ရီု:တာမ်ပလိက်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

တာမ်ပလိက် Template ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ မကၠောန်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်တုဲ ကပ်ပဳကေတ်တုဲ သၠာဲစုတ် တင်ဂၞင်ဂမၠိုင်မ္ဂး ဍေဟ်မံက်တိတ်ကၠုင် ဗီုမဖျေဟ်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်ဂှ်ရ၊၊


တာမ်ပလိက် ပူဂိုလ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၟဝ်ဝွံ တာမ်ပလိက် မဆေင် ကဵုပရူပူဂိုလ်ရ၊၊ ကာလပိုဲ မချူ အတ္ထပ္ပုတ္တိ ပူဂိုလ်မွဲမွဲမ္ဂး ကပ်ပဳကေတ် ဗွဲသၟဝ်ဝွံတုဲ ပ္ဍဲဒၞာဲမချူလဝ် ဗီုမန်ဂှ် ဗပေင်စုတ် အရာမဆေင် ကုပူဂိုလ်ဂှ်ညိ၊၊ ဒၞာဲဟွံဆက်စပ် ဒၞာဲဇကု ဟွံတီတအ်ဂှ် မုလ္ပစုတ်မ္ဂး (ဝါ) ဟွံဗပေင်စုတ်မ္ဂး ပရူဒၞာဲဂှ် ဍေဟ်ကၠေအ်အာကေတ်တ်ရ၊၊


{{Infobox person
| name = ယၟု
| pronunciation = ပ္တိတ်ရမ္သာင်
| image = Nai-Pe-Thein-Zar-1.jpg (ဗီုရုပ်)
| image_caption = ပရူဗီုရုပ်
| birth_date = (1942-02-19) ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၉၊ ၁၉၄၂ (အာယုက် ၈၀) တ္ၚဲဒှ်မၞိဟ် ၊ သက္ကရာဇ်၊ ဂိတု၊ တ္ၚဲ
| birth_place = ဌာန်ဒှ်မၞိဟ်
| birth_name = ယၟုနူမသၠးဂၠံဂဝ်
| death_date = ဂျူလာင် ၃၀၊ ၂၀၁၈(2018-07-30) (အာယုက် ၇၆) တ္ၚဲစုတိ (တ္ၚဲဒှ်မၞိဟ်၊ တ္ၚဲစုတိ)
| height = သၠုင်
| weight = လျိုင်
| disappeared_place = ဒၞာဲမကၠေအ်သၞင်
| disappeared_status = အကာဲအရာမကၠေအ်သၞင်
| death_place = ဒၞာဲမစုတိ
| death cause = ဟိုတ်မစုတိ
| body discovered = မဂွံဆဵုကေတ်ဇွ
| burial_place = ဒၞာဲမပၠောပ်ဂိုဟ်
| monuments = တိုင်တၟအ်စၟတ်သမ္တီ
| education = ပရေင်ပညာ
| alma_mater = ယၟုဘာ/တက္ကသိုလ်
| occupation = ကမၠောန်
| nationality = ဂကူ
| occupation = ကမၠောန်ဂယိုင်လမျီု
| known_for = ဒယှ်တဴ နကဵု  
| party = ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်
| organizations = ဂကောံဂမၠိုင်
| movement = ပရေင်ချဳဓရာင်
| years active = သၞာံမချဳဓရာင်
| awards = လာပ်
| honors = မဂွံဒုင်အဲပရဲ
| spouse = သမ္ဘာ/တၠသ္ၚိ
| children = ကောန်ဇာတ်
| parents = ယၟုမိမ
| relations = ကောဒေအ်
| signature = စၟတ်တဲ
| footnotes = စၟတ်သမ္တီ
| religion = ဘာသာ
}}

