မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မာရ်သ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Mars ♂
Mars appears as a red-orange globe with darker blotches and white icecaps visible on both of its poles.
Pictured in natural color in 2007[lower-alpha     ၁]
Designations
Pronunciation /ˈmɑːrz/ (About this soundlisten)
Adjectives Martian /ˈmɑːrʃən/
Orbital characteristics[၄]
Epoch J2000
Aphelion 249200000 km
(154800000 mi; 1.666 AU)
Perihelion 206700000 km
(128400000 mi; 1.382 AU)
227939200 km
(141634900 mi; 1.523679 AU)
Eccentricity 0.0934
686.971 d
(1.88082 yr; 668.5991 sols)
779.96 d
(2.1354 yr)
24.007 km/s
(86430 km/h; 53700 mph)
19.412°[၁]
Inclination
49.558°
2020-Aug-03[၃]
286.502°
Satellites 2
Physical characteristics
Mean radius
3389.5 ± 0.2 km[lower-alpha     ၂][၅]
(2106.1 ± 0.1 mi)
Equatorial radius
3396.2 ± 0.1 km[lower-alpha     ၂][၅]
(2110.3 ± 0.1 mi; 0.533 Earths)
Polar radius
3376.2 ± 0.1 km[lower-alpha     ၂][၅]
(2097.9 ± 0.1 mi; 0.531 Earths)
Flattening 0.00589±0.00015
144798500 km2[၆]
(55907000 sq mi; 0.284 Earths)
Volume 1.6318×1011 km3[၇]
(0.151 Earths)
Mass 6.4171×1023 kg[၈]
(0.107 Earths)
Mean density
3.9335 g/cm3[၇]
(0.1421 lb/cu in)
3.72076 m/s2[၉]
(12.2072 ft/s2; 0.3794 g)
0.3644±0.0005[၈]
5.027 km/s
(18100 km/h; 11250 mph)
1.025957 d
 24h 37m 22.7s[၇]
Equatorial rotation velocity
241.17 m/s
(868.22 km/h; 539.49 mph)
25.19° to its orbital plane[၁၀]
North pole right ascension
317.68143°
 21h 10m 44s
North pole declination
52.88650°
Albedo
Surface temp. min mean max
Kelvin 130 K 210 K[၁၀] 308 K
Celsius −143 °C[၁၃] −63 °C 35 °C[၁၄]
Fahrenheit −226 °F[၁၃] −82 °F 95 °F[၁၄]
−2.94 to +1.86[၁၂]
3.5–25.1″[၁၀]
Atmosphere[၁၀][၁၅]
Surface pressure
0.636 (0.4–0.87) kPa
0.00628 atm
Composition by volume

မာရ်သ် (အၚ်္ဂလိက်: Mars; သင်္ကေတ: ♂) ဂှ် ဒှ်ဂြိုဟ် မရနုက်ကဵုပန် နူကဵု တ္ၚဲ တုဲပၠန် ဒှ်ဂြိုဟ်ဍောတ်အိုတ် မရနုက်ဒုတိယ ပ္ဍဲကဵု သၞောတ်တ္ၚဲ၊ မဇၞော်နူ ဂြိုဟ်မာဂျူရဳ (Mercury)။ မာရ်သ်ဂှ် ဒှ်ယၟု မကၠာဲနူ ဘာသာအင်္ဂလိက် (Mars) တုဲ ယၟုဝွံ နူတမ် ကၠုင်နူ ယၟုကျာ်ရဝ်မ မဒှ်ကျာ်ပၞာန်၊ ဟိုတ်နူ မညာတ်ကေတ် နကဵုမတ်သာမည အသာ်ဗကေတ်တုဲ လဆောဝ် ကော်စ "ဂြိုဟ်ဗကေတ် (Red Planet)"။[၁၆][၁၇] နကဵု နက္ခတ္တဗေဒ မန်ဗၟာမ္ဂး ကော်စ ဂြိုဟ်အင္ၚာ။ အတိုင်မလ္ၚတ်ဆဵု ဗွဲကြဴဏအ် မဟီုလဝ်မ္ဂး ဟိုတ်နူ အသိင်ဓါတ်ပသဲသြဇြဳဒေ (iron oxide) မနွံ ပ္ဍဲဗလးမုက် မာရ်သ်တုဲ ပိုယ်ဂွံညာတ်ကေတ် မာရ်သ် နကဵုမတ်သာမည အသာ်ဗကေတ်ရ။ မာရ်သ်ဂှ် ဒှ်ဂြိုဟ်တၟအ် (terrestrial planet) မွဲတုဲ နွံကဵု သတီုကျာ (atmosphere) မကြဳ၊ တုဲပၠန် ဗလးမုက်မာရ်သ်ဂှ် နွံကဵု ပၞေတ်ဇမီု (impact craters) ညံင်မဂွံဆဵု ပ္ဍဲကဵု ဂိတု ၊ ကုန်ဒဵု ဗင်ဇြဟ်ဂမၠိုင်၊ သြင်ဗတဳ ကေုာံ ပၞိဟ်ၜါလပါ် ညံင်ရဲ ဂၠးတိကီုရ။

ပ္ဍဲကဵု ဂြိုဟ်မာရ်သ်ဂှ် နွံကဵု အခိင်တ္ၚဲ အခိင်ဗတံ ကေုာံ ဥတုတၞဟ်ခြာ ညံင်ရဴ ပ္ဍဲကဵု ဂၠးတိပိုယ်ဏအ်ကီုရ။ မုဟိုတ်ရောမ္ဂး ဂြိုဟ်မာရ်သ်ဂှ်လေဝ် ဂေတ်ကဝဲဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု ရိပၞိဟ်ဇကု ညံင်ရဴ ဂၠးတိပိုယ်ဏအ်ကီုရ။ ပ္ဍဲကဵု မာရ်သ်ဂှ် နွံကဵု သြလုမ်ပုသ်မောန် (Olympus Mons) မဒှ်ဒၞာဲဒဵုခတိုဟ်လဝ်ဇၞော်ဇၞော် ကေုာံ ကုန်ဒဵုသၠုင်အိုတ် ၜိုန်မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲကဵု သၞောတ်တ္ၚဲ၊ ပါဲနူဂှ်တုဲ သီုနွံကဵု ဇြဟ်ဇမၠိင် (Valles Marineris) မဂၠိင်အိုတ် ပ္ဍဲကဵု သၞောတ်တ္ၚဲပိုယ်ဏအ်ကီုရ။ ပ္ဍဲကရေက်သၟဝ်ကျာ ၄၀% ဂှ် နွံကဵု ခလံက်မညဳရ။ မာရ်သ်ဂှ် နွံကဵု ဂိတုၜါမ၊ ဂိတုမွဲမဂှ် ညးကော်စ ပဝ်ဗောသ် (Phobos) တုဲ မွဲမဂှ် ညးကော်စ ဒါဲမောသ် (Deimos)၊ ဂိတုတအ်ဂှ် ဇကုဍောတ်တုဲ မနွံကဵု သဏ္ဌာန်ဗီုပြင် ဟွံညဳ။ ဂိတုၜါဝွံ မဒှ်ဂြိုဟ်ကရေက် (asteroid) လုပ်စိုပ်အာ ဗဝိုင်မာရ်သ်တုဲ ဒှ်အာဂိတု (ဝါ) မဒးဂေတ်ပူဒၟံင် မာရ်သ် မတုပ်ညံင်ရဴ ဂြိုဟ်ကရေက်တၞဟ်ၜါ ၅၂၆၁ ယူရေက (5261 Eureka)၊ ကေုာံ မာရ်သ် တြဝ်ဇန် (Mars trojan)ကီုရ။[၁၈]

မာရ်သ်ဂှ် ဟိုတ်မဒှ် ဂြိုဟ် မတုပ်ညံင်ဂၠးတိပိုယ်ဏအ်တုဲ တၠပညာတအ် ပလံင်ဏာ က္ၜင်ဂြိုဟ်တုဲ အာလ္ၚတ်ကၠုင်ဒၟံင် ဗွဲမဂၠိုင်ရ။ က္ၜင်ဂြိုဟ် မာရိနာ ၄ Mariner 4 မဒှ်က္ၜင်ဂြိုဟ် နကဵု ဂကောံနာသာ မပလံင်ဏာ သွက်ဂွံလ္ၚတ်မာရ်သ် ပ္ဍဲ ၂၈ နဝ်ဝေမ်ဗါ ၁၉၆၄ ဂှ် ဒှ်က္ၜင်ဂြိုဟ် ကိုပ်ကၠာအိုတ် သွက်ဂွံလ္ၚတ်မာရ်သ်ရ။ က္ၜင်ဂြိုဟ်ဂှ် လုပ်ကြပ်ညောန် ကုမာရ်သ် ပ္ဍဲကဵု ၁၅ ဇူလာင် ၁၉၆၅။ မာရိနာ၄ လ္ၚတ်ကေတ် မပတံ ကဵု ဇမၞော်တၟာ မာရ်သ်ဂှ် နွံ ၜိုတ် 0.1% ကုဂၠးတိ၊ တက်ကေတ် ဗီုရုပ် ဂြိုဟ် မနွံဒၟံင် ဗဒါဲဗဒါဲ မာရ်သ်တအ်ဒှ်တမ်ရ။[၁၉] နကဵု ဂြိုဟ်သဝ်ဝိတ် မာရ်သ် ၃ ဂှ် စှ်ေလတူ မာရ်သ် ပ္ဍဲကဵု ဒဳသေမ်ဗါ ၁၉၇၁၊ ဆဂး စှ်ေစိုပ်မာရ်သ်တုဲ က္ၜင်ဂြိုဟ်ဏအ် အဆက်ပိုတ်အာ ကုဂၠးတိ။[၂၀] ပ္ဍဲ ၂၀ ဇူလာင် ၁၉၇၆၊ က္ၜင်ဂြိုဟ် ဝိကိန်၁ Viking 1 စှ်ေ ပ္ဍဲကဵု ဒၞာဲဗလး မMartian surface။[၂၁] ပ္ဍဲ ၄ ဇူလာင် ၁၉၉၇၊ က္ၜင်ဂြိုဟ် မာရ်သ် ပါတ်ဖိန်ဒါ Mars Pathfinder စှ်ေ ပ္ဍဲလတူမာရ်သ်တုဲ ပ္ဍဲ ဇူလာင် ၅ ဂှ် ကွဳရဝ်ဝေ စတိတ် ဂေတ်လ္ၚတ် လတူမာရ်သ်ရ။ ကွဳရဝ်ဝေ ဏအ်ဂှ် ဒှ်ကွဳရဝ်ဝေ မအာ လတူမာရ်သ် နူဂၠးတိဏအ် ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။[၂၂] ဂြိုဟ်သြဗိတ် မာရ်သ် အေက်သပြေသ် Mars Express orbiter မဒှ် က္ၜင်ဂြိုဟ် နူကဵု အေဂျေန်သဳအကာသဥရောပ (European Space Agency - ESA) အာစိုပ် သြဗိတ် (လၟောဝ်ဂၠံင်) မာရ်သ် ပ္ဍဲ ၂၅ ဒဳသေမ်ဗါ ၂၀၀၃။[၂၃] ပ္ဍဲဇာန်နဝါရဳ ၂၀၀၄ နကဵု ဂကောံနာသာ ပ္တိုန်ဏာ ကွဳလ္ၚတ်မာရ်သ် (Mars Exploration Rovers) မကဵုလဝ်ယၟု သပိရိတ် (Spirit) ကဵု အောပ်ပေါတ်တူနိတိ (Opportunity) ဂှ် သီုၜါ စိုပ်အာ လတူမာရ်သ်တုဲ ကွဳသပိရိတ်ဂှ် ဆကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန် ပလံင်ကဵုဒၟံင် တင်ဂၞင်ဂမၠိုင် စဵုကဵု ၂၂ မာတ် ၂၀၁၀ တုဲ ကွဳအောပ်ပေါတူနိတိ ဂှ် စဵုကဵု ၁၀ ဂျုန် ၂၀၁၈။[၂၄] ကွဳရဝ်ဝေ နူကဵု ဂကောံနာသာ မကဵုလဝ်ယၟု ကျူရိသြသိတိ (Curiosity) ဂှ် တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲ ၆ သြဂုတ် ၂၀၁၂၊ မဒှ် ပရေင်ကမၠောန် ပါ်ဓါတ်သိပ္ပံမာရ်သ် (Mars Science Laboratory - MSL) သွက်ဂွံ လ္ၚတ် ရာသဳဥတု ကေုာံ ပထဝဳ လတူမာရ်သ်ရ။[၂၅] ပ္ဍဲ ၂၄ သေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၁၄ နူကဵု ဂကောံသုတေသနအကာသအိန္ဒိယ (Indian Space Research Organisation - ISRO) ဗလးဏာ က္ၜင်ဂြိုဟ် သွက်ဂွံလ္ၚတ် သြဗိတ် (လၟောဝ်ဂၠံင်) မာရ်သ်တုဲ အိန္ဒိယဂှ် ဒှ်ဂကောံ မရနုက်ကဵုပန် မလ္ၚတ်ဒၟံင် မာရ်သ်။[၂၆] ဨမိရတ် ပံင်ကောံအာရာပ် (United Arab Emirates) ဂှ် ဒှ်ဂကောံမရနုက်ကဵု မသုန် ကြဴနူ က္ၜင်ဂြိုဟ်ညး စိုပ်သတီုကျာမာရ်သ် ပ္ဍဲကဵု ၉ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၁။[၂၇] ကွဳ နူကဵု ဂကောံနာသာ မကဵုလဝ်ယၟု ပါသေဝါရေန် (Perseverance rover) စှ်ေစိုပ် လတူမာရ်သ် ဗွဲမအံင်ဇၞး ပ္ဍဲကဵု ၁၈ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၁။

တၠပညာတအ် လ္ၚတ်ဒၟံင် ပရူအရာမတန်တဴလဝ် ပ္ဍဲကဵု မာရ်သ် အခိင်အတိက်တေအ်၊ ဗီုကဵု သတ်လမျီု နွံလဝ် ဒှ်မာန် ဟွံမာန်တအ်ရ။ ကွဳရဝ်ဝေ မကဵုလဝ်ယၟု ရဝ်သလိန် ဖြန်ကၠေန် (Rosalind Franklin rover) မဗလး နူကဵု အေဂျေန်သဳ အကာသ ဥရောပ ဂှ် နကဵု တင်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံလ္ၚတ် အကာသဇဳဝ နွံရ။[၂၈][၂၉][၃၀][၃၁] ပ္ဍဲလတူဗလးမုက် မာရ်သ်ဂှ် ဍာ် နကဵုဗီုပြင်ဍာ်ဍာ်ဂှ် တန်တဴ ဟွံဂွံ၊ ဟိုတ်နူကဵု သတီုကျာအောန်လောန်အာ။ သတီုကျာ လတူမာရ်သ်ဂှ် ပတုပ် ကဵု သတီုကျာ ပ္ဍဲဂၠးတိမ္ဂး နွံအောန်နူ ၁%။[၃၂] ပၞိဟ်ၜါလပါ် မနွံကဵု ဗလးညဳညဳဂှ် ဟိုတ်နူ မွဲအခိင်တေအ် ကေင်နွံကဵု ဍာ်ဗွဲမဂၠိုင် ဒှ်မာန်ရ။ ယဝ်ရ ဍာ်ကြံင် နူကဵုပၞိဟ်ၜါလပါ်ဂှ် လေင်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵု ဂြိုဟ်ဂှ် ဍာ်ဗၠိုတ်စိုပ် ၁၁ မဳတာ (၃၆ပေ)။ ပ္ဍဲနဝ်ဝေမ်ဗါ ၂၀၁၆ ဂှ် ဂကောံနာသာ ပ္တိတ်လိက်လလောင်တြး ဒဒှ်ရ ညးတအ် ဂွံဆဵုကေတ် ဍာ်ကြံင် (ဍာ်ကလောအ်) သၟဝ်တိ ဗွဲမဂၠိုင် ပ္ဍဲကဵု ဒေသဥတောပိယ ပလနိတိယ (Utopia Planitia region)။ ဂလိုင်ဍာ်ဂှ် နွံၜိုတ် ဍာ်မနွံပ္ဍဲ ကၟာ Lake Superior မဒှ်ကၟာ ဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲကဵု အမေရိကသၟဝ်ကျာ။[၃၃][၃၄][၃၅]

မာရ်သ်ဂှ် နူကဵု ဂၠးတိဝွံ နကဵု မတ်သာမညလေဝ် ဂွံဆဵုကေတ် မာန် ဗွဲမလောဲသွာကီုရ။

သဏ္ဌာန်ခန္ဓ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မာရ်သ်ဂှ် ဗွဲသၟဟ်မ္ဂး နွံၜိုတ် ကဝက် ဂၠးတိပိုယ်တုဲ၊ သမၠဲဍေဟ်ဂှ် ဍောတ်နူ ဗလးတၞဳ (ဗလးတိသၟး) ဂၠးတိပိုယ်ဏအ်ရ။[၁၀] မာရ်သ်ဂှ် ကမၠေတ် (dense) အောန်နူ ဂၠးတိ၊ မနွံ ဂလိုင် volume ၁၅% ကုဂၠးတိ၊ ၁၁% mass ကုဂၠးတိ၊ မနွံကဵု ဒြဟတ်ဇရောတ် ၜိုတ် ၃၈% ကုဂၠးတိ။ ဟိုတ်မဂွံညာတ်ဒၟံင် အသာ် ဗကေတ်-လဳမဴဂှ် ဒၟာနူ ဓါတ်ပသဲ(III) သြဇြဳဒေ (iron(III) oxide) ဟွံသေင်မ္ဂး အိက်နှိင်။[၃၆] မာရ်သ်ဂှ် ရံင်အသာ် မတုပ်ဒၟံင် တင်လာင်၊[၃၇] ဒၞာဲလ္ၚဵု ဒှ်ဒၟံင်အသာ်ထဝ်၊ အသာ်လမ္စံက်၊ အသာ်ဗရိုတ်၊ အသာ်သ္ၚေက်ညံင်င် တန်တဴကဵု ဒၞာဲလဵု ပ္ဍဲဗလးမုက် ပိုယ်မရံင်ဂှ်ရ။[၃၇]

