မဇ္ဇျိမသဳလ၊ခဏ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

၁၁။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ သီုမကၠောန်သ္ပတဴ ပွမပလီုပလာ် ဂကောံမဗဳဇ ဂကောံတၞံဆုချောဲ မဖှ်သာ်ဝွံ ပဒတဴအိုတ်ရ၊ ဂကောံဗဳဇဂါမ် ဘူတဂါမ်ဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊ ဗဳဇရိုဟ် ဗဳဇလၟဳတၞံ ဗဳဇတၚ် ဗဳဇတၞုၚ်ကၟဝ် ဗဳဇမဟေၚ် မရနုက်ကဵုမသုန်တအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမပလီုပလာ် ဂကောံမဗဳဇ ဂကောံတၞံဆုချောဲ မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၁၂။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲ မကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ သီုမသ္ပတဴ ပွမတိုပ်ဒေပ်တုဲ ပြဘိုဂ် မဖှ်သာ်ဝွံ ပဒတဴအိုတ်ရ။ သ္ပပွမတိုပ်ဒေပ်လဝ်တုဲ ပြဘိုဂ်ဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊ ပွမတိုပ်ဒေပ်ပုၚ် ပွမတိုပ်ဒေပ်ဍာ်ယာမ ပွမတိုပ်ဒေပ်ယာတ်ဗွိုက်လတက် ပွမတိုပ်ဒေပ်ယာန် ပွမတိုပ်ဒေပ် ဒၞဲါဒၟံၚ်သတိက် ပွမတိုပ်ဒေပ်မြမောဝ် ကြက်စၠန် ပွမတိုပ်ဒေပ်စၞသုၚ်စောဲ (မွဲသအာၚ်တအ်) ရောၚ်။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမတိုပ်ဒေပ်တုဲ သ္ပပြဘိုဂ် မဖှ်သာ်ဝွံရ။ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၁၃။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ သီုမသ္ပတဴ ပွမဗဵု(ပေဲါ) မဒှ်ဒစုက်ဇလ (သာသနာ) မဖှ်သာ်ဝွံ ပဒတဴအိုတ်ရ၊ ပွမဗဵုရံၚ် (ပေဲါ) ဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊ ပွမလှ်ေ ပွမဒယှ်ေ ပွမတိၚ်ကွိၚ်ကွိုက် ပေဲါသဘၚ်လှ်ေ ပွမဟီုသ္ဂး မပ္တံတဝ်စၞေဟ်ပၞာန် ပေဲါတက်ခ္ဍာပ်ခ္ဍေဝ် (ရမျာၚ်တက်တဲ) ပေဲါတက် မပ္တံကဵုမံၚ်ဆာၚ် ပေဲါတက် ဖမ်မန်ဒိုၚ် ပေဲါထ္ၜးရုပ်ကသူ ပေဲါဝေၚ်ပသဲကလောံ ပေဲါပတဴပတိုန်ဒုန်တုဲလှ်ေ ပေဲါကြဴကြာတ်ဇုတ် ပေဲါဗဒိစိၚ် ပေဲါဗဒိချေံ ပေဲါဗဒိပြေၚ် ပေဲါဗဒိဂၠဴ ပေဲါဗဒိဗ္ၜေံ ပေဲါဗဒိသဵု ပေဲါဗဇဵုစာၚ် ပေဲါဗဇဵုဂစေမ်အဃိုတ် ပေဲါတက်တဴလေံဒဏ် ပေဲါတက်လက်ပၠုဲ ပေဲါတက်လက်ဗန် ပေဲါဗတိုၚ်ပၞာန် ပေဲါရိုဟ်လၟိဟ်စၟဳစၟတ်ပၞာန် ပေဲါပြေၚ်ပၞာန် ပေဲါဂကောံပၞာန်စိၚ်ပၞာန်ချေံတအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပေဲါကၠေံ နူပွမဗဵုသ္ၚဳ (ပေဲါ) သဘၚ် မဒှ်ဒစုက်ဇလ (သာသနာ) မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၁၄။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ သီုမသ္ပဒတဴ ပွမဝေၚ်လံၚ်ပး မဒှ်ဟိုတ်ပွမဟိုတ်မာဲ မဖှ်သာ်ဝွံ ပဒတဴအိုတ်ရ၊ ပွမဝေၚ်လံၚ်ဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊ ပွမဝေၚ်ကၠဒ္စာံခန်၊ ပွမဝေၚ်ကၠစှ်ခန်၊ ပွမဝေၚ်ကၠပ္ဍဲအာကသ၊ ကၠောန်သရက်ပ္ဍဲတိတုဲပွမဝေၚ်၊ ပွမဝေၚ်ပေါဟ်မခတ် ဖျေံမပးပ္ဍဲလတူခတဵုပးတုဲ ပွမဝေၚ်၊ ပွမဝေၚ်တက်တၚ်ဏာၚ် ပွမဝေၚ်နကဵုဇြေဟ်ဒုန်ကရေက် ပွမဝေၚ်မခနေအ်၊ ပွမဝေၚ်ဗဂိုဟ်ပေဝ်၊ ပွမဝေၚ်နကဵုဇြေဟ်ဒုန်ကရေက် ပွမဝေၚ်မခနေအ်၊ ပွမဝေၚ်ဗဂိုဟ်ပေဝ်၊ ပွမဝေၚ်နကဵုထဲသၟတ်၊ ပွမဝေၚ်နကဵုကွဳသၟတ်၊ ပွမဝေၚ်နကဵုတ္ၚသၟတ်၊ ပွမဝေၚ်ပၞုက်အက္ခရ်၊ ပွမဝေၚ်တီကေတ်ကသပ်စိုတ်၊ သ္ပမပ္တံကဵု ညံၚ်ကၠက်ညံၚ်ခ္ဍဴညံၚ်ကုန်တုဲ ပွမဝေၚ်တအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဝေၚ်လံၚ်ပး မဒှ်ဟိုတ် ပွမဟိုတ်မာဲ မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၁၅။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ သီုမသ္ပတဴ ပွမရပ်စပ်သုၚ်စောဲ သၞာသၠုၚ်သၞာပြဲ မဖှ်သာ်ဝွံဂှ် ပဒတဴအိုတ်ရ။ သၞာသၠုၚ်သၞာပြဲမ္ဂးဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊ ဇံၚ်မၞုံကဵုဇိုၚ်မဂၠိၚ် နူဗၞတ်ဗ္ၜတ် ဒ္စာံလပုဟ်တဲကျာ် ပၞၚ်မၞုံကဵုရုပ်သတ်ဒမြိုဟ်ပ္ဍဲဇိုၚ် ခေါဇဴဇၞော် မၞုံကဵုတသော်မဂၠိုၚ် လတူနူပန်လပုဟ်၊ သၞာတသော်သတ် မစိစောန်လဝ် ရုပ်သတ်ဒမြိုဟ်၊ သၞာတသော်သတ်သာ်ဗု၊ သၞာလး မဂပ်ဝ်ခၞံကၠောန်လဝ် နကဵုတသော်သတ် မၞုံကဵုဍောၚ်ပ္ကဴမစောန်ပြံက်တဴ၊ သၞာလးမပြိုက်လဝ်ချဵု၊ သၞာလးတသော်သတ် မၞုံကဵုရုပ်တၟေၚ်တၟဟ်၊ သၞာလးတသော်သတ် မၞုံကဵုတသာဲၜါလပါ်၊ သၞာလးတသော်သတ်မၞုံကဵုတသာဲမွဲလပါ်၊ သၞာလးမတုပ်လဝ် နကဵုတောဝ်သုတ် မဇိၚ်ကၞတ်လဝ် နတောဝ်ထဝ်၊ သၞာလးတသော်သတ်မဇၞော် ဗြဴသၟာလှ်ေစှ်တြဴ ဒတူတုဲလှ်ေရုမ်ဂပ်၊ သၞာလးစးစိၚ်၊ သၞာလးစးချေံ၊ သၞာလးကွဳ၊ သၞာလးမဇိၚ်လဝ် နကဵုစၞာံဗြန် ၜါပိထပ် မသၟဟ်ကေုာံဗၞတ်ဇံၚ်၊ သၞာလးမပြဲ မကၠောန်လဝ် နကဵုစၞာံဒြာဲစၟဝ်၊ သၞာမၞုံကဵုဂၞဳက္ဍိုပ် ဂၞဳဇိုၚ်ၜါလပါ် မဒှ်မွဲဟာန်ကေုာံ သၠဖ္ဍာန်ဗကေတ်တအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူသၞာမသၠုၚ် သၞာမပြဲရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၁၆။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ သီုမသ္ပတဴ ပွမကျိုၚ်ကျဝ်ဗြံက်ဗြ ပွမလံက်ဗဗိုဟ် ဂစေအ်စၠန် မဖှ်သာ်ဝွံ ပဒတဴအိုတ်ရ၊ ပွမကျိုၚ်ကျဝ်ဗြံက်ဗြ ပွမလံက်ဗဗိုဟ် ဂစေအ်စၠန်မ္ဂးဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော ပွမလံက်လေတ် နကဵုခၞိက်ကြကောတ်စၠန် ပွမချိုတ်ပတ် နကဵုကၠေၚ်၊ ပွမဟုံဍာ် နကဵုဍာ်စၠန် ပွမတက်သ္ပညံၚ်သပါတဲဂွံဇၞော် ပွမကျောဝ်ရံၚ်ဒေါဝ် ပွမသရက်ယန်မတ် ပွမဝေက်စရှ် ပ္ကဴသြဴ၊ ပွမလံက်ဗဗိုဟ်ဂစေအ်စၠန်၊ ပွမဖ္ဍုက်ဖ္ဍေက်သာ်စၞာံဖျုန်၊ ပွမလံက်ဗဗိုဟ် ကြကောတ်မုခ်၊ ပွမလံက်လေဝ်မုက္ခဝါ၊ ပွမသြံက်လကံက်တဲ (စုတ်လကံက်တဲ) ပွမထကတ်ဒွက်သော်၊ ပွမပကၚ်ရၚ်လေံဂတေက်၊ ပွမကၟာဲဍေၚ်ဂဥုဲ၊ ပွမပကၚ်ရၚ်သၞာ်၊ ပွမပ္ကၚ်ရၚ်လဝ် က္ဍိုၚ်မစိစောန်၊ ပွမလိုန်ဒၞပ် မစိစောန်၊ ပွမသၠိုက်လဝ်ဗြကၞေၚ်၊ ပွမပ္ကၚ်ရၚ်လဝ် မၞိက်အထောဋ်ၝောံကိုဋ် ပွမပ္ကၚ်ရၚ်လဝ် ပၞိက်တသော်သတ်၊ ပွမဗိုက်လဝ် ယာတ်ဗုဂမၠိုၚ် မၞုံကဵုတသာဲမဂၠိုၚ်တအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမကျိုၚ်ကျဝ်ဗြံက်ဗြ ပွမလံက်ဗဗိုဟ်ဂစေအ်စၠန် မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၁၇။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ သီုမဟီုသ္ဂးတဴ ဂလာန်မဒစဵုဒစးကဵုမဂ်ဖိုလ် မဖှ်သာ်ဝွံ ပဒတဴအိုတ်ရ၊ ဂလာန်မဒစဵုဒစးကဵု မဂ်ဖိုလ်ဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊ ဂလာန်မစပ်ကဵုသၟိၚ် ဂလာန်မစပ်ကဵုကမၠတ် ဂလာန်မစပ်ကဵုအမာတ်ဇၞော် ဂလာန်မစပ်ကဵုဒပ်ဗၞာန် ဂလာန်မစပ်ကဵုဘဲဖေက်ဂၟံက် ဂလာန်မစပ်ကဵုတဝ်စၞေဟ်ပၞာန် ဂလာန်မစပ်ကဵုစၞစ ဂလာန်မစပ်ကဵုစၞသုၚ် ဂလာန်မစပ်ကဵုယာတ်ဗွိုက်လတက် ဂလာန်မစပ်ကဵုဒၞဲါသတိက် ဂလာန်မစပ်ကဵုပ္ကဴသြဴ ဂလာန်မစပ်ကဵုမြမောဝ် ဂလာန်မစပ်ကဵုကလောဒညာတ် ဂလာန်မစပ်ကဵုယာန် ဂလာန်မစပ်ကဵုကွာန် ဂလာန်မစပ်ကဵုနိဂီု ဂလာန်မစပ်ကဵုဍုၚ် ဂလာန်မစပ်ကဵုဇနပိုဒ် (ရး) ဂလာန်မစပ်ကဵုမၞိဟ်ဗြဴ ဂလာန်မစပ်ကဵုမၞိဟ်တြုံ ဂလာန်မစပ်ကဵုသရာဲသဂံၚ် ဂလာန်မစပ်ကဵုဂၠံၚ် ဂလာန်မစပ်ကဵုသၞေဟ်ဍာ် ဂလာန်မစပ်ကဵုညးစုတိကလိလောန်အာတုဲ ဂလာန်တၟေၚ်တၟဟ်တၞဟ်တၞဟ်သာ် ဂလာန်မစပ်ကဵုဟိုတ်ပရူပရာလောက ဂလာန်မစပ်ကဵုဟိုတ်ပရူပရာမှာသၟိဒ် ဂလာန်မစပ်ကဵုပွမဇၞော်မောဝ် ပွမဟုတ်ယုတ်တအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဟီုဂလာန် မဒစဵုဒစးကဵု မဂ်ဖိုလ် မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၁၈။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ သီုမဟီုသ္ဂးတဴ ဂလာန်မစှ်ေစးရၚ်သ္ကအ် မဖှ်သာ်ဝွံ ပဒတဴအိုတ်ရ။ ဂလာန်မစှ်ေစးရၚ်သ္ကအ်မ္ဂးဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊ တၠအဲ ဟွံတီတဴ ဓမ္မဝိနယဝွံရ။ အဲဂှ် တီတဴ ဓမ္မဝိနယဝွံရ၊ တၠအဲ ပသာ်ဂွံတီကေတ် ဓမ္မဝိနယဝွံမာန်ဂှ်ရော၊ တၠအဲဂှ် ဒှ်ညးမၞုံကဵုဒ္ဂေတ်ကွေတ်မှာရာရ၊ အဲဂှ် ဒှ်ညးမၞုံကဵုဒ္ဂေတ်ကွေတ်ဍာံစၟတ်ရ၊ ဂလာန်အဲဂှ် ဆက်စပ်ရ၊ ဂလာန်တၠအဲဂှ် ဟွံဆက်စပ်ရ၊ တၠအဲဂှ် ဂလာန်မထေက်ကဵုသ္ဂး ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာဂှ် သ္ဂးထောံကြဴရ၊ ဂလာန်မထေက်ကဵုသ္ဂး ပ္ဍဲကာလကြဴဂှ် သ္ဂးထောံပ္ဍဲကိုပ်ကၠာရ၊ ဂလာန်တၠအဲ လ္ၚတ်လဝ်ဗွဲမလအ်လကာဖာဂှ် ကလေၚ်ဂေတ်အာ (ဇရေၚ်တၠအဲ)တုဲ တန်တဴရ၊ ဒုဟ်မၞုံပ္ဍဲကွေတ်တၠအဲဂှ် အဲပတိုန်ထ္ၜးတုဲရ၊ တၠအဲ ကျအာတုဲရ၊ သွက်ဂွံတိတ်ဗၠး နူဒုဟ် (အဲပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်) သြဝ်ဂၠာဲချပ်ကၠာညိ၊ ယဝ်သၟဟ်ရထမ္ဂးလေဝ် (လၟုဟ်ဝွံဟေၚ်) သြဝ်ဟီုသောၚ်ကလးညိတအ်ရောၚ်။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဟီုသ္ဂး ဂလာန်မစှ်ေစးရၚ်သ္ကအ် မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၁၉။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ သီုမသ္ပတဴ ပွမရၚ်တၠုၚ် ကေၚ်ကာကလုတ်ကေၚ်ကာဒုၚ်ဖအောဝ်စကာ မဖှ်သာ်ဝွံ ပဒတဴအိုတ်ရ။ ကေၚ်ကာသ္ပကလုတ် ဒုၚ်ဖအောဝ်စကာဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊ ကမၠောန်ကေၚ်ကာသၟိၚ်ဂမၠိုၚ် အမာတ်ဇၞော်ဂမၠိုၚ်၊ ဂကူသၟိၚ်ဂမၠိုၚ် ဗဗၞးဂမၠိုၚ် သမ္ၚေဟ်ဂမၠိုၚ် သၟတ်ဗၠာဲဂမၠိုၚ် မတွံဂး "နူဌာန်ဝွံ သြဝ်အာတဴ (ဌာန်တေံ) ညိ၊ နူဌာန်တေံ သြဝ်ကၠုၚ်တဴ (ဌာန်ဝွံ) ညိ၊ ဣဝွံဂှ် (နူဌာန်ဝွံ) သြဝ်ရၚ်တၠုၚ်ဏာညိ၊ ဣဝွံဂှ် (နူဌာန်တေံ) သြဝ်ရၚ်တၠုၚ်နၚ်ညိ " တအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာကလုတ် ကေၚ်ကာဒုဟ်ဖအောဝ်စကာ မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၂၀။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲ မကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ တၞဟ်နကလိဂွံလာဘ် လေပ်ကတဵုဗဒှ်ကဵု အမ်သဝ်အိုတ်ရ။ ထ္ၜၚ်ပတိုန်ဇကုတုဲလေဝ် လေပ်ဟီုအိုတ်ရ။ လေပ်ထ္ၜးတဴ သၞိၚ်အရံၚ်နိမိတ်အိုတ်ရ။ သ္ပကရေပ်ကရတ်ကေတ် အတေၚ်အိုတ်ရ။ နကဵုလာဘ်ဂှ် ဂၠာဲသ္ၚဳတဴလာဘ်အိုတ်တအ်ရောၚ်။ ခမဳဂေါတမဂှ် တၞဟ်နဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမကလိဂွံလာဘ် ပွမကတဵုဗဒှ်ကဵုအမ်သဝ် ပွမဟီုပတိုန်ဇကု မဖှ်သာ်ဝွံရ။ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။