ ကုရတ်ပိစိ - မိမအာစာ။ ဒးရှ်ေသှ်ေပြဲ - အဲပရဲကၠာ။ ဂွံအာစိုပ်မာန် - ဌာန်နိဗ္ဗုတာ။

(၅) ဝေယျာဝစ္စ - ပြဝပြဲဖာ။ ကုရတ်ပိစိ - မိမအာစာ။ ဒးကၠောန်ၜိုတ်သၟတ် - ဝတ်ဥပကာ။ အိုတ်သမ္ပတ္တိ - ကၠိဂွံဟွံမှာ။

(၆) ပတ္တိဒါန - ပုညကြိယာ။ ကုသတ်မနွံ - ပ္ဍဲဘုံသံသာ။ ကုသဵုဇကုဗိုန် - ဇိုန်ပိုန်ပြၚ်ဏာ။ ကုသဵုဇၞော်ကၠး - ဖဵုတရးအာ။ အိုဿီုညးအဲ - နိဗ္ဗာန်လောဲသွာ။

(၇) ပတ္တာဂးဝွံ - နုမောဒနာ။ အိုဟ်တၟိုဟ်ကေတ်ဟာန် ဖဵုဒါန်ညးကၠာ။ ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ဗၠးမာန်ကီုဟာ။

(၈) ဓမ္မဂးရ - သဝနကၠာ။ ပၚ်မှိၚ်ဓရ်ကျာ် - ဂၠိုၚ်သာ်ပြာထာ။ တီညာတ်ဓရ်ဗက် မဂ်ဖဵုဂွံမြာ။

(၉) ဓမ္မဂးရ - ပၠဒေသနာ။ တွံဓဝ်ကဵုညး စဳပျးကဵုကၠာ။ အာနိသံသ အသၚ်္ချေယျာ။ ဖဵုဇၞော်လောန်ပြဲ ဗၠးဘဲသံသာ။

(၁၀) ဒိဌိဂးဝွံ - ဇုကမ္မကၠာ။ လဂူတပ်တး ဂးကွေတ်ပြဲဖာ။ သုဂတိဘုံ ဗၠးနွံကီုဟာ။ နိဗ္ဗာန်မွဲသွံ ပ္ၚောံစိုပ်လောဲသွာ။ ဝွံကုသလ ပုညကြိယာ။ ကျာ်တြဲတိတ်တွံ ဒှ်စှ်ပြကာ။ ပ္ဍဲမွဲမွဲသွံ ယဝ်ဂွံပ္တုဲအာ။ ပိုန်လောကဳအဵု လောကုတ္တဵုမာ။ မဂ်ဖဵုနိဗ္ဗာန် ဗၠးဟွံမာန်ကၠာ။ ယွံကလောတံ လပသ္ပံသာ။ စှ်သာ်ဏံရ ပုညကြိယာ။ ပ္ကီုလဝဳအာ ဇၟာပ်ကာလညိ။ ။ ။

(၁၄)။ လိက်ပါရမဳစှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒါနပါရမဳဂှ် မပ္တံဇာတ်ဝေသန္တဝ်။ သဳလပါရမဳဂှ် မပ္တံဇာတ်သၚ်္ခပါလ။ ဇာတ်သၟိၚ်ဂတာဲ။ နိက္ခမ္မပါရမဳဂှ် မပ္တံဇာတ်မဃဒေဝ။ ဇာတ်စူဠသုတသောမ။ ပညာပါရမဳဂှ် မပ္တံဇာတ်သေနက။ ဝဳရိယပါရမဳဂှ် မပ္တံဇာတ်မဟာဇနက်။ ဇာတ်ပဉ္စာဝုဓ။ ခန္တဳပါရမဳဂှ် မပ္တံဇာတ်ခန္တဳဝါဒဳ။ သစ္စပါရမဳဂှ် မပ္တံဇာတ်မဟာသုတသောမ။ အဓိဌာနပါရမဳဂှ် မပ္တံဇာတ်တေမဳ။ မေတ္တာပါရမဳဂှ် မပ္တံဇာတ်သုဝဏ္ဏသာမ်။ ဥပေက္ခာပါရမဳဂှ် မပ္တံဇာတ်လောမဟံသ။


ပါရမဳစှ် ဒှ်နူမူလ။ ဇၟာပ်ညးဇၟာပ်အဲ သတ်ပ္ဍဲလောကဂမၠိုၚ်လဝ်ပၠန် ပ္ဍဲကဵုခန္ဓ။ ဂွံဒှ်သၞာ်ရတ် တတ်ထောံမာရ။ စှ်သာ်ဝွံရ သမ္တီပမှာ။ ဒါနဝွံကၠာ ဒှ်ပါရမဳ။ ကဵုဒါန်ဝွံပၠန် ပစ္စယ်ပန်ပ္ညဳ။ ဂၠိုၚ်သန်အဆတ် မှတ်ပလဝဳ။ ဒှ်ပါရမဳ ဝွံကျာ်သဳတန်။ သဳလဝွံပ္ညဳ ပါရမဳပၠန်။ မၚ်မွဲသတိုတ် စရိုတ်ပိတန်။ ကာယပါၚ်စိုတ် ဝေၚ်ပလိုတ်ခၠန်။ ပါရမဳပၠန် ကဵုဗိုန်ညန်ညိ။ နိက္ခမ္မကၠာ ပါရမဳစိ။ ဝတ္ထုကာမ်သွံ ပလိုတ်ထောံညိ။ ကိလေသကာမ် ပၠိုတ်ဍာံဒမၠိ။ ပါရမဳစိ ညိဟွံဆောတ်မှာ။ ဝွံလေပ်ပညာ ဒှ်ပါမဳ။ ချပ်တီကေတ်ဟေၚ် - ပြေၚ်ကုသဵုပ္ညဳ။ အကုသမၠီု - တီကီုအနဳ။ ပညာဂှ်ပ္ညဳ - ပါရမဳရ။ ပါရမဳစိ - ဂးဝဳရိယ။ ဇၞော်ပမဝ်ရ - ဒါနသဳလာ။ လွဳကဵုဂၠိုၚ်တိုန် - သွိုန်ဘာဝနာ။ ဝွံဝဳရိယာ - ဒှ်ပါရမဳ။ ဝွံပါရမဳ - ခန္တဳလလံ။ ဒုစရိုတ်ပိ - အာဒိဒှ်တံ။ အာရီုဂှ်သ္တိုတ် - ကၠေံစိုတ်အေၚ်သ္ၚံ။ ဝွံအေၚ်လလံ - ပ္တံပါရမဳ။ သစ္စမွဲပ္ညဳ - ပါရမဳကၠာ။ ဟွံဂွံဂြိုဟ်အဵု - ပူဂဵူစှ်ၜါ။ ဓဝ်စၟတ်ရ - ပ္ဍဲစိတ္တဒွါ။ ဝွံဓဝ်သစ္စာ - ပါရမဳပၠန်။ အဓိဌာနာ - ပါရမဳပ္တန်။ ယဝ်ဒးဒဒိုက် - ပရိုက်လ္ၚုလ္ၚန်။ အဓိဌာန်ရ - ကဵုဒါနပၠန်။ ဓဝ်ကုသဵုရ - တော်ဆဗိုန်ညန်။ ဂွံဗၠးဒဒိုက် - ပရိုက်ဇၟာပ်တန်။ အဓိဌာန်ပၠန် - ပ္တန်ပါရမဳ။ ဂးမေတ္တာပ္ညဳ - ပါရမဳပ္တန်။ ညာတ်သတ်မဂး - ဒးဒဒိုက်ပၠန်။ သၟိက်ကဵုတိတ်ဗၠး - အဲညးဇၟာပ်ဇန်။ မေတ္တာဝွံပၠန် - ပ္တန်ပါရမဳ။ ဥပေက္ခာဂှ် ဒှ်ပါရမဳ။ မဇ္ၛဟ်ပလိုတ် - ဒုစရိုတ်ပ္ညဳ။ ဟွံပအာရီု - အိုဿီုအနဳ။ ဥပေက္ခာပ္ညဳ - ပါရမဳရောၚ် ။ ။ ။


ပါရမဳစှ် - တုဲဆဝွံရ ။ ။ ။

(၁၅)။ ဓဝ်ညးသပ္ပရိုဟ် ၇ ပြကာ ဗွဲလၚ်္ကာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဓဝ်ညးသပ္ပရိုဟ် ၇ ပြကာ။ ဒြပ်ညးသပ္ပရိုဟ် ၇ ပြကာလေဝ်ဂးရ။ ဒြပ်ညးအရဳ ၇ ပြကာလေဝ်ဂးရ။ ဒြပ်ညးတၠပညာ ၇ ပြကာလေဝ်ဂးရ။ ။ ။


သဒ္ဓါဓနံ၊ သဳလဓနံ၊ သုတဓနံ၊ စာဂဓနံ၊ ပညာဓနံ၊ ဟိရိဓနံ၊ ဩတ္တပ္ပဓနံ၊ ဣဝွံ ၇ ပြကာရ ။ ။ ။


(ဗီုဆန္ဒလၚ်္ကာတုန်)


(၁) သာ်ဝွံဒဒှ် - တဝှ်ပါဠိ။ အဓိပ္ပါဲဂှ် - ပိုဲဟီုတွံညိ။ ပ္ဍဲသာသနာ - နာဲသာဘုံပိ။ ညးမဒှ်စိ - ဗော်ပဏ္ဍိတာ။ ဒြပ်ရတ်ညးဂှ် - ထပှ်ပြကာ။ သဒ္ဓါပ္တေဟ်သၟတ် - ပ္ဍဲရတ်ပိမာ။ ဍောၚ်ဓဝ်ကျာ်တြဲ - နွံပ္ဍဲဂါထာ။ ဖဵုကီုပါပ်ကီု - တွံလဝ်သီုၜါ။ ပ္တေဟ်ကေတ်အဆတ် - စၟတ်ဨကန္တာ။ ဝွံဒြပ်ညးမာ - ဓဝ်သဒ္ဓါရ ။ ။


(၂) သဳလဓနံ - မွဲဂၠံၚ်တွံပၠ။ သဳမသုန်ဂှ် - ဒှ်ဒၟံၚ်နိစ္စ။ သဳဒစာံဟေၚ် - လမေၚ်ကာလ။ ကုသလစှ် - ပ္ၚဟ်တဴစိတ္တ။ လမိုန်ဟွံပိုတ် - ဒဵုအိုတ်ခန္ဓ။ ဝွံမတွံရ - သဳလဓနံ ။ ။


(၃) သုတဓနံ - တိတ်ဝွံဆံၚ်ပၠန်။ ဂၠိုၚ်မိၚ်ညာတ်သၟတ် - ဂၠိုၚ်ကတ်ဗ္တောန်။ ဝတ်ပိသာ်ဟေၚ် - လမေၚ်လက်သန်။ ရာဇာဝတ်ရ - လောကဝတ်ပၠန်။ ဓမ္မဝတ်စိ - ပိသာ်ဗိုန်က္ညန်။ တီကေတ်လက်သန် - တွံပၠန်သုတ။ ဝွံဒှ်ဒြပ်ရ - တလပညာ ။ ။ ။


(၄) စာဂဓနံ - တွံဆံၚ်မွဲသာ။ တွဵုကွေတ်သဠး - တွံဂးစာဂါ။ သၠးပ္တိတ်ဒြပ်ရ - သဗ္ဗဒါန်မာ။ ဒါန်ပစ္စယ်ပန် - ပ္တန်ကျာ်ဘုတ်ဘာ။ ဇြပ်ဇၞောဝ်ဒါန်က္ဍိုၚ် - ကမၠိုၚ်ကမာ။ သၠးပ္တိတ်ဒြပ်ကၠာ - တွံဂးစာဂ ။ ။


(၅) ပညာဓနံ - မွဲဂၠံၚ််ဓမ္မ။ သစ္စပန်မြီ - တီပ္ဍဲစိတ္တ။ ချပ်ဗ္စာသၟတ် - ဒှ်သံဝေဂ။ သၟိက်ဗၠးဒဒိုက် - နူသၠိုက််ကာမ။ သၟိက်ဂွံသိုက်ရော - လောကုတ္တရ။ ဣဝွံတွံပၠ - ပညာဓနံ ။ ။


(၆) ဟိရိဓနံ - မွဲဂဂၠံၚ်တွံစိ။ ဖေက်ဂွပါပ်သ္ကဲ - ပ္ဍဲစိုတ်ဒမၠိ။ ချပ်ဒၟံၚ်ဟွံပိုတ် - ဟွံဟိုတ်မာဲညိ။ ပတဴသတိ - ဒမၠိကာလ။ ဂြာဲပ္ဍဲဂြိုပ်သ္ကဲ - ဟိုတ်ဖေက်ဘဲကၠ၊ ဗတံဟွံလှိၚ် - ဂွိၚ်တဴဟောံဇြ။ ညံၚ်သာ်ဂှ်ရ - အဇပမာ။ ဖေက်ဘဲဒဒိုက် - ဟွံသိုက်စိတ္တာ။ မၚ်မွဲဟိရိ - သတိဗာလာ။ ကာယပါၚ်စိုတ် - စရိုတ်ဓမ္မာ။ ဒှ်ဒြပ်သေၚ်ဟာ - တၠပညာကီု ။ ။


(၇) ဩတ္တပ္ပဂှ် - ပိုဲတိတ်တွံဟီု။ မူမတုပ်ကီု - ပ္တောံဗီုပမာ။ ညံၚ်ခဍာ်ဂှ် - ဖေက်ပၞောဟ်မာံလာ။ ဂျိုၚ်လမျီုအဴ - ဂၠာဲတဴအာဟာ။ သီုမဖေက်ဂၟံက် - သ္ၚံက်သ္ၚာတ်စိတ္တာ။ ဨဝံတထာ - ပမာဂှ်ရ။ တလပညာ - ဗ္စာဒၟံၚ်ခန္ဓ။ လကိုတ်ဒမံၚ်ပါပ် - ဗျာပ်ပ္ဍဲစိတ္တ။ လမိုတ်ဟွံပိုတ် - ဟွံဝိုတ်ကာလ။ ဣဝွံဒှ်ရ - ဩတ္တပ္ပကီု ။ ။


သဒ္ဓါသဳလ - သုတစာဂ။ ပညာဟိရိ - ဂ္ညိဩတ္တပ္ပ။ ထပှ်သာ်ပၠ - ပေၚ်ရသေၚ်ဟာ။ ယရဴညးမွဲ - ပ္ဍဲသာသနာ။ ဇပန်ဆဵုဒး - ကျာ်ဇနးမာ။ ပ္တန်သုစရိုတ် - နစိုတ်ဗစာ။ ဇပိုန်ဂျိုၚ်ကီု - လမျီုခန္ဓာ။ ဝွံဂိုၚ်ကေတ်ကီု - သီုထပှ်မာ။ ဗက်ဇနဲရ - တလပညာ။ ဒှ်ဒြပ်အဆက် - စၟတ်ဨကန္တာ။ ဒဵုစိုပ်နိဗ္ဗာန် - ဌာန်ဗၠးဒုက္ခာ။ တလပညာ - ဗ္စာရဏာညိ။ ဂွံတီလောဲသွံ - ဂွံဒှ်သတိ။ တိတ်နူပါဠိ - ပိဋကတ်ရ။ ထပှ်သာ်သ္ကဲ - ဗွဲသၚ်္ခေပ။ ဂွံစှ်ေစိုတ်ဂှ် - ဗှ်ဗၞုဟ်ဆန္ဒ။ ဒြပ်ပဏ္ဍိတ - ပပြာကတ်ရောၚ် ။ ။ ။


