မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သရဘမိဂဇာတ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

သရဘ မိဂဇာတ်(အၚ်္ဂလိက်: Sarabhamiga Jātaka (No. 483))ဝွံ ပၞောဝ်ဇာတ် ၅၅၀ ဂှ် ဒှ်ဇာတ် မရနုက်ကဵု ၄၈၃ မဒှ်ပရူဗီု တဳဂမၠိုင် ကြီုစ ပရူဣဒ္ဓိပဋိဟာ မပြိုင်ပကာန် ကုတၠဳမၞုံပိုန် ကျာ်တြဲရ၊၊ အတိုင်သုတ်ဇာတ်မ္ဂး ဇာတ်ဝွံ ကျာ်တြဲသဗ္ဗညု စိုန်ဒှ်တဴ အ္စာမၞိဟ်ဒေဝတဴ ဃောမပဒတဴပ္ဍဲဘာဇေတဝန် ပြဿနာမဂပ်ဝ်သၟာန် ဗွဲခမ္ဍန်ဂှ် ပဟိုတ် ကဵုမှာထေရ်သာရိပိုတ် သွဟ်ဗွဲတြးတုဲ တွံတဴသရဘမိဂဇာတ်ဝွံရောၚ်။

ဝတ္ထုပစ္စပ္ပုန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မူရဴပ္ဍဲကာလမွဲ ကျာ်တြဲသၟာန်မှာထေရ်သာရိပိုတ်ပြဿနာဗွဲခမ္ဍန်ဂှ်ရော မ္ဂးတုန် ပ္ဍဲကာလမစှေ်ကၠုၚ်နူဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံသၟာန်ရ၊ ပ္ဍဲအရာမသၟာန်သာ်ဂှ် ဂလာန်ကြက်ဟီုကဵုဂတဝွံဂလာန်မဒှ်လၟေၚ်ဗွဲခမ္ဍန်ရောၚ်။

ဗီုတဳဂမၠိုၚ်ကြီုစ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗဗေၚ်ကြက်စၠန် မဒှ်ဒြပ်သေဌဳ ဍုၚ်ရာဇဂြိုဟ်ဂှ် မှာထေရ်ပိဏ္ဍောလဘာရဒ္ဓါဇ နကြိဂိုၚ်ကေတ် နဣဒ္ဓိနေဝ် ကျာ်တြဲပဲါကၠေံ ကုခမဳဂမၠိုၚ် တၞဟ်နထ္ၜးဣဒ္ဓိပဋိဟာရ၊ တဳဂမၠိုၚ် ချပ် - ခမဳဂေါတမ ပဲါကၠေံ ဣဒ္ဓိပဋိဟာတုဲရ၊ ကာလလၟုဟ် ဇကုကီုလေဝ် ကြက်ဟွံသ္ပရ - ရဴဝွံ ချပ်တုဲ ကွးဇကု မၞုံမုက်ဍောတ်မတ်သဝ် စိုတ်ဟွံမိပ်ဂမၠိုၚ် ယွံတၠဳပိုန်တအ် မူဟိုတ် ဟွံဂိုၚ်ကေတ် ဗဗေၚ်ကြက်စၠန် နဣဒ္ဓိအိုတ်ဂှ်ရော၊ ရဴဝွံ နကြိဟီုအိုတ်နေဝ် ယွံဒါယကာတအ် ကေၚ်ကာထ္ၜးဣဒ္ဓိဂှ် ဟွံဝါတ် ကုပိုယ်အိုတ်ရ။ ၜိုန်ရဟွံဝါတ်အိုတ်ကီုလေဝ် အယာံမာတ် တၞဟ်နကၠိဂွံဗဗေၚ်ဆု ဂုဏ်ဇကုဍိုန်ဍောတ်ဇိပ်ဂၠိပ် ညးဂှ် ထ္ၜးကုမၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ရော ရဴဝွံချပ်တုဲ ဟွံဂိုၚ်ကေတ်အိုတ်ရ။ ခမဳမဒှ်ကောန်သၟိၚ်သာကျဝၚ်ဂမၠိုၚ်တုန် ဟိုတ်နူလုလန်ထ္ၜးဣဒ္ဓိတုဲ ဂိုၚ်ကေတ်အိုတ်ရ။ ပွမထ္ၜးဣဒ္ဓိဂှ် သဇိုၚ်ဝန်ဇြိုၚ်ကုပိုယ်အိုတ်ရ ရဴဝွံလ္ပချပ်အိုတ်ညိ။ ဂလာန်ဂှ် စၟတ်သန် ပိုယ်ညးဂမၠိုၚ် ကွးခမဳဂေါတမဂှ် စွံလဝ်ကၠာရ၊ နွံပၟိက်မ္ဂး ကြက်ထ္ၜးဣဒ္ဓိ ကေုာံ ခမဳဂေါတမအိုတ်ရ၊ ယဝ်ခမဳဂေါတမထ္ၜးဣဒ္ဓိမ္ဂး ၜါဆဂှ် ပိုယ်ကြက်ထ္ၜးဣဒ္ဓိအိုတ်ရ ရဴဝွံဟီုအိုတ်ရ။