ၜတ်ကၞာတ်: ဂၠးတိ ကဵု မာရ်သ်
ရုပ်ကသဳ (00:40) မထၜး ဗီုဗီုရုပ် မာရ်သ် မနွံ
ဝဳဒဳယော (01:28) မထၜး ဗီုတိ ဂတှ်ေ ဒြဟတ်ဇရောတ် မာရ်သ်

လဒက်ပတန် ဗွဲအပ္ဍဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညံင်ရဴ ဂၠးတိကီု မာရ်သ်လေဝ် နွံကဵု ကထိုက်တိနာနာ မွဲကထိုက် ကုမွဲကထိုက် ကဆံင်ကမၠေတ် ဟွံတုပ်ရေင်သကအ်ရ။[၃၈] တၠပညာသိပ္ပံတအ် ပတှ်ေကေတ် ပၞောဝ်ကဵု ကထိုက်တအ်ဂှ် အောန်အိုတ် ကထိုက်ဍာ်ဍာ် သ္ဒးနွံမွဲကီုရ။[၃၉] အတိုင်ဗ္ၜတ် မာရ်သ် မစၟတ်သမ္တီလဝ်လၟုဟ်မ္ဂး ကထိုက်တအ်ဂှ် နွံကဵု ကဝက်လၞင်ဗဝိုက် (radius) ၜိုတ် 1,794 ± 65 kiloမဳတာs (1,115 ± 40 mi)၊ တိမာရ်သ်ၜိုတ် ၁၆-၁၇%ဂှ် ဒှ်ပသဲ ကဵု နိက်ကေလ် (nickel)။[၄၀] မာရ်သ်ဂှ် ညံင်ရဴဂၠးတိဏအ်ကီု နွံကဵု ကရေက်တေက်တဝ်နိစ် (tectonic)ဂမၠိုင်တုဲ ဒဵုခမ္တိုဟ် (volcanic)ဂမၠိုင်လေဝ် နွံလဝ်ကီုရ။ ပါဲနူကဵု ဒြပ်သဳလဳကောန် (silicon) ကေုာံ အောက်သဳဂျေန် (oxygen) တုဲ ဓါတ်မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလတူ မာရ်သ် ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ပသဲ၊ ဓါတ်ဇရောတ် (magnesium)၊ အလူမဳနဳယာမ် (aluminium)၊ ခပဵု/ကာလ်သဳယာမ် (calcium) ကေုာံ ပဝ်တဿဳယာမ် (potassium) တအ်ရ။ သတီုကထိုက်တိ ဂြိုဟ်ဂှ် ဗွဲသၟဟ် နွံစၜိုတ်50 kiloမဳတာs (31 mi)တုဲ သတီု မတီုအိုတ်ဂှ် နွံ125 kiloမဳတာs (78 mi)။[၄၁] သတီုကထိုက်တိ ဂၠးတိပိုယ်ဂှ် ဗွဲသၟဟ် နွံ40 kiloမဳတာs (25 mi)။

မာရ်သ်ဂှ် နွံကဵု ကသဳတိ၊ နကဵုစၟတ် InSight ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၉ သၟးဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ကသဳတိ ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲမာတ် ဂၠိုင်နူ ၄၅၀ အလန်။[၄၂][၄၃]

ဗလးမုက် ပထဝဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဝှာင်:Mars-topo-200-fast.gif
ဗီုတိ မထ္ၜးဗလးမုက် မာရ်သ်

မာရ်သ်ဂှ် ဒှ်ဂြိုဟ်တၞဳမွဲ (ဂြိုဟ်မနွံကဵုတိ) တုဲ ပ္ဍဲဗလးလတူဂှ် နွံကဵု ဓါတ်သဳလဳကောန်၊ အောက်သဳဂျေန် ကေုာံ ဒြပ်တၞဟ်တအ် ဗွဲမဂၠိုင် တၟအ်ဂမၠိုင်ရ။ ဗလးလတူ မာရ်သ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် နွံကဵု တၟအ်လမ္စံက် (tholeiitic basalt)ဂမၠိုင်၊[၄၄] ဒၞာဲလ္ၚဵုဂှ် တၟအ်မနွံကဵု ဓါတ်သဳလဳကောန်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ဂၠိုင်ကီုလေဝ် တၟအ်ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် တုပ်ကဵု တၟအ်မဂွံဆဵုဒၟံင် ပ္ဍဲလတူဂၠးတိဏအ်ကီုရ။ ပ္ဍဲဒေသအလ်ဗေဒဝ်အောန် (ဒေသ မဒးလျးတ္ၚဲအောန်) ဂှ် နွံကဵု (plagioclase feldspar)ဂၠိုင်တုဲ၊ ဒေသအလ်ဗေဒဝ်အောန် လပါ်သၟဝ်ကျာဂှ် နွံဂကူတၟအ်ကလိတ်ကလိတ် (sheet silicates and high-silicon glass)ဂၠိုင်။ ဒေသကရေက်သၠုင်ကျာ ဒၞာဲကုန်သမၠုင်တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် တၟအ်ခပဵုဂၠိုင်။ တုဲပၠန် ဒၞာဲမနွံကဵု ဓါတ်ဟေမတိတေ (hematite) ကေုာံ ဓါတ်သြလိဝိနေ (olivine) ဂၠိုင်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။[၄၅] ဒၞာဲဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ဂြောပ်အုပ်ဒၟံင် နကဵု ခဗိုက်ခၞိက်ဓါတ်ပသဲIII အောက်သဳဒေ (iron(III) oxide dust)ရ။[၄၆][၄၇]

ဗီုတိ မာရ်သ် (USGS, 2014)[၄၈]

ပ္ဍဲကဵု မာရ်သ်ဂှ် ညံင်ရဴဂၠးတိပိုယ်ဏအ် မနွံကဵု ဓါတ်ဇရောတ် (magnetic field) ပ္ဍဲကဵုတၞုင်ပၞိဟ်ၜါလပါ်ဂှ် နကဵုသက်သဳပေင်င် ၜိုန်ရဟွံတီကီုလေဝ်[၄၉] လ္ၚတ်မင်ရံင်တုဲ ဂွံဆဵုကေတ် ပရေင်ချဳဓရာင် ဓါတ်ဇရောတ် ပ္ဍဲဒၞာဲလ္ၚဵုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵု မာရ်သ်လေဝ် နွံကဵု ဓါတ်ဇရောတ် ညံင်ရဴ ပ္ဍဲဒေသပၞိဟ်ၜါလပါ် ပ္ဍဲဂၠးတိပိုယ်ကီုရောင်ဂှ် ပတှ်ေကေတ်ရ။ လညာတ်တေသြရဳမွဲ မပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု သၞာံ ၁၉၉၉ တုဲ လညာတ်တေသြရဳဂှ် ကလေင်စၟဳစၟတ်လဝ် ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗါ ၂၀၀၅ မသ္ဂးလဝ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵု မာရ်သ်ဂှ် ပရေင်ချဳဓရာင် ကမြေက်တေက်တဝ်နိစ် (plate tectonic activity) ကေင်ကတဵုဒှ်လဝ် ပ္ဍဲအခိင် မတုဲကၠုင် ပန်ဘဳလဳယာန် သၞာံတေအ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဓါတ်ဇရောတ် ပ္ဍဲဂြိုဟ်ဂှ် အသိင်ဍိုန်လျအာရ။[၅၀]

အရာမပတှ်ေကေတ်မ္ဂး မာရ်သ်ဂှ် ကတဵုဒှ်ကၠုင် နူကဵုလၟေင်ဒဒှ် မကောံကလောအ်ကၠုင်ညိညိ နူကဵုခၞိက်ဗဗိုက် ကေုာံ တၟအ် တိ မပြးဇးဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု လၟေင်ဂၠံင်သြရ်ဗိတ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲအခိင် သၞောတ်တ္ၚဲမစကတဵုဒှ်ကၠုင်တေအ်ရ။ ဟိုတ်နူ ဒၞာဲဒတန် မာရ်သ်မနွံ အပ္ဍဲကဵု သၞောတ်တ္ၚဲတုဲ ပ္ဍဲမာရ်သ်ဂှ် နွံကဵု ဓါတ်နာနာသာ်ရ။ ဓါတ်မတူလေင်လောဲ မပ္တံကဵု ဓါတ်ကလဝ်ရိန် (chlorine)၊ ဓါတ်ဖဝ်သဖဝ်ရုသ် (phosphorus) ကေုာံ ဓါတ်သုလ်ဖုရ် (sulphur)တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဂၠိုင်နူ လတူဂၠးတိဏအ်ဏီရ။[၅၁]

ကြဴနူ ဂြိုဟ်ဂမၠိုင် ကတဵုဒှ်ကၠုင်တုဲ ဂြိုဟ်အိုတ်သီုဂှ် ဒးဒုင်ဇီုကပိုက် နကဵုဗဳသတဳ ညးမကော်စ "မဒးဒုင်ထောအ်ဗုမ် ဗွဲမဇၞော်ကဵုဒြဟတ်/Late Heavy Bombardment" ရ။ ပၞေတ် နူကဵုအခိင်တေအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ဒၟံင် ပ္ဍဲလတူဗလးမုက် မာရ်သ် ၜိုတ် ၆၀%၊[၅၂][၅၃][၅၄] မဒှ်ဒၞာဲ သလံက်ဒၟံင်ရ။ ပ္ဍဲကဵု ကမြေက်သၟဝ်ကျာ မာရ်သ် နွံသလံက် ပၞေတ်ဇမၞော်မွဲ နွံပါင်တၟာ10,600 by 8,500 kiloမဳတာs (6,600 by 5,300 mi)၊ ဇၞော်နူ သလံက် ပ္ဍဲဂိတု ပ္ဍဲပၞိဟ်သၠုင်ကျာ ပန်ဆ၊ မဒှ် ပၞေတ်ဇၞော်အိုတ် ၜိုတ်မဂွံဆဵုကေတ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂြိုဟ်ဂမၠိုင်ရ။[၅၅][၅၆] ဟိုတ်ဂှ်ရ တေသြရဳဂှ်ဟီု လောန်ကၠုင် သၞာံၜိုတ် ပန်ဘဳလဳယာန်တေအ် မာရ်သ် ဒးဒုင်ဇီုကပိုက်လဝ် ဗဳသတဳမွဲ မနွံတၟာဂြိုဟ်ပလူတဝ် (Pluto)။[၅၇][၅၈]

ရုပ်ကသူ မဓဇက်လဝ် ဗီုလဵု မာရ်သ် မညာတ်ကေတ်မာန် ပ္ဍဲသၞာံ မလောန်ကၠုင် ပန်ဗဳလဳယာန်တေအ်။[၅၉]

ပထဝဳဝင် မာရ်သ်ဂှ် ပါ်ကေတ် နကဵုကာလနာနာသာ်မာန်ရ။ ဆဂး ဗွဲအပြောမ်မ္ဂး ပါ်ကေတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ပိကာလဂွံရ။[၆၀][၆၁]

 • ကာလနဝ်အကိန် (Noachian period): မကၠောန်ဗဒှ် ကရေက်မာရ်သ် တြေံအိုတ်၊ နူကဵု သၞာံမလောန်ကၠုင် ၜိုတ် ၄.၅ ကဵု ၃.၅ ဘဳလဳယာန်။ ကရေက်မာရ်သ် နူကဵုလက်ထက်နဝ်အကိန်ဂှ် နွံကဵု ပၞေတ် ကပိုက်ဇၞော်ဇၞော် ဗွဲမဂၠိုင်။ က Noachian age surfaces are scarred by many large impact craters. The Tharsis bulge, a volcanic upland, is thought to have formed during this period, with extensive flooding by liquid water late in the period.
 • Hesperian period (named after Hesperia Planum): 3.5 to between 3.3 and 2.9 billion years ago. The Hesperian period is marked by the formation of extensive lava plains.
 • Amazonian period (named after Amazonis Planitia): between 3.3 and 2.9 billion years ago to the present. Amazonian regions have few meteorite impact craters, but are otherwise quite varied. Olympus Mons formed during this period, with lava flows elsewhere on Mars.

Geological activity is still taking place on Mars. The Athabasca Valles is home to sheet-like lava flows created about 200 Mya. Water flows in the grabens called the Cerberus Fossae occurred less than 20 Mya, indicating equally recent volcanic intrusions.[၆၂] On 19 February 2008, images from the Mars Reconnaissance Orbiter showed evidence of an avalanche from a 700-မဳတာ-high (2,300 ft) cliff.[၆၃]

တိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Exposure of silica-rich dust uncovered by the Spirit rover

The Phoenix lander returned data showing Martian soil to be slightly alkaline and containing elements such as magnesium, sodium, potassium and chlorine. These nutrients are found in soils on Earth, and they are necessary for growth of plants.[၆၄] Experiments performed by the lander showed that the Martian soil has a basic pH of 7.7, and contains 0.6% of the salt perchlorate.[၆၅][၆၆][၆၇][၆၈] This is a very high concentration and makes the Martian soil toxic (see also Martian soil toxicity).[၆၉][၇၀]

Streaks are common across Mars and new ones appear frequently on steep slopes of craters, troughs, and valleys. The streaks are dark at first and get lighter with age. The streaks can start in a tiny area, then spread out for hundreds of metres. They have been seen to follow the edges of boulders and other obstacles in their path. The commonly accepted theories include that they are dark underlying layers of soil revealed after avalanches of bright dust or dust devils.[၇၁] Several other explanations have been put forward, including those that involve water or even the growth of organisms.[၇၂][၇၃]

ဟိဒြဝ်လဝ်ဂျဳ (ဓါတ်ဍာ်)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဍာ်လေင်င်ဂှ် ပ္ဍဲလတူ ဗလးမုက် မာရ်သ်ဂှ် တန်တဴဟွံဂွံ၊ ဟိုတ်နူကဵု ဒြဟတ်ဒမြိုဟ်ကျာ လတူမာရ်သ်ဂှ် ဍိုန်လောန်အာ။ ဒြဟတ်ဒမြိုဟ်ကျာ လတူမာရ်သ် ယဝ်ပတောအ်ၜတ် ကုဒြဟတ်ဒမြိုဟ် လတူဂၠးတိပိုယ်မ္ဂး နွံ အောန်နူ ၁% ဏီ၊ ပ္ဍဲဒၞာဲသဝ်ကွေဟ်ဟ် ပ္ဍဲအခိင်ဂၠေအ်အ်မ္ဂး နွံဂၠိုင်ညိရ။[၇၄][၇၅] ပ္ဍဲကဵု ပၞိဟ်ၜါလပါ်ဂှ် ဍာ်ကမြံင် (ဍာ်ကလောအ်) နွံတုဲ နွံကဵု ဍာ်ဗွဲမဂၠိုင်ရ။[၇၆][၇၇] ဂလိုင် ဍာ်ကမြံင် ပ္ဍဲကဵု ပၞိဟ်လပါ်သၠုင်ကျာဂှ် ယဝ်ရလေင်အာမ္ဂး ပ္ဍဲဗလးမုက် ဂြိုဟ်ဂှ် ပ္ဍဲဒၞာဲတိသဝ် နွံၜိုတ်ဇမျိုဟ်11 မဳတာs (36 ft)မာန်ရ။[၇၈] ဒၞာဲမဂံက် (permafrost) စဵုကဵု ဍာ်ကြံင် နူကဵု ပၞိဟ် ကဵု လာတဳကျုတ်ဂှ် နွံၜိုတ်60°။[၇၆] ဍာ်ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင် လတူမာရ်သ်ဂှ် ပတှ်ေကေတ် ထိင်လဝ် နကဵု cryosphere မာရ်သ်ရ။ တင်ဂၞင် မကလိဂွံ နူကဵု ကွဳ Mars Express ကဵု Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲပၞိဟ်ၜါလပါ်ဂှ် နွံကဵု ဍာ်ကမြံင် ဗွဲမဂၠိုင်၊[၇၉][၈၀] တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵု လဒေါဝ်လာတိကျုတ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ် ဍာ်ကမြံင်ကီုရ။[၈၁] The Phoenix lander directly sampled water ice in shallow Martian soil on 31 July 2008.[၈၂]

Photomicrograph by Opportunity showing a gray hematite concretion, nicknamed "blueberries", indicative of the past existence of liquid water.