ဓဝ်ညးသပ္ပရိုဟ် ၇ ပြကာ တုဲဆဝွံရ ။ ။

(၁၆)။ လိိက်လ္ပံသၟိၚ်ပဿိုန် (၁၆) သာ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တိတ်နူဇာတ်မဟာသုပိန ။ ။ ။


ဥသဘာ ရုက္ခာဂါဝိယော ဂဝါစ။

အဿောကံသော သိၚ်္ဂါလိကာစ ကုမ္ဘော။

ပေါက္ခရဏဳစ အပါကစန္ဒနံ။

လာဗူနိ သဳဒန္တိ သိလာပ္လဝန္တိ။

မဏ္ဍူကိယော ကဏှသပ္ပေ ဂိလန္တိ။

ကာကံသုဝဏ္ဏာ ပရိဝါရယန္တိ။

တသာဝကာ ဨဠကာနံ ဘယာဟိ ။ ။ ။


ဥသဘာ၊ ဂၠဴဥသဘသာ်ဒမျိုၚ်ပန် ပြာပ်ကၠုၚ်ညံၚ်ကဵုဇဵု၊ ဟွံဇဵုတုဲကၠာ စ္ဍးသာဲအာအိိုတ်ရ၊ ရုက္ခာ၊ တၞံဆုဍောတ်သွတ် မၞုံဗၞတ်မွဲဟိုတ်တံဂှ် ဗဒှ်သတ်ပ္ကဴအိုတ်ရ။ ဂါဝိယော၊ၝောံဂၠဴဂမၠိုၚ် ဗိုၚ်မဴတဴတှ် ကောန်ဂၠဴအိုတ်ရ။ ဂဝါစ၊ ကောန်ဂၠဴသၟတ်ဂမၠိုၚ် ဗ္ဂန်လဝ်ကွဳတုဲ ရေၚ်တၠုၚ််ဏာကွဳဂှ် ဟွံသၟဟ်ရထအိုတ်ရ။ အဿော၊ ချေံမွဲမၞုံမုက္ခဝါၜါ စတဴအာဟာ နကဵုပါၚ်ၜါရ။ ကံသော၊ ထးထဝ်မၞုံၚုဟ်မွဲလက်ဂှ် ကၠဵုမှာ်အယုတ် သ္ပစုတ်ပဿဴရ။ သိၚ်္ဂါလိကာစ၊ တြုံၜန်ဇုက်စၞာံလ္ပါ်လ္တူ ကၠဵုဗြဴမံၚ်လ္ပါ်သၟဝ်ဂှ် ဒဒှ်မတံၚ်ဂြဲစတဴ ဇုက်စၞာံဂှ်ကီု။ ကုမ္ဘော၊ နကဵုနုၚ်မသက္ကုဍာ််ဂှ် ဒးအာစုတ်ဂလိုၚ်ဍာ် ပ္ဍဲနုၚ်ဍာ်မပေၚ်ရ။ ပေါက္ခရဏဳစ၊ ဒေါဝ်လ္စဂှ်ဍာ်ကၠိ ဇိုၚ်သၚ်ဂှ်ဍာ်သ္ဇုၚ်ကေဝ်ရ။ အပါကံ၊ ပုၚ်မွဲထၟာဲသ္ၚုသ္ၚုဲထပေက်တုဲဂှ် စိန်ဝုန်ဒှ်အာပိသာ်ရ။ စန္ဒနံ၊ ကြက်စလန်တန်ကဵုၚုဟ်မွဲလက် သၠာဲစကဵုဍာ်တက်ရ။ လာဗူနိ၊ ၚ်သတ်လဵုဂမၠိုၚ် သဳဒန္တိ၊ ပ္ဍံတၞီအာဍာ်အိုတ်ရ။ သိလာ၊ ၚ်တၟံလးဇၞော်ဂမၠိုၚ် ပလဝန္တိ၊ ပ္ဍံဂတဝ်ဍာ်အိုတ်ရ။ မဏ္ဍုကိယော၊ ၚ်ၚဴၝောံသၟတ်ဂမၠိုၚ်။ ကဏှသပ္ပေ၊ န်ဇြုံဇာတ်ဂမျိဂမၠိုၚ်။ ဂိလန္တိ၊ ပ္ဍံၚိတ်စတဴအိုတ်ရ။ ကာကံ၊ န်ခ္ဍာ်။ သုဝဏ္ဏာ၊ ၚ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်ဂမၠိုၚ်။ ပရိဝါရယန္တိ၊ ပ္ဍံသဒးတွဳဗွိုၚ်သဳကၠဳ ခစအိုတ်ရ။ တသာ၊ ဍေံမလေပ်က္တဵုဗဒှ်ကဵု ပွမဖေက်ဂၟံက်သမ္ၚံက်သမ္ၚာတ်စိုတ်အိုတ်။ ဝကာ၊ ၚ်ဗြန်ဂမၠိုၚ်။ ဨဠကာနံ၊ ကုဗ္ၜေံတံ။ ဘယာ၊ စိုန်သဒးဖေက်အိုတ်ရ ။ ။ ။


နွံကာလမွဲတ္ၚဲ - ကျာ်တြဲနာဲညး။ ဒဂိုန်လာပၠန် - ဇေတဝန်ဂး။ သာဝကပ္ညဳ သ္အဳဂၠက်ပေၚ်ဟး။ ပဿိုန်သၟာန်ဂး ကျာ်ဒးတွံပ္ညဳ။ ပဿိုန်သၟိၚ်ဗၠာဲ နာဲတၠလဝဳ။ သဂါဗတံ - ပ္ဍဲဂၠံကျာ်သဳ။ တိက်တၚ်တဴသ္ၚဳ - ဒ္ၚဳလပံညာတ်။ စှ်တရဴသာ် - လမာ်သေသာတ်။ သၟိၚ်ပဿိုန်ညာတ် - သမ္ၚာတ်စိတ္တာ။ ဗမၞးလေပ်က္ဍၚ်် - ဗေဒၚ်ပန်ကၠာ။ ကဵုကော်နၚ်ပ္ညဳ - ဒ္ၚဳသၟာန်အာစာ။ ဗမၞးမိၚ်က္ဍၚ် - ချပ်ဂြၚ်ဗစာ။ ညံၚ်သိန္နေရု - ဗ္ဒန်စက္ခုဒွါ။ ညိညဟွံတီ - ခပ်သီလအာ။ ဖေက်ဗယိကၠာ - ပိုၚ်ခြာတော်ဆ။ ဟွံသေၚ်ဟိုတ်ဂှ် - ဗၞးဟီုသှ်ရ။ ယွံလေဝ်မဟာ - ဘူမိပါလ။ လပံဝွံဂှ် - ဒှ်ဟိုတ်ဇၞော်ရ။ အန္တရာဲဂ္ညိ - ပိသာ်မူလ။ ဟွံသေၚ်သၟိၚ်ပၠန် - တလနန်မြ။ ဟွံသေၚ်ဂၞကျာ် - ခြာဒၚ်စာ်သၠ။ ဟွံသေၚ်ကၟိန်ဍုၚ် - ပညုၚ်ဒေသ။ ဒှ်လလေၚ်ရ - ပြမရာဇာ။ သၟိၚ်ဂွံမိၚ်ကၞာတ် - သမ္ၚာတ်စိတ္တာ။ ယွံလေဝ်အာစာ - ပညာစဳခၠ။ မူပဝမွဲ - ပသာ်အဲသ္ပ။ မဂွံဗၠးအာ - နူဂြိုဟ်ပါပ။ ခါဗမၞးမိၚ် - ကွိၚ်ပါၚ််ရာဇ။ ယွံဣဿရာ - မဟာရာဇ။ ဂွံစံၚ်ယတ်ဂး - ဗၠးဒုဟ်အိုတ်ရ။ သၟိၚ်မိၚ်ရမျာၚ် - ပါၚ်ဗြာဟ္မဏ။ သၟိက်စံၚ်ယတ်အဴ - ကမြဴတဴရ။ မလ္လိကာပ္ညဳ - ဒေဝဳအဂ္ဂ။ ဂွံတီကေတ်ရ - ခဏဂှ်ကၠာ။ ယွံမှာဒေဝ - ပြနရာဇာ။ တီလိုက်ပိသာ် - ကျာ်တြဲဇၞးမာ။ ဒဂိုန်ဝှ်ပၠန် - ဇေတဝန်ကၠာ။ ညံၚ်ပိုဲပြာပ်အာ - ကဵုဇၞးမာရ။ သၟိၚ်ဇၞော်လေဝ်ကီု - သီုဂၞကျာ်ဂျ။ ပြာပ်အာစိုပ််ကၠာ - မှာသမ္ဗုဒ္ဓ။ ဟိုတ်ဒဒှ်ကီု - ဒ္ၚဳဟီုပ္တီရ။ ယွံသမ္ဗုဒ္ဓေါ - နာဲသာလောက။ ပ္ဍဲဗတံကၞာတ် - လပံညာတ်ရ။

(၁) ဂၠဴဒမျိုၚ်ပန် - ပြာပ်ညန်ကၠုၚ်ဂျ။ ညံၚ်ဒွံဒွါကၠာ - တုဲသာဲအာရ။

(၂) ဆုမွဲဟတ်ဂျ - ပၠသတ်ပ္ကဴပၠန်။

(၃) ၝောံဂၠဴမဴတဴ - တှ်ကောန်ဂၠဴပ္တန်။

(၄) ဂၠဴဇၞော်နွံတဴ - ကောန်ဂၠဴညးဗ္ဂန်။

(၅) ချေံစပါၚ်ၜါ - တၟေၚ်အာလက်သန်။

(၆) ပ္ဍဲထးထဝ်ပြဲ - ၚုဟ်မွဲလက်တန်။ ကၠဵုယုတ်မာအဴ - ကဵုပဿဴပၠန်။

(၇) တြုံမွဲၜန်သ္ဍာံ - ဇုက်စၞာံနွဲတန်။ ကၠဵုၝောံသၟဝ်အဴ - စတဴဟွံခၠန်။

(၈) နုၚ်ဍာ်ဟွံမွဲ - ဟွံသ္ၚေဝ်မွဲခၠန်။ နုၚ်ဍာ်ပေၚ်ပၠန် - စုတ်ပ္တန်ဍာ်ရ။

(၉) ဒေါဝ်လစအဴ - ဍာ်ကၠိတဴဂျ။ ဇိုၚ်သၚ်လမာ် - ဍာ််သ္ဇုၚ်ကေဝ်ရ။

(၁၀) ပုၚ်မွဲထမာဲ - လောန်ကာဲက္ဍၚ်ပြ။ ပိသာ်အနဳ - ဒ္ၚဳစိန်ဝုန်ရ။

(၁၁) ဆုကြက်စလန် - တန်မွဲလက်ဂျ။ ကဵုဍာ်တက်ရ - ညးသၠာဲစကၠာ။

(၁၂) လဵုတဏီဍာ် - တၟေၚ်သာ်ဒှ်အာ။

(၁၃) တၟအ်ဇၞော်ဆတ္တဝ် - ဂတဝ်ဍာ်သာ။

(၁၄) ၚဴၝောံသၟတ်ရ - စဇြုံဇာတ်ကၠာ။

(၁၅) သၟိၚ််ၜိုပ်ထဝ်ပ္ညဳ - ကျာ်ဩဳပြဲဖာ။ ဒးသဳကၠဳလုတ် - ခဍာ်ယုတ်မာ။

(၁၆) ဗြန်လေပ်ဗဟေက် - ဖေက်ဗၜေံကၠာ။


စှ်တရဴဟေၚ် - လပံသေၚ်ဟာ။ ယွံသမ္ဗုဒ္ဓါ - နာဲသာလောက။ ပသာ်ဒဒှ် - တဝှ်မူလ။ ဟီုတွံညိရ - ဟိုတ်ဖဵုရအဴ။ ကျာ်တြဲဂွံမိၚ် - ပါၚ်သၟိၚ်ကြက်လှဴ။ ယွံသၟိၚ်ပြဲသန် - လတူနန်ပ္ကဴ။ ပၚ်မှိၚ်သှ်ပ္တဴ - သဘဴဂှ်ရ။ လပံဝွံဂှ် - ပဒှ်ဒေသ။ ပ္ဍဲလက်ထက်ဗျိၚ် - မရာဇ်သၟိၚ်ရ။ ပ္ဍဲသာသနာပြဲ - အဲကျာ်ဏံရ။ ဟွံက္တဵုဒှ်ဏီ - ခပ်သီမူလ။ အနာဂတ်ဂှ် - ကြက်က္တဵုဒှ်ရ။ ပ္ဍဲလက်ထက်ဗျိၚ် - သၟိၚ်အဓမ္မ။ သတ်တံလေဝ်ကီု - အိုဿီုသဗ္ဗ။ ဟွံမၚ်မွဲဓဝ် - ဇၞော်လဝ်လောဘ။ ပဋိပတ်ဗၠး - ပၠန်ဂတးဂျ။ လပံဝွံဂှ် - မက္တဵုဒှ်ရ။


သၟာန်။ (၁) ယွံသမ္ဗုဒ္ဓေါ - နာဲသ္ဍဴလောက။ ဂၠဴဒမျိုၚ်ပန် - မုက်ရေၚ်နန်မြ။ ညံၚ်ဒွံဒွါကၠာ - တုဲသာဲအာရ။ လပံဝွံဂှ် - သာ်ဒှ်ဂတ။ ညံၚ်တွံညိအဴ - ယွံသ္ဍဴလောက။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိၚ်သောတ။ လပံဝွံဂှ် - ကြဴက္တဵုဒှ်ရ။ ပ္ဍဲအနာဂတ် - သတ်တံဝၚ်က။ ဟွံမၚ်မွဲလဝ် - ဓဝ်ကုသဵုရ။ အကုသဵုဗော် - ဇၞော်မောဝ်ဂတ။ ဗြဲဟွံဓဝ်ရ - ကာလဂှ်ကၠာ။ ညံၚ်မဂူပၠန် - ဂၠုဗ္ဒန်သေၚ်ဟာ။ ဟွံဂူဝေၚ်အာ - ကာလဂှ်ရ။


သၟာန်။ (၂) ဆုမွဲဟတ်အဴ - ဂိုၚ်သတ်ပ္ကဴဂျ။ ပသာ်ဒဒှ် - တဝှ်ဒေသ။ ဟီုတွံညိရ - ကျာ်တလလွဳ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိၚ်အနဳ။ လပံဝွံပ္ညဳ - ဒ္ၚဳတွံကဵုရ။ ပ္ဍဲကာလသၟတ် - သတ်တံဂတ။ အာယုက်ဂၠေံဂှ် - မဒှ်တဴရ။ ဓဝ်ရာဂကၠာ - သ္ကေက်သ္ကာဍာံပြ။ အယုက်အထက် - ဗက်မွဲမူလ။ ဟွံဂွံစိုပ်ဟေၚ် - ပြေၚ်ဝိဝါဟ။ က္တဵုဗဒှ်ပၠန် - ကောန်တြုံဗြဴရ။


သၟာန်။ (၃) ၝောံဂၠဴမဴတဴ - တှ်ကောန်ဂၠဴပၠ။ သာ်ဒဒှ်ရော - နာဲသ္ဍဴလောက။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိၚ်သောတ။ ပ္ဍဲအနာဂတ် - သတ်တံကြံကြ။ ဟွံရှ်ေသှ်ေအဴ - မိမဗဴလ။ ဟွံရှ်ေသှ်ေပ္ညဳ - ခါံသဳတလ။ မိမပြုပြေၚ် - ဟွံတုဲဟေၚ်ရ။ ကောန်ဂမာန်ဟေၚ် - ဂွံပြုပြေၚ်ရ။ မိမဂတ - ခစကောန်ကၠာ။ ဟိုတ်သာ်ဝွံမာ - ကြဴဒှ်အာပၠန်။