တာမ်ပလိက် တိရစ္ဆာန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{Taxobox
| name = ယၟု
| image = ဗီုရုပ်
| image_width = 256px
| image_caption = ပရူဗီုရုပ်
| regnum = လောက/တိရစ္ဆာန်
| phylum = လပါ်ဂကူ
| classis = သဇိုၚ်(ဝါ)ဌာန်ဒ္တန်မဒှ်သ္ဇိုၚ်
| ordo = လၟေင်ဂကူ
| familia = ဇာတ်ဂကူ
| subfamilia = လစှ်ေဇာတ်ဂကူ
| genus = ဗဳဇဂကူ
| genus_authority = Bechstein, 1803
| subdivision_ranks = Species
| subdivision =

6-7 living, see text.

| synonyms =

Cygnanser Kretzoi, 1957

}}

တာမ်ပလိက် ဒဒန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{Infobox bridge
| name = ယၟု
| native_name =  ယၟုတမ်
| native_name_lang = နကဵုယၟုအရေဝ်ညးဒေသ
| image = ဗီု
| image_upright =
| alt =
| caption =
| coordinates =
| os_grid_reference   =
| carries = ဖ္ဍိုက်
| crosses = စၠောအ်
| locale = ဒၞာဲ
| official_name = ယၟုပ္ဍဲသၞောဝ်
| other_name = ယၟုတၞဟ်
| named_for = ယၟု နကဵု
| owner = တၠ
| maint = ပကင်ရင်
| heritage = အာဲကၟာဲ
| id =
| id_type =
| website = ဝေပ်သာ်
| preceded = ကာလဍာ်တိုန်
| followed = ကာလဍာ်စှ်ေ
| architect = ဓဇဲ
| design = ဒဳဇြာင်
| material = မသြိုင်လဝ်
| material1 = မသြိုင်လဝ်၁
| material2 = မသြိုင်လဝ်၂
| length = ဇမၠိင်     
| width = ဇမၞော်
| height = သမၠုင်
| depth = ဇမျိုဟ်
| traversable = မတတ်ဂွံ
| towpath =
| mainspan = အခန်ဒၞာဲ မဇၞော်အိုတ် 
| number_spans =
| piers_in_water = ဒယိုင် မၞုံပ္ဍဍာ်
| load =  လျိုင်မဒုင်မာန်
| clearance_above = သမၠုင်လတူဒဒန်
| clearance_below = သမၠုင်သၟဝ်ဒဒန် 
| lanes =
| life =အာယုက်မပိုင်ခြာလဝ်
  | num_track = ဂၠံင်ကွဳပၟတ် 
| track_gauge = သမၠဲဂၠံင်ကွဳပၟတ် 
| structure_gauge =
| electrification = သၞောတ်မစကာဓါတ်လလဳ
| architect  = ဓဇဲ      
| designer = ဒဳဇြာင်
| contracted_designer = သကိုပ်ဒဳဇြာင်
| winner = ညးမမာန် ပ္ဍဲဒဳဇြာင်
| engineering = အေန်ဂျေန်နဳယာ 
| builder = ညးမသြိုင် 
| fabricator = ညးမပၠောပ်ပသဲ
| begin = တ္ၚဲမစသြိုင်
| complete = တ္ၚဲမတုဲ
| cost = ၚုဟ် 
| open = တ္ၚဲမစပံက်      
| inaugurated = တ္ၚဲမကၠောန်သဘင်   
| rebuilt = ကလေင်သြိုင် 
| collapsed = သရိုဟ်     
| closed = ကၟာတ်      
     | replaces = ကလေင်သြိုင်    
   | replaced_by = ကလေင်သြိုင် နကဵု  
   | traffic = လၟိဟ်ယာန်လၟိဟ်တ္ၚဲ    
   | toll = ၚုဟ်တတ်ဒဒန်
| map_type            =
| map_relief          =
| map_dot_label       =
| map_image           =
| map_size            =
| map_alt             =
| map_caption         =
}}

