မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လိက်မာတၚ်ဂ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

လိက်မာတၚ်ဂ

(ဘဒ္ဒန္တ − ညာဏဝံသ) ဒူရာ ဘာဇၞော်

(နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသ)

ကလေၚ်တက်ပ္တိုန်လဝ်လ္တူဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာမန် စၟတ်တ္ၚဲ (16-8-2020)မဒှ်ကီုရ ။


မုက်လိက်−၁[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကျာ်သမ္ဗုဒ္ဓ နာမတုလံ၊ ဟွံမွဲပ္တောံၜတ် အိုတ်သတ်လောကံ၊ သောဘဂဝါ ဗုဒ္ဓအရဟံ မဂၠိုၚ်ကုဂုန် အန္တအန္တံ၊ ဗုဒ္ဓဂုန္နံ အဟံဝန္ဒာ၊ ဍောၚ်ဓရ်ကျာ်တြဲ ဇၟန်ဗၠဲဒွါ၊ ပိဋ္ ကပိ သီုပိပြကာ၊ ဒစာံစှော်လ္ၚီ ကဵုပန်လ္ၚီကၠာ၊ မိက်ဂွံဒ္ဂေတ် လၟေတ်ဒေသနာ၊ မၚ်မွဲဂွံဗၠး နူပဝိဇ္ဇာ၊ မဂၠိုၚ်ကုဂုန် အနန္တအနန္တာ၊ ဓမ္မဂုန္နာ တန္ဒာမိဟံ၊ သၚ်ၜါပြကာ မဟာတုလံ၊ မၚ်မွဲလဝ်ကၠာ သာသၞာဗုဒ္ဓံ၊ သံဃဂုန္နံ အဟံဝန္ဒာ၊ မာတာပိတု ဂုရုပဇျာ၊ ဂုန်မဇၞော်လှဲ လ္တူအဲကၠာ၊ ခါမသၟဟ်စိ တိသုန္ဓရာ၊ မွဲသာ်တိုန်အဵု သၟဟ်ကဵုဂၚ်္ဂါ၊ ဟွံတုပ်သၟဟ်စိ ဂုန်မိမၜါ၊ မဂၠိုၚ်ကုဂုန် အနန္တအနန္တာ၊ ဂၠးဇိုၚ်ပါဒ လ္ၚောဝ်ကၠာရအဴ။


ဘုမ္မဇဵုရ ရုက္ခဒေဝတဴ၊ အကာသပၠန် မရာဇ်ပန်နှဴ၊ ဗဳနာဲယၟု ဗဳသၞုဗဳသဴ၊ အိန်ဗြီုယီုမာ ဒေဝသွဝ်တရဴ၊ အဲဍိက်ရဴဂဴ ပူဇဴသကာ၊ သ္မိၚ်ဂိတုသ္မိၚ်တ္ၚဲ သ္မိၚ်ဗြဲသ္မိၚ်ကျာ၊ ပၟၚ်ဟေမဝန် သဳဒန်ဂၚ်္ဂါ၊ ဝိသုန္ဓရဳ မနဳခလာ၊ သြဿဝတဳ သဏ္ဍဳမိဒ္ဒြာ၊ လက္ခမ္မဳစိ ဝိနာယကာ၊ အိုတ်ဒေဝတဴကွေံ ဂၠးစက္ကဝါ၊ အဲဍိက်ကလံကၠာ သီုကဵုဒွါပိ၊ ဖဵုကလံရ သရဏစိ၊ ဖဵုကလံအ္စာ ၜါမကဵုမိ၊ ဖဵုကလံအဴ ဒေဝတဴမဂ္ညိ၊ ပ္ဍဲပစ္စက္ခ လောကဝုတ္တိ၊ သဗ္ဗယဲပၠန် ပကဵုစောန်ကၠိ၊ ဗၞတ်အာယုက်ကၠာ ကဵုမြာသုခိ၊ ကဵုဍိုက်ပေၚ်ညိ သီုသတိညာဏ်၊၊

မုက်လိက်−၂[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဆန္ဒလၚ်္ကာ မြာကဵုချပ်မာန်၊ ပါဠိရထ သဗ္ဗနိဒါန်၊ လၟေၚ်သုတ်ဇာတ် နိပါတ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပကဵုတိုန်စှ်ေ ကဵုတၟးပ္ဍဲညာဏ်၊ ပကဵုဝိုက်ဝုဲ ပကဵုထုဲကြာန်၊ ကဵုအဲချပ်မာန် ပ္ဍဲညာဏ်ကဝိ၊ ဟိုတ်ကဵုဝါသနာ ပြေၚ်ဏာယတိ၊ ဓမ္မဒါန်အဴ သၟိက်ပူဇဴညိ၊ သၟိက်လလောၚ်ကမြဴ ဓရ်သ္ဍဴမူဏိ၊ လၟေၚ်ဓမ္မ ရထပါဠိ၊ လၟေၚ်သုတ်ဇာတ် နိပါတ်မဂ္ညိ၊ အဲမာဲယှိုဲလေန် ဟေၚ်ဆာဲဖိဖဳ၊ သၟိက်ဇန်လဝ်ညိ ကဝိလၚ်္ကာ၊ သၟက်ကောန်ဂကူ လ္ဂူဓရ်မေတ္တာ၊ ကွိုၚ်ကွုဲဟွံဖေက် ဗ္ဒေက်ဖျဝ်ကာယျာ၊ ဟွံရိုဟ်စရ ရုပ္ပခန္ဓာ၊ သွက်ဂွံဗှ်လောဲ ဆန်ဗွဲလၚ်္ကာ၊ ယၟုလိက်ကီု ပိုဲဟီုကဵုကၠာ၊ ကဵုဂွံပြာထာ လိက်မာတၚ်္ဂ၊ ကာလၜတ်ၜတ် ဗောဓိသတ္တာ၊ ဟံၚ်ပြာ်ရဲတဳ ပ္တိတ်ဝဳရိယ၊ ၜိုတ်လွဳဂှ် ဟွံသၟဟ်ရထ၊ ဒဵုဒဴနိဗ္ဗာန် ပြာ်ဟွံမာန်ရ၊ ဂလာန်သာ်ဂှ် တွံအဂါမ၊ ပိုဲဟီုကဵုရ က္ညကၠၚ်ညိကၠာ၊ မိၚ်ဂွံဒှ်မ ဗိဇ္ဇဆက်အာ၊ မိၚ်ဂွံဂၠာဲဟေန် ဒက်ဂြေန်စိတ္တာ၊ မိၚ်တုဲဂွံလွဳ ပါရမဳမြာ၊ မိၚ်မၚ်မွဲဒး ကြဗၠးဒက္ခာ၊ ယဝ်ဂွံမိၚ်လဝ် ဓရ်သမ္ဗုဒ္ဓါ ကြဴတုဲမွဲဝါ မြာသုခညောန်၊ လိက်ဇၟန်ဗၠဲ ကာအဲဆန်၊ (၁)သက္ကရာဇ်ကီု ပိုဲတိတ်ဟီုပ္တန်၊ သုညနဝ ဒွါရဨကန်၊ ဖဝ်ရဂိုန်စိ ပိမံက်ပြဲလောန်၊ အာဒိုတ်ဒှ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲစှ်ခၞောန်၊ နက်သတ်ဟီုတွံ ဒှ်ၜါစှော်ပန်၊ မူဒၞာဲဂွံဆန် သန္ထာန်ဒေသ၊ ကိုပ်အဒိကၠာ ယက္ခာဒဳပ၊ ကံခၟိုၚ်အဴ ကြဴခုတ်နာမ၊ မုဟ်ရိုတ်ဍောတ်ကွာန် ဋ္ဌာန်ဂှ်မူလ၊ သ္ၚိဇိုၚ်ဍာန်ကၠာ ဖျာဗေသဇ္ဇ၊ ကရောံသွံဂဥုဲ တုဲဂွံဆန်ရ၊ ထံၚ်လဝ်သောတ တ္ညကၠုၚ်ညိအဴ၊ လၟိဟ်ဍုၚ်ဇၞော်အဴ စှ်တြဴရ၊ ဍုၚ်ရာဇာဂြိုဟ် ၜိုဟ်သိုဟ်လောန်တဴ၊ ဒဵုဗိုၚ်လဝ်ပၠန် ဆုဒုန်ဍိုပ်ဍဴ၊ သဝ်ဇဝ်ပေၚ်ရ သီုသၠသီုပ္ကဴ၊ အဒေါဝ်ဂှ်အဴ မဒှ်ဂၞဴဍုၚ်၊ ကၟာပ်ပိထပ် ညဳညပ်သဝ်သၠုၚ်၊


မုက်လိက်−၃[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အကြာဂှ်ပၠန် ၜံက်ကၠောန်ခါဲကြုၚ်၊ တြၚ်ပန်ကၠာ လုပ်အာတိတ်ကၠုၚ်၊ သတြုဂြိုဟ်စာ ဂွံဒၞာဒုၚ်၊ ပ္တိုန်ကၟာၚ်ဍုၚ် သၠုၚ်သဝ်ရေၚ်ဗ္ဂါ၊ သၠဲဍုၚ်ရော ပိယောဇနာ၊ ပန်ကၠၚ်ဒးရး တပ်တးညဳသာ၊ အပ္ဍဲဍုၚ်ဟေၚ် ပြုပြေၚ်နာနာ၊ ဥဒျာန်ဍုၚ်စိ ဘိသေဓနန်၊ ပြာသာဒ်အဆံၚ် ညံၚ်ဝေဒယန်၊ ဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ်ကွေံ နဂၠးထဝ်သြန်၊ ဗြံက်ဗြပေၚ်တဴ ပ္ကဴသၠဇာဗြောန်၊ ဂးပြာသာဒ်နန် စိစောန်ပြေၚ်ဖျဳ၊ အဆံၚ်ဂၠိုၚ်သာ် ဂၞကျာ်ဒေဝဳ ဗၞတ်လၟိဟ်တုန် မသုန်ကၠံညဳ၊ ပြပြေၚ်လဝ်သၟတ် နန်ကၠတ်ကျာ်သြဳ၊ လျးထဝ်ဖၞောတ် လျးမတ်လလဳ၊ ပ္ကဴဒုၚ်ဗွုတ် ပါန်မုတ်ပါန်ခဳ၊ လျးရတ်လလဳ နန်ဒေဝဳဗြဴ၊ မှောၚ်မှနၚ်စၚ် လဗၚ်ဖက်နှဴ၊ ဇၞော်ဇၞော်ဍောတ်ဍောတ် သ္ၚိကၠတ်ကၠံပ္ကဴ၊ တိုက်အမာတ်စိ သ္ၚိသၞာဲဒဴ၊ သေဏၚ်္ဂအဴ သ္ၚိသၞာဲဒဴ၊ တိုက်လွဟ်ပၠန် ကောန်ပၞာန်မွဲသာ၊ တိုက်ကၠိက်ယာတ်သွံ တိုက်ဇွောံအဟာ၊ တိုက်ဖံမန်ဒိုၚ် ဗာတ်ကိုၚ်သီုခရာ၊ ဆာၚ်မံၚ်လဒု ဗရုကြဵုဇာ၊ တိုက်ကဵုတိုက်ဗ္ဂါ ဟာန်ဇာစိစောန်၊ ရုၚ်ကဵုရုၚ်ဟေၚ် ဝၚ်ကဵုဝၚ်ခၠန်၊ ရုပ်ချေံရုပ်စိၚ် ရုပ်သၟိၚ်ကုတ်ဒန်၊ သ္ၚိကဵုသ္ၚိဂၠောဲ ဗၚ်ဗွဲလီုဝန်၊ ဓမာတ်ရဲဖျာ တမ္ၚာလုလန်၊ ဂၠံၚ်ကဵုဂၠံၚ်ဗျာၚ် ဇၟာပ်သွာၚ်ဒိုဟ်ပန်၊ တိုက်သေဋ္ဌဳပၠန် ဂၠိုၚ်လောန်ရေၚ်ဗ္ဂါ၊ ဂြပ်ရတ်ထဝ်သန် ဟွံတီနန္တာ၊ ဍုၚ်သ္အာၚ်ရောၚ် ဟွံဂံၚ်ပ္တောံၜါ၊ အိုတ်အလုံဍုၚ် အာကၠုၚ်ဟောဒြာ၊ လ္ၚဵုကွာ်တိုက် ဍိုက်ကွဳမွဲသာ၊ ညံၚ်ဂြုန်ဇက်ဂၠောဲ ရိုဟ်တ္ၚဲကၠုၚ်အာ၊ ဆာဲရာၚ်သ္အဳဗ္ဂါ ကၠုၚ်အာလီၜန်၊ စရာဲဍုၚ်ကၠာ ရာဇာဂြိုဟ်ပၠန်၊ ယဝ်ရချူအာ သၠရိုတ်တာအောန်၊ ချူကှ်ေဟွံအိုတ် လၟေၚ်ပိုတ်ဗျဥ်၊ ဗၞတ်ဆညိည ဟီုပၠလက်သန်၊ လၟေၚ်ဍုၚ်ပၠန် တန်လဝ်ကၠာရ၊ . . . . .။


မုက်လိက်−၄[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လၟေၚ်ဖဵုဂုန် တွံပၠန်ဂတ၊ ဍုၚ်ရာဇာဂြိုဟ် ၜိုဟ်သိုဟ်ကာယျ၊ သၟိၚ်ဘိမ္မသာ မဟာရာဇာ၊ တၠက္ဍိုၚ်သန် နန်ဘိသေခ၊ ဂကောံဍုၚ်အဴ စှ်တြဴရ၊ ဍုၚ်ဝွံပဋ္ဌမ ကျာ်တြဲတ္ညတန်၊ သၟိၚ်ဘိမ္မသာ သဒ္ဓါပြဲလောန်၊ သိုၚ်လဟဵုလဝ် ဘာထဝ်ဘာသန်၊ ဘာဝေဠုဝန် သီုကွန်စိစောန်၊ ကဵုဒါဂၠိုၚ်သာ် တ္ညကျာ်နိမန်၊ ကျာ်သီုအရှန် တ္ညတန်တဴရ၊ ပ္ဍဲမမံၚ်စိ ပိတ္ၚဲဂတ၊ ကြိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် တွံဒေသ၊ မၞးၜါပၠန် ကွးသန်ဇဲယ၊ မွဲဂးယၟု ဥပတိဿ၊ မွဲဂှ်တုန်ရော ဂးကောလိတ၊ ဟွံစှ်ေစိုတ်ရ ပြဝအ္စာတဳ၊ ဓရ်မစုပ်ကၞတ် ပ္တိတ်ဓတ်ဂၠာဲလွဳ၊ အလုံဍုၚ်ရး ဟီုဂးဂၠာဲသ္ၚေဝ်၊ ဟွံဂွံဆဵုသၟတ် စံၜတ်ဂၠာဲဇဳ၊ ဟွံဂွံဆဵုအဴ ကၠေၚ်စဴအနဳ၊ ပ္ဍဲလုပ်ဍုၚ်ဂှ် ညာတ်ဒဒှ်အရဳ၊ ကၠုၚ်အာတ်ပါန်ယဵုတဲ ဓဝ်မပြဲဂ္ညိ၊ ဖျေံက္ဍိုပ်လ္ၚောဝ် ကၞိပ်လျောဝ်တိ၊ ခါဂှ်ထေရ ဟွံလဇညိ၊ ထေအဿဇိ နကြိတွံကဵု၊ ဗၞတ်ၜါဂါထာ ဟွံခြာဒစဵု၊ ဥပတိဿ တၠကုသဵု နဲလ္ၚီကွေံ တီကၠးလၚ်ပြဵု၊ မကၠိဂွံကၠာ သောတာပတ္တိဖဵု၊ မိပ်စိုတ်ပူမှ် တဲစရှ်ယဵု၊ စ္ဍးစဴတုဲအဵု ဟီုကဵုအ္စာ၊ ယွံလေဝ်တိက္ခ တၠဒါယကာ၊ ချိုန်လၟုဟ်အဲ လန်ထဲကၠုၚ်အာ၊ ဓဝ်မစိုပ်သိတ် လအိတ်ရှ်သာ၊ အဲဂွံမိၚ်ရ နသောတဒွါ၊ ယဝ်နွံဂၞပ် ပချပ်စန်စာ၊ ညံၚ်ပိုဲဂွံအာ ဋ္ဌာန်ဘာကျာတြဲ၊ သန်ဇဲယကီု ဟီုတိုန်သဲသဲ၊ ချိုန်လၟုဟ်ကွေံ ယွံလေဝ်ကွးအဲ၊ ရာဇာဂြိုပ်ကၠာ အ္စာဆအဲမွဲ၊ ချိုတ်လဝ်ကဵုချိုတ် ဒဵုလ္အိတ်သ္ကန်ဒဲ၊ ပကွးကျာ်တြဲ အဲအာဟွံမာန်၊ ဥပတိဿ တွံနကယျာန်၊ ယွံလေဝ်အ္စာ ပသၚ်္ကာကြာန်၊ ဓဝ်အ္စာတွံ ဟွံဒှ်ဂလာန်၊ ရုပ်နာံဟွံပၠိုတ် ဟွံပိုတ်ဝိညာဏ်၊ တွံဓဝ်ကေတ်လာပ် ဇၟာပ်ဍုၚ်ဇၟာပ်ကွာန်၊


မုက်လိက်−၅[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကၠတ်စမဒါန် ဂလာန်အ္စာတွံ၊ ဂွံစသုၚ်ဖဲ ပ္ဍဲချိုန်လၟုဟ်၊ ဒ္ဂေတ်အာကြာန် နိဗ္ဗာန်ဟွံဒှ်၊ လံညိဗျုအာ ဇရာဟွံရုဲစှ်၊ တာပိုတ်ကၞတ် လာဘဇတ်ကှ်၊ ဒုက္ခမတ်ဇျဟ် ကြဴဒှ်ရအ္စာ၊ တဳသန်ဇဲယ ဟွံဂွံညှာတာ၊ တုဲဟီုတိုန်ရ ကွးတံညံၚ်အာ၊ မၞိဟ်ဒိုဟ်ဓီုလောန် မၞိဟ်အောန်ပညာ၊ ကၠုၚ်ကဵုအဲရ ဍေံပရှ်သာ၊ မၞိဟ်နွံပညာ အာကဵုကျာ်တြဲ၊ မၞိဟ်ဍေံအောန်ညာဏ် ကဵုဒါန်ကဵုအဲ၊ လာပ်အဲဟွံပိုတ် ဟွံအိုတ်ကြဴတဲ၊ ကွးတံပဂွိၚ် တြဴဂၠိၚ်သ္ၚောဲ၊ ကွးတံညံၚ်အာ အာပနိဿဲ၊ ကံအဲကဵုအဲ ပကော်ဂြဲရ၊ မိၚ်တုဲလ္အိတ် ဥပတိဿ၊ ညးၜါတုန်ရော သီုကောလိတ၊ သီုညးၜါပၠန် ဟွံရန်ဒည၊ သၟိက်ဂွံတိတ်အာ ဘာမှာဗုဒ္ဓ၊ သ္ပိုၚ်လ္တက်ရ တၞဟ်နယကြာ၊ ကွးအ္စာတဳ မဂၠိုၚ်သ္အဳဗ္ဂါ၊ ဗၞတ်မသုန်ကၠံ ဂကောံရဲသာ၊ ဒှ်တိုန်ဂြုက်ဂြေက် သၟိက်ဗက်ညးၜါ၊ ညးညးအဲအဲ ကွာ်ဂၠောဲဗက်အာ၊ အဏံဘာအ္စာ ပၟာသုသာန်၊ လ္ၚုကှ်သံၚ် မံၚ်စံၚ်ဟွံမာန်၊ အ္စာတဳဂရေက် ဒြေပ်ဗက်ဂစာန်၊ ဒြေပ်အာသီုဓတ် လောတ်အဒေါဝ်ဍာန်၊ ကွးကလေၚ်ရံၚ် ဒှ်စံၚ်ခလာန်၊ က္တဵုဒှ်ဇြဟာန် ဆာန်ဍူအ္စာ၊ မၞိဟ်ကဝက်ဟေၚ် ကလေၚ်စဴအာ၊ ကဝက်အာကောံ ကရောံညးၜါ၊ ကွာ်အာမွဲဟာန် အာစိုပ်ဋ္ဌာန်ဘာ၊ ကောံရေၚ်သ္ကံ ဂဇံညဳသာ၊ ယဵုတဲဟောဒြာ ဝန္ဒနာရ၊ အာတ်ပါတ်တိုန်အဴ ယွံသ္ဍဴလောက၊ သၟိက်ဂွံခမဳ လွဳဓတ်သဳလ၊ ကြၚ်ကၠုၚ်စိုပ်ကွေံ ဂၠးဇိုၚ်ပါဒ၊ နမေတ္တာဇဴ ဖ္အောဝ်လဴဂတ၊ သၟိၚ်သၚ်တၠဳ တ္ညခၞံညိအဴ၊ ကျာ်အ္စာဗြီု သီုလျးတြဴ၊ သ္ၚေဝ်ရံၚ်ဂွံညာတ် ပတ်ပဳတိဇဴ၊ ကျာ်သၟိက်လလောၚ် ဍောၚ်ဓဝ်ကမြဴ၊ ပါဠိပဋ္ဌမ ရထဖက်နှဴ၊ လၟေၚ်သုတ်ဇာတ် နိပါတ်ဗွဲကြဴ၊ ညံၚ်ရဴဍောၚ်ပ္ကဴ ကမြဴဓဝ်ဂှ်၊ ကွးတဳရေၚ်ဗဂါ ၜါကၠံမသုန်စှော်၊


မုက်လိက်−၆[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဓဝ်စှ်ေစိုတ်တုန် အရှန်ဂွံဒှ်၊ ဥပ္ပတိဿ ကောလိတသၟဟ်၊ ၜိုန်မိၚ်အိုတ် စရိုတ်ကၠိုက်ကၠဟ်၊ ညးၜါညဳသၟဟ် ဟွံဒှ်အရှန်၊ မူဟိုတ်မ္ဂး ဟီုပျးလက်သန်၊ ဟိုတ်ပါရမဳ လွဳလဝ်ဂၠိုၚ်လောန်၊ ညးၜါကြဴဒှ် ဓယှ်တန်တန်၊ ဟိုတ်ဂှ်လဇ ဗွဲဂတတုန်၊ ညးၜါသၟဟ်န် ဇၞော်လောန်ပါရမဳ၊ ဥပ္ပတိဿ ဇၞတ်မပလွဳ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်ပၠန် ဟွံဗၠန်ဟွံချဳ၊ ဗၞတ်စှ်သုန်တ္ၚဲ နဲအိန်တက္ခဳ၊ ကၠေံစိုတ်ပၟဝ် ဓဝ်သၟိၚ်ခမဳ၊ ဇၞတ်မလွဳ ဒှ်အရဳပၠန်၊ ဂးကောလိတ ညးတၠအစောန်၊ ဗၞတ်ထပှ်တ္ၚဲ ကြဴတဲဒှ်အရှန်၊ သီုညးၜါရ တေဇပြဲလောန်၊ ဓယှ်က္ဍၚ်က္ဍီု အိုဿီုဒိုဟ်ပန်၊ ကျာ်မဂၠိုၚ်ဂုန် ဒေါဝ်အရှန်ကၠာ၊ ဥပ္ပတိဿ ကျာ်မပြထာ၊ ကွးသတုံရ ဓမ္မအစာ၊ သာရိပိုတ်ကၠာ မြာကျာ်ခုတ်ပ္တိုန်၊ ဂးကောလိတညး ညးတၠအစောန်၊ ဒေါဝ်အရှန်ကၠာ ကျာ်ပြာကတ်ပၠန်၊ ဒှ်ကွးဇွိမွဲ မပြဲလောန်သန်၊ မုဂ္ဂလာန်ပြဲ ကျာ်တြဲခုတ်ပ္တိုန်၊ ဣဒ္ဓိဗလပၠန် အစောံပြာထာ၊ ဂွံဓဝ်တုဲကီု သီုကဵုညးၜါ၊ ညာတ်ဓဝ်နိဗ္ဗာန် ဆာန်ဍူအ္စာ၊ သၟိက်ကဵုတိတ်ဗၠး နူပးဝိဇ္ဇာ၊ ၜိုန်ကော်ခဴရ ဟွံပကေၚ်ကာ၊ သီုကဵုညးၜါ ချပ်ပိုၚ်ခြာရ၊ ပိုဲဟိုတ်ဒှ်ကွး ဟွံဝးဓဝ်မၞ၊ ကျာ်မဂၠိုၚ်အသဝ် ယဝ်ဂွံဆောံမ၊ နဣဒ္ဓိသၟတ် ကၞတ်လောက၊ ဍဵုဍိုက်ဟီုဝေတ် ဖေက်ဒးကေတ်စ၊ ကသပ်ဝွံဂွံမြာ အ္စာသန်ဇဲယ၊ ချပ်တုဲဟေၚ်ရ လ္ၚောဝ်ပါဒပၠန်၊ ယွံကျာ်ဂမျိုၚ် ပၞာၚ်တိုၚ်တ္ကံပန်၊ တဳသန်ဇဲယ မူလပြာပ်ညောန်၊ အဒိကိုပ်ကၠာ အ္စာခုတ်ပ္တိုန်၊ ဟိုတ်နူသာ်ဂှ် ဂၠာဲချပ်ဗှ်ရန်၊ ညံၚ်ဂွံတိတ်ဗၠး သ္ဍးကိလေသန်၊ ကျာ်သ္ဍဴတ္ကံပန် ဝေတ်ဗ္တောန်ညိအဴ၊ ကျာ်တဲနာဲညး တၠလျးတြဴ၊ ခါဂွံမိၚ်ဒး တရးဝိတှဳဇဴ၊ အတိက်ကာလ ဘဝဗွဲကြံ၊ ကေၚ်ဂွံဝေတ်လဝ် ဖအောဝ်လလဴ၊


မုက်လိက်−၇[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နွံဟွံမွဲဟာ ဗ္စာရံၚ်တဴ၊ အဒိတံအဴ တရံသ္ၚောဲခြာ၊ နညာဏ်ဒိပ်ဟေၚ် ဂြၚ်ရံၚ်ညာတ်အာ၊ တုဲကျာ်ဟီုဂး ယွံလေဝ်ကွးၜါ၊ သန်ဇဲယကီု သီုဒါယကာ၊ အဲဟီုဝေတ်အဵု ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါ၊ ဘဝအတိက်ကၠာ ဂၠိုၚ်ဝါရမၞး၊ ရိုဟ်မဒှ်ကောံ ကရေအဲညး၊ ဓဝ်မဂၠိုၚ်နဲ ၜိုန်အဲဟီုပျး၊ မၞဗိုန်ဇၟံ ဍေံတံဟွံဝး၊ ယိုက်လဝ်ဇၞောန်မာန် ကယျာန်ဟီုဂး၊ ချိုန်လၟုဟ်ကွေံ သ္ဇက်ဂးနွံဟာ၊ သာရိပိုတ်ရ တေဇပြဲဖါ၊ မုဂ္ဂလာကီု သီုကဵုညးၜါ၊ မိၚ်ကျာ်ဟီုပျး တၟးစိတ္တာ၊ လၟေၚ်သာဒက ဘဝတမၠာ၊ သီုကဵုညးၜါ ခါဂှ်အာတ်ပါန်၊ ယွံကျာ်မဂ္ညိ ပလိုဟ်ဗောဓိယာန်၊ ကိုပ်အဓိရ မူလဂလာန်၊ ၜိုန်ဝေတ်တဴကီု ဟီုဂးဟွံမာန်၊ လၟေၚ်ဓဝ်ဂှ် တွံကဵုနိဒါန်၊ သၟိက်ယဵုဒုၚ်အိုတ် ပၠောပ်စိုတ်ဝိညာဏ်၊ က္တဵုဗဒှ်ဇြဟာန် ဆာန်ဍူယတ်သဒှ်၊ ပိုဲဍိက်တံကီု သီုညးတၞဟ်၊ သၟိက်ဂွံမိၚ်လဝ် ဍောၚ်ဓဝ်နွံရှ်၊ တၟေၚ်ဓဝ်ဂှ် တွံပၟိၚ်ညိအဴ၊ သၟိၚ်သဳစန်ဂြ နအနုဘဴ၊ ဂါံဍိုက်ကွဳသန် ဗ္ဂန်သိန္ဓဴ၊ အရံၚ်သာ်ကၟု သ္ဇုၚ်ဂွုၜတ်သဴ၊ ဂၠးကာသအဴ ဂၠိုၚ်တဴကျာ်သြဳ၊ နက်သတ်တာရာ ကျိုၚ်လှာပေၚ်ညဳ၊ ပၠေဲပၠေဲပၠဴပၠဴ ဖျဴဖျဴဖျဳဖျဳ၊ ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော် ပေၚ်ပြောဲဝိထဳ၊ လျးကဵုလျး တၟးဗ္ဂဳ၊ တူဂၠံဝိထဳ ပေၚ်ဇဳရေၚ်ဗ္ဂါ၊ လ္ၚဵုဂှ်ပျးသဲ ဗွဲဒိက္ခိဏာ၊ လ္ၚဵုဂှ်ဍောတ်ဇၞော် ပျးညတ္တရာ၊ လ္ၚဵုကောံကလောံ ပ္ၚောံအမ္ဗာ၊ အရံၚ်ဗြာဗြာ ပျးအာတ္ကံပန်၊ ပျးတဴဟွံပိုတ် တရိုပ်စိုတ်ဇန်၊ တိုၚ်ပၟိက်ကၠာ ကၠုၚ်အာလဆန်၊ ဂွံညာတ်ရေၚ်သ္ကံ၊ မုဂြံလီုၜန်၊ မိပ်တဴစရိုတ် အဵုဇိုတ်ပူဗန်၊ အိုဿီုတ္ကံပန် ဗၞုဟ်သၟိၚ်စန္ဒြာ၊ ကျာ်သ္ဍဴဇမ္မု သၟိၚ်ဂိတုပၟာ၊ ဓဝ်ကျာ်နာဲညး လျူသာ်လွာ၊ အရံၚ်ဒးရး တၟးစက္ကဝါ၊ သၚ်မတုပ်သၟတ် နက်သတ်တာရာ၊ ကမြဴဓဝ်ပၠန် စိုတ်ဇန်လိုက်ဗာ၊ ရေၚ်တၠုၚ်ဏာ မြာစိုပ်နိဗ္ဗာန်၊


မုက်လိက်−၈[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကျာတၠဳဂှ် ဂၠိုၚ်တေဇဥာဏ်၊ ဂြၚ်ရံၚ်တီလောဲ ဂၠိၚ်သ္ၚောဲသန်ဋ္ဌာန်၊ သၟိက်တွံကဵုပၠန် အရှန်မွဲဟာန်၊ လၟေၚ်အၚ်္ဂ ဓမ္မနိဒါန်၊ ဝေတ်ဗော်တဳဟေၚ် ပရေၚ်ဂလာန်၊ ကျာ်တၠဳဇျာန် နညာဏ်တွံရ၊ ယွံအရှန်တံ ဗိုန်ဇၟံညာဏ၊ သၟတ်ကလၚ်ရောၚ် ထံၚ်လဝ်သောတ၊ အတိက်တေံပြဲ ဂၠိၚ်သ္ၚောဲကာလ၊ ဍုၚ်ဗာရာန္နသဳ ခုတ်ပ္ညဳနာမ၊ ဨကရာဇ ဗြမ်မရာဇာ၊ ဒးရးစိစောန် ပိုၚ်နန်ထာၚ်သွာ၊ မိပ်ဇြိပ်ရာၚ်ဆာဲ စရာဲဘောဂါ၊ ဂကူဗၞးပၠန် ဂၠိုၚ်လောန်ဝေါဟာ၊ ရှ်ေသှ်ေမှာဗြီု မသ္တီုဘာသာ၊ မဇၞော်ဂကူကၠာ မဟာသာလ၊ ဟိုတ်ဂကူသွံ စွံဓဝ်မၞ၊ ညးသ္အာၚ်ဂှ် ညံၚ်ဟွံသၟဟ်ရ၊ ဟွံပဆောယျာ ကၠုၚ်အာရောံဆ၊ ညးသ္အာၚ်ဂှ်ဗတ်ဍုန်ပုၚ်သွ၊ ဟွံဒုၚ်စဟေၚ်ပါဲဝေၚ်စၞ၊ ဟိုတ်ဂကူရဒှ်မၞကီု၊ မဟာသာလ ရဲခစဗြီု၊ ဗၞးဝွံရ တေဇက္ဍၚ်က္ဍီု၊ မဂၠိုၚ်ယဿပတ် ဒြပ်ရတ်မသ္တီု၊ ဒစာံစှော်ကိုတ် တော်ဂိုတ်စိုန်သ္ကီု၊ ဗော်ဗၞးတံကီု အိန်သွီုအိုတ်အာဲ၊ ကၠံသွဝ်ဂူဗ္ၚ သဗ္ဗဂၠိုၚ်ဒၞာဲ၊ ပြေၚ်ဂၠံစိချေံ ပေၚ်သ္ဂေဟ်တက်နှာဲ၊ ကွဳဍောတ်ကွဳဇၞော် ပေၚ်ဗြော်စရာဲ၊ ဥဒျာန်ပ္ကဴကၠံ ဍိက်တံၜှ်ကွာဲ၊ မဂၠိုၚ်ပိုန်စရာဲ ဂၠာဲဟီုရောမာန်၊ သိုက်လှိၚ်တဴဟေၚ် ၜိုဟ်စိုတ်ရေၚ်ကာန်၊ လ္တူလွဳမာန် မဒါန်တမၠာ၊ ဗၞးဗြဴပၠန် တန်အာဂဗ္ဘာ၊ နူတန်ဂဝ်ဗက် မသက္ကုခြာ၊ ဟွံက္တဵုဒှ်ယဲ ဘဲဝေဒနာ၊ စဟာပ်မၚ်မွဲ ဋ္ဌာန်သ္ၚောဲဟွံအာ၊ မၚ်မွဲဇကု အမှုဇြိုၚ်သာ၊ မၞတ်ဓမ္မတာ ဟွံခြာဟွံညန်၊ ဒစိတ်ဂိတု ဂွံသၠးဂဝ်ပၠန်၊ ဂွံကောန်ဗြဴမွဲ ရုပ်နဲညးသောန်၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ်ရ ဂွံလာပ်ထဝ်သန်၊ သေဋ္ဌဳမိပ်စိုတ် အဵုဇိုတ်ပူဗန်၊ လညာတ်ဝွံပြဲလောန် မ္ၚဵုတန်ဒှ်ရ၊ ဂးဣၚုဟ်ကွေံ ဗၞးသာလ၊ ကော်နၚ်အ္စာ မဟာတိက္ခ၊ ထ္ၜုတ်တၟာဲ ဇိုန်ကွာဲသက္ခ၊ ပ္ဍဲကောန်ဗြဴဍောတ် ကဵုခုတ်နာမ၊