သၟာန်။ (၄) ဂၠဴဇၞော်နွံတဴ - ကောန်ဂၠဴညးဗ္ဂန်။ ဟိုတ်သာ်ဝွံဂှ် - ပဒှ်လက်သန်။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိၚ််မွဲတန်။ လက်ထက်သၟိၚ်က္ဍၚ် - ဟွံမၚ်ဓဝ်ပၠန်။ ညးမၞုံပညာ - တီလအာပၠန်။ ဒုၚ်ကာသၟိၚ်ဂှ် - ဍိုက်ပေၚ်သၟဟ်သၟန်။ သၟိၚ်ဟွံကဵုပၠန် - ဒြပ်ထတ်ဩန်ရ။ ညးသၟတ်တံသ္အး - ဟွံစဳကၠ:ဂျ။ ကဵုသဳဖဵုပၠန် - ကဵုဖန်ဖက််ရ။ ကဵုဒုၚ်ကာသၟတ် - ရာဇာဝတ်ပၠ။ ဗွဲကြဴဂတ - ဒှ်ရဟွံခၠန်။


သၟာန်။ (၅) ချေံစပါၚ်ၜါ - တၟေၚ်အာလက်သန်။ ပသာ်မဒှ် - တဝှ်မွဲတန်။ ကျာ်သၟိၚ်အရှန် - တွံပ္တန်ညိအဴ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိိၚ်သှ်ပ္တဴ။ လပံဝွံဂှ် - ဒှ်ရဗွဲကြဴ။ လက်ထက်သၟိၚ်အဴ - ဗွဲကြဴဂတ။ ဟွံမၚ်မွဲဓဝ် - တုဲခဝ်သဗ္ဗ။ ပ္ဍဲအရာဟေၚ် - စဳရေၚ်သၞောဝ်ရ။ စသဳဖဵုကၠာ - ၜါလပါ်ဂျ။ အနာဂတ်ပၠ - ဒှ်ရမွဲတန်။


သၟာန်။ (၆) ပ္ဍဲထးထဝ်ပြဲ - ၚုဟ်မွဲလက်တန်။ ကၠဵုယုတ်မာအဴ - ကဵုပဿဴပၠန်။ ပသာ်ဒဒှ် - တဝှ်လက်သန်။ ကျာ်သၟိၚ်အရှန် - တွံပ္တန်ညိရ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိၚ်သောတ။ လက်ထက်သၟိၚ်က္ဍၚ် - ဟွံမၚ်ဓဝ်ရ။ ညးဂကူပြဲ - ဟွံမွဲလာပ်ဂျ။ ညးဂကူယုတ် - ထၜုတ်လာပ်ပၠ။ ကဵုပိုန်ဟာန်ကၠာ - စာသံက်သဗ္ဗ။ တလဂကူ - ကောန်ဗြဴမူလ။ ဟိုတ်အောန်ပိုန်အဵု - ဒးကဵုစရ။


သၟာန်။ (၇) တြုံမွဲၜန်သ္ဍာံ - ဇုက်စၞာံတုန်ရ။ ကၠဵုၝောံအောပ်ဗ္ဒ - စကၠေံဗွဲသၟဝ်။ သာ်ဝွံဆတ္တဝ်် - တွံလဝ်ညိရ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်အဲ - မပြဲတေဇ။ လပံဝွံဂှ် - ကြဴက္တဵုဒှ်ရ။ ဗြဴတံဗွဲကြဴ - လုလန်တဴပၠ။ ပ္ဍဲတြုံတံကီု - သီုသုရာရ။ မဂ္ညိဂ္ညာတ်ပၠေဝ် - ပ္ဍဲကြေဝ်ဝေၚ်ဂျ။ ပ္ဍဲအာမိဿ - မသုန်ပြကာ။ ဟွံမွဲသဳလ - ကာလဂှ်ကၠာ။ တြုံကၠောန်နၚ်ကီု - သီုဒဒိုက်သၞာ။ ဗြဴတံရပ်ပၠေၚ် - ဝေၚ်ဂြိုၚ်အိုတ်အာ။ ဒေပ်တြုံသကဲ - ဟွံမွဲဓဝ်ကၠာ။ ဝွံဒှ်လအာ - ကာလကြဴပၠန်။


သၟာန်။ (၈) ဍာ်နုၚ်ဟွံမွဲ - ဟွံသ္ၚေဝ်မွဲခၠန်။ ဍာ််နုၚ်ပေၚ်ပၠန် - စုတ်ပ္တန်ဍာ်ရ။ ပသာ်ဒဒှ် - တဝှ်မူလ။ နာဲသ္ဍဴလောက - တွံကဵုရအဴ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိၚ်သှ်ပ္တဴ။ အနာဂတ်ကြဴ - ဒှ်တဴဟေၚ်ရ။ သၟိၚ်ဂမၠိုၚ်ပၠန် - အောန်ထဝ်ဩန်ဂျ။ အိုတ်ညးဇၞးပိုဒ် - ကဵုကောန်ၜိုတ်ပၠ။ ညးအိုဿီုရ - ပဝကေၚ်ကာ။ ကလောန်သၟိၚ်ဟေၚ် - ဒးကၠောန်သေၚ်ဟာ။ ဇရာံသၟိၚ်ပၠန် -ဒးစုတ်ပ္တန်ကၠာ။ ဇရာံဇကု - မဒးလ္ၚုအာ။ ဝွံမဒှ်ကၠာ - ဟွံဂွံမှာရ။


သၟာန်။ (၉) ဒေါဝ်လစအဴ - ဍာ်ကၠိတဴဂျ။ ဇိုၚ်သၚ်လမာ် - ဍာ်သ္ဇုၚ်ကေဝ်ရ။ ပသာ်ဒဒှ် - တဝှ်ဒေသ။ ဟီုတွံကဵုရ - ယွံတဳလပြဲ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်အဲ - မပြဲတေဇ။ လပံဝွံဂှ် - ကြဴက္တဵုဒှ်ရ။ သၟိၚ်တံဆတ္တဝ် - ဟွံမၚ်ဓဝ်ဂျ။ အဂတိပန် - ဗက်စပၠန်ရ။ သၞောဝ်ဟွံဓဝ်ဟေၚ် - စဳရေၚ်တဴပၠ။ စသဳဖဵုရ - ကာလဂှ်ကၠာ။ ညးဂမၠိုၚ်အဴ - က္တဴက္တာန်သေၚ်ဟာ။ ထောံကၠေံဒမံၚ် - မုဟ်ရးပြံၚ်အာ။ ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော်ဟေၚ် - လ္ၚုတဴသေၚ်ဟာ။ မုဟ်ရးတုန်သၟတ် - ဇန်ပေၚ်က္ဍတ်အာ။ သာ်ဝွံသေၚ်ဟာ - ဒှ်ဟွံမှာရ။


သၟာန်။ (၁၀) ပုၚ်မွဲထမာဲ - လောန်ကာဲက္ဍၚ်ပြ။ ပိသာ်အနဳ - ဒ္ၚဳစိန်ဝုန်ရ။ ပသာ်မဒှ် - တဝှ်သဗ္ဗ။ နာဲသာလောက - တွံညိရအဴ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိၚ််သှ်ပ္တဴ။ အနာဂတ်အဴ - ကြဴတဲဂတ။ သၟိၚ်တံဆတ္တဝ် - ဟွံမၚ်ဓဝ်ပၠ။ ဇန်တံမွဲတဲ - ဟွံမွဲဓဝ်ရ။ ဒေဝတဴပြဲ - ဟွံမွဲဓဝ်ဂျ။ ဗြဲဍာ်ဆတ္တဝ် - ဂူဟွံဓဝ်ရ။ ဒၞာဲဂူဂှ်ဂူ - ဂူဟွံညဳဂျ။ ဩောံလၚဵုအိုတ် - ဗၠိုက်ဍာ်ချိုတ်ဂၠ။ လၚဵုကှ်ဍာ် - ဂၠိုၚ်သာ်ဒှ်ပၠ။


သၟာန်။ (၁၁) ဆုကြက်စလန် - တန်မွဲလက်ဂျ။ ကဵုဍာ်တက်ရ - ညးသၠာဲစကၠာ။ ပသာ်ဒဒှ် - လပံဂှ်မာ။ ကျာ်တြဲနာဲသာ - တွံအာညိအဴ။

သှ်။ ယွဴမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိၚ်သှ်ပ္တဴ။ လပံဝွံကြဴ - ဒှ်တဴပၠန်ရ။ သာသနာအဲ - မပြဲတေဇ။ ကာလဟုတ်ဂှ် - ပဒှ်ဒေသ။ ကောန်အဲခမဳ - ဟွံမွဲသဳလ။ လၚဵုလုလောန် - ပစ္စယ်ပန်ရ။ ဓဝ်သမ္ဗုဒ္ဓေါ - နာဲသာလောက။ သွက်ဏာနိဗ္ဗာန် - ဌာန်အမတ။ ဝွံသၠာဲစပၠန် - ပစ္စယ်ပန်ရ။ ဟွံရန်ကဵုဌာန် - ဍုၚ်နိဗ္ဗာန်ရ။ အနာဂတ်ပၠ - ဒှ်ရဟွံမှာ။


သၟာန်။ (၁၂) လဵုတဏီဍာ် - ဂၠိုၚ်သာ်ဒှ်အာ။ ပသာ်ဒှ်ရော - နာဲသ္ဍဴလောက။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ်် - ပၚ်မှိၚ်သောတာ။ လပံဝွံဂှ် - ပဒှ်သာ်လွာ။ အနာဂတ်ဂှ် - ဒှ်ရဟွံမှာ။ လက််ထက်သၟိၚ်သွံ - ဟွံမၚ်ဓဝ်ကၠာ။ ဂကူပြဲသ္အး - ညးမၞုံပညာ။ ဟွံကဵုပိုန်ဟာန် - ဌာန်ဒၟံၚ်အရာ။ ညးဂကူအယုတ် - ထၜုတ်ပ္တန်ကၠာ။ ဇိုန်ကဵုပိုန်ဟာန် - ဌာန်ဒၟံၚ်အရာ။ ဂလာန်ညးပၠန် - အောန်ကဵုပညာ။ ဒှ်ဒတန်ကၠာ - ဗိုန်ဗတ်အာရ။ တလပညာ - ဟွံပြာကတ်ဂျ။ အနာဂတ်ပၠ - ဒှ်ရသေၚ်ဟာ။


သၟာန်။ (၁၃) တၟံဇၞော်ဆတ္တဝ် - ဂတဝ်ဍာ်ကၠာ။ သာ်ဒှ်လအာ - နာဲသာတွံညိ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိၚ်ယုတ္တိ။ လပံဝွံဂှ် - ကြဴဒှ်ဒမၠိ။ လက်ထက်သၟိၚ်က္ဍၚ် - ဟွံမၚ်ဓဝ်ဂ္ညိ။ ညးဂကူယုတ် - ထ္ၜုတ်ပ္တိုန်ဒမၠိ။ ကဵုဒြပ်ရတ်ဗိုန် - ဇိုန်ကဵုပိုန်ဂ္ညိ။ ညးမပြဲအဵု - ဟွံဇိိုန်ကဵုညိ။ ညးနွံပိုန်အဴ - ညးရဴဂဴထိ။ ညးမပြဲပၠန် - အောန်ပိုန်ဒမၠိ။ ညးဟွံပဗၞတ် - ယုတ်မတ်လောန်ဂ္ညိ။ ညံၚ်တၟံဂှ်စိ - ဒမၠိဒှ်ရ။


သၟာန်။ (၁၄) ၚဴၝောံသၟတ်ဂျ - စဇြုံဇာတ်ကၠာ။ လပံဝွံဂှ် - သာ်ဒှ်လအာ။ ယွံကျာ်နာဲသာ - တွံပြာကတ်ညိ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်အဲ - မပြဲယုတ္တိ။ လပံဝွံဂှ် - ကြဴဒှ်ဒမၠိ။ ဒှ်လဟုတ်စိ - ဝိပတ္တိကၠာ။ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ကၞာတ် - ရာဂသ္ကာတ်အာ။ ဗက်အလိိုက်ဂ္ညိ - ဓဝ်ကိလေဝ်သာ။ ဗက်အလိုက်သၟတ် - ဗြဴဍောတ်သမ္ဘာ။ ဇိုန်ကဵုအဝဵု - တွဵုသ္ၚိပိုၚ်ကၠာ။ ဂွံအဝဵုက္ဍၚ် - မာနက္ဍၚ်အာ။ လက်ဒေါန်တြုံသ္ၚိ - ဒမၠိဟွံခြာ။ ၚဴၝောံသၟတ်ရ - စဇြုံသေၚ်ဟာ။


သၟာန်။ (၁၅) သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်ပ္ညဳ - ကျာ််သဳပြဲဖာ။ ဒးသဳကၠဳလုတ် - ခဍာ်ယုတ်မာ။ ပသာ်လအာ - နာဲသာတွံရ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်သၟိၚ် - ပၚ်မှိၚ်သောတ။ လပံဝွံဂှ် - ကြဴတဲဒှ်ရ။ သၟိၚ်အနာဂတ် - အောန်ဇြဟတ်ဂျ။ ဖေက်ဍုၚ်လီုပၠန် - စၟတ်ဨကန္တ။ ဇန်သပ္ပရိုဟ် - ဇာတိခိုဟ်ဂျ။ ဟွံဇိုန်ကဵုအဵု - အိတ်သွဵုသဗ္ဗ။ ညးယုတ်တံဗိုန် - မဇိုန်ကဵုရ။ ညးမပြဲပၠန် - အောန်ကဵုဇွောံမ။ ဒးအာခစ - ဇရေၚ်ညးယုတ်။ ညံၚ်သၟိၚ်ၜိုပ်ခုတ် - လုတ်ပဝကၠာ။ ဒးသဳကၠဳဖျာ် - ခဍာ်ယုတ်မာ။


သၟာန်။ (၁၆) ဗြန်လေပ်ဗဟေက် - ဖေက်ဗၜေံကၠာ။ ပသာ်ဒဒှ် - တဝှ်လအာ။ ကျာ်တြဲနာဲသာ - ပပြာကတ်ညိ။

သှ်။ ယွံမရာဇ်အဲ - တွံဗွဲယုတ္တိ။ လပံဝွံဂှ် - ကြဴဒှ်ဒမၠိ။ လက်ထက်သၟိၚ်သွံ - ဟွံမၚ်ဓဝ်ညိ။ ညးဂကူယုတ် - ဇာတိယုတ်စိ။ ဒဒှ်ေယှ်အဵု - ကဵုသၟိၚ်ဒမၠိ။ နွံပိုန်ဟာန်အဵု - ဂွံအဝဵုညိ။ ညးဂကူပြဲ - ပ္ဍဲဂှ်ဒမၠိ။ ဟွံပြာကတ်ပၠန် - မွဲတန်ယုတ္တိ။ ဟိုတ်ဂှ်တန်စိ - ဒမၠိဟွံခြာ။ ညးဂကူပြဲ - ပ္ဍဲဂှ်သေၚ်ဟာ။ ဒးဖေက်ညးခုတ် - ဂကူယုတ်မာ။ သာ်ဝွံလအာ - သမ္တီကၠာရ။ လပံဝွံဗိုန် - ပဿိုန်ရာဇ။ စှ်တရဴသာ် - လမာ်သဗ္ဗ။ ကျာ်သှ်ကဵုရ - တွံပၠလဝ်ရောၚ်။ ။ ။


