ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၂. ဖေဖဝ်ဝါရဳ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

၁၂၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ
၁၉၄၈၊ တ္ၚဲကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံ မဒှ်တ္ၚဲ မစၟတ်သမ္တီ တပက်စၟတ်တဲပေန်လုမ်။