ဝဳကဳပဳဒဳယာ:မုဟိုတ်သ္ဒးကၠောန်အကံက်ရော

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ခၞံကၠောန်ဗဒှ် အကံက် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဂှ်လောဲဗွဲမလောန် င္ၚုဟ်မး ဟွံဒးကဵုရ။ ကၠောန်လဝ်မွဲတုဲမ္ဂး စကာလုပ်ဂွံ ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ် ဝဳကဳမဳဒဳယာ သီုဖအိုတ်။

  • ရုဲစှ် ယၟု ညးလွပ် (Username)
  • ရုဲစှ် မလိက်ပၞုက် (Password)

ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် အကံက် ဟွံမဲ မွဲသာ် လုပ်ပလေဝ်ဒါန် လိက်ပရေင်တအ် ဂွံဒၟံင်ကီုရ။ နကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာ စၟတ်သမ္တီလဝ် မဂၞန်စက်ဇကုတုဲ ပတိုန်ဏာရ။ ဆဂး ဟိုတ်နူ မပလေဝ်ဒါန်လဝ် နကဵု သက္ကုအကံက်တုဲ မုက်လိက်ဂှ် ဒးဒုင် က္လေင်ကြဴ မာန်ရ။

ပ္ဍဲဇကု အကံက်နွံ တုဲပၠန် ဇကုလုပ်လံက်အေန်လဝ်မ္ဂး

  • ကၠောန်ဗဒှ် မုက်လိက်ညးလွပ် ဇကု (user page) တုဲ ချူပရူဇကု ဍန်ဍန်ဂၠေအ်ဂၠေအ်။
  • လ္ၚတ်စမ်ရံင် ဗီုလဵုဂွံ ပလေဝ်ဒါန်၊ ခၞံမုက်လိက်တၟိ ပ္ဍဲကဵု မုက် sandbox ။
  • ဇကု ဓရီုကျာ ကုလွပ်တၞဟ် နကဵု မုက်လိက်ဓရီုကျာ ဂွံ။
  • တုဲပၠန် ဇကုချူလဝ် ပလေဝ်ဒါန်လဝ်ဂှ် ညးတၞဟ် ဓရီုကျာ ဆက်ကဵု ဇကုဂွံရ။

ယဝ်ရ ဇကုဗက်ချူကြာန်ကြာန် ဗက်ပလီုပလာ် ပ္ဍဲမုက်လိက်ဂမၠိုင်မ္ဂး အကံက်ဇကု ဒးဒုင်ကၟာတ်ထောအ် မာန်ရ။