လိက်လ္ပံသၟိၚ်ပဿိုန် (၁၆) သာ် တုဲဆဝွံရ ။ ။ ။

(၁၇)။ လိက်ဗီုဂွံဗ္စာရဏာကဵု ခန္ဓဇကုမသုန် (ဗွဲအနိစ္စ-လက္ခဏ)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗု ဓံ သံ န - ပၠအက္ခရာ။ တိရတနံ - အဟံဝန္ဒာ။ သီုဂုဏ်ရတ်ပိ - မိမအာစာ။ လၚောဝ်တုဲဟေၚ် - ပြေၚ်စေတနာ။ အနိစ္စကၠာ - ဒုက္ခာဇာတိ။ အနတ္တကီု - ဟီုပ္ဍဲပါဠိ။ မှတ်သွိုန်ပမဝ် - သီုဍောၚ်ဓဝ်ပိ။ အနိစ္စစိ - ဍေံညိဟွံတန်။ ဟွံဗိိုန်သက်သက် - လေပ်ဗတက်ဗၠန်။ ဒှ်တုဲလီုပၠန် - တန်မွဲခဏ။ ခန္ဓမသုန် - ပုန်ဒဴကာယျ။ ညံၚ်မတ်ဗြဲကျာ - တူအာကာသ။ ဓဝ်သၚ်္ခါရ - အဇပမာ။ ညံၚ်ခမောံဗှ် - ဒှ်တုဲလီုအာ။ ညံၚ်ဇုက်လလဳ - ဖျဳလဝိၚ်အာ။ ညံၚ်နာဲယာန်ကွဳ - ရံသဳပြဘာ။ မြီမြီညှာညှာ - ကွဳဇရာထဝ်။ ဒိုဟ်ဗမော်စိုပ် - က္ဍိုပ်ယုက်ဂန္ဓဝ်။ သီုလျးလွဳမာန် - ယာန်ဗစဲကဝ်။ ဒ္ၚဳဒ္ၚဳဇက်တိုန် -ဟွံဂွံဇြိိုန်က္ဍဝ်။ နာဍဳပေၚ်ကၞာတ် - ပါတ်ဗျန်အခဝ်။ မှတ်ဒိုဟ်ပလိုတ် - ရဴမပၠိုတ်သဝ်။


ဨဝမေဝ - ဗုဒ္ဓတွံလဝ်။ ခန္ဓပိိုဲကီု - တုပ်ဗီုအၚဝ်။ က္တဵုဒှ်အာဒိ - ဂ္ညိဂ္ညာတ်ကျိုၚ်ကျဝ်။ ဂၠာဲသဳသန်လဝ် - ထဝ်သန်အိုဿီု။ ပ္ဍဲမစသိုၚ် - ဂလိုၚ်အာရီု။ သီုမဟွံဖဲ - ဒးလုပ်တဲယီု။ မဒးပြဵုလီု - ဗီုပဏာမ။ ပိုဲသတ်တြုံဗြဴ - တဴပ္ဍဲလောက။ ညံၚ်တၞံဗြာတ်ရောၚ် - ရဴဍောၚ်ပုပ္ဖ။ အာဒိခမောံ - ညေံညောံကၞာၚ်သၠ။ လံညိရာၚ်ဂြီု - မဒးလီုဇြ။ ညံၚ်ရဴသတ်ဆု - အနုဖလ။ ခတောဲၜတ်ၜတ် - ဝတ်ပဌမ။ လံညိကြံၚ်ဍုဟ် - ဣၚုဟ်ပြဟ်ရ။ ဒှ်တုဲလီုအာ - တီဟာခန္ဓ။ ဇကုပိုဲသၟတ် - သွတ်လောန်က္ဍၚ်ပြ။ ကဵုဒှ်ကီုရ - ၜိုန်ပထဝဳ။ ၜါလက်တုန်ပၠန် - ပန်လဟုတ်ပ္ညဳ။ တိသုန္ဓရဳ - ကြဳဇှ်မသ္တီု။ ဒွံပၟတ်ကဝ် - အသဝ်က္ဍၚ်က္ဍီု။ မဒးပြဵုလီု - ဗီုပြၚ်တွံနၚ်။ ဒစာံစှော်လ္ၚီ - ပန်လ္ၚီဍာ်ဂၚ်။ ဂှ်မဇြိုဟ်က္ဍၚ် - ဂၚ်သာဂရ။ ဒွံကဝ်ပၟတ် - ဇတ်မွဲခဏ။ သိန္နရာဇ - သန်တပ်ပြတန်။ ဒစာံစှော်လ္ၚီ - ကဵုပန်လ္ၚီပၠန်။ ၜိုန်မသၠုၚ်လောန် - ညောန်ပမတ်ကဝ်။ တူဖဍတ်ချာဲ - လာဲဒေါံလဖဝ်။ မဒးပြဵုလီု - ဘုံဗြီုသီုသွဝ်။ မဒးလီုအာ - ဟွံခြာသဍဝ်။ ပိုဲသတ်တြုံဗြဴ - တဴပ္ဍဲဇမောဝ်။ ညံၚ်စက်ဗဝ်မှဝ် - ဂေတ်ဂပဝ်အာ။


ချိုတ်ဒှ်ချိုတ်ဒှ် - ရိုဟ်စမှ်ဝါ။ ဒှ်တုဲလီုအာ - ဂၠိုၚ်ကဵုဝါရ။ လီုတုဲဒှ်ပၠန် - ဗွဲဨကန္တ။ ညံၚ်စက်ဒရာ - ဗီုပမာဏ။ ဓဝ်အနိစ္စ - ဗုဒ္ဓနာဲသာ။ မတွံလဝ်ဟေၚ် - ရောၚ်ဟွံသေၚ်ဟာ။ ဂလာန်ဝွံရ - သ္ပဥပစာ။ ရာညးမနွံ - ကုံဓဝ်ပညာ။ အနုလုံစိ - ပဋိလုံကၠာ။ ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါ - ပိုၚ်ခြာအိုတ်ညိ။ ခန္ဓပိုဲစိိ - ဟွံဗိုန်ညိရော။ ဟးခန္ဓအဲ - ဟွံမွဲအယော။ ဟွံထဳတိရော - အယောမတ်ဗြဲ။ ဟဳကၠုၚ်ဟဳအာ - တူကျာအမှဲ။ နူခဏံၚ်ဝဲ - ဗၠးမွဲတ္ၚဲရော။ ဟးအနိစ္စ - ပဉ္စခန္ဓော။ ဘဝဂၠိုၚ်ဩ - ဒုၚ်ပလောကံ။ ဒှ်တုဲလေပ်လီု - ဗီုသတ်ဆုဗြံ။ တိုၚ်ပရေၚ်ကံ - ခၞံအဲရရော။ ဟးခန္ဓဒၟိက် - ဍိက်ကိလေသော။ ဟွံထဳတိရော - လောဒေါဝ်ခဏံၚ်။ ချိုတ်ဒှ်ချိုတ်ဒှ် - ခါချပ်ဗှ်ရံၚ်။ ညးဂှ်မွဲဂံၚ် - ဂွံဟံၚ်ညိရော။ ပဉ္စခန္ဓ - နတ္တဘာဝေါ။ ဟွံမွဲအယော - ဂၠိုၚ်ဩလေပ်လီု။


ချိုတ်ဒှ်ချိုတ်ဒှ် - ဟွံဗှ်မွဲဂွီု။ ညးဂှ်မွဲရီု - ဟွံဂွံလီုရော။ ဟးခန္ဓဒၟိက် - တိက်ပ္ဍဲဂဗ္ဘော။ လမိဟ်ဂၠိုၚ်ဩ - အယောဂဝ်မိ။ ဆမဒးတန် - ပဋိိသန္ဓိ။ ဂွံဗၠးနူမိ - မွဲဝါညိရော။ ပဉ္စခန္ဓ - ရုပ္ပကာယော။ ဓဝ်အနိစ္စော - ဂၠိုၚ်ဩနိဒါန်။ ချိုတ်ဒှ်ချိုတ်ဒှ် - ဟီုတွံဟွံမာန်။ ဂွံစိုပ်သန္ထာန် - နိဗ္ဗာန်ညိရော။ ဟးခန္ဓအဲ - နဲသုရိယော။ ပါ်တိုန်တုဲရော - ဩမလေပ်ပၠိုတ်။ စမှ်စမှ် - ဒှ်ချိုတ်ဒှ်ချိုတ်။ မူဂွါံဂွံအိုတ် - နူဂစိုတ်ရော။ ညံၚ်ခမောံဗှ် - တွံအနိစ္စော။ ဟွံထဳတိရော - ဩတမံညး။ ဒှ်တုဲလီုအာ - ပိုၚ်ခြာဟွံဒး။ မူဂွါံဂွံဗၠး - စ္ဍးကၠေံညိရော ။ ။ ။

(၁၈)။ လိက်ဗီုဂွံဗ္စာရဏာကဵု ခန္ဓဇကုမသုန် (ဗွဲဒုက္ခ-လက္ခဏ)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒုက္ခဒုက္ခ - တော်ဆပိုၚ်ခြာ။ မနွံဒဒိုက် - သတ်ပ္ဍဲလိုက်ဗာ။ ဒဒိုက်ထပှ် - ဟီုတွံမွဲဝါ။ မွဲဂှ်ဇာတိ - မွဲသ္ၚိဇရာ။ မွဲဗျာဓိရ - မရဏကၠာ။ မၠေံဒးရေၚ်ကာန် - ဆာန်ဒးသာဲအာ။ ဂၞပ်သမိက်ဂွံ - ဟွံဂွံယောၚ်မှာ။ ဂွံဒဒိုက်ဟေၚ် - ထပှ်သေၚ်ဟာ။ ပၞောဝ်ဒဒိုက်ရ - ထပှ်ပြကာ။ ဒဒိုက်မွဲကၠာ - မဂးဇာတိ။ အိုတ်သတ်တအ်ပၠန် - လုပ်တန်ဂဝ်မိ။ ဂဇုန်မံၚ်တုဲ - တုပ်ကၞုဲဒမၠိိ။ ညံၚ်မဂံက်ဗြဲ - တူယဲဖိဖိ။ ဗကပ်မုက်အဵု - ဇုတ်ဂတဵုမိ။ ဒဒိုက်ဝွံကီု - သီုမကၠိုက်ကၠိ။ စဏတမိ - မိပအဟာ။ ယဵုလဝ်တူက္ဍိုပ် - ကြိုပ်သောသဏာ။ စဏတရေံ - အေံဂဇံသာ။ ဒစာံစှော်ရ - စမဂၞဴကၠာ။ မစတ်စတဴ - မုရဴပမာ။ ညံၚ်မဒွံနိၚ် - တဏိၚ်ဖြာဖြာ။ ဂမျိလောန်ဗၞတ် - ကၚ်ဇတ်ဖဳဒွါ။ ဗၞတ်မွဲလကာ - မိအာတုက်ဍာ်။ ခါမိဂါံကွာ် - ယာက်သွံတမ္ညဝ်။ ညံၚ်ဆုရေရဲ - တဴပ္ဍဲဇမောဝ်။ ဒဒိုက်မလောန် - ကောန်ပ္ဍဲဂၠံဂဝ်။ ခါမိဂဇံ - ဒွံဂၞဳဒကဝ်။ ညံၚ်ရဴကၠိက်ပၠန် - စန်ဂအိုက်လဝ်။ ကောန်ပ္ဍဲဂၠံဂဝ် - ဗဝဝ်ဒုက္ခ။ စၞကတၚ်ရိၚ် - ခါမိသွိၚ်စ။ ညံၚ်မဒတုံ - ကုမ္ဘိလောဟ။ ဂမ္တဴလောန်ဗၞတ် - ပမတ်စဴကျ။ စဏလမုဟ် - ဣၚုဟ်မိစ။


ညံၚ်ဒွံနရက် - ဂၠက်လောကန်တြ။ ညံၚ်ပကောတ်အဵု - ဒွံဂပဵုရ။ ဂျိၜိုတ်ဓဇောတ် - လောန်ဗၞတ်က္ဍၚ်ပြ။ ဒဒိုက်ဝွံသၟတ် - ဗၞတ်စှ်မာသ။ ဒးဒုၚ်တဴရ - လံလကာဖာ။ ကျာဂဝ်ဂတး - မာတ်ဒးအခါ။ က္ဍိုပ်ဇိုၚ်ဗတက် - မသက္ကုခြာ။ တရၚ်ခမၞောန် - ညောန်ကၠုၚ်သာသာ။ ပ္ဍဲမသဠး - နူဂဝ်ဂးမာ။ ညံၚ်စိိၚ်မၜေတ် - နူသာံမေတ်ကၠာ။ ညံၚ်တြုံမနွံ - ဇြဟတ်စုံပါ။ နူတၟံသမၠုၚ် - ရဴသောဝ်ဒုၚ်ဏာ။ ဒဒိုက်လောန်ဗၞတ် - ကၚ်ဇတ်ဖဳဒွါ။ ဝွံမဂးကၠာ - ဒဒိုက်ဇာတိ။ ဒဒိုက်ဇရာ - ပိုၚ်ခြာပၠန်ညိ။ ဗၠးနူဂဝ်မိ - အာဒိတုဲကၠာ။ ဇၞော်တိုန်ဖောၚ်ဖောၚ် - ညံၚ်ဍောၚ်စမ္ပါ။ ရုပ်သာ်အရံၚ် - ညံၚ်ညးသွဝ်ၜါ။ ဂ္ညိဂ္ညာတ်ကျိုၚ်လှာ - ဒၞာဲအာအာမာန်။ တရဴစှော်ပန် - ညန်ကၠုၚ်ကွေံကြာန်။


ထပှ်စှော်စိုပ် - ဟိၚ်ဟိုပ်ဇၟာပ်ထာန်။ မသာ်ညံၚ်ပ္ကဴသွာ - မတ်ဇာဖိုၚ်တာန်။ ၚေက်ချဳဂရိုက် - ဖျိုက်စိုတ်ဟွံမာန်။ လတေၚ်တွိၚ်ကြာန် - ကွာ်ဍာန်ဟွံဓဝ်။ စၞာံဇကုပ္ညုၚ် - ဒှ်တိုန်သၠုၚ်သဝ်။ ကတောဝ်ၜါဍိုၚ် - ဇိုၚ်တဲဂတဝ်။ ဍာ်ပါၚ်တိတ်ဇွောဝ် - ခမောဝ်ဖျဖျ။ ဂိဇိုၚ်ဂိတဲ - အဝဲဟိဏ္ဏ။ ပုၚ်ဍာ်အောန်ရှ် - ဟွံဗှ်စဏ။ ဂစုန်တဲၜါ - သ္ဂောံအာညိည။ ကာလဗျူထဴ - ညံၚ်ပ္ကဴနဇြ။ ခါညးညာတ်ဗိုန် - ဇအိုန်ဇရ။ ဒှ်အာရီုဇွ - ခန္ဓယုတ်မာ။ ဝွံဒဒိုက်ကွေံ - မဂးဇရာ။ ဖျေံဇဴဘဝၚ် - ဗှ်ဂၚ်ဗစာ။ ဒဒိိုက်ဝွံကၠာ - မဂးဗျာဓိ။ တလသၟဳသၟပ် - ချပ်ဗှ်အိုတ်ညိ။ တဴတူဇံၚ်ယဲ - သ္ကန်နဲကဠိ။ ဒဒိုက်ဗျာဓိ - ဂမျိက္ဍၚ်ပြ။ ဒစိတ်စှော်အဴ - တရဴရောဂ။ပြထက်ဇွဟ်ၚာန် - အဘိညာဏ်ရ။ မနက််တီကျာ - တိုန််အာလျလျ။ ဂြိုဟ်ဟနဳပၠန် - ပဏ္ဍုနာမ။ ဒူလာသဴရ - ယဲဂၠိုၚ်ပြကာ။ ယဲဂုဟ်ယဲမြန် - မာဂပဏ္ဍုကၠာ။ မာလုံလာနက် - ဂျိဖက်က္ဍၚ်အာ။


