ဘိသ၊ဇာတ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဗောဓိသတ်ဒှ်ဣသိ

ဒၞဲါတွံ - ကျာ်တြဲသဗ္ဗညု မစိုန်ဒှ်တဴ ဃောမပဒတဴပ္ဍဲဘာဇေတဝန် ပဟိုတ်ကဵု ခမဳမွဲ ဟွံလဟိၚ်ပ္ဍဲသာသနာတုဲ တွံတဴအဘိသဇာတ်ဝွံရောၚ်။

ဝတ္ထုပစ္စုပ္ပန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲကုသဇာတ်တေံ ကြက်ဒှ်ဗွဲမပြာကတ်ရ၊ တၟေၚ်တုန် ကာလဂှ် ကျာ်တြဲသဗ္ဗညုသၟာန်ခမဳဂှ် ယွံခမဳ နာဲဟွံလဟိၚ် ပ္ဍဲသာသနာကွေံဟာ ယွံတၠဳပိုန်ကျာ်တြဲ မၞုံပိုန်မဇၞော် ဍာံရအဴ နကြိဂရၚ်ပ္တီနေဝ် ပဟိုတ်ကဵုမူဂှ်တုဲ ဟွံလဟိၚ်ဂှ်ရော၊ ရဴဝွံနကြိသၟာန်နေဝ် ပဟိုတ်ကဵု ကိလေသတုဲ ဟွံလဟိၚ်ရအဴ ရဴဝွံနကြိဂရၚ်ပ္တီနေဝ် သီုပခမဳပ္ဍဲသာသနာအဲကျာ် မဒှ်အရာမတိတ်ဗၠးနူဒဒိုက်ဝဋ်သံသာ မူဟိုတ်ပဟိုတ်ကဵု ကိလေသတုဲ ဟွံလဟိၚ်ဂှ်ရော တၠပညာတမၠာတေံဂမၠိုၚ် ကၠာကျာ်ဟွံဒှ်ဏီ သီုပခမဳဣသိပ္ဍဲသာသနာ သ္ပအာရီုဝတ္ထုကာမကိလေသတုဲ စၟတ်သညာမက္တဵုဒှ်ဂှ် သ္ပသွဴတုဲ ကေၚ်ပဒတဴတုဲရ ရဴဝွံသ္ဂးတုဲ ဇက်နၚ်ဇာတ်အတိက်ရ။

ဝတ္ထုအတိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲကာလအတိက်တေံ ဍုၚ်ဗာရာဏသီ သၟိၚ်ဗြဟ္မဒတ္တ နကြိပ္ကၚ်ရၚ်နေဝ် ဗောဓိသတ်ပိုယ် ဒှ်ကောန်ဂကူဗြာဟ္မဏ မဟာသာလာ သိုက်တဴဒ္စံါစှော်ကိုတ်ရ၊ ကုဗောဓိသတ်ဂှ် ခုတ်ယၟုမဟာကဉ္စနကုမာရ၊ ပ္ဍဲကာဗောဓိသတ် အာနဇိုၚ်မာန် သၠးကောန်တြုံမွဲပၠန်ရ။ ကုကောန်တြုံဂမၠိုၚ် ထပှ်က္တဵုဒှ်အိုတ်ရ၊ သၟဝ်ကောန်တြုံဂမၠိုၚ် အိုတ်သီု ကောန်ဗြဴသၟတ်မွဲက္တဵုဒှ်ရ၊ ကုကောန်ဗြဴသၟတ်ဂှ် ကဉ္စနဒေဝဳ ရဴဝွံခုတ်တဴယၟုအိုတ်ရ။