ခမဳဂမၠိုၚ်မိၚ်ဂလာန်ဂှ်တုဲ ဂရၚ်ပ္တီကျာ်တြဲအိုတ်ရ၊ ယွံတၠဳပိုန် တဳဂမၠိုၚ်စံက်ဂး ကြက်ထ္ၜးဣဒ္ဓိအိုတ်ရ၊ ရဴဝွံဂရၚ်ပ္တီအိုတ်ရ။ ကျာ်တြဲဟီု ယွံခမဳတအ် ယဝ်(ယာံ) တီဂမၠိုၚ် ထ္ၜးဣဒ္ဓိအိုတ်မ္ဂး အဲကျာ်လေဝ် ကြက်ထ္ၜးရ - ရဴဝွံသ္ဂးရ၊ မိၚ်ဂလာန်ကျာ်တြဲဟီုသာ်ဂှ်တုဲ သၟိၚ်ဇၞော်ဗိမ္ဗဳသာကၠုၚ်တုဲ ဂရၚ်ပ္တီသၟာန်ကျာ်တြဲရ။ "ယွံတၠဳပိုန်၊ တၠဳပိုန်ကြက်ထ္ၜးဣဒ္ဓိဟာ ရဴဝွံ ဂရၚ်ပ္တီသၟာန်ရ။ ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ ကြက်ထ္ၜးရ၊ ရဴဝွံနကြိသ္ဂးနေဝ် ယွံတၠဳပိုန် တၠဳပိုန်ပညပ်လဝ် သိက္ခာပိုဒ်တုဲရဟွံသေၚ်ဟာ ရဴဝွံဂရၚ်ပ္တီသၟာန်ရ၊ ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ အဲကျာ်ပ္ညပ်လဝ်ကု ကွးသာဝကရောၚ်၊ ကုကျာ်တြဲဂမၠိုၚ်မ္ဂးဂှ်တုန် သိက္ခာပိုဒ်ဟွံမွဲ ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ ဥပမာမ္ဂးဂှ်တုန် သတ်ဆုပ္ကဴဥဒျာန်တၠအဲသၟိၚ်ဇၞော်ဂှ် စိုန်ဂပ်ဝ်ဆေဝ်ဒဝ်ကၠေံညးသ္အာၚ်ရ၊ စိုန်ဟဂပ်ဝ်ဆေဝ်ဒဝ်ကုသၟိၚ်ဇၞော် စိုန်ဂပ်ဝ်စၟတ်သမ္တီပွမဍိုက်ပေၚ်ကေုာံ ဥပမာ ဥပမေယျ မြဴသာ်ဝွံရ၊ ရဴဝွံ သ္ဂးရ၊ ယွံတၠဳပိုန် ဒၞာဲလဵု ကြက်သ္ပ ပွမသ္ပဣဒ္ဓိဂှ်ရော အဴ ရဴဝွံဂရၚ်ပ္တီသၟာန်ရ၊ ယွံသၟိၚ်ဇၞော် မပြဲ - ကြက်ထ္ၜးပ္ဍဲတမ်တၞံကြုက်မၞုံယၟုကဏ္ဍဗ္ဒာဲဍုၚ်သာရဝှ်ရ၊ ရဴဝွံသ္ဂးရ ပ္ဍဲအရာမထ္ၜးဣဒ္ဓိဂှ် ပိုယ်ဍိုက်တအ်ညးဂမၠိုၚ် ပသာ်ဂွံသ္ပရော ရဴဝွံနကြိဂရၚ်ပ္တီနေဝ် ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ သွက်ဒကၠောန်မမိက်မွဲမွဲဟွံမွဲ ရဴဝွံသ္ဂးရ။

ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတကျာ်တြဲ နကြိသ္ပကိစ္စကဵုပိုန်တုဲနေဝ် က္ညဂ္ၚောၚ်ဒေသစရိတ်ရ၊ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်သၟာန် ယွံတၠဳပိုန်တံ ကျာ်တြဲအလဵုက္ညအာလဵုရော ရဴဝွံသၟာန်ရ၊ က္ညအာထ္ၜး ဣဒ္ဓိပဋိဟာ မဒှ်ဍာ်ပၟတ်လ္ၚဝ်ဝ် မလေပ်လၞိန်ဗပိန် ကၠေံတဳဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲတမ်တၞံကြုက် မၞုံယၟု ကဏ္ဍ ဗ္ဒာဲဍုၚ်သာရဝှ်ရ၊ ရဴဝွံ ဟီုအိုတ်ရ။ မိၚ်ဂလာန် ခမဳဂမၠိုၚ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ် ချပ် ဣဒ္ဓိပဋိဟာ မဂပ်ဝ်အမ်သဝ် မၞုံသ္ဘဴမဖှ်သာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ။ ကြက်ဗဵုလ္ၚောဝ် ဣဒ္ဓိပဋိဟာဂှ်အိုတ်ရ ရဴဝွံ ကၟာတ်တရၚ်သ္ၚိတုဲ အာမွဲဟာန်ကေုာံကျာ်တြဲအိုတ်ရ၊ တဳ မ္ၚးသာသနာဂမၠိုၚ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲဒၞဲါခမဳဂေါတမ ထ္ၜးဣဒ္ဓိ ပိုယ်ညးဂမၠိုၚ်ကီုလေဝ် ကြက်ထ္ၜး ဣဒ္ဓိပဋိဟာအိုတ်ရ၊ ရဴဝွံ မွဲဟာန်ကေုာံ ဒါယကာကၠောန်ၜိုန်ဇကုဗက်အာ ဒၞဲါကျာ်တြဲက္ညအာအိုတ်ရ။

လလောၚ်တြး ပွမထ္ၜးဣဒ္ဓိပဋိဟာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကျာ်တြဲသဗ္ဗညုဗွဲလၟေၚ်ၚ် က္ညအာဍုၚ်သာရဝှ်တုဲ သၟိၚ်ဇၞော်ကောသလရးသၟာန် ယွံတၠဳပိုန် တၠဳပိုန် ထ္ၜးဣဒ္ဓိပဋိဟာဟာ ရဴဝွံနကြိသၟာန်နေဝ် ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ ကြက်ထ္ၜးရ၊ ရဴဝွံသ္ဂးတုဲ ယွံတၠဳပိုန် ဆလအ်ထ္ၜးရော ရဴဝွံနကြိဂရၚ်ပ္တီသၟာန်နေဝ် ပတွဵုနူတ္ၚဲဝွံတုဲ တ္ၚဲမရနုက်ကဵုထပှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဒ္ဂိုန်ပေၚ် ကြက်ထ္ၜးရ ရဴဝွံသ္ဂးရ၊ ယွံတၠဳပိုန် အဲဍိက်ကြက်ခၞံကၞာထးရ၊ ရဴဝွံ နကြိဂရၚ်ပ္တီနေဝ် ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ ဟွံကြိုက် ပ္ဍဲဒၞာဲအဲထ္ၜးဣဒ္ဓိပဋိဟာဂှ် သၟိၚ်အိန်ကြက်ခၞံကၞာထးမၞုံဗၞတ်စှ်ၜါယောဇနာရ၊ ရဴဝွံနကြိသ္ဂးနေဝ် ယွံတၠဳပိုန် ပရူဝွံ ကြက်ကဵုလလောၚ်တြးအလုံဍုၚ်မွဲရ ရဴဝွဴနကြိဂရၚ်ပ္တီနေဝ် ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ လလောၚ်တြးညိ ရဴဝွံသ္ဂးတုဲ သၟိၚ်ဇၞော်ကောသလရး မၞိဟ်လေပ်ဆေဝ်ဗ္ၚုဟ်ကၠၚ်ပၚ်မှိၚ်ဓရ်ပ္တိုန်လ္တူစးစိၚ်မဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ်တုဲ ကျာ်တြဲကြက်ထ္ၜး ဣဒ္ဓိပဋိဟာ မလေပ်လၞိန်ဗဗိန်ကၠေံတီဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲတမ်ကြုက်မၞုံယၟုကဏ္ဍ ဗ္ဒာဲတြၚ်ဍုၚ်သာရဝှ်ရောၚ်ဂး နူတ္ၚဲဝွံ တ္ၚဲမရနုက်ကဵုထပှ် တ္ၚဲမရနုက်ကဵုတြဴ တ္ၚဲမရနုက်ကဵုမသုန် ရဴဝွံ ရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲ ကဵုကညာၚ်တဴရ။