ဂယေန်ဂဗာဲ - လုံလာဲစံၚ်ဏှာ။ ယဲဗြိုအ်ယဲမာ - တီဟာခန္ဓ။ မသုန်သာ်ကီု - သီုယဲကုဌ။ ယဲၚာန်မလုန် - ဍုန်ပ္ဍဲကာယျ။ ဂမျိက္ဍၚ်ပြ - ခန္ဓမာလာ။ မုတ်တကြိကၞာတ် - မုတ်တဃာတ်ကၠာ။ ယဲဗၚ်ယဲဟိုအ် - ဂၠိုၚ်စွံပြကာ။ ယဲဂၠိုၚ်ကဵုသာ် - ဓါတ်ဍာ်စှ်ၜါ။ နူဓါတ်တိကၠာ - ဒှ်ၜါစှော်မွဲ။ နူကျာတရဴ - မစဴဒှ်ယဲ။ ဒစာံစှော်ဗော် - ကျာဇၞော်ပိုက်ထဲ။ ဇန်တံဒးဒုၚ် - သုၚ်ဂျိတဴယဲ။ ဇက်တိုန်ဗြံၚ်ဗြံၚ် - ကျာဂျိတံၚ်ဂြဲ။ ဓာတ်ပမတ်ပၠန် - ပန်မံၚ်မွဲရဲ။ တရးပ္တိတ်ဏာ - ဂွံၜါစှော်နဲ။ ဂမ္တဴဗြံၚ်ဗြံၚ် - စံၚ်ပၠေၚ်ဂြိုဟ်ပ္ဍဲ။ ဒစိတ်စှော်အဴ - တရဴသာ်ယဲ။ တမံညးအဲ - သတ်ပ္ဍဲသံသာ။ ညံၚ်ဂြိုပ်ဇၞော်အဴ - တရဴဟေမာ။ ဂိုၚ်လဝ်သၟာဲသၟ - ကမျဇရာ။ စိုပ်ဂွါံဂိမှန် - ညန်ဂွါံအခါ။ ကတဵုဒှ်ပၞတ် - ပမတ်ဖြာဖြာ။ ဂြိုပ်ဇၞော်တူဂြၚ် - အိုတ်လၚ်ဂတာ။ ဨဝမေဝ - အဇပမာ။ ပိုဲသတ်တြုံဗြဴ - တဴပ္ဍဲသံသာ။ ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်ပၠန် - ဓာတ်ပန်ပြကာ။ ဂုဏ်ဓာတ်တုန်ကၠာ - ဏာဗစိိုပ်ယဲ။ ဒးဒုၚ်ပၠိုတ်လျး - တမံညးအဲ။ နဂၠးပညာ - ဗ္စာရဏာမွဲ။ ကဵုက္ဍုဟ်ခန္ဓ - ဒုက္ခဂၠိိုၚ်နဲ။ ဝွံဒဒိုက်ယဲ - ဟီုပ္ဍဲဗျာဓိ။ ။ ။


မရဏကီု - ဟီုတွံပၠန်ညိ။ အိုတ်သတ်တြုံဗြဴ - တဴပ္ဍဲဘုံပိ။ ဒးလီဒဇိဝိ - ဂမျိလောန်တဲ။ ကာလမညန် - ဆိုက်အိုတ်သ္ကဲဒဲ။ တဴပ္ဍဲဇံၚ်ယဲ - တူယဲလ္ၚာပ်လ္ၚာ။ ဒှ်တဴလမောၚ် - ဓာတ်ပန်ယောၚ်ယာ။ သၠေဟ််ဒဝ်ပ္ဍဲသိုဟ် - ၜိုဟ်ကာယဒွါ။ မတ်သံက်လလဳ - ဟွံသ္ၚဳကၠုၚ်အာ။ ပဠက်ဗြိုဟ်ဗြိုဟ် - ဂြိုဟ်ပ္ဍဲစံၚ်ဏှာ။ ခဍောၚ််မတ်ၜါ - ဗွဲအာကာသ။ မလာ်သ္ၚဳတဴ - မတ်ရဴစက္က။ ဇတဝ််သမြပ် - ညံၚ်လွပ်ယက္ခ။ ညာတ်ကောန်သမ္ဘာ - တဝဳဝါရ။ မိက်ပၠန်ဂတး - တဟးစိတ္တ။ ဟီုပၠန်ဟွံမာန် - တူသၠာန်ကာယျ။ ဂၠံဟဒယ - ညံၚ်လ္ၚအဂ္ဂိ။ ရမတ်ဓဇန် - ဟွံတန်ဟိရိ။ မသုန်ကၠံဟေၚ် - လတေၚ်ယုတ္တိ။ ပိုတ်ဒကုတ်စိ - ဒမၠိဟေၚ်ရ။ ဒကုတ်ပဏာတ် - ဍဟာ်ဒယ။ မုဟ်ရာၚ်ပါၚ်ထောၚ် - လမောၚ်ဇိဝ။ ဓဝ်နာံတရဴ - ဒြေပ်ဒဴကာယျ။ ဒးဗက်စဴအာ - ကောံမာရဏ။ ဒြပ်ရတ်သန်ထဝ် - ဗဝဝ်ယဿ။ မွဲလ္ၚီမွဲကိုတ် - မဏိက်ဗိုတ်မြ။ ကောန်သမ္ဘာရ - ဟိုတ်နွံဇြဟာန်။ ဗတ်ဇိုန်ကဵုသဝ် - ကွေံသဝ်လွဳမာန်။ ဒြပ်ရတ်ပိုန်ဟာန် - လွဳမာန်သန်ထဝ်။ မွဲကိုတ်မွဲလက် - ဆက်ဟီုပါန်ဆဝ်။ ဗတ်ပါန်လၚောဝ် -ယီုဂိုၚ်လဝ်ဟာ။ ဍိက်သ္ကံပြေၚ်ဂၠဴ - ကောန်စဴသမ္ဘာ။ ဒြပ်ရတ်မပြဲ - မဏိက်ဗၠဲဒွါ။ ဒးထောံလသာ - ဗက်စဴအာယီု။ ဝွံခဝ်ဒုက္ခ - ပလဝ်နဲဗီု။ ပိုဇန်အိုဿီု - ပဟီုဏီရ။ တေံစက္ကဝဝ် - အံသဝ်က္ဍၚ်ပြ။ ပိုၚ်လုံတ္ကံပန် - ဇၞော်သန်တေဇ။ ရတ်ထပှ်သာ် - လမာ်ဘောဂ။ စိၚ်ရတ်ချေံရတ် - စိုပ််ပြမတ္တ။ ကလာၚ်သာတ်အာ - တူအာကာသ။ မွဲတ္ၚဲအာစံ - ကၠံယေက်ဟွံက။ ပရိဏာယ - တေဇပြထာ။ ကောန်စက္ကဝဝ် - ဗဝဝ်သေနာ။ အၚ်္ဂပၞာန်ပန် - ညးဟွံတန်ၜါ။ သတြုလ္ၚီကိုတ် - ဖေက်လကိုတ်အာ။


ဂဟပတိ - မဂညိသွာ။ သေဌဳသၟိၚ်ဓဝ် - စက္ကဝဝ်ကၠာ။ ထဝ်သန်ဗၠဲဒွါ - ခါသၟိၚ်သၟိက်ဂွံ။ မွဲလက်မွဲကိုတ် - ညံၚ်မၜိုတ်ထောံ။ မဏိက်ရတ်သွံ - ပ္တောံၜတ်မာန်ဟာ။ မဒှ်ဂကူ - တၞောဝ်ဝိပူလာ။ ထောံပ္တုံဒမၠိ - ဍာ်ကၠိဇြုၚ်အာ။ ညးတ္ကံသၟဝ်ကျာ - ခါဂးဗြဴရတ်။ ပယျာံဂိမှန် - ဂမ္တဴလောန်ဗၞတ်။ စိုပ်ဂၞကျာ်အဴ - ၜိုဟ်တဴပယျတ်။ ပယျာံဟေမန် - ညန်ကၠုၚ်ဒကတ်။ အနဂ္ဃဗြဴ - ဂဵုရဴပမတ်။ စက္ကဝဝ်ရတ် - လောန်ဗၞတ်ကြဳဇှ်။ ဍိုက်ကလာၚ်အာ - အရာစိုတ်ဒှ်။ သီုရတ်ထပှ် - ဒယှ်ပြာထာ။ ဂွံပတလ - စက္ကရာဇာ။ ဒးပယျာံကၠာ - နွံမွဲကာလ။ စက္ကဝဝ်ပၠန် - ညန်မရဏ။ တဴဇူဇံၚ်ယဲ - စံၚ်တူနဲလ္ၚ။ ၜိုန်ဗြဴရတ်သိုဟ် - ၜိုဟ်ဟွံမာန်ရ။ ဒကုတ်ပဏာက် - ဍာ်ဟဒယ။ မဏိက်ရတ်ရ - ဝိပူလပဝ်။ ထောံစံၚ်ကဵုဇြုၚ် - ဟွံလယုၚ်လဝ်။ စိၚ်ချေံနွံဗဝ် - ဂးဝဝ်ရတ်ကွဳ။ ကဵုဍိုက်ဒဴပ္ညဳ - ကွဳစက္ကရတ်။ ဂါံဍိုက်ဟွံမာန် - ၜိုန်ယာန်ပြာကတ်။ သၟိၚ်မာရဏ - ဟွံဂွံပဗၞတ်။ ဂဟပတိ - နွံဣဒ္ဓိရတ်။ သ္ဂေဟ်ပိုန်အဆတ် - ဗၞတ်သိန္နရာဇ်။ မဏိက်ဗိုတ်ဗၠဲ - ဗဂဲသေသာတ်။ ကဵုဗဝ်ဆက်ကွာဲ - ဗၠာဲယီုဟွံညာတ်။ သီုသဗသ္ပာတ် - နရာတ်ပူဆာ။ သီုကဵုဒဒိုက် - ပြိုက်ကာယျဒွါ။ သၟိၚ်ကၠံက္ဍိုၚ်မွဲ - ဗိုၚ်ရီုမာန်ဟာ။ ဒးလုပ်တဲယီု - ဒဵုယီုဂွံဏာ။ ဝွံဒဒိုက်မွဲ - ဘဲမရဏ။ ဝါမွဲနဲဟေၚ် - ပရေၚ်ဒုက္ခ။ စက္ခုတွံမတ် - လောန်ဗၞတ်က္ဍၚ်ပြ။


ညာတ်ကလော်ဂၞိၚ် - ခါညာတ်စိၚ်ကၠ။ ညာတ်ညးမချိုတ် - ဒှ်ဟိုတ်ပါပ။ ညာတ်ညးကုတ်ဒန် - စန်ဒက်ကမၠ။ မတ်ဒွံလလံၚ် - မံၚ်ဘဲဒုက္ခ။ မတ်ဒှ်ကဏအ် - ညံၚ်မကြအ်ရ။ ညးတက်မက်စေန် - ဂိကဝေန်ဂျ။ ခါယက်မကိတ် - ဍာ်တိတ်ဖျဖျ။ ရမတ်ဓဇူ - နူဂၠံစက္ခ။ ဝွံဒဒိုက်မတ် - စၟတ်ဨကန္တ။ ဒဒိုက်သောတ - ဟီုပၠန်မွဲတန်။ ဗရုကၠစိၚ် - မိၚ်ဗက်သိုဟ်က္ဍန်။ ဂစေံသဏဲ - မိၚ်ဖေက်ယဲညန်။ ညးချဴလက်ဒေါန် - မိၚ်ထညောန်ဂၠု။ ညာတ်ညးကၠေၚ်ဒက် - ၜုၚ်တက်ရုရု။ မိၚ်ဒးလကိုတ် - စိုတ်သဗဏု။ ယဲမွဲသာ်ဝွံ - ကဏုကတောဝ်။ ပါ်တုဲလအိတ် - ပတိုဟ်တိတ်ဇွောဝ်။ သ္ၚိသာဲလုပ်ကတောဝ် - ဗဝဝ်ဒုက္ခ။ သာ်ဝွံဒဒိုက် - ပရိုက်သောတ။ ဃာနတွံမုဟ် - တြုံဗြဴပ္ဍဲလိုက်။ အမြာဲသ္အုဲသ္အဟ် - ဒွံဒှ်ပရိုက်။ ဒွံနုဟ်ဒွံဍာ် - ဂၠိုၚ်သာ်ကၠုၚ်ပြိုက်။ ဒးချာံလဆောဝ် - ခမောဝ်ဗြိုက်ဗြိုက်။ မုဟ်ဒှ်ၜၚ်ဇြိုက် - ခအိုက်နာနာ။ တူယဲကၠၚ်ဟဳ - သညဳသညာ။ ဒှ်တုဲမုဟ်ပိုတ် - ဟိုတ်ဝေဒနာ။ ဝွံမဒှ်ကၠာ - ဒဒိုက်ဃာန။ ဒဒိုက်ဇိဝှ - စၞရိၚ်ကတၚ်။ ဒွံဍာ်ဂမ္တဴ - ဒှ်တဴဇွောဝ်လၚ်။ ဒှ်မာခရုက် - ဒုက္ခတွံနၚ်။ ပ္ဍဲယဲလတာ် - ဂၠိုၚ်သာ်ဂိက္ဍၚ်။ ဒွံဂပဵုတူ - ပ္ဍူညံၚ်အကၚ်။ သာ်ဝွံစၚ်ခြၚ် - ဗီုပြၚ်ဒဒိုက်။ ဝွံမွဲနဲကၠာ - ဒဒိုက်ကာယ။ ဒးဗြဲဒးတ္ၚဲ - တူယဲက္ဍၚ်ပြ။ ညးဒက်ညးစန် - ဒွံဘဲဒဏ္ဍ။ ဘဲဇြုံဘဲကၠ - ဒုက္ခသတ်တံ။ တိုန်ဆုဂွါန်တၞအ် - သတ်တံဒးချိုတ်။ ချပ်ဂြၚ်ကဵုအိုတ် - ဟိုတ်ကာယဒွါ။ ဒုက္ခဒုက္ခ - သ္ပဥပစာ။ ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါ - ပိုၚ်ခြာအိုတ်ညိိ။ စၚ်ခြၚ်ဒမၠိ - ညိပဝိုတ်ထောံ။