မဟာကဉ္စနကုမာရ၊ ပ္ဍဲကာလဗောဓိသတ် အာနဇိုၚ်မာန် သၠးကောန်တြုံမွဲပၠန်ရ၊ ကုကောန်တြုံဂှ် ဥပကဉ္စနကုမာ ရဴဝွံခုတ်တဴယၟုအိုတ်ရ၊ ရဴသာ်ဝွံ ဗွဲအတိုၚ်လၟေၚ် ကောန်တြုံဂမၠိုၚ် ထပှ်က္တဵုဒှ်အိုတ်ရ၊ သၟဝ်ကောန်တြုံဂမၠိုၚ်အိုတ်သီုကောန်ဗြဴသၟတ်မွဲက္တဵုဒှ်ရ၊ ကုကောန်ဗြဴသၟတ်ဂှ် ကဉ္စနဒေဝဳ ရဴဝွံခုတ်တဴယၟုအိုတ်ရ။

မဟာကဉ္စနကုမာ နကြိအာစိုပ်အဝယ်ဗၠာဲနေဝ် ကတ်ကွတ်အိုသီု နူဍုၚ်တက္ကသိုလ်တုဲ ကၠေၚ်စဴကၠုၚ်ရ၊ ကာလဂှ် မိမဂမၠိုၚ်မမိက်ဒွက်နကဵုဃရာဝါသ သ္ၚိကၟိန်ကုမဟာကဉ္စန ကုမာတုဲ ယွံကောန်သ္ဍိုက်သွက်ကောန်သ္ဍိုက် ကြက်ကေတ်နၚ်သၟတ်ဗြဴ မၞုံဂကူဇာတ်မတုပ်ကေုာံဇကုရ၊ ပ္တဴသ္ၚိကၟိန်ဂှ်ကဵုဒှ်ညိ၊ ရဴဝွံ ဟီုအိုတ်ရ၊ ယွံမိမတံညးဂမၠိုၚ် နပွမပ္တဴသ္ၚိကၟိန်ဂှ် အဲဟၟဲပၟိက်ရ၊ ဂလာန်ဂှ် ကဵုဒှ်ညိ၊ ရဴဝွံ ဟီုအိုတ်ရ။ ယွံမိမတံညးဂမၠိုၚ် နပွမပ္တဴသ္ၚိ ကၟိန်ဂှ်အဲဟွံပၟိက်ရ၊ ဂလာန်ဂှ် စၟတ်သန်ဘဝပိပြကာဂမၠိုၚ်ဝွံ ညံၚ်ရဴပၟတ်ဂဵုဍာဲဂြေၚ်ဒၟံၚ်ကီု ညံၚ်ရဴသ္ၚိစာတ်မၞုံကဵုပရိုက်ဘဲကီု မွဲဟာန် ကေုာံ ပွမကၠေၚ်ဒွက်ပူပါတ် ညံၚ်ရဴဒၞာဲတိ အိက်ထောံကီု ဒှ်တဴမဂပ်ဝ်က္ဍုဟ်မၠေံတုဲ ပြာကတ်တဴကုအဲအိုတ်ရ။ အဲဂှ် အယာံမာတ်တိတ်လ္ပံညာတ်ကီုလေဝ် ဒ္ဂေတ်မေထုန်ဂှ် ဟွံကေၚ်လ္ပံမွဲလှေ်ရ။ ကောန်ဂမၠိုၚ်မသ္အာၚ်နူအဲ နွံတဴကုမိမဂမၠိုၚ်အိုတ်ရ။ ကုကောန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဘိက်တဴနပွမပ္တဴသ္ၚိကၟိန်အိုတ်ညိ။ ရဴဝွံဟီုတုဲ ၜိုန်ရဒုၚ်ဂုဏ်ဂၠိုၚ်ၚ်ကဵုဝါကီုလေဝ် ဟွံဂွံအိုတ်ရ၊ ဗလးဏာမိဿဟာဲဂမၠိုၚ်တုဲ မိဿဟာဲ ဂမၠိုၚ်ၜိုန်ရဒုၚ်ဂုဏ်ကီုလေဝ် ဟွံမွဲပၟိက်ဟေၚ်ရ။

