ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂. ဨပြဳ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

၂၊ ဨပြဳ

ဗီုရုပ် နာဲယှိုဲကျေန်၊ နာဲထေန် (?) (နူတဲပုင်)
  • ၁၈၀၅၊ ၂ Hans Christian Andersen အစာချူလိက်ဒယှ် ဂကူဒိန်မက် ကတဵုဒှ်မၞိဟ်။
  • ၁၉၁၇၊ ၂၊ နာဲနလ္လာ ဒု-ဥက္ကဌ ဗော်ဍုင်မန်တၟိ (တြေံ) ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်သၞေဟ်ဗဒဝ်။