Landforms visible on Mars strongly suggest that liquid water has existed on the planet's surface. Huge linear swathes of scoured ground, known as outflow channels, cut across the surface in about 25 places. These are thought to be a record of erosion caused by the catastrophic release of water from subsurface aquifers, though some of these structures have been hypothesized to result from the action of glaciers or lava.[၈၃][၈၄] One of the larger examples, Ma'adim Vallis is 700 kiloမဳတာs (430 mi) long, much greater than the Grand Canyon, with a width of 20 kiloမဳတာs (12 mi) and a depth of 2 kiloမဳတာs (1.2 mi) in places. It is thought to have been carved by flowing water early in Mars's history.[၈၅] The youngest of these channels are thought to have formed as recently as only a few million years ago.[၈၆] Elsewhere, particularly on the oldest areas of the Martian surface, finer-scale, dendritic networks of valleys are spread across significant proportions of the landscape. Features of these valleys and their distribution strongly imply that they were carved by runoff resulting from precipitation in early Mars history. Subsurface water flow and groundwater sapping may play important subsidiary roles in some networks, but precipitation was probably the root cause of the incision in almost all cases.[၈၇]

Along crater and canyon walls, there are thousands of features that appear similar to terrestrial gullies. The gullies tend to be in the highlands of the Southern Hemisphere and to face the Equator; all are poleward of 30° latitude. A number of authors have suggested that their formation process involves liquid water, probably from melting ice,[၈၈][၈၉] although others have argued for formation mechanisms involving carbon dioxide frost or the movement of dry dust.[၉၀][၉၁] No partially degraded gullies have formed by weathering and no superimposed impact craters have been observed, indicating that these are young features, possibly still active.[၈၉] Other geological features, such as deltas and alluvial fans preserved in craters, are further evidence for warmer, wetter conditions at an interval or intervals in earlier Mars history.[၉၂] Such conditions necessarily require the widespread presence of crater lakes across a large proportion of the surface, for which there is independent mineralogical, sedimentological and geomorphological evidence.[၉၃]

A cross-section of underground water ice is exposed at the steep slope that appears bright blue in this enhanced-color view from the MRO.[၉၄] The scene is about 500 meters wide. The scarp drops about 128 meters from the level ground. The ice sheets extend from just below the surface to a depth of 100 meters or more.[၉၅]

Further evidence that liquid water once existed on the surface of Mars comes from the detection of specific minerals such as hematite and goethite, both of which sometimes form in the presence of water.[၉၆] In 2004, Opportunity detected the mineral jarosite. This forms only in the presence of acidic water, which demonstrates that water once existed on Mars.[၉၇] More recent evidence for liquid water comes from the finding of the mineral gypsum on the surface by NASA's Mars rover Opportunity in December 2011.[၉၈][၉၉] It is estimated that the amount of water in the upper mantle of Mars, represented by hydroxyl ions contained within the minerals of Mars's geology, is equal to or greater than that of Earth at 50–300 parts per million of water, which is enough to cover the entire planet to a depth of 200–1,000 မဳတာs (660–3,280 ft).[၁၀၀]

In 2005, radar data revealed the presence of large quantities of water ice at the poles[၇၉] and at mid-latitudes.[၈၁][၁၀၁] The Mars rover Spirit sampled chemical compounds containing water molecules in March 2007. The Phoenix lander directly sampled water ice in shallow Martian soil on 31 July 2008.[၈၂]

On 18 March 2013, NASA reported evidence from instruments on the Curiosity rover of mineral hydration, likely hydrated calcium sulfate, in several rock samples including the broken fragments of "Tintina" rock and "Sutton Inlier" rock as well as in veins and nodules in other rocks like "Knorr" rock and "Wernicke" rock.[၁၀၂][၁၀၃][၁၀၄] Analysis using the rover's DAN instrument provided evidence of subsurface water, amounting to as much as 4% water content, down to a depth of 60 centiမဳတာs (24 in), during the rover's traverse from the Bradbury Landing site to the Yellowknife Bay area in the Glenelg terrain.[၁၀၂] In September 2015, NASA announced that they had found conclusive evidence of hydrated brine flows on recurring slope lineae, based on spectrometer readings of the darkened areas of slopes.[၁၀၅][၁၀၆][၁၀၇] These observations provided confirmation of earlier hypotheses based on timing of formation and their rate of growth, that these dark streaks resulted from water flowing in the very shallow subsurface.[၁၀၈] The streaks contain hydrated salts, perchlorates, which have water molecules in their crystal structure.[၁၀၉] The streaks flow downhill in Martian summer, when the temperature is above −23° Celsius, and freeze at lower temperatures.[၁၁၀]

Perspective view of Korolev crater shows 1.9 kiloမဳတာs (1.2 mi) deep water ice. Image taken by ESA's Mars Express.

Researchers suspect that much of the low northern plains of the planet were covered with an ocean hundreds of meters deep, though this remains controversial.[၁၁၁] In March 2015, scientists stated that such an ocean might have been the size of Earth's Arctic Ocean. This finding was derived from the ratio of water to deuterium in the modern Martian atmosphere compared to that ratio on Earth. The amount of Martian deuterium is eight times the amount that exists on Earth, suggesting that ancient Mars had significantly higher levels of water. Results from the Curiosity rover had previously found a high ratio of deuterium in Gale Crater, though not significantly high enough to suggest the former presence of an ocean. Other scientists caution that these results have not been confirmed, and point out that Martian climate models have not yet shown that the planet was warm enough in the past to support bodies of liquid water.[၁၁၂]

Near the northern polar cap is the 81.4 kiloမဳတာs (50.6 mi) wide Korolev Crater, where the Mars Express orbiter found it to be filled with approximately 2,200 kiloကုဗမဳတာs (530 cu mi) of water ice.[၁၁၃] The crater floor lies about 2 kiloမဳတာs (1.2 mi) below the rim, and is covered by a 1.8 kiloမဳတာs (1.1 mi) deep central mound of permanent water ice, up to 60 kiloမဳတာs (37 mi) in diameter.[၁၁၃][၁၁၄]

In February 2020, it was found that dark streaks called recurring slope lineae (RSL), which appear seasonably, are caused by briny water flowing for a few days annually.[၁၁၅][၁၁၆]

ဗလးဒေသပၞိဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

North polar early summer water ice cap (1999); a seasonal layer of carbon dioxide ice forms in winter and disappears in summer.
South polar midsummer ice cap (2000); the south cap has a permanent carbon dioxide ice cap mixed with water ice.[၁၁၇]

Mars has two permanent polar ice caps. During a pole's winter, it lies in continuous darkness, chilling the surface and causing the deposition of 25–30% of the atmosphere into slabs of CO2 ice (dry ice).[၁၁၈] When the poles are again exposed to sunlight, the frozen CO2 sublimes. These seasonal actions transport large amounts of dust and water vapor, giving rise to Earth-like frost and large cirrus clouds. Clouds of water-ice were photographed by the Opportunity rover in 2004.[၁၁၉]

The caps at both poles consist primarily (70%) of water ice. Frozen carbon dioxide accumulates as a comparatively thin layer about one metre thick on the north cap in the northern winter only, whereas the south cap has a permanent dry ice cover about eight metres thick. This permanent dry ice cover at the south pole is peppered by flat floored, shallow, roughly circular pits, which repeat imaging shows are expanding by meters per year; this suggests that the permanent CO2 cover over the south pole water ice is degrading over time.[၁၂၀] The northern polar cap has a diameter of about 1,000 kiloမဳတာs (620 mi) during the northern Mars summer,[၁၂၁] and contains about 1.6 million kiloကုဗမဳတာs (5.7×1016 cu ft) of ice, which, if spread evenly on the cap, would be 2 kiloမဳတာs (1.2 mi) thick.[၁၂၂] (This compares to a volume of 2.85 million kiloကုဗမဳတာs (1.01×1017 cu ft) for the Greenland ice sheet.) The southern polar cap has a diameter of 350 kiloမဳတာs (220 mi) and a thickness of 3 kiloမဳတာs (1.9 mi).[၁၂၃] The total volume of ice in the south polar cap plus the adjacent layered deposits has been estimated at 1.6 million cubic km.[၁၂၄] Both polar caps show spiral troughs, which recent analysis of SHARAD ice penetrating radar has shown are a result of katabatic winds that spiral due to the Coriolis Effect.[၁၂၅][၁၂၆]

The seasonal frosting of areas near the southern ice cap results in the formation of transparent 1-metre-thick slabs of dry ice above the ground. With the arrival of spring, sunlight warms the subsurface and pressure from subliming CO2 builds up under a slab, elevating and ultimately rupturing it. This leads to geyser-like eruptions of CO2 gas mixed with dark basaltic sand or dust. This process is rapid, observed happening in the space of a few days, weeks or months, a rate of change rather unusual in geology – especially for Mars. The gas rushing underneath a slab to the site of a geyser carves a spiderweb-like pattern of radial channels under the ice, the process being the inverted equivalent of an erosion network formed by water draining through a single plughole.[၁၂၇][၁၂၈][၁၂၉][၁၃၀]

Geography and naming of surface features[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

A MOLA-based topographic map showing highlands (red and orange) dominating the Southern Hemisphere of Mars, lowlands (blue) the northern. Volcanic plateaus delimit regions of the northern plains, whereas the highlands are punctuated by several large impact basins.
These new impact craters on Mars occurred sometime between 2008 and 2014, as detected from orbit

Although better remembered for mapping the Moon, Johann Heinrich Mädler and Wilhelm Beer were the first areographers. They began by establishing that most of Mars's surface features were permanent and by more precisely determining the planet's rotation period. In 1840, Mädler combined ten years of observations and drew the first map of Mars. Rather than giving names to the various markings, Beer and Mädler simply designated them with letters; Meridian Bay (Sinus Meridiani) was thus feature "a."[၁၃၁]

Today, features on Mars are named from a variety of sources. Albedo features are named for classical mythology. Craters larger than 60 km are named for deceased scientists and writers and others who have contributed to the study of Mars. Craters smaller than 60 km are named for towns and villages of the world with populations of less than 100,000. Large valleys are named for the word "Mars" or "star" in various languages; small valleys are named for rivers.[၁၃၂]

Large albedo features retain many of the older names, but are often updated to reflect new knowledge of the nature of the features. For example, Nix Olympica (the snows of Olympus) has become Olympus Mons (Mount Olympus).[၁၃၃] The surface of Mars as seen from Earth is divided into two kinds of areas, with differing albedo. The paler plains covered with dust and sand rich in reddish iron oxides were once thought of as Martian "continents" and given names like Arabia Terra (land of Arabia) or Amazonis Planitia (Amazonian plain). The dark features were thought to be seas, hence their names Mare Erythraeum, Mare Sirenum and Aurorae Sinus. The largest dark feature seen from Earth is Syrtis Major Planum.[၁၃၄] The permanent northern polar ice cap is named Planum Boreum, whereas the southern cap is called Planum Australe.

Mars's equator is defined by its rotation, but the location of its Prime Meridian was specified, as was Earth's (at Greenwich), by choice of an arbitrary point; Mädler and Beer selected a line for their first maps of Mars in 1830. After the spacecraft Mariner 9 provided extensive imagery of Mars in 1972, a small crater (later called Airy-0), located in the Sinus Meridiani ("Middle Bay" or "Meridian Bay"), was chosen by Merton Davies of the Rand Corporation[၁၃၅] for the definition of 0.0° longitude to coincide with the original selection.[၁၃၆]

Because Mars has no oceans and hence no "sea level", a zero-elevation surface had to be selected as a reference level; this is called the areoid[၁၃၇] of Mars, analogous to the terrestrial geoid.[၁၃၈] Zero altitude was defined by the height at which there is 610.5 Pa (6.105 mbar) of atmospheric pressure.[၁၃၉] This pressure corresponds to the triple point of water, and it is about 0.6% of the sea level surface pressure on Earth (0.006 atm).[၁၄၀]

Map of quadrangles[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

For mapping purposes, the United States Geological Survey divides the surface of Mars into thirty cartographic quadrangles, each named for a classical albedo feature it contains. The quadrangles can be seen and explored via the interactive image map below.

Impact topography[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Newly formed impact crater (est 2016 – 2019). False blue color highlights exposed bedrock
Bonneville crater and Spirit rover's lander

The dichotomy of Martian topography is striking: northern plains flattened by lava flows contrast with the southern highlands, pitted and cratered by ancient impacts. Research in 2008 has presented evidence regarding a theory proposed in 1980 postulating that, four billion years ago, the Northern Hemisphere of Mars was struck by an object one-tenth to two-thirds the size of Earth's Moon. If validated, this would make the Northern Hemisphere of Mars the site of an impact crater 10,600 by 8,500 kiloမဳတာs (6,600 by 5,300 mi) in size, or roughly the area of Europe, Asia, and Australia combined, surpassing the South Pole–Aitken basin as the largest impact crater in the Solar System.[၅၅][၅၆]

Fresh asteroid impact on Mars at 3°20′N 219°23′E / 3.34°N 219.38°E / 3.34; 219.38. These before and after images of the same site were taken on the Martian afternoons of 27 and 28 March 2012 respectively (MRO).[၁၄၁]

Mars is scarred by a number of impact craters: a total of 43,000 craters with a diameter of 5 kiloမဳတာs (3.1 mi) or greater have been found.[၁၄၂] The largest confirmed of these is the Hellas impact basin, a light albedo feature clearly visible from Earth.[၁၄၃] Due to the smaller mass and size of Mars, the probability of an object colliding with the planet is about half that of Earth. Mars is located closer to the asteroid belt, so it has an increased chance of being struck by materials from that source. Mars is more likely to be struck by short-period comets, i.e., those that lie within the orbit of Jupiter.[၁၄၄] In spite of this, there are far fewer craters on Mars compared with the Moon, because the atmosphere of Mars provides protection against small meteors and surface modifying processes have erased some craters.

Martian craters can have a morphology that suggests the ground became wet after the meteor impacted.[၁၄၅]

Volcanoes[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Viking 1 image of Olympus Mons. The volcano and related terrain are approximately 550 km (340 mi) across.


The shield volcano Olympus Mons (Mount Olympus) is an extinct volcano in the vast upland region Tharsis, which contains several other large volcanoes. Olympus Mons is roughly three times the height of Mount Everest, which in comparison stands at just over 8.8 kiloမဳတာs (5.5 mi).[၁၄၆] It is either the tallest or second-tallest mountain in the Solar System, depending on how it is measured, with various sources giving figures ranging from about 21 to 27 kiloမဳတာs (13 to 17 mi) high.[၁၄၇][၁၄၈]

Tectonic sites[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Valles Marineris (2001 Mars Odyssey)

The large canyon, Valles Marineris (Latin for "Mariner Valleys", also known as Agathadaemon in the old canal maps), has a length of 4,000 kiloမဳတာs (2,500 mi) and a depth of up to 7 kiloမဳတာs (4.3 mi). The length of Valles Marineris is equivalent to the length of Europe and extends across one-fifth the circumference of Mars. By comparison, the Grand Canyon on Earth is only 446 kiloမဳတာs (277 mi) long and nearly 2 kiloမဳတာs (1.2 mi) deep. Valles Marineris was formed due to the swelling of the Tharsis area, which caused the crust in the area of Valles Marineris to collapse. In 2012, it was proposed that Valles Marineris is not just a graben, but a plate boundary where 150 kiloမဳတာs (93 mi) of transverse motion has occurred, making Mars a planet with possibly a two-tectonic plate arrangement.[၁၄၉][၁၅၀]

Holes[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Images from the Thermal Emission Imaging System (THEMIS) aboard NASA's Mars Odyssey orbiter have revealed seven possible cave entrances on the flanks of the volcano Arsia Mons.[၁၅၁] The caves, named after loved ones of their discoverers, are collectively known as the "seven sisters."[၁၅၂] Cave entrances measure from 100 to 252 မဳတာs (328 to 827 ft) wide and they are estimated to be at least 73 to 96 မဳတာs (240 to 315 ft) deep. Because light does not reach the floor of most of the caves, it is possible that they extend much deeper than these lower estimates and widen below the surface. "Dena" is the only exception; its floor is visible and was measured to be 130 မဳတာs (430 ft) deep. The interiors of these caverns may be protected from micrometeoroids, UV radiation, solar flares and high energy particles that bombard the planet's surface.[၁၅၃]

Atmosphere[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

The tenuous atmosphere of Mars visible on the horizon

Mars lost its magnetosphere 4 billion years ago,[၁၅၄] possibly because of numerous asteroid strikes,[၁၅၅] so the solar wind interacts directly with the Martian ionosphere, lowering the atmospheric density by stripping away atoms from the outer layer. Both Mars Global Surveyor and Mars Express have detected ionised atmospheric particles trailing off into space behind Mars,[၁၅၄][၁၅၆] and this atmospheric loss is being studied by the MAVEN orbiter. Compared to Earth, the atmosphere of Mars is quite rarefied. Atmospheric pressure on the surface today ranges from a low of 30 Pa (0.0044 psi) on Olympus Mons to over 1,155 Pa (0.1675 psi) in Hellas Planitia, with a mean pressure at the surface level of 600 Pa (0.087 psi).[၁၅၇] The highest atmospheric density on Mars is equal to that found 35 kiloမဳတာs (22 mi)[၁၅၈] above Earth's surface. The resulting mean surface pressure is only 0.6% of that of Earth 101.3 kPa (14.69 psi). The scale height of the atmosphere is about 10.8 kiloမဳတာs (6.7 mi),[၁၅၉] which is higher than Earth's, 6 kiloမဳတာs (3.7 mi), because the surface gravity of Mars is only about 38% of Earth's, an effect offset by both the lower temperature and 50% higher average molecular weight of the atmosphere of Mars.