ဟးဇကုအဲ - နွံဘဲဂၠိုၚ်စွံ။ ဓဝ်ဇာတိသွံ - သ္ဇိုၚ်ဂွံဗၠးအာ။ ချိုတ်ဒှ်ချိုတ်ဒှ် - စမှ်ဂၠိုၚ်ဝါ။ ဘဲဝေဒနာ - ဂၠိုၚ်ဝါရောၚ်သွံ။ ခန္ဓမသုန် - မပုန်ဒဴထောံ။ ဇကုပိုဲသွံ - စွံလဝ်ဒှ်ဇွ။ လမိဟ်ဂၠိုၚ်သန် - ဒးတန်ဂဗ္ဘ။ ပဉ္စခန္ဓ - ဒုက္ခရောၚ်သွံ။ ပဉ္စခန္ဓ - ဒှ်ဇွဒးထောံ။ ဂၠိုၚ်ကဵုဝါသွံ - ဒးထောံလတ်ဇွ။ ဟဳဂပဝ်မံၚ် - ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဩဃ။ ပဉ္စခန္ဓ - ဒှ်ဇွရောၚ်သွံ။ ညံၚ်ရဴဍောၚ်ပ္ကဴ - ရာၚ်တဴရေၚ်ကၠောံ။ ဒွံဂမ္တဴသွံ - ဇြထောံမွဲဒွီု။ ခန္ဓပိုဲညး - သၟးပ္ကဴချီု။ မဒးဇြလီု - ဗျုအာကီုသွံ။ ဗျာဓိတွံယဲ - နွံဘဲဂၠိုၚ်စွံ။ ကမ္မကဵုသွံ - မဂွံအခေါၚ်။ ဒးဒုၚ်ဒဒိုက် - ပရိုက်ဂၠိုၚ်တောၚ်။ ဗှ်တိုန်စိုတ်ဍောၚ် - ဒုက္ခရောၚ်သွံ။ မရဏကီု - သၟိၚ်ယီုဟွံစွံ။ ဂၠိုၚ်ဘဝသွံ - ဟွံစွံလဝ်အဲ။ ဒးဗက်ကြဴယီု - သၟိိၚ််ယီုပ္ကီီုဘဲ။ မဒးအိုတ်ဒဲ - တူယဲရသွံ။ သီုဒဒိုက်ပန် - လန်ဂဟေၚ်ကၠောံ။ ဂၠိုၚ်ဘဝသွံ - ဟွံဂွံစွံညိ။ ပဉ္စခန္ဓ - ဒုက္ခဇာတိ။ ဒးလီုဇိဝိ - ဒမၠိရောၚ်သွံ။ ချိုတ်ဒှ်ချိုတ်ဒှ် - ပူမှ်ဂၠိုၚ်စွံ။ မရဏသွံ - လံဂွံနိဗ္ဗာန်။ အိုတ်သတ်ဘုံပိ - ညိဗၠးဟွံမာန်။ လံဂွံနိဗ္ဗာန် - လောန်လာန်သန်သွံ။ ဇာတိဇရာ - ဗျာဓိဂၠိုၚ်စွံ။ မရဏသွံ - ပန်စွံဒဒိုက်။ အိုတ်သတ်တြုံဗြဴ - နွံတဴပ္ဍဲလိုက်။ ဟွံဗၠးဒဒိုက်် - တူဂၠိုက်ရသွံ။ မၠေံဒးရေၚ်ကာန် - ဆာန်ဒးခြာထောံ။ ဂနပ်သၟိက်ဂွံ - ဟွံဂွံမွဲတန်။ ဝွံဒဒိုက်စိုတ် - အိိုတ်ပတူဇန်။ မဒးဒုၚ်ပၠန် - လီုစိုတ်သန်သွံ ။ ။ ။

(၁၉)။ လိက်ဗီုဂွံဗ္စာရဏာကဵု ခန္ဓဇကုမသုန် (ဗွဲအနတ္တ-လက္ခဏ)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အနတ္တဂှ် - ဟီုတွံပၠန်ညိ။ အိုတ်သတ်တြုံဗြဴ - တဴပ္ဍဲဘုံပိ။ ခန္ဓမသုန် - မဵုရုန်ဇာတိ။ ကြက်ဟွံမွဲညိ - ဗီုတၞံဝိကဝ်။ ဒွံကျာဗရာတ် - နဲတၞံဗြာတ်ထဝ်။ ဟွံမွဲရိုဟ်ကၞက် - ဒေါံလၜက်ဂၠဝ်။ ဟွံသေၚ်ဇကု - သာ်ဝွံတုဲခဝ်။ ညံၚ်ဓမၚ်ဍာ် - ဗပါ်တၞံထဝ်။ ညံၚ်တဟၚ်ဒြာဲ - ဂြေပ်တလာဲဗဝ်။ ညံၚ်နဲဖံထဝ် - ဗြုတမ္ညဝ်လောန်။ ညံၚ်အပ္ဍဲလ္ၚု - ဗီုဝွံလက်သန်။ ဟးအနတ္တ - ကာယလုလန်။ ဟွံသေၚ်သတ်တံ - ဇိဝိဟေၚ်ပၠန်။ ညံၚ်အာကာသ - မတ်သၞကရန်။ ညံၚ်ရုပ်ပယျောဝ် - ပ္ဍဲဒၚောဝ်သန်။ ဒှ်သမးပၠန် - ပဉ္စခန္ဓ။ ဟွံမွဲကုကြက် - သက္ကုဇိဝ။ ညံၚ်ဇုက်လလဳ - စဳဂၠံအာကာ။ ဟွံဒှ်ယုတ္တိ - ဂးနိသတ္တ။ ဝိပရိရ - နာမဓမ္မာ။ လေပ်ဗၠန်ဂတး - ညံၚ်သမးကျာ။ ဟွံဂွံအဝဵု - အလဵုသေၚ်ဟာ။ သော်က္ဍိုပ်ကေသာ - ကွေံဟာသၟိက်ဗု။ သၟိက်ကဵုဂျိုၚ်သ္ၚဟ် - သာ်ဂှ်ဒဵုဗု။ ဂှ်လေဝ်ဍေံဗု - သက္ကုအဝဵု။ ခဍောၚ်မတ်အဵု - ဒဵုဗျုသၟိက်ညာတ်။ ညံၚ်မတ်ကောန်ဒြာဲ - စရာဲဂ္ညိဂ္ညာတ်။ လံဇာဖိုၚ်တာန် - ကွာ်ဍာန်ဟွံညာတ်။ ဇရာပဝါတ် - အာတ်လွဵုဟီုပါန်။ လပသၚ်ကာ - ကွေံဟာညာတ်မာန်။ ကတောဝ်ပိုဲရ - သောတဝိညာဏ်။ ဟွံမိက်ကဵုဇြိုၚ် - အတိုၚ်ဂလာန်။ လံညိက္ဍိုၚ်အာ - က္တောဝ်ၜါမိၚ်ကြာန်။ ဗတ်ရဟီုပါန် - ဂလာန်အဝဵု။ ကွေံဇရာကဵု - အလဵုအသဳ။ ၚေက်ပိုဲဝွံအဵု - ဟွံမိက်ကဵုချဳ။ ဇရာကသဳ - ချဳအာလုံပါၚ်။ ဇြဟတ်သတ်စုံ - ညံၚ်မနွံသာၚ်။ ဗတ်ဟီုအိုတ်ပါၚ် - ပ္ဍဲသာၚ်ဇြဟတ်။


ဒွံဒဝ်ဇရာ - ဍိုန်အာအဆတ်။ ဟွံဂွံအလဵု - အဝဵုပြာကတ်။ ဝွံမဒှ်မှတ် - ဓဝ်အနတ္တ။ ဟွံမွဲကုကြက် - သက္ကုသာရ။ ဓဝ်အနတ္တ - တော်ဆပိုၚ်ခြာ။ လမိုန်ဂၠိုၚ်ဝါ - ဗ္စာရဏာညိိ။ ဟးအနတ္တ - ကာယျလုလန်။ မတုပ်ဗီုပၠန် - လက်သန်ဗြာတ်ထဝ်။ ဟွံမွဲကုကြက် - ဒေါံလဇက်ဂၠဝ်။ ချပ်ဂြၚ်တုဲဓဝ် - ဂၠိုၚ်လဝ်ဇွသန်။ ညံၚ်တဟၚ်ဂြာဲ - ပယျာဲဂြိုပ်ဝန်။ သာ်ဟွံသေၚ်ပၠန် - လက်သန်ပမာ။ ဟွံသေၚ််ဇကု - လၚုဖြာဖြာ။ ချပ်ဂြၚ်ဗစာ - ထသပါသန်။ ညံၚ်ဓမၚ်ဍာ် - ဗပါ်တၞံသန်။ နညာဏ်ပညာ - ခါချပ်မွဲတန်။ ဟွံသေၚ်ဇ္ကုပၠန် - အနုသန္ထာန်။ လံစိုပ်နိဗ္ဗာန် - အာန်တဏာန်သန်။ ညံၚ်တၞံကြိက်ထဝ် - ကၞာၚ်ကမဝ်ဗၠန််။ ဍေံဟွံတန်ကြန် - မအန်ကဵုကြက်။ လံညိဒးအုဲ - ဂၠုဲပမတ်ယက်။ ဟွံမွဲကုကြက် - ဂၠိုၚ်ဝိပက်သန်။ ညံၚ်ရဴဖံထဝ် - တမ္ညဝ်ဒိုဟ်ပန်။ အပ္ဍဲတေံပၠန် - လက်သန်ဟွံမွဲ။ မာတ်နွံဗရု - သက္ကုသလဲ။ ဗှ်တိုန်မွဲတဲ - ဂၠိုၚ်တဴယဲသန်။


ဟွံဂွံအလဵု - အဝဵုဇၟာပ်တန်။ သော်ဂွုရဴသန် - ကောန်မတ်ဗိိုဟ်အာ။ ၚေက်ပြဟ်အိိုတ်ကီု - က္တောဝ်ဍိုၚ်သီုၜါ။ ချပ်အာဗှ်အာ - ထသပါသန်။ ဟွံမိိက်ဗျုယဲ - ရိုဟ်တ္ၚဲဒုၚ်ဝန်။ ဟွံမိက်အိိုတ်သ္ကန် - ဇန်တံအိုဿီု။ ပ္ဍဲမစသိုၚ် - ဂလိုၚ်အာရီု။ ဒးခြာနူယီီု - လီုစိုတ်က္ဍၚ်သန်။ ဟွံမွဲကဵုကြက် - ဆက်တန်ကဵုတန်။ လဒေါဝ်သွာၚ်ပန် - ဇန်တံဟဳမံၚ်။ ဒေါဝ်ဝဲဩဃ - အဇခဏံၚ်။ ဗှ်တိုန်မွဲဂၠံၚ် - ဂၠိုၚ်စံၚ်တူသန်။ ဓဝ်အနတ္တ - ဟးရုပ္ပခန်။ မတုပ်လက်သန် - တန်တဟၚ်ဂြာဲ။ဟွံသေၚ်ဇကု - အနုဗိုၚ်လာဲ။ ချပ်ဗှ်ဂၠိိုက်ဂၠာဲ - ဂၠိုၚ်လုံလာဲသန်။ ဟးဇကုအဲ - ဒွံဘဲဓဝ်ပန်။ အနတ္တပၠန် - မအန်ကဵုကြက်။ ဟွံသေၚ်ကဵုဇ္ကု - သာ်ဝွံအဆက်။ ဘဝကြိက်ကြက် - ဆက်လံလသန်။ သတ်ပုထုဇန် - အန်အဝဵုကၠာ။ သာ်ဝွံဟေၚ်ရ - တလပညာ။ ဓဝ်အနတ္တ - နညာဏ်ပိုၚ်ခြာ။ အနိစ္စပ္ညဳ - ဟွံထဳတိကၠာ။ ဒုက္ခဒဒိုက် - သတ်ပ္ဍဲလိုက်ဗာ။ အနတ္တကီု - မူဗီုပမာ။ ဟွံမွဲကဵုကြက် - ဆက်တဴဂၠိုၚ်ဝါ။ ဝွံလက္ခဏ - ဓဝ်ပိပြကာ။ ချပ်ဂြၚ်ပိုၚ်ခြာ - နဂၠးညာဏ။ ပမဝ်ကသိုဏ် -လမိုန်ကာလ။ ဗတံတၚဲ - ဗၞတ်မွဲခဏ။ လပဝိဝိၚ် - ကဵုလှိၚ်စိတ္တ။ ဖျေံဘဝၚ်ဂ - လပဝိုတ်ညိ။


လိက်ဗီုဂွံဗစာရဏာကဵု ခန္ဓမသုန်ဗွဲလက္ခဏပိ တုဲဆဝွံရ ။ ။ ။

(၂၀)။ သၟာန်သှ်ကထိုန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကထဘိ အကိစ္ဆေန ဇဳဝတဳတိကထိနော။ ကထိိနော ဝိယာတိ ကထိနံ။ ။ ။ သ္ၚာကထိုန်မ္ဂးဂှ် မတုပ်တဴညံၚ်ရဴ တၞံဆုကဝ်လဗဗြိုက် မကၠုတ်တိုန် အလဵုဇကု ပ္ဍဲဂၠးတိသမ္မထိုက် မသ္အးဇ္ၚးဂှ်ရ ။ ။ ။


မွဲ နဲပၠန် ။ ။ကထဳယတေ သဳလာဃဳယတေ ပသံသိယတေ ဗုဒ္ဓါဒဳဟိတိဝါ ကထိနံ ။ ။ ။ မပ္တံကျာ်အရှန် ပစ္စေကဗုတ် တြုံသပ္ပရိုဟ်တံညးဂမၠိုၚ် ဟိုတ်မဂပ်ဝ်ထိုၚ်သးဂှ်ရ သ္ၚာကထိုန် မဂွံဒုၚ်ယၟုရောၚ် ။ ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒါန်သ္ၚာလလကထိုန်ဝွံ ဟွံတုပ်ကဵုဒါန် တၞဟ်တၞဟ်သ္အာၚ်တေံရ။ ပ္ဍဲကဵုပဝိုၚ်မွဲသၞာံဂှ် ဆဗၞတ်မွဲဝါဟေၚ် ကဵုဒါန်သ္ၚာကထိုန်ဂွံ။ ပ္ဍဲကဵု ၁၂ ဂိတုဂှ် နူကဵုဝှ်မွဲစွေက် ဒဵုကဵုစိုပ်ဂိတုကထိုန်ပေၚ် ဆပ္ဍဲပွိုၚ်တ္ၚဲတံဏံဝွံဟေၚ် ကဵုဒါန်သ္ၚာကထိုန်ဂွံ၊ လလးကထိုန်ဂွံရောၚ် ။ ။


(၁) ခမဳသၟာန်

ဘောန္တောဥပါသကာ။ ယွံဒကာ ဥပတြုံဗြဴတံညးဂမၠိုၚ် မတုဲကိုပ်ကၠာတေံ ရိုဟ်ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲဂှ် ဟွံတုပ်သၟဟ်ညံၚ်တ္ၚဲဏံဟေၚ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံမွဲတ္ၚဲ ဒကာတံညးဂမၠိုၚ် နမပ္တံဖေၚ်ဗု ယာတ်ဗု ဇဗၠုသတ် ဓုပ်ပၞာၚ်သ္ဍဴ ဗ္က ပ္ကဴသဴမြမောဝ်၊ ကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ဂဇံသဝ်အောပ်မာ၊ သီုကဵုသ္ပိိုၚ်ဂၠးသ္ၚာသွဝ်၊ ကၠုၚ်ပ္တန်လဝ်ဂတမုက်ဝွံဂှ်၊ ဗဒှ်ကၠုၚ်သီုဗဵုလဗ:ပြးဇး၊ အလုံအရှာံပိုဲသၚ်၊ လေၚ်ကောန်ခတဲစဴ၊ တြုံတြုံဗြဴဗြဴ မတုပ််တဴညံၚ်ရဴလအာတ်၊ ပိုဲသၚ်လံဆဵုလံညာတ်မံၚ်သွံ။ ပသာ်ဒကာတံ မစွံလဝ်စိုတ်၊ ဟိုတ်နူလောကဳဟာ၊ ဟိုတ်နူဓဝ်လောက္ကုတ္တဵုဟာ၊ ပၟိက်မွဲမွဲနွံပ္ဍဲပိုဲသၚ်ရ၊ ယဝ်သဒှ်၊ ဗွဲမပြဟ်သန်ဟေၚ်၊ ဟီုဂရၚ်ပ္တီတိုန်အိုတ်ညိရ၊ ယွံလေဝ်ဒကာ ဥပတြုံဗြဴတံ ။ ။