ကာလဂှ် မိဿဟာဲဂမၠိုၚ် သၟာန်မဟာကဉ္စနကုမာ ယွံရဲ တၠအဲမူရဴဟိုတ်မွဲ ရာဒၞာဒၟံၚ်တုဲ တၞဟ်နဒုၚ်စသိုၚ် ကာမဂုဏ်ဟၟဲပၟိက်ဂှ်ရော၊ ရဴဝွံသၟာန်အိုတ်ရ၊ မဟာကဉ္စန ကုမာဂှ် ဟီုလဴစကုမိဿဟာဲဂမၠိုၚ် ဒဒှ်မမိက်တိတ်ဂြိုပ်တုဲ ယွံရဲမၞုံဒဒိုက်တသိုက်မတုပ်ခိုဟ်သန်ကွေံရ၊ ဂလာန်ဗောဓိသတ်ဂမၠိုၚ်ဟီုဟေၚ် ဟီုရ၊ မိၚ်ဂလာန်ဂှ်တုဲ မိမဂမၠိုၚ်တုန် ကောန်သၟေဟ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဘိက်ပါမပ္တဴသ္ၚိကၟိန်အိုတ်ရ၊ ကောန်ဂမၠိုၚ်ဂှ်ကီုလေဝ် ဟွံမွဲပၟိက်အိုတ်ရ။ ကဉ္စနဒေဝဳကီုလေဝ် ဟွံမွဲပၟိက်ဟေၚ်ရောၚ်၊ ပ္ဍဲသွက်ကြဴမိမဂမၠိုၚ် ချိုတ်အာအိုတ်တုဲ တၠပညာမဟာကဉ္စန သွကိစ္စမဂပ်ဝ် သ္ပကုမိမဂမၠိုၚ်တုဲ ဒြပ်ဂမၠိုၚ်ဒ္စံါစှေ်ကိုတ်ဂှ် ကဵုဒါန်ဇၞော် ကုညးကမၠၚ်လ္အာတ်ညးဒိုဂ္ဂတ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဒေံညးတြုံတြဴဂမၠိုၚ်ကီု ဒေံဗြဴကဉ္စနဒေဝဳကီု ဍိက်ဗြဴမွဲကီု ဍိက်တြံမွဲကီု ပွံၚ်မိဿဟာဲမွဲကီု ဂိုၚ်ကေတ်တုဲ နမတိတ်ဂြိုပ်မပြဲလုပ်အာဂြိုဟ်ဟေမဝန်ရ၊ ညးဂမၠိုၚ်စှ်မွဲဂှ် ပ္ဍဲဌာန်ဂြိုပ်ဟေမဝန် နိဿဲကဵုအၚ်လှာဒကှ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲသွက်တိမဂပ်ဝ် လဟိၚ်စိုတ် သိုၚ်ခၞံဘာပဏ္ဍာသ ပခမဳဣသိအိုတ်တုဲ ယၚ်ဒဒှ်မၞုံစၞအာဟာရ မပ္တံသစ္ဆုဂြိုပ် ရိုဟ်ဆုဂြိုပ်ဂှ်ဒှ်တုဲ ယိုပ်ယာပ်တဴအိုတ်ရ။