ဗီုတိဂမၠိုၚ်ကဵုပလီုပလာ်တၞံကြုက်ဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တီဂမၠိုၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ကြက်ထ္ၜးပ္ဍဲတမ်တၞံကြုက်မၞုံယၟုကဏ္ဍရတုဲ ကဵုဒြပ်ကုတၠတၞုံကြုက်ဂမၠိုၚ်တုဲ ကဵုတၠတၞံကြုက်ဂမၠိုၚ် ပလီုပလာ်ကၠေံတၞံကြုက် ဗ္ဒဲါဍုၚ်သာရဝှ်ဂမၠိုၚ်အိုတ်ရ။ မၞိဟ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်ကၠၚ်ပၚ်မှိၚ်ဓရ်ဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတ အခိၚ်နူဂယးဟေၚ် ကျာ်တြဲထ္ၜးဣဒ္ဓိပဋိဟာသဒှ်ရ၊ ရဴဝွံကညာၚ်တဴရ၊ ဟိုတ်နူအနူဘဴဒေဝတဴဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲအလုံတ္ကအ်ဇမ္ဗူဒိပ်မွဲအိုတ်သီု ဒတဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲတြၚ်သ္ၚိတုဲ ညံၚ်ရဴမကညာၚ်ကဵုဒှ်တဴရ၊ ယြဴယြဴညးဂမၠိုၚ် တၞဟ်နအာဒၞာဲထ္ၜးဣဒ္ဓိပဋိဟာ က္တဵုဗဒှ်စိုတ်အိုတ်ရ၊ ညးဂမၠိုၚ်ဂှ်ဂှ် စိုပ်အာဍုၚ်သာရဝှ်တုဲအိုတ်ဟေၚ် အလဵုလဵုဇကုဇကုစဴပဏ္ဍိပါတ်ပ္ဍဲဍုၚ်သာရဝှ်တုဲ တိတ်ကၠုၚ်ရ၊ ပၟၚ်ဥဒျာန်မၞုံယၟုကဏ္ဍတုန် သတ်ကြုက်ဍုဟ်ဟ်ဇၞော်မွဲမမၞုံဗၞတ်တၟာနုၚ် မဍုဟ်လ္တူတၞံနကြိကေတ်နၚ်တၞဟ်ဆက်တွဲ ကုသၟိၚ်နေဝ် ညာတ်ကျာ်တြဲပ္ဍဲတြၚ်ဍုၚ်တုဲ သတ်ကြုက်ဍုဟ်ဟ်ဝွံ စိုန်ဗဗွဲထေက်ကြိုက်ကုကျာ်တြဲဟေၚ်ရ၊ ရဴဝွံချပ်တုဲကဵုဒါန်ရ။

တၞံကြုက်တိုန်တ္ၚဲဂှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကျာ်တြဲဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်တုဲ ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ်ဟေၚ် မံၚ်တဴဗွဲမဗဗွဲတုဲ နကြိပပြဘိုက်တုဲနေဝ် ယွံအာနန္ဒ မကြုက်ဝွံ တၞဟ်နတဵုပ္ဍဲဒၞာဲဏအ် ကဵုပၟၚ်ဥဒျာန်ညိ တၞံကြုက်ဝွံ ကြက်ဒှ်တၞံကြုက်မၞုံယၟုကဏ္ဍရ ရဴဝွံသ္ဂးရ၊ မှာထေရ်အာနန် သ္ပအတိုၚ်ကျာ်တြဲဟီုရ၊ ပၟၚ်ဥဒျာန်ဂွးတိတုဲတဵုရ၊ ပ္ဍဲခဏဂှ် မကြုက်ဒကးတုဲ ရိုဟ်ဂမၠိုၚ်စှေ်အာအိုတ်ရ၊ ပၠုတ်သာ်ဗ္ကေက်မၞုံဗၞတ်တၟာၝောံတဲ ကၠုတ်တိတ်ကၠုၚ်ရ၊ ဃောမၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ရံၚ်ဒၟံၚ်ဟေၚ် လၞီတၞံမသုန်စှော်ဟတ် ကၞာၚ်ဇၞော်မသုန်စှေ်ဟတ် တၞံကြက်မၞုံသၠုၚ်ကၠံဟတ်ဗွဲမဍိုက်ပေၚ်က္တဵုဒှ်ရ၊ ပ္ဍဲခဏဂှ်ဟေၚ် ဇဝ်ဂမၠိုၚ်ကီု သတ်ဂမၠိုၚ်ကီု က္တဵုဒှ်ကုတၞံကြက်ဂှ်အိုတ်ရ။ တၞံကြုက်ဂှ် ဍိုက်ပေၚ် ကေုာံ သတ်ကြုၚ်ဍုဟ်ဟ်ဍာတ်ကြောံတုဲ သီုမပ္ကၚ်ရၚ်လဝ်သဇိုၚ်ဝန်သတ်မၞုံသာ်မတုပ် ကေုာံ သာ်ထဝ် ကဵုပေၚ်ဒၟံၚ်အာကာသတုဲတန်ဒၟံၚ်ရ။ကာလကျာပိုက် သတ်ကြုက်ဍုဟ်ဟ် မဍာတ်ကြောံဂမၠိုၚ် ပြဟ်စှေ်အိုတ်ရ၊ ဇၟာပ်ခမဳမကၠုၚ်ဂမၠိုၚ် စတုဲကၠုၚ်အိုတ်ရ။

ကၠိဂွံအြမိုတ်နိဗ္ဗာန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အခိၚ်တ္ၚဲၜိုဟ် သၟိၚ်အိန်နကြိဗ္စာရဏာနေဝ် တၞဟ်နသိုၚ်ကၞာထးကုကျာ်တြဲ တာလျိုၚ်အဲရောၚ်၊ ရဴဝွံတီတုဲ စကာဒေဝတဴဝိသုကမ္မတုဲ ကဵုကၠောန်ကၞာထးရတ် မဂပ်ဝ်ဂြောပ်ဗ္ဒန်လဝ်နပ္ကဴဥပဵု မၞုံဗၞတ်စှ်ၜါယောဇနာရ၊ ရဴသာ်ဝွံဟေၚ် ဂကောံဒေဝတဴ မမံၚ်ပ္ဍဲမွဲမဟာလ္ၚီစက္ကဝါဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်ကောံဓရီုအိုတ်ရ။ ကျာ်တြဲထ္ၜးတဴယမကပဋဳဟာဍာ်ပၟတ်လ္ၚဝ်တ်မဟဂွံဆက်ဆောံ ကေုာံသာဝကဂမၠိုၚ် မလေပ်လၞိန်ဗပိန်ကၠေံတီဂမၠိုၚ်တုဲ တီဒဒှ်မၞိဟ်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်ဇြုၚ်သ္ဍိုက်စှေ်အာနူအာကာသတုဲ သီုမမံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒၞာဲကျာ်တွံဓရ်ရ၊ သတ္တံဂမၠိုၚ် ၜါစှော်ကိုတ် ဂွံသုၚ်ဍာ်အြမိုတ်နိဗ္ဗာန်အိုတ်ရ။