The atmosphere of Mars consists of about 96% carbon dioxide, 1.93% argon and 1.89% nitrogen along with traces of oxygen and water.[၁၀][၁၆၀] The atmosphere is quite dusty, containing particulates about 1.5 µm in diameter which give the Martian sky a tawny color when seen from the surface.[၁၆၁] It may take on a pink hue due to iron oxide particles suspended in it.[၁၇]

Methane[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Potential sources and sinks of methane (CH
4
) on Mars

Methane has been detected in the Martian atmosphere;[၁၆၂][၁၆၃] it occurs in extended plumes, and the profiles imply that the methane is released from discrete regions. The concentration of methane fluctuates from about 0.24 ppb during the northern winter to about 0.65 ppb during the summer.[၁၆၄]

Estimates of its lifetime range from 0.6 to 4 years,[၁၆၅][၁၆၆] so its presence indicates that an active source of the gas must be present. Methane could be produced by non-biological process such as serpentinization involving water, carbon dioxide, and the mineral olivine, which is known to be common on Mars.[၁၆၇] Methanogenic microbial life forms in the subsurface are among possible sources. But even if rover missions determine that microscopic Martian life is the source of the methane, the life forms likely reside far below the surface, outside of the rover's reach.[၁၆၈]

Escaping atmosphere on Mars (carbon, oxygen, and hydrogen) by MAVEN in UV[၁၆၉]

Aurora[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

In 1994, the European Space Agency's Mars Express found an ultraviolet glow coming from "magnetic umbrellas" in the Southern Hemisphere. Mars does not have a global magnetic field which guides charged particles entering the atmosphere. Mars has multiple umbrella-shaped magnetic fields mainly in the Southern Hemisphere, which are remnants of a global field that decayed billions of years ago.

In late December 2014, NASA's MAVEN spacecraft detected evidence of widespread auroras in Mars's Northern Hemisphere and descended to approximately 20–30° North latitude of Mars's equator. The particles causing the aurora penetrated into the Martian atmosphere, creating auroras below 100 km above the surface, Earth's auroras range from 100 km to 500 km above the surface. Magnetic fields in the solar wind drape over Mars, into the atmosphere, and the charged particles follow the solar wind magnetic field lines into the atmosphere, causing auroras to occur outside the magnetic umbrellas.[၁၇၀]

On 18 March 2015, NASA reported the detection of an aurora that is not fully understood and an unexplained dust cloud in the atmosphere of Mars.[၁၇၁]

In September 2017, NASA reported radiation levels on the surface of the planet Mars were temporarily doubled, and were associated with an aurora 25 times brighter than any observed earlier, due to a massive, and unexpected, solar storm in the middle of the month.[၁၇၂]

Climate[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Of all the planets in the Solar System, the seasons of Mars are the most Earth-like, due to the similar tilts of the two planets' rotational axes. The lengths of the Martian seasons are about twice those of Earth's because Mars's greater distance from the Sun leads to the Martian year being about two Earth years long. Martian surface temperatures vary from lows of about −143 °C (−225 °F) at the winter polar caps[၁၃] to highs of up to 35 °C (95 °F) in equatorial summer.[၁၄] The wide range in temperatures is due to the thin atmosphere which cannot store much solar heat, the low atmospheric pressure, and the low thermal inertia of Martian soil.[၁၇၃] The planet is 1.52 times as far from the Sun as Earth, resulting in just 43% of the amount of sunlight.[၁၇၄]

If Mars had an Earth-like orbit, its seasons would be similar to Earth's because its axial tilt is similar to Earth's. The comparatively large eccentricity of the Martian orbit has a significant effect. Mars is near perihelion when it is summer in the Southern Hemisphere and winter in the north, and near aphelion when it is winter in the Southern Hemisphere and summer in the north. As a result, the seasons in the Southern Hemisphere are more extreme and the seasons in the northern are milder than would otherwise be the case. The summer temperatures in the south can be warmer than the equivalent summer temperatures in the north by up to 30 °C (54 °F).[၁၇၅]

Mars has the largest dust storms in the Solar System, reaching speeds of over 160 km/h (100 mph). These can vary from a storm over a small area, to gigantic storms that cover the entire planet. They tend to occur when Mars is closest to the Sun, and have been shown to increase the global temperature.[၁၇၆]

Mars (before/after) global dust storm (July 2018)
Dust storms on Mars
18 November 2012
25 November 2012
Locations of the Opportunity and Curiosity rovers are noted

Orbit and rotation[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Mars is about 230 million km (143 million mi) from the Sun; its orbital period is 687 (Earth) days, depicted in red. Earth's orbit is in blue.

Mars's average distance from the Sun is roughly 230 million km (143 million mi), and its orbital period is 687 (Earth) days. The solar day (or sol) on Mars is only slightly longer than an Earth day: 24 hours, 39 minutes, and 35.244 seconds.[၁၇၈] A Martian year is equal to 1.8809 Earth years, or 1 year, 320 days, and 18.2 hours.[၁၀]

The axial tilt of Mars is 25.19° relative to its orbital plane, which is similar to the axial tilt of Earth.[၁၀] As a result, Mars has seasons like Earth, though on Mars they are nearly twice as long because its orbital period is that much longer. In the present day epoch, the orientation of the north pole of Mars is close to the star Deneb.[၁၅]

Mars has a relatively pronounced orbital eccentricity of about 0.09; of the seven other planets in the Solar System, only Mercury has a larger orbital eccentricity. It is known that in the past, Mars has had a much more circular orbit. At one point, 1.35 million Earth years ago, Mars had an eccentricity of roughly 0.002, much less than that of Earth today.[၁၇၉] Mars's cycle of eccentricity is 96,000 Earth years compared to Earth's cycle of 100,000 years.[၁၈၀] Mars has a much longer cycle of eccentricity, with a period of 2.2 million Earth years, and this overshadows the 96,000-year cycle in the eccentricity graphs.[clarification needed] For the last 35,000 years, the orbit of Mars has been getting slightly more eccentric because of the gravitational effects of the other planets. The closest distance between Earth and Mars will continue to mildly decrease for the next 25,000 years.[၁၈၁]

Habitability and search for life[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Viking 1 lander's sampling arm scooped up soil samples for tests (Chryse Planitia)

The current understanding of planetary habitability – the ability of a world to develop environmental conditions favorable to the emergence of life – favors planets that have liquid water on their surface. Most often this requires the orbit of a planet to lie within the habitable zone, which for the Sun extends from just beyond Venus to about the semi-major axis of Mars.[၁၈၂] During perihelion, Mars dips inside this region, but Mars's thin (low-pressure) atmosphere prevents liquid water from existing over large regions for extended periods. The past flow of liquid water demonstrates the planet's potential for habitability. Recent evidence has suggested that any water on the Martian surface may have been too salty and acidic to support regular terrestrial life.[၁၈၃]

Detection of impact glass deposits (green spots) at Alga crater, a possible site for preserved ancient life[၁၈၄]

The lack of a magnetosphere and the extremely thin atmosphere of Mars are a challenge: the planet has little heat transfer across its surface, poor insulation against bombardment of the solar wind and insufficient atmospheric pressure to retain water in a liquid form (water instead sublimes to a gaseous state). Mars is nearly, or perhaps totally, geologically dead; the end of volcanic activity has apparently stopped the recycling of chemicals and minerals between the surface and interior of the planet.[၁၈၅]

In situ investigations have been performed on Mars by the Viking landers, Spirit and Opportunity rovers, Phoenix lander, and Curiosity rover. Evidence suggests that the planet was once significantly more habitable than it is today, but whether living organisms ever existed there remains unknown. The Viking probes of the mid-1970s carried experiments designed to detect microorganisms in Martian soil at their respective landing sites and had positive results, including a temporary increase of CO
2
production on exposure to water and nutrients. This sign of life was later disputed by scientists, resulting in a continuing debate, with NASA scientist Gilbert Levin asserting that Viking may have found life. A re-analysis of the Viking data, in light of modern knowledge of extremophile forms of life, has suggested that the Viking tests were not sophisticated enough to detect these forms of life. The tests could even have killed a (hypothetical) life form.[၁၈၆] Tests conducted by the Phoenix Mars lander have shown that the soil has an alkaline pH and it contains magnesium, sodium, potassium and chloride.[၁၈၇] The soil nutrients may be able to support life, but life would still have to be shielded from the intense ultraviolet light.[၁၈၈] A recent analysis of martian meteorite EETA79001 found 0.6 ppm ClO
4
, 1.4 ppm ClO
3
, and 16 ppm NO
3
, most likely of Martian origin. The ClO
3
suggests the presence of other highly oxidizing oxychlorines, such as ClO
2
or ClO, produced both by UV oxidation of Cl and X-ray radiolysis of ClO
4
. Thus, only highly refractory and/or well-protected (sub-surface) organics or life forms are likely to survive.[၁၈၉]

This image from Gale crater in 2018 prompted speculation that some shapes were worm-like fossils, but they were geological formations probably formed under water.[၁၉၀]

A 2014 analysis of the Phoenix WCL showed that the Ca(ClO
4
)
2
in the Phoenix soil has not interacted with liquid water of any form, perhaps for as long as 600 million years. If it had, the highly soluble Ca(ClO
4
)
2
in contact with liquid water would have formed only CaSO
4
. This suggests a severely arid environment, with minimal or no liquid water interaction.[၁၉၁]

Scientists have proposed that carbonate globules found in meteorite ALH84001, which is thought to have originated from Mars, could be fossilized microbes extant on Mars when the meteorite was blasted from the Martian surface by a meteor strike some 15 million years ago. This proposal has been met with skepticism, and an exclusively inorganic origin for the shapes has been proposed.[၁၉၂]

Small quantities of methane and formaldehyde detected by Mars orbiters are both claimed to be possible evidence for life, as these chemical compounds would quickly break down in the Martian atmosphere.[၁၉၃][၁၉၄] Alternatively, these compounds may instead be replenished by volcanic or other geological means, such as serpentinite.[၁၆၇]

Location of subsurface water in Planum Australe

Impact glass, formed by the impact of meteors, which on Earth can preserve signs of life, has been found on the surface of the impact craters on Mars.[၁၉၅][၁၉၆] Likewise, the glass in impact craters on Mars could have preserved signs of life if life existed at the site.[၁၉၇][၁၉၈][၁၉၉]

In May 2017, evidence of the earliest known life on land on Earth may have been found in 3.48-billion-year-old geyserite and other related mineral deposits (often found around hot springs and geysers) uncovered in the Pilbara Craton of Western Australia. These findings may be helpful in deciding where best to search for early signs of life on the planet Mars.[၂၀၀][၂၀၁]

In early 2018, media reports speculated that certain rock features at a site called Jura looked like a type of fossil, but project scientists say the formations likely resulted from a geological process at the bottom of an ancient drying lakebed, and are related to mineral veins in the area similar to gypsum crystals.[၁၉၀]

On 7 June 2018, NASA announced that the Curiosity rover had discovered organic compounds in sedimentary rocks dating to three billion years old,[၂၀၂] indicating that some of the building blocks for life were present.[၂၀၃][၂၀၄]

In July 2018, scientists reported the discovery of a subglacial lake on Mars, the first known stable body of water on the planet. It sits 1.5 km (0.9 mi) below the surface at the base of the southern polar ice cap and is about 20 kiloမဳတာs (12 mi) wide.[၂၀၅][၂၀၆] The lake was discovered using the MARSIS radar on board the Mars Express orbiter, and the profiles were collected between May 2012 and December 2015.[၂၀၇] The lake is centered at 193° East, 81° South, a flat area that does not exhibit any peculiar topographic characteristics. It is mostly surrounded by higher ground except on its eastern side, where there is a depression.[၂၀၅]

Moons[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Enhanced-color HiRISE image of Phobos, showing a series of mostly parallel grooves and crater chains, with Stickney crater at right
Enhanced-color HiRISE image of Deimos (not to scale), showing its smooth blanket of regolith

Mars has two relatively small (compared to Earth's) natural moons, Phobos (about 22 kiloမဳတာs (14 mi) in diameter) and Deimos (about 12 kiloမဳတာs (7.5 mi) in diameter), which orbit close to the planet. Asteroid capture is a long-favored theory, but their origin remains uncertain.[၂၀၈] Both satellites were discovered in 1877 by Asaph Hall; they are named after the characters Phobos (panic/fear) and Deimos (terror/dread), who, in Greek mythology, accompanied their father Ares, god of war, into battle. Mars was the Roman counterpart of Ares.[၂၀၉][၂၁၀] In modern Greek, the planet retains its ancient name Ares (Aris: Άρης).[၂၁၁]

From the surface of Mars, the motions of Phobos and Deimos appear different from that of the Moon. Phobos rises in the west, sets in the east, and rises again in just 11 hours. Deimos, being only just outside synchronous orbit – where the orbital period would match the planet's period of rotation – rises as expected in the east but slowly. Despite the 30-hour orbit of Deimos, 2.7 days elapse between its rise and set for an equatorial observer, as it slowly falls behind the rotation of Mars.[၂၁၂]

Orbits of Phobos and Deimos (to scale)

Because the orbit of Phobos is below synchronous altitude, the tidal forces from the planet Mars are gradually lowering its orbit. In about 50 million years, it could either crash into Mars's surface or break up into a ring structure around the planet.[၂၁၂]

The origin of the two moons is not well understood. Their low albedo and carbonaceous chondrite composition have been regarded as similar to asteroids, supporting the capture theory. The unstable orbit of Phobos would seem to point towards a relatively recent capture. But both have circular orbits, near the equator, which is unusual for captured objects and the required capture dynamics are complex. Accretion early in the history of Mars is plausible, but would not account for a composition resembling asteroids rather than Mars itself, if that is confirmed.

A third possibility is the involvement of a third body or a type of impact disruption.[၂၁၃] More-recent lines of evidence for Phobos having a highly porous interior,[၂၁၄] and suggesting a composition containing mainly phyllosilicates and other minerals known from Mars,[၂၁၅] point toward an origin of Phobos from material ejected by an impact on Mars that reaccreted in Martian orbit,[၂၁၆] similar to the prevailing theory for the origin of Earth's moon. Although the VNIR spectra of the moons of Mars resemble those of outer-belt asteroids, the thermal infrared spectra of Phobos are reported to be inconsistent with chondrites of any class.[၂၁၅]

Mars may have moons smaller than 50 to 100 မဳတာs (160 to 330 ft) in diameter, and a dust ring is predicted to exist between Phobos and Deimos.[၂၁၇]

Exploration[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

The descent stage of the Mars Science Laboratory mission carrying the Curiosity rover deploys its parachutes to decelerate itself before landing, photographed by Mars Reconnaissance Orbiter.

Dozens of crewless spacecraft, including orbiters, landers, and rovers, have been sent to Mars by the Soviet Union, the United States, Europe, and India to study the planet's surface, climate, and geology.

As of 2021, Mars is host to eleven functioning spacecraft: eight in orbit – 2001 Mars Odyssey, Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, Mars Orbiter Mission, ExoMars Trace Gas Orbiter, Emirates Mars Mission and Tianwen-1 – and three on the surface – the Mars Science Laboratory Curiosity rover, the InSight lander and the Perseverance rover. The public can request images of Mars via the Mars Reconnaissance Orbiter'ဂမၠိုင် HiWish program.

The Mars Science Laboratory, named Curiosity, launched on 26 November 2011, and reached Mars on 6 August 2012 UTC. It is larger and more advanced than the Mars Exploration Rovers, with a movement rate up to 90 မဳတာs (300 ft) per hour.[၂၁၈] Experiments include a laser chemical sampler that can deduce the make-up of rocks at a distance of 7 မဳတာs (23 ft).[၂၁၉] On 10 February 2013, the Curiosity rover obtained the first deep rock samples ever taken from another planetary body, using its on-board drill.[၂၂၀] The same year, it discovered that Mars's soil contains between 1.5% and 3% water by mass (albeit attached to other compounds and thus not freely accessible).[၂၂၁] Observations by the Mars Reconnaissance Orbiter had previously revealed the possibility of flowing water during the warmest months on Mars.[၂၂၂]

On 24 September 2014, Mars Orbiter Mission (MOM), launched by the Indian Space Research Organisation (ISRO), reached Mars orbit. ISRO launched MOM on 5 November 2013, with the aim of analyzing the Martian atmosphere and topography. The Mars Orbiter Mission used a Hohmann transfer orbit to escape Earth's gravitational influence and catapult into a nine-month-long voyage to Mars. The mission is the first successful Asian interplanetary mission.[၂၂၃]

The European Space Agency, in collaboration with Roscosmos, launched the ExoMars Trace Gas Orbiter and Schiaparelli lander on 14 March 2016.[၂၂၄] While the Trace Gas Orbiter successfully entered Mars orbit on 19 October 2016, Schiaparelli crashed during its landing attempt.[၂၂၅]

In May 2018, NASA's InSight lander was launched, along with the twin MarCO CubeSats that flew by Mars and acted as telemetry relays during the landing. The mission arrived at Mars in November 2018.[၂၂၆][၂၂၇] InSight detected potential seismic activity (a "marsquake") in April 2019.[၂၂၈][၂၂၉]

InSight Lander – panorama (9 December 2018)

In 2019, MAVEN spacecraft mapped high-altitude global wind patterns at Mars for the first time.[၂၃၀][၂၃၁] It was discovered that the winds which are miles above the surface retained information about the land forms below.[၂၃၀]

Future[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Concept for a Bimodal Nuclear Thermal Transfer Vehicle in low Earth orbit

NASA launched the Mars 2020 mission on 30 July 2020.[၂၃၂] The rover Perseverance successfully landed on the surface of Mars on 18 February 2021. The mission will cache samples for future retrieval and return of them to Earth. The current concept for the Mars sample-return mission would launch in 2026 and feature hardware built by NASA and ESA.[၂၃၃] The European Space Agency will launch the ExoMars rover and surface platform sometime between August and October 2022.[၂၃၄]

The United Arab Emirates' Mars Hope orbiter was launched on 19 July 2020, and successfully entered orbit around Mars on 9 February 2021.[၂၃၅] The probe will conduct a global study of the Martian atmosphere.[၂၃၆] With this accomplishment, UAE became the second country, after India, to reach Mars on its first attempt.