(၁) ဒကာသှ်

ဩကာသ ဩကာသ ဩကာသ။ ဘဒ္ဒန္တာသုန္ဒရမုက္ခာ။ ယွံတၠဳပိိုန်သၚ် မဒှ်ပၟၚ်ပၟဲ မၚ်မွဲသာသနာ မၞုံမုက္ခဝါထၟိက်မဆာဲ ပ္ဍဲကဵုအရာဒၞာဲကိစ္စ ဟိုတ်တၞဟ်တၞဟ်သ္အာၚ်ဂှ် ဟွံမွဲကီုရအဴ။ ပိုဲဍိက်ဒကာ ဥပးတြုံဗြဴတံညးဂမၠိုၚ် ပသ္ဇိုၚ်ကဵုတၠဳလပိုန်သၚ်ဂမၠိိုၚ်တုဲ၊ နကၞိပ်ပိုဲဍိက်သ္ပလဝ် ၝောံကိုတ်ရတ်၊ ခဍောၚ်မတ်ၜါညံၚ်ရဴဒ္ၚောဝ်ထဝ်မပြဲ၊ လပုဟ်တဲညံၚ်ရဴပၞာၚ်ထဝ်၊ ပ္ဍုန်လဝ်လ္တူဒလာၚ်ကၞေၚ်၊ ပြေၚ်ပသန္နသဒ္ဓါစေတနာ ပိတန်သၟဟ်သၟန်ညဳသာ ပပဓာန်ကဵုရတ်ပိပြကာတုဲကီု သီုကဵုမဍိုန်ဍောတ် လစောတ်လၟောဝ်၊ ပိုဲဍိက်လ္ၚောဝ်ဂဇံသဝ် အောပ်မာတံဇိုၚ် အ္စာမဟာထေရ်ရမွဲဇကု၊ အိုတ်ကေုာံတၠဳပိုန်သၚ်ဂမၠိုၚ်ရအဴ။ ပိုဲဍိက်ဒကာဥပးတြုံဗြဴတံညးဂမၠိိုၚ်၊ ရိုၚ်ရိုၚ်သ္အဳသ္အဳ သီုကဵုတွဳဝါရ၊ သတုံဇွိဂတကြဴ၊ ရပ်ကေတ်ဓုပ်ပၞာၚ်သ္ဍဴ ဗ္က ပ္ကဴသဴမြမောဝ် လ္ၚောဝ်ဇံသဝ်ဗွဲမ္ဒးရး၊ သီုကဵုသ္ပိုၚ်ဂၠးသ္ၚာသွဝ်၊ ကၠုၚ်ပ္တန်လဝ်ဂတမုက်ဝွံဂှ်၊ ဗဒှ်ကၠုၚ်သီုကဵုဗဵုလဗး ပြးဇးအလုံအရှာံသၚ် ဖလၚ်ကောန်ခတဲစဴ၊ တြုံတြုံဗြဴဗြဴ မတုပ်တဴညံၚ်ရဴလအာတ်ဂှ်၊ ဒှ်စၟတ်ကွေံရအဴ။


ဘန္တေ၊ ယွံလေဝ်တၠဳပိုန်။ ပိုဲဍိက်ဒကာ ဥပးတြုံဗြဴတံညးဂမၠိုၚ်၊ သၟိက်ဂွံဖျဴဏာဇကု ပ္ဍဲမြုနန်ထဝ်၊ သွဝ်ဗြီုနိဗ္ဗာန်၊ သၟိက်ဗလးဇကု နူဌာန်အပါယ်၊ သၟိက်ဂွံဖရာဲဏာဇကု နူဒဒိုက်သံသာ၊ ပိုဲဒကာတၠဒါန်တံညးဂဂမၠိုၚ် အတိုၚ်ဓမ္မတာလိုက် အစောံယိုက် အစောံဂၠေၚ် အစောံပရေၚ်သံသာ အာဂၠာဲနၚ်ဒြပ်ဗဂိုဟ် သၟိက်ဂွံကိုဟ်စုတ် ပ္ဍဲတဲတၠဳပိုန်သၚ်ဂမၠိုၚ် ဟွံဂွံကဵုကောန်သမ္ဘာကျိုၚ်ကျဝ်၊ သၟိက်ဂွံကဵုဒှ် ဓဝ်ကုသဵုဇၞော်မပြဲ၊ ဂွံဒှ်သလဲလၜေါက် သၞေဟ်သၚ်၊ ရေၚ်တၠုၚ််နၚ်သ္ၚာကထိုန် မစိုန်ဒှ်တဴ နိမိတ်ကွိုပ်သၟိက်ဂွံတိုပ်ဒေပ်လဝ် ပ္ဍဲတိပုညခေတ္တ သာသနာ၊ ပိုဲဍိက်တံ ဒကာဥပးတြုံဗြဴတံ ညးဂမၠိုၚ်၊ သၟိက်ဂွံဇိုန်ကဵုသော်က္ဍိုပ်၊ ပိုဲဍိိက်တံမကၠုၚ်စိုပ် ဌာန်အာဝါသဝွံရောၚ်အဴ ။ ။


(၂) ခမဳသၟာန်

ဘောန္တောဥပသကာ။ ယွံလေဝ်ဒကာတၠဒါန်၊ သ္ဍိုက်ဆာန်ဒါန၊ မၞုံကိစ္စပ္ဍဲဓမ္မဝတ်၊ မၞုံပဋိပတ်ဒးရးဍာံ၊ ပနာံမရိုၚ်ကဵုဓဝ်ကုသဵု၊ သၟိက််ဂွံကဵုဒါန်သ္ၚာလလးကထိုန် မစိုန်ဒှ်တဴဒါန်ဇၞော်၊ မဒှ်သလဲလၜေါက်သၞေဟ်သၚ်၊ သ္ကံဗ္ဒးကုသတ္တံ၊ ပ္ဍဲတ္ကံဇမ္ဗုဒိပ် သၟိက်ဂးက္ၜၚ်ထဝ်၊ ပ္ဍိုက်ဗပေၚ်ဗၞိိက်အရၚ်၊ သၠောၚ်ကၠောံအာဂၚ်၊ မတွံဂးမှာသၟိတ်သံသာ၊ သၟိက်ဂွံဖျဴဏာဇကု ပ္ဍဲသွဝ်ဗြီုနိဗ္ဗာန်။ ဒကာတၠဒါန်တံလဝ်စိုတ်တုဲ၊ ရေၚ်တၠုၚ်နၚ်သ္ၚာကထိုန် သၟိက်ဂွံဇိုန်ကဵု တၠဳပိုန်သၚ်ဂမၠိုၚ်ညိဂးတုဲ၊ ရုဲကၠေံမုက်သၚ် ကောန်ကျာ်သာကျဝၚ်၊ ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုနၚ်သ္ၚာကထိုန် မစိုန်ဒှ်တဴ ဒါန်ဇၞော်မပြဲဝွံမ္ဂး၊ ဟွံဒးရးဏီသွံလေဝ်ဒကာတံ၊ တေတေံညးမၞုံကဵုအာယုဝုဒ္ဓိ၊ သဳလဝုဒ္ဓိ၊ ဂုဏဝုဒ္ဓိ၊ ညးမပ္ကၚ််ရၚ်လဝ် ဂန္ထာဓုရ၊ ဝိပဿနာဓုရ၊ နွံတဴပ္ဍဲအာဝါသထာန်သ္အာၚ် တေံဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ်။ ကုညးတံတေံဂှ်၊ ပ္ၚောံအာဗျဳဗျာပ် ကဵုဒါန်ညိကၠာရ မူဒှ်ရော ဒကာဥပးတံ ။ ။


(၂) ဒကာသှ် သာဓု ဩကာသံ ယာစာမိ။ ဘန္တေ ယွံတၠဳလပိုန် မစိုန်ဒှ်တဴ သၞေဟ်သၚ် ပိုဲဍိက်ဒကာတံဂမၠိုၚ်။ ပိုဲဍိက်အာတ်အခေါၚ် ကုတၠဳလပိုန်သၚ်ဂမၠိုၚ် ဗွဲမ္ဒးရးရအဴ။ ဒဒှ်တၠဳပိုန် မဟီုတိုန်ဂလာန်မွဲ ပွမဗက်ကၠေံပိုဲဍိက် တၞဟ်နကဵုအာဇိုန်သ္ၚာလလးကထိုန် ပ္ဍဲအာဝါသ ဌာန်တၞဟ်သ္အာာၚ်တေံဂှ် ဒှ်ကွေံရအဴ။ ပိုဲဒကာတၠဒါန်ဂမၠိုၚ်ပၠန်တုန်လေဝ်၊ ဟဂွံရုဲကၠေံ မုက်သၚ်ကောန်ကျာ်သာကျဝၚ်ရအဴ။ ဘန္တေ၊ ယွံတၠဳပိုဉ်။ ပ္ဍဲအာဝါသဌာန်သ္အာၚ်တေံဂှ် ကုခမဳမဒှ်အာယုဝုဒ္ဓိ သဳလဝုဒ္ဓိ ဂုဏဝုဒ္ဓိ ညးပ္ကၚ်ရၚ်လဝ် ဂန္ထာဓုရ ဝိပဿနာဓုရတံဂှ် စိုတ်ဟဂွံတၞဟ် ဟဂွံဒစေၚ်ဒလိန် ဟဂွံဖျေၚ်ဗၠိန်ဓဝ်သဒ္ဓါစာဂ နကဵုပစ္စယ်ပန် ပိုဲဍိက်တံဂွံဆန် ၜန်ဗျဳဗျာပ်ဒၟံၚ် ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဌာန် ပိုဲဍိက်တံဝွံ ကဵုဒၟံၚ်ဒါန်ကီုရအဴ။


ပိုဲဍိက်ဥပးတြုံဗြဴတံဂမၠိုၚ် သှ်ပတဴလဝ် ဓဝ်သဒ္ဓါစာဂသၠ:ပွး သၟိက်ဂွံတိတ်ဗလးဇကု နူဒဒိုက်သံသာ သၟိက်ဂွံဖျဴဏာဇကု ပ္ဍဲမြုသွဝ်ဗြီုနိဗ္ဗာန် ဒါန်သ္ၚာလလးကထိုန် မစိုန်ဒှ်တဴဒါန်ဇၞော် ဂွံဒှ်သၞေဟ်သၚ် သၠဲလၜေါ်သ္ကံဗ္ဓး သၟိက်ဂးဒါနပါရမဳမပြဲပြဲ ညံၚ်နဲပူဂိုလ်သပ္ပရိုဟ် တၠပညာတမၠာတမၠာ ပိုဲဍိက်တံရာဒနာမိက်ကဵု သွဝ်ဗြီုနိဗ္ဗာန် မဒှ်ဌာန်တသိုက်မပြဲပြဲ ပ္ဍဲခေတ္တသာမယျကထိုန်လၟုဟ်ဝွံ တၞဟ်နသ္ၚေဝ်ဂၠာဲ ဒၞာဲမဒှ်ပဋိဂ္ဂဟကပုညခေတ္တ ဝိဝိစ္စေယမပြဲပြဲ ပိုဲဍိက်် သၟိက်ဂွံဇိုန်ကဵုသော်က္ဍိုပ် ပိုဲဍိက် သၞုဲပြာပ်ကၠုၚ်စိုပ် ပ္ဍဲအာဝါသ ဌာန်တၠဳပိုန်တံရောၚ်အဴ။


(၃) ခမဳသၟာန် သာဓူ၊ ဥပါသကာ။ ယွံဒကာ ဥပးတြုံဗြဴတံညးဂမၠိုၚ််၊ ပနာံမြိုၚ်ကဵုဓဝ်သဒ္ဓါစာဂ၊ ကမျကၠေံဓဝ်မစ္ဆေရ၊ ဟဂွံရန်ကဵုပိုန်လောကဳ၊ ဟဂွံဂၠာဲသ္ၚေဝ်ကဵု လဟုတ်ဒပ်ရတ်ထဝ်ဩန်၊ သၟိက်ဂွံဗပေၚ်လဝ်ပါရမဳညာဏ်၊ ရာဒနာမိက််ကဵု မဂ်ဖဵုနိဗ္ဗာန် ဌာန်ဒိပ်မပြဲပြဲတုဲ၊ ပ္ဍဲခေတ်သာမယျကထိုန်၊ သၟိက်ဂွံဇိုန်ဒါန်သ္ၚာ ကုတၠဳလပိုန်သၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ၊ ယိုက်ဂိုၚ်ကေတ်နၚ် ဝတ္ထုမဒါန် သၟိက်ဂွံတိုပ်ဒေပ်လဝ် ပ္ဍဲဌာန်သာသနာ ရိုၚ်ရိုၚ်သ္အဳသ္အဳ ညဳညဳသာသာ၊ သီုတွဳဝါရ၊ သတုံဇွိဂတကြဴ၊ သီုနာံမြိုၚ်ကောန်စဴ၊ ပေၚ်တဴပ္ဍဲအရှာံ ပိုဲသၚ်ဝွံဂှ်တုန်၊ ဒးရးသန်ဒၟံၚ်ရ။ ဆဂး ဒကာတံ ရန်ကဵုဂုဏ်ဂၞာတ် ညာတ်ကဵုပိုဲပသဝ် ဗိန္ဒောဟောရာ၊ အခိၚ်အခါ ခါဲဂအာၚ်သ္ၚိ တိကၠံ မံဂြံသၞေံသၞဴရဴဂဴဒကာ ညာတ်ကဵုလအာကၠောန်ဂဥုဲဇဗ နပွကုလဒူသက အနေသန ပွမွဲမွဲ နနဲဟွံညဳကဵုသိက္ခာပိုဒ်ပၠန်၊ ရန်ကေတ်ကဵုဂုဏ် အာမိဿသာ်ဂှ်၊ ဒကာတံဗဒှ်ကုသိုလ် ကၠုၚ်ကဵုဒါန်သ္ၚာလလးကထိုန်ဝွံ၊ သ္ဂးဟာ။ ယဝ်ရ ညာတ်ကဵုဒ္ဂေတ်လအာသာ်ဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ဂုဏ်ကဵုသာသနာ၊ ဍေံဟွံဒှ်လအာဓဝ်မဂ်ဖဵု ကုသဵု၊ ဟွံဒှ်စံၚ်ဗဂဵုလဝ်ပၞာၚ်တိုၚ်ထဝ် စာဂသၠ:ပွး၊ ဍေံဟွံဒးကဵု လၟေၚ်တဝှ်ပါၚ်ကျာ်တြဲ၊ ဒ္ဂေတ်မပြဲပြဲလေဝ်ဟွံဒှ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗွဲမပြဟ််ဟေၚ် ကလေၚ်စဴအာကၠာရ၊ ယွံဒကာဥပးတံညးဂမၠိုၚ် ။ ။ ။