တာမ်ပလိက် ကပေါတ်အာဲကၟာဲယေန်သၞာင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{Infobox artifact
| name = ယၟု
| native_name = ယၟုဂကူတၞံ
| native_name_lang = ယၟုနကဵုလိက် ဂကူတၞံ
| image = ဗီုရုပ်
| image_size =
ဗၞတ်ဗ္ၜတ် ဗီုရုပ်
| alt = ပရူ
| image2 = ဗီုရုပ်ၜါ
| image2_size = ဗၞတ်ဗ္ၜတ် ဗီုရုပ်ၜါ
| alt2 = ပရူၜါ
| image_caption =
| material = ကိရိယာ
| size = ဗၞတ်ဗ္ၜတ်
| height = သမၠုင်
| width = အနာံ
| weight = လျိုင်
| long = ဇမၠိင်
| writing = မချူလဝ်
| symbols = သင်္ကေတဂမၠိုင်
| created = မခၞံဗဒှ်လဝ်  
| discovered = သၞာံမဂွံဆဵုကေတ်
| discovered_place = ဒၞာဲမဂွံဆဵု
| discovered_coords =
| discovered_date = စၟတ်တ္ၚဲ မဂွံဆဵု
| discovered_by = ညးမဂွံဆဵု
| location = ဒၞာဲ
| classification = ဒၞာဲမနွံလၟုဟ်
| culture = ယေန်သၞာင်
| id = အာန်ဒဳ
| map = ဗီုပြၚ်တိ (ဝါ) ဗလးဂၠးတိ
| website = မုက်လိခ်လပှ်ကျာ
}}

တာမ်ပလိက် ဨကရာဇ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{Infobox royalty
| embed =
| name = ယၟု
| title = မဟိမု
| titletext = မဟိမုပေင်င်
| more =
ဆက်ဂတတေံ
| type =
| image = ဗီုရုပ်
| image_size =
| alt =
| caption =
| succession = သၟိင်ဍုင် (ဥပမာ ဨကရာဇ်ဍုင်ဟံသာဝတဳ)
| moretext =
| reign = ပကင်ရင်ဍုင်
| reign-type = ဗီုမပကင်ရင်ဍုင်
| coronation = တ္ၚဲဒုင်အဘိသိက်
| cor-type = ဗီုမဒုင်အဘိသိက်
| predecessor = မဒုင်ကေတ်အာဲနူ
| pre-type = ဗီုမဒုင်ကေတ်အာဲ
| successor = ညးမဆက်ဒုင်အာဲ
| suc-type = ဗီုမဆက်ဒုင်အာဲ
| regent = ပကင်ရင်
| reg-type =
| succession1 =
| moretext1 =
| reign1 =
| reign-type1 =
| coronation1 =
| cor-type1 =
| predecessor1 =
| pre-type1 =
| successor1 =
| suc-type1 =
| regent1 =
| reg-type1      =
| succession2    =
| moretext2      =
| reign2         =
| reign-type2    =
| coronation2    =
| cor-type2      =
| predecessor2   =
| pre-type2      =
| successor2     =
| suc-type2      =
| regent2        =
| reg-type2      =
| succession3    =
| moretext3      =
| reign3         =
| reign-type3    =
| coronation3    =
| cor-type3      =
| predecessor3   =
| pre-type3      =
| successor3     =
| suc-type3      =
| regent3        =
| reg-type3      =
  
| birth_name = ယၟု ကာလဒှ်မၞိဟ်
| birth_date =
| birth_place = ဒၞာဲမကတဵုဒှ်မၞိဟ်
| death_date =
| death_place = ဒၞာဲမစုတိ
| burial_date = တ္ၚဲမဖျေဟ်ကမ္မဌာန်
| burial_place = ဒၞာဲမဖျေဟ်ကမ္မဌာန်
| spouse = တၠသ္ၚိ
| queen = ဂၞကျာ်
| spouse-type    =
| consort        =
| issue          = ကောန်ဇာတ်ဂမၠိုင်
| issue-link     =
| issue-pipe     =
| issue-type     =
| full name      =
ယၟုဍိုက်ဍိုက်ပေၚ်ပေၚ်
| era name       =
| era dates      =
| regnal name    =
| posthumous name=
| temple name    =
ယၟု တာမ်ပလိက်
| house          = နန်
| house-type     =
| father         = မအံက်
| mother         = မိအံက်
| religion       = ဘာသာ
| occupation     = ကမၠောန်
| signature_type = စၟတ်တဲ
| signature      =
| module         =
}}