Several plans for a human mission to Mars have been proposed throughout the 20th and 21st centuries, but no human mission has yet launched. SpaceX founder Elon Musk presented a plan in September 2016 to, optimistically, launch a crewed mission to Mars in 2024 at an estimated development cost of US$10 billion, but this mission is not expected to take place before 2027.[၂၃၇] In October 2016, President Barack Obama renewed United States policy to pursue the goal of sending humans to Mars in the 2030s, and to continue using the International Space Station as a technology incubator in that pursuit.[၂၃၈][၂၃၉] The NASA Authorization Act of 2017 directed NASA to get humans near or on the surface of Mars by the early 2030s.[၂၄၀]

Astronomy on Mars[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Script error: The module returned a nil value. It is supposed to return an export table.

With the presence of various orbiters, landers, and rovers, it is possible to practice astronomy from Mars. Although Mars's moon Phobos appears about one-third the angular diameter of the full moon on Earth, Deimos appears more or less star-like, looking only slightly brighter than Venus does from Earth.[၂၄၁]

Various phenomena seen from Earth have also been observed from Mars, such as meteors and auroras.[၂၄၂] The apparent sizes of the moons Phobos and Deimos are sufficiently smaller than that of the Sun; thus, their partial "eclipses" of the Sun are best considered transits (see transit of Deimos and Phobos from Mars).[၂၄၃][၂၄၄] Transits of Mercury and Venus have been observed from Mars. A transit of Earth will be seen from Mars on 10 November 2084.[၂၄၅]

On 19 October 2014, comet Siding Spring passed extremely close to Mars, so close that the coma may have enveloped Mars.[၂၄၆][၂၄၇][၂၄၈][၂၄၉][၂၅၀][၂၅၁]

Earth and the Moon (MRO HiRISE, November 2016)[၂၅၂]
Phobos transits the Sun (Opportunity, 10 March 2004)
Tracking sunspots from Mars

Viewing[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Animation of the apparent retrograde motion of Mars in 2003 as seen from Earth.

The mean apparent magnitude of Mars is +0.71 with a standard deviation of 1.05.[၁၂] Because the orbit of Mars is eccentric, the magnitude at opposition from the Sun can range from about −3.0 to −1.4.[၂၅၃] The minimum brightness is magnitude +1.86 when the planet is in conjunction with the Sun.[၁၂] At its brightest, Mars (along with Jupiter) is second only to Venus in luminosity.[၁၂] Mars usually appears distinctly yellow, orange, or red. NASA's Spirit rover has taken pictures of a greenish-brown, mud-colored landscape with blue-grey rocks and patches of light red sand.[၂၅၄] When farthest away from Earth, it is more than seven times farther away than when it is closest. When least favorably positioned, it can be lost in the Sun's glare for months at a time. At its most favorable times — at 15-year or 17-year intervals, and always between late July and late September — a lot of surface detail can be seen with a telescope. Especially noticeable, even at low magnification, are the polar ice caps.[၂၅၅]

As Mars approaches opposition, it begins a period of retrograde motion, which means it will appear to move backwards in a looping motion with respect to the background stars. The duration of this retrograde motion lasts for about 72 days, and Mars reaches its peak luminosity in the middle of this motion.[၂၅၆]

Closest approaches[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Relative[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Geocentric animation of Mars's orbit relative to Earth from January 2003 to January 2019
  Mars
Documentation[create]
  Earth
Mars distance from Earth in millions of km (Gm).

The point at which Mars's geocentric longitude is 180° different from the Sun's is known as opposition, which is near the time of closest approach to Earth. The time of opposition can occur as much as 8.5 days away from the closest approach. The distance at close approach varies between about 54 and 103 million km (34 and 64 million mi) due to the planets' elliptical orbits, which causes comparable variation in angular size.[၂၅၇][၂၅၈] The last Mars opposition occurred on 27 July 2018,[၂၅၉] at a distance of about 58 million km (36 million mi).[၂၆၀] The next Mars opposition occurs on 13 October 2020, at a distance of about 63 million km (39 million mi).[၂၆၀] The average time between the successive oppositions of Mars, its synodic period, is 780 days; but the number of days between the dates of successive oppositions can range from 764 to 812.[၂၆၁]

As Mars approaches opposition it begins a period of retrograde motion, which makes it appear to move backwards in a looping motion relative to the background stars. The duration of this retrograde motion is about 72 days.

Absolute, around the present time[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Mars made its closest approach to Earth and maximum apparent brightness in nearly 60,000 years, 55,758,006 km (0.37271925 AU; 34,646,419 mi), magnitude −2.88, on 27 August 2003, at 09:51:13 UTC. This occurred when Mars was one day from opposition and about three days from its perihelion, making it particularly easy to see from Earth. The last time it came so close is estimated to have been on 12 September 57,617 BC, the next time being in 2287.[၂၆၂] This record approach was only slightly closer than other recent close approaches. For instance, the minimum distance on 22 August 1924, was 0.37285 AU, and the minimum distance on 24 August 2208, will be 0.37279 AU.[၁၈၀]

Every 15 to 17 years, Mars comes into opposition near its perihelion. These perihelic oppositions make a closer approach to earth than other oppositions which occur every 2.1 years. Mars comes into perihelic opposition in 2003, 2018 and 2035, with 2020 and 2033 being close to perihelic opposition.

Historical observations[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

The history of observations of Mars is marked by the oppositions of Mars, when the planet is closest to Earth and hence is most easily visible, which occur every couple of years. Even more notable are the perihelic oppositions of Mars, which occur every 15 or 17 years and are distinguished because Mars is close to perihelion, making it even closer to Earth.

Ancient and medieval observations[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Galileo Galilei, first person to see Mars via telescope in 1610.[၂၆၃]

The ancient Sumerians believed that Mars was Nergal, the god of war and plague.[၂၆၄] During Sumerian times, Nergal was a minor deity of little significance,[၂၆၄] but, during later times, his main cult center was the city of Nineveh.[၂၆၄] In Mesopotamian texts, Mars is referred to as the "star of judgement of the fate of the dead."[၂၆၅] The existence of Mars as a wandering object in the night sky was recorded by the ancient Egyptian astronomers and, by 1534 BCE, they were familiar with the retrograde motion of the planet.[၂၆၆] By the period of the Neo-Babylonian Empire, the Babylonian astronomers were making regular records of the positions of the planets and systematic observations of their behavior. For Mars, they knew that the planet made 37 synodic periods, or 42 circuits of the zodiac, every 79 years. They invented arithmetic methods for making minor corrections to the predicted positions of the planets.[၂၆၇][၂၆၈] In Ancient Greece, the planet was known as ဂရိတြေံ: Πυρόεις.[၂၆၉]

In the fourth century BCE, Aristotle noted that Mars disappeared behind the Moon during an occultation, indicating that the planet was farther away.[၂၇၀] Ptolemy, a Greek living in Alexandria,[၂၇၁] attempted to address the problem of the orbital motion of Mars. Ptolemy's model and his collective work on astronomy was presented in the multi-volume collection Almagest, which became the authoritative treatise on Western astronomy for the next fourteen centuries.[၂၇၂] Literature from ancient China confirms that Mars was known by Chinese astronomers by no later than the fourth century BCE.[၂၇၃] In the East Asian cultures, Mars is traditionally referred to as the "fire star" (Chinese: 火星), based on the Five elements.[၂၇၄][၂၇၅][၂၇၆]

During the seventeenth century, Tycho Brahe measured the diurnal parallax of Mars that Johannes Kepler used to make a preliminary calculation of the relative distance to the planet.[၂၇၇] When the telescope became available, the diurnal parallax of Mars was again measured in an effort to determine the Sun-Earth distance. This was first performed by Giovanni Domenico Cassini in 1672. The early parallax measurements were hampered by the quality of the instruments.[၂၇၈] The only occultation of Mars by Venus observed was that of 13 October 1590, seen by Michael Maestlin at Heidelberg.[၂၇၉] In 1610, Mars was viewed by Italian astronomer Galileo Galilei, who was first to see it via telescope.[၂၆၃] The first person to draw a map of Mars that displayed any terrain features was the Dutch astronomer Christiaan Huygens.[၂၈၀]

Martian "canals"[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Map of Mars by Giovanni Schiaparelli
Mars sketched as observed by Lowell before 1914 (south on top)
Map of Mars from the Hubble Space Telescope as seen near the 1999 opposition (north on top)

By the 19th century, the resolution of telescopes reached a level sufficient for surface features to be identified. A perihelic opposition of Mars occurred on 5 September 1877. In that year, the Italian astronomer Giovanni Schiaparelli used a 22 centiမဳတာs (8.7 in) telescope in Milan to help produce the first detailed map of Mars. These maps notably contained features he called canali, which were later shown to be an optical illusion. These canali were supposedly long, straight lines on the surface of Mars, to which he gave names of famous rivers on Earth. His term, which means "channels" or "grooves", was popularly mistranslated in English as "canals."[၂၈၁][၂၈၂]

Influenced by the observations, the orientalist Percival Lowell founded an observatory which had 30 and 45 centiမဳတာs (12 and 18 in) telescopes. The observatory was used for the exploration of Mars during the last good opportunity in 1894 and the following less favorable oppositions. He published several books on Mars and life on the planet, which had a great influence on the public.[၂၈၃][၂၈၄] The canali were independently found by other astronomers, like Henri Joseph Perrotin and Louis Thollon in Nice, using one of the largest telescopes of that time.[၂၈၅][၂၈၆]

The seasonal changes (consisting of the diminishing of the polar caps and the dark areas formed during Martian summer) in combination with the canals led to speculation about life on Mars, and it was a long-held belief that Mars contained vast seas and vegetation. The telescope never reached the resolution required to give proof to any speculations. As bigger telescopes were used, fewer long, straight canali were observed. During an observation in 1909 by Camille Flammarion with an 84 centiမဳတာs (33 in) telescope, irregular patterns were observed, but no canali were seen.[၂၈၇]

Even in the 1960s, articles were published on Martian biology, putting aside explanations other than life for the seasonal changes on Mars. Detailed scenarios for the metabolism and chemical cycles for a functional ecosystem have been published.[၂၈၈]

Spacecraft visitation[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Once spacecraft visited the planet during NASA's Mariner missions in the 1960s and 1970s, these concepts were radically broken. The results of the Viking life-detection experiments aided an intermission in which the hypothesis of a hostile, dead planet was generally accepted.[၂၈၉]

Mariner 9 and Viking allowed better maps of Mars to be made using the data from these missions, and another major leap forward was the Mars Global Surveyor mission, launched in 1996 and operated until late 2006, that allowed complete, extremely detailed maps of the Martian topography, magnetic field and surface minerals to be obtained.[၂၉၀] These maps are available online; for example, at Google Mars. Mars Reconnaissance Orbiter and Mars Express continued exploring with new instruments, and supporting lander missions. NASA provides two online tools: Mars Trek, which provides visualizations of the planet using data from 50 years of exploration, and Experience Curiosity, which simulates traveling on Mars in 3-D with Curiosity.[၂၉၁]

In culture[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Statue of the Roman god of war Mars at the Brandenburg Gate in Berlin

Mars is named after the Roman god of war. In different cultures, Mars represents masculinity and youth. Its symbol, a circle with an arrow pointing out to the upper right, is used as a symbol for the male gender.

The many failures in Mars exploration probes resulted in a satirical counter-culture blaming the failures on an Earth-Mars "Bermuda Triangle", a "Mars Curse", or a "Great Galactic Ghoul" that feeds on Martian spacecraft.[၂၉၂]

Intelligent "Martians"[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

The fashionable idea that Mars was populated by intelligent Martians exploded in the late 19th century. Schiaparelli's "canali" observations combined with Percival Lowell's books on the subject put forward the standard notion of a planet that was a drying, cooling, dying world with ancient civilizations constructing irrigation works.[၂၉၃]

An 1893 soap ad playing on the popular idea that Mars was populated

Many other observations and proclamations by notable personalities added to what has been termed "Mars Fever."[၂၉၄] In 1899, while investigating atmospheric radio noise using his receivers in his Colorado Springs lab, inventor Nikola Tesla observed repetitive signals that he later surmised might have been radio communications coming from another planet, possibly Mars. In a 1901 interview, Tesla said:

It was some time afterward when the thought flashed upon my mind that the disturbances I had observed might be due to an intelligent control. Although I could not decipher their meaning, it was impossible for me to think of them as having been entirely accidental. The feeling is constantly growing on me that I had been the first to hear the greeting of one planet to another.[၂၉၅]

Tesla's theories gained support from Lord Kelvin who, while visiting the United States in 1902, was reported to have said that he thought Tesla had picked up Martian signals being sent to the United States.[၂၉၆] Kelvin "emphatically" denied this report shortly before leaving: "What I really said was that the inhabitants of Mars, if there are any, were doubtless able to see New York, particularly the glare of the electricity."[၂၉၇]

In a New York Times article in 1901, Edward Charles Pickering, director of the Harvard College Observatory, said that they had received a telegram from Lowell Observatory in Arizona that seemed to confirm that Mars was trying to communicate with Earth.[၂၉၈]

Early in December 1900, we received from Lowell Observatory in Arizona a telegram that a shaft of light had been seen to project from Mars (the Lowell observatory makes a specialty of Mars) lasting seventy minutes. I wired these facts to Europe and sent out neostyle copies through this country. The observer there is a careful, reliable man and there is no reason to doubt that the light existed. It was given as from a well-known geographical point on Mars. That was all. Now the story has gone the world over. In Europe, it is stated that I have been in communication with Mars, and all sorts of exaggerations have spring up. Whatever the light was, we have no means of knowing. Whether it had intelligence or not, no one can say. It is absolutely inexplicable.[၂၉၈]

Pickering later proposed creating a set of mirrors in Texas, intended to signal Martians.[၂၉၉]

Martian tripod illustration from the 1906 French edition of The War of the Worlds by H. G. Wells

In recent decades, the high-resolution mapping of the surface of Mars, culminating in Mars Global Surveyor, revealed no artifacts of habitation by "intelligent" life, but pseudoscientific speculation about intelligent life on Mars continues from commentators such as Richard C. Hoagland. Reminiscent of the canali controversy, these speculations are based on small scale features perceived in the spacecraft images, such as "pyramids" and the "Face on Mars." Planetary astronomer Carl Sagan wrote:

Mars has become a kind of mythic arena onto which we have projected our Earthly hopes and fears.[၂၈၂]

The depiction of Mars in fiction has been stimulated by its dramatic red color and by nineteenth century scientific speculations that its surface conditions might support not just life but intelligent life.[၃၀၀] Thus originated a large number of science fiction scenarios, among which is H. G. Wells' The War of the Worlds, published in 1898, in which Martians seek to escape their dying planet by invading Earth.

Influential works included Ray Bradbury's The Martian Chronicles, in which human explorers accidentally destroy a Martian civilization, Edgar Rice Burroughs' Barsoom series, C. S. Lewis' novel Out of the Silent Planet (1938),[၃၀၁] and a number of Robert A. Heinlein stories before the mid-sixties.[၃၀၂]

Jonathan Swift made reference to the moons of Mars, about 150 years before their actual discovery by Asaph Hall, detailing reasonably accurate descriptions of their orbits, in the 19th chapter of his novel Gulliver's Travels.[၃၀၃]

A comic figure of an intelligent Martian, Marvin the Martian, appeared in Haredevil Hare (1948) as a character in the Looney Tunes animated cartoons of Warner Brothers, and has continued as part of popular culture to the present.[၃၀၄]

After the Mariner and Viking spacecraft had returned pictures of Mars as it really is, an apparently lifeless and canal-less world, these ideas about Mars had to be abandoned, and a vogue for accurate, realist depictions of human colonies on Mars developed, the best known of which may be Kim Stanley Robinson's Mars trilogy. Pseudo-scientific speculations about the Face on Mars and other enigmatic landmarks spotted by space probes have meant that ancient civilizations continue to be a popular theme in science fiction, especially in film.[၃၀၅]

Interactive Mars map[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Map of MarsAcheron FossaeAcidalia PlanitiaAlba MonsAmazonis PlanitiaAonia PlanitiaArabia TerraArcadia PlanitiaArgentea PlanumArgyre PlanitiaChryse PlanitiaClaritas FossaeCydonia MensaeDaedalia PlanumElysium MonsElysium PlanitiaGale craterHadriaca PateraHellas MontesHellas PlanitiaHesperia PlanumHolden craterIcaria PlanumIsidis PlanitiaJezero craterLomonosov craterLucus PlanumLycus SulciLyot craterLunae PlanumMalea PlanumMaraldi craterMareotis FossaeMareotis TempeMargaritifer TerraMie craterMilankovič craterNepenthes MensaeNereidum MontesNilosyrtis MensaeNoachis TerraOlympica FossaeOlympus MonsPlanum AustralePromethei TerraProtonilus MensaeSirenumSisyphi PlanumSolis PlanumSyria PlanumTantalus FossaeTempe TerraTerra CimmeriaTerra SabaeaTerra SirenumTharsis MontesTractus CatenaTyrrhen TerraUlysses PateraUranius PateraUtopia PlanitiaValles MarinerisVastitas BorealisXanthe Terra
The image above contains clickable linksInteractive image map of the global topography of Mars. Hover your mouse over the image to see the names of over 60 prominent geographic features, and click to link to them. Coloring of the base map indicates relative elevations, based on data from the Mars Orbiter Laser Altimeter on NASA's Mars Global Surveyor. Whites and browns indicate the highest elevations (+12 to +8 km); followed by pinks and reds (+8 to +3 km); yellow is 0 km; greens and blues are lower elevations (down to −8 km). Axes are latitude and longitude; Polar regions are noted.