ဣသိဂမၠိုၚ်ဂှ် နကြိအာဂြိုပ်အိုတ်နေဝ် အာမွဲစွံအိုတ်ရ၊ ယြဴပ္ဍဲဒၞာဲမွဲ ဣသိမွဲ ညာတ်သတ်ဆုတၞးဆုရ။ ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ် ကော်ဣသိဂမၠိုၚ်တုဲ သီုမဟီုတွံတဴ မပ္တံပွမမိၚ် ပွမညာတ် ရုဲစှ်စှ်ပလှ်တဴအိုတ်ရ၊ ညံၚ်ရဴဒၞာဲဂကောံညးကွာန်ဂမၠိုၚ် ကၠောန်ကမၠောန်ကီုဒှ်တဴရ၊ ကာလဂှ် ဣသိမာကဉ္စန မဒှ်အ္စာဂှ်ချပ် ပိုယ်ညးဂမၠိုၚ် သၠးကၠေံဒြပ်ဒ္စံါစှော်ကိုတ်တုဲ သီုမပဒတဴခမဳဣသိအိုတ် ဗွဲအစောံမလုလန် သီုမအာတဴတၞဟ်နဂၠာဲစသစ္ဆုဇၞော်သၟတ်ဟွံကြိုက်၊ ပတွဵုနူတ္ၚဲဝွံတုဲ အဲဟေၚ် ကြက်ရေၚ်တၠုၚ်သစ္ဆုဇၞော်သၟတ်ရ၊ ရဴဝွံချပ်ရ၊ ချပ်တုဲ ဣသိကဉ္စနဂှ် ကာလစိုပ်ဘာ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲကဵုဣသိဂမၠိုၚ် ကောံဓရီုတုဲ ဟီုလဴစပရူဂှ်တုဲ မၞးတံညးဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဘာဝွံဟေၚ် သီုမကၠောန်တဴဓရ်ခမဳ သြဝ်မံၚ်အိုတ်ညိ၊ အဲကြက်ရၚ်တၠုၚ်နေၚ် သစ္ဆုဇၞော်သၟတ်ရ၊ ရဴဝွံဟီုရ။ ကာလဂှ်ညးဂမၠိုၚ် မပ္တံဣသိဒေံဥပကဉ္စန ယွံအ္စာပိုယ်ညးဂမၠိုၚ် နိဿဲကဵုအ္စာတုဲ ပခမဳအိုတ်ရ၊ အ္စာတံမံၚ်ပ္ဍဲဘာတုဲ ကၠောန်ဓရ်ခမဳအိုတ်ညိ၊ ဒေံဗြဴသၟတ်ပိုယ်လေဝ် ပ္ဍဲဘာဟေၚ် ကဵုမံၚ်ညိ၊ ဍိက်ဗြဴဂှ်ကီုလေဝ် ကဵုမံၚ်ကရောံဒေံဗြဴသၟတ်ဂှ်ညိ၊ ပိုယ်ညးဒ္စံါဂမၠိုၚ် နကဵုအလန် ကြက်ရေၚ်တၠုၚ်နေၚ် သစ္ဆုဇၞော်သၟတ်ရ၊ အ္စာတံညးဂမၠိုၚ် ကဵုတိတ်ဗၠးနူအလန်အိုတ်ညိအဴ ရဴဝွံဟီုတုဲ ဂိုၚ်ကေတ်ဒုၚ်အဝန်အိုတ်ရ။

ပတွဵူနူတ္ၚဲဂှ်တုဲ ပၞောဝ်ညးဒ္စံါဂမၠိုၚ်ဂှ်ကီုလေဝ် ညးမွဲမွဲ နကဵုအလန် ရၚ်တၠုၚ်နေၚ်သစ္ဆုဇၞော်သၟတ်တုဲ သၟေဟ်ဣသိဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဘာဇကုဇကုဟေၚ် မံၚ်တဴအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဟွံမွဲမ္ဂး တၞဟ်နဒှ်မွဲစွံ ဟွံကၠိဂွံအိုတ်ရ။ ကၞာထးမွဲနွံ မၞိဟ်စိုပ်အလန်ဂမၠိုၚ် ရၚ်တၠုၚ်နေဝ် သစ္ဆုဇၞော်သၟတ်တုဲ လ္တူတၟံလးပ္ဍဲကၞာထးဂှ် ဂအုံစှ်မွဲဂအုံတုဲ နစၟတ်ခၞေၚ်တၟံကဵုတုဲ ဂိုၚ်ကေတ်သွက်ဇကုတုဲ အာဒၞာဲဇကုတုဲ စတုဲ မံၚ်တဴအိုတ်ရ၊ ဣသိသၟေဟ်ဂမၠိုၚ် နစၟတ်ရမျာၚ်ခၞေၚ်တၟံတိတ်ကၠုၚ်အိုတ်တုဲ ဟွံသ္ပလုလန်တုဲ အာကေတ်ဗွဲမရှေ်သှ်ေရဴဂဴတုဲ ဗွဲမဂိုၚ်ကေတ်စၞ စိုပ်ဇကု အာဒၞာဲတုဲ စတုဲ ကၠောန်ဓရ်ခမဳအိုတ်ရ၊ ဣသိဂမၠိုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲသွက်ကြဴ ရၚ်တၠုၚ်နၚ်လွာလကိုန်တုဲ သီုမစတဴအိုတ် ယၚ်မၞုံကဵုဒ္ဂေတ်အနုဘဴမဇၞော်ဂှ်ဒှ်တုဲ ယၚ်မဒ္ဂေတ်တဴဗွဲမသ္ကာတ်မြဟ်ဂှ်ဒှ်တုဲ ယၚ်မဍိုက်ပေၚ်တဴ ကေုာံ ဣန်ရဳမပြဲဂှ်ဒှ်တုဲ သီုမကၠောန်တဴ ကသိုဏ်ပရိကံ ပဒတဴအိုတ်ရ။