မုက်လိက်−၉[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အ္စာဂှ်ရ တော်ဆသ္ၚေဝ်ရံၚ်၊ သၟတ်ဝွံသၟတ် ရုပ်ညံၚ်ရဴနှံၚ်၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံအသဝ် ထတ်သန်လုပ်ကၠံၚ်၊ တော်ဂိုတ်ဂၠိုၚ်နာဲ စရာဲဇဳဂၠံၚ်၊ လညာတ်ပြဲအဵု မ္ၚဵုမၚ်္ဂလံ၊ အ္စာတော်ရံၚ် ဇဳဂၠံၚ်ဗိုတ်ပိ၊ နက်သတ်ဟေရာ စဂ္ဂတာမဂ္ညိ၊ ယးမတ်ၜါပြဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲသုခိ၊ တံကၞောတ်ရောၚ်ပြဲ အဒေါဝ်ဂှ်ဘဲမြိ၊ ၜိုန်ဒိုက်စိုတ်ကွေံ ဗၠးလီုဇိဝိ၊ အ္စာခုတ်ရ နာမဗၠးဗျိ၊ ဒိဋ္ဌိဟိရိ ဂးမၚ်္ဂလိကာ၊ ဗၞးဂှ်ဂွံမိၚ် ကွိၚ်ပါၚ်အ္စာ၊ အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် အဵုဇိုတ်လာံတာ၊ ထဝ်သန်ဍိုပ်ဍဴ ပူဇဴအ္စာ၊ ဇိုန်ကဵုလက်ဆံၚ် လ္ၚောဝ်ပလံၚ်ဏာ၊ ချိန်ဂှ်အ္စာ တ္ညစဴအာ၊ မၞးသေဋ္ဌဳကၠာ မဟာသာလ၊ မၚ်မွဲမြိမြန် ဖန်ဖက်တော်ဆ၊ ကော်ဍိက်တြုံဗြဴ လွဳတဴခယျ၊ ဗၟဴဖျီုဖအံ မုံဂြံကဵုပ၊ ဝတ်ဗြဴတံရ ထဒၟမၚ်မွဲ၊ ဍိက်ဗြဴတံကီု အိုတ်ညးအဲလွဳ၊ ဖျီုဖအံ ဆံလံတက်တဲ၊ နနဲသာ်ဂှ် ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ၊ ဇၞော်တိုန်ဖေါၚ်ၚ် ညံၚ်ဒကောၚ်ဗၠဲ၊ မသက္ကုယဲ ဘဲဝေဒနာ၊ ကြဴဂှ်ဟွံလံ ဂဇံဂမာ၊ ဟွံမွဒဒဒိုက် ဗြဴသိုက္ခမာ၊ ဒါန်အတိက်ရောၚ် ထံက်ပၚ်ဍံၚ်သွာ၊ ညးဒးမုံဂြံ ဆံလံလာံသာ၊ လံညိဇၞော်အာ တီဝေါဟာပန်၊ ဟွံမွဲကဵုမ္ၚဵု ဟွံမိက်ဆဵုပၠန်၊ ယဝ်ဒးမိၚ်ညာတ် သ္ၚာတ်စိုတ်က္ဍန်၊ ဟွံကဵုမိၚ်ညာတ် မာတ်ဒဝ်တန်န်၊ စွံသတိဟေၚ် ဟွံကဵုဝေၚ်ခၠန်၊ အိုဿီုဒိုဟ်ပန် ဗိုန်ညန်မၚ်မွဲ၊ သေဋ္ဌဳတြုံဗြဴ ဗဴလဇမ္ၚောဲ၊ သဳမုနော်တြ ဝေါၚ်သတပ်ဂၠောဲ၊ ထိုၚ်သးထဥ ရုရုညံၚ်ပေါဲ၊ ကဵုတဴခၟ ဝေါၚ်သနတဲ၊ မိပ်စိုတ်ဟွံဟဲ ရိုဟ်တ္ၚဲကၠုၚ်အာ၊ ဒါန်အတိက်သၟတ် ဝတ်ဓမ္မတာ၊ ဇၞော်တိုန်ဖေါၚ်ၚ် ညံၚ်ဍောၚ်ထာၚ်သွာ၊ ဗၞတ်အယုက်အဴ စှ်တြဴအခါ၊ ရုပ်သာ်ဂဥုပ် ညးဟွံတုပ်ၜါ၊ အလုံဍုၚ်ကၠာ ပြာကတ်ဒယှ်၊ တုပ်အဇပ္ကဴ မောဝ်နှဴဒိုဟ်စှ်၊ အမြာဲမောဝ်ပ္ဍး ထိုၚ်သးကဴဂှ်၊ ဒှ်တိုန်ခဵုခါတ် ညာတ်သၟိက်ဂွံၜှ်၊


မုက်လိက်−၁၀[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အလုံဍုၚ်ကၠာ မေတ္တာက္တဵုဒှ်၊ ကောန်ဝုတ်ဗၞးဂှ် ဓယှ်ရုပ်ဗြဴ၊ ကောန်သေဋ္ဌဳသ္အာၚ် တၟံပါၚ်ဂၠာဲလဴ၊ တၟံညးအဲ နတဲဇန်ပ္ကဴ၊ ဗလးကလုတ်အဵု ကဵုကၠုၚ်ပူဇဴ၊ ညးညးအဲအဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဖက်နှဴ၊ ကလုတ်တံဟေၚ် ဂွဒးကလေၚ်စဴ၊ မနသၠုၚ်အဴ ကောန်ဗြဴသေဋ္ဌဳ၊ ပ္တေဟ်လဝ်ဗိုန် ပိုန်ရုပ်ကျာ်သြဳ၊ ဗတ်ဟီုလှေံလှန် ဟွံဗၠန်ဟွံချဳ၊ ကၟာဲဂၠိုၚ်တောၚ် ဟွံရံၚ်ဟွံသ္ၚေဝ်၊ ဂလာန်အိုဿီု ဟီုထောံဓရဳ၊ ကောန်ဝုတ်သေဋ္ဌဳ လွဳဓဝ်မန၊ ညးညးအဲအဲ ဟွံဂွံမွဲရ၊ ပ္ကဴၜိုန်ဍေံဂေါဝ် မြမောဝ်ပသ၊ ညံၚ်ဗီုသာ်ဂှ် သၟဟ်ပၟာဏ၊ ဗတ်နွံမေတ္တာ ယဝ်အာဒးဂွ၊ ဟွံဂံၚ်မွဲရ အိုတ်ဒေသဍုၚ်၊ ရုပ်ဂေါဝ်ကွေံရ ဟိုတ်မနသၠုၚ်၊ ၜိုန်ရုပ်ဂေါဝ်တဴ ညံၚ်ပ္ကဴဟရုၚ်၊ ပသဂၠိုက်မံၚ် ညးဟွံဂံၚ်ဆုၚ်၊ ကောန်သေဋ္ဌဳဗၠာဲ ကွာ်သာအာကၠုၚ်၊ ယိုက်စၞောန်တဲ ဂေတ်ဂြဲပါဲပုၚ်၊ သၟိက်ဂွံဂဗး ဟီုဂးတက်ၜုၚ်၊ အိုတ်အလုံဍုၚ် ဍုဟ်ဟွံကၠုၚ်အာ၊ မိဒိဋ္ဌဟေၚ် ဂးမၚ်္ဂလိကာ၊ ကရောံမိမ မနဖြာဖြာ၊ လ္တူပိုန်ဘိုက် တသိုက်ဘောဂါ၊ လ္တူဍိက်ကမၠောန် ကၠောန်ၜိုတ်နၚ်ဏာ၊ နပိုန်အခါ တန်တဴကၠာရ။


လၟေၚ်ဖဵုဂုန် တွံဆန္ဒ ပိုဲချူပျးဇန် ဇၟန်ဝက်ကျ၊ လၟေၚ်မဂ္ညိ ဗောဓိသတ္တ၊ ဟိုတ်အကုသဵု ဇိုန်ကဵုမူလ၊ မက္တဵုဒှ်ရ ဋ္ဌာနဍုၚ်ဂှ်၊ ဂဗ္ဘာဂမြၚ် ကြၚ်ကၠုၚ်က္တဵုဒှ်၊ ညးပမၞိဟ်ယုတ် ခါဲဒုတ်ညးချဟ်၊ ဍုဟ်ဒၞာဲ ညးပါဲရုဲစှ်၊ ဗတ်ညးဍုဟ်ကီု ဟွံဟီုခၠေဝ်သှ်၊ ပ္ဍဲဂကူဂှ် ကၠုၚ်ဒှ်ဂဗ္ဘ၊ ကံအတိက်ဟေၚ် ချူပြေၚ်နၚ်ဏာ၊ ပါရမဳစိ ဗောဓိသတ်ကၠာ၊ မသက္ကုယဲ ဗွဲဓမ္မတာ၊ အကုသဵုကီု ကုသဵုသီုၜါ၊ ဍေံဇိုန်ကဵုကၠာ သၠးဂဗ္ဘာရ၊ ဗဗွဲဓမ္မတာ ဇၞော်အာလျလျ၊ ရုပ်သာ်ဟိန်ဗိန် ဇိုၚ်သေန်တတ်ဖလ၊ မုက်လးကယေၚ်ၚံက် သီုဗ္စံက်သီုကွ၊ ရာညးညာတ်ဗိုန် ဇအိုန်ဇရ၊


မုက်လိက်−၁၁[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးခုတ်နာမ မာတၚ်ဂပၠန်၊ ကရောံမိမၜါ ဂယိုၚ်လမျီုစိ ပိမိကဵုကောန်၊ လၟိုန်တ္ၚဲဟေၚ် ဟွံဂွံဝေၚ်ခၠန်၊ တ္ၚဲသဝ်စဴညောန် သန္ထာန်တာဲဝၚ်၊ တ္ၚဲယးခဵုခါတ် ဂၠာဲအာတ်စဟေၚ်၊ ခၞာတ်ထိုၚ်ရ ထ္ၜကေတ်ဓလေၚ်၊ လၟိဟ်သ္ၚိကၠာ အာတ်ဟွံခြာဝေၚ်၊ လ္ၚဵုညးချဟ် ဍုဟ်မုက်ဓစေၚ်၊ ဆညးကဵုဟေၚ် ယိုက်ဂၠေၚ်တုဲစဴ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲအာတ်ရ ဂွံပဗုၚ်ဂၞဴ၊ ဗောဓိသတ္တ တုပ်အဇပ္ကဴ၊ ဗွဲဓမ္မတာ ဇၞော်အာသဴသဴ၊ အယုက်တိုန်ဒှ် စိုပ်စှ်တြဴ၊ မိမဗျုထဴ စိုပ်သဘဴဇရာ၊ ဗောဓိသတ္တ မာတၚ်ဂကၠာ၊ က္တဵုဒှ်ဗဒှ်ကသပ် ချပ်နပညာ၊ ဂုန်မဇၞော်ပြဲ မိမအဲၜါ၊ မဂၠိုၚ်အနန္တ ဟွံကသုန္ဓရာ၊ လၟုဟ်အဲဇၞော် အဲဒးရော်ခၠေဝ်၊ မိမဇရာ ဟွံကဵုအာတ်ရ၊ အဲအာတ်ဗ္စညိ ၜါမိကဵုမ၊ ဟွံကဵုယုတ်တ် ပ္ဍဲဝတ်ပုၚ်သွ၊ ဟွံကဵုဒိုတ်ဝါတ် ဂၠိက်ယာတ်ညိည၊ ဂၠာဲအာညံၚ်ဂွံ ဟွံဒိုအ်ဟွံလဇ၊ ချပ်တုဲဟေၚ်ရ ပ္တီမိမၜါ၊ လ္ၚောဝ်ဒးရး ဂၠးဇိုၚ်ပါဒါ၊ တုဲဟီုတုန်ရ ယွံမိမၜါ၊ လၟုဟ်ကောန်ဍောတ် ထတ်စောံမြက်စာ၊ မိမၜါဂှ် ဒှ်ဓဝ်ဇရာ၊ ဂုန်မဇၞော်လှဲ လ္တူအဲကၠာ၊ ကဵုကောန်ဂွံခၠေဝ် မွဲဝါညိအဴ၊ မိမၜါဝွံ လၟုဟ်ဗျုထဴ၊ လ္ပဂၠာဲရ စၞအဟာဂၞဴ၊ မံၚ်ပ္ဍဲတာဲညိ မိလ္ပကတဴ၊ ကောန်ဂၠာဲအာတ်ဟေၚ် ဂွံယိုက်ဂၠေၚ်ဖျဴ၊ သွကအဟာဂၞဴ လ္ပကတဴညိ၊ မိၚ်ကောန်ဟီုပၠန် ဒှ်တိုန်ပဳတိ၊ ကောန်ညံၚ်ကောန်အဲ ဟွံမွဲလိုက်ပိ၊ ဟိုတ်ဒှ်ခါဲဒုတ် ယုတ်ညးဟီုဗျိ၊ ကောန်အဲဟွံယုတ် ဟိုတ်တီဝတ်မိ၊ ညံၚ်ကောန်ဝွံစိ ဇြက်ဗျိနွံဟာ၊ ဟီုထိုၚ်ဟးကီု သီုမိမၜါ၊ ဝဳတိနရု ဒုၚ်သာဓုကာ၊ ဂးမၚ်တၚ်ဂ တၠပညာ၊ သၟိက်ခၠေဝ်ရော်ညိ ဂုန်မိမၜါ၊ တိုၚ်ပၟိက်ကၠာ အဲမြာကွေံရ၊ ဂးဣၚုဟ်ပြဲ တ္ၚဲယးဂတ၊


မုက်လိက်−၁၂[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သွက်ကေတ်ထိုၚ်ဟေၚ် ဓလေၚ်ရပ်ထ္ၜ၊ ခၞာတ်တဲမွဲ ကွာ်သဲတိတ်ရ၊ ဇၟာပ်သ္ၚိပၠန် ဟွံရန်ဒည၊ ဂဇံအာတ်ရ သ္ပရာဒနာ၊ သာဓုသာဓု သာ်ဝွံကဵုမြာ၊ ဖဵုဂွံကဵုရ ပုၚ်သွအဟာ၊ သ္ၚုသီုသှုဲသၠာဲ ဂၠိုၚ်သာ်နာနာ၊ ပိုန်ကၞောတ်ပိုန် သီုကွိုန်ပညာ၊ ရုပ်ကၞတ်ရုပ် ညးဟွံတုပ်ၜါ၊ ဖဵုကဵုဒါန်ကၠာ ကဵုမြာသုခိ၊ ကဵုဂွံဗၠးယဲ ပ္ဍဲပစ္စက္ခ၊ ကဵုသိုက်လှိၚ်အဴ ပ္ဍဲဘဴဂတ၊ ယဝ်စုတိအဴ ဇၟာပ်ဘဴဘဝ၊ ဋ္ဌာန်အပါဲကွေံ ကဵုဗၠးဒိဋ္ဌ၊ ဍုၚ်သွဝ်မူလ ကဵုစိုပ်ညိအဴ၊ မိၚ်ဒးဆံလံ တၟံတြုံဗြဴ၊ ကၠုၚ်ဒုၚ်ကဵုရ ပုၚ်သွဖက်နှဴ၊ သၠုဲသၠာ်သီုသ္ၚု ဇဗၠုဗြာတ်က္ၜဴ၊ သီုစေတနာ သီုမေတ္တာဇဴ၊ မာတၚ်ဂအဴ အာတ်တဴညိညိ၊ တဲရပ်ခၞာတ် ဂၠာဲအာတ်ဇၟာပ်သ္ၚိ၊ ယဝ်ဖ္ဍောဝ်ပၠန် ညံၚ်မန်ရသိ၊ မိၚ်ဒးစိုတ်ချဳ ရာသဳပက္ကတိ၊ ဂြပ်နွံကဵုပၠန် ညံၚ်ကောန်ကဵုမိ၊ ဆုဲအာတ်အာညိ သ္ၚိဟွံညန်သ္ၚောဲ၊ မာတၚ်ဂဗိုန် ဖ္ဍောတ်တိုန်သဲသဲ၊ သာဓုသာဓု ယွံလဇုအဲ၊ ယွံဗဴယွံလနော်တြၝဲ၊ ဆာန်ဍူညိရ ဒါနရောၚ်ပြဲ၊ ဒါန်ဂွံနိဿဲ ကြဴတဲဒှ်မ၊ အယုဝဏ္ဏ သုခဗလ၊ ဂွံဍိုက်ပေၚ်တဴ ဇၟာပ်ကဵုဘဝ၊ ပိုန်မၞိဟ်ပိုန်သွဝ် ဗွဝ်သုခ၊ ဋ္ဌာန်အပါဲကၠာ ဟွံဒးအာရ၊ ယွံမိယွံမ သၠးညိရအဴ၊ ဝုတ်တ်ဗၠာဲဗၠာဲ ဗြဴကၟာဲလထဴ၊ သၟတ်တြုံကီု သီုကဵုသၟတ်ဗြဴ၊ ယဝ်မိၚ်ဒးအဴ ကၠုၚ်ကဵုနှဴရဴ၊ သ္ၚုသၠုဲသၠာဲရ ပုၚ်သွဖက်နှဴ၊ မာတၚ်ဂအဴ ဂွံတုဲစဴအာ၊ ဂၠေၚ်ဖျဴဏာသၟတ် လျတ်သာသာ၊ ညောန်စိုပ်တာဲဝၚ် ဇရေၚ်မိမၜါ၊ ဖျေံဓလေၚ်ရ သဂါရဝါ၊ ဆန်ၜန်တုဲကီု သီုမရောံညှာ၊ လ္ၚောဝ်ဂၠးပါဒါ ခါဂှ်ဟီုပၠန်၊ ယွံလေဝ်ပိတာ ညးၜါဂၠိုၚ်ဂုန်၊ ဒုၚ်ဒါန်ညိရ ပုၚ်စၞဗျန်၊ စွံမေတ္တာပြဲ ပ္ဍဲအဲဍိက်ကောန်၊ ပြေၚ်ဖျဳတုဲသ္အး ဒးရ:ပြဲလောန်၊ ချိုန်လမုဟ်ပၠန် ဒုၚ်ဒါန်ကောန်အဴ၊ ဂမြၚ်ဇၞော်ကၠာ ညးၜါတြုံဗြဴ၊ မိၚ်လဟီုကောန် ဝန်စဝ်ပူဇဴ၊


မုက်လိက်−၁၃[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မိပ်တဴစရိုတ် အဵုဇိုတ်မှောဝ်ဇဴ၊ ရိုဟ်ရေၚ်ဟီုဂး ထိုၚ်သးကောန်ဂၞဴ၊ ကောန်ပိုဲဝွံအဴ ဒေဝတဴပၟာ၊ ဂၠာဲအာတ်ဟွံလံ လၟုဟ်ဏံရောၚ်အာ၊ ဂွံနၚ်ပြဟ်ရ စၞအာဟာ၊ သ္ၚုသီုသၠုဲသၠာ် ဂၠိုၚ်သာ်နာနာ၊ ၜိုန်ဂြပ်ညးလအိတ် အာတ်ကေတ်လောဲသွာ၊ ညံၚ်ကောန်ဝွံကၠာ ၜါဟွံမွဲရ၊ ထိုၚ်သးကၠာအဴ ကြဴဟာပ်ပုၚ်သွ၊ ဂဇံဒးရး ဂးမာတၚ်ဂ၊ ဍာ်ကြဴတဲပ္ညုၚ် ဍာ်သုၚ်ရပ်ထ္ၜ၊ ဇိုန်ကွာဲကဵုရ တဲမိမၜါ၊ ဂးမာတၚ်ဂ တၠပညာ၊ ဟွံဂွံလၞုဟ် ပ္ၚုဟ်ဓဝ်သဒ္ဓါ၊ လၟိုန်တ္ၚဲပၠန် ကၠောန်ၜိုတ်နၚ်ဏာ၊ ဖါၚ်ဗ္စရ စၞအဟာ၊ ဟွံကဵုယုတ်မတ် ပတ်ပေါန်လွဳပရာ၊ ဒးအခိၚ်ကၠာ အာဂၠာဲအာတ်ပၠန်၊ အလုံဍုၚ်မွဲ ဂေတ်အာထဲလန်၊ ဆညးကဵုကွေံ ဟွံဂးဂၠိုၚ်အောန်၊ သိုဂၠိက်ယာတ်ကွေံ ဟီုဂးကၠိစောန်၊ ဆဂွံယိုက်ဖျဴ စဴသ္ၚိပြာပ်ညောန်၊ ဗ္စမိမပၠန် အာတ်ကၠောန်လွဳပရာ၊ မိမၜါဂှ် ဒှ်ဓဝ်ဇရာ၊ နူဇရာစိ ဗျာဓိပြိုက်ဖါ၊ ယဲဂှ်ထပ်လံၚ် လံအာကြံၚ်အာ၊ ရာန်သကိုတ်ရ ဒုက္ခဝေဒနာ၊ ဒွံမာရဏ သီုညးၜါပၠန်၊ မါတၚ်္ဂရ စိတ္တကၠိစောန်၊ ညာတ်ဒးဂိုဟ် တက်သိုဟ်ယာံဒေါန်၊ တံဇိုၚ်မိမ ယာံထပူဗန်၊ မိမဒဴထောံ ဟွံဂွံခၠေဝ်ဂုန်၊ လၞီထတ်လောန် တသောန်တသဝ်၊ အဵုတၟံတိုၚ်ဗိုတ် ဒေပ်စိုတ်ဓဇန်၊ မိလၟာဂၞဴ ကၠုၚ်ဒဴထောံကောန်၊ ကၠၚ်ဨကောဝ ဒေသဒိုဟ်ပန်၊ ဟွံမွဲကောဒေံ ကၠၚ်ရစောန်လောန်၊ အဵုမိကျာ်ဂန် ဒဴထောံကောန်ဟာ၊ အဵုမဂၠိုၚ်ဂုန် သၟဟ်သုန္ဓရာ၊ လၟုံကောန်ဇၞော် ကောန်ဂွံရော်ခၠေဝ်၊ ဟွံလံသွံအဴ မိတံဒဴအာ၊ ထောံလဝ်အောန်မွဲ ညံၚ်ဇြဲဒေါဝ်ဝါ၊ ဟွံမွဲသၞေဟ်သၚ် ပါတဟၚ်သာ၊ အဵုမိမာတာ က္ဍုဟ်ကောန်ဟာအဴ၊ အဵုဓုပ်ပြကာ ယွံလၟာဂၞဴ၊ ကောန်ကဵုဒုဟ် ဍုဟ်လဝ်ကဵုဒဴ၊ ကောန်ဂၠာဲအာတ်ဇွောံ ဂွံတုဲကလေၚ်စဴ၊


မုက်လိက်−၁၄[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စိုပ်သ္ၚိဇံသဝ် လ္ၚောဝ်ပူဇဴ၊ လၟုဟ်ဒဴအာ သ္ၚောဲခြာတဴ၊ ယွံလၟာဂၞဴ ဒဴထောံကောန်မွဲ၊ အဵုလၟာဂၞဴ တုပ်ရဴသၟိၚ်တ္ၚဲ၊ ပျးတကံပန် ဂေတ်လန်ဂေၚ်ထဲ၊ ချိုန်လၟုဟ်ဝွံ ရာဟုကၠုၚ်ပျဲ၊ လျးဂၠုထုပ် အုပ်ဒးမတ်ဗြဲ၊ ဒဵုသဝ်ပၠိုတ်အာ ပါသတြုပျဲ၊ ဒဴထောံကောန်မွဲ ကဵုညးပျဲဟာ၊ အဵုမိကျာ်ဂန် ထောံကောန်ဒဴအာ၊ ဥတုဒးဂွာံ တံသၞာံလဗိုက်ကျာ၊ အကာသဓဇူ ဗြဲဂူဖြာဖြာ၊ ဍာ်ဗြဲလေဝ်ကှ် ကြဴဒှ်မုဟ်ကျာ၊ ဗြဲမတ်ကောန်ၜါ ကှ်ကီုဟာယာဲ၊ အဵုလၟာဂၞဴ ဒဴထောံကောန်ဗၠာဲ၊ ညးနွံညးသိုက် ညးဂွံအိုတ်အာဲ၊ ကောန်ဒှ်ခါဲဒုတ် ဒုဟ်ဂၠိုၚ်ဒၞာဲ၊ ဇကုမွဲအဵု ဟွံမွဲကဵုဗ္ဒာဲ၊ ကောန်ကၠၚ်ညးဂး ဒးပြးနူယာဲ၊ ကောန်ဒးတူလာဲ အဵုယာဲတၠဂုန်၊ အဵုလၟဂၞဴ ကောန်ရဴအှ်ေဒုန်၊ ဗဗုလဟဵု ဂဵုတုဲဒးသုန်၊ ပၠိုတ်တုဲဟုံအဴ ကြဴဒှ်ဗွဝ်ဂြုန်၊ ညံၚ်သာ်ဂှ်ရ ဒုက္ခမဵုရုန်၊ အဵုမိတၠဂုန် ဒဴထောံကောန်ဟာ၊ အဵုမိကျာ်ဂန် ကောန်ဒှ်ပူဆာ၊ လတေံဍာ်ဆၚ် လၟောဝ်ဂၚ်္ဂါ၊ ကျာလေၚ်ကဝ်ပိုတ် သိုက်က်ဇတ်အာ၊ ရမတ်ကောန်ဆက် နူစက္ခုဒွါ၊ ရမတ်ဂၚ်္ဂါ ဇတ်မာန်ဟာအဴ၊ ဂးမာတၚ်ဂ တၠအနုအဴ၊ နဓဝ်ပညာ ချပ်ဗ္စာတဴ၊ ဇာတိဇရာ ဗျုဓိဖက်နှဴ၊ ဓဝ်မာရဏ ဇၟာပ်သတ်ကျစဴ၊ ဒှ်ဗျုယဲအဴ ချိုတ်အဴဟွံလံ၊ ညံၚ်မံၚ်ညးအဲ တက်တဲကဵုကံ၊ မံၚ်ပ္ဍဲလိုက်ဗာ သိုတ်သာသ္ပံ၊ ဟွံဗှ်ဂၠံၚ်ချိုတ် စရိုတ်စတ္တံ၊ ညံၚ်ဟွံပြးဆာဲ ဟွံလာဲညံၚ်တၟ၊ ကာလဒးချိုတ် စိုတ်ကၠုၚ်ဒှ်ပရအ်၊ အဲလၟုံဏံ ဒှ်ပရံရသွံ၊ ချပ်ဣၚုဟ်သွံ ဂတိဂိုၚ်စွံ၊ သောကဂၠိုက်ဂၠာဲ ဂိုၚ်ဖရာဲထောံ၊ ဟွံကဵုဗၠိုက်ဗၠန် ဟွံကဵုစောန်ကလောံ၊ သောတဆေဝ်ဒဝ် ဓဝ်ရောၚ်ဇၞးဂွံ၊ မာတၚ်ဂသွံ စွံသ္တိတုဲဗ္စာ၊ တုဲသၟိက်ဂိုၚ်ရ ဇွမိမၜါ၊ ကော်ပကောံနၚ် ဂမြၚ်ရဲသာ၊ ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော် သီုဗော်ပြဝါ၊


မုက်လိက်−၁၅[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဖန်ဖက်စဳရေၚ် လၟေၚ်အရာ၊ ပြဝေဏဳရ ယိုက်ဇွတမၠာ၊ ပြုပြေၚ်တုဲကၠာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ သၟိက်ဂိုၚ်ဒေပ်ကၠာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ခါဲကတိုၚ်ကၠာ သီုၜါညဳသၟဟ်၊ တိုပ်ဒေပ်ညဳသာ သီုၜါဟွံတၞဟ်၊ ကလေၚ်စဴရ ဒေသဒဒှ်၊ မာတၚ်ဂဂှ် ဂၠာဲဗှ်ဗ္စာ၊ ဗတ်အဲမွဲသွံ ချိုတ်ထောံဂွံဟာ၊ ဇၟာပ်ညးအဲ ဗွဲဓမ္မတာ၊ ပိုဲခါဲဒုတ်ရ မူဒၞာဲပကာ၊ ခိုဝ်ခိုဝ်ခါတ်တ် ဂၠာဲအာအာတ်အာ၊ ဗွဲဓမ္မတာ အာတ်စအာရ၊ ချပ်ဣၚုဟ်ပၠန် ဟွံရန်ဒည၊ ပလေဝ်ကောန်တာဲ ဂၠာဲၜုန်မြ၊ ဇုက်ဝါဂၠာဲပၠန် ဆုဒုန်မှာဲမှ၊ ဂၠာဲပကောံနၚ် ပြုပြေၚ်သက္ခဏ၊ သၞာံဂၠဴမူလ ဂွံပကၟဳ၊ ဒုန်ၜဝ်ထၞေက် ကရေက်ဝဏဳ၊ ဇုက်ညးဒက်ဂဝ် ဒက်ကွဝ်ညဳညဳ၊ ယာတ်ညးဂြာပ်ဇွ ဂွံဇိၚ်ပဂၞဳ၊ အိုတ်ဂမြၚ်ပၠန် ဗိုၚ်ကၠောန်ပလွဳ၊ မံၚ်တဴညဳညဳ ပနဳသုသာန်၊ တၠပညာ ပ္စာနညာဏ်၊ ဂွံမိၚ်ကေတ်ဟေၚ် ပရေၚ်နဳဒါန်၊ ခါဲဒုတ်ညးဍုဟ် စုတ်ဒုဟ်သီုကွာန်၊ ဂကူယုတ်ကွေံ ဟီုက္ၜေဟ်အဓာန်၊ အိုတ်ဇၟာပ်ကွာန် ကွာ်ဍာန်ညးချဟ်၊ ဂကူယုတ်ကွေံ ဒုဟ်ဍေံဟွံဒှ်၊ စိုတ်ယဝ်ရယုတ် ဒှ်လုတ်ကျာ်တွံ၊ ဒးစှ်ေအပါဲ ဂၠိုက်ဂၠာဲပှ်လှ်၊ ဂကူယုတ်ပြဲ ၜါနဲတုပ်သၟဟ်၊ စိုတ်သတ္တံဂှ် ဒှ်တံအရၚ်၊ သမ္မာမိစ္ဆာ စိုတ်ၜါတွံနၚ်၊ သမ္မာစိုတ် ကွာ်လောဲစိုပ်သၚ်၊ မိစ္ဆာဒှ်ဗက် နရက်ဒးကြၚ်၊ စိုတ်ယုတ်ခဵုခါတ် ပါတ်ဇၟာပ်တၚ်၊ စိုတ်ဆောံမမၚ် ဟွံဒးကြၚ်အာ၊ ဂလာန်ဝွံဂှ် ဗှ်တုဲဗ္စာ၊ ဂးမာတၚ်ဂ မိမသီုၜါ၊ ဂကူယုတ်အိုတ် ချိုတ်ရောသ္ဂးဟာ၊ ဂကူပြဲပၠန် ချိုတ်အနန္တာ၊ တိုၚ်ချိုတ်မွဲတ္ၚဲ အိုတ်အဲညးကၠာ၊ ဓဝ်မာရဏ ချပ်ဗ္စာညိ၊ လောဘဒေါသ မောဟညးပိ၊ မၞမွဲကၠာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ ယဝ်ဗက်စဍေံ ဒးစှ်ေကမ္ဘိ၊ သၟိက်ကဵုဝေၚ်ပါဲ ဂၠာဲကဵုဂတိ၊ ဝေၚ်ပါဲကၠေံညိ သတိပလွဳ၊ မဟာသာလ နာမသေဋ္ဌဳ၊