See also[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Notes[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နိဿဲ ဗၠေတ် - <ref> tag in <references> has conflicting group attribute "lower-alpha    ".

References[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Williams, David (2018). Mars Fact Sheet. NASA Goddard Space Flight Center.; Mean Anomaly (deg) 19.412 = (Mean Longitude (deg) 355.45332) - (Longitude of perihelion (deg) 336.04084) This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 2. "The solar system's invariable plane" (July 2012). Astronomy & Astrophysics 543: 11. doi:10.1051/0004-6361/201219011. Bibcode2012A&A...543A.133S. A133. 
 3. HORIZONS Web-Interface.
 4. "Numerical expressions for precession formulae and mean elements for the Moon and planets" (February 1994). Astronomy and Astrophysics 282 (2): 663–683. Bibcode1994A&A...282..663S. 
 5. ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ "Report of the IAU/IAG Working Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006" (2007). Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 98 (3): 155–180. doi:10.1007/s10569-007-9072-y. Bibcode2007CeMDA..98..155S. 
 6. (6 June 2012) Mars and How to Observe It. Springer Science+Business Media, 3. ISBN 978-1-4614-2302-7 
 7. ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ (1998) The Planetary Scientist's Companion. Oxford University Press, 190. ISBN 978-0-19-511694-6 
 8. ၈.၀ ၈.၁ "Mars high resolution gravity fields from MRO, Mars seasonal gravity, and other dynamical parameters" (January 2011). Icarus 211 (1): 401–428. doi:10.1016/j.icarus.2010.10.004. Bibcode2011Icar..211..401K. 
 9. "Kilometer-resolution gravity field of Mars: MGM2011" (July 2012). Planetary and Space Science 67 (1): 147–154. doi:10.1016/j.pss.2012.02.006. Bibcode2012P&SS...67..147H. 
 10. ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ ၁၀.၃ ၁၀.၄ ၁၀.၅ ၁၀.၆ ၁၀.၇ ၁၀.၈ Williams, David R. (1 September 2004). Mars Fact Sheet. National Space Science Data Center. NASA. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 11. Mallama, A. (2007). "The magnitude and albedo of Mars". Icarus 192 (2): 404–416. doi:10.1016/j.icarus.2007.07.011. Bibcode2007Icar..192..404M. 
 12. ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ ၁၂.၃ "Computing apparent planetary magnitudes for The Astronomical Almanac" (October 2018). Astronomy and Computing 25: 10–24. doi:10.1016/j.ascom.2018.08.002. Bibcode2018A&C....25...10M. 
 13. ၁၃.၀ ၁၃.၁ ၁၃.၂ What is the typical temperature on Mars?. Astronomycafe.net.
 14. ၁၄.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၂ Mars Exploration Rover Mission: Spotlight. Marsrover.nasa.gov (12 June 2007). Archived from the original on 2 November 2013။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 15. ၁၅.၀ ၁၅.၁ Barlow, Nadine G. (2008). Mars: an introduction to its interior, surface and atmosphere, Cambridge planetary science 8. Cambridge University Press, 21. ISBN 978-0-521-85226-5 
 16. (1997) The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must. New York: Touchstone. ISBN 978-0-684-83550-1. OCLC 489144963 
 17. ၁၇.၀ ၁၇.၁ (October 2012) Universe: The Definitive Visual Guide. New York: Dorling Kindersley. ISBN 978-0-7566-9841-6 
 18. Millis, John P.. Mars Moon Mystery. About.com. Archived from the original on 2018-12-26။ Retrieved on 2021-03-07
 19. In Depth | Mariner 04. “The Mariner 4 mission, the second of two Mars flyby attempts launched in 1964 by NASA, was one of the great early successes of the agency, and indeed the Space Age, returning the very first photos of another planet from deep space.” This article incorporates text from this source, which is in the public domain.; NASA - NSSDCA - Spacecraft - Details. “Mariner 4...represented the first successful flyby of the planet Mars, returning the first pictures of the martian surface. These represented the first images of another planet ever returned from deep space.” This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 20. Beyond Earth: A Chronicle of Deep Space Exploration. “Mars 3...Immediately after landing, at 13:50:35 UT, the lander probe began transmitting a TV image of the Martian surface although transmissions abruptly ceased after 14.5 seconds (or 20 seconds according to some sources).” This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 21. In Depth | Viking 1. “NASA's Viking 1 made the first truly successful landing on Mars. The Soviet Mars 3 lander claimed a technical first with a survivable landing in 1971, but contact was lost seconds after it touched down.” This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 22. In Depth | Mars Pathfinder. “Landing time for Pathfinder was 16:56:55 UT July 4, 1997, at 19 degrees 7 minutes 48 seconds north latitude and 33 degrees 13 minutes 12 seconds west longitude in Ares Vallis, about 12 miles (19 kilometers) southwest of the original target. The next day, Pathfinder deployed the Sojourner rover on the Martian surface via landing ramps. Sojourner was the first wheeled vehicle to be used on any planet.” This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 23. Frequently asked questions. “Mars Express reached Mars at the end of December 2003. Six days before entering into orbit around Mars, Mars Express ejected the Beagle 2 lander. The orbiter was inserted into orbit around Mars on 25 December 2003.”
 24. Rover Update: 2010: All. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.; NASA to Share Results of Effort to Recover Mars Opportunity Rover. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 25. Curiosity Has Landed.
 26. Mars Orbiter Mission Completes 1000 Days in Orbit - ISRO. Archived from the original on July 23, 2021။ Retrieved on March 7, 2021။ “Mars Orbiter Mission (MOM), the maiden interplanetary mission of ISRO, launched on November 5, 2013 by PSLV-C25 got inserted into Martian orbit on September 24, 2014 in its first attempt.”; "India launches spacecraft to Mars"။ "India's space agency will become the fourth in the world after those of the United States, Russia and Europe to undertake a successful Mars mission." 
 27. UAE successfully inserts orbiter to Mars orbit.
 28. Jarell, Elizabeth M (26 February 2015). Using Curiosity to Search for Life. Mars Daily.
 29. The Mars Exploration Rover Mission (November 2013). Archived from the original on 2017-02-01။ Retrieved on 2021-03-07 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 30. Wilks, Jeremy (21 May 2015). Mars mystery: ExoMars mission to finally resolve question of life on red planet.
 31. Howell, Elizabeth (5 January 2015). "Life on Mars? NASA's next rover aims to find out.". 
 32. NASA – NASA Rover Finds Clues to Changes in Mars' Atmosphere. Archived from the original on 2018-12-26။ Retrieved on 2021-03-07 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 33. Lake of frozen water the size of New Mexico found on Mars – NASA. The Register (22 November 2016).
 34. Mars Ice Deposit Holds as Much Water as Lake Superior (22 November 2016). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 35. Staff (22 November 2016). Scalloped Terrain Led to Finding of Buried Ice on Mars. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 36. Peplow, Mark (6 May 2004). "How Mars got its rust". Nature. doi:10.1038/news040503-6. 
 37. ၃၇.၀ ၃၇.၁ NASA – Mars in a Minute: Is Mars Really Red? (Transcript) This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 38. "Early Crustal Evolution of Mars" (2005). Annual Review of Earth and Planetary Sciences 33 (1): 133–161. doi:10.1146/annurev.earth.33.092203.122637. Bibcode2005AREPS..33..133N. 
 39. "Fluid Core Size of Mars from Detection of the Solar Tide" (April 11, 2003). Science 300 (5617): 299-303. doi:10.1126/science.1079645. 
 40. "Geodesy constraints on the interior structure and composition of Mars" (June 2011). Icarus 213 (2): 451–472. doi:10.1016/j.icarus.2011.03.024. Bibcode2011Icar..213..451R. 
 41. "APS X-rays reveal secrets of Mars' core"၊ Argonne National Laboratory၊ 26 September 2003။ 
 42. "Geology of the InSight landing site on Mars" (24 February 2020). Nature Geoscience 11. doi:10.1038/s41467-020-14679-1. PMID 32094337. Bibcode2020NatCo..11.1014G. 
 43. "Initial results from the in Sight mission on Mars" (2020). Nature Geoscience 13 (3): 183–189. doi:10.1038/s41561-020-0544-y. Bibcode2020NatGe..13..183B. 
 44. "Elemental Composition of the Martian Crust" (May 2009). Science 324 (5928): 736–739. doi:10.1126/science.1165871. PMID 19423810. Bibcode2009Sci...324..736M. 
 45. "Global mineral distributions on Mars" (June 2002). Journal of Geophysical Research: Planets 107 (E6): 9–1–9–20. doi:10.1029/2001JE001510. Bibcode2002JGRE..107.5042B. 
 46. Christensen, Philip R. (27 June 2003). "Morphology and Composition of the Surface of Mars: Mars Odyssey THEMIS Results". Science 300 (5628): 2056–2061. doi:10.1126/science.1080885. PMID 12791998. Bibcode2003Sci...300.2056C. 
 47. Golombek, Matthew P. (27 June 2003). "The Surface of Mars: Not Just Dust and Rocks". Science 300 (5628): 2043–2044. doi:10.1126/science.1082927. PMID 12829771. 
 48. Geologic Map of Mars – 2014. USGS (14 July 2014). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 49. Magnetic Fields and Mars. Mars Global Surveyor @ NASA (9 November 2006). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 50. New Map Provides More Evidence Mars Once Like Earth. NASA/Goddard Space Flight Center. Archived from the original on 14 September 2012။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 51. "The Accretion, Composition and Early Differentiation of Mars" (2001). Space Science Reviews 96 (1/4): 197–230. doi:10.1023/A:1011997206080. Bibcode2001SSRv...96..197H. 
 52. Zharkov, V. N. (1993). "The role of Jupiter in the formation of planets", Evolution of the Earth and Planets, Geophysical Monograph Series 74, 7–17. doi:10.1029/GM074p0007. ISBN 978-1-118-66669-2 
 53. "The origin of water on Mars" (2003). Icarus 165 (1): 1–8. doi:10.1016/S0019-1035(03)00172-6. Bibcode2003Icar..165....1L. 
 54. Lua error in မဝ်ဂျူ:Citation/CS1 at line 828: Argument map not defined for this variable: ArticleNumber.
 55. ၅၅.၀ ၅၅.၁ Yeager, Ashley (19 July 2008). Impact May Have Transformed Mars. ScienceNews.org. Archived from the original on 14 September 2012။ Retrieved on 7 March 2021
 56. ၅၆.၀ ၅၆.၁ Sample၊ Ian။ "Cataclysmic impact created north-south divide on Mars"၊ London: Science @ guardian.co.uk၊ 26 June 2008။ 
 57. "Giant Asteroid Flattened Half of Mars, Studies Suggest"၊ Scientific American 
 58. Chang၊ Kenneth။ "Huge Meteor Strike Explains Mars's Shape, Reports Say"၊ The New York Times၊ 26 June 2008။ 
 59. "Mars: The planet that lost an ocean's-worth of water" (Press release). ESO. Retrieved 19 June 2015.
 60. Tanaka, K. L. (1986). "The Stratigraphy of Mars". Journal of Geophysical Research 91 (B13): E139–E158. doi:10.1029/JB091iB13p0E139. Bibcode1986JGR....91..139T. 
 61. "Cratering Chronology and the Evolution of Mars" (2001). Space Science Reviews 96 (1/4): 165–194. doi:10.1023/A:1011945222010. Bibcode2001SSRv...96..165H. 
 62. "Mars: recent geological activity : Mars: a geologically active planet" (2003). Astronomy & Geophysics 44 (4): 4.16–4.20. doi:10.1046/j.1468-4004.2003.44416.x. Bibcode2003A&G....44d..16M. 
 63. "Mars avalanche caught on camera"၊ Space.com၊ 3 March 2008။ 
 64. "Martian soil 'could support life'"၊ BBC News၊ 27 June 2008။ 
 65. Chang၊ Alicia။ "Scientists: Salt in Mars soil not bad for life"၊ USA Today၊ 5 August 2008။ 
 66. NASA Spacecraft Analyzing Martian Soil Data. JPL. Archived from the original on 22 May 2017။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 67. "Wet Chemistry Experiments on the 2007 Phoenix Mars Scout Lander: Data Analysis and Results" (2010). J. Geophys. Res. 115 (E3): E00–E10. doi:10.1029/2008JE003084. Bibcode2009JGRE..114.0A19K. 
 68. "Soluble Sulfate in the Martian Soil at the Phoenix Landing Site" (2010). Icarus 37 (9). doi:10.1029/2010GL042613. Bibcode2010GeoRL..37.9201K. 
 69. David, Leonard (13 June 2013). Toxic Mars: Astronauts Must Deal with Perchlorate on the Red Planet. Space.com.
 70. Sample၊ Ian။ "Mars covered in toxic chemicals that can wipe out living organisms, tests reveal"၊ The Guardian၊ 6 July 2017။ 
 71. Dust Devil Etch-A-Sketch (ESP_013751_1115). NASA/JPL/University of Arizona (2 July 2009).
 72. "Slope streaks on Mars: Correlations with surface properties and the potential role of water" (2002). Geophysical Research Letters 29 (23): 41–1. doi:10.1029/2002GL015889. Bibcode2002GeoRL..29.2126S. 
 73. Gánti, Tibor (2003). "Dark Dune Spots: Possible Biomarkers on Mars?". Origins of Life and Evolution of the Biosphere 33 (4): 515–557. doi:10.1023/A:1025705828948. PMID 14604189. Bibcode2003OLEB...33..515G. 
 74. NASA, Mars: Facts & Figures. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 75. Heldmann, Jennifer L. (7 May 2005). "Formation of Martian gullies by the action of liquid water flowing under current Martian environmental conditions". Journal of Geophysical Research 110 (E5). doi:10.1029/2004JE002261. Bibcode2005JGRE..11005004H.  Archived ၁ အံက်တဝ်ဗါ ၂၀၀၈ at the Wayback Machine 'conditions such as now occur on Mars, outside of the temperature-pressure stability regime of liquid water'… 'Liquid water is typically stable at the lowest elevations and at low latitudes on the planet because the atmospheric pressure is greater than the vapor pressure of water and surface temperatures in equatorial regions can reach 273 K for parts of the day [Haberle et al., 2001]'
 76. ၇၆.၀ ၇၆.၁ "Recent high-latitude icy mantle in the northern plains of Mars: Characteristics and ages of emplacement" (3 June 2006). Geophysical Research Letters 33 (11). doi:10.1029/2006GL025946. Bibcode2006GeoRL..3311201K.  Archived ၁၈ မာတ် ၂၀၀၉ at the Wayback Machine 'Martian high-latitude zones are covered with a smooth, layered ice-rich mantle'.
 77. "A Sublimation Model for Martian South Polar Ice Features" (2003). Science 299 (5609): 1051–1053. doi:10.1126/science.1080148. PMID 12586939. Bibcode2003Sci...299.1051B. 
 78. Mars' South Pole Ice Deep and Wide. NASA (15 March 2007). Archived from the original on 20 April 2009။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 79. ၇၉.၀ ၇၉.၁ Water ice in crater at Martian north pole. ESA (28 July 2005).
 80. Whitehouse၊ David။ "Long history of water and Mars"၊ BBC News၊ 24 January 2004။ 
 81. ၈၁.၀ ၈၁.၁ Scientists Discover Concealed Glaciers on Mars at Mid-Latitudes. University of Texas at Austin (20 November 2008). Archived from the original on 25 July 2011။ Retrieved on 7 March 2021
 82. ၈၂.၀ ၈၂.၁ NASA Spacecraft Confirms Martian Water, Mission Extended. Science @ NASA (31 July 2008). Archived from the original on 18 April 2012။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 83. Kerr, Richard A. (4 March 2005). "Ice or Lava Sea on Mars? A Transatlantic Debate Erupts". Science 307 (5714): 1390–1391. doi:10.1126/science.307.5714.1390a. PMID 15746395. 
 84. Jaeger, W. L. (21 September 2007). "Athabasca Valles, Mars: A Lava-Draped Channel System". Science 317 (5845): 1709–1711. doi:10.1126/science.1143315. PMID 17885126. Bibcode2007Sci...317.1709J. 
 85. Valles Marineris; The Grand Canyon of Mars. USGS (26 August 2003). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 86. Murray, John B. (17 March 2005). "Evidence from the Mars Express High Resolution Stereo Camera for a frozen sea close to Mars' equator". Nature 434 (703): 352–356. doi:10.1038/nature03379. PMID 15772653. Bibcode2005Natur.434..352M. 
 87. "The case for rainfall on a warm, wet early Mars" (2002). Journal of Geophysical Research 107 (E11): 21–1. doi:10.1029/2001JE001505. Bibcode2002JGRE..107.5111C. 