ကာလဂှ် ဟိုတ်နူအနုဘဴသဳလဣသိဂမၠိုၚ်ဂှ် သၞာသၟိၚ်အိန်ချဳဇတဝ်အိုတ်ရ၊ သၟိၚ်အိန် နကြိဗ္စာရဏာနေဝ် တီပရူဂှ်တုဲ ဣသိဂမၠိုၚ်ဝွံ ပၠောပ်စိုတ်ကဵုကာမဂုဏ်ကီုဟာ ဟွံပၠောပ်စိုတ်အိုတ်ဟာ ရဴဝွံ စိုန်သ္ပတဴသၠေဟ်ပၟာဟေၚ်ရောၚ်၊ ကာလဂှ် သၟိန်အိန်ချပ် ကြက်စမ်ၜတ်ရံၚ်ဣသိဂမၠိုၚ်ဝွံရ၊ ရဴဝွံချပ်တုဲ နအနုဘဴဇကု ဂအုံဗောဓိသတ် ဣသိမဟာကဉ္စနကဵုကၠေံဗ္ဒန်အာ လုကဴပိတ္ၚဲရ၊ ဗောဓိသတ်ပ္ဍဲတ္ၚဲကိုပ်ကၠာ ဟွံညာတ်ဂအုံဇကု ဍေံဝိုတ်စအာဂအုံသဒှ်ရ၊ ရဴဝွံချပ်ရ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲမရနုက်ကဵုၜါ ဒုသ်နွံကုအဲသဒှ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဂအုံအဲညံၚ်ရဴ ဟွံစွံရောၚ်သွံ ရဴဝွံချပ်ရ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲမရနုက်ကဵုပိ မူဟိုတ်ဟွံစွံဂအုံသွက်အဲဂှ်ရော ယဝ်အဲဒုဟ်နွံမ္ဂး ကြက်ကဵုဣသိဂမၠိုၚ်အေၚ်ဒုၚ်ရ၊ ရဴဝွံချပ်တုဲ ပ္ဍဲကာလသဝ်တ္ၚဲ ကဵုစၟတ် ခၞေၚ်တၟံရ။