မုက်လိက်−၁၆[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂွံကောန်ဝုတ်မွဲ ညံၚ်နဲထဝ်ဂွဳ၊ မၚ်္ဂလိကာ ရုပ္ပါကျာ်သြဳ၊ မဇၞော်ဓဝ်မၞ ခန္ဓပြေၚ်ဖျဳ၊ ကျိုၚ်ကျဝ်ဟုံလဳ ပြေၚ်ဖျဳရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ပ္ဍဲလိုက်ဝွံကွေံ ညးဟွံတုပ်အဲ၊ ဂကူပိုဲဗၞး နူညးပိုဲပြဲ၊ ထတ်သန်ဂၠိုၚ်ထပ် ပိုန်ဒြပ်ပိုဲလှဲ၊ ဂးရုပ်အသဝ် ဂေါဝ်ဆအဲမွဲ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဒက်ဂြဲ ရိုဟ်တ္ၚဲကျိုၚ်လှာ၊ ကြိုက်သၟိက်ဒှ် ကာလဂှ်ကၠာ၊ သ္ဘၚ်နက်သတ် ဒးသၞောဝ်အ္စာ၊ အလုံဍုၚ်မွဲ မွဲသၞာံမွဲဝါ၊ အိုတ်ဗၞးတံ တၟံဝေါဟာ၊ ၜးကေတ်ကြိယျာ ကၠုၚ်အာလဳၜန်၊ ညးဝါတ်ညးလောဲ တံၚ်ဂြဲပြာပ်ညောန်၊ ပုၚ်ကွာၚ်စၞ သဗ္ဗဂၠာဲကၠောန်၊ ကၞာထကီု သီုပ္ကဴဇၟန် အိုတ်ဇၟာပ်သ္ၚိ တိညံၚ်ဍန်၊ ဖါပ်စ္စပၠန် တန်ဆန်ကၠုၚ်အာ၊ ဒိဋ္ဌဟိရိ ဂးမၚ်္ဂလိကာ၊ ဍိက်ကမၠောန်ရောၚ် ဟောဟောဂြာဂြာ၊ သၟိက်ဝေၚ်သဘၚ် အခြၚ်နာနာ၊ ဂၠာဲကၠောန်ကွာၚ်ၜဲ ဂၠိုၚ်နဲပြကာ၊ ဓရိက်ခၞာ ဂၠိုၚ်ဝေါဟာလောန်၊ ထဝ်ဗာတ်ဍာ်သာဲ ဖက်ပၠာဲခန်န်၊ သဂြာကလောံ ထောံကၠေၚ်သောန်န်၊ ဓုပ်ကဵုဓုပ်အဵု ဂွဳကဵုဂွဳပၠန်၊ ဝေါဟာဗၞး ဒးရးဂၠာဲကၠောန်၊ ဍိုက်ပေၚ်စိစောန် ဂၠာဲကၠောန်ဗဒှ်၊ ကော်ဍိက်ဗြဴပၠန် ဗၞတ်မသုန်စှော်၊ ကဵုကျိုၚ်ကျဝ်အဴ ပ္ကဴကဵုစရှ်၊ ကော်ဍိက်တြုံရ ခၞံညဳသၟဟ်၊ မသုန်စှော်ကၠာ ဟွံခြာတၞဟ်၊ ကောံတုဲညဳသၟဟ် ပြဟ်ကဵုနၚ်ကွဳ၊ အမာဲပုၚ်သွ စၞကွာၚ်ဂွဳ၊ လ္ၚဵုဂှ်စန်ဒက် ကၠံက်ဂွက်ဓရဳ၊ မြမောဝ်ဂၠိုၚ်ဂၠၚ် ကဵုပၟၚ်ကဵုဂွဳ၊ ဍိုက်စုတ်ပေၚ်ဍတ် ဟွံလျတ်ချဳ၊ ဍိုက်ပေၚ်ဇၟာပ်ကွဳ ညဳညဳသာသာ၊ ဒိဋ္ဌဟိရိ ဂးမၚ်္ဂလိကာ၊ ကျိုၚ်ကျဝ်ဒးရး ၜးလဝ်ကြိယျာ၊ ကွဳဇရာထဝ် အသဝ်သာ်လွာ၊ ကျိုၚ်လဝ်ဒးရး ချေံသိန္ဓဴၜါ၊ ဗ္ဂန်ကေတ်တုဲ သၟိက်အာဥဒျာန်၊ ဍိုက်ကွဳကမၠေ အသေအဟာန်၊ ညးညးအဲအဲ ထပ်ဂၠောဲပေၚ်ဍာန်၊ လ္ၚဵုကွာ်တိုက် လ္ၚဵုဍိုက်ကွဳယာန်၊


မုက်လိက်−၁၇[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကောန်သေဋ္ဌဳဗြဴ ပ္ကဴလှဖ္ဍာန်၊ ကၟဳလဝ်ကွဳယာန် မွဲဟာန်သၟိက်အာ၊ ခၞဂှ်ပၠန် ဖျေံအမန္တာ၊ ယွံလေဝ်ဍိက်သ္ကံ လ္ပသ္ပံသာ၊ လညာတ်ယုတ်ကွေံ မၞးတံဆေဝ်တာ၊ မၞိဟ်ချိုတ်မၞိဟ်ယဲ ကဵုပါဲသ္ၚောဲခြာ၊ ခါဲဒုတ်ယုတ်မာ ပကဵုဒနာကြတ်၊ ဟွံမွဲကဵုမ္ၚဵု လေပ်ဆဵုဒးပယျတ်၊ ယာံအဲညာတ်ကွေံ ဟွံဒးကဵုမတ်၊ ဟွံဒးညာတ်မွဲ နူအဲဍောတ်တ်၊ ဂၠံၚ်ပိုဲအာကွေံ ပကဵုဍေံတတ်၊ မၞးတံဍောတ်ဇၞော် စဳစောတ်မၚ်မွဲ၊ မိၚ်တုဲဆံလံ ဍိက်သ္ကံရဲ၊ လ္ၚဵုလေံလွပ် ရၠ်ကေတ်နတဲ၊ ကွာ်အာဂတ ဟီုရသဲသဲ၊ ဟွံမွဲမ္ၚဵုကၠာ ပါဲသာဲသ္ၚောဲ၊ ကောန်သေဋ္ဌဳပြဲ တ္ၚဲဝွံတိတ်ကၠုၚ်၊ ဂးမာတၚ်ဂ ဂၠာဲစၞပုၚ်၊ တ္ၚဲဝွံပြဲဟေၚ် ဝေၚ်သဘၚ်ဍုၚ်၊ ဇၟာပ်ညးဇၟာပ်ကွာန် ကဵုဒါန်အာကၠုၚ်၊ အဲဂွံလောဲရ စိတ္တကေဝ်ဇြုၚ်၊ ဂွံကသပ်ပ္ညုၚ် ကွာ်ကၠုၚ်ဇောဲဇောဲ၊ ခၞာတ်နတဲ ထိုၚ်မွဲကၟာဲ၊ ဆဵုသ္ၚိလုပ်အာတ် ဟွံဒးဝါတ်ခါဲ၊ ဆညာတ်ဒးကဵု ကုသဵုဇိုန်ကွာ်၊ ဆဵုဒးပေၚ်ခုတ် ဍိက်ဝုတ်ဍိက်ဗၠာဲ၊ ဍေံဟီုသ္ကာတ်သာဲ ဂၠိုၚ်ဒၞာဲဆေဝ်တာ၊ ဟေံမာတၚ်္ဂ မၞးလ္ပအာ၊ ဂကူခါဲဒုတ် ဗှ်ေမၞိဟ်ယုတ်မာ၊ တေံနာဲပိုဲကွေံ ဂးမၚ်္ဂလိကာ၊ ဟွံမိက်ညာတ်ဟေၚ် အမၚ်္ဂလာ၊ မၞးလ္ပအာ ယဝ်အာဒှ်ဝါတ်၊ မာတၚ်ဂဗၠာဲ ဂါဲဝါဲခါတ်မါတ်၊ ဟွံဟီုဟွံခၠေဝ် ကွာ်ကြေဝ်ဂၠာဲအာတ်၊ ဍိက်တံအိုဿီ ဗိုၚ်ဟီုရာဲသာတ်၊ ဟေံမာတၚ်ဂ ယဂၠာဲပတိဃာတ်၊ နာဲပိုဲယာံညာတ် ဒှ်ဝါတ်ရယ၊ မာတၚ်ဂပၠန် ဟွံရန်ဒည၊ ဓဏာတ်တဲမွဲ ကွာ်သဲဗၠဗၠ၊ ကောန်ဝုတ်သေဋ္ဌဳ စဝ်ကၠုၚ်ကွဳရ၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ကွေံ မၞးမာတၚ်ဂ၊ ချပ်ခါ်ဆိုအ်ေ ဇအိန်ဇရထအအ်၊ တုဲသၟာန်တိုန်ကွေံ ယွံလေဝ်မၞးတံ၊ ဒးညာတ်လၟုဟ် ညးဂှ်ဍေံဏံ၊ မူယၟုကီု ဟီုပကဵုလံ၊ ဟိန်ဗိန်ယုတ်မာ လအာညံၚ်ပရံ၊ ညးဂှ်ဍေံဏံ မၞးတံဟီုစံ၊ ဍိက်ဂမၠိုၚ်ဂွိၚ် မိၚ်ဒးအသံ၊


မုက်လိက်−၁၈[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လ္ၚောဝ်ပ္တီညိ ယွံမိတ္ကံဇမ်၊ ဂးမာတၚ်ဂ ဍေံမၞိဟ်ပရံ၊ ပိုဲဍိက်ဆေဝ်တာ ဂၠိုၚ်ဝါလ္ၚီကၠံ၊ ဍေံဟွံဒိုအ်စံ ဍေံကြံလောန်အဴ၊ ကောန်ဝုတ်သေဋ္ဌဳ မိၚ်ချဳလိုက်လဴ၊ ညာတ်မာတၚ်ဂ ဒေါသဖက်နှဴ၊ ဟွံမွဲကဵုမ္ၚဵု ဆဵုဘာ်တရဴ၊ ဟွံမိက်အာဟေၚ် ဂေတ်ကလေၚ်စဴ၊ ချပ်ခါ်တုဲအဴ ကလေၚ်စဴအာရ၊ ဍိက်သေဋ္ဌဳကီု ဟီုသီုဒေါသ၊ ဟိုယ်လေဝ်ယတံ တ္ၚဲဏံဒးဂွံ၊ ဒၟာနူဂမြၚ် ယမာတၚ်ဂ၊ ဟွံဂွံစသုၚ် ပုၚ်ကွာၚ်စၞ၊ ကဵုဘဲဒက္ခ ဒးရယတံ၊ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ကီု ဟီုတုန်ခံခံ၊ ကဵုဘဲလၟုံရ ပစွံဍေံလံ၊ ဂၠောဲလုပ်ဗိုန်ဗတ် ဍေံရပ်ပတ်ကံ၊ လ္ၚဵုဍေံခၞက် တက်ဗိုတ်ကဵုတၟံ၊ စိပ်တိုန်ဂြိုဟ်ချအ် ကံဝ်မတ်ပ္တဴ၊ ဍိက်သ္ကံရဲ တက်ဖဲစဴအာ၊ ဍေံပၠောထောံအဵု ညံၚ်ကဵုဇွဂၠဴ၊ ဗောဓိသတ္တ တၠအနှဘဴ၊ ဓဝ်အကုသဵု ဇိုန်ကဵုဖက်နှဴ၊ ဟွံဂွံချိုတ်အဴ လောတ်လောကၟဝ်၊ ဂိသၠောံကာယျ သဗသ္အဝ်၊ ဝိုတ်သ္တိကီု တသ္ၚဳကသဝ်၊ လောတ်လောကၟဝ် ကသဝ်သာသာ၊ လံညိဗ္ၜူဗၠး ဂွးတိဇက်အာ၊ ဇရေၚ်သၞိၚ်ဇြဲ ထောံဇိုၚ်တဲၜါ၊ လၟောၚ်ဂၠိုၚ်ထပ် ဗကပ်လ္ၚာ၊ နကဵုတဲကဵု ဗက်ဍဵုညှာညှာ၊ ပတ်ဇွိတ်သာသာ ဂိဟဲအာရ၊ ဇက်က္တဵုပၠန် ဂဇုန်တော်ဆ၊ အဲအာတ်စလၟုဟ် ဗၠးဒုဟ်ပွ၊ မၚ်္ဂလိကာ ဒေပ်စိုတ်ပါပ၊ ချပ်ခါ်အဲပၠန် ဟွံရန်ဒည၊ စရိုတ်ဓဝ်မၞ ဍေံပနိဿဲ၊ အဲဒှ်ခါဲဒုတ် ပွလုတ်ဟွံမွဲ၊ ဂၠာဲအာတ်စရ ဗၞတ်ဆစဖဲ၊ ဟွံဂၠာဲဟီုၜေဟ် ညးရးဇမ္ၚောဲ၊ ရာဒနာအဵု လ္ၚောဝ်ယဵုတဲ၊ ဍေံညာတ်ရုပ်အဲ ချဟ်ခါ်အဲပၠန်၊ ဍိက်တံဂှ်ရ ဟွံဒညရန်၊ ဍေံရပ်ဂွံအဲ ဍေံကဵုဘဲဒန်၊ ဍိက်ကဵုနာဲရ မၞတန်တန်၊ ဓဝ်မေတ္တာရ သ္တိညာဏ်အောန်၊ ဟွံဂၠာဲဗှ်ရန် ဟွံချပ်စန်စာ၊ မာတၚ်ဂပြဲ ချပ်ပၠန်မွဲဝါ၊ ညးဍဵုဍိုက်သၟတ် ကဵုယုတ်ရဟာ၊ ဒေပ်စိုတ်ကဵုပြဲ မၚ်မွဲဂွံမြာ၊


မုက်လိက်−၁၉[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗတ်ၜုၚ်တက်ကွေံ ဖျေံဓဝ်မေတ္တာ၊ ရပ်စိုတ်သမ္မာ မြာပိုန်သုခ၊ မၚ်္ဂလိကာ ပိုၚ်ခြာမာန၊ ဓဝ်မေတ္တာသွံ အဲစွံဂတ၊ အဲဟံၚ်ပြာ်ဍေံ ဂှ်ရောၚ်ဒးပွ၊ ကြဴဂွံတီညိ သတိဗလ၊ အဲအာတ်ဍေံရ ကာလဂှ်ဒး၊ ဂးမာတၚ်ဂ တြုံတၠညး၊ ချပ်တုဲက္တဵု ဍဵုၜံၚ်ရပ်ပၞး၊ လျဝ်ဇိုၚ်တဲ ကွာ်ထဲဆဒး၊ စံဇြဟတ်ညိ ဋ္ဌာန်တိသတး၊ မာန်ကီုရဂး ဇၞးစိုတ်တုဲအာ၊ ဇောဲဇောဲဇာဲဇာဲ လုဲလာဲဇိုၚ်ၜါ၊ ဟိုတ်ညးၜုၚ်တက် ဟွံဓဝ်ဟွံယာ၊ ဒစုန်ဝါဲဝါဲ ထိုၚ်ကၟာဲဏာ၊ သ္ၚေဝ်ရံၚ်အာစိ သ္ၚိမၚ်္ဂလိကာ၊ ချိုန်ဂှ်စိုပ်အာ ဟွံပါလၞၚ်၊ ဂဇုန်ယဵုဲ ပ္ဍဲတြၚ်ဝၚ်၊ ဖ္ဍောဝ်သဲသဲ ဂၠိုၚ်ကဵုနဲတၚ်၊ သာဓသာဓု ဒါန်ဝွံပြဲက္ဍၚ်၊ ဒါန်ရောၚ်ဇိုန်ကဵု မဂ်ဖဵုစိုပ်သၚ်၊ ဒါန်ရောၚ်ရီုဗၚ် ဟွံဒးကြၚ်လန်၊ ဒါန်ဇိုန်ကဵုစိ ကလိဂွံထဝ်သန်၊ ဒါန်ဇိုန်ကဵုတသိုက် ပိုန်ဘိုက်တန်န်၊ ဒါန်ဇိုတ်အဝဲ ရုပ်သာ်ပြဲလောန်၊ ဒါန်ဇိုန်ကဵုကွေံ ဟွံဒးဂၠာဲကၠောန်၊ ကၠိဂွံထဝ်သန် ဒြပ်ကောန်သမ္ဘာ၊ ဒါန်ရောၚ်ဒှ်တံ ခၞံနၚ်ဏာ၊ ဒါန်ဝွံရီုဗၚ် ဒါန်ဂွံဍံၚ်သွာ၊ ဒါန်ဇိုန်ကဵုတသိုက် လိုက်သွဝ်သီုၜါ၊ ဒါန်ရောၚ်တိတ်ဗၠး နူပးသံသာ၊ ဒါန်မှတ်ကဵုမြာ သုခသိုၜါ၊ ဍိက်သေဋ္ဌဳတံ တၟံတြုံဗြဴ၊ မိၚ်ကၠုၚ်ကဵုရပုၚ်သွဖက်နှဴ၊ မာတၚ်ဂကီု ဟွံကေတ်ဟီုတဴ၊ ကောန်ဝုတ်သေဋ္ဌဳ ကျာ်သြဳၜတ်သဴ၊ အဲဂွံအဲစဴ အဲအာတ်တဴရောၚ်၊ ဍိုက်သ္ကံရဲ တက်တဲဂြိုၚ်ကၠံၚ်၊ ကောန်ဝုတ်အသဝ် ရုပ်ထဝ်ဒကောၚ်၊ ဂလာန်ဂှ်ကွေံ ဒှ်ဍေံဟီုဂံၚ်၊ ခါဲဒုတ်ညံၚ်ဍေံ ညာတ်ဒးစံၚ်ပရံၚ်၊ ဒှ်ဍေံအာတ်ဂံၚ် အဲစံၚ်ပြံၚ်ကွေံ၊ ဍိက်သေဋ္ဌဳတံ ကဵုကံဟီုၜေဟ်၊ ဍေံတံဂြိုၚ်ကၠံၚ် မံၚ်စံၚ်ဟွံဒး၊ လ္ၚဵုခါတ်မါတ် သၟိက်ဘာတ်ထောံဍေံ၊ လ္ၚဵုဂှ်ချပ် သၟိက်ရပ်ဂဗး၊ ဆဍေံကဵုဍေံ ဂၠာဲဟီုဂးကၠံၚ်၊ ကၠံၚ်မံၚ်ထဥ ရုရုသံၚ်သံၚ်၊ သေဋ္ဌဳဗြဴမိၚ် ဂွံၚ်ဘိုန်စိုတ်စံၚ်၊


မုက်လိက်−၂၀[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကော်ဍိက်ဗြဴအဵု ကဵုပါန်အခေါၚ်၊ ထဝ်သန်ကဵုဏာ ကဵုအာပလံၚ်၊ ပကဵုဍေံမံၚ် ညံၚ်ဒုၚ်ဂုန်ညိ၊ မိၚ်သေဋ္ဌဳဟီု သီုဍိက်ဗြဴပိ၊ဂိုၚ်ကေတ်ထဝ်သန် ယောန်စှ်ေအာတိ၊ ဟွံမိက်အာကီု ဍေံဟီုဒေါန်ဗျိ၊ ဍုဟ်ခါဲဒုတ်လောန် ညောန်လုပ်ညိညိ၊ စိုပ်တြၚ်ဝၚ်စိ နကြိဟီုပၠန်၊ ယွံမာတၚ်ဂ ကေတ်ရထတ်သန်၊ ကောန်ဝုတ်ညးကီု တုပ်ဗီုထဝ်သောန်၊ မၞးလ္ပအာတ် သွက်ဂွံဝါတ်လောန်၊ လံညးထေဲအဵု ညးကဵုဘဲဒန်၊ ဆဗၞတ်ထတ်သန် ကေတ်ညိပၠန်ရ၊ မာတၚ်ဂကီု ဟီုတိုန်ခယျ၊ ချိုတ်လၟုဟ်အဲ ဟွံမွဲမိမ၊ သွက်ဂွံမၚ်တာဲ ဂၠာဲဖျိန်ပုၚ်သွ၊ ဗတ်ညးဂစိုတ် ဒဵုအိုတ်ဇိဝိ၊ အာတ်ဒဵုဂွံရ ပဆေဝ်တာညိ၊ မိၚ်ကေတ်ဆဴဆဴ ဍိက်ဗြဴညးပိ၊ မိၚ်ဒးစိုတ်စံၚ် ဗီုသုၚ်ဍာ်ဂျိ၊ သၟိက်ဂွံကဵုချိုတ် ထေဲပၞတ်စိုတ်ဂိ၊ သ္ၚေဝ်မုက်တုဲဟေၚ် ကလေၚ်တိုန်သ္ၚိ၊ လ္ၚောဝ်ပ္တီစိ ယွံမိသေဋ္ဌဳ၊ လၟုဟ်ခါဲဒုတ် မၞိဟ်ယုတ်ခါခၞဳ၊ ဒုၚ်ဂုန်ဍေံကီု ဍေံဟီုဝေရဳ၊ ကဵုထဝ်သန်ကွေံ ဘာတ်ဍေံဟွံချဳ၊ ဍေံအာတ်ကေတ်ပၠန် ကောန်ဝုတ်သေဋ္ဌဳ၊ ခါဲဒုတ်ခါခၞဳ ဍေံဟွံချဳစဴ၊ မိၚ်လဟီုစိ မိသေဋ္ဌဳဗြဴ၊ ဇၞော်တဴဇကု သၟူဒမြဴ၊ ခါဲဒုတ်အာတ်ကောန် ဒယှ်လောန်တဴ၊ ပရိုၚ်သာ်ဂှ် မြဟ်ကမြဴ၊ ဂွံလောန်သဘဴ လှေံဖျဴပြဲလောန်၊ ဂးဗြဴသေဋ္ဌဳ ဂွဳစိုက်ကေတ်သန်၊ ဗၞတ်ကၠံပသာ ဂွဳဏာလှေံလှန်၊ သေဋ္ဌဳဗြဴကၠာ ကွာ်အာပြာပ်ညန်၊ တုဲဟီုတိုန်ရ ယွံကောန်ယွံကောန်၊ မိနၚ်ကဵုသန် ကောန်ကေတ်ညိရ၊ သန်ကၠံပသာ အာပဇွောံမ၊ ကြဴဟွံဒးအာတ် ဟွံဝါတ်စၞ၊ တိုၚ်ပၟိက်ကၠာ ကဵုမြာသုခ၊ အာတ်ကောန်ကွေံ ဟွံဒးပွ၊ ညးမိၚ်ဒးဂွ စဴကၠာရကောန်၊ မိၚ်သေဋ္ဌဳဗြဴ ဟီုတဴသောန်သောန်၊ မာတၚ်ဂကီု ဟီုခၠေဝ်ပလန်၊ ပိုဲခါဲဒုတ်ကီု မူနွံပၟိက်သန်၊ ခါဲဒုတ်သိုက်ကွေံ ညးထိုၚ်သးအောန်၊


မုက်လိက်−၂၁[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဟိုတ်ဂှ်အဲပၠန် ဂၠာဲကောန်သမ္ဘာ၊ အဲဒးအာတ်စိ မၚ်္ဂလိကာ၊ ဗတ်ရဂစိုတ် ကဵုအိုတ်ဇိဝါ၊ အဲအါတ်ညံၚ်ဂွံ ဒိုအ်ပၠန်ဂွံဟာ၊ချိုန်လၟုံပြဲ ကဵုအဲစဴအာ၊ ဗတ်ဟီုလာံသာ အဲဟွံအာရ၊ ပါၚ်တရၚ်ဝၚ် ဂးမာတၚ်ဂ၊ တိက်လၞၚ်ကၠာ ဗဒေါံဖျေံကာယျ၊ ပိတ္ၚဲလ္အိတ် ဟွံကေတ်ပုၚ်သွ၊ ပ္တပ်ဇိုၚ်တဲ တုပ်နဲဇွ၊ ပညံၚ်ချိုတ်ရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ပရိုၚ်သာ်ဂှ် ဒယှ်တန်တန်၊ မၞစိုတ်ယုတ် ခါဲဒုတ်အာန်ကောန်၊ ကောန်ဗၠာဲသေဋ္ဌဳ ဟီုကြေဝ်ဂၠာဲလန်၊ အလုံဍုၚ်မွဲ ညးအဲလီၜန်၊ အိုတ်အလုံဍုၚ် ကောန်ကၠုၚ်ပြာပ်ညန်၊ ဟီုရေၚ်သ္ကံပၠန် ဒးဂွန်ရယ၊ ပိုဲကၠုၚ်ဒုၚ်ဂုန် ညးပ္တိုန်မာန၊ လၟုံဒးအဵု ကဵုမာတၚ်ဂ၊ ခါဲဒုတ်အာတ်ဏာ ဂွမာဂွ၊ ကံဍေံစိုပ်ဍေံ ပေၚ်စိုတ်ဍေံရ၊ ဟိုတ်နူဓဝ်မၞ ဂွံရဟွံလံ၊ ဍေံဟီုတိုန်ပလေ ဟိုယဲလေယတံ၊ ပိုဲလၟုဟ်ရ ပိုဲပသောၚ်ဏံ၊ ကဵုမာတၚ်ဂ ပိုဲပသ္ကံ၊ ပကဵုညးပျဲ ဘဲပကဵုဒွံ၊ ဍေံဂွံဗြဴဏံ ယတံထေဲဟာ၊ လ္ၚဵုဂှ်အီဂြိုၚ် တက်ဇိုၚ်တဲၜါ၊ ဗြဴသၠုၚ်မာန မူပရောဇွာ၊ စိုတ်ညံၚ်အိက်အာ် ရုပ်သာ်ဍေံကျေဝ်၊ ဗြဴသာ်ဂှ်ကွေံ စရုပ်ဍေံဟာ၊ ဍုဟ်ကွေံရဇွာ ကဵုဏာခါဲဒုတ်၊ ညးလ္ၚဵုကီု ဍေံဟီုဂၠာဲပျုတ်၊ ယွံလေဝ်ယတံ ဗြဴဏံဗြဴယုတ်၊ ပိုဲတီလံကွေံ နူဍေံဍောတ်တ်၊ သၠုၚ်မၞအဵု ဒဵုဍေံဒှ်ဝုတ်၊ ဟိုတ်နူဍေံယုတ် ခါဲဒုတ်အာတ်ဍေံ၊ လ္ၚဵုဟီုတိုန်ပြဟ် ဒှ်ကွေံဒှ်ကွေံ၊ မိၚ်ညးဟီုဂှ် ချဟ်ခါ်လဝ်ဍေံ၊ ဍိက်သ္ကံစိုတ်သၠုၚ် တက်ၜုၚ်ဂဗး၊ ဟိုတ်ပွလုတ် ယုတ်မာပဒး၊ မာတၚ်ဂကွေံ ဍေံအာတ်ရောၚ်ယ၊ သေဋ္ဌဳဗၠာဲရောၚ် ဟီုကၠံၚ်ခယျ၊ အိုဿီုညးအဲ တက်တဲဂြိုၚ်ခ၊ မိပ်စိုတ်ယူယာ် ဒံၚ်သၠာ်ရ၊ ကောံတုဲရံၚ်ပၠန် ယတံပကသဳ၊ ဟေံမာတၚ်ဂ ကၠေံစိုတ်ပလွဳ၊ ဂွံလၟုဟ်ရ မၞးလ္ပချဳ၊ ယဝ်ညးတက်ကီု ပိုဲရီုညဳညဳ၊


မုက်လိက်−၂၂[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မၞးလ္ပချဳ လွဳကျာ်ထိုၚ်သး၊ ဗၠာဲလ္ၚဵုကီု ဍေံကော်ဟီုဂး၊ ဟေံမာတၚ်ဂ လွဳရဂွံဇၞး၊ လွဳဂှ်ကၠေံစိုတ် ဗတ်ချိုတ်လ္ပဗလး၊ လွဳမာန်ရောၚ်ပြဲ ကျာ်တြဲထိုၚ်သး၊ တိက်ဟွံချဳကွေံ ဗၠးမာန်ကီုဟာ၊ ဗၠာဲဂမၠိုၚ်ရောၚ် ကောံမံၚ်ဟောဂြာ၊ ဍေံဗိုၚ်ဟီုရ ဂၠိုၚ်ကဵုပြကာ၊ ကောံတုဲတက်တဲ ဂၠောဲကၠုၚ်ဂၠောဲအာ၊ ဍေံဍုဟ်ညာတ်ဟေၚ် မၚ်္ဂလိကာ၊ ကဵုဇြဟတ်ကၠာ ကဵုမှာတၚ်ဂ၊ ဍိုက်သေဋ္ဌဳကီု ဍေံဟီုစမြ၊ ဗၞတ်မဟီုဂှ် ဟွံသၟဟ်ရထ၊ ဟွံဂံၚ်ပျဲပျာံ ဍေံရောံဒည၊ ဗၠာဲသ္ကံရဲ ဟိုတ်မၚ်မွဲရ၊ ဂးမာတၚ်ဂ တိက်ရဟွံချဳ၊ အိုတ်ပန်ဒိုဟ်စိ ဇရေၚ်သ္ၚိသေဋ္ဌဳ၊ မၞးသ္ကံရဲ ဂၠောဲကၠုၚ်ရံၚ်သ္ၚေဝ်၊ ဂးမာတၚ်ဂ တိက်ရလွဳ၊ ယဝ်ဍေံချိုတ်အာ ဘာသာလီုဇဳ၊ ဂွိၚ်တိုန်ဂြိုဟ်ချဳ ဒးကၠုၚ်သ္ၚေဝ်ရံၚ်၊ ဗၞးရေၚ်သ္ကံ ကောံဂဇံမံၚ်၊ ညးညးအဲအဲ ဂၠိုၚ်နဲဟီုကၠံၚ်၊ မာတၚ်္ဂချိုတ် ဝုတ်ဒိုဟ်ပန်ဂၠံၚ်၊ ထပ်ှထပှ်စိ ဇၟာပ်သ္ၚိဒးပြံၚ်၊ ဒှ်ခါဲဒုတ်ရောၚ် တုဲဒးပြံၚ်အာ၊ ဇာတ်ဗၞးရ ညးပပြာထာ၊ လၟုဟ်ခါဲဒုတ် ဍေံမၞိဟ်ယုတ်မာ၊ ပ္ဍဲပါၚ်တြၚ် တိက်တၚ်လ္ၚာ၊ ယဝ်ဍေံချိုတ်ဟေၚ် လေၚ်ရသေၚ်ဟာ၊ အိုတ်မွဲဘာသာ ဒှ်လေၚ်အာရ၊ ဟိုတ်နူညးကီု လေၚ်သီုမသ၊ ကဵုပိုဲလေၚ်ကွေံ ဟွံဒးပွ၊ အိုတ်ပိုဲညးကီု ဗိုၚ်ဟီုဆောံမ၊ ညံၚ်အာကီုရ ကာလဂှ်ဒး၊ လ္ၚဵုဟီုပြဟ် ဒှ်ကွေံဒှ်ကွေံ၊ ဂကောံဝေါဟာ ဘာသာဗၞး၊ ဂုန်ကောန်ညးမွဲ ညးအဲလေၚ်ပြး၊ ယဝ်ဟွံကဵုကီု ပိုဲဟီုညံၚ်ဇၞး၊ ကသပ်ဝွံကွေံ ဒးရမၞးတံ၊ တိုၚ်ကသပ်အဵု ပိုဲပကဵုလံ၊ အိုတ်မၞးတံဟေၚ် ကောံရေၚ်သ္ကံ၊ ဂၠာဲကၠုၚ်ထိမြိ ပ္ဍဲသ္ၚိပေၚ်ချံ၊ ဆမွဲကရောံ ကောံတုဲဂဇံ၊ အိုတ်မၞးတံ ခံမံဟီုပၠန်၊ ယွံသေဋ္ဌဳဇၞော် ဗော်ညးတၠသန်၊ ဂကူပိုဲဗၞး ဒးရးပြဲလောန်၊ ဘာသာဗၞးစိ ဟွံဂွံကၠိစောန်၊ အိုဿီုညးအဲ မၚ်မွဲတန်န်၊


မုက်လိက်−၂၃[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ချိုတ်လၟုဟ်ပၠန် ကောန်ဝုတ်သေဋ္ဌဳ၊ ခါဲဒုတ်အာတ်ရောၚ် တိက်မံၚ်ဟွံချဳ၊ ထပှ်တ္ၚဲရ လံခန္ဓဏှဳ၊ ယဝ်ဍေံချိုတ်အာ ဘာသာလီုဇဳ၊ ဒးဒှ်ခါဲဒုတ် ယုတ်မာကၠၚ်ဟဳ၊ ဟိုတ်ဂှ်သေဋ္ဌဳ သ္ၚေဝ်တုဲတော်ဆ၊ ဂုန်ကောန်ဝုတ်မွဲ သီုရဲမသ၊ ဒးလေၚ်တဴအဆက် အနာဂတ်ဂတ၊ လေၚ်ညးမွဲဂှ် ဟွံသၟဟ်ရထ၊ လေၚ်သီုမသ ဝါတ်ရသေဋ္ဌဳ၊ မဟာသာလ တော်ဆဂၠာဲသ္ၚဳ၊ လၟုဟ်ဝါတ်လောန် ဂုန်ကောန်ကျာ်သြဳ၊ ဍေံကၠုၚ်အာတ်စုတ် ခါဲဒုတ်ခါခၞဳ၊ ဟွံဂွံဟွံအာ ဗက်ဏာဟွံချဳ၊ လံဖေက်ချိုတ်ပၠန် ခန္ဓဍေံဏှဳ၊ ဍေံချိုတ်လီုဇဳ ပြဝေဏဳဗၞး၊ ဒးကဵုဏာကောန် သၞောဝ်ပၠန်ဂတး၊ ဟွံကဵုဒှ်ဝါတ် ဝါတ်သီုညးအဲ၊ ချိုန်လၟုဟ်ရ သိက်ဂွံပဒး၊ အိုတ်ကသပ်ရောၚ် ညံၚ်ဂွံတိတ်ဗၠး၊ သေဋ္ဌဳဇၞော်ကွေံ ဟွံဟီုဂးပၠန်၊ ဗၞးဂမၠိုၚ် ဗိုၚ်ဟီုတန်တန်၊ ယွံသေဋ္ဌဳဇၞော် ဗော်တၠသန်၊ ဟွံဟီုသၚ်ရိုဟ် လၟုဟ်ဂိုဟ်ကောန်၊ ညးဂမၠိုၚ်ဂှ် ဟွံဂၠာဲဗှ်ရန်၊ သီုသေဋ္ဌဳပၠန် သီုကောန်သီုဗြဴ၊ သဳမူနော်တြ မသကောန်စဴ၊ အဆက်ဆက် ဂၠိုၚ်လောန်ဖက်နှဴ၊ ဒးဒှ်ခါဲဒုတ် ယုတ်မာဗွဲကြဴ၊ ဗတ်ဒြပ်နွံကွေံ ညးဟွံရဴဂဴ၊ ယဝ်ဂိုဟ်ကောန်ဗြဴ ကြဴတဲဒးဟောံ၊ သေဋ္ဌဳၜိုန်ကြံ ဂဇံဒေန်ဗျောံ၊ ဖျုန်ဂြိုဟ်ဂတဝ် ဒှ်ဓဝ်ဇြဟောံ၊ ညံၚ်ဆုဇိုၚ်ဍာ် သၚ်လာ်ဆုဒေါံ၊ ဟွံသေၚ်မွဲသာ် ညံၚ်ညးဗာ်ပြောံ၊ ဒှ်ဓဝ်ဇြဟောံ ဒေါံစှ်ေအာရ၊ ဗၞးဂမၠိုၚ်ရော ကောလာဟာလ၊ ၜိုန်ဟီုတိုန်ဇဳ သေဋ္ဌဳဟိတ်ဇြ၊ ဟွံကလေၚ်ပါၚ် ရမျာၚ်ညိည၊ ဒှ်မံၚ်ကၠိုက်ကၠဟ် ဟွံသၟဟ်ရထ၊ ဟီုတိုန်ပၠန်ရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ယွံသေဋ္ဌဳဇၞော် ဗော်တၠသန်၊ ဟွံဂိုဟ်ဘာသာ လၟုဟ်ဂိုဟ်ဟာကောန်၊ ကဵုဟွံကဵုကီု ဟီုရခိုဟ်သန်၊ ယဝ်သ္ၚိတ်မံၚ်ကီု ပဟီုပိုဲဓဇန်၊ ပိုဲဟီုဒုၚ်ဂုန် တုန်စှ်ေစိုတ်ရ၊ သေဋ္ဌဳဇၞော်ကီု ဟွံဟီုပါတ်သဗ၊