 88. "Evidence for Recent Groundwater Seepage and Surface Runoff on Mars" (30 June 2000). Science 288 (5475): 2330–2335. doi:10.1126/science.288.5475.2330. PMID 10875910. Bibcode2000Sci...288.2330M. 
 89. ၈၉.၀ ၈၉.၁ NASA Images Suggest Water Still Flows in Brief Spurts on Mars. NASA (6 December 2006). Archived from the original on 7 August 2011။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 90. "Water flowed recently on Mars"၊ BBC၊ 6 December 2006။ 
 91. "Water May Still Flow on Mars, NASA Photo Suggests"၊ NASA၊ 6 December 2006။  This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 92. "Stratigraphic analysis of the distributary fan in Eberswalde crater using stereo imagery" (2006). Journal of Geophysical Research 111 (E06001): E06001. doi:10.1029/2005JE002558. Bibcode2006JGRE..111.6001L. 
 93. "Hydrology of early Mars: Lake basins" (2011). Journal of Geophysical Research 116 (E04001): E04001. doi:10.1029/2010JE003739. Bibcode2011JGRE..116.4001M. 
 94. Steep Slopes on Mars Reveal Structure of Buried Ice. NASA Press Release. January 11, 2018. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 95. "Exposed subsurface ice sheets in the Martian mid-latitudes" (2018). Science 359 (6372): 199–201. doi:10.1126/science.aao1619. PMID 29326269. Bibcode2018Sci...359..199D. 
 96. "Mineral in Mars 'Berries' Adds to Water Story" (Press release). NASA. 3 March 2004. Archived from the original on 9 November 2007. Retrieved 13 June 2006. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 97. Mars Exploration Rover Mission: Science. NASA (12 July 2007). Archived from the original on 28 May 2010။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 98. "NASA – NASA Mars Rover Finds Mineral Vein Deposited by Water"၊ NASA၊ 7 December 2011။ 7 March 2021 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ။ Archived from the original on 15 June 2017။  This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 99. "Rover Finds "Bulletproof" Evidence of Water on Early Mars"၊ National Geographic၊ 8 December 2011။ 
 100. "Mars Has "Oceans" of Water Inside?"၊ National Geographic၊ 26 June 2012။ 
 101. Staff။ "Mars pictures reveal frozen sea"၊ ESA၊ 21 February 2005။ 
 102. ၁၀၂.၀ ၁၀၂.၁ Curiosity Mars Rover Sees Trend in Water Presence. NASA (18 March 2013). Archived from the original on 19 December 2016။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 103. Rincon၊ Paul။ "Curiosity breaks rock to reveal dazzling white interior"၊ BBC News၊ BBC၊ 19 March 2013။ 
 104. Staff (20 March 2013). Red planet coughs up a white rock, and scientists freak out. MSN. Archived from the original on 23 March 2013။ Retrieved on 7 March 2021
 105. NASA News Conference: Evidence of Liquid Water on Today's Mars. NASA (28 September 2015). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 106. NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows on Today's Mars. NASA (28 September 2015). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 107. "Spectral evidence for hydrated salts in recurring slope lineae on Mars" (2015). Nature Geoscience 8 (11): 829–832. doi:10.1038/ngeo2546. Bibcode2015NatGe...8..829O. 
 108. "Seasonal Flows on Warm Martian Slopes" (5 August 2011). Science 333 (6043): 740–743. doi:10.1126/science.1204816. PMID 21817049. Bibcode2011Sci...333..740M. 
 109. Drake, Nadia (28 September 2015). NASA Finds 'Definitive' Liquid Water on Mars.
 110. Moskowitz, Clara. Water Flows on Mars Today, NASA Announces.
 111. Head, J.W. (1999). "Possible Ancient Oceans on Mars: Evidence from Mars Orbiter Laser Altimeter Data". Science 286 (5447): 2134–7. doi:10.1126/science.286.5447.2134. PMID 10591640. Bibcode1999Sci...286.2134H. 
 112. Kaufman၊ Marc။ "Mars Had an Ocean, Scientists Say, Pointing to New Data"၊ The New York Times၊ 5 March 2015။ 
 113. ၁၁၃.၀ ၁၁၃.၁ A winter wonderland in red and white – Korolev Crater on Mars. Archived from the original on 13 May 2020။ Retrieved on 7 March 2021
 114. "Mars Express beams back images of ice-filled Korolev crater"၊ 21 December 2018။ 
 115. Salty water may be running on the surface of Mars.
 116. Salt Water May Periodically Form on the Surface of Mars - Astrobiology.
 117. Mars' Polar Regions. Archived ၂၀၁၉-၀၃-၃၁ at the Wayback Machine Phoenix Mars Mission. University of Arizona.
 118. "The presence and stability of ground ice in the southern hemisphere of Mars" (2003). Icarus 169 (2): 324–340. doi:10.1016/j.icarus.2003.10.022. Bibcode2004Icar..169..324M. 
 119. "Mars Rovers Spot Water-Clue Mineral, Frost, Clouds"၊ NASA၊ 13 December 2004။  This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 120. "Observational evidence for an active surface reservoir of solid carbon dioxide on Mars" (2001). Science 294 (5549): 2146–2148. doi:10.1126/science.1066416. PMID 11768358. Bibcode2001Sci...294.2146M. 
 121. MIRA's Field Trips to the Stars Internet Education Program. Mira.org.
 122. Carr, Michael H. (2003). "Oceans on Mars: An assessment of the observational evidence and possible fate". Journal of Geophysical Research 108 (5042). doi:10.1029/2002JE001963. Bibcode2003JGRE..108.5042C. 
 123. Phillips, Tony. Mars is Melting, Science at NASA. Archived from the original on 27 March 2010။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 124. Plaut, J. J (2007). "Subsurface Radar Sounding of the South Polar Layered Deposits of Mars". Science 316 (5821): 92–95. doi:10.1126/science.1139672. PMID 17363628. Bibcode2007Sci...316...92P. 
 125. "Onset and migration of spiral troughs on Mars revealed by orbital radar" (2010). Nature 465 (4): 450–453. doi:10.1038/nature09049. PMID 20505722. Bibcode2010Natur.465..450S. 
 126. Mystery Spirals on Mars Finally Explained. Space.com (26 May 2010).
 127. "NASA Findings Suggest Jets Bursting From Martian Ice Cap"၊ Jet Propulsion Laboratory၊ NASA၊ 16 August 2006။ 7 March 2021 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ။ Archived from the original on 10 October 2009။  This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 128. Kieffer, H. H. (2000). Mars Polar Science 2000.
 129. Portyankina, G.:Fourth Mars Polar Science Conference (2006).
 130. Kieffer, Hugh H. (30 May 2006). "CO2 jets formed by sublimation beneath translucent slab ice in Mars' seasonal south polar ice cap". Nature 442 (7104): 793–796. doi:10.1038/nature04945. PMID 16915284. Bibcode2006Natur.442..793K. 
 131. Sheehan, William. Areographers. The Planet Mars: A History of Observation and Discovery. Archived from the original on 1 July 2017။ Retrieved on 7 March 2021
 132. Planetary Names: Categories for Naming Features on Planets and Satellites. Planetarynames.wr.usgs.gov. Retrieved 1 December 2011.
 133. Viking and the Resources of Mars. Humans to Mars: Fifty Years of Mission Planning, 1950–2000. Archived from the original on 14 July 2019။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 134. Christiaan Huygens. SEDS/Lunar and Planetary Lab.
 135. Davies, M. E., and R. A. Berg, "Preliminary Control Net of Mars,"Journal of Geophysical Research, Vol. 76, No. 2, pp. 373-393, 10 January 1971.
 136. "Mars, the Meridian, and Mert: The Quest for Martian Longitude" (Fall 2002). Abstract #P22D-06 22: P22D–06. Bibcode2002AGUFM.P22D..06A. 
 137. NASA (19 April 2007). Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs. geo.pds.nasa.gov. Archived from the original on 13 November 2011။ Retrieved on 7 March 2021
 138. "A New Reference Equipotential Surface, and Reference Ellipsoid for the Planet Mars" (2009). Earth, Moon, and Planets 106 (1): 1–13. doi:10.1007/s11038-009-9342-7. ISSN 0167-9295. 
 139. "Recomputation of the global Mars control-point network" (2000). Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 66 (2): 155–161.  Archived ၁၃ နဝ်ဝေမ်ဗါ ၂၀၁၁ at the Wayback Machine
 140. Lunine, Cynthia J. (1999). Earth: evolution of a habitable world. Cambridge University Press, 183. ISBN 978-0-521-64423-5 
 141. NASA Mars Weathercam Helps Find Big New Crater. NASA (May 22, 2014). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 142. Wright, Shawn (4 April 2003). Infrared Analyses of Small Impact Craters on Earth and Mars. University of Pittsburgh.
 143. Mars Global Geography. Windows to the Universe. University Corporation for Atmospheric Research (27 April 2001).
 144. Wetherill, G. W. (1999). "Problems Associated with Estimating the Relative Impact Rates on Mars and the Moon". Earth, Moon, and Planets 9 (1–2): 227–231. doi:10.1007/BF00565406. Bibcode1974Moon....9..227W. 
 145. Costard, Francois M. (1989). "The spatial distribution of volatiles in the Martian hydrolithosphere". Earth, Moon, and Planets 45 (3): 265–290. doi:10.1007/BF00057747. Bibcode1989EM&P...45..265C. 
 146. Chen, Junyong (2006). "Progress in technology for the 2005 height determination of Qomolangma Feng (Mt. Everest)". Science in China Series D: Earth Sciences 49 (5): 531–538. doi:10.1007/s11430-006-0531-1. Bibcode2006ScChD..49..531C. 
 147. Olympus Mons. mountainprofessor.com.
 148. Glenday, Craig (2009). Guinness World Records. Random House, Inc., 12. ISBN 978-0-553-59256-6 
 149. Wolpert, Stuart (9 August 2012). UCLA scientist discovers plate tectonics on Mars. UCLA.
 150. Lin, An (4 June 2012). "Structural analysis of the Valles Marineris fault zone: Possible evidence for large-scale strike-slip faulting on Mars". Lithosphere 4 (4): 286–330. doi:10.1130/L192.1. Bibcode2012Lsphe...4..286Y. 
 151. Themis Observes Possible Cave Skylights on Mars. Lunar and Planetary Science XXXVIII (2007).
 152. "NAU researchers find possible caves on Mars"၊ Inside NAUNorthern Arizona University၊ 28 March 2007။ 
 153. "Researchers find possible caves on Mars"၊ Paul Rincon of BBC News၊ 17 March 2007။ 
 154. ၁၅၄.၀ ၁၅၄.၁ Philips, Tony (2001). The Solar Wind at Mars. Science@NASA. Archived from the original on 10 October 2006။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 155. "Multiple Asteroid Strikes May Have Killed Mars's Magnetic Field" (20 January 2011). Wired. 
 156. Lundin, R (2004). "Solar Wind-Induced Atmospheric Erosion at Mars: First Results from ASPERA-3 on Mars Express". Science 305 (5692): 1933–1936. doi:10.1126/science.1101860. PMID 15448263. Bibcode2004Sci...305.1933L. 
 157. Bolonkin, Alexander A. (2009). Artificial Environments on Mars. Springer, 599–625. ISBN 978-3-642-03629-3 
 158. Atkinson, Nancy (17 July 2007). The Mars Landing Approach: Getting Large Payloads to the Surface of the Red Planet.
 159. Carr, Michael H. (2006). The surface of Mars 6. Cambridge University Press, 16. ISBN 978-0-521-87201-0 
 160. "Abundance and Isotopic Composition of Gases in the Martian Atmosphere from the Curiosity Rover" (19 July 2013). Science 341 (6143): 263–266. doi:10.1126/science.1237966. PMID 23869014. Bibcode2013Sci...341..263M. 
 161. Lemmon, M. T. (2004). "Atmospheric Imaging Results from Mars Rovers". Science 306 (5702): 1753–1756. doi:10.1126/science.1104474. PMID 15576613. Bibcode2004Sci...306.1753L. 
 162. "Detection of Methane in the Atmosphere of Mars" (2004). Science 306 (5702): 1758–1761. doi:10.1126/science.1101732. PMID 15514118. Bibcode2004Sci...306.1758F. 
 163. "Mars Express confirms methane in the Martian atmosphere"၊ ESA၊ 30 March 2004။ 
 164. Sample၊ Ian။ "Nasa Mars rover finds organic matter in ancient lake bed"၊ The Guardian၊ 7 June 2018။ 
 165. Mumma, Michael J. (20 February 2009). "Strong Release of Methane on Mars in Northern Summer 2003". Science 323 (5917): 1041–1045. doi:10.1126/science.1165243. PMID 19150811. Bibcode2009Sci...323.1041M. 
 166. Franck, Lefèvre (6 August 2009). "Observed variations of methane on Mars unexplained by known atmospheric chemistry and physics". Nature 460 (7256): 720–723. doi:10.1038/nature08228. PMID 19661912. Bibcode2009Natur.460..720L. 
 167. ၁၆၇.၀ ၁၆၇.၁ "Have olivine, will gas: Serpentinization and the abiogenic production of methane on Mars" (2005). Geophysical Research Letters 32 (10). doi:10.1029/2005GL022691. Bibcode2005GeoRL..3210203O. 
 168. Steigerwald၊ Bill။ "Martian Methane Reveals the Red Planet is not a Dead Planet"၊ NASA/Goddard Space Flight Center၊ 15 January 2009။ 7 March 2021 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ။ Archived from the original on 17 January 2009။  This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 169. NASA Mission Provides Its First Look at Martian Upper Atmosphere. NASA (October 14, 2014). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 170. Auroras on Mars – NASA Science. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 171. NASA Spacecraft Detects Aurora and Mysterious Dust Cloud around Mars. NASA (18 March 2015). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 172. Large Solar Storm Sparks Global Aurora and Doubles Radiation Levels on the Martian Surface. NASA (29 September 2017). Archived from the original on 1 October 2017။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 173. Mars' desert surface.... MGCM Press release. NASA. Archived from the original on 7 July 2007။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 174. Kluger, Jeffrey (1 September 1992). "Mars, in Earth's Image". Discover Magazine 13 (9). Bibcode1992Disc...13...70K. 
 175. Goodman, Jason C. (22 September 1997). The Past, Present, and Possible Future of Martian Climate. MIT. Archived from the original on 10 November 2010။ Retrieved on 7 March 2021
 176. Philips, Tony (16 July 2001). Planet Gobbling Dust Storms. Science @ NASA. Archived from the original on 13 June 2006။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 177. Wall၊ Mike။ "NASA's Curiosity Rover Is Tracking a Huge Dust Storm on Mars (Photo)"၊ Space.com၊ 12 June 2018။ 
 178. (2009) Mars: Prospective Energy and Material Resources, illustrated, Springer Science & Business Media, 600. ISBN 978-3-642-03629-3 
 179. Vitagliano, Aldo (2003). Mars' Orbital eccentricity over time. Solex. Universita' degli Studi di Napoli Federico II. Archived from the original on 7 September 2007။ Retrieved on 7 March 2021
 180. ၁၈၀.၀ ၁၈၀.၁ Meeus, Jean (March 2003). When Was Mars Last This Close?. International Planetarium Society.
 181. Baalke, Ron (22 August 2003). Mars Makes Closest Approach in Nearly 60,000 Years. meteorite-list.
 182. Nowack, Robert L.. Estimated Habitable Zone for the Solar System. Department of Earth and Atmospheric Sciences at Purdue University.
 183. Briggs၊ Helen။ "Early Mars 'too salty' for life"၊ BBC News၊ 15 February 2008။ 
 184. PIA19673: Spectral Signals Indicating Impact Glass on Mars. NASA (June 8, 2015). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 185. Hannsson, Anders (1997). Mars and the Development of Life. Wiley. ISBN 978-0-471-96606-7 
 186. Press release: New Analysis of Viking Mission Results Indicates Presence of Life on Mars. Washington State University (5 January 2006).
 187. Phoenix Returns Treasure Trove for Science. NASA/JPL (6 June 2008). Archived from the original on 13 November 2011။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 188. Bluck, John (5 July 2005). NASA Field-Tests the First System Designed to Drill for Subsurface Martian Life. NASA. Archived from the original on 29 June 2011။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 189. "Evidence of martian perchlorate, chlorate, and nitrate in Mars meteorite EETA79001: implications for oxidants and organics" (2014). Icarus 229: 206–213. doi:10.1016/j.icarus.2013.11.012. Bibcode2014Icar..229..206K. 
 190. ၁၉၀.၀ ၁၉၀.၁ Tiny Crystal Shapes Get Close Look From Mars Rover. NASA/JPL (8 February 2018). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 191. "Identification of the perchlorate parent salts at the Phoenix Mars landing site and implications" (2014). Icarus 232: 226–231. doi:10.1016/j.icarus.2014.01.016. Bibcode2014Icar..232..226K. 