အလုံဣသိဂမၠိုၚ်အိုတ်သီု ကောံဓရီုတုဲ ညးဂှ်ကဵုစၟတ်ခၞေၚ်တၟံဂှ်ရော ရဴဝွံဟီုအိုတ်ရ။ ယွံမၞးတံ အဲရကဵု ရဴဝွံနကြိဟီုနေဝ် ယွံအ္စာ မူဟိုတ်ကဵုရော ရဴဝွံဟီုတုဲ သီုမလ္ၚောဝ် တန်တဴဒၟံၚ်အိုတ်ရ၊ ပၞောဝ်ဣသိဂမၠိုၚ်ဂှ် ဣသိမွဲက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ယွံအ္စာအဲရၚ်တၠုၚ်ရ၊ ရဴဝွံလ္ၚောဝ်တုဲ တန်ဒၟံၚ်ရ၊ တၠအဲနကြိသ္ပဂအုံနေဝ် ဂအုံအဲသ္ပကီုဟာ ရဴဝွံသၟာန်ရ။ ယွံအ္စာသ္ပရ၊ အဲသ္ပလဝ် ဂအုံဇၞော်ရ။ ရဴဝွံဟီုရ နူတနေံတေံ ညးဂှ်ရေၚ်တၠုၚ်ရော ရဴဝွံနကြိသၟာန်နေဝ် အဲရေၚ်တၠုၚ်ရ။ ရဴဝွံ ဣသိမွဲက္တဵုတုဲ သီုမလ္ၚောဝ်တၚ်ဒၟံၚ်ရ။ နကြိသ္ပဂအုံနေဝ် ဂအုံသွက်အဲ ဂွံသတိကီုဟာ ရဴဝွံသၟာန်ရ။ အဲကၠောန်လဝ် ကုအ္စာဂအုံဇၞော်ရ၊ ရဴဝွံဟီုရ။ ယွံမၞးတံ အဲဟွံဂွံဂအုံသွက်အဲ ပိတ္ၚဲတုဲအာရ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲကိုပ်ကၠာ ဟွံညာတ်ဂအုံသွက်အဲတုဲ မၞိဟ်သ္ပဂအုံ ဝိုတ်အာအဲသဒှ်ရ။ ရဴဝွံအဲချပ်ဒးရ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲမရနုက်ကဵုၜါ ဒုဟ်မၞိဟ်ကဵုမွဲမွဲနွံကုအဲသဒှ်ရ၊ ရဴဝွံအဲချပ်ဒးရ။ တ္ၚဲဏံတုန် ယဝ်အဲဒုဟ်နွံမ္ဂး ကြက်ကဵုအေၚ်ဒုၚ်ရ။ ရဴဝွံချပ်တုဲ နစၟတ်ရမျာၚ်ခၞေၚ်တၟံ ကဵုမၞးတံကောံဓရီုရ။ လွာလကိုန်ဂမၠိုၚ်ဝွံ ပိုယ်ကၠောန်တဴဂအုံဂမၠိုၚ်အိုတ်ရ။ ရဴဝွံမၞးတံ ဟီုအိုတ်ရ။ အဲတုန် ဟွံဂွံ၊ ပၞောဝ်ဂကောံဣသိဂမၠိုၚ်ဝွံ တၞဟ်နတီဣသိဂမၠိုၚ်ဝွံ တၞဟ်နတီဣသိကၠတ်စဂှ်ကြိုက်ရ၊ မၞိဟ်သၠးကၠေံကာမတုဲ ပခမဳအယာံမာတ် လွာ်လကိုန်ကီု ဒးကၠတ်စဂှ် ဟွံဗဗွဲထေက်ကြိုက်ရ၊ ရဴဝွံဟီုတုဲ ဣသိဂမၠိုၚ်ဂှ် မိၚ်ဂလာန်ဗောဓိသတ်တုဲ သြသ္ပမာန်ကွေံရသွံ ရဴဝွံ အလုံဣသိဂမၠိုၚ်အိုတ်သီု အာစိုပ်လကိုတ်စိုတ်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကရပ်ဘာဣသိဂှ် ဒေဝတဴရုက္ခဇဵု မက္တဵုဒှ် ပ္ဍဲတၞံဆု သ္ကိုပ်ဂြိုပ်စှေ်ကၠုၚ်နူတၞံဆုတုဲ မံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇရေၚ်ဣသိဂမၠိုၚ်ဂှ်ရ၊ စိၚ်မွဲဒးပ္ဍဵုပ္ဍိုက်တုဲ တၞဟ်နအေၚ်ဒုၚ်ဒဒိုက်ဂှ် ဟွံသၟဟ်အစောံတုဲ ဗပိုတ်ကၠေံဒွက်ဒြေပ်လုပ်ကၠုၚ်ဂြိုပ်ဂှ် လ္ၚောဝ်ဒၟံၚ်ဂကောံဣသိဂမၠိုၚ် လၟိုန်ကာလရ။ စိၚ်ဂှ်ကီုလေဝ် ကၠုၚ်တုဲ တန်တဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲဌာန်မဗဗွဲရ၊ ကၞုဲညးမကဵုလှေ်နကဵုဇြုံမွဲ ဗၠးတိတ်နူတဲသၟာလၟာဲတုဲ ဒြေပ်လုပ်အာ ဂြိုပ်မံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဘာဂှ်ရ၊ ကၞုဲဂှ်ကီုလေဝ် လ္ၚောဝ်ဂကောံဣသိဂမၠိုၚ်ဂှ်တုဲ မံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒၞာဲမဗဗွဲရ၊ သၟိၚ်အိန်တုန် - ကြက်စမ်ၜတ်ရံၚ်ဂကောံဣသိဂှ်ရ၊ နဇကုဟွံပြာကတ် တန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇရေၚ်ဣသိဂမၠိုၚ်ဂှ်ရ၊ ပ္ဍဲခဏဂှ် ဣသိဥပကဉ္စန မဒှ်ဒေံဗောဓိသတ် ဓလိုက်က္တဵုနူဒၞာဲတုဲ သီုမလ္ၚောဝ်တဴ ဗောဓိသတ်ကောဇၞော် သ္ပရှေ်သှေ်ရဴဂဴ ကုဣသိမသၟေဟ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ယွံအ္စာအဲဟွံစၟတ်ညးသ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ တၞဟ်နသ္အးဇ္ၚးဇကုဇကုဂွံဟာ ရဴဝွံသၟာန်ရ၊ သ္အးဇ္ၚးဂွံရ ရဴဝွံနကြိဟီုနေဝ် ဣသိဥပကဉ္စနဂှ် ဒတဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂကောံဣသိဂမၠိုၚ်တုဲ အဲဂှ်ယဝ်စဒးလွာဒကိုန် ဂအုံအ္စာမ္ဂး သ္ဘဴမြဴသာ်ဝွံ သြဝ်ကဵုဒှ်ညိ ရဴဝွံ သမိက်သပသွဴတုဲ သ္ဂးတိုန်ဂါထာကိုပ်ကၠာဝွံရ။