မုက်လိက်−၂၄[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဇြဟာတ်ပ္ဍဲကောန် ဍိုန်တိုန်စိတ္တ၊ မွဲသာ်ဂှ်ပၠန် ရံၚ်ကဵုဝံသ၊ ဂၠိုၚ်ကဵုအောန်ဂှ် ဟွံသၟဟ်ရထ၊ ကောန်သၠးကဵုရ ကာလဂှ်ဒး၊ မူဟိုတ်တုန်ရော ပိုဲဂကူမၞး၊ လၟေၚ်ဝေါဟာ ဘာသာဇၞော်ကၠး၊ ဇာတ်လီုညးပါဲ ဂၠိုၚ်နဲပြးဇး၊ ဟွံဂွံအာကောံ ကရောံအဲညး၊ ကောန်ကဵုဏာကွေံ ဒှ်ဒးရးသန်၊ ချပ်တုဲသေဋ္ဌဳ ဒ္ၚဳကဵုကဵုကောန်၊ ယွံကောန်သ္ဍိုက်မ ရုပ္ပလက်သန်၊ လၟုံခါဲဒုတ် ဍေံယုတ်မာလောန်၊ ဍေံကၠုၚ်တိက်တၚ် ပါၚ်တြၚ်ပၠန်၊ ဍေံကၠုၚ်အာတ်ကောန် အံက်ဝါတ်လောန်ရ၊ ယဝ်ဍေံချိုတ်ကီု လေၚ်သီုမသ၊ ညးဂမၠိုၚ်ကီု ကၠုၚ်ဟီုကြံကြ၊ ဟိုတ်ဘာသာမၞး အံက်မ္ဒးကျ၊ ချိုန်လၟုံကောန် ပ္တိုန်လဝ်စိတ္တ၊ မူဟိုတ်မွဲရ ဒါနဒှ်တံ၊ ပ္ဍဲကုသဵုရ အကုသဵုကံ၊ ချိုန်လၟုဟ်ပ္ညုၚ် ဍေံကၠုၚ်ခၞံ၊ ပ္ဍဲဂၞဴအဆၚ် က္ၜၚ်လေဝ်ဒးဗြံ၊ လီုတုဲသဘဴ ကြဴခိုဟ်လေဝ်နွံ၊ ဟိုတ်ရောၚ်ဒှ်တံ ခၞံနၚ်ဏာ၊ ဟိုတ်ကဵုဖဵုရ သီုၜါပြကာ၊ ဍေံဇိုန်ကဵုသၟတ် သတ်ပ္ဍဲလိုက်ဗာ၊ လဆောဝ်သၠုၚ်သဝ် ရေတ်ဂပဝ်အာ၊ လဆောဝ်ဒှ်ရ သုခဒုက္ခာ၊ သ္ဘဴဓဝ်ရ ဗ္စာညိရကောန်၊ လၟုံအံက်မ ဒှ်ပွဓဇန်၊ စုတ်တဲခါဲဒုတ် ပွလုတ်ဂြန်၊ ယဝ်ဟွံကဵုသၟတ် ခါဲဒုတ်အိုတ်သ္ကန်၊ ယဝ်ဍေံချိုဃတ်ကီု လေၚ်သီုဒိုဟ်ပန်၊ ကရောံခါဲဒုတ်ရ ညံၚ်အာညိကောန်၊ မၚ်္ဂလိကာ ကညာရုပ္ပ၊ မိၚ်ဂလာန်ညး ဟွံသၟဟ်ရထ၊ က္တဵုဒှ်စံၚ်တူ ဒွံဓဝ်သောက၊ တိုန်ညံၚ်ဂျိဇြုံ ဗ္ဒောံဖျေံကာယျ၊ ဝိုတ်သတိရ သက်ခၞပၠန်၊ သောကဍဵုဍိုက် စရိုတ်ဗၠိုက်ဗၠန်၊ ဟီုဟွံဒးဟေၚ် ညံၚ်ညးကၠေၚ်စန်၊ သဗသ္ဘာ် တသၚ်တသောန်၊ ဂွံသ္တိကီု ဂၠာဲဟီုယာံဒေါန်၊ တံဇိုၚ်မပၠန် သောန်န်ယာံတဴ၊ အဵုသၟိၚ်အံက်မ တၠနှဘဴ၊ မူရဴနွံဒုဟ် လၟုဟ်က္ဍုဟ်ကောန်ဂၞဴ၊ စုတ်တဲခါဲဒုတ် ယုတ်သန်သွံအဴ၊ အံက်မကျာ်ဂန် ဓဇန်ကဵုကောန်ဂၞဴ၊


မုက်လိက်−၂၅[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အဵုလၟာဂၞဴ ဍုဟ်ကောန်ဗြဴဟာ၊ အဵုသၟိၚ်အံက်မ ဂးဓုပ်ပြကာ၊ ညးသ္အာၚ်ပၠန် ဍုဟ်ကောန်နွံဟာ၊ လၟုဟ်အံက်မ ပွမှာရာ၊ စုတ်တဲခါဲဒုတ် ပွယုတ်မာ၊ အဵုအံက်ရာဇာ မူရာဍုဟ်ကောန်၊ အဵုသၟိၚ်အံက်မ တၠတိုက်သန်၊ ချိုန်လၟုဟ်ကွေံ ကောန်ဒးစောန်လောန်၊ ဗျဂ္ဃစောရ ညးပဓဇန်၊ လၟုဟ်အံက်မ ပွလုလန်၊ အဵုအံက်ကျာ်ဂန် ဓဇန်လောန်ရအဴ၊ အဵုလၟာဂၞဴ မူရဴနၚ်ဒုဟ်၊ စုတ်တဲခါဲဒုတ် မၞိဟ်ယုတ်က္ဍုဟ်၊ ကောန်ဒးလေၚ်ဘဝ ဒိဋ္ဌလၟုဟ်၊ ဂစိုတ်ထောံပြဲ ကဵုဘဲဇြၚ်ဗၞုဟ်၊ ကောန်ဟွံမွဲဒုဟ် မူရာဍုဟ်ရော၊ အဵုသၟိၚ်အံက်မ ညးတၠအယော၊ ညးဂွံဗၠးဒုဟ် က္ဍုဟ်ကောန်ဟီုတဴ၊ ညးမိပ်စိုတ်အဴ ကြဴညးစောစ၊ ဟိုတ်ပတှ်ေညး ကောန်ဒးစံၚ်တဴ၊ အဵုမဂၠိုၚ်အယော ဗဵုညးစောဟာ၊ အဵုမဂၠိုၚ်အဇ အံက်မရာဇာ၊ ကောန်လဝ်ကဵုချိုတ် ကေတ်စိုတ်ဘာသာ၊ အိုတ်ဂကူဗၞး ကောန်ရးခန်လွာ၊ ဟိုတ်နူညးက္ဍုဟ် ဂၠာဲဒုဟ်နာနာ၊ အံက်မရာဇာ အဵုအံက်မရာဇာ ဟုံမှာရအဴ၊ အဵုမဇၞော်ဣဒ္ဓိ မိဒေဝတဴ၊ ကံအတိက်ဟေၚ် ချူပြေၚ်အဲဗြဴ၊ ဟွံသေၚ်ပ္ဍဲလၟုဟ် ဒုဟ်ကၠုၚ်ဖက်နှဴ၊ နတဲခါဲဒုတ် ညးစုတ်လလဴ၊ အဵုဒေဝတဴ ဍုဟ်အဲဗြဴဟာ၊ ဇိုန်ကဵုခါဲဒုတ် အဲဒးယုတ်မာ၊ ညံၚ်ဒဒှ်အဲ ညးဟွံမွဲၜါ၊ လၟုံမွဲဝါ ပြာ်ညိကၠာအဴ၊ မၚ်္ဂလိကာ သိုက္ခာဗြဴ၊ တံဇိုၚ်သၟိၚ်မ ယာံထဂၠက်သ္ဍဴ၊ နရာတ်ဇတဝ် ဖ္အောဝ်စိုတ်ဇဴ၊ ဂၠးကၞေၚ်အဝဲ ယဵုတဲညံၚ်ပ္ကဴ၊ လ္ၚောဝ်သၟိၚ်မအဴ ရဴဝွံသ္ဂးပၠန်၊ ယွံလေအံမ တၠတိုက်သန်၊ ခါဲဒုတ်ဂၠိုၚ်ဒုဟ် အဲဗြဴဍုဟ်လောန်၊ နူဍောတ်တ်ဟေၚ် အဲဗြဴဝေၚ်ခၠန်၊ ဍေံကၠုၚ်အာတ်ကွေံ ဒးကဵုဏာကောန်၊ အံက်မကျာ်ဂန် ဓဇန်လောန်ရအဴ၊ ဗတ်ဍေံအာတ်ပၠန် ကဵုသန်ဗက်ဖျဴ၊


မုက်လိက်−၂၆[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကဵုဍိက်တံဓဇက် ၜုၚ်တက်ဗက်ဗဒဴ၊ ကဵုဘဲဓိမြိ ဍေံဂိဒးစဴ၊ ဟွံမိက်ဗက်အဵု ဇိုန်ကဵုကောန်ဂၞဴ၊ ကံအဲဍိက်ဗြဴ ခၞံတဴသ္ဂးဟာ၊ မွဲသာ်သၟိၚ်မ ကျရောံပြဝါ၊ ကောန်စၞးထောံရ ဗက်စဘာသာ၊ ရန်ကဵုညးကွေံ ကောန်ဒးကဵုဏာ၊ ဟွံချပ်ဂၠိုၚ်ဂၠေံ ပွမှာရာ၊ သၟိၚ်မရာဇာ အေၚ်ညိကၠာအဴ၊ သေဋ္ဌဳမိၚ်ကီုသၟိက်ဟီုဖ္အောဝ်အဴ၊ ယွံကောန်သ္ဍိုက်မ အဇဍောၚ်ပ္ကဴ၊ လၟေၚ်ဓဝ်စိ သတိသှ်ပတဴ၊ ကံပြုပြေၚ်ရ ကံပၠတြဴ၊ အိုတ်သတ္တံအဴ ဂေတ်တဴသံသာ၊ ကံဇိုန်ကဵုဟေၚ် ကံနၚ်ကံဏာ၊ ကံရောၚ်ဒှ်သၠဲ သတ်ပ္ဍဲလိုက်ဗာ၊ လဆောဝ်သၠုၚ်သဝ် ဂွံသွဝ်အာ၊ အိုတ်သီုညးအဲ ဗွဲဓမ္မတာ၊ ပဒှ်သၚ်ကာ ညံၚ်အာရကောန်၊ မၚ်္ဂလိကာ ကညာရုပ်သောန်၊ ဂၠုသူစရိုတ် အိုဿီုဒိုဟ်ပန်၊ သီုဓဝ်ဟိရိ သတိစွံပ္တိုန်၊ ဟိုတ်အသံရ မိမပြဲလောန်၊ ယဵုဒုၚ်ကေတ်ပၠန် တိုၚ်အမန္တာ၊ ကယိုၚ်မဂ္ညိ အိုဿီုကြိယျာ၊ ဂယိုၚ်ဂှ်သွံ ၜးစွံသာသာ၊ ယာတ်မစောန်ပြံက် ဗစံက်ဂဝါန်၊ ဒးကျိုၚ်သၠောံစုတ် ခါဲဒုတ်ပၟာ၊ ဇရေၚ်မိမာ တာကွာ်ရဴဂဴ၊ သၟိက်ခၠေဝ်ရော်ပၠန် ဂုန်လၟာဂၞဴ၊ စိုပ်တုဲဂဇံ တဲခၠာံပ္ကဴ၊ ချိုန်ဂွံညာတ်ဒး မိဗၞးဗြဴ၊ ကၠိၚ်ရုပ်ကောန် သိုဟ်စန်လိုက်လဴ၊ သဗသ္အဝ်တဴ ညံၚ်ရဴကၠေၚ်စန်၊ နရာတ်သ္အဝ် တသဝ်တသောန်၊ ဒတဝ်ဖျုန်ဂြိုဟ် ဟီုရိုဟ်ရေၚ်ဒေါန်၊ ဟီုအာယာံအာ စံၚ်ဏှာပူဗန်၊ မိဒးကြံအု ဟိုတ်ဆာန်ဍူကောန်၊ ဗၞးဗြဴပၠန် ယာံဒက်ဒေါန်တဴ၊ မၚ်္ဂလိကာ ကညာရုပ်ဗြဴ ၊ ယဵုတဲဂဇံ ကၠံမိဂၞဴ၊ ဝါစဳကာယ စိတ္တဖက်နှဴ၊ လ္ပုဟ်တဲစှ် သၟဟ်ဍောၚ်ပ်ကဴ၊ ဒုဟ်ပ္ဍဲကောန်ဗြဴ ကဵုစ္ဍးဒဴညိ၊ ဗၞးဗြဴကီု ဟီုတိုန်တသိ၊ သာဓုသာဓု အယုဝုဒ္ဓိ၊ သဗ္ဗဒုဟ်ပၠန် ပကဵုစောန်ကၠိ၊ အိုတ်သဗ္ဗယဲ ဘဲပကဵုမြိ၊ ကဵုဒှ်သုခိ ညံၚ်အာညိကောန်၊ မၚ်္ဂလိကာ ကညာရုပ်သောန်၊


မုက်လိက်−၂၇[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကလံမိတုဲ သုဲဂါဲအာပၠန်၊ သၟိက်ကလံရ သၟိၚ်မကျာ်ဂန်၊ ယောန်လုပ်သာသာ ခါမပြာပ်ညောန်၊ သေဋ္ဌဳဇၞော်ပၠန် ညာတ်ဒးကောန်ဗြဴ၊ ဒှ်တိုန်ဝိဝိၚ် ကၠိၚ်ကောန်ဂၞဴ၊ ညံၚ်ရဴဒးဂျိ သတိဖက်နှဴ၊ ဟီုဇီုဟွံဒး ညံၚ်ညးက္ဍိုၚ်ကၠဴ၊ သေဋ္ဌဳဇၞော်အဴ ရမတ်ရဴဗြဲ၊ မၚ်္ဂလိကာ ယဵုသ္ပာတဲ၊ သီုမဇံသဝ် လ္ၚောဝ်အဲပရဲ၊ ဝါစဳကာယျ သီုစိတ္တပ္ဍဲ၊ သီုမသိပ်ဂၠိပ် ကၞိပ်အဝဲ၊ ဒုဟ်ပ္ဍဲကောန်မွဲ ကဵုစ္ဍးသ္ၚောဲညိ၊ သီုမကၠၚ်ဟဳ သေဋ္ဌဳဇၞော်စိ၊ ဒုၚ်သာဓုပၠန် ပ္ဍဲစိုတ်စောန်ကၠိ၊ ကောန်ဒးစ္ဍးအာ ပၟာသုၚ်ဂျိ၊ အိုတ်ဝေဒနာ ပကဵုပါမြိ၊ ပ္ဍဲပစ္စက္ခ ဒိဋ္ဌဝုတ္တိ၊ ကဵုဍိုက်ပေၚ်ညိ သုခကဵုတန်၊ ညံၚ်အာညံၚ်အာ ညံၚ်အာရကောန်၊ ကံဝဳပက်ရ အံက်မဟွံဓဇန်၊ ယဝ်ကောန်စှ်ေစး အံက်ဒးဘဲဒန်၊ အိုဿီုဝေါၚ်သ ဋ္ဌာနဒိုဟ်ပန်၊ ကောန်ဂွံဍံၚ်သွာ စေတနာပ္တိုန်၊ ညံၚ်အာရကောန် ပစောန်စိုတ်ရ၊ မၚ်္ဂလိကာ ကညာရုပ္ပ၊ တုဲစ္ဍးတိတ်အာ ဗ္စာတော်ဆ၊ အိုတ်သတ္တံရော အလုံလောက၊ ဒါန်ရောၚ်ဒှ်ကံ တံပထမ၊ ကာမာဝစရ နမကုသဵု၊ ဟိန်ဏာဒါန်ပ္ညုၚ် ဍေံကၠုၚ်ဇိုန်ကဵု၊ လဆောဝ်ဂှ်ခိုဟ် လဆောဝ်ဂှ်ရုန်မဵု၊ ဆာန်ဒးသာဲရောၚ် ဍုဟ်မဗံၚ်ဒးဆဵု၊ ပၟိက်သၟိက်ဂွံ ဟွံဂွံလၚ်ပြဵု၊ ဟွံမွဲပၟိက်အဵု ဒးဆဵုဂၠိုၚ်တုန်၊ ကာမာဝစရ ဒါနဒးကၠောန်၊ ကၠုၚ်ဒှ်မၞိဟ်စိ ကၠိဂွံထဝ်သန်၊ ဇပန်ဂွံညိ တိညံၚ်ဍန်၊ သၠေဟ်သုခ ဒေပ်ရဗိုန်တ္ညန်၊ ဗတ်ဂၠိုၚ်ထဝ်သန် လေၚ်ပၠန်မွဲဝါ၊ ကုဇကုဟေၚ် ချိုတ်ပၠန်သေၚ်ဟာ၊ ဂြပ်ဒေပ်လဝ်ရောၚ် ဇမၠိၚ်သံသာ၊ ဂျိုၚ်မံၚ်ဟွံအိုတ် ချိုတ်ညးဂွံဏာ၊ ဂုပ်ရတ်သန်ထဝ် ဒေပ်လဝ်ဒှ်မှာ၊ မၚ်္ဂလိကာ ချပ်ဗ္စာရ၊ မွဲနဲသေၚ်ဟာ ချပ်အာဂတ၊ အဲဟိုတ်ဒါန်ကၠာ ကာမာဝစရ၊ ဒှ်ကောန်သေဋ္ဌဳ ရုပ်ပစဳခၞ၊ ဟိုတ်ဂၠိုၚ်သန်ထဝ် စွံဓဝ်မၞ၊


မုက်လိက်−၂၈[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ချိုန်လၟုံရ ဒုက္ခကၠုၚ်ပျဲ၊ ဒှ်ဂၠုဲခါဲဒုတ် ယုတ်မာလောန်တဲ၊ အိုဿီုညးတၞဟ် လေပ်ဒှ်ညံၚ်အဲ၊ ဂြပ်ကောန်သမ္ဘာ လေၚ်အာလောဲလောဲ၊ ၜိုန်ဇကုရ မာရဏပျဲ၊ ဗၠးပၠန်ဟၟဲ အိုတ်အဲညးကၠာ၊ ဒိဋ္ဌဟိရိ ဂးမၚ်္ဂလိကာ၊ မဂၠိုၚ်ကဵုကသပ် ချပ်နပညာ၊ အိုဿီုညးအဲ လန်ထဲသံၚ်သာ၊ ဇပန်ဒှ်စိ သ္တိဝိုတ်အာ၊ ညံၚ်ဟွံဒးချိုတ် ဒက်ဂတ်စိတ္တာ၊ ဟိုတ်ဓဝ်သၚ်ကာ ဟွံမှာဘဝ၊ မွဲသာ်ဒေပ်လဝ် ဟိုတ်ဓဝ်လောဘ၊ မွဲသာ်ဒေါသ မောဟမန၊ သီုကဵုဓဝ်ပန် ဗ္ဒန်ညာဏ၊ ဂၠုညံၚ်ညးမာတ် ဟွံဂွံညာတ်ရ၊ ဟွံစ္ဍးလောဘ ညာတ်ရသ္ဂးဟာ၊ ဂွံကသပ်စိ မၚ်္ဂလိကာ၊ ဝးဓဝ်မၞ လောဘဒေါသ၊ ဝေၚ်ဓဝ်မောဟ ဖေက်ဂွံရောံညှာ၊ တိုၚ်အသံရ အံက်မိပိတာ၊ ဂွဳပုၚ်သွကၠာ တုဲစှ်ေအာရ၊ ပ္ဍဲတြုၚ်ဝၚ် ဂးမာတၚ်ဂ ၊ တိက်သဝပ်လဝ် တုပ်အၚောပ်ဇွ၊ ထပှ်တ္ၚဲသွံ ဟွံဂွံပုၚ်သွ၊ ဟၟဲဇြဟတ် ဆဗၞတ်ညိည၊ မၚ်္ဂလိကာရ ခၞပြာပ်ညောန်၊ ဂဇံတုဲဗိုန် ဟီုတိုန်သောန်န်၊ ယွံနာဲပိုဲရောၚ် ညံၚ်ကတဵုညိပၠန်၊ ညံၚ်လာၚ်မုက်မတ် ပ္တိုန်ဓဝ်ခိုဟ်သန်၊ ပုၚ်သွနွံရှ် ဍာ်တှ်ခန်ခန်၊ အဲပရာပ်နၚ်ပၠန် သွက်ကောန်တၠ ၊ ညံၚ်က္တဵုညံၚ်က္တဵု ညံၚ်က္တဵုရ၊ က္တဵုဍာ်ဂွံသုၚ် ဂွံစပုၚ်သွ၊ တိုၚ်ပၟိက်စိ ကၠိဂွံဒိဋ္ဌာ၊ ပဒှ်စံၚ်တူ ပဒှ်သောက၊ ယွံမာတၚ်ဂ ညက္တဵုညိအဴ၊ မာတၚ်ဂကၠာ ချပ်ဗ္စာတဴ၊ တိုၚ်လွဳကွေံ အဲဂွံဇၞးစဴ၊ လၟုဟ်အဲဂွံမြာ သိုက္ခမာဗြဴ၊ ကဵုမၚ်တာဲကွေံ အဲဒးကော်ဖျဴ၊ ချပ်တုဲသဘဴ ညံၚ်ရဴမက္တဵု၊ ဗၠာဲအလုံဍုၚ် ဍေံတံကၠုၚ်ဗဵု၊ ဍေံကော်ဟီုရ ဍေံပဝေၚ်စရဵု၊ ဟိုဲမာတၚ်ဂ မူပဟွံက္တဵု၊ မွဲအယုက်ဗှ်ေ မွဲလှ်ေဟွံဆဵု၊ ချုန်လၟုဟ်အဵု ဂွံဆဵုရယ၊ ညက္တဵုကီု ဍေံဟီုဂြိုၚ်ခ၊ ဟိုဲမတၚ်ဂ သာ်လဵုယပ၊ ပိုဲမၚ်မွဲကွေံ ယဗၠးဘဲလ္ၚ၊ ၚုဟ်တၟံယဒုၚ် ပိုဲဂွံသုၚ်စ၊ ဟွံကဵုပိုဲကၠဟ် ယဒှ်ဒုက္ခ၊ ဟီုတုဲဂြိုၚ်ရ ခယျတက်တဲ၊


မုက်လိက်−၂၉[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးလ္ၚဵုကီု ဟီုတိုန်သဲသဲ၊ ဟိုဲမာတၚ်ဂ လွဳရယပြဲ၊ ဟိုတ်လွဳယ ဂွံရလောဲလောဲ၊ ဂွံညံၚ်ကဵုစိုတ် ပဝိုတ်သ္ကံရဲ၊ ဟီုဂြိုၚ်ဝေၚ်ဖဲ တက်တဲစဴအာ၊ မာတၚ်ဂပၠန် ယောၚ်ကတဵုသာသာ၊ က္တဵုဟွံမာန် ဟွံစအာဟာ၊ ဟွံမွဲဇြဟတ် ဂၠုသီုမတ်ၜါ၊ မၚ်္ဂလိကာညာတ် သမ္ၚာတ်ပူဆာ၊ သီုကဵုမေတ္တာ သာသာထ္ၜ၊ ဝတ်တြုံကဵုဗြဴ ရဴဗၟာဏ၊ ၜိုန်ဗၠာဲဗဵုကၠံၚ် အမာဲပုၚ်သွ၊ ဟွံရောံဒည ပြုပြေၚ်နတဲ၊ မာတၚ်ဂအဵု က္တဵုဇာဲဇောဲ၊ မၠာဲရံၚ်ကၞာတ် ညာတ်ကေတ်လောဲလောဲ၊ ညာတ်မၚ်္ဂလိကာ ချပ်ဗ္စာမွဲ၊ ပထမစိ ကိုပ်အဒိတဲ၊ ဖျဝ်မၞဍေံ ဂးဇကုအဲ၊ ချိုန်လၟုဟ်ပြဲ အဲဗၠးဒုဟ်ဟာ၊ ကာမေသုကီု ပလီုကောန်သမ္ဘာ၊ အဲဟွံဂွံပလီု ဟီုပါန်သာသာ၊ အာတ်ပါန်ဂၠိုၚ်ကီု သီုကဵုမေတ္တာ၊ ၜိုန်ညးကဵုရောၚ် သ္ၚေဝ်ရံၚ်ညိကၠာ၊ ကြိုက်ဟွံကြိုက်ဟာ ဗ္စာရံၚ်မွဲ၊ လောကထ္ၜုတ် ဂကူယုတ်ပြဲ၊ ဂကူခါဲဒုတ် မၞိဟ်ယုတ်ရအ်၊ ဍေံကောန်သေဋ္ဌဳ ညံၚ်ဗနဳတ္ၚဲ၊ ဟွံကြိုက်ကဵုဗှ်ေ ဗှ်ေပတံၚ်တဲ၊ ဗှ်ေဝေၚ်ကဵုသ္ၚောဲ ဗွဲဝိရတိ၊ မာတၚ်ဂရ ချပ်တုဲပလွဳ၊ တိုၚ်ကသပ်ပၠန် ဟွံကဵုဗၠန်ချဳ၊ ဒက်ဂန်ဗိုန်တၟံ လံခန္ဓဏှဳ၊ ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ ပညံၚ်ပိုၚ်ပြ၊ ၜးဂဇံသ္ၚေဝ် ဟွံချဳကာယျ၊ မၚ်္ဂလိကာ လာံသာခယျ၊ ယွံနာဲပိုဲရောၚ် ညံၚ်ဟာပ်ပုၚ်သွ၊ ဂွံဒှ်ဇြဟတ် ဗၞတ်ဆညိည၊ မူဒၞာဲအာဂှ် ဂွံသၟဟ်ရထ၊ ပဒှ်ၚုၚ်ၚ ဟာပ်ပုၚ်ရကော၊ ဂးမာတၚ်ဂ ညးတၠအယော၊ ဟာပ်ဖျေံပုၚ်ညိ မြိဒးဝါယျော၊ ကျာဒွံမုဟ်ဂြိုဟ် လှိုဟ်တိုန်သောသော၊ မၚ်္ဂလိကာ မေတ္တာဂၠိုၚ်အဴ၊ ဟွံဖေက်ညးစော အဵုကောသိက်ပ၊ ဂးဣၚုဟ်ပၠန် ဟွံရန်ဟွံဂွံ၊ ထံက်ကလဵုပၠန် ပဝ်ပေါန်ဓယျ၊ ဇွိတ်သြိုဟ်ဇွိတ်စး ရပ်ပၞးတုဲထ္ၜ၊


မုက်လိက်−၃၀[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကဵုဍာ်ညိညိ ဂိဍိုန်အာရ၊ ဒှ်တဴၚုၚ်ၚ ၚိတ်စၞဝါတ်လောန်၊ မၚ်္ဂလိကာ ခါဂှ်ပတ်ပေါန်၊ ဟာပ်ပုၚ်ညိညိ လံဍေံဂိအောန်၊ ပုၚ်စှ်ေဂၠိုၚ်ဇၞး ကြဴဂွံဗၠးပၠန်၊ ဗၠးတုဲဒှ်ဓဝ် ဇြဟတ်စိစောန်၊ မာတၚ်ဂပၠန် သၟိက်ဟီုဝန်စဝ်၊ ယွံလေဝ်ဒေံဗြဴ မိရဴရုပ်ထဝ်၊ မိကောန်သေဋ္ဌဳ ပိုန်ကျာ်သြဳဗဝ်၊ အဲဒှ်ခါဲဒုတ် ဂကူယုတ်သဝ်၊ ၜိုန်ခါဲဒုတ်ကီု ပဟီုဗ္ဒေက်ဖျဝ်၊ စွံစိုတ်ကဵုသဝ် ဝးဓဝ်မၞ၊ ဂကူပိုဲပြဲ ဟွံမွဲဂုန္န၊ ဂကူယုတ်ဂှ် ဟွံသၟဟ်ရထ၊ စိုတ်ယၚ်ပြဲသ္အး ဂွံဗၠးဒုက္ခ၊ လိုက်ပလိုက်ကၠာ သီုၜါဋ္ဌာဏ၊ ဒှ်ပၠန်ဒုက္ခ ပသၠေဟ်ရမိ၊ ဂကူခါဲဒုတ် ယုတ်ပဟီုဗျိ၊ ဟိုတ်မဒါန်ရ မူလအဒိ၊ ဒါန်ဂှ်ဟိုတ်အဵု ဖဵုဒှ်ဇာတိ၊ ဟိုတ်ဒါန်ဇၞော်လှဲ ဇိုန်ကဵုပြဲဂၠိ၊ ပသၚ်ကာညိ ယွံမၚ်္ဂလိကာ၊ ဟီုဇီုတုဲဒှ် တၞံနယကြာ၊ မာတၚ်ဂအဵု က္တဵုသာသာ၊ ဂါံကွာ်ဇောဲဇောဲ လုဲလာဲဇိုၚ်ၜါ၊ အိုတ်တဴဇြဟတ် ဒးဖုတ်အဟာ၊ ဂးမၚ်္ဂလိကာ လဘာ်ဏာရ၊ ကၠာလောတ်ဟွံလောတ် ဇြဟတ်ဍိန်လျ၊ လုဲလုဲလာဲလာဲ ဇောဲဇာဲရံက်ရာ်၊ ဇိုၚ်ဒေၚ်ဒိုတ်ဓီု ဓယီုဗၠဗၠ၊ သီုညးၜါလ္အိတ် ပ္တိတ်ဝဳရိယ၊ ဂွံအာစိုပ်ရ ဒေသသုသာန်၊ တိုန်စိုပ်တာဲကၠာဲ ညးၜါမွဲဟာန်၊ ဂးမာတၚ်ဂ ညးတၠညာဏ်၊ တိုၚ်ပၟိက်ပြဲ ဟီုမွဲဂလာန်၊ ယွံလေဝ်ဒေံဗြဴ မူရဴစံၚ်ခလာန်၊ လ္တူအဲကၠာ ပသၚ်ကာကြာန်၊ ဒေံဗြဴဟွံကယျာန် ဂလာန်မိမ၊ ညးဇိုန်ကဵုပြဲ စိုပ်တဲအဲရ၊ ကောကဵုဒေံကၠာ စွံပၟာဏ၊ ညံၚ်ကောန်မွဲမိ သန္ဓိဇလ၊ ပိုဲပ္တန်လဝ်စိုတ် ဒဵုအိုတ်ဇိဝိ၊ စှ်ေစိုတ်ညိရ ယွံလေဝ်ဒေံဗြဴ၊ မၚ်္ဂလိကာ ခါဂှ်ဟီုတဴ၊ ဒးရးအိုဿီု လဟီုကောဂၞဴ၊ ဂွိၚ်စၞပုၚ် စသုၚ်ဗွဲကြဴ၊ ဂွိၚ်ကဵုဗိုက်လ္တက် ဂၞိန်ယာတ်ဖက်နှဴ၊ ပိုဲဒှ်မၞိဟ်ဗြဴ ဒှ်စံၚ်တူလာန်၊ မာတၚ်ဂကီု ဂၠာဲဟီုလှေံလှန်၊ ယွံလေဝ်ဒေံဗြဴ မူရဴစိုတ်ဍန်၊ ပိုဲခါဲဒုတ်ရ မူဒေပ်စွံသန်၊ ဒိုတ်သိုက်ဟွံဝါတ် အာတ်ကေတ်ဂွံပၠန်၊


မုက်လိက်−၃၁[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂၠိက်ယာတ်ထဝ်သန် ဂွံပၠန်လောဲလောဲ၊ ဒေံဗြဴမၚ်တာဲ ဂၠာဲအာရိုဟ်တ္ၚဲ၊ သ္ၚိဆက်ရေၚ်ဗဝ် ယဝ်ညာတ်ဒးအဲ၊ ဟွံဟီုမုက်ဂွး လၚ်လးညန်သ္ၚောဲ၊ ပုၚ်သ္ၚုသၠုဲအဵု ဇိုန်ကဵုရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ပဂွိၚ်ဒေံအဲ တိုၚ်စဖဲရ၊ မၚ်္ဂလိကာ ကညာရုပ္ပ၊ မိၚ်တုဲမိပ်စိုတ် အဵုဇိုတ်ခယျ၊ ဝတ်ကောဒေံဟေၚ် ပြုပြေၚ်နာထ၊ အှော်ဍာ်သွက်သုၚ် ဗစိန်ပုၚ်သွ၊ ရှ်ေသှ်ေညံၚ်မ အဇကောပၟာ၊ ပ္ဍဲမမံၚ်ကောံ ကရောံညးၜါ၊ ဂးမာတၚ်ဂ ချပ်နပညာ၊ အိုတ်သတ္တံအဴ ဂၚေၚ်ဘဴသံသာ၊ ဘုံပိစှော်မွဲ လန်ထဲကၠုၚ်အာ၊ ချိုတ်ကဵုဒှ်ရ ဘဝနာနာ၊ ယုတ်ပြဲဇၟာပ်ရာ နာနာဘဝ၊ မူဟိုတ်မွဲကၠာ ဗ္စာတော်ဆ၊ ဇၟာပ်ဍုၚ်ဇၟာပ်ကွာန် ဟိုတ်ဒါန်မသ၊ ဇၟာပ်ညးအဲ ဟွံမွဲဂါရဝ၊ အရီုကြာန်ထုဲ ပတုဲဒါန၊ ကေတ်စဇျာန်မက် ဗက်ပကာသန်၊ ဇၞော်ပၟဝ်ရာဂ ပသဘၚ်ပေါဲ၊ ကာလဇိုၚ်ကဵု ကုသဵုဇမ္ၚောဲ၊ ဒးဒုၚ်စကီု သီုယုတ်သီုပြဲ၊ လဆောဝ်ဒှ်တသိုက် လဆောဝ်ဒိုက်ယဲ၊ လဆောဝ်ဂွံဇၞး လဆောဝ်ဒးဘဲ၊ သၠုၚ်သဝ်ဂၠိုၚ်နဲ ယုတ်ပြဲနာနာ၊ လဆောဝ်ဒှ်ရ ဨကရာဇာ၊ လဆောဝ်ပိုန်ဟုတ် ဒှ်မၞိဟ်ယုတ်မာ၊ လဆောဝ်စိန်ဂၠက် နရက်ဒုက္ခာ၊ လဆောဝ်ဍုၚ်သွဝ် ဂေဝ်သွဝ်အာ၊ ဘဝနာနာ စိုပ်လိုက်ဗာပၠန်၊ ဗတ်စိုပ်လိုက်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဝါတ်လောန်၊ ယဝ်ဒှ်မၞိဟ်စိ တိညံၚ်ကဵုဍန်၊ လောဘဒေါသ မောဟတန်တန်၊ ဟိုတ်နူဗိဇ္ဇ မဂှ်ပြာပ်ညောန်၊ ဇၞော်ပၟဝ်ပၠန် ကၠောန်ဒါန်မိဿ၊ ဆက်မံၚ်ဟွံသ္ဂုတ် သမုဒ္ဒယ၊ သမုဒ္ဒယော ဒုက္ခောဝန္ဓ ဗတ်ဆဵုဒးစိ၊ တိသရဏ ဟွံထောံဒဂေတ်၊ ဇြိုၚ်ရောၚ်ကေတ်စ ဘဝအနန္တဂၠိုၚ်ကဝ်ရအဴ၊ ဟွံကဵုဒှ်ရ ဘဝဂၠိၚ်သ္ၚောဲ၊ ဘဝဂွံအိုတ် ဂွံပၠိုတ်ဟုံဟဲ၊ မူမၚ်မွဲရ ဂွံပနိဿ၊


မုက်လိက်−၃၂[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒဴဝတ်ပိရ ကာလဂှ်ပြဲ၊ ရုပ်နာံပၠိုတ်ဟဲ ဗၠးဘဲသံသာ၊ အဲအာပညိ ရသိဟေမာ၊ သ္ဂောံပၟဝ်ရ သမထကၠာ၊ ဗဒှ်အဘိညာဏ် လိုန်သဗာန်ကျာ၊ ကြဴဂွံပ္တန်လဝ် ဓဝ်ဝိပဿနာ၊ ကသပ်ဝွံဒးကၠာ မြာရကုသဵု၊ ချိုန်လၟုဟ်အဴ မၞုံဒေဴဗြဴမွဲ၊ မၚ်္ဂလိကာ ပါသတြုဝဲ၊ အဲထံက်ပၚ်ညိ ကိုပ်အဒိတုဲ၊ ကသပ်ဂှ်ရ မၞုံစိတ္တပ္ဍဲ၊ ကသပ်ဂှ်ပြဲ အဲဒးလွဳကၠာ၊ ဂးမွဲသာ်ပၠန် ချပ်နပညာ၊ လောကုတ္တဵုကီု လောကဳသီုၜါ၊ ကဵုဍိက်ပေၚ်ပြဟ် ဂှ်ရောၚ်ဂွံမြာ၊ အဲဂၠာဲအာတ်ရ ဇွောံမအဟာ၊ ကဵုဍိုက်ပေၚ်ကၠာ ကာလဒှ်ဒး၊ ဗောဓိသတ္တ တြုံတၠလွဳ၊ တိုၚ်ကသပ်ကီု သၟိက်ဂွံဟီုဂး၊ ယွံမၚ်္ဂလိကာ ရုပ္ပါဒးရး၊ ဇွောံမဟွံမွဲ စဟွံလှဲလး၊ ဒေံဗြဴမွဲကွေံ မၚ်တာဲဒးရ၊ အဲဂၠာဲအာတ်ကီု သီုဇွောံစၞ၊ ဒေံပအာသ္ၚောဲ မၚ်မွဲစိတ္တ၊ ယဝ်ရအာသ္ၚောဲ လေပ်ဆဵုဝဲသၞ၊ ရံၚ်မၚ်မွဲညိ သတိဗလ၊ ဟိုတ်ကောဏံရ ဆောံမဗကန်၊ ဗတ်ရကောအာ ဟွံခြာသ္ၚောဲညန်၊ ဟွံကဵုလံဟေၚ် ကလေၚ်ကၠုၚ်ပၠန်၊ ဟီုတုဲစဳရေၚ် ဓလေၚ်ထိုၚ်ယန်၊ ခၞာတ်တဲမွဲ ကွာ်ထဲကြေဝ်လန်၊ ဆဵုသ္ၚိညးပၠန် ဟွံဂွံညောန်သ္ၚောဲ၊ ရပ်ခၞာတ်ပၠန် ဂဇုန်ယဵုတဲ၊ အရာဒါန်သၟတ် ဖ္ဍောတ်သဴသဴ၊ သာဓုသာဓု ဒါန်ဝွံဒှ်ပြဲ၊ ဒါန်ရောၚ်ဒှ်မ ဒါန်ပနိဿဲ၊ ဒါန်ဇိုန်ကဵုပြဲ ကြဴတဲဂွံမြာ၊ ဒါန်ဇိုန်ကဵုလဝ် ရုပ်သာ်ကျေဝ်ဂေါဝ်၊ ဒါန်ဇိုန်ကဵုသၟတ် ထတ်စောံမြက်စာ၊ ဒါန်ကဵုပိုန်ဘိုက် တသိုက်ဘောဂါ၊ ဒါန်ဇိုန်ကဵုအယုက် ဂွံဗၠးဒုက္ခာ၊ ဒါန်ဂွံဍံၚ်သွာ ဂွံမြာသုခ၊ ဒါန်ရောၚ်ဇိုန်ကဵု မဂ်ဖဵုဂတ၊ ဒါန်လၟောဝ်တၠုၚ် ဍုၚ်နိဗ္ဗာန်၊ ဒါန်ဒှ်မူလ ကဵုညိရအဴ၊ မိၚ်ဒးဆံလံ တၟံတြုံဗြဴ၊ သီုဝုတ်သိုဗၠာဲ ဗြဴကၟာဲလထဴ၊ မၞိဟ်ဇၞော်ဗျုလောန် စကာကောန်စဴ၊ ခါမိၚ်ဖ္ဍောတ် ဒြပ်ရတ်ပူဇဴ၊ ဟုသၠုဲသၠာဲအဴ ကဵုတဴညးအဲ၊


မုက်လိက်−၃၃[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မာတၚ်ဂကၠာ အာတ်ဟါံခြာသ္ၚောဲ၊ ဆုဲအာညိညိ သ္ၚိရေၚ်ဂၠောဲ၊ ယဝ်ဖ္ဍောတ်အဵု ကၠုၚ်ဗဵုညံၚ်ပေါဲ၊ ဇၟာပ်သ္ၚိသွံ အာတ်ဂွံလောလောဲ၊ ပယျာံသဝ်တ္ၚဲ ဇာဲဇောဲစဴအာ၊ ခါစဴစိုပ်သ္ၚိ ကဵုမၚ်္ဂလိကာ၊ အာတ်လၟိုန်ပြဲ မွဲတ္ၚဲမွဲဝါ၊ နဲသာ်ဂှ်ရ သ္ပလွဳပရာ၊ ဇၞတ်ပကောံရ ဇွောံမပေၚ်ဗဂါ၊ မၚ်္ဂလိကာ မိပ်စိုတ်ခါဂှ်၊ ဗောဓိသတ္တ တၠကြဳဇှ်၊ တိုၚ်ကသပ်ကၠာ မြာသၟိက်ကဵုဒှ်၊ တ္ၚဲဂတဒး နူဂယျးပြဟ်၊ ကဵုဒေံဗြဴကီု ဟွံဟီုခၠေဝ်သှ်၊ ဇကုမွဲကၠာ သၟိက်အာတၞဟ်၊ တိုၚ်ကသပ်ဂှ် ပြဟ်ဒဴတိတ်အာ၊ ဇကုမွဲသ္ၚိတ် ဟွံကေတ်ပြဝါ၊ သၠးကဝိုၚ်ဍုၚ် သရုၚ်ကန္တာ၊ တြဴဂၠိၚ်သ္ၚောဲ ကွာ်သဲဒေါဝ်ဝါ၊ ဂမၠိုၚ်ကဵုအဆၚ် လစအၚ်လှာ၊ ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော် ပေၚ်ဗြော်ရေၚ်ဗ္ဂာ၊ သီုဓကှ်သွာ ဝုန်ခါဗၚ်ဗွဲ၊ ကံက်ကဇုံဝေါတ် ကၟောတ်သောဲသောဲ၊ ကဴကဵုကဴပြး၊ တၞးကဵုတၞးဂၠောဲ၊ သတ်ကဵုသတ်ကောံ ခၟောံညံၚ်ခၟောံဗၠဲ၊ တဝ်ကဵုတဝ်ဖလ ကွကွဒက်ဂြဲ၊ ညာတ်ဋ္ဌာန်ဇမ္ၚောဲ ဗဵုဟွံဖဲကီု၊ လ္ၚဵုလျလျ ဖလဍီုဍီု၊ လ္ၚဵုဗြဗြး ပေါၚ်လးသာ်ဍီု၊ လ္ၚဵုဂှ်ခရံက် ဗ္စံက်ဂၠိုက်တီု၊ လ္ၚဵုခစာန်ဗြံက် ကဝံက်ဂြီုဂြီု၊ ဗဵုဟွံဖဲကီု အကြီုအၚ်လှာ၊ မွဲသာ်ဍောတ်ဇၞော် သတ်လ္တူကျာ၊ လၞေၚ်ပူပံက် ၚေက်ကြေၚ်ဂံက်ဂါ၊ ခဍိအဂၠောန် ကောန်ၜိုပ်ကောန်မာ၊ ကြေဲတေဝ်တောတ်ရ ဗျုဒိုၚ်ဂလာ၊ ဇံၚ်မံၚ်ပရောတ်ၜဳ ၜိၚ်လေဝ်သာဲအာ၊ အကၠဟ်မွဲသာ ဗၠိုပ်အာရေၚ်ၚ်၊ ဒိုၚ်ဗျုဒိုၚ်ဂလာ ယောန်အာလက်ခစေၚ်၊ လ္ၚဵုဂှ်ကဵုကံ လ္ၚဵုဂှ်ပၠံသၞေၚ်၊ လ္ၚဵုကဵုရဲသာ ဟွံကဵုခြာဝေၚ်၊ လ္ၚဵုဇဵုထုဲထ္ၜန် ညံၚ်ညးစန်ကၠေၚ်၊ ဍေံကဵုဍေံဟေၚ် ညံၚ်သ္ဘၚ်ပေါဲ ၊ ထိုၚ်သာဲအဒါဲ ဂၠာဲဇာပ်ပဝ်ဂၠောဲ၊ အလိုန်ဂြပ်သၞေၚ် အခြၚ်ဂၠိုၚ်နဲ၊ ဗရုဇၞော်ဍောတ် ထတ်တ်သောဲသောဲ၊ ညံၚ်ရဴစိၚ်ဂြဝ် တိၚ်လဝ်နတဲ၊


မုက်လိက်−၃၄[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဟွံမိက်အာသ္ၚောဲ ဟွံဖဲသောတ၊ ဆဂှ်ဟွံသေၚ် တၟေၚ်ဝိသေသ၊ သတ်ပ္ဍဲဍာ်ကီု မဂၠိုၚ်အနန္တ၊ ဂၠိုၚ်ထုဲဓရုဲ သီုၚုဲသီုက၊ ကၞုဟ်ကၠဴဂတာံ ဟလီုကျာံရ၊ ဇၞော်ဍောတ်နထ ဂၠိုၚ်နာမကီု၊ ဂမၠိုၚ်တ္ၜန်တ္ၜောဲ ထဝ်ဂၠောဲသီုသီု၊ လ္ၚဵုစောန်ပြံက် လ္ၚဵုမံက်လှီုလှီု၊ လ္ၚဵုသဝ်ဗၠိုက် လ္ၚဵုပိုက်ယဝီု၊ လ္ၚဵုဒံၚ်သၠာ် ညံၚ်ညးဗာ်တ္ၚီု၊ ဍေံကဵုဍေံကီု သီုသီုသာဲသာဲ၊ မာတၚ်္ဂညာတ် သမ္ၚာတ်ပူဆာ၊ ဗှ်ဇကုမွဲ ကြၚ်ထဲဂၠိုက်ဂၠာဲ၊ ဗဵုအာရံၚ်အာ ပါတဟၚ်ဂြာဲ၊ ရံၚ်အာအိုတ်မတ် စိုတ်ဍောတ်ဇၟာပ်ဒၞာဲ၊ ကွာ်အာသာဲသာဲ ပယျာဲကန္တာ၊ ကွာ်အာသောၚ်ၚ် ဗက်ူဓလောၚ်ဝါ၊ တဟၚ်ဒြာဲဇး တၟးညာတ်အာ၊ ဗျဵုဗျဵုဗျောံဗျောံ မၞုံသာ်လွာ၊ ညံၚ်ဒဵုညံၚ်ဆု သာ်ဝွံနာနာ၊ စမဳညာတ်အာ မိပ်စိုတ်ခါဂှ်၊ ဝါဝွံၜိုဟ်သ္တိုတ် မိပ်စိုတ်ပူမှ်၊ ပ္တိတ်ဝဳရိယျ စိတ္တဟွံလၞုဟ်၊ တိုၚ်ပၟိက်ကၠာ စေတနာပ္ၚုဟ်၊ ဟိုတ်ဝဳရိယ ခဏစိုပ်ပြဟ်၊ ကၞောတ်ဝါဂှ် ဇီုဇြဟ်ဗတဳ၊ ဂြိုပ်ဇီုဂြိုပ်ဗြး ပြးဗြးပေၚ်ဇဳ၊ သိၚ်သိၚ်သာဲရေၚ် ညံၚ်ညးပြေၚ်ဖျဳ၊ သၠုၚ်ၚ်တၞံလျ ကွကွမံၚ်ညိဳ၊ ကဴကဵုကဴဆက် ညံၚ်ညးဒက်ဂွဳ၊ ဂၠိုၚ်လောတ်ကျာသြီ ညံၚ်လွဳမာန်သွဝ်၊ ကွာ်အာဗဵုအာ ရံၚ်အာဗဵုဒ္ၚောဝ်၊ လ္ၚဵုဂှ်ကၞာၚ်လျ သီုသၠသီုကၟဝ်၊ သၠုၚ်ၚ်သဝ်သဝ် ဗဵုလ္ၚောဝ်ဟွံဖဲ၊ ဗဵုအာရံၚ်အာ ကွာ်အာဇကုမွဲ၊ ညောန်စိုပ်ဒဵုရ သၠုၚ်လျသၠာလကဲ၊ တၞံဗၠိုဟ်မံၚ်ဗျာၚ် ထာၚ်လျမံၚ်ဂၠောဲ၊ ကဴရဴနော်နာ် ဗကေတ်သာ်ဗၠဲ၊ ယဝ်ရဍုဟ်သၟတ် သတ်ဍေံလုပ်ပေါဲ၊ ယဝ်ဍုဟ်ဍေံလကဲ တုပ်နဲသတ်ဗြာတ်၊ လ္ၚဵုဂှ်သၠုၚ်သဓုံ တၞံညံၚ်ပြသာဒ်၊ လဴဂှ်သဝ်လက် ခတောဲဂှ်ကြံၚ်ဃာတ်၊ သတ်ယဝ်ဍုဟ်ဗက် ကရေက်စဍေံဝါတ်၊


မုက်လိက်−၃၅[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယဝ်စရံၚ်ကီု သီုကြောံသီုဍာတ်၊ မၞိဟ်ယဲစိုပ်ဝါတ် ကဵုဓါတ်ဒူရေန်၊ လ္ၚဵုတၞံကဓုံ ကောံညံၚ်ညဂြေန်၊ ကဴဍေံဇဝ်ပရဲ လကဲသေန်န်၊ သတ်ကြံၚ်ဗ္စံက် သီုတ္ၚံက်သီုကဝေန်၊ ယဝ်ထ္ၜးသတ်ဍေံ ညံၚ်လှ်ေညံၚ်အေန်၊ စံၚ်လဝ်စိန်န် အမြာဲဂၠိန်ခနေၚ်၊ လ္ၚဵုသၠုၚ်ခဝေါဲ ဇာၚ်ဇောဲမံၚ်ရေၚ်၊ ဟွံမွဲကၞၚ်ကဝ သၠညံၚ်ဗၞုဟ်ဇြၚ်၊ ဗရဲဗုၜတ်သတ်လက်ဂစေၚ်၊ ဍုဟ်စဖျိုတ်လောန် ခ္ဍန်ညံၚ်မဝေၚ်၊ တၞံကဵုတၞံတၟေၚ် သတ်ဟေၚ်ကော်ဍေံ၊ မွဲသာ်တၞံလ္ၚဵု ထာၚ်ကဵုထာၚ်ပြး၊ ကၞာၚ်ဗာၚ်ဟွံမွဲ သတ်လကဲပြး၊ အပ္ဍဲရဴဗြံက် ၜံက်ရံၚ်ဍေံထကး၊ ဍာ်ဍာတ်ဖျုန်ကြောံ ပ္တောံပၠန်ဟွံဒး၊ ကောန်မန်တံကွေံ ကော်ဂးသတ်ဗြဴ၊ လ္ၚဵုဗြးဗြး မွဲလှ်ေဟွံကဴ၊ သတ်တိတ်နူပီု ညံၚ်ဗီုကောန်ရဴ၊ ကြံၚ်ၜိုဟ်ပေက်ရ ဍုန်သွဖက်နှဴ၊ ဍုဟ်စဍာတ်အိုတ် ထၜိုတ်ဆဴဆဴ၊ ယဝ်ညးခုတ်ခဴ တုပ်ညံၚ်ရဴပၞဟ်၊ လ္ၚဵုသဓုံဗျာၚ် သၠကၞာၚ်မဝ်ဂၠဟ်၊ ကဴဇဝ်ပရဲ လကဲလျဟ်၊ ခတောဲၜတ်တ် ဖျိုတ်ဖျးလေဝ်ဒှ်၊ဍုဟ်စဟွံဝါတ် ဍာတ်ဖျးနွံရှ်၊ သတ်ကြုက်ရဒှ် ကော်ဍေံဂှ်ရ၊ လ္ၚဵုမွဲရဲ တၞံသောဲကွကွ၊ အလုံတၞံပၠန် ကေက်လောန်ဇလ၊ ၜှ်တၞးဍေံ ဆုၚ်ဒးပသ၊ ဖျးနူၜတ်ၜတ် ဍုဟ်မတ်ဖလ၊ ပၠာဲထဥုဲထပက် ဗၠးသက်ခၞ၊ ညးကော်တုန်အဴ သတ်ပၞဴရ၊ လ္ၚဵုတၞံဒလ ကၞာၚ်လျဍိုပ်ဍဴ၊ တၞးၜတ်တ် သတ်သီုပ္ကဴ၊ ယတ်ၜှ်ဆုၚ်ရ ပသကတဴ၊ ပါ်ရံၚ်အဒေါဝ် ခၟောဝ်ဖက်နှဴ၊ သတ်ဂှ်သဘဴ ညံၚ်ရဴသတ်ဗဳ၊ သီုသတ်သီုပ္ကဴ ဖက်နှဴညဳညဳ၊ သၟးဟေမဝန် ဂၠိုၚ်လောန်ကျာ်သြဳ၊ ညံၚ်ညးပြေၚ်ဖျဳ တုပ်ဗၞဳသွဝ်၊ ကှ်ေအနာၚ်ပြာန် ပ္ကာန်ဍောၚ်ပ္တိတ်ဇဝ်၊ အနုသ္ဇၚ်ထောဲ ခပေါဲတဝ်သွဝ်၊ အဂၠဴကြက်စၠန် ကဴသန်ကဴထဝ်၊ ပ္ၚာလာံသဴ ညံၚ်ရဴကျိုၚ်ကျဝ်၊


မုက်လိက်−၃၆[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သီုကဴသီုဇဝ် မြမောဝ်နာနာ၊ ပြာ်ဇုက်အဂၞု သ္ဇုၚ်ဂွုစမ္မာ၊ အံၚ်ရေၚ်သၞေၚ်ဇုက် အသုက်ကဏ္ဏကာ၊ ဓဇေၚ်သရဖဳ ပကဇဳသွာ၊ မၠဵုကဴသတၚ် ဗၚ်ယခ္ဍၚ်ရာ၊ သတ်ကဵုသတ်နှဴ ကဴကဵုကဴခြာ၊ ဇဝ်ကဵုဇဝ်ကၠာ ဂၠိုၚ်ရာစိစောန်၊ ကၞာၚ်ကဵုကၞာၚ်လျ လှကဵုလှညန်၊ ဟွံသိၚ်ဟွံသာဲ ဂၠိုၚ်ဒၞာဲစိစောန်၊ လ္ၚဵုဂှ်ကြပ်ဇြ တုပ်အဇသန်၊ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမန် ဂၠိုၚ်လောန်ရေၚ်ဗ္ဂါ၊ မာတၚ်ဂအဵု ကွာ်အာဗဵုအာ၊ သတ်ဂြိုပ်တံပၠန် သ္ၚောဲညန်ဂၠိုၚ်ရာ၊ လ္ၚဵုညံၚ်ကၞုဲဗျ လ္တူဆုမွဲသာ၊ ဍောန်ဝေၚ်ဓရီု သီုကောန်ဗာဏာ၊ သီုကဵုပြဝါ အာကၠုၚ်လဆန်၊ လ္ၚဵုညံၚ်ဂၚ် ဆၚ်အာတန်န်၊ ဆဵုဏှာအာပြဟ် ဂှ်ဂှ်ဟီုဒေါန်၊ လ္ၚဵုဗုၜတ် ညံၚ်ဝုတ်အဵုပၠန်၊ ဗြုတဴဝိုဟ်ဝိုဟ် အိုတ်ကံသောန်န်၊ လ္တူဆုပၠန် ဂၠိုၚ်လောန်ပြဝါ၊ ပ္ဍဲတိဂၠိုၚ်ရဲ ဂၠောဲကၠုၚ်ဂၠော်အာ၊ စိုၚ်ကၠဒြာဲမၚ် ဗလေၚ်မွဲသာ၊ ပှ်ပှ်ေကၠဵုကၠိၚ် ကလိၚ်နာနာ၊ က္ၜိုၚ်သိတ်သီုကောန် ကၠဗြန်ကၠလှာ၊ ဂၠိုၚ်ကဵုရဲသာ အာကၠုၚ်လဆန်၊ ကၟက်ကၟက်ဂၠိုၚ်စွံ ၝောံၝောံသီုကောန်၊ ဗၟက်ကလှ်ေ ဍေံကဵုဍေံပၠန်၊ ဟွံတီသ္ကံရဲ ထပ်ဂၠောဲလီၜန်၊ မဂၠိုၚ်ဇၞော်ဍောတ် သတ်ပ္ဍဲဟေမဝန်၊ မၚ်တၚ်ဂပၠန် ဂၠာဲချပ်စန်စာ၊ ချိုန်လၟုံအဲ ဒဴဝဲသံသာ၊ အဲတိတ်ဋ္ဌာန်ဂြိုပ် ဗ္ဒိုပ်ဟေမာ၊ ပရသိပၠန် ပ္တန်စေတနာ၊ တိုၚ်ကသပ်ကီု ကဵုလီုရဟာ၊ ဟွံကဵုလီုကၠာ စေတနာပ္တိုန်၊ ပ္ဍဲဋ္ဌာန်ဝွံကွေံ ဒးရးပြဲလောန်၊ သ္ၚေဝ်ရံၚ်အာမွဲ သၞဝဲလေဝ်အောန်၊ ဂးဍာ်လေဝ်ၜိုဟ် သာဓါဒိုဟ်ပန်၊ ရိုဟ်ဇုက်ကြုက်ပၞဟ် နွံရှ်စိစောန်၊ ဒးရးပြဲလောန် စိစောန်ဇၟာပ်ဒၞာဲ၊ မာတၚ်ဂပၠန် ခၞံကောန်တာဲ၊ တိုၚ်ပၟိက်အဵု ဂၠိုၚ်ကဵုပြယာဲ၊ ခၞံဗွဲပရှ် ဋ္ဌာန်ဇြဟ်ဗိုၚ်လာဲ၊ ဇရေၚ်တၞံဇြဲ ဟွံမွြကဵုဗ္ဒာဲ၊ ဂြိုပ်မဂၠိုၚ်စရာဲ ပဗ္ဒာဲပန်၊ ယာတ်မစေါန်ပြံက် ဍာ်လွံက်ဖျောန်၊


မုက်လိက်−၃၇[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လ္တူကၞိပ်ကၠာ ကေသာကုတ်ဒန်၊ သ္ပိုၚ်တုဲကၠေဟ် ဒးရးပြဲလောန်၊ လှာဲရုပ်တၟိ ရသိဟေမောန်၊ ဇကုမွဲပၠန် တန်တဴမံၚ်ရ။

ဟွံမွဲလၞုဟ်ကွေံ ဂးမာတၚ်ဂ၊ လဆောဝ်ဂှ်အိုတ် စရိုဟ်ကာယျ၊ သၟိက်ဂွံပ္တိုန်လဝ် ဓဝ်သမထ၊ သတးတိဗက် စက်စေဝ်သၟိက်ပ၊ ထွာဲဟွံသ္ၚောဲ မွဲဟတ်မွဲဍ၊ ပရိကံရ ပထမကၠာ၊ ဒက်ထဝါဲဗိုန် သွိုန်ဘာဝနာ၊ ထ္ၜေက်မၠာ်ကီု ကၠံဝါလ္ၚီဝါ၊ စေဝ်ကသိုဏ်အဵု ဟွံကဵုကၠေံအာ၊ ပ္တိုန်သမာဓိ ဒမၠိဂၠိုၚ်ဝါ၊ ဟွံကဵုယောၚ်မှာ ပ္ဍဲကာလဂှ် ရိုဟ်တ္ၚဲအနဳ လွဳဟွံလၞုဟ်၊ ဟွံကဵုကၠိပၠန် ဟွံကဵုစောန်ထၞဟ်၊ ပၟဝ်ဂၠိုၚ်စိ ပဳတိက္တဵုဒှ်၊ ပရိကံလ္လိတ် နိမိတ်စဝ်ပြဟ်၊ သမာဓိဂှ် မက္တဵုဒှ်ရ၊ ကြဴဝွံအနဳ ပ္တိတ်ဝဳရိယျ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်ပၠန် ပန်စှော်နာမ၊ ဗၞတ်မွဲမွဲ ပ္တန်ပ္ဍဲစိတ္တ၊ ပၟဝ်ဂၠိုၚ်ဂိုတ် ကိုတ်လက်ဟွံက၊ ကဵုပြာကတ်ကၠး တၟးစက္ခ၊ ဂွံနိမိတ်ရ ဥဂ္ဂဟပၠန်၊ နိမိတ်ဗိုန်စိ သမာဓိတုန် ၊ သ္ဍိုက်စိုတ်လွဳ ပဳတိပြာပ်ညန်၊ စွံတဴဂတိ ဟွံကဵုကၠိစောန်၊ လၟိုန်တ္ၚဲဟေၚ် ဟွံကဵုဝေၚ်ခၠန်၊ နဲဂှ်လက်သန် ပၟဝ်ပၠန်ဂတ၊ ဂဇံဟွံချဳ ပတိတ်လွဳရိယ၊ နိမိတ်ဂဵုခၠၚ် ဟွံဒှ်ခၚ်ခ၊ နိမိတ်ဗိုန်စိ ပတိဘာဂ၊ သမာဓိတိုန် နရဴခန္ဓ၊ ပဳတိစပ်ရ လုံကာယျဒွါ၊ ပဳတိမသုန် မၞုံဂုန်ပြဲဖါ၊ သ္ဍိုက်စိုတ်ပ္ဍဲ ဟွံဟဲစိတ္တာ၊ လၟေၚ်ဇျာန်တိုန် မသုန်ပြကာ၊ ပၟဝ်တုန်န် ထပ်ပၠန်မွဲဝါ၊ လၟေၚ်ၚ်ကၠာ ပၟဝ်အာရ၊ ဝိတက်ဇျာန်စိ ပၟဝ်အဒိတ၊ ပၟဝ်ဂၠိုၚ်လောန် စှ်ေတန်စိတ္တ၊ နိမိတ်ဗိုန်ဆိတ် ပ္တိတ်လွဳရိယ၊ ဇျာန်ဝိတက်အဴ ဒှ်တဴကြံကြ၊ ပါဲဝိတက်ဂျ ပၟဝ်ရဝိစာ၊ ပၟဝ်ဂလိုၚ် ဂၠိုၚ်ၚ်ကဵုဝါ၊ စှ်ေစိုတ်ဗိုန်ကြပ် ခပ်ပ္ဍဲစိတ္တာ၊ မဂၠိုၚ်ပဳတိ သမာဓိဂွံမြာ၊ ဝိစာလောန်က္ဍၚ် စၚ်ခြၚ်မနောဒွါ၊ ပါဲကၠေံဝိစာ ပၟဝ်အာပဳတိ၊ ပၟဝ်ဂၠိုၚ်လောန် ပ္တိုန်သမာဓိ၊ ပတိတ်ဝဳရိယ ဟွံလဇညိ၊