 192. Golden, D. C. (2004). "Evidence for exclusively inorganic formation of magnetite in Martian meteorite ALH84001". American Mineralogist 89 (5–6): 681–695. doi:10.2138/am-2004-5-602. Bibcode2004AmMin..89..681G. 
 193. "Detection of methane in the Martian atmosphere: evidence for life?" (2004). Icarus 172 (2): 537–547. doi:10.1016/j.icarus.2004.07.004. Bibcode2004Icar..172..537K. 
 194. Peplow, Mark (25 February 2005). "Formaldehyde claim inflames Martian debate". Nature. doi:10.1038/news050221-15. 
 195. Nickel၊ Mark။ "Impact glass stores biodata for millions of years"၊ Brown University၊ 18 April 2014။ 
 196. "Preserved flora and organics in impact melt breccias" (June 2014). Geology 42 (6): 515–518. doi:10.1130/G35343.1. Bibcode2014Geo....42..515S. 
 197. Brown, Dwayne; Webster, Guy; Stacey, Kevin (8 June 2015). "NASA Spacecraft Detects Impact Glass on Surface of Mars" (Press release). NASA. Retrieved 9 June 2015. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 198. Stacey၊ Kevin။ "Martian glass: Window into possible past life?"၊ Brown University၊ 8 June 2015။ 
 199. Temming၊ Maria။ "Exotic Glass Could Help Unravel Mysteries of Mars"၊ Scientific American၊ 12 June 2015။ 
 200. Press release: Oldest evidence of life on land found in 3.48 billion-year-old Australian rocks. University of New South Wales Sydney (10 May 2017).
 201. "Earliest signs of life on land preserved in ca. 3.5 Ga hot spring deposits" (9 May 2017). Nature Communications 8. doi:10.1038/ncomms15263. PMID 28486437. Bibcode2017NatCo...815263D. 
 202. NASA Finds Ancient Organic Material, Mysterious Methane on Mars. NASA (7 June 2018).
 203. Wall၊ Mike။ "Curiosity Rover Finds Ancient 'Building Blocks for Life' on Mars"၊ Space.com၊ 7 June 2018။ 
 204. Chang၊ Kenneth။ "Life on Mars? Rover's Latest Discovery Puts It 'On the Table'"၊ The New York Times၊ 7 June 2018။ "The identification of organic molecules in rocks on the red planet does not necessarily point to life there, past or present, but does indicate that some of the building blocks were present." 
 205. ၂၀၅.၀ ၂၀၅.၁ Orosei, R. (25 July 2018). "Radar evidence of subglacial liquid water on Mars". Science 361 (6401): 490–493. doi:10.1126/science.aar7268. PMID 30045881. Bibcode2018Sci...361..490O. 
 206. "A Watery Lake Is Detected on Mars, Raising the Potential for Alien Life"၊ The New York Times၊ 25 July 2018။ 
 207. Orosei, R. (25 July 2018). "Supplementary Materials for: Radar evidence of subglacial liquid water on Mars". Science 361 (6401): 490–493. doi:10.1126/science.aar7268. PMID 30045881. Bibcode2018Sci...361..490O. 
 208. Close Inspection for Phobos. ESA website.
 209. Ares Attendants: Deimos & Phobos. Greek Mythology.
 210. "The Martian satellites—100 years on" (1978). Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 19: 90–109. Bibcode1978QJRAS..19...90H. 
 211. Greek Names of the Planets (25 April 2010). “Aris is the Greek name of the planet Mars, the fourth planet from the sun, also known as the Red planet. Aris or Ares was the Greek god of War.” See also the Greek article about the planet.
 212. ၂၁၂.၀ ၂၁၂.၁ Arnett, Bill (20 November 2004). Phobos. nineplanets.
 213. Ellis, Scott. Geological History: Moons of Mars. CalSpace. Archived from the original on 17 May 2007။ Retrieved on 7 March 2021
 214. Andert, T. P. (7 May 2010). "Precise mass determination and the nature of Phobos". Geophysical Research Letters 37 (L09202): L09202. doi:10.1029/2009GL041829. Bibcode2010GeoRL..37.9202A. 
 215. ၂၁၅.၀ ၂၁၅.၁ Lua error in မဝ်ဂျူ:Citation/CS1 at line 828: Argument map not defined for this variable: ArticleNumber.
 216. Mars Moon Phobos Likely Forged by Catastrophic Blast. Space.com (27 September 2010).
 217. နိဿဲ ဗၠေတ် - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named adler
 218. Mars Science Laboratory – Homepage. NASA. Archived from the original on 30 July 2009။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 219. Chemistry and Cam (ChemCam). NASA. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 220. "Curiosity Mars rover takes historic drill sample"၊ BBC News၊ BBC၊ 10 February 2013။ 
 221. Jha၊ Alok။ "Nasa's Curiosity rover finds water in Martian soil"၊ The Guardian၊ 26 September 2013။ 
 222. NASA Spacecraft Data Suggest Water Flowing on Mars. NASA (4 August 2011). Archived from the original on 17 September 2011။ Retrieved on 7 March 2021 This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 223. ISRO: Mars Orbiter Mission. isro.gov.in. Archived from the original on 9 November 2013။ Retrieved on 7 March 2021
 224. Amos၊ Jonathan။ "Mars TGO probe despatched on methane investigation"၊ BBC News၊ 14 March 2016။ 
 225. Clery၊ Daniel။ "Update: R.I.P. Schiaparelli: Crash site spotted for European Mars lander"၊ Science၊ 21 October 2016။ 
 226. NASA InSight Lander Arrives on Martian Surface. NASA (26 November 2018). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 227. Clark၊ Stephen။ "InSight Mars lander escapes cancellation, aims for 2018 launch"၊ Spaceflight Now၊ 9 March 2016။ 
 228. "NASA's InSight Detects First Likely 'Quake' on Mars"၊ NASA၊ 23 April 2019။  This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 229. Bartels၊ Meghan။ "Marsquake! NASA's InSight Lander Feels Its 1st Red Planet Tremor"၊ Space.com၊ 23 April 2019။ 
 230. ၂၃၀.၀ ၂၃၀.၁ NASA news: 'Unexpected and surprising' Mars mission discovery shocks scientists | Science | News | Express.co.uk.
 231. NASA's MAVEN probe shows how wind circulates in Mars' upper atmosphere (2019-12-12).
 232. mars.nasa.gov. Mars 2020 Rover. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 233. NASA, ESA Officials Outline Latest Mars Sample Return Plans.[permanent dead link]
 234. "Second ExoMars mission moves to next launch opportunity in 2020" (Press release). European Space Agency. 2 May 2016. Retrieved 2 May 2016.[permanent dead link]
 235. Amos, Jonathan (9 February 2021). Emirates Mars Mission: Hope spacecraft enters orbit. BBC News.
 236. Schreck၊ Adam။ "UAE to explore Mars' atmosphere with probe named 'Hope'"၊ Excite News၊ 6 May 2015။ 
 237. Chang၊ Kenneth။ "Elon Musk's Plan: Get Humans to Mars, and Beyond"၊ The New York Times၊ 27 September 2016။ 
 238. Obama၊ Barack။ "Barack Obama: America will take the giant leap to Mars"၊ CNN၊ 11 October 2016။ 
 239. Victor၊ Daniel။ "Obama Gives New Details About Sending People to Mars"၊ The New York Times၊ 11 October 2016။ 
 240. "US Government Issues NASA Demand, 'Get Humans to Mars By 2033'"၊ Futurism၊ 9 March 2017။ 
 241. Deimos. Planetary Societies's Explore the Cosmos. Archived from the original on 7 May 2006။ Retrieved on 7 March 2021
 242. Bertaux, Jean-Loup (2005). "Discovery of an aurora on Mars". Nature 435 (7043): 790–794. doi:10.1038/nature03603. PMID 15944698. Bibcode2005Natur.435..790B. 
 243. Bell, J. F., III (7 July 2005). "Solar eclipses of Phobos and Deimos observed from the surface of Mars". Nature 436 (7047): 55–57. doi:10.1038/nature03437. PMID 16001060. Bibcode2005Natur.436...55B. 
 244. Staff (17 March 2004). Martian Moons Block Sun in Unique Eclipse Images From Another Planet. SpaceDaily.
 245. "Transits of Earth as seen from Mars" (1983). Journal of the British Astronomical Association 93 (3): 120–123. Bibcode1983JBAA...93..120M. 
 246. All Three NASA Mars Orbiters Healthy After Comet Flyby. NASA (19 October 2014). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 247. "A Comet's Brush With Mars"၊ The New York Times၊ 19 October 2014။ 
 248. Denis, Michel (20 October 2014). Spacecraft in great shape – our mission continues. European Space Agency.
 249. Staff။ "I'm safe and sound, tweets MOM after comet sighting"၊ The Hindu၊ 21 October 2014။ 
 250. "The meteoroid fluence at Mars due to comet C/2013 A1 (Siding Spring)" (1 December 2013). Icarus 231: 13–21. doi:10.1016/j.icarus.2013.11.028. Bibcode2014Icar..231...13M. 
 251. Grossman, Lisa (6 December 2013). Fiercest meteor shower on record to hit Mars via comet. New Scientist.
 252. St. Fleur၊ Nicholas။ "Looking at Your Home Planet from Mars"၊ The New York Times၊ 9 January 2017။ 
 253. Mallama, A. (2011). "Planetary magnitudes". Sky and Telescope 121 (1): 51–56. 
 254. Lloyd, John (2006). The QI Book of General Ignorance. Britain: Faber and Faber Limited, 102, 299. ISBN 978-0-571-24139-2 
 255. Peck, Akkana. Mars Observing FAQ. Shallow Sky.
 256. Zeilik, Michael (2002). Astronomy: the Evolving Universe, 9th, Cambridge University Press, 14. ISBN 978-0-521-80090-7 
 257. Jacques Laskar (14 August 2003). Primer on Mars oppositions. IMCCE, Paris Observatory. (Solex results) Archived ၉ အဝ်ဂေတ် ၂၀၁၂ at the Wayback Machine
 258. "Close Encounter: Mars at Opposition"၊ NASA၊ 3 November 2005။ 
 259. "Mars Close Up"၊ The New York Times၊ 1 August 2018။ 
 260. ၂၆၀.၀ ၂၆၀.၁ Sheehan, William (2 February 1997). Appendix 1: Oppositions of Mars, 1901–2035. The Planet Mars: A History of Observation and Discovery. University of Arizona Press. Archived from the original on 25 June 2010။ Retrieved on 7 March 2021
 261. The opposition of 12 February 1995 was followed by one on 17 March 1997. The opposition of 13 July 2065 will be followed by one on 2 October 2067. Astropro 3000-year Sun-Mars Opposition Tables
 262. Rao, Joe (22 August 2003). NightSky Friday—Mars and Earth: The Top 10 Close Passes Since 3000 B.C.. Space.com.
 263. ၂၆၃.၀ ၂၆၃.၁ Peters, W. T. (1984). "The Appearance of Venus and Mars in 1610". Journal for the History of Astronomy 15 (3): 211–214. doi:10.1177/002182868401500306. Bibcode1984JHA....15..211P. 
 264. ၂၆၄.၀ ၂၆၄.၁ ၂၆၄.၂ (2005) Mars: A Tour of the Human Imagination. Westport, Connecticut: Praeger, 9–11. ISBN 978-0-275-98719-0 
 265. (1970) Mekal: The God of Beth-Shan. Leiden, Germany: E. J. Brill, 125။ 
 266. Novakovic, B. (2008). "Senenmut: An Ancient Egyptian Astronomer". Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade 85: 19–23. Bibcode2008POBeo..85...19N. 
 267. North, John David (2008). Cosmos: an illustrated history of astronomy and cosmology. University of Chicago Press, 48–52. ISBN 978-0-226-59441-5 
 268. Swerdlow, Noel M. (1998). "Periodicity and Variability of Synodic Phenomenon", The Babylonian theory of the planets. Princeton University Press, 34–72. ISBN 978-0-691-01196-7 
 269. Cicero, Marcus Tullius (1896). De Natura Deorum. London: Methuen။ 
 270. Poor, Charles Lane (1908). The solar system: a study of recent observations 17. G. P. Putnam's sons, 193။ 
 271. Harland, David Michael (2007). "Cassini at Saturn: Huygens results". p. 1. ISBN 0-387-26129-X
 272. Hummel, Charles E. (1986). The Galileo connection: resolving conflicts between science & the Bible. InterVarsity Press. pp. 35–38. ISBN 0-87784-500-X.
 273. (1985) The Shorter Science and Civilisation in China: An Abridgement of Joseph Needham's Original Text, 3rd 2, Cambridge University Press, 187. ISBN 978-0-521-31536-4 
 274. de Groot, Jan Jakob Maria (1912). "Fung Shui", Religion in China – Universism: A Key to the Study of Taoism and Confucianism, American Lectures on the History of Religions, volume 10. G. P. Putnam's Sons, 300. OCLC 491180 
 275. Crump, Thomas (1992). The Japanese Numbers Game: The Use and Understanding of Numbers in Modern Japan, Nissan Institute/Routledge Japanese Studies Series. Routledge, 39–40. ISBN 978-0-415-05609-0 
 276. Hulbert, Homer Bezaleel (1909). The Passing of Korea. Doubleday, Page & Company, 426. OCLC 26986808 
 277. Taton, Reni (2003). in Reni Taton: Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics, Part A, Tycho Brahe to Newton. Cambridge University Press, 109. ISBN 978-0-521-54205-0 
 278. Hirshfeld, Alan (2001). Parallax: the race to measure the cosmos. Macmillan, 60–61. ISBN 978-0-7167-3711-7 
 279. Breyer, Stephen (1979). "Mutual Occultation of Planets". Sky and Telescope 57 (3). Bibcode1979S&T....57..220A. 
 280. Sheehan, William (1996). "2: Pioneers", The Planet Mars: A History of Observation and Discovery. University of Arizona။ 
 281. Snyder, Dave (May 2001). An Observational History of Mars.
 282. ၂၈၂.၀ ၂၈၂.၁ Sagan, Carl (1980). Cosmos. New York City: Random House, 107. ISBN 978-0-394-50294-6 
 283. Basalla, George (2006). "Percival Lowell: Champion of Canals", Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials. Oxford University Press US, 67–88. ISBN 978-0-19-517181-5 
 284. Dunlap၊ David W.။ "Life on Mars? You Read It Here First."၊ The New York Times၊ 1 October 2015။ 
 285. "Geographers of Mars" (2005). Isis 96 (4): 477–506. doi:10.1086/498590. PMID 16536152. 
 286. Perrotin, M. (1886). "Observations des canaux de Mars" (in fr). Bulletin Astronomique 3: 324–329. Bibcode1886BuAsI...3..324P. 
 287. Zahnle, K. (2001). "Decline and fall of the Martian empire". Nature 412 (6843): 209–213. doi:10.1038/35084148. PMID 11449281. 
 288. Salisbury, F. B. (1962). "Martian Biology". Science 136 (3510): 17–26. doi:10.1126/science.136.3510.17. PMID 17779780. Bibcode1962Sci...136...17S. 
 289. (2000) Rare earth: why complex life is uncommon in the universe, 2nd, Springer, 253. ISBN 978-0-387-95289-5 
 290. Bond, Peter (2007). Distant worlds: milestones in planetary exploration. Springer, 119. ISBN 978-0-387-40212-3 
 291. New Online Tools Bring NASA's Journey to Mars to a New Generation (5 August 2015). Archived from the original on 7 August 2015။ Retrieved on 7 March 2021
 292. Dinerman, Taylor (27 September 2004). Is the Great Galactic Ghoul losing his appetite?. The space review.
 293. Percivel Lowell's Canals.
 294. Fergus, Charles (2004). "Mars Fever". Research/Penn State 24 (2).  Archived ၃၁ အဝ်ဂေတ် ၂၀၀၃ at the Wayback Machine
 295. Tesla, Nikola (9 February 1901). "Talking with the Planets". Collier's. Vol. 26, no. 19. pp. 4–5.
 296. Cheney, Margaret (1981). Tesla: Man Out of Time. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 162. ISBN 978-0-13-906859-1. OCLC 7672251 
 297. "Departure of Lord Kelvin"၊ The New York Times၊ 11 May 1902၊ စာ- 29။ 
 298. ၂၉၈.၀ ၂၉၈.၁ Pickering၊ Edward Charles။ "The Light Flash From Mars" (PDF)၊ The New York Times၊ 16 January 1901။ 
 299. Fradin, Dennis Brindell (1999). Is There Life on Mars?. McElderry Books, 62. ISBN 978-0-689-82048-9 
 300. Lightman, Bernard V. (1997). Victorian Science in Context. University of Chicago Press, 268–273. ISBN 978-0-226-48111-1 
 301. Schwartz, Sanford (2009). C. S. Lewis on the Final Frontier: Science and the Supernatural in the Space Trilogy. Oxford University Press US, 19–20. ISBN 978-0-19-537472-8 
 302. Buker, Derek M. (2002). The science fiction and fantasy readers' advisory: the librarian's guide to cyborgs, aliens, and sorcerers, ALA readers' advisory series. ALA Editions, 26. ISBN 978-0-8389-0831-0 
 303. Darling, David. Swift, Jonathan and the moons of Mars.
 304. Rabkin, Eric S. (2005). Mars: a tour of the human imagination. Greenwood Publishing Group, 141–142. ISBN 978-0-275-98719-0 
 305. Unmasking the Face. StarrySkies.com.

နိဿဲ ဗၠေတ် - <ref> tag with name "usra" defined in <references> is not used in prior text.

နိဿဲ ဗၠေတ် - <ref> tag with name "nasa_hematite" defined in <references> is not used in prior text.

External links[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဝိက်ရှေန်နရဳမန်
ဝိက်ရှေန်နရဳမန်
မုက်လိက်ဝိက်ရှေန်နရဳမန်ဏအ်နွံကဵုပ္ဍဲမအရေဝ်ဝေါဟာဂမၠိုင်ဝေါဟာရ
အဓိပ္ပါယ်
{{#if:|

Images[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Videos[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Cartographic resources[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


နိဿဲ ဗၠေတ် - <ref> tags exist for a group named "lower-alpha    ", but no corresponding <references group="lower-alpha    "/> tag was found

ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=မာရ်သ်&oldid=43610"