မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လိက်မန်ဂှ်ချူဗတ်မန်ညိ၊ အရေဝ်မန်ဂှ်ဟီုဗတ်မန်ညိ။

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပရိသာတ်ညးဗှ်လိက်တအ် ဗှ်ဒးက္ဍိုပ်လိက်လ္တူဂှ်ဗက် ဟွံသောၚ်ဟွံကၠး ဟွံတၟး ပ္ဍဲစိုတ်တုဲ-ဟး,လိက်မန်ဂှ် ဟွံချူဗတ်မန်တှ်ေ ဗီုလဵုဂွံချူရော။ အရေဝ်မန်ဂှ်  ဟွံဟီုဗတ်မန်တှ်ေ ဗီုလဵုဂွံဟီုရော- နမပ္တံသာ်ဏအ် ပလန်နၚ်သမာန် နဂလာန်ဟွံပေၚ်စိုတ်တန်ဒှ်မာန်ရ။ ယဝ်ရဆက်ဗှ်အာ လၟေၚ်ဂလာန်ကြက်ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာ ဂတတေံတုဲမ္ဂး ဇၟာပ်ပ်ချူ နအက္ခရ်မန် ဒဒှ်ရဟွံဒှ်လိက်မန်၊ ဇၟာပ်ပ်ဟီုရမျှာၚ်မန် ဒဒှ်ရ ဟွံဒှ်အရေဝ်မန်ဂှ် ကၠိုဟ်ကၠးကၠုၚ် သောၚ်တၟးကၠုၚ် ပ္ဍဲဂၠံစိုတ် ညးဗှ်လိက်တအ်ရောၚ်။

လောန်ကၠုၚ်သၞာံတၟာလအ်ရ (လၟိဟ်သၞာံသမ္တီဟွံဒး) အဲဍိက်ဂွံဗှ်လဝ်လိက် ပရေၚ်မွဲပိုဒ် နူဂျာနေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (လၟိဟ်မွဲစိ၊ လၟေၚ်မွဲစိ သမ္တီဟွံဒးရ) ယၟုတၠကၞေဟ်ဂှ် သမ္တီဒးခိုဟ်ဟ်ရ။

သ္ဂံၚ်ဗၠာဲဇၞော်ဂး။ သ္ဂံၚ်ဗၠာဲဇၞော်ပ္တံတိုန်လိက်ပရေၚ် ညးတေံဗက်ဂှ် -စမ္ပာမ္ဂးဂှ် ဗုအးကျေဝ်ဂေါဝ် ပ္ကဴမွဲဍောၚ်မဒှ်ရ- သာ်ဏအ်ညးတေံ ချူလဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

လိက်သ္ဂံၚ်ဗၠာဲဇၞော်အလုံမွဲဝါကျဂှ် ချူလဝ်နမအက္ခရ်မန်ဖအိုတ်ရ။ ဆဂး ဒှ်လိက်မန် ဟွံဒှ်လိက်မန်ဂှ် အဲဍိက်စဳ စတ်ထ္ၜးကဵု ညးဗှ်လိက်တအ် နနယ်သဒ္ဒါမန်ရ။

မအရေဝ်မ္ဂး ဗုအးကဵု ကျေဝ်ဂေါဝ် ၜါဏအ်ဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်ပိုဒ် ထ္ၜးဂုန်၊ ဍာ်ဒကေဝ်၊ လက်သန်တၟေၚ်မှက်(ဒဒက်တဴ)ပ္ကဴဂှ်ရ ဍေံဒှ်ပိုဒ်နာမ်ဝိသေသ် (နာမဝိသေသန)၊ ပ္ကဴဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်ပိုဒ်ထ္ၜးဒဗ်(ထ္ၜးရုပ်ရာထ္ၜောမ်တၠၚ်)ဂှ်ရဍေံဒှ်ပိုဒ်နာမ်-ရဴသာ်ဝွံအ္စာသဒ္ဒါတအ်သက်သမ္တီ(သတ်မှတ်) လဝ်ယၟုဍေံတအ်ရ။