မုက်လိက်−၃၈[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အိုတ်တၟိုဟ်တဴ ပါတ်ဇဴဖိဖိ၊ ဟွံဗၠန်ဒစေၚ် ဟွံဝေၚ်ခြာစိ။ ပါဲဇျာန်ပဳတိ ပၟတ်ညိသုခ၊ ပၟဝ်ဂၠိုၚ်လောန် ပ္တိုန်စိတ္တ၊ တသိုက်စိုတ်တန် ကြပ်ဗန်ကာယ၊ ဝိထဳဗိုန်ဗတ် စိုပ်သၞောတ်ဇျာန၊ ဟွံဗၠန်ဒစေၚ် ဟွံဝေၚ်သက္ခဏ၊ ပါဲကၠေံသုခ ဨကဂ္ဂတာ၊ ပၟဝ်ဂၠိုၚ်ဆိတ် စိုတ်သိပ်ဂွံမြာ၊ လၟေၚ်ဇျာန်တုန် မသုန်ပြကာ၊ ဍိုက်ပေၚ်ဟွံချဳ လိုန်ဝိထဳကျာ၊ ဂေတ်လန်အာပၠန် တ္တံပန်ကၠုၚ်အာ၊ အိုတ်အလုံပြဲ မွဲစက္ကဝါ၊ ဇျာန်ဍိုက်ပေၚ်ကၠာ ပြာကတ်အဘိညာန်၊ အဘိညာန်အဴ သီုတရဴဋ္ဌာန်၊ သမာပတ်ဒ္စာံ ဒးဂွါမွဲဟာန်၊ တိုၚ်ပၟိက်အဴ အာတဴနဇျာန်၊ ရသိတၠညာန် နဇျာန်ကၠုၚ်အာ၊ ပၠေၚ်ဗဒှ်ရုပ် ပတုပ်နာနာ၊ ညံၚ်ဂိတုတ္ၚဲ ညံၚ်ဗြဴညံၚ်ကျာ၊ ညံၚ်အိန်ဗြီုရောၚ် အယောၚ်အာ၊ ပ္တောံကၠဗြန် ကုမ္ဘန်ယက္ခာ၊ ပၠေၚ်ဗဒှ်ဏာ နာနာသဗ္ဗ၊ နအဘိညာန် ဇျာန်သမ္မထ၊ တိုၚ်ပၟိက်ကၠာ သွာပ္ဍဲစိတ္တ၊ ရသိပြဲက္ဍၚ် ဂးမာတၚ်ဂ၊ လွဳဗိုန်ဗတ် ထပှ်သတ္တဟ၊ ဍိုက်ပေၚ်တုဲရ သမ္မထဇျာန်၊ မာတၚ်ဂစိ ဣသိတၠညာန်၊ ဂၠာဲချပ်ဗ္စာ ဗှ်အာဍုက်ကွာန်၊ စွံလဝ်ဒေံဗြဴ တဴပ္ဍဲသုသာန်၊ အဲထံက်ပၚ်ညိ အဒိဂလာန်၊ ဒက်ဂြေန်ဝိဥာန် ပၟဝ်ဇျာန်ဂွံမြာ၊ ချိုန်လၟုံအဲ ဒးရးပြဲဖါ၊ တိုၚ်ပၟိက်အဲ ကၠိဂွံလောဲသွာ၊ အဲဒးထံက်ပၚ် မၚ်္ဂလိကာ၊ က္တဵုဗဒှ်ဇျာန် လိုန်သဗါန်ကျာ၊ မာတၚ်ဂကၠာ ကလာၚ်စဴအာရ၊ ပရဟ်ဇျာန်ပြဲ မွဲသက္ခဏ၊ ခါညန်စိုပ်ကွေံ စှ်ေနူကာသ၊ ဂမြၚ်တံညာတ် သွာတ်ဟဒယ၊ ဂြေပ်ကၠုၚ်လ္ၚောဝ် ဇံသဝ်ထဒၟ၊ မၚ်္ဂလိကာ ညာတ်သ္ပာထ၊ တဲပ္ဍဵုသိသ ပဝတ်လ္ၚောဝ်၊ မၚ်္ဂလိကာ ကညာရုပ်ထဝ်၊ ညာတ်ရသိပၠန် ကသောန်ကသဝ်၊ သောကဍဵုဍိုက် ကလိုက်ကၟဝ်၊ ဂၠိုက်တိုန်ပေၚ်သိုဟ် ဖျုန်ဂြိုဟ်ဇတဝ်၊ ရမတ်ဗြဲကဝ် ဆေဝ်ဒဝ်ဟွံမာန်၊ လီုစတ္တဇ ကာယျဝိညာဏ်၊


မုက်လိက်−၃၉[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဟွံညာတ်ဒိုဟ်စှ် ဒှ်အာန်တၞာန်၊ ဂၠာဲဗှ်ချပ်ခဝ် ဆေဝ်ဒဝ်ဟွံမာန်၊ ညံၚ်ရဴဥူမတ် ပညောတ်သန္ထာန်၊ တၞံနအာတ်ပါန် ဂၠိုၚ်ဂလာန်ယာံပၠန်၊အဵုကောရသိ ကောမိဓဇန်၊ ထောံလဝ်အဲဗြဴ ညံၚ်ရဴအှော်ဒုန်၊ ဗဗုလဟဵု ဂဵုတုဲပၠိုတ်သုန်၊ ဒးပၠိုတ်ဟုံဇြ ဒှ်စၞဂြုန်၊ အဵုကောတၠဂုန် အဵုကောတၠဂုန် ကဵုလေၚ်သုန်ဟာ၊ အဵုကောသော်က္ဍိုပ် ဋ္ဌာန်ဂြိုပ်ဒဴအာ၊ နူတံတုန်စိ အဒိကိုပ်ကၠာ၊ ကော်နၚ်တုဲသွံ ကၠုၚ်ထောံလသာ၊ ဟွံဗှ်ဂၠိၚ်သ္ၚောဲကဵုအဲပူဆာ၊ အဵုတၠသိက္ခာက္ဍုဟ်အဲဟာကော၊ အဵုတၠပဿတၠအယော၊ ထောံလဝ်အဲမွဲခြာသ္ၚောဲကလော၊ ဟွံမွဲဝံသညးဟွံပဆော၊ ညးဂၠာဲနၚ်ဒုဟ်ညးဍုဟ်ဟီုစော၊ အဵုကောအဵုကောကဵုညးစောပၠန်၊ အဵုမဂၠိုၚ်အယောအဵုကျာ်ဂန်၊ တူတံဝါဒိကြာမိကဵုကောန်၊ အာတ်တုဲဖျာ်နၚ်ကဵုအဲကၠၚ်ကၠောန်၊ ပွတံဂှ်ဟွံဂၠာဲဗှ်ရန်၊ ဒဴထောံအဲပၠန်ဓဇန်လောန်ရအဴ၊ အဵုတာပဿတၠနုဘဴ၊ ပၠီုကၠေံတုဲကၠာဘာသာအဲဗြဴ၊ ဒှ်ခါဲဒုတ်ရောၚ်သ္ၚိဟွံဂံၚ်စဴ၊ ညာတ်ဗွဝ်ဒုဟ်ဒုဟ်အဲဒြေပ်ဒဴ၊ ကောဟးကောဂၞဴဟွံစဴရဟာ၊ တံဇိုၚ်ရသိဂးမၚ်္ဂလိကာ၊ တက်သိုဟ်တုန်န်ယာံအာဒေါန်အာ၊ ဇါတ်လီုဂၠိုၚ်စွံဒးထောံဘာသာ၊ ဂကူလီုရလောကပြိုက်ဖါ၊ ဒဴထောံအဲကၠာဒးရးရဟာ၊ မာတၚ်္ဂစိရသိကြက်လှဴ၊ သီုမေတ္တာကီုသၟိက်ဟီုဖ္ဘောဝ်လဴ၊ ယွံမၚ်္ဂလိကာကညာဒေံဗြဴ၊ ၜိုန်ဒးသာဲခြာမူဒၞာဲစိုတ်ကတဴ၊ ထံက်ပၚ်ဒေံဗြဴအဲဒးဒဴအာ၊ ဂလာန်ဂှ်ရောၚ်ထံၚ်လဝ်သောတ၊ အဲဒှ်ခါဲဒုတ်ဂကူယုတ်မာ၊ အောန်ရကဵုပိုန်ဟိုတ်နူဒိုက်သာ၊ ဟွံမွဲလးလးဥုပ်ဂၠးကြိယျာ၊ ဂွံထံက်ပၚ်ကၠာခါဂှ်ဝါတ်လောန်၊ နမေတ္တာဇဴဒဴတိတ်ဟေမောန်၊ က္တဵုဗဒှ်ဇျာန်အဘိညာဏ်ပၠန်၊


မုက်လိက်−၄၀[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဍိုက်ပေၚ်တုဲလ္အိတ်စိုပ်သိတ်ဗိုန်တ္ညန်၊ တိုၚ်ပၟိက်ဟေၚ်ဟွံဂွံဝေၚ်ခၠန်၊ ဍိုက်ပေၚ်စိစောန်ဂွံပၠန်ဒေံဗြဴ၊ မၚ်္ဂလိကာခါဂှ်ပါန်တဴ၊ ယွံတာပဿတၠနုဘဴ၊ ထဝ်သန်ဗိုန်မြဇိုန်ကဵုညိအဴ၊ ဇိုန်ကဵုပိုန်ဘိုက်တသိုက်ဗွဲကြဴ၊ ဆာန်ဍူညိအဴကြဴဂွံသိုက်တန်၊ မာတၚ်ဂကီုသၟိက်ဟီုဗ္တောန်၊ ယွံမၚ်္ဂလိကာလောဲသွာထဝ်သန်၊ ဗတ်ဂွံဒြပ်ဂၠိုၚ်ညးထိုၚ်သးအောန်၊ ဟိုတ်ဒှ်ခါဲဒုတ်ယုတ်ညးဂးပၠန်၊ ဗတ်သိုက်ညးၜေဟ်ဟီုဂးဒက်ဒေါန်၊ ကြဴဒေံဂွံပၠန်ထဝ်သန်ဗၠဲဒွါ၊ လုပ်အာဍုၚ်ဇၞော်ကွာ်အာကော်အာ၊ ပသာ်ဂလာန်ကီုသၟိက်ဟီုကဵုကၠာ၊ ယွံတၠတံလ္ပသာသ္ပံ၊ လ္တူအဲဂှ်ပဒှ်သၚ်ကာ၊ သမ္ဘာအဲကၠာမှာဗြီုတေံရ၊ ပလွေဟ်ကၠာရုပ်မှာတၚ်ဂ၊ ယဝ်ဟွံပ္တေဟ်အဲထပှ်တ္ၚဲဂတ၊ ဗပေၚ်သဝ်ပၠန်သၟိၚ်တ္ၚဲပၠိုတ်ဇြ၊ မှာဗြီုစှ်ေကၠုၚ်ဍုၚ်ဝွံမူလ၊ ဗဵုအိုတ်ညိရယွံတၠအဲ၊ တိုၚ်ဗကန်စိဟီုညိကဵုတ္ၚအ်၊ ထပှ်တ္ၚဲရဂတဟွံလံ၊ ညးညာတ်ညးဆဵုညးဒးကဵုကံ၊ ညးဒးရှ်ေသှ်ေဖျေံက္ဍိုပ်မုဂြံ၊ ခိုဟ်စလၟုဟ်ဏံဟွံလံဂတ၊ မၚ်္ဂလိကာကညာရုပ္ပ၊ ဂွံမိၚ်တုဲအဵုယဵုတဲဓယျ၊ မိပ်စိုတ်အသဝ်လ္ၚောဝ်ထဒၟ၊ တိုၚ်ဗကန်ကၠာညးတာပဿ၊ ယဵုဒုတ်လဝ်ရပ္ဍဲကာလဂှ်၊ မာတၚ်ဂစိရသိဒယှ် ဗကန်တုဲကၠာတၞံနအာပြဟ်၊ ဂလာန်သ္အာၚ်ကီုဟွံဟီုခၠေဝ်သှ်၊ ပ္ၚုဟ်အဘိညာဏ်နဇျာန်က္တဵုဗဒှ်၊ ဋ္ဌာန်ဟေမဂှ်ပြဟ်ကလာၚ်အာ၊ အဏံတုန်ကွေံဂးမၚ်္ဂလိကာ၊ တိုၚ်ဗကန်စိရသိပြဲဖါ၊ သၟိက်လလောၚ်ပ္ညုၚ်ဋ္ဌာန်ဍုၚ်လုပ်အာ၊ ဆဵုမၞိဟ်ထပ်ဂၠောဲကွာ်ထဲရေၚ်ဗ္ဂါ၊ မၚ်္ဂလိကာခါဂှ်ကော်ဟီု၊ ယွံမိယွံမဗဴလအိုဿီု၊ ကလၚ်လဝ်ကွေံဒးဟွံဒးကီု၊ သမ္ဘာအဲကၠာညးဂှ်မှာဗြီု၊ ပလွေဟ်ပုတ်ခါဲဒုတ်သမၠီု၊ ထပှ်တ္ၚဲကီုဗဵုစံဂတ၊ ဗပေၚ်သဝ်ပြဲတ္ၚဲပၠိုတ်ဟောံဇြ၊


မုက်လိက်−၄၁[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညံၚ်ဂိတုၜါတုပ်မၟာဏ၊ သၟိၚ်ဗြီုစှ်ေရမူလဒၟံၚ်၊ ရံၚ်ဗဵုရံၚ်အာလ္တူကာသ၊ စိုတ်ပခၚ်ခတ္ညဗဵုညိအဴ၊ မၚ်္ဂလိကာသိုက္ခမာဗြဴ၊ လၟိုန်တ္ၚဲကီုကော်ဟီုကမြဴ၊ နူယးဒဵုသဝ်ကော်ဖ္အောဝ်လလဴ၊ ကဵုညးမိၚ်အိုတ်တ္ၚဲပၠိုတ်တုဲစဴ၊ လၟိုန်တ္ၚဲအဴကော်တဴတမ္ညဝ်၊ အိုတ်ဂကူဗၞးမိၚ်ဒးချပ်ရ၊ မၚ်္ဂလိကာဟုံမှာလၚ်ဇွောဝ်၊ ယုတ်မာကာဲကဝ်၊ သမ္ဘာဍေံဗြီုကၠုၚ်ဟီုပ္ဍဲကတောဝ်၊ ခါဲဒုတ်ဇိုၚ်ကဝ်ဆဵုလဝ်ဍာံဍာံ၊ ညးလ္ၚဵုကီုဟီုတိုန်ဆာံဆာံ၊ ဗြဴဒှ်သာ်ဏံကြံရုပ်ကြံနာံ၊ ဟွံဒှ်ဟီုအဵုဟွံဆဵုဂၠာဲဂၠာံ၊ ခါဲဒုတ်ညာတ်ကၠးဗြီုညးအာဟီု၊ ပိုဲဆဵုဍာံဍာံဍေံပဂၠာံကြာန်၊ ညးလ္ၚဵုကီုသၟိက်ဟီုကယျာန်၊ ယွံလေဝ်မၞးတံသာ်ဏံဂလာန်၊ အတိက်တေံဟေၚ်ပရေၚ်မဒါန်၊ ဍာံဟွံဍာံဟာဗ္စာနညာဏ်၊ ဗြီုပၠေၚ်ရုပ်မာန် တီညာဏ်ဗြီုဟာ၊ လ္ၚဵုမွဲရဲတက်တဲဂြိုၚ်အာ၊ ဍေံဂၠာဲဟီုက္ၜေဟ်ပတေဟ်ညိဇွာ၊ ဗြီုပ္တောံခါဲဒုတ်ဂလာန်ယုတ်မာ၊ ဟွံမွဲမွဲလှ်ေဍေံပကၠုၚ်ကျာ၊ ဍေံဂွံဂၠိုၚ်အာဍေံကျာစရောၚ်၊ အလုံဍုၚ်ထဥရုရုသံၚ်သံၚ်၊ လ္ၚဵုပ္တေဟ်ကီုဟီုတဗြံၚ်ၚ်၊ လ္ၚဵုဟွံပ္တေဟ်ဂၠာဲဟီုဂးကၠံၚ်၊ ကောလာဟာလတော်ဆသ္ၚေဝ်ရံၚ်၊ ရုရုသံၚ်ၚ်ကၠံၚ်ညံၚ်ကဵုပေါဲ၊ ညးလ္ၚဵုကွေံဗၞးသ္ကံရဲ၊ ချပ်ရေၚ်သ္ကံကွေံညးညးအဲအဲ၊ ကောန်ဝုတ်ကညာအာတ်ဏာလောဲလောဲ၊ သဘဴမၞိဟ်သွံဂွံပၠန်ဟွံမွဲ၊ ဂုန်ဒှ်ဗြီုအဵုဟွံဂံၚ်ကဵုဘဲ၊ ဂွံဏာလောဲလောဲဗြီုအဲဂးရ၊ ညးလ္ၚဵုဂှ်စိုတ်ဒှ်ခၚ်ခ၊ မၚ်္ဂလိကာဗၞတ်ဗြဴဟာယ၊ ရုပ်သာ်ဂေါဝ်လောန်ညံၚ်ကောန်ဒေဝ၊ ပိုန်ဒြပ်ဍေံပၠန်ဟွံတီနန္တ၊ ခါဲဒုတ်အာတ်ကီုလဟီုစောဒက၊ ဗြီုတိုန်ဒှ်ရအဲခယျရံၚ်၊ ညးလ္ၚဵုပ္တေဟ်ဟွံဟီုဂးဍောၚ်၊ ခၞံကၞာပ္ကဴတြုံဗြဴသံၚ်ဗြံၚ်၊ တဵုဗြာတ်တဵုက္ၜဴသတ်နှဴၜတ်ကြံၚ်၊ ညးညးအဲအဲညံၚ်ပေါဲဟောကၠံၚ်၊

မုက်လိက်−၄၂[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အိုတ်ဗၞးတံရောၚ်ကၠောန်မံၚ်ဟောဂြာ၊ ဇာတ်ဗၞးတံကီုဗြီုပပြာထာ၊ ရှ်ေသှ်ေဗြီုဂှ်ဒှ်မွဲဘာသာ၊ ဗၞးဂကူဗြီုလဟီုဝေါဟာ၊ လညာတ်ကျေဝ်ဂေါဝ်အသဝ်ဂန္ဓာ၊ မ္ၚဵုရသေၚ်ဟာပပြာကတ်ပၠန်၊ ညးလ္ၚဵုရခၚ်ခစိုတ်က္ဍန်၊ အတိက်မိမဗဴလသ္ၚောဲလောန်၊ ဂလာန်တြေံကီုညးဟီုဗကန်၊ ဗြီုစှ်ေလိုက်ကွေံစှ်ေဝေတ်ဗ္တောန်၊ လေဝ်ပိုဲမိၚ်ပၠန်လံလောန်ကာလ၊ လၟုဟ်ဗြီုစှ်ေဟီုဂးခယျ၊ ယဝ်စှ်ေပြဲလောန်ဂုဏအနန္တ၊ မိပ်စိုတ်သၠောၚ်ဟွံဍောၚ်ကာယျ၊ သိုက်ကၞာမ္ၚဵုတဵုပ္ကဴသၠ၊ ဇၟာပ်သ္ၚိရဆဂကူဗၞး၊ ကွာၚ်ၜဲယိုဟ်ၜန်ဂၠာဲကၠောန်ဒးရး၊ သ္ဂောံပူဇဴဗြီုအိုဿီုအဲညး၊ တိညံၚ်ကဵုဍန်ဖန်ဖက်ၜံက်ဂွး၊ ဇၞောဝ်အလာံကီုဍာ်ထီုမောဝ်ဖ္ဍး၊ အိုတ်ဂကူဗၞးဒးရးကျိုၚ်ကျဝ်၊ မွဲသာ်ပၠန်ရဒးပအံသဝ်၊ ဒါန်ကညဗြဴဂွံပူဇဴလဝ်၊ ဒါန်ဂှ်ဒါန်ပြဲဒါန်ဗ္စဲကဝ်၊ ဇာတ်ဗၞးရဍေံပဇၞော်မောဝ်၊ ဍေံကဵုကျိုၚ်ကျဝ်အသဝ်ကောန်ဗြဴ၊ ဗၞဝုတ်တ်ကရှ်စုတ်ပ္ကဴ၊ ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော်ပေၚ်ဗြော်ဖက်နှဴ၊ ယဝ်ဗြီုစှ်ေကၠုၚ်ဝေၚ်ဒုၚ်ပူဇဴ၊ ဗၞးဗၠာဲဗၠာဲဗြဴကၟာ်လထဴ၊ စၟဳရံၚ်အဴလ္တူအကာသ၊ ပေၚ်ထပှ်တ္ၚဲ တ္ၚဲသဝ်ပၠိုတ်ဇြ၊ ဂိတုစက်သန်ယုဂ္ဂန်သၠးရ၊ မာတၚ်ဂကၠာ ဂးတာပဿ၊ ဗဒှ်အဘိညာဏ်နဇျာန်ကြံကြ၊ ဗဒှ်ရုပ်ဗြီု မသ္တီုတေဇ၊ အရံၚ်ဗိုတ်မြ အဇဂိတုကီု၊ ညံၚ်ဂိတုၜါတုပ်ပၟာဗီု၊ ဂဵုတဴတၟးလစးက္ဍီုက္ဍီု၊ ဍုၚ်ဗာရာန္နသဳ ညာတ်ကျာ်သြီလီု၊ ဒံၚ်သၠာ်ယူ ဗဵုဒ္ၚောဝ်သီုသီု၊ ယဵုတဲဂြီုဂြီု ဗြီုတန်ဒှ်ဟာ၊ လ္ၚဵုဍေံဟီုဂိတုသီုၜါ၊ ညောန်စိုပ်ဓဝ်ဝ်သဝ်စှ်ေသာသာ၊ ဂေတ်မံၚ်တူကျာညာတ်အာညံၚ်ဗြီု၊ ဗၞးထပ်ဂၠောဲယဵုတဲဂြီုဂြီု၊ ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော်ပေၚ်ဗြော်ကဍၚ်ဍီု၊


မုက်လိက်−၄၃[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကလံရဴဂဴပူဇဴကောဟီု၊ ကောလာဟာလ ကော်အာသီုသီု၊ တန္ဒနာကီုအိုဿီုညးအဲ၊ ဟွံတီဍောတ်ဇၞော် ပေၚ်ဗြော်ယဵုတဲ၊ ဂဇံရဴဂဴဂတဴဂၠိုၚ်နဲ၊ ဟွံတီလထဴလဗြဴမွဲရဲ၊ ဟွံတီဝုတ်ဗၠာဲဗြဴကၟာဲထပ်ဂၠောဲ၊ တိညံၚ်ရဴပြဵုလ္ၚောဝ်အဲပရဲ၊ မာတၚ်ဂပြဲဂေတ်ထဲလ္တူဍုၚ်၊ ပၠဇကုကဵုကဵုညးဝေၚ်ဒုၚ်၊ ညာတ်ဂွံဗဵုဒ္ၚောဝ်ဟွံသဝ်ဟွံသၠုၚ်၊ ပၠတဴစရာဲသီုပါဲသီုပုၚ်၊ ဗၞးတံဇံသဝ်လ္ၚောဝ်တၠုၚ်၊ အိုတ်အလုံဍုၚ်ဝေၚ်ဒုၚ်လ္ၚောဝ်၊ ဗကဗြာတ်က္ၜဴယဵုပူဇဴလဝ်၊ ဗ္ဂဵုပၞာၚ်သ္ဍဴပ္ကဴမြမောဝ်၊ ပုၚ်ကွာၚ်စၞကဵုသၠကဵုခဝ်၊ မဂၠိုၚ်သတ်ပ္ကဴပူဇဴဇံသဝ်၊ ဗၞးတံလ္ၚောဝ်ဇံသဝ်ရဴဂဴ၊ မွဲသာ်ဂှ်ကၠာဒါန်ကညာဗြဴ၊ ဗၞးဗြဴဝုတ်ကရှ်စုတ်ပ္ကဴ၊ ဟွံတီသၠုၚ်သဝ်ကျိုၚ်ကျဝ်ဖက်နှဴ၊ ပဝတ်ဇံသဝ်လ္ၚောဝ်ပူဇဴ၊ ဒါန်ကညာဗြဴပူဇဴသကာ၊ ဇာတ်ဗၞးတံတၟံဘာသာ၊ ဍုၚ်ညံၚ်ထကးလုံရးခန်လွာ၊ လ္ၚောဝ်ဝေၚ်ဒုၚ် ဒြေပ်ကၠုၚ်ဒြေပ်အာ၊ ဟွံဂွံဒိုအ်စံ ဗ္တံသ္ဂာ၊ ဟောဟောဂြာဂြာကၠုၚ်အာလီၜန်၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိဟေမောန်၊ ဂေဝ်သွဝ်အာလတူကျာဂေၚ်လန်၊ ဂၚေၚ်အာဒးရးမ္ၚးဍုၚ်ကွာန်၊ ဒေသသုသာန်မွဲဟာန်စိတ္တ၊ အိုတ်အလုံဍုၚ်ဒေပ်ကၠုၚ်ထဒၟ၊ ဟွံတီဍောတ်ဇၞော် ဗော်မိဂၠးမ၊ ထုဲဓရုဲကောံ လ္ၚဵုဒေါံဂြ၊ တိတ်ဟွံမာန်ရဒေသတြၚ်ဍုၚ်၊ လ္ၚဵုဂှ်လိုန်လဝ်တဲကဝ်ပါဲပုၚ်၊ လ္ၚဵုထိမြိတိသဝ်တိသၠုၚ်၊ လ္ၚဵုဂှ်တံၚ်ဂြဲတဲဒၞာဒုၚ်၊ လ္ၚဵုဂှ်လောတ်စှ်ေညးလိုန်ဒးဗုၚ်၊ ၜေတ်တြၚ်ဍုၚ်အာကၠုၚ်ဟွံမာန်၊ လ္ၚဵုဆဗၠးတိတ်ကိတ်ၚေက်ဂစာန်၊ လ္ၚဵုဂှ်ဂၠိက်လာဲဇော်ဇာဲဇိုၚ်ညန်၊ လောတ်ဒးကြေဟ်ဝါန်ၜေတ်တြၚ်ဟွံမာန် ဂစာန်ဟောဒြာ၊


မုက်လိက်−၄၄[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လ္ၚဵုဂှ်မၞုံဓတ်ၜေတ်စတ်တိတ်အာ၊ ပ္ၚောံသုသုာန်ဋ္ဌာဂှ်ဒြေပ်အာ၊ ဂွံညာတ်ရုပ်ရောၚ်အယောၚ်အလာ၊ လ္ၚောဝ်ရဴဂဴပူဇဴသကာ၊ ကောံမံၚ်ဟောဒြာပ္ဍဲကာလဂှ်၊ မာတၚ်ဂစိရသိဒယှ်၊ ပ္ဍဲမၚ်္ဂလိကာမေတ္တာစောန်တၞံ၊ သၟိက်ဂွံထံက်လဝ်အသဝ်ဂွံဒှ်၊ ကဵုရှ်ေသှ်ေကီုဗၞးသီုဒိုဟ်စှ်၊ အဒိဋ္ဌာရခၞဗွဲပရဟ်၊ ပ္ဍဲကာလဂှ်ဗဒှ်ဓဝ်ဟိရိ၊ မၚ်္ဂလိကာပ္တိုန်သမာဓိ၊ မာတၚ်ဂတၠရသိ၊ နလ္ပုဟ်တဲအဵုဍဵုပၞေဟ်စိ၊ ဂဗ္ဘပြဲလောန်ကဵုတန်ဂဝ်ဂၞဴ၊ ခါဂှ်ရသိအဒိဋ္ဌာန်ပၠန်၊ တုဲရသိကီုသၟိက်ဟီုဗ္ကန်၊ ယွံမၚ်္ဂလိကာကၠၚ်ကၠာဗိုန်တ္ညန်၊ ချိုန်လၟုံရဂဗ္ဘဒးတန်၊ သၟတ်တြုံဗြဴကြဴကလိဂွံကောန်၊ လ္တူညးပၠန်ဂၠိုၚ်လောန်ကျာ်သြဳ၊ ဒးရှ်ေသှ်ေကီုညးဒးဖုံပၠဳ၊ အလုံဍုၚ်ရညးဒးပလွဳ၊ အိုတ်ဂကူဗၞးညးဒးပြေၚ်ဖျဳ၊ ဂွံစသိုၚ်အဵုဒဵုခန္ဓဏှဳ၊ ဍုၚ်ဗာရာန္နသဳဒးလွဳဒေံဗြဴ၊ ခါရသိပၠန်ဗ္ကန်တုဲသၟိက်စဴ၊ ဗဒှ်အဘိညာဏ်သီုဇျာန်ဖက်နှဴ၊ သီုအရဴၚ်အဵုဂဵုမံၚ်ဖျဴဖျဴ၊ အဇဗြီုကွေံညာတ်ဒးပူဇဴ၊ ရသိဓယှ်အဴကလာၚ်စဴအာ၊ မၚ်္ဂလိကာတန္ဒနာသ္ပ၊ ဗၞးတံညာတ်သမ္ၚာတ်ဟဒယ၊ သီုသ္ကံရဲယဵုတဲထ္ၜ၊ စမဳရံၚ်အာလ္တူကာသ၊ ကၠေံဗ္ဒန်အာရပ္ဍဲဂတမတ်၊ ဗၞးအလုံဍုၚ်ဒြေပ်ကၠုၚ်ဖ္ဘောတ်၊ ဗၞးဂၠိုၚ်ဗော်ဟွံတီဇၞော်ဍောတ်၊ ကြိက်ကြက်လၞၚ် တိတ်တြၚ်ဟွံလတ်၊ ဟွံဂတာပ်ကို ဒြေပ်သီုဇြဟတ်၊ ဟီုဒေါန်ၜုတ်ၜုတ် မၞိဟ်ယုတ်အဲရ၊ ညးဒြေပ်ညးဆဵု ညးဗဵုဖဲဖဲ၊ ပိုဲဒြေပ်ညံၚ်ချိုတ် ဒြေပ်အိုတ်သ္ကန်ဒဲ၊ ဒြေပ်ဂၠိုၚ်ဗုၚ်ဂိဂုန်ညိရောမွဲ၊ ဟီုဒေါန်ဗြိုဟ်ဟ်တက်သိုဟ်နတဲ၊ ဍောၚ်မံၚ်ဟွံဟဲထောံဇိုၚ်တဲၚုၚ်၊ ပေၚ်သုသာန်ကွေံ ဗၞးအလုံဍုၚ်၊ မိပ်စိုတ်ဟောဒြာကောံအာကောံကၠုၚ်၊ ကဵုမၚ်္ဂလိကာ လုပ်အာဝေၚ်ဒုၚ်၊ ဍေံပယွံသွံစွံဋ္ဌာန်သၠုၚ်၊


မုက်လိက်−၄၅[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗၞးအလုံဍုၚ်သၟိက်ဒုၚ်ဖျဴဏာ၊ မိဗြီုမိဗြီု ဟီုမံၚ်ဟောဒြာ၊ ဇာတ်ဗၞးဂှ်ဒှ်မွဲဘာသာ၊ ခၞံဝဝ်ထဝ်အသဝ်သာ်လွာ၊ အလာံဖက်နှဴပ္ကဴနာနာ၊ သၠဖ္ဍာန်ရတ်ရေၚ်မတ်နဳလာ၊ မြမောဝ်နာနာပၟာလွဳမာန်၊ ဗၞးသ္ကံရဲကျိုၚ်ထဲပေၚ်ဍာန်၊ အိုတ်အလုံဍုၚ်ကောံကၠုၚ်မွဲဟာန်၊ လ္ၚဵုကွာ်တိုက် လ္ၚဵုဍိုက်ယာန်၊ ဇက်ပ္ၚောံအာဋ္ဌာဏသုသာန်၊ ကောံမွဲဟာန်ယိုက်ဏာယာန်ထဝ်၊ လ္ၚဵုမွဲသာတိၚ်အာစံၚ်ဂြဝ်၊ လ္ၚဵုသေဲကျာံဗာတ်သၞာံအဟဝ်၊ ဗရုကြဵုဆက် တိၚ်ဇက်တမ္ညဝ်၊ ဗၞးဝုတ်ဗၠာဲလှ်ေကွာ်အာဗဝ်၊ ဝေၚ်ဒုၚ်မိဗြီုတုပ်ဗီုဍုၚ်သွဝ်၊ ယိုက်ဏာယာန်ထဝ် မိပ်တဴအဝ်ဇာ၊ အာစိုပ်သုသာန်ဋ္ဌာန်မၚ်္ဂလိကာ၊ စိုပ်တုဲဝန်စဝ်ဇံသဝ်အောပ်မာ၊ ယွံလေဝ်မိဗြီုမသ္တီုအဒ္ညာ၊ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲသုသာန်ဒှ်ဋ္ဌာန်ယုတ်မာ၊ အပ္ဍဲအဍုၚ်ရဂပ်ဝ်ကျအာ၊ စွံစိုတ်မေတ္တာတ္ညအာညိအဴ၊ မၚ်္ဂလိကာမိကညာဗြဴ၊ ဂွံတီကေတ်ပၠန်ဟိုတ်တန်ဂဝ်ဂၞဴ၊ ဒုၚ်ပါၚ်ကဵုကံဟွံပၠံကမြဴ၊ ဟွံတီဝုတ်ဗၠာဲဗြဴကၟာဲလထဴ၊ ဍေံဗၠိုပ်ဖုံပၠန်စၠန်အဂၠဴ၊ ယာတ်သုတ်ယာတ်ပ္ကဴကဵုကျိုၚ်စဴပၠန်၊ လ္တူဝဝ်ထဝ်အသဝ်ပြဲလောန်၊ မၚ်္ဂလိကာဍိုက်အာသိပ်တန်၊ ဗၞးတံဂမၠိုၚ်ဝေၚ်ဂြိုၚ်လုလန်၊ ဝုတ်တ်ဗၠာဲဗၠာဲ ဗြဴကၟာဲလီၜန်၊ တိၚ်တိုက်တုဲလှ်ေဓယှ်ေသောန်န်၊ ဒုၚ်မိဗြီုပၠန်မိပ်လောန်ဟောဒြာ၊ အိုတ်ဗၞးကၠာဝေါဟာဂလာ၊ အာတဴသိုက်က်အခိုက်နာနာ၊ ယိုက်ဏာယာန်ထဝ်မိပ်လောန်မှောဝ်ဇာ၊ အဝဲအလာံမန်ဂြာံဂြာတ်ဏာ၊ ဗ္ဂိုဟ်ခပဵုသီုကဵုခရာ၊ ဝေၚ်အာဂြိုၚ်အာစိုပ်ဍုၚ်ခါဂှ်၊ အိုတ်ဗနးကၠာစိုတ်ညဳသာသၟဟ်၊ အဒေါဝ်ဍုၚ်ပၠန်ကၞကၠောန်ဗဒှ်၊ ခၞံဇံၚ်ရတ် ကြကောတ်ဍာ်စှ်၊ ညံၚ်ဇံၚ်ဒေဝဟွံခြာတၞဟ်၊ ဂၠာဲကၠောန်ဗဒှ်ဆဂှ်ရောသေၚ်၊မုက်လိက်−၄၆[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ကဴလဳဆက်ကွက်စုတ်သၠကြေၚ်၊ သၠကဵုသၠဗျာၚ် ကၞာၚ်ကဵုကၞာၚ်ဗၠေၚ်၊ တၞံသတ်ဗြဴက္ၜဴကဵုတဵုရေၚ်ဏာ၊ အလာံနာနာဟွံခြာဟွံဝေၚ်၊ အိုတ်ဗၞးဟေၚ်ပြုပြေၚ်သ္အဳဗ္ဂါ၊ ကၞာရတ်ပၠန်ကၠောန်လဝ်တုဲကၠာ၊ စွံပ္တိုန်စိမၚ်္ဂလိကာ၊ ညးညးအဲအဲမၚ်မွဲဟောဒြာ၊ ဖါပ်ဗ္စရစၞဟောဒြာ၊ ဗိုၚ်ပူဇဴပၠန်ထတ်သန်ဗၠဲဒွါ၊ ယာတ်ဗြေဝ်ယာတ်သုတ် မြခုတ်သရာ၊ ဗ္ဂဵုပၞာၚ်သ္ဍဴပူဇဴသကာ၊ ဇာတ်ဗၞးတံတၟံဝေါဟာ၊ လၟိုန်တ္ၚဲကၠာသာဓာလီၜန်၊ ဗၞးအလုံဍုၚ်ပြာပ်ကၠုၚ်စိုပ်ညန်၊ ညံၚ်ဆဵုဒးကျာ်သာ်ဂှ်စိုတ်တန်၊ ဇံသဝ်ရဴဂဴပူဇဴထဝ်သန်၊ မၚ်္ဂလိကာဗြဴဂွံစဴသိုက်တုန်၊ မၚ်္ဂလိကာပၠန်သိုက်တုန်ကာယျ၊ မၚ်္ဂလိကာကညာရုပ္ပ၊ သ္ဇိုၚ်ဂဝ်ဂၞဴမဒှ်သဘာဝ၊ ကြံၚ်ဍုဟ်အာညိညိဂတ၊ ဗၞးဗြဴဟေၚ်မၚ်မွဲထဒၟ၊ ဝတ်ဗြဴတံရဆောံမထံက်ပၚ်၊ စသုၚ်တိက်မံၚ်သ္ၚေဝ်ရံၚ်ဇၟာပ်တၚ်၊ ဍာတ်ကြောံဂၠိုၚ်နဲဂၠာဲပြာပ်နၚ်၊ ကဵုဝေၚ်ပါဲရစၞရိၚ်ကတၚ်၊ အိုတ်ဇၟာပ်ဒၞာဲ ဂၠာဲသ္ၚေဝ်စၚ်ခြၚ်၊ ပြုပြေၚ်ဇၟာပ်တၚ်မၚ်မွဲသ္အဳဗဂါ၊ ရုပ္ပဒးရး ဂးမၚ်္ဂလိကာ၊ ကြံၚ်အာိညညိသန္ဓိဂဗ္ဘ၊ ဒစိတ်ဂိတုပြဲဗွဲဓမ္မတာ၊ ဒးအခိၚ်သၟတ်နက်သတာရာ၊ သၟိက်သၠးကၠာကာလဂှ်ရ၊ ဗၞးဗြဴတံတၟံဋ္ဌဏ၊ ကၠုၚ်မၚ်မွဲကောံဗိုၚ်ရောံဆောံမ၊ တုပ်အဇကောန် ပူဗန်ခယျ၊ ဟောဟောဒြာဒြာလာံသာထဲဒၟ၊ သန္ဓိဇလဂဗ္ဘယာယဳ၊ ဥဒ္ဓံဂါထာ ကျာဂဝ်ဂှ်ချဳ၊ ဓမ္မမပြဲသတ်ပ္ဍဲလောကဳ၊ ဝတ်ဗြဴတံရတုဲသ္ပလွဳ၊ ကောန်တြုံအသဝ်တုပ်နဲထဝ်ဂွဳ၊ သီုရုပ်ကျာ်သြဳဒ္ၚဳဂွံသၠးရ၊ သၠးတုဲဗိုန်ချိုန်သက္ခဏ၊ နဍာ်မြမောဝ် စဝ်ဗၠိုပ်ဂတ၊ တုဲလာၚ်ဇအးဍာ်ပၠးရ၊ ဟိုတ်ကောန်ဗြီုပၠန် ဍေံရောံဒည၊ ဗၞးဗြဴတံရဍေံပရေက်သာ၊ ယာတ်ဗြေဝ်ယာတ်ပါန် ဖက်ခါန်သာခါ၊