၇၈။ အဿံဂဝံရဇတံ ဇာတရူပံ၊

ဘရိယဉ္စ သောဣဓ လဘတံ မနာမံ။

ပုတ္တေဟိ ဒါရေဟိ သမၚ်္ဂဳ ဟောတု၊

ဘိသာနိ တေဗြာဟ္မဏ ယောအဟာသိ။

၇၈။ ဗြာဟ္မဏ၊ ယွံဗမၞး။ ယော၊ ယြဴၚ်ညးမွဲ။ တေ၊ ဒဒက်တဴတၠအဲ။ ဘိသာနိ၊ န်လွာလကိုန်ဂမၠိုၚ်။ အဟာသိ၊ စိုန်ကၠတ်ကေတ်ရ။ သော၊ ၚ်ညးဂှ်။ အဿံ၊ န်ချေံကီု။ ဂဝံ၊ န်ဂၠဴကီု။ ရဇတံ၊ န်သြန်ကီု။ ဇာတရူပံ၊ န်ထဝ်ကီု။ မနာပံ၊ ဍေံမဂပ်ဝ်သ္ဍိုက်မၠိုက်။ ဘရိယဉ္စ၊ န်သမ္ဘာကီု။ ဣဓ၊ ပ္ဍဲဒၞာဲဂြိုပ်ဝွံ။ လဘတံ - လဘတု- သြဝ်ကဵုကၠိဂွံညိ။ ပုတ္တေဟိ၊ ကေုာံ ကောန်ဂမၠိုၚ်ကီု။ ဒါရေဟိစ၊ ကေုာံ သမ္ဘာဂမၠိုၚ်ကီု။ သမၚ်္ဂဳ၊ ၚ်မဍိုက်ပေၚ်။ ဟောတု၊ သြဝ်ကဵုဂွံဒှ်ညိ။ မိၚ်ဂလာန်တုဲ ဂကောံဣသိဂှ် ယွံတြဣသိ လ္ပဟီုရ။ တၠအဲသ္ပသွဴသ္ဇိုၚ်ဝန်ဇြိုၚ်လောန်ရ၊ ရဴဝွံကၟာတ်ကၠေံက္တောဝ်ဂမၠိုၚ်အိုတ်ရ၊ ဗောဓိသတ်ကီုလေဝ် ဟီုကုဣသိဥပကဉ္စနဂှ် ရဴဝွံဟီုရ၊ ဣသိဥပကဉ္စနဂှ် ဒုၚ်သွဲဗွဲကိုပ်ကၠာတုဲ နကြိမံၚ်တဴနေဝ် ဒေံမရနုက်ကဵုၜါ ဓလိုက်က္တဵုဗွဲမပြဟ်တုဲ သီုမလ္ၚောဝ်ဗောဓိသတ် ဗွဲမပသစာသၟိက်သ္အးဇ္ၚးဇကုဇကု သ္ဂးတိုန်ဂါထာ မရနုက်ကဵုၜါဝွံရ။

