ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၉. မာတ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

၁၉၊ မာတ်

Bo Gyoke Aung San Bridge (Be Luu Island).jpg
  • ၁၉၂၃ - နာဲၚိုဲသိင် က္ဍိုပ်သကိုပ်ဂကူမန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ထိုင်အာင်။
  • ၂၀၁၇ - ဂကူမန် ပိလက်ပြင်င် ထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီု ဒစဵုဒစး အလဵုအသဳအေန်အေဝ်ဒဳ ကဵုယၟုဒဒန်တကအ်ခၟိုင် နဒဒှ် ဒဒန်ဗိုလ်ချုပ်အံင်သာန်။
  • ၂၀၂၁ - ဝိက်ရှေန်နရဳ ဘာသာမန် အာစိုပ်ဒတုဲ။