လဂွံကဵုသၞောတ်သဒ္ဒါမန်ပိုဲဟီုမ္ဂး သဘဴပိုတ်နာမ်ဝိသေသ်ဂှ် ဍေံဒးမံၚ် လက်ကရဴပိုဒ်နာမ်လၟိုန်ရောၚ်။ လၟောဝ်ဗီု - မၞိဟ်ခိုဟ်၊ မၞိဟ်ပရေံ၊ ဇိုၚ်ခေအ်၊ တဲဂံက် ဒှ်တမ်။ ပ္ဍဲလိက်သ္ဂံၚ်ဗၠာဲဇၞော်ဏအ် ပိုဒ်နာမ်ဝိသေသ်မ္ဂး ဗုအးကဵု ကျေဝ်ဂေါဝ်ဂှ် ဟိုတ်နူစွံလဝ်ဂတ (ကၠာ) ပိုဒ်နာမ်မ္ဂး ပ္ကဴဂှ်ရ ဗၠေၚ်ဒစေၚ် နူသၞောဝ်သဒ္ဒါမန်တုဲ ၜိုန်ရချူလဝ်နကဵုမအက္ခရ် မန်ကီုလေဝ် ဟွံဒှ်လိက်မန်ရ။

လိက်မန်ဂကူဏအ်ဂှ် လိက်မန်က,ဗျာ မိက်ဂွံကော်လေဝ် ကော်စဂွံ၊ ကနွံမွဲဂကူ က္ဍိုပ်ဍေံတုပ်က္ဍိုပ်က၊ ဗတဍေံ တုပ်ဗတဇြုံ၊ ကာလဆဵုကမ္ဂး ဍေံထ္ၜးလ္ပါ်က္ဍိုပ်၊ ကာလဆဵုဇြုံမ္ဂး ဍေံထ္ၜးလ္ပါ်ဗတ၊ ကဂကူဏအ်ဂှ် ညးကော်စက,ဗျာ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်မၞိဟ်တအ်လေဝ် မိကဵုမ ဂကူဟွံတုပ်ညးသ္ကအ်မ္ဂး ကောန်ဂှ်ဒှ်မၞိဟ်က ဗျာ၊ ဣဝွံ ဂလာန်ကရေပ်စုတ်အကြာ။

တုဲသ္ဂံၚ်ဗၠာဲဇၞော် အာစွံလဝ်ပိုဒ်ကြိယာမ္ဂး မဒှ်ရ ပ္ဍဲကၞောတ်ဝါကျတေံ ဂွံဆဵုကေတ်ပၠန်ရ။ ဣဏအ်လေဝ် ဗၠေၚ်ဒစေၚ်အာ နူသဒ္ဒါမန်ပိုဲပၠန်၊ လဂွံကဵုသၞောဝ်သဒ္ဒါမန်ပိုဲ ပိုဒ်ကြိယာဂှ် ဍေံဒးမံၚ်လက်ကရဴကတ္တာကြပ်ပ်တုဲ ဍေံတအ် ညးၜါ မံၚ်(စွံ) သ္ၚောဲခြာလောန်အာဟွံဂွံ။ လၟောဝ်ဗီု - အဲစပုၚ် န(ကဵု) ဇန် (အဲ၊ စ၊ ကတ္တာ၊ ကြိယာ)၊ အဲဂန်ကအ် ဇြုံ ပ္ဍဲဂွေၚ်ဆု (အဲ၊ ဂန်၊ ကတ္တာ ကြိယာ)၊

ပ္ဍဲမွဲဝါကျဂှ် ပိုဒ်ကတ္တာၜါ (ယဝ်ပြိုၚ်ကၠုၚ်မ္ဂး) ကြိယာဂှ် ဒးစွံလ္ဒေါဝ် (အကြာကတ္တာၜါရောၚ်။ လၟောဝ်ဂှ်−မၞိဟ်မ္ဂးဂှ် ဒှ်သတ်မနွံသမ္တီညာန် သၠုၚ်အိုတ်ရ

(မၞိဟ်၊ဒှ်၊သတ္တာ၊ကြိယာကတ္တာ) ဝါကျသ္ဂံၚ်ဗၠာဲ ဇၞာ်ဏအ်လေဝ် ဒှ်ဝါကျရ ကတ္တာပြိုၚ်ကီုတုဲ စမ္ပာမ္ဂးဂှ် ဒှ်ပ္ကဴ သာ်ဏအ်ဒးပြေၚ်ချူဝါကျရောၚ်။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဟွံဂွံချူစုတ်လဝ်ဏီ