မုက်လိက်−၄၇[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လ္တူထးထဝ်ကဵုလးလဝ်ကၠာ၊ သုတ်ညံၚ်ရဴသော်သောတ် ဂွဳကဵုသာသာ၊ တၟံညးအဲဆက်တဲဒုၚ်အာ၊ လ္တူထးကၠာသာသာစွံပတုန်၊ ဗြဴတၠတှ် ခါဂှ်ရုဲပၠန်၊ ဗြဴဗကေတ်သ္အးတှ်ဖျးတှ်အောန်၊ ဗြဴဗ္စံက်ကြၚ် တှ်ဖျိုတ်က္ဍၚ်သန်၊ ဗြဴဗ္တာၚ်ကြဳ တှ်ကေဝ်ဍာတ်လောန်၊ ဗြဴသရဳဂှ် တှ်ေကြောံဍာတ်ခန်၊ တီတုဲလက်သန် ကောန်ပၠန်ဗြဴမွဲ၊ ဗြဴသရဳသ္အး ကဵုဗၟဴရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ဗၞးဗြဴတံသီုသ္ကံရဲ၊ လွဳဖျီုဖအံ ဆံလံတက်တဲ၊ ကြဳဇှ်ကုသဵုဟွံက္တဵုဒှ်ယဲ၊ ဇၞော်တိုန်ရိုဟ်တ္ၚဲဗွဲဓမ္မတာ၊ ဗၞးဍောတ်ဇၞော်ဂၠိုၚ်ဗော်အ္စာ၊ အ္စာဗိန္ဒော အ္စာဟောရာ၊ ဗိုတ်ပိဗေဒၚ် မက္ဍၚ်အဒ္ညာ၊ အိုတ်မွဲကရောံ ဂကောံပြဝါ၊ ရံၚ်စဝွံတာကာလဂှ်ရ၊ တီအိုတ်ညာတ်ကၠး တၟးစိတ္တ၊ အ္စာဂမၠိုၚ်ကွေံ ဟွံဒးခၚ်ခ၊ ဒဒှ်တြုံမွဲ ပ္ဍဲကဵုလောက၊ ဂွံဒုၚ်ဒယှ်သၟဟ်ဗြီုတံရ၊ မိပ်စိုတ်ခယျကာလဂှ်ပၠန်၊ ပ္ဍဲကၞာအဴ ရတ်ပ္ကဴဇၟန်၊ ဟိုတ်ဒှ်မၠိဟ်အဵု မ္ၚဵုရောၚ်ဂးပၠန်၊ နကွတ်ဂၠိုၚ်ဒၞာဲ ဂၠာဲဟီုတော်ဂၞန်၊ ဗိုတ်ပိလေဝ်ကီု သီုဗေဒၚ်ပန်၊ တုဲသၟိက်ခုတ်နာမပြဲလောန်၊ မာန်ဏာပ္ပပၠန်ခုတ်ပ္တိုန်လဝ်ရ၊ အ္စာဗၞးကီု ဟီုတိုတ်ခယျ၊ လၟုံပိုဲအဴတဴပ္ဍဲလောက၊ ပြဲနူညးကွေံ ဍုၚ်ရးလောက၊ မူဟိုတ်မွဲကၠာ ဗ္စာတော်ဆ၊ ဗြီုဒှ်သၟိၚ်မ ဆဵုရသေၚ်ဟာ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဝွံဂးမၚ်္ဂလိကာ၊ ဒှ်မဗြီုရဂွံပရေက်သာ၊ ချိုန်လၟုဟ်ပြဲ ကောန်တြုံမွဲမြာ၊ ဂွံရှ်ေသှ်ေရဂတဆက်အာ၊ နူညးသ္အာၚ်ကၠာ ဘာသာပိုဲပြဲ၊ အ္စာဗၞးကီုဟီုတိုန်သဲသဲ၊ မိၚ်အ္စာဟီု သီုသ္ကံရဲ၊ မိပ်စိုတ်ခံမံ ကဵုကံတက်တဲ၊ ဗဂိုဟ်ကၞုသၚ် အခြၚ်ဂၠိုၚ်နဲ၊ လ္ၚဵုဒံၚ်သၠာ် ယူယာ်ညးအဲ၊ ဗၞးသကံရဲအိုတ်မွဲဘာသာ၊ ဗၞးသ္အာၚ်ကီု သီုကဵုအ္စာ၊ သိုၚ်ဗဒှ်ကၞာတ်ပြာသာဒ်ရေၚ်ဗဂါ၊ ထပှ်ဘုံကီု ညံၚ်ဘုံဒေဝါ၊ ဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ်အဴ ပ္ကဴသြဴနာနာ၊ နရတ်ထတ်သန် ဇၟန်ဗၠဲဒွါ၊ ပြေၚ်ဖျဳနာနာ သီုဓဇာပ္ကဴ၊မုက်လိက်−၄၈[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ရတ်မဂၠိုၚ်သာ် သၠုဲသၠာ်ဖက်နှဴ၊ ညံၚ်ဇုက်လလဳ ဖျဳဖျဳဖျဴဖျဴ၊ အရံၚ်မတ်လစ တၟးဍိုပ်ဍဴ၊ ပ္ကဴကြကောတ် အရံၚ်ၜတ်သဴ၊ ဂၠာဲခၞံလဝ်အဴဂၠိုၚ်တဴပြကာ၊ ဍိက်ပေၚ်စိစုံ ထပှ်အုဴရေၚ်ဗဂါ၊ တဵုလဝ်ဗြာတ်က္ၜဴပ္ကဴသြဴနာနာ၊ အလာံစောန်ပြံက်ဗစံက်ဂဝါန်၊ ပတာၚ်ဗ္ကေတ်ဍာ်မိတ်မွဲသာ၊ သာ်တ္ၚေက်အရံၚ်မာဲဂၠိုၚ်နဲပြကာ၊ ဗၞးတံဟောဒြာ ခၞံတုဲခါဂှ်၊ ဗၞးမွဲကရောံကောံတုဲညဳသၟဟ်၊ အိုတ်တၟိုဟ်စိုတ် အဵုဇိုတ်ပူမှ်၊ မၚ်္ဂလိကာ ရုပ္ပါဒယှ်၊ ဗၞးတံအဵုသၟိက်ဇိုတ်ကဵုပြဟ်၊ ဇိုန်ကဵုညဳသၟဟ်ကာလဂှ်ပၠန်၊ ဂွံသိုက်သၠိၚ်ကၠာၜါမကဵုကောန်၊ မဂၠိုၚ်ပိုန်ဘိုက်တသိုက်ထဝ်သန်၊ အိုတ်အလုံဍုၚ်ဖျေံက္ဍိုပ်ဒုၚ်ဝေါန်၊ ပူဇဴရိုဟ်တ္ၚဲ ထပ်ဂၠောဲရေၚ်ဇန်၊ ၜေတ်ဟွံမာန်အဵုဂွံဝါတ်လောန်၊ အိုတ်ဗၞးတံပၠန်ဂၠိုၚ်လောန်ပူဇဴ၊ ဂးမာန်ဏာပ္ပတုပ်အဇပ္ကဴ၊ ဇၞော်တိုန်ဒးရးတၟးဍိုပ်ဍဴ၊ အိုတ်ဇၟာပ်အ္စာမေတ္တာစိုတ်ဇဴ၊ ကၠုၚ်ပကတ်ကၠာ ပညာဖက်နှဴ၊ မာန်ဏာပ္ပအဴ လေပ်တဴဂၠိုၚ်လောန်၊ ဗိုက်ပိလေကီု သီုဗေဒၚ်ပန်၊ ဗိန္ဒောဟောရာ ကြိယျာတော်ဂၞန်၊ နက်သတ်ဒိထိ တာရာစဳဇန်၊ လေပ်အိုတ်စိုပ်သၚ် ဂြၚ်ရံၚ်သၟဟ်ပ္တိုန်၊ ဒုၚ်ဒယှ်ပၠန် ဂၠိုၚ်လောန်ပြထာ၊ ညးဒးရှ်ေသှ်ေဍုၚ်ရးခန်လွာ၊ ညးဒးရဴဂဴပူဇဴသကာ၊ မဂၠိုၚ်ကြက်ဂြပ် အရပ်အရာ၊ ဍိက်သ္ကံတြုံဗြဴ ဂၠိုၚ်တဴပြဝါ၊ မာန်ဏာပ္ပကၠာ ခါဂှ်သိုက်လှိၚ်၊ ပိုန်ဟာန်သၠဲလးစဟွံဒးဂွိၚ်၊ မဂၠိုၚ်ပေၚ်ဍတ် သ္ၚိကၠတ်ဇမၠိၚ်၊ ပိုန်ဒိပ်အသဝ် ညံၚ်သွဝ်တာဝတိၚ်၊ ဂးမာံဏာပ္ပ အဇကောန်သၟိၚ်၊ စဟွံဒးဂွိၚ်သိုက်လှိၚ်သ္အဳဗဂါ၊ အယုက်ဒှ်အဴစှ်တြဴအခါ၊ အိုတ်ဗၞးရကၠုၚ်ပအ္စာ၊ ကောန်ဗြီုကောန်ဗြီု ဗိုၚ်ဟီဟောဒြာ၊ ဟိုတ်ညးထိုၚ်သး စိုတ်ဂတးအာ၊ မၞိဟ်ညံၚ်ကဵုအဲ လိုက်ဟွံမွဲၜါ၊မုက်လိက်−၄၉[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲစိုတ်သၚ်ကာဒှ်ပၟာဒ၊ ညံၚ်ကောန်ဗြီုကွေံသၠေဟ်ပၟာဏ၊ ယိုက်ဇၞော်မာန် မွဲဟာန်မၞ၊ ၜိုန်ညးဇၞော်ပြဲ ဟၟဲဂါရဝ၊ ဇကုပြဲအိုတ် ဒိပ်စိုတ်ပါပ၊ ချိုတ်ဟွံတီရမာန်ဏာပ္ပပၠန်၊ ဒါန်အတိက်အဵုဇိုန်ကဵုထတ်သန်၊ ကသပ်သာ်ဂှ်ဟွံဂၠာဲဗှ်ရန်၊ သၠေဟ်ကောန်ဗြီုဟိုတ်ဒိုဟ်ဓီုလောန်၊ ဟိုတ်ဓဝ်မနမောဟဂၠုဗ္ဒန်၊ ဟွံညာတ်သက်က် ကၠက်သီုဒိုဟ်ပန်၊ ကုဇကုပၠန်ကောန်သၚ်ကာ၊ ဒးဂွါံကာလ မာန်ဏာပ္ပကၠာ၊ သၟိက်ကဵုဒါန်ကီုချပ်သီုစေတနာ၊ ကော်သ္ကံကွး ဍုၚ်ရးခန်လၟာ၊ ဆမွဲကရောံဂကောံဘာသာ၊ ဖန်ဖက်ညဳသာ ခါဂှ်ပြုပြေၚ်၊ ဒယိုၚ်လ္ၚီကၞာ ဟွံကဵုခြာဗၠေၚ်၊ ၜတ်ကၞာတ်ညဳညတ် ခါဂှ်ဗ္ဂပ်စဳရေၚ်၊ ညဳညဳသာသာ ဟွံဂွံခြာဝေၚ်၊ ညးညးအဲအဲကၠောန်တုဲမံၚ်ရေၚ်၊ ဘာသာမၞးဟေၚ်ပြုပြေၚ်ညးအဲ၊ ၜတ်ကၞာတ်ဗိုန်တ္ညန် ကုတ်ဒန်နတဲ၊ ကၠောန်ဖ္ဍာန်လဝ် အၚောဝ်သၞိၚ်ဇြဲ၊ ဇိပ်ဂၠိပ်ဒးရး သွက်ဂွံဗၠးတ္ၚဲ၊ ပ္ကဴလဳဆက်ကွက်လဝ်လကဲ၊ ယာတ်အရံၚ်ဗၠဲ ကၠောန်နဲခဇာ၊ အသေအဟာန်သၠးဖ္ဍာန်ကျာ၊ မွဲသာ်ပါန်ခဳ ချူပ္ညဳဏာ၊ ရုပ်က္ၜိုၚ်ရုပ်ဒြာဲ ဗ္တာဲကၠလှာ၊ ရုပ်စိၚ်ရုပ်ချေံ ပှ်ပှ်ေမွဲသာ၊ ရုပ်ကၞုဲရုပ်ဂၚ် ရုပ်မၚ်ဂၠိုၚ်ရာ၊ ချူလဝ်နာနာ ရိုဟ်အာဟွံမာန်၊ လ္ၚဵုလၟေၚ်ဇာတ် နိပါတ်ဍုၚ်ကွာန်၊ လ္ၚဵုဍုၚ်ရးဟီုဂးဥဒျာန်၊ လ္ၚဵုဂှ်ချူဏာပြာသာဒ်နန်ယာန်၊ လ္ၚဵုဗီုတိုက်စိ လ္ၚဵုဗီုသ္ၚိဋ္ဌာန်၊ ဗီုဂၠံၚ်ဗီုဍာန်ကွဳယာန်ဇက်ဂၠောဲ၊ မွဲသာ်ချူပျး အကးအမှဲ၊ မွဲသာ်ချူကီု ညံၚ်ဗီုမတ်ဗြဲ၊ မွဲသာ်ချူလံၚ် နှံၚ်ဂိတုတ္ၚဲ၊ မွဲသာ်ချူဏာ တာရာသောဲသောဲ၊ ယဝ်ဗဵုဋ္ဌာန်သ္ၚောဲ ဗဵုဟွံဖဲကီု၊ မွဲသာ်ချူဗဒှ် ဒဵုဇြဟ်ဂြိုပ်ဇီု၊ မွဲသာ်ညံၚ်တ္ကံ ညံၚ်တၟံညံၚ်ထီု၊ မွဲသာ်ညံၚ်ဝါ အၚ်လှာချူဗြီု၊ မွဲသာ်ၚုဲက အဇတုပ်ဗီု၊ ပေၚ်ဗြော်ဍၚ်ဍီုဂၠာဲဟီုရောမာန်၊ ယဝ်ကၠုၚ်ညာတ်ဒးအိုတ်ရးဍုၚ်ကွာန်၊မုက်လိက်−၅၀[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တၟံတြုံဗြဴ ပါတ်ဇဴဝိညာန်၊ ဝိုတ်ဝုဲသတိ ထောံကၠေံသ္ၚိဋ္ဌာန်၊ ဗဵုတဴရုရု ကေုာံမွဲဟာန်၊ သိုၚ်ကၞာယာန်မွဲဟာန်ညဳသာ၊ အလုံဍုၚ်ကွေံဗၞးပုဏ္ဏာ၊ ကောံတဴလဆန် ကၠောန်ၜိုတ်ဟောဒြာ၊ ကွာၚ်ၜဲယိုယ်ၜန် ဖန်ဖက်နာနာ၊ လ္ၚဵုကွာၚ်ဗုတ် လ္ၚဵုဝေါတ်သာသာ၊ လ္ၚဵုဖက်ပၠာဲ တၚ်လာဲကဝ်တာ၊ ဍာ်သာဲသဂြာ ဖက်ဏာခန်ခန်၊ ကဝ်သဂြာ ထၞာသောန်န်၊ တၚ်ဂွါၜဲဒုတ် ၜဲမုတ်သွံဂန်၊ ခၞာဂၠိုၚ်သာ်သီုဍာ်မၚ်ဂၠန်၊ မဇဳမအဳ ဖက်ပ္ညဳဆအောန်၊ ကဵုထဝ်ဗာတ်ပၠန် သောန်န်ခၞာ၊ ပုၚ်ကၠေၚ်သွဟ် နွံကုရှ်သာ၊ ဖျိန်ဗဒှ်လဝ် မြမောန်နာနာ၊ သဂြာဍာ်ပၞဴ ပၠာဲနှဴသီုၜါ၊ မွဲမွဲဗောတ်ဟေၚ် ကဵုပြေၚ်လဝ်ကၠာ၊ ဗောတ်တြဴလက် ပန်လ္ၚီဆက်အာ၊ ပြုပြေၚ်ညဳသာ ဝေါဟာဗၞး၊ အ္စာစိုပ်ကောံ အလုံဍုၚ်ရ၊ တြဴလက်ပၠန် ကဵုပန်လ္ၚီဒး၊ ဂဇံရေၚ်ဗဂါ ကၞာလှဲလး မာန်ဏပ္ပကၠာ မဒှ်အ္စာညး၊ ကျိုၚ်ကျဝ်ဒးရး ၜးကေတ်ကြိယျာ၊ စှ်ေဒတဴဗျာံ ပ္ဍဲဂါံလုပ်ကၞာ၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိဟေမာ၊ သၟိက်ဝးဓဝ်မၞ မာန်ဏပ္ပကၠာ၊ ချပ်တုဲလုပ်ဍုၚ် ကၠုၚ်လ္တူကျာ၊ စှ်ေတုဲလုပ်အာ စိုပ်ကၞာဂှ်၊ မာန်ဏပ္ပညာတ် သ္ၚာတ်က္တဵုဒှ်၊ ဟိုတ်ဒးညာတ်စိ ကၠိခဍက်ဇြကှ်၊ အဲဒးညါတ်စုတ် မၞိဟ်ယုတ်မတ်ဇျဟ်၊ ဗက်ထောံခိုဟ်ရ ခဏလၟုဟ်၊ ချပ်တုဲဣၚုဟ် ခါဂှ်ဟီုတိုန်၊ ဟေံမၞိဟ်ယုတ်မာ ပါပအိုတ်ကွိုန်၊ ညံၚ်စ္ဍးတိတ်အာ ဇိုၚ်ကၞာပလိုန်၊ အာဟွံအာကီု ဟီုညိဗိုန်န်၊ ဟွံအာကဵုဘဲ နတဲအဲသွိုန်၊ ဇိုၚ်ကၞာပလိုန် ချိုန်လၟုံတိတ်အာ၊ မာတၚ်စိ ရသိဟေမာ၊ ဟွံဒှ်ဒေါသ ဟီုရညှာညှာ၊ ယွံမာန်ဏပ္ပ တၠသဒ္ဓါ၊ မၞိဟ်ဇၟာပ်ကွာန် သၠးဒါန်သေၚ်ဟာ၊ လ္ၚးညးစိ ညိညသ္ဇိုၚ်သာ၊ လၟုံမွဲဝါ ကဵုညိကၠာရ၊ အဲဒှ်ခါဲဒုတ် ယုတ်မာဍာံပြ၊ အဲပရသိ ဂ္ညိလဝ်သဳလ၊


မုက်လိက်−၅၁[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လၟေၚ်သိက္ခာ မၚ်မွဲကာယျ၊ ဒဴထောံဍုၚ်ကွာန် မံၚ်ဋ္ဌာန်ဟေမ၊ အဲကၠုၚ်အာတ်ဒါန် ပ္ဍဲမာန်ဏာပ္ပ၊ ဗၞတ်ဆညိည ကဵုဒါန်ရဒကာ၊ မာန်ဏာပ္ပဂှ် မိၚ်ဒှ်ဒေါသာ၊ သီုဒေါသကီု ဟီုတိုန်ဟွံညှာ၊ ဟာဲရသိမုတ် ရုပ်ရဴယုတ်မာ၊ မုက်ညံၚ်ကလော်ပၠန် ကမ္ဘန်ယက္ခာ၊ ချိုတ်လၟုဟ်ပြဲ ဋ္ဌာန်သ္ၚောဲသ္ဍးအာ၊ ပဟီုဂၠိုၚ်ဝါ အာကၠေံကဵုပြဟ်၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိဒယှ်၊ ဂွံမိၚ်ကေတ်ကီု တုဲဟီုခၠေဝ်သှ်၊ ယွံမာန်ဏာပ္ပ ကဵုဒါန်သဒှ်၊ ညံၚ်ရဲဇိက်ဗ္ၚ တဵုမသၟဟ်၊ တိခိုဟ်ဂွံသွံ စွံပၟာဂှ်၊ မာန်ဏာပ္ပလၟုဟ် စွံစိုတ်ဂှ်ညိ၊ မာန်ဏာပ္ပကီု မိၚ်ဗီုသုၚ်ဂျိ၊ တုဲဟီုတိုန်ရ ဟေံတၠရသိ၊ ဟီုလၟုဟ်ကီု ညံၚ်ဗီုရုဲတိ၊ အဲပါဲထောံသၟတ် မၞိဟ်ယုတ်ဒိဋ္ဌိ၊ ရုဲဂိုၚ်လဝ်စိ ဇာတိဗၞး၊ ဇၞော်ဂကူကၠာ ပညာလှဲလး၊ ပူဂဵုဂှ်ရ လောကထိုၚ်သး၊ ဇၞော်လောန်ကုသဵု ကဵုဒါန်ရောၚ်ဒး၊ ရသိမၞိဟ်ယုတ် ခါဲဒုတ်တီကၠး၊ ချိုန်လၟုံကွေံ ညံၚ်စ္ဍးတိတ်ညိ၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိဟေမာ၊ မိၚ်ဂလာန်ကီု ဟီုတိုန်ညှာညှာ၊ ယွံမာန်ဏာပ္ပ တၠသဒ္ဓါ၊ ဂကူခါဲဒုတ် ယုတ်ရသ္ဂးဟာ၊ အိုတ်ဂကူဗၞး ပြဲပသၠေဟ်ပၟာ၊ ယုတ်ပြဲသီုၜါ ညဳသာသၟဟ်န်၊ ယွံမာန်ဏာပ္ပ ကၠၚ်ရဗိုန်တ္ညန်၊ သတ္တံတုပ်သၟဟ် ဒှ်နူဓါဟ်ပန်၊ ဘုံလိုက်ဝွံ သန္ဓိဒးတိုန်၊ ဒှ်ယဲဗျုအဴ ကြဴဒးချိုတ်ပၠန်၊ ဟွံတၟေၚ်တၟဟ် တုပ်သၟဟ်လက်သန်၊ ပိုဲသတ္တံပၠန် ဂၠိုၚ်လောန်သာသာ၊ ဂကူဇၞော်ကွေံ ပြဲရသ္ဂးဟာ၊ သဳလဟွံသ္အး ဒှ်မၞိဟ်ယုတ်မာ၊ ဂကူယုတ်ကီု ယဝ်နွံသဳလာ၊ ပူဂဵုဂှ်ပြဲ သတ်ပ္ဍဲလိုက်ဗာ၊ မာန်ဏာပ္ပကၠာ ဗ္စာတုဲကဵုဒါန်၊ မာန်ဏာပ္ပကီု ဟီုဗက်ဟွံမာန်၊ အိုတ်တဴကသပ် ဂၠာဲချပ်ကြာန်န်၊ ကော်သ္ကံရဲ ဂၠောဲကၠုၚ်မွဲဟာန်၊ ကဵုရပ်ထၞက် ကဵုတက်ပ်ဍဲဍာန်၊ ရသိတၠဇျာန် နညာန်ကလာၚ်အာ၊ ဟွံညောန်သ္ၚောဲကွေံ တုဲစှ်ေသာညာ၊ လိုန်ဒးတိရ တုဲပပတ္တနာ၊


မုက်လိက်−၅၂[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒၞာဲဇိုၚ်အဲ ကဵုညာတ်လောဲသွာ၊ ဂါံကွာ်အာဗိုန် ဍိုန်ဍိုန်ညှာညှာ၊ ဇရေၚ်ဇြပ်ကၠာ ခါဂှ်မံၚ်တိုန်၊ လတေံတုန်ရ မာန်ဏာပ္ပပၠန်၊ ဝါစဳကံရ ပွလုလန်၊ ညးမၞုံသဳလ ဟီုရဒက်ဒေါန်၊ ဍဵုဍိုက်ဟီုပျုတ် လဟီုယုတ်လောန်၊ ကဵုၜုက်တက်ဟေၚ် သၟိက်ကဵုကၠေၚ်စန်၊ မဂၠိုၚ်ဒုဟ်လောန် ဟွံချပ်စန်စာ၊ ပၟၚ်ဍုၚ်ရ ရုက္ခဒေဝါ၊ အာကော်နၚ်ပၠန် ကုမ္ဘန်ယက္ခာ၊ ရပ်မာန်ဏာပ္ပ ကြံကြဂြိုဟ်စာ၊ ဝတ်ကၠေံကံပၠန် ကၠဗၠန်ဝိုတ်အာ၊ ဗၞးတြဴလက် ပန်လ္ၚီသၞက်ဗဂါ၊ စိပ်လေါတ်စှ်ေအာ လောအကြာတိ၊ ရုဒှ်တိုန်အဴ ဖက်နှဴထိမြိ၊ သိက်ပသိက်ပ သိက်ဂွံပညိ၊ ညးလ္ၚဵုကၠာ ဒြေပ်တိုန်အာသ္ၚိ၊ ဟီုဇီုဟွံဒး တက်သိုဟ်ဖိဖိ၊ ဂဇံတုဲစိ နကြိဟီုပၠန်၊ ယွံလေဝ်မိဗြီု ဗဵုကီုရကောန်၊ မာန်ဏာပ္ပသၟတ် ကံဝတ်မုက်ဗၠန်၊ ဗၞးဂမၠိုၚ်လောတ် ညံၚ်ရဴအိုတ်သ္ကန်၊ ဒှ်လၟုဟ်ရ ယွံမိတၠဂုန်။ ချိုန်လၟုဟ်ပၠန် ဝါတ်လောန်ရမိ၊ မၚ်္ဂလိကာ ခါဂှ်ဟီုစိ၊ ယွံလေဝ်မၚ်ဗၠာဲ ကာတ်သာဲက္ဍၚ်ညိ၊ တိုၚ်မၚ်ဗၠာဲဟီု ညံၚ်ဗီုသုၚ်ဂျိ၊ ဗ္ၜူလောတ်နး ပြးအလုံတိ၊ ဟွံတီဟိုတ်စိ တန်ဒှ်ညိဟာ၊ ယွံလေဝ်မိဗြီု ကလၚ်ပိုဲဟီုကၠာ၊ ရသိခါဲဒုတ် ဍေံမၞိဟ်ယုတ်မာ၊ ကၠုၚ်ဒုၚ်ဒါန်ရ ဟွံဂွညှာတာ၊ မာန်ဏာပ္ပကီု ဟီုစုတ်ပြိုက်ဖါ၊ ကဵုရပ်တက်ကၠာ ရသိကၠေံအာရ၊ ကၠေံအာတုဲဗက် ချိုန်သက္ခဏ၊ ကံဝတ်အာကွေံ ဂးမာန်ဏာပ္ပ၊ အိုတ်အ္စာဗၞး လောတ်စှ်ေညံၚ်ဇွ၊ ဟွံဂွံမုဟ်ပါၚ် ရမျာၚ်သ္ၚိတ်ဇြ၊ ဍိက်ဖေက်ကွေံရ ယွံမိတၠဂုန်၊ မၚ်္ဂလိကာ ကညာရုပ်သောန်၊ ဂွံမိၚ်လဟီု တီကေတ်ဗိုန်တ္ညန်၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိတၠအစောန်၊ ကၠုၚ်ဒုၚ်ဒါန်ကွေံ ဟီုတ္ၜေဟ်လက်ဒေါန်၊ ဟိုတ်ဒုဟ်ဂှ်ပၠန် ဇၞော်သန်က္တဵုဒှ်၊ ကလံအာတ်ဒုဟ် လၟုဟ်ညံၚ်ပြဟ်၊ ကေတ်နၚ်သၠိုၚ်ထဝ် ဍာ်မြမောဝ်စှ်၊ ဂွံတုဲသၟိက်အာ ကောံညဳသာသၟဟ်၊