ဒ္ဂိုန်ဝှ်ပ္ဍဲဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကြဴနူဂှ် ကျာ်တြဲတမၠာတေံဂမၠိုၚ် ထ္ၜးယမကပဋိဟာတုဲ ဒၞဲါလဵုမက္ညအာရော ရဴဝွံ နကြိဗ္စာရဏာနေဝ် က္ညအာဍုၚ်သွတ်တာဝတိံအိုတ်ရ၊ ရဴဝွံတီတုဲ ကျာ်တြဲဓလိုက်က္တဵုနူဒၞာဲ ဇိုၚ်ပုၚ်ဖျေံပ္ဍဲက္ဍဟ်ဒဵုယုဂန္ဓရ်တုဲ ဇိုၚ်ပဲါလိုန်ပ္ဍဲက္ဍဟ်ဒဵုတၟံသိန္နရာဇ်တုဲ လုပ်ဝှ်ပ္ဍဲသၞာတၟံပဏ္ဍုကၟဝ် ပ္ဍဲတမ်ဗပေၚ်ပါရကဇါတ်တုဲ လုကဴမွဲဝှ်ပိဂိတု တွံအဘိဓမ္မပိဋကတ် ကုဒေဝတဴဗြီုဂမၠိုၚ်ရ။

စိုပ်ဝှ်သှ်ပဝါပေါပ္ဍောန်ပၟတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပရိသာတ်ဂမၠိုၚ် ဟွံတီဒၞာဲကျာ်တြဲ က္ညအာအိုတ်တုဲ ဗဵုလ္ၚောဝ်တုဲဟေၚ် ကြက်အာရ၊ ရဴဝွံပ္ဍဲဍုၚ်သာရဝှ်ဂှ်ဟေၚ် လုကဴမွဲဝှ်ပိဂိတု မံၚ်တဴအိုတ်ရ၊ နကြိကြပ်ကၠုၚ်ကဵုတ္ၚဲပဝါရဏာနေဝ် မှာထေရ်မဟာမောဂ္ဂလာန်အာတုဲ ဂရၚ်ပ္တီကုကျာ်တြဲရ၊ ကာလဂှ် ကျာ်တြဲသဗ္ဗညုသၟာန်မှာထေရ်မဟာမောဂ္ဂလာန်ရ၊ ယွံမောဂ္ဂလာန် သာရိပိုတ်ဂှ် လၟုဟ်အလဵုနွံရော ရဴဝွံသၟာန်ရ၊ ယွံတၠဳပိုန် သာရိပိုတ်ဂှ် မွဲဟာန်ကေုာံခမဳမသုန်ကၠံ မလျုၚ်ဇြုၚ်သ္ဍိက်ကဵုယမကပဋိဟာတုဲ ပခမဳအိုတ် ပဒတဴပ္ဍဲတြၚ်ဍုၚ်သၚ်္ကဿနဂဵုရအဴ - ရဴဝွံနကြ်ဂရၚ်ပ္တီနေဝ် ယွံမောဂ္ဂလာန် နူတ္ၚဲဝွံ ပ္ဍဲတ္ၚဲမရနုက်ကဵုထပှ် ကြက်နူဍုၚ်သွဝ်တာဝတိံရ၊ မၞိဟ်မမိက်ဗဵု လ္ၚောဝ်အဲကျာ်ဂမၠိုၚ် မွဲဂကောံမွဲကရောံဓဝ် သြဝ်ကဵုကောံဓရီုဒၟံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်သၚ်္ကဿနဂဵုအိုတ်ညိ၊ ရဴဝွံနကြိသ္ဂးနေဝ် ခိုဟ်သန်ရ ရဴဝွံ မှာထေရ်မဟာမောဂ္ဂလာန် ဒုၚ်အဝန်တုဲ ဟီုလၟိၚ်ကုပရိသာတ်ရ၊ အလုံပရိသာတ်ဂမၠိုၚ်အိုတ်သီုဂှ် နူဍုၚ်သာရဝှ်ကဵု ဍုၚ်သၚ်္ကဿနဂဵုတေံ တရဴခြာ မၞုံဗၞတ်ပိစှေ်ယောဇနာဂှ် မွဲခဏဓဝ်ဟေၚ် ကဵုစိုပ်အာရ။