(၃) ဒကာသှ် ဘန္တေ၊ သုန္ဓရမုက္ခာ။ ယွံတၠဳပိုန်မၞုံမုက္ခဝါထၟိက်မဆာဲ၊ နကၞိပ်အဲဍိက် သီုမဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ကတဉ္ဇလဳပဏာမ၊ သီုကဵုမရှ်ေသှ်ေရဴဂဴ၊ ပိုဲဍိက်လ္ၚောဝ်ပ္တီ တၠဂုဏ်ဇၞော်မွဲဇကု အိုတ် ကေုာံ တၠဳပိုန်သၚ််ဂမၠိုၚ်ရအဴ။ ဂိုၚ်နၚ်ဝတ္ထုဒါန်မပြဲပြဲ၊ တၞဟ်နပသၠဲ လၜေါ်ကဵုဓဝ်နိဗ္ဗာန် ပဗှဓာန်ကဵုစေတန်မပြဲ၊ ဟွံဗလဲကေတ်ဂုဏ်အနေသန၊ ပဗိန္ဒောဟောရာ စာသဝ်၊ ဟွံဂွံလဝ်စိုတ် ရုဲမုက္ခဝါ၊ မၞုံစေတနာကဵုဒတုဲမြမောဝ် အနာဂတ်ဂတ၊ သွက်ဂွံတိတ်ဗၠး နူကဵုဒဒိုက်သံသာရဝဋ္ဋပိ၊ ကၠိလောန်ကၠေံ ပိစှော်မွဲဘုံ၊ မၞုံစေတနာသာ်ဂှ်တုဲ၊ ပိုဲဍိက်ကေတ်နၚ် သ္ၚာလလးကထိုန်မပြဲ၊ ပ္ဍဲခေတ္တသာမယကထိုန် သၟိက််ဂွံဇိုန်ကဵု တၠဳပိုန်သၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ၊ ပိုဲဍိက်တံ မကၠုၚ်ကဵုဒါန်် လၟုဟ်ဝွံရောၚ််အဴ။ ။ ။


(၄) ခမဳသၟာန် ဘောန္တော ဥပါသကာ၊ ယွံဒကာတၠဒါန်၊ ဟီုဂၠာန်မဍိုန်ဍောတ် လစောတ်လၟောဝ် လယျောဝ်လၟာ် ပ္ဍဲဂုဏ်ကျာ်ဓဝ်သၚ်ကွေံ၊ ဒးကဵုဝတ်ဝေါဟာခမဳ၊ ညဳသာကဵုပါဠိပါၚ်ကျာ်တြဲ၊ ဂိုၚ်သဲနၚ် ဝတ္ထုဒါန်မဒှ်ပရိသုဒ္ဓ သ္အးဇၚး ဒးရးဒၟံၚ်ဗွဲမလောန်တုဲ၊ လုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲအရှာံပိုဲသၚ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပရိသုဒ္ဓ သ္အးဇၚးလောန် ဟွံသောန်ကၠိ နသရီုကိလေသရောၚ်။ ယြဴပူဂဵုမွဲ လုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲအရှာံပိုဲသၚ်တုဲ၊ ကၠိသ္ဍက်တဴ နကဵုလက်ကၠိုက် သရီုကိလေသမ္ဂး၊ နဓဝ်သဳလ မတုပ်တဴညံၚ်ရဴဍာ် သဟဿဇာထဝ် ဇၟောဝ်လ္ၚီီ မသ္အးဇၚးတဴ ဗွဲမလောန်ဂှ်။ မသဂွံဟုံဗၠိိုပ် မသ္အးဇၚးကၠေံ နူသန္ထာန်တုဲ ဂွံကဵုဒါန်မ္ဂး ညံၚ်ရဴယာတ်ကမၠိ မလပိုက် ကြဴကြာတ်ကၠေံ နကဵုဍာ်ဗံၚ်မဒးရး၊ ဂွုသ္အးဇၚးတုဲ သဂွံဖျောန်လံက်စုတ် ဍာ်ဂဥုဲမ္ဂး ရဴမၞုံကဵုလျးသာ်အရံၚ် ဒစၚ်ဗ္ၜၚ်တဴကီု၊ ညံၚ်ဗီုသာ်ဂှ်ရ။ ဒကာတၠဒါန်တံ သဂွံဟုံဗၠိုပ်သ္အးဇၚးကၠေံ နကဵုဓဝ်သဳလမပြဲပြဲတုဲ ကာလဂှ် ပတုဲဒါန် မၞုံကဵုဖဵုမပြဲရောၚ် ဥပးတြုံဗြဴတံ ။ ။ ။


(၄) ဒကာသှ် အာတ်သဳတုဲ သွက်ဂွံဒဂိုန်သဳ။ ဩကာသ၊ ဩကာသ၊ ဩကာသ၊ နကၞိပ်အဲဍိက် မစိုန်ဒှ်တဴ ဥတ္တမ အဝဲ မပြဲ၊ လ္ပုဟ်တဲစှ်သၟဟ်ရဴဍောၚ်ပ္ကဴ၊ သှ်ပတဴလဝ်စေတနာ မသ္ဇုၚ်လယုၚ် သ္ဍိုက်ပ္ဍဲရတ်ပိပြကာ၊ နဒွါပိ ပိုဲဍိိက်လ္ၚောဝ်ပ္တီ တၠဂုဏ်ဇၞော်မွဲဇကု အိုတ် ကေုာံ တၠဳလပိုန်သၚ်ဂမၠိုၚ်ရအဴ။ ပိုဲဍိက်ဒကာဥပးတြုံဗြဴဂမၠိုၚ် မၞုံတဴပ္ဍဲဃရဝါသ သ္ၚိကၟိန်တုဲ၊ မၞုံကဵုကသိဝါဏိဇ္ဇ၊ ကိစ္စဂဗုတ်ဂၠိိုၚ်လောန်၊ တ္ၜန်တ္ၜောဲတဴကဵု သၠိုက်သရီုကိလေသ မတွံဂး လောဘ ဒေါသ မောဟ အဝိဇ္ဇာ တဏှာ ဥပါဒါန်၊ ညံၚ်ယဲၚာန်မရပ် ညံၚ််မ္ဒးလွပ်ကလော််ဒမြိုဟ်ကီု၊ ကၠိသ္ဍက်တဴ နကဵုသရီုကိလေသ၊ နဓဝ်သဳလ မတုပ်တဴ ညံၚ်ရဴဍာ်သဟဿဇာထဝ် ဇၟောဝ်လ္ၚီ၊ မၞုံပ္ဍဲတဲတၠဳပိိုန်ဂှ် ကိုဟ်ဗရုဲစုတ် ပ္ဍဲပိုဲဒကာဂမၠိုၚ်တုဲ၊ ကာလဂှ် သဂွံသ္အးဇၚး ဂွံတိတ်ဗၠး နူသရီုလၟက်ကိလေသ။ ဩဝ်က္ညကဵုသဳလကုပိုဲဍိက်် ဒကာတၠဒါန်ဥပးတြုံဗြဴတံ ညးဂမၠိုၚ်ရလေဝ်အဴ ။ ။ ။


ဒဂိုန်ကေတ်သဳတုဲ၊ ရပ်ထ္ၜလဝ် သ္ၚာလလးကထိုန်ဂှ်တုဲ နပါဠိသာ်ဝွံ ပံက်ပါၚ်ညဳညဳသာသာ ဇိုန်ကဵုသ္ၚာလလးကထိုန် ကုသၚ်ရ။ ။ ။


(ပါဠိဗီုဇိုန်သ္ၚာ လလးကထိုန် ကုသၚ်)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မယမ္ဘန္တေသံသာရ ဝဋ္ဋဒုက္ခတော မောစ

နတ္ထာယ နိဗ္ဗာနဿ သစ္ဆိကရဏတ္ထာယ

ဣမံ (သပရိဝါရံ) ကထိနစဳဝရံ သံဃဿ

ဒေမ နိယာဒေမ ပဋိဂ္ဂဏှတု ဘန္တေသံဃော

အနုကမ္ပိမံ ဥပါဒါယ ဒဳဃရတ္တံ အမှာကံ

ဟိတာယ သုခါယစ ။ ။ ။


ဘန္တေ၊ ယွံတၠဳလပိုန် မစိုန်ဒှ်တဴ သၚ်ကောန်ကျာ်၊ မယံ၊ ၚ် ပိုဲဍိက်ဥပးတြုံဗ ညးဂမၠိုၚ်။ သံသာရဝဋ္ဋဒုက္ခတော၊ နူကဵုဒဒိုက်ပရိုက်ဘဲ သံသာရဝဋ်။ မောစနတ္ထာယ၊ တၞဟ်နဖဵု သၟိက်ဂွံတိတ်ဗၠးအာညိဂးတုဲ။ နိဗ္ဗာနဿ၊ န်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ထာန်မတိတ်ဗၠး နူကဵုဂြိုပ်တဏှာ။ သစ္ဆိကရဏတ္ထာယ၊ တၞဟ်န ဖဵုဂွံသ္ပဇၞောဝ်မတ်ဂှ်ဒှ်တုဲ။ သပရိဝါရံ၊ ဍေံမဒ္ဂေတ်တဴ မွဲဟာန်ကေုာံ တွဳဗွိုၚ် မတွံဂး ပရိက္ခာရာ သပိုၚ်သ္ၚာ။ ဣမံ ကထဳနစဳဝရံ၊ န်သ္ၚာလလးကထိုန်ဝွံ။ သံဃဿ၊ ကုတၠဳပိုန်သၚ်။ ဒေမ နိယာဒေမ၊ ပ္ဍံအပ်ပြာပ် ဇိုန်ဏှၚ်ကဵုအိုတ်ရအဴ။ ဘန္တေ၊ ယွံတၠဳပိုန်သၚ်။ သံဃော၊ ၚ် သၚ်။ အနုကမ္ပံ၊ န်ဓဝ်ဇြဟာန်ကၟိန်။ ဥပါဒါယ၊ က္တဵုဗဒှ်တုဲ။ ဝါ၊ ဗ္ဒာဲကေတ်တုဲ။ ဒဳဃာရတ္တံ၊ လုကဴဗ္တံတ္ၚဲ မဂၠိၚ်သ္ၚောဲ။ အမှာကံ၊ ကုပိုဲဍိက််ဒကာဥပးတြုံဗြဴတံညးဂမၠိုၚ်။ ဟိတာယစ၊ တၞဟ်နဒှ်ဒတုဲဖဵုမြမောဝ်ကီု။ သုခါယစ၊ တၞဟ်နတသိိုက် သွဝ်ဗြီုနိဗ္ဗာန်ကီု။ ဣမံကထဳနစဳဝရံ၊ န်သ္ၚာလလးကထိုန်ဝွံ။ ပဋိဂ္ဂဏှတု၊ ဩဝ်က္ညုၚ်ဗဂိန်ညိရအဴ ။ ။ ။


* ပြကိုဟ်ကျာ်ဩဳမန်

တုဲဆဝွံရ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။

(၂၁)။ ပတ္တနာနိဂိုမ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကြဳဇှ်ခၞံရ - ပြကိုဟ်ဝွံမာ။ ပညာဓိက - ပါရမဳကၠာ။ ကဵုဂွံဒှ်ကျာ် - ပြာ်သတ်လိုက်ဗာ။ ဝွံပတ္တနာ - ရာဒနာရ။ နာဂတ်ဂတ - ဒှ်ရသေၚ်ဟာ။ ကျာ်အရိယ - မေတ္တေယျကၠာ။ ကဵုဂွံဆဵုရ - ပကဵုယောၚ်ယာ။ ဇရေၚ်ကျာ်ဂှ် - ဗွဲပြဟ်ယာကြာ။ ပယျးဒိုဟ်သွံ - ကဵုကၠိဂွံမြာ။ ပါရမဳအဵု - ကဵုကြံၚ်ဍုဟ်အာ။ လံဂွံဒှ်မွဲ - ကျာ်တြဲဇၞးမာ။ ဗၞတ်မွဲလုကဴ - ဂ္ၚေၚ်တဴသံသာ။ ခါက္တဵုဒှ်ပြဲ - ပ္ဍဲဘုံမၞိဟ်ကၠာ။ ပကဵုဒှ်စုတ် - ဂကူယုတ်မာ။ ပကဵုဒးတီ - လနီဒုက္ခ။ ကဵုတိတ်ဗၠးအာ - ဟိန်ဗိန်ဇာတိ။ ဍိုၚ်ကၠဴနူဂဝ် - ဗဝဝ်ဒုက္ခိိ။ ပကဵုဒှ်ဗိုန် - လမိုန်ဒမၠိ။ နပုံခမၞုဲ - သာံဒုဲသာံပိ။ ပ္ဍဲဗြာန်တမ္ၚာ - မိစ္ဆာဒိဌိ။ ပကဵုဒးဒှ် - စၟဟ်ဘဝစိ။ အပါဲပန်ဗၠိုက်် - ပကဵုဆိုက်ညိ။ ဌာန်သုဂ္ဂတိ - ဒမၠိကဵုမြာ။ ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော်အဴ - စှ်တရဴမာ။ ကဵုက္တဵုဒှ်ညိ - ဇာတိပြဲဖာ်။ ဂကူသၟိၚ်ရ - ဓမ္မရာဇာ။ ဇၞော်ကဵုဣဒ္ဓိ - ဗွဲဝိသေသာ။ ရုပ်ကဵုဂေါဝ်ပ္ညဳ - ကျာ်ဩဳပြဲဖာ။ စလးစရာဲ - ညံၚ်နာဲသွဝ်ၜါ။ ပိုန်သီုဘိုက်ဘက် - ပေၚ်ဂၠက်သ္အဳဗ္ဂါ။ တဝဳဗဝိုၚ် - ကဵုဂၠိုၚ်ဟောဂြာ။ သတြုဝဲသၞ - ပကဵုမြိပါ။ ပကဵုဒးကောံ - ကရောံဗာလာ။ ကဵုဟုဲဟာဲပၠန် - တလပညာ။ ပညာကဵုမြဟ် - ဒယှ်ပြာထာ။ ဉာဏ်ကဝိသွံ - ကဵုဂွံမြက်စာ။ ရှ်ရမျာၚ်အဵု - ကဵုကြိုအ်ဍာတ်အာ။ ဇၟာပ်ညးမိၚ်သ္အး - ကဵုဒးသောတာ။ ဓဝ်ကျာ်တမၠာ - သုဘာသိတ။ ကဵုဟီုတွံမာန် - နိဒါန်ဓမ္မ။ ညးဂမၠိုၚ်မိၚ် - ကွိၚ်ပါၚ်သဒ္ဓ၊ ကဵုကၠၚ်ပၚ်မှိၚ် - လဟိၚ်စိတ္တ။ မွဲသာ်တုန်ကၠာ - ရာဒနာရ။ ဃောဂဟေၚ်မံၚ် - ပ္ဍဲသံသာရ။ ပါရမဳစှ် - သၟဟ်ပိစှော်ပၠ။ စရိုတ်ပိတုန် - မသုန်စာဂ။ ကဵုဍိုက်ပေၚ်ပြဟ် - တုဲဒှ်က္ဍၚ်ပြ။ တိုၚ်ပတ္တနာ - ရာဒနာရ။ ဒဒှ်ကျာ်မွဲ - ပြဲအတုလ။ ကဵုဒှ်ဍာံရ - ဨကန္တညိ ။ ။ ။


* ပုဒိအာ ။ ။ ။ ။ ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. ကေတုမတဳ၊ဘဒ္ဒန္တ။ ကျာ်သြဳမန်၊ပြကိုဟ်။