၇၉။ မာလဉ္စသောကာသိကစန္ဒနဉ္စ၊

ဓာရေတုပုတ္တဿ ဗဟူဘဝန္တု။

ကာမေသုတိဗ္ဗံ ကုရုတံအပေက္ခံ၊

ဘိသာနိတေဗြာဟ္မဏယော အဟောသိ။

ဗြာဟ္မဏ၊ ယွံဗဗၞးအ္စာ။ ယော၊ ယြဴၚ်ညးမွဲ၊ တေ၊ ဒဒက်တဴတၠအဲ။ ဘိသာနိ၊ န်လွာလကိုန်ဂမၠိုၚ်။ အဟာသိ၊ စိုန်ကၠတ်ကေတ်ရ။ သော၊ ၚ်ညးဂှ်။ မာလဉ္စ၊ န်ပ္ကဴကီု။ ကာသိက စန္ဒနဉ္စ၊ န်ကြက်စၠန်မက္တဵုဒှ်ပ္ဍဲကာသိရးကီု။ ဓာရေတု၊ သြဝ်ကဵုရေၚ်တၠုၚ်ပ္ကၚ်ရၚ်ညိ၊ ပုတ္တဿ၊ ဒဒက်တဴကောန်ဂမၠိုၚ်၊ ဗဟူ၊ ၚ်မဇၞော်မောဝ်ဂၠိုၚ်တဴအိုတ်။ ဘဝန္တု၊ သြဝ်ကဵုဒှ် အိုတ်ညိ။ ကာမေသု၊ ပ္ဍဲကာမဂမၠိုၚ်။ တိဗ္ဗံ၊ ဗွဲမသ္ကာတ်မြဟ်၊ အပေက္ခံ၊ န်ပွမပၟဲတဴ၊ ကုရုတံ-ကရောတု၊ သြဝ်ကဵုဂွံသ္ပညိ။ ရဴသာ်ဝွံ ဣသိဒေံဂှ် ဟီုသွဲတုဲ နကြိမံၚ်တဴနေဝ် ညးသၟေဟ်ဂမၠိုၚ်ကီုလေဝ် ဗွဲမဗဗွဲကုပၟိက်ဇကု သၟိက်ဟီုသွဴသ္ဂးတိုန်ဂါထာဂမၠိုၚ်ဝွံရ။

၈၀။ ပဟူတဓညောကသိမာယသဿဳ၊

ပုတ္တေဂိဟီဓနိမာသဗ္ဗကာမေ။

ဝယံအပဿံ ဃရမာဝသတု၊

ဘိသာနိတေဗြာဟ္မဏ ယောအဟာသိ။

၈၁။ သောခတ္တိယော ဟောတုပသယှကာရဳ၊

ရာဇဘိရာဇာ ဗလဝါယသဿဳ။

သစာတုရန္တံ မဟိမာဝသတု၊

ဘိသာနိတေဗြာဟ္မဏ ယောအဟာသိ။

၈၂။ သောဗြာဟ္မဏောဟောတု အဝဳတရာဂေါ၊

မုဟုတ္တနက္ခတ္တ ပထေသု ယုတ္တော။

ပူဇေတုနံ ရဋ္ဌပတီ ယသဿဳ၊

ဘိသာနိတေဗြာဟ္မဏ ယောအဟာသိ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]