မုက်လိက်−၅၃[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဋ္ဌာန်ရသိကၠာ ကွာ်အာပြဟ်ဟ်၊ ရသိဓယှ် ဗဒှ်လတ်ဒၞာဲဇိုၚ်၊ ရံၚ်တုဲဗက်အာ ယဵုဏာဍာ်သၠိုၚ်၊ ဟွံဂံၚ်လ္ၚာ် ကွာ်အာလက်ဂစိုၚ်၊ စိုပ်ဇြပ်ဂွံညာတ်သ္ၚာတ်က္ဍိုပ်ဘိုၚ်၊ ဟွံဂံၚ်ဟီုပြဟ် ဒှ်မံၚ်ကၠိုၚ်မိုၚ်၊ ဟွံဂံၚ်အီဂြိုၚ် လ္ၚောဝ်ဇိုၚ်သာသာ၊ ဟီုပါန်တိုန်ရ ယွံတၠပညာ၊ ကောန်အဲဗြဴရပွယောၚ်မှာ၊ အဲဍိက်အာတ်ဒုဟ် လၟုဟ်မွဲဝါ၊ လ္တူကောန်သွံ ယဝ်စွံမေတ္တာ၊ လၟုဟ်မွဲဝါပြာ်ညိကၠာအဴ၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိကြက်လှဴ၊ မိၚ်တုဲသၟိက်ဟီု သီုမေတ္တာဇဴ၊ တုဲဟီုတိုန်ရ ယွံလေဝ်ဒေံဗြဴ၊ အဲဟွံကဵုဘဲ ဒက်ဝဲဗွဲကြဴ၊ ဒုဟ်ပ္ဍဲကောန်ဂၞဴ မူရဴကဵုဒှ်၊ အဲဟွံဂွံပပွတံဂှ်၊ ဒေဝတံအနဳ မဇၞော်ကြဳဇှ်၊ ဒေဝတံပ ပ္ဍဲပွလၟုဟ်၊ ဟိုတ်ဒးပ္ကီုလဝ် ပ္ဍဲဗွဝ်ဒုဟ်၊ ဒေဝတံက္ဍုဟ် ဍေံတန်ဒှ်ရ၊ မၚ်္ဂလိကာကညာရုပ္ပ၊ ဟီုပါန်တိုန်ကၠာ ယွံတာပဿ၊ ယဝ်လေပ်လဝ်ပၠန် မန်ယန်နာထ၊ သ္ဂောံဗက်ဗ္ဒဴပၠန် ကုမ္ဘန်ယက္ခ၊ ယဝ်မၞုံတဴသၟတ် ဗၞတ်ဆညိည၊ ထံၚ်ပၚ်ညိရ ယွံတၠဂုန်၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိဟေမောန်၊ မိၚ်လဟီုအဵု ကဵုပိုဲတုဲပၠန်၊ ပ္ဍဲလှိုၚ်ထဝ် မြမောဝ်စၠန်၊ လ္ၚဵုက္ၜဴပါၚ် လာၚ်မုက်မွဲဂွန်၊ ဆမသှ်ေပၠန် ဍာ်စၠန်ဂှ်၊ ကြဴဗဗေၚ်ရ ခၞဗွဲပရဟ်၊ ညးတာပဿ တၠကြဳဇှ်၊ ပတ္တနညာဏ် အဓိဋ္ဌာန်ဗဒှ်၊ ကဵုဗၠးဘဲသွာ နမေတ္တာသၟဟ်၊ ဍာ်ၜါသာ်ဂှ် ပၠာဲစုတ်နတဲ၊ စုတ်ဗပေၚ်လဝ် လှိုန်ထဝ်သာ်ဗၠဲ၊ မွဲဂလာန်ကီု ဟီုတိုန်သဲသဲ၊ ယွံဒေံဗြဴအဲ ကလၚ်ညိမွဲဝါ၊ ပုၚ်ဍာ်ဝွံရောၚ် ဒေံဗြဴညံၚ်ဏာ၊ ဖျီုဗ္စရ မာန်ဏာပ္ပကၠာ၊ ဆသှ်ေက္ဍဝ် ပၠာဲလဝ်ဂၠိုၚ်ရာ၊ မၚ်္ဂလိကာ ကညာရုပ္ပ၊ မိၚ်တုဲမိပ်စိုတ် အဵုဇိုတ်ခယျ၊ တဲစရှ်ယဵု ပ်ဍဵုတူသိသ၊ လ္ၚောဝ်ဒးရး ဂၠးဇိုၚ်ပါဒ၊


မုက်လိက်−၅၄[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂွံသၠိုၚ်ထဝ်ရ ခဏဂှ်စဴအာ၊ ခါမညန်ကြပ် လုပ်စိုပ်ကၞာ၊ တိုၚ်ဗ္စန်ရောၚ် ဟွံကဵုယောၚ်ယာ၊ ဖျုၚ်ဗ္စရ မာန်ဏာပ္ပကၠာ၊ သက္ခဏပြဲ ဂွံဗၠးလောဲသွာ၊ ညံၚ်ရဴသၠိၚ်အာ ခါဂှ်ၚုဟ်ပၠန်၊ ချိုန်ခဏစိ ညာတ်မိကျာ်ဂန် အိုတ်ဇၟာပ်ဂၠံၚ်၊ သ္ၚေဝ်ရံၚ်ဒိုဟ်ပန် ညာတ်ဗၞးအိုတ်လောတ်လောလီၜန်၊ မူဟိုတ်မွဲကၠာ သၚ်ကာစိုတ်ဍန်၊ ဟွံတီလက်သန် သၟာန်မိပၠန်ရေၚ်၊ ယွံလၟာဂၞဴ မူရဴုဒုက္ခ ၊ ဗၞးဂမၠိုၚ်ကဵု ဟွံဟီုသ္ၚိတ်ဇြ၊ လောတ်လောကၟဝ် တုပ်အၚောပ်ဇွ၊ ကဵုသတိရ ဟီုပၠညိအဴ၊ သြကောန်သြကောန် ယွံလေဝ်ကောန်ဂၞဴ၊ ကောန်တံစွံမၞ သီုဒေါသဇဴ၊ ညးမၞုံသဳလ ဟွံပရဴဂဴ၊ ရသိပြဲသ္အး ကောန်ဒးဗက်ဗ္ဒဴ၊ ဟိုတ်ဂှ်သဘဴ ဒုဟ်စဴဒှ်ရ၊ ကောန်ဒးဝပ်ပၠန် ကုမ္ဘန်ယက္ခ၊ ကံဝတ်မုက်ဗၠန် ညောန်မာရဏ၊ ဟွံဂွံတီစိ သတိဗလ၊ မိဒြေပ်ဂၠာဲအာ ညးတာပဿ၊ ဂွံဆဵုလောဲလောဲ ယဵုတဲထ္ၜ၊ မိအာတ်ဒုဟ်ရ တာပဿပၠန်၊ အာတ်ဂဥုဲကီု ဟီုပါန်ဒုၚ်ဂုန်၊ သွက်ဂွံဗၠးအာ ဝေဒနာကောန်၊ ဍာ်မကေဝ်ဇြုၚ် သီုပုၚ်ပၟန်၊ ဂွံတုဲဒြေပ်စဴ တရဴသ္ၚောဲလောန်၊ သုၚ်တုဲမွဲဂွန် ကောန်ဂွံဗၠးလၟုဟ်၊ ကောန်ဟွံပ္တေဟ်ကၠာ ရံၚ်အာညးတၞဟ်၊ လောတ်လောမံၚ်ရ ဒုက္ခမတ်ဇျဟ်၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၠာ သၟိက်ကဵုဗၠးပြဟ်၊ ဂဥုဲရသိ မဂ္ညိကြဳဇှ်၊ ဖျုၚ်ဂွံဗၠးပြဟ် ချိုန်လၟုဟ်ရ၊ ဟီုရိုဟ်ရေၚ်ပၠန် ကဵုကောန်ပုတ္တ၊ တုဲဂိုၚ်ပ္တိတ်ကၠာ ပုၚ်တာပဿ၊ ဖက်ဍာ်ပၠာဲအဵု ဟွံကဵုလဇ၊ ဖက်တုဲဖျုၚ်ကွေံဗၠးသက္ခဏ၊ ဂးမာန်ဏာပ္ပ ညာတ်ရသေၚ်ဟာ၊ ညာတ်ဒှ်ဗဟေက် ဖေက်ဂွညှာတာ၊ ပ္ဍဲတာပဿ ပွဇကုမှာ၊ ဂွံတီကေတ်ရ ဘယသၚ်ကာ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဗှ်ဂွိၚ် ဒှ်မံၚ်သိၚ်သာ၊ မာန်ဏာပ္ပကၠာ သိၚ်သာမံၚ်တုန်၊ မၚ်္ဂလိကာ ခါဂှ်ဟီုဗ္တောန်၊ ယွံလေကောန်မိ ကၠၚ်ညိဗိုန်တ္ညန်၊


မုက်လိက်−၅၅[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သတ္တံပ္ဍဲလိုက် ဒိုက်သိုက်ပရန်၊ ဂကူယုတ်ပြဲ ဟွံမွဲရကောန်၊ တုပ်သၟဟ်လက်သန် ဓာတ်ပန်က္တဵုဒှ်၊ ဇာတိပုည ဂုနကျာ်တွံ၊ ဓဝ်ပိဝွံရ မၞတုပ်သၟဟ်၊ ရုပ်ဂေါဝ်ပိုန်လှဲ ဂုန်ပ္ဍဲညးတၞဟ်၊ ဓဝ်မၞအဵု ဇၞော်ကဵုကြဳဇှ်၊ ဓဝ်ပိဝွံဂှ် ဗဒှ်ညိကောန်၊ ဒမုၚ်ဒါန်သဳလပြဲလောန်၊ ဂကူပြဲဂှ်ပဂၠာဲဗှ်ရန်၊ သဳလဟၟဲဋ္ဌာန်သ္ၚောဲဝေၚ်ခၠန်၊ ဂကူယုတ်ရသဳလယဝ်တိုန်၊ ပူဂဵုဂှ်ပၠန်ကောန်ကဵုဒါန်ညိ၊ ဖေက်ပါပ်ဂွပါပ် ဗျာပ်ဓဝ်ဟိရိ၊ သဳလဇြၚ်ဂွု အယုဝုဒ္ဓိ၊ ဂှ်ညးပြဲလောန်တိုၚ်ဗ္ကန်မိ၊ သမ္တီအိုဒဵုလီုဇိဝိ၊ ကဵုလဝ်သတိလ္ပဝိုတ်ညိကောန်၊ မာန်ဏာပ္ပစိ တိုၚ်မိဗကန်၊ ဟွံစှ်ေစးကီုဟွံဟီုပၠန်၊ မၞဂှ်ဍဵုဍိုက် ဗ္တိုက်ဗ္တောန်၊ ဝေၚ်အကုသဵု ဟွံကဵုမဵုရုန်၊ စွံသတိပၠန် မၚ်မွဲစန်စာ အိုတ်အ္စာဗၞးဂွံဗၠးရောဂါ၊ ဗၠးအိုတ်တုဲဟေၚ်ကလေၚ်စဴအာ၊ လ္ၚခါဲဒုတ်စၞယုတ်မာ၊ စသုၚ်ဂှ် ဓယှ်ဖြာဖြာ၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၠာဘာသာဗၞး၊ ဒှ်ခါဲဒုတ်ကီုဍေံတံဟီုဂး၊ ဍေံပါဲထောံကီု ဇာန်လီုပြးဇး၊ ဗၞးတံဂှ်ရောၚ် မံၚ်စံၚ်ဟွံဒး၊ တြဴလက်လၟိဟ် မၞိဟ်ပန်လ္ၚီ၊ ဍုၚ်မစ္စတာ ပြံၚ်ကၠောံအာကီု၊ တံဇိုၚ်သၟိၚ်ရ ခစဂြီုဂြီု၊ ပ္တေဟ်ဂကူရ ရဲခစဗြီု၊ ဟွံတီဖေက်ဂွ မၞဂၠိုက်ထီု၊ ဍုၚ်မစ္စကီု မံၚ်သီုညးအဲ၊ ပ္ဍဲဂကူကွေံ မၞုံဗၞးမွဲ၊ ဇိုၚ်ၜဳဝတ္တ တိတ်ပနိဿဲ၊ ပရသိကီု ပလီုရုပ်ဝဲ၊ ဟိုတ်ဂကူရမၞထုၚ်ဂြဲ၊ ဓဝ်ဟွံမၚ်မွဲမံၚ်ပ္ဍဲဇိုၚ်ၜဳ၊ ဇာတိမာန်တ နာမခုတ်ပ္ညဳ၊ ဓဝ်ဇကုရ ဂၠာဲပလွဳ၊ နဲညးတၞဟ် ဟွံဂၠာဲဗှ်သ္ၚေဝ်၊ ပၟိက်ဇကုမွဲ ရိုဟ်တ္ၚဲပြေၚ်ဖျဳ၊ နိဿဲကဵုၜဳ လွဳမံၚ်အဓါန်၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိတၠဇျာန်၊ လ္တူကျာတၟး တြးအဘိညာန်၊ ဂွံညာတ်ရသိ ဒှ်ဇာတိမာန်၊ သၟိက်ဝးကၠေံရ မၞထုဲကြာန်၊ ချပ်တုဲနညာန် မွဲဟာန်ပြာပ်အာ၊ ဗွဲလ္တူပ္ညဳ ဇိုၚ်ၜဳဂၚ်္ဂါ၊ ဍာ်ဟွံဒးတုက်လာၚ်မုက္ခဝါ၊


မုက်လိက်−၅၆[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗကဂၠိုၚ်ရာ ပေါတ်ၚေက်ခါဂှ်၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိဓယှ်၊ နမေတ္တာညာန်အဒိဋ္ဌာန်ဗဒှ်၊ ဖဳဖျေံဏာဗက ခၞဗွဲပရှ်၊ ကဵုခက်က္ဍိုပ်ညိ ဇာတိမာန်လၟုဟ်၊ ဖဳဖျေံဏာသၟဟ် လၟုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ဇာတိမာန်စိ ရသိၜိုန်သ္ၚောဲ၊ စှ်ေဗၠိုပ်ဍာ်ၜဳ ဟုံလီကြာတ်တဲ၊ ဗကဟဳစိုပ် ခက်က္ဍိုပ်အဂဲ၊ ချိုန်မလုက်ဒး ပသၠေဟ်ချောဲ၊ ခက်မံၚ်တံၚ်ဂြဲ နတဲလၟုဟ်ရ၊ ခါသ္ၚေဝ်ရံၚ်ကၠာ ဒှ်အာဗက၊ ညာတ်ဒးဂြိုဟ်ဆအ် သၟိက်ဂအံတ၊ ဇာတိမာန်စိ ရသိကြံကြ၊ ခၞဗွဲပရဟ် က္တဵုဒှ်ဒေါသ၊ မူညးမွဲရ ဖဳဗ္ကကဵုအဲ၊ ဒစးတိုန်ရောၚ် ဂၠာဲရံၚ်တီလောဲ၊ သီုဒေါသကၠာ ကွာ်အာၜိုတ်သ္ၚောဲ၊ အာဆဵုဒးရ မာတၚ်ဂပြဲ၊ မွဲဂလာန်ကီု ဟီုတိုန်သဲသဲ၊ ယွံတၠအဲ မံၚ်မွဲဓဝ်ဟာ၊ မၚ်မွဲသ္ဒးပ ပွယုတ်မာ၊ ဖဳဖျေံဗက ပသနာနာ၊ ခက်ဒးက္ဍိုပ်အဲ ရိုဟ်တ္ၚဲဟွံခြာ၊ လ္တူဇမောဝ် ဂပ်ဝ်ရဟာ၊ ဗွဲသၟဝ်ကၠာ ပြံၚ်အာကဵုပြဟ်၊ မာတၚ်ဂကီု ဟွံဟီုခၠေဝ်သှ်၊ ပြံၚ်စှ်ေအါရ ချိုန်ခဏလၟုဟ်၊ ဗၞတ်မွဲကော်ရ ဒေသဋ္ဌာန်ဂှ်၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိဓယှ် စိုပ်ဒၞာဲဂှ် ဗဒှ်အဒိဋ္ဌာန်၊ ဗကအဲဖဳ ကဵုဟဳတိုန်မာန်၊ နဣဒ္ဓိစိ သီုအဘိညာဏ်၊ လာၚ်မုက်တုဲဖဳ ၜိၚ်လဳဂစာန်၊ ရသိတေံကီု ဟုံဍာ်အဓာန်၊ ခက်ဒးက္ဍိုပ်ကြာန် ဒှ်မာန်ဒေါသ၊ ထေဲပၞတ်က္ဍၚ် ကဵုမာတၚ်ဂ၊ ခဵုခါတ်အာပၠန် ဟွံရန်ဒည၊ ခါစိုပ်တုဲကီု သၟိက်ဟီုကြံကြ၊ လက်ချဴစုတ်ပၠန် ဟွံရန်တော်ဆ၊ ဟာဲမၞိဟ်ပါပ ပွဗှ်ေလၟုဟ်၊ ထပှ်တ္ၚဲဂတ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ဂဂဵုတးပန်ပၠန် ကဵုပန်ဗှ်ေပြဟ်၊ ဒေါသဂြေန်ဒက် သီုလက်သီုချဟ်၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိဓယှ် ဟွံခၠေဝ်သှ် ဗဒှ်ဓဝ်မေတ္တာ၊ ဟိုတ်ဂကူရ မၞဖြာဖြာ၊ ဟိုတ်ဓဝ်မၞ ဒေါသသ္ကေက်သ္ကာ၊ ကၠုၚ်ချဴအဲပၠန် စောန်စိုတ်လက်ဖါ၊ ဝါစဳကံရ ရသိဝွံမှာ၊ ထပှ်တ္ၚဲကၠာ လံအာဂတ၊ ဂဂဵုတးပန်စိ ရသိဂှ်ရ၊


မုက်လိက်−၅၇[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သီုဓဝ်မေတ္တာ ဗ္စာတော်ဆ၊ တီတုဲမဇ္ဇျဟ် ဒှ်မံၚ်ၚုၚ်ၚ၊ ဒှ်ဓဝ်လဟောံ ဒေၚ်ဗျောံကာယျ၊ ဂွံကသပ်ရ ကာလဂှ်ပၠန်၊ ထပှ်တ္ၚဲဒး ဂဵုတးကၠာဟွံပန်၊ အဲဗ္ဒောံလဝ်တ္ၚဲ ကဵုထဲမံၚ်ပၠန်၊ ရသိဂွံဖေက် ဗဟေက်ဇၞော်လောန်၊ သ္ဒးဖျဝ်မၞ ဘယစိုတ်က္ဍန်၊ ဂှ်ဒးရးသန် မိပ်စိုတ်ပၠန်ရ၊ ထပှ်တ္ၚဲပြဲ ချိုန်ဗွဲဂတ၊ နဣဒ္ဓိကာ ရသိမှာတၚ်္ဂ၊ စက်ဗ္စဲကဝ် ပ္တိုန်လဝ်သ္ပ၊ ၜိုန်အခိၚ်ဒး အကးဟွံဖလ၊ ဗ္ဒန်လျးတ္ၚဲ ဂၠုနဲအန္ဓ၊ ကောလာဟာလ ဒှ်ရလုံဍုၚ်၊ ဒှ်တဴသၚ်ကာ ကောံအာကောံကၠုၚ်၊ ဒှ်တဴလၞီ ဟွံတီဍာ်ပုၚ်၊ တိတ်ကဵုရသိ တိသဝ်တိသၠုၚ်၊ စိုပ်တုဲဇံသဝ် လ္ၚောဝ်ယဵုဒုၚ်၊ ဇၟာပ်ညးဂၠောဲကၠုၚ် ယဵုဒုၚ်တဲသၟာန်၊ ယွံတာပဿ ဂၠိုၚ်တေဇညာဏ်၊ ချိုန်လၟုဟ်အဵု ဓိကဵုဒှ်ကြာန်၊ သၟိၚ်တ္ၚဲကၠေံဗ္ဒန် ဝါတ်လော်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဟိုတ်တာပဿ နပွဇျာန်၊ ပိုဲဍိက်တံကၠာ သၚ်ကာတုဲသၟာန်၊ ယဝ်ဗဒေါံတ္ၚဲယာန် ဆာန်ဍူညိကၠာ၊ ဇာတိမာန်စိ ရသိကြက်လှဴ၊ သၟိက်ဟီုတိုန်ရ သီုဒေါသဇဴ၊ ယွံဒါယကာ ပသၚ်ကာတဴ၊ စက်ဗ္စဲကဝ် အသနုအဴ၊ အဲရပ်မာန်အဴ သဘဴဍေံနွံဟာ၊ တေတေံမွဲစိ ရသိဓိစ္ဆာ၊ ရသိခါဲဒုတ် ဍေံမၞိဟ်ယုတ်မာ၊ ရသိဂှ်ပၠန် တိုန်ဒှ်ရောၚ်ဒကာ၊ ဍေံလေပ်မန်ယန် ဂၠိုၚ်လောန်ဝေါဟာ၊ ဍေံတန်ဒှ်ကၠာ ညံၚ်အာသၟာန်ရ၊ အိုတ်ဒါယကာ ဒြေပ်အာထဒၟ၊ အိုဿီုညးအဲ ဒြေပ်မွဲခဏ၊ စိုပ်တုဲကလံ မုံဂြံသ္ပ၊ တုဲသၟာန်တိုန်အဵု ကဵုတာပဿ၊ ယွံလေဝ်သိက္ခ ဂၠိုၚ်တေဇညာန်၊ သၟိၚ်တ္ၚဲကၠေံအာ ပူဆာဍုၚ်ကွာန်၊ ဟိုတ်တာပဿ နပွဇျာန်၊ ဗ္ဒန်လဝ်ကွေံ ပိုဲဍိက်သၠေဟ်ကြာန်၊ နမေတ္တာသၟဟ် က္တဵုဗဒှ်ဇြဟာန်၊ ဗၠးစက်ယာန် ဆာန်ဍူညိအဴ၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိကြက်လှဴ၊ သၟိက်ကဵုတီရ နအနုဘဴ၊ တုဲဟီုတိုန်ကၠာ သီုမေတ္တာဇဴ၊ ယွံဒါယကာ မူရဴစိုတ်ကတဴ၊


မုက်လိက်−၅၈[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗ္ဒန်လတ်တ္ၚဴအဴ တဴလျိုန်အဲရ၊ ချိုန်လၟုဟ်ကွေံ မူဟိုတ်ဒးပ၊ လတေံမွဲစိ ရသိဂၠိုၚ်မၞ၊ လက်ချဴလဝ်အဲ ထပှ်တ္ၚဲဂတ၊ ဂဵုတးကဵုပန် ချဴပၠန်ကြံကြ၊ ဟိုတ်ဂှ်အဲရ လဇဗ္ဒန်လဝ်၊ ယဝ်ညာတ်တ္ၚဲပၠန် ပန်စှ်ေဓဝ်ဓဝ်၊ ဒးရသိဂှ် ကြဴဒှ်လၚ်ဇွောဝ်၊ ဟိုတ်ဒုဟ်သေသာတ် ညာတ်တုဲဆာန်ဍူ၊ ချိုန်လၟုဟ်အဲ တ္ၚဲဒးဆေဝ်ဒဝ်၊ တ္ၚဲဒတန်ကဝ် ဒးဆေဝ်ဒဝ်ရ၊ သြကျာ်သြကျာ်သာ်လဵုဂွံပ၊ ဂပ်ဝ်ဖေက်ကၠာ ယွံတာပဿ၊ ဟိုတ်မၞစိ ညိဟွံတော်ဆ၊ ဝါစဳကံကၠာ ဂြိုဟ်စာကြံကြ၊ သိက်လဵုဂွံပ ဟီုပၠညိအဴ၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိကြက်လှဴ၊ မွဲဂလာန်အဴ ဟီုတဴသဲသဲ၊ ရသိတေံအဵု ကဵုကၠုၚ်ကလံအဲ၊ စှ်ေပ္ဍဲၜဳအဵု ယဵုတိကလောံမွဲ၊ ခဏအဲဗလး ဂဵုတးပန်သော်၊ ကဵုဗၠိုပ်စှ်ေအာ ရာဋ္ဌာန်ဇမ္ၚောဲ၊ တိုၚ်လဟီုအံ ဗၠးဘဲဒက္ခ၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၠာ မိၚ်ဒြေပ်အာရ၊ အိုတ်သီုရဲသာ ဒြေပ်အာသက္ခဏ ခါစိုပ်ရသိ ညိဟွံလဇ၊ ဟီုတိုန်သဲသဲ ယဵုတဲထ္ၜ၊ ယွံတာပဿ ပွယောၚ်မှာ၊ တာပဿကီု ဟီုလတ်သေၚ်ဟာ၊ အာကလံညိ ရသိတေံကၠာ၊ ညံၚ်ဂွံကလံ လ္ပသ္ပံသာ၊ ညးဗလးတ္ၚဲ ဂၠိုၚ်ဘဲဒုက္ခာ၊ ဂဵုတးပန်ကၠာ ဒးတာပဿ၊ ချိုန်ဂှ်ရသိ ဇာတိမၞ၊ ဟွံမိက်ကလံရောၚ် မံၚ်တဴသ္ၚိတ်ဇြ၊ ပညံၚ်က္ဍိုၚ်ကၠဴ ပ္တပ်တဴကာယျ၊ ယဝ်ရဟွံအာ ဟုံမှာဗွဲကြဴ၊ ကရောံရသိဂှ် ပိုဲဒှ်ဂတဴ၊ ဟိုတ်ဂှ်ဝန်စဝ် ဒးဖ္အောဝ်လဴ၊ ညံၚ်အာညိအဴ ယွံသ္ဍဴမူဏိ၊ သ္ၚိတ်ဇြမံၚ်ရတၠရသိ ၊ ဟိုတ်မၞကီု ညံၚ်ဗီုသုၚ်ဂျိ၊ ဒကာတံကွေံ ဍေံတံစိုတ်ဂိ၊ ဂၠောဲလုပ်ဓဇက် ဂြုက်ဂြက်ထိမြိ၊ အာစိုပ်တုဲစိ နကြိကဵုလ္ၚောဝ်၊ ညးဂမၠိုၚ်အဵု ဍေံကဵုဝန်စဝ်၊ ကဵုစှ်ေဍာ်စိ တိကဵုယဵုလ္ၚောဝ်၊ တုဲကဵုဗလး လျးဗ္စဲကဝ်၊ ဂဵုတးထတ်လောန် ပန်ဖျေဴဓဝ်ဓဝ်၊


မုက်လိက်−၅၉[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဟွံဒးရသိ တိဍာ်ဇမောဝ်၊ ရသိဂြိုဟ်ဂတဝ် ၜိၚ်စဝ်လုပ်သၚ်၊ ဟိုတ်နူဓဝ်မၞ ဒးဂွဇၟာပ်တၚ်၊ ဒဴထောံဍုၚ်ကွာန် ဋ္ဌာန်ဂြိုပ်တိတ်ကြၚ်၊ ၜိုန်ဒှ်ရသိ ညိဟွံချပ်ဂြၚ်၊ မၞဟွံဝး ကြဴဒးဘိၚ်ဘၚ်၊ မိၚ်တုဲစၚ်ခြၚ် မၚ်မွဲအိုတ်ညိ၊၊ ပ္ဍဲဍုၚ်မစ္စ ဒေသနန်လွဳ၊ ဗၞးတြဴလက် ပန်လ္ၚီဆက်ဂၠိ၊ နူဗာရာန္နသဳ ပြံၚ်တုဲသိုၚ်သ္ၚိ၊ ကၠုၚ်ကောံမံၚ်ကွေံ ဟွံဗၠးဒိဋ္ဌိ၊ မာတၚ်ဂစိ ပြာ်ညိချပ်ပၠန်၊ နဓဝ်မေတ္တာ ဗ္စာတုန်တုန်၊ သၟိက်ကဵုဗၠးညိ နူဇာတိပန်၊ ကသပ်ဝွံကွေံ ဂှ်ဒးရးသန်၊ သ္ပိုၚ်လ္တက် လၜက်ဗိုန်ညန်၊ သၟိၚ်ဒုၚ်ဒါန်ပၠန် ကွာ်ညောန်စဴအာ၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိဟေမာ၊ သၟိက်ဒုၚ်ပုၚ် လုပ်စိုပ်ဍုၚ်ကၠာ၊ ဗၞးတြဴလက် ပန်လ္ၚီဆက်ဗ္ဂါ၊ ဍေံညာတ်ဒးစိ ရသိပြဲဖါ၊ ဒေါသဖြာဖြာ သီုရဲသာပၠန်၊ ပ္ကောံသရဲ ဂၠောဲလုပ်အာနန်၊ ဍေံလ္ၚောဝ်ပ္တီရ ယွံတၠက္ဍိုၚ်သန်၊ ရသိခါဲဒုတ် ပူဂဵုယုတ်လောန်၊ ချိုန်လၟုံပ္ညုၚ် စိုပ်ဍုၚ်ဝွံပၠန်၊ ဍေံလုပ်မန်ယန် လေၚ်ရကောန်တၠ၊ မူဟိုတ်မွဲရော ထံၚ်လဝ်သောတ၊ ဍုၚ်ဗာရာန္နသဳ လေၚ်ကၠုၚ်တုဲရ၊ ပိုဲဒးပြံၚ်ကွေံ စိုပ်ဂၠးပါဒ၊ ဗက်ရပ်ဂစိုတ် ဒဵုအိုတ်ဇိဝ၊ ပလဇရ ယွံတၠနန်၊ ဨကရာဇ်မိၚ် ကွိၚ်ပါၚ်လက်သန်၊ စှ်ေစိုတ်ဒးရး ပတှ်ေဗိုန်ညန်၊ ကော်သရာဲသဂံၚ် ချပ်ရံၚ်တုန်တုန်၊ ကေတ်ဟွံဂွံရ ဇျာနအစောန်၊ ကြဴမွဲဝါပၠန် ဇၞော်လောန်ဓိကဵု၊ ဟိုတ်ပ္တုဲလဝ်ရ ဓဝ်အကုသဵု၊ ဒးဒုၚ်ဘဲလ္ၚ ပွရုန်မဵု၊ ပ္ဍဲကဵုပိုန်ပၠန် ဍေံယောၚ်ကၠုၚ်ဆဵု၊ နလွဟ်ဆက် ထပက်တုဲဍဵု၊ နာံဒဴထောံအဵု ဒဵုဗြီုစိုပ်အာ၊ ဂးဍုၚ်မစ္စ ဨကရာဇာ၊ မိၚ်ဂလာန်ဗၞး ပ္တေဟ်တုဲမှာ၊ ပ္ဍဲညးမၞုံရ သဳလသိက္ခာ၊ ပတုံဇိဝိ တၞဟ်နဖ္အောဝ်ဏာ၊ ဒေဝတံမၚ် ပၟၚ်လန်လွာ၊ ထေဲပၞတ်ကၠာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ဟွံမၚ်မွဲကၠာ ကျာပိုက်သှ်သှ်၊ လံအာကြံအာ စာ်ခြာပှ်လှ်၊ ဗြံဗ္တဳဂူ သူညဳသၟဟ်၊


မုက်လိက်−၆၀[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဍုၚ်ဗၠိုက်တၞီ ဟွံတီဒိုဟ်စှ်၊ လေၚ်ဟုံတုဲချိုတ် ကၠေံအိုတ်တုဲဒှ်၊ အကုသဵုဂှ် ဒးဒှ်ဒိဋ္ဌ၊ ကျာ်သမ္ဗုဒ္ဓေါ နာဲသာလောက၊ ဂ္ၚေၚ်လန်အဴ ဂၠိုၚ်တဴဘဝ၊ ဇာတ်မသုန်ကၠံ တံပထမ၊ ဂြၚ်တုဲတွံလဝ် ဓဝ်ဝိသေသ၊ သၟတ်ကၠေံဇာတ်ရ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ အတိက်ရသိ ဒိတှိစောန်ထၞဟ်၊ ဒေဝဒတ်ပ္ညုၚ် လၟုံကၠုၚ်ဒှ်၊ သၟိၚ်ဍုၚ်မစ္စ စိတ္တဟေက်ဟဟ်၊ တဳညန်ဇဲယ ဒှ်ရလၟုံ၊ ဗၞးဂမၠိုၚ်ကၠာ ဒကာညဳသၟဟ်၊ မာတၚ်ဂစိ ရသိဓယှ်၊ မွဲချိုန်လၟုဟ် ဒှ်အဲကျာ်ရ၊ အတိက်မွဲဟာန် ဂးမာန်ဏာပ္ပ၊ ပ္ဍဲချိုန်လၟုံဒှ်ရာဟုလ၊ မၚ်္ဂလိကာ ကၠာပဋ္ဌမ၊ ချိုန်လၟုံရ ယသောဓရာ၊ ကျာ်တြဲတွံဇန် ကဵုအရှန်ကၠာ၊ အရှန်တံအဵု ကဵုသာဓုကာ၊ ဇန်တံမိၚ်ရောၚ် ရှ်ဍောၚ်ဓမ္မာ၊ ဒှ်သောတာပန် ဂၠိုၚ်လောန်ဝေါဟာ၊ တၠပညာ သမ္တီကၠာအဴ....။

ဖဵုအဲချူပၠန် လိက်ဇၟန်ပ္ကဴ၊ ညောန်ကဵုစုတိ ကၠိသ္ကန်တဴသာရဏပၠန် ကဵုတုန်ပ္ဍဲဇဴ၊ စုတိတုဲရ ဘဝဗွဲကြဴ၊ တိဟိုတ်ပြဲဂၠိ သန္ဓိဂဝ်ဂၞဴ၊ ပကဵုဆောတ်အဴ ကဵုတန်တဴညိ၊ ပ္ဍဲညးမၞုံကၠာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ ကရောံညးပၠန် တန်ဂဝ်ကဵုမိ၊ ပကဵုဒိုက်ယဲ ဘဲပကဵုမြိ၊ ကဵုဂွံတီလတ် ဍောၚ်ဓဝ်ဒမၠိ၊ ကဵုဂွံပ္တံပ္ညဳ ပါရမဳကျာ်ညိ၊ ဗွဲကြဴဒမၠိ ယဝ်စုတိပၠန်၊ ပ္ဍဲတၠပညာ မြာကဵုဂွံတုန် ၊ ကဵုဒှ်ကျာ်မွဲ နဲမေတ္တဲယျ၊ ဂွံအိုတ်ဇပန် ကြဴပၠန်ဟွံဒှ်၊ နိဗ္ဗာန်ဂဵုမြဟ် စိုပ်ပြဟ်ညိအဴ ။ ။ ။


သက္ကရာဇ်တၞံ ၁၃၅၉ − သၞာံ ၊ ဂိတုပသာ် ၄−မံက်၊ တ္ၚဲသ္ၚိသဝ်အခိၚ်မွဲနာဍဳ ၄၅−မိဏေတ် ချူအာစိုပ်ဒတုဲရ။ (ဘဒ္ဒန္တ ညာဏ − ဒူရာဘာဇၞော်)

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်အုပ်- မၞုံယၟု(လိက်မာတၚ်ဂ) ဘဒ္ဒန္တ−ညာဏဝံသ (ဒူရာ−ဘာဇၞော်) − (စောဟံသာ)ပုံနှိပ်တိုက် ကမာဝက် စိန်တောၚ်ရပ်။