သိပ်ဂၠိပ် မေထုန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Jump to navigation Jump to search
Sexual intercourse in the missionary position depicted by Édouard-Henri Avril (1892).

သိပ်ဂၠိပ်မေထုန် (အၚ်္ဂလိက်: Sexual intercourse) ဂှ် ဗွဲဓမ္မတာ ဒှ်အရာမပၠုပ်စုတ် အင်္ဂဇာတ်မၞိဟ်တြုဟ် ဗွဲတၟေင် ပ္ဍဲအခိင်ကာလ မကြံင်စူဒၟံင် ပ္ဍဲကဵုအင်္ဂဇာတ် မၞိဟ်ဗြဴ သွက်ဂွံဒုင်စသိုင် ရှ်သာလိင်၊ ဂလိုင်ဗဳဇ ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵု သီုၜါပြကာ၊၊ [၁] ဆက်ဆောံယောနိ (ဝါ) သိပ်ဂၠိပ်မေထုန် နကဵုယောနိ (vaginal intercourse or vaginal sex)မဒှ် အရာမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် ညးဗြဴၜါတၠ မပစုက် အင်္ဂဇာတ်ယောနိ ရေင်သကအ်လေဝ် နွံကီုရ၊၊ [၂] [၃] အရာမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် တၞဟ်မွဲပၠန်ဂှ် ဒဒှ်မသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် anal sex မသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် မပၠုပ်စုတ် အင်္ဂဇာတ် မၞိဟ်တြုဟ် ပ္ဍဲကသိုင်အိက်၊ မွဲပၠန်ဂှ် မုက္ခလိင် (oral sex) မဒှ် မပၠုပ်စုတ် အင်္ဂဇာတ်မၞိဟ်တြုဟ် ပ္ဍဲကဵုပါင်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး မကၠာန် အင်္ဂဇာတ် မၞိဟ်ဗြဴ၊ မွဲပၠန်ဂှ် လပုဟ်တဲ မပတုဲအာရီုစိုတ်ကာမ နကဵုလပုဟ်တဲ၊ မွဲပၠန်ဂှ် dildo မစကာ ကိရိယာမွဲမွဲ ဗွဲတၟေင် မကၠောန်လဝ် ရုပ်ကိရိယာ မတုပ် ကုအင်္ဂဇာတ်မၞိဟ်တြုဟ်တုဲ မပၠုပ် စုတ် ပ္ဍဲအင်္ဂဇာတ်၊၊[၄][၅][၆] ပရေင်ချဳဓရာင် ပွမဇွိတ်သ္ပောတ်ကာယ မြဴတအ်ဏအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်အရာ မကၠောန်ပ နကဵုမၞိဟ်ၜါ ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵုညးမွဲဓဝ်ဂှ် ဒှ်အရာဓမ္မတာ ပ္ဍဲသဘာဝကောန်မၞိဟ်တအ် သွက်ဂွံဒုင်စသိုင် အာရီုကာမဂုဏ်တုဲ သီုဒှ် အရာမပကဵု ညံင်ကောန်မၞိဟ်တအ် မဂွံမံင် နကဵုဂကောံ (ဝါ) မဆက်စၠောအ် ညံင်ကောန်မၞိဟ်တအ် မဂွံမံင် နကဵုဂကောံရ၊၊[၄][၇]

စပ်ကဵု မသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် (ဝါ) ပရေင်ချဳဓရာင် မဆေင်ကဵုလိင် နကဵုဗီုပြင်နာနာသာ်တအ်ဂှ် ညးမွဲကုမွဲ လညာတ် ဟွံတုပ်ရေင်သကအ်ရ၊၊ ညးလ္ၚဵု ရံင်နကဵုလညာတ် အခိုက်ကၞာ ပရေင်ဘာသာ၊ ညးလ္ၚဵု မရံင် နကဵု ပရေင်ထတ်ယုက်တုဲ လညာတ်တၞဟ်ခြာ ရေင်သကအ်အိုတ်ရ၊၊ [၈] လညာတ်ဗီုလဵုနွံနွံ မစပ်ကဵု နကဵုနဲ မသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် အင်္ဂဇာတ်ၝောအ် ကဵု အင်္ဂဇာတ်ကၟက်ဟေင် နွံကဵု ပရေင်မဂလိုင်ဗဳဇရ၊၊[၁] ပ္ဍဲကဵုခေတ်ဗွဲကြဴဏအ် မုက္ခလိင် ကဵု ပွမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် အင်္ဂဇာတ်-ကသိုင်အိက်ဂှ် ဒှ်ကၠုင် အရာဓမ္မတာမွဲကီုရ၊၊[၉]ပရေင်သိပ်ဂၠိပ်မေထုန် မသက္ကုစုတ်ပၠုပ် လိင်ၝောအ်ကၟက် (non-penetrative sex) တအ်လေဝ် ပါလုပ် အဝေါင် ပ္ဍဲအရာမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ကီုရ၊၊[၁၀][၄][၁၁] ပ္ဍဲကဵုအရေဝ်အင်္ဂလိက် မခ္ဍန်ဟီု Sex (လိင်) ဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် မရန်တၟအ်ဟီု ပွမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် ကေုာံ သွိုန်ဗပိုန် ဓဝ်မေထုန် (ဝါ) ပရေင်ချဳဓရာင် မဆေင်ကဵု အရာမဒုင်စသိုင် အာရီုကာမ မဆေင်ကဵုလိင်ရ၊၊[၈] ဟိုတ်နူပရေင်သိပ်ဂၠိပ်မေထုန်တုဲ ယဲကၠောအ်မာန်ဂှ်ရ [၁၂][၁၃]ပရေင်သိပ်ဂၠိပ်မေထုန် ညံင်ဂွံနွံကဵု ပရေင်ဂီုကၠီုဂှ် ကဵုကၠုင်ဓဝ်သတိအိုတ်ရ၊၊[၁၂] စတမ်နူ ပရေင်သိပ်ဂၠိပ်မေထုန် မသက္ကုစုတ်ပၠုပ် လိင်ၝောအ်ကၟက် တုဲ အန္တရာယ် ယဲမကၠောအ်တအ်လေဝ် အောန်စှ်ေအာကီုရ၊၊[၁၄][၁၅]

မဆေင်စပ်ကဵု ပရေင်ချဳဓရာင်လိင်တုဲ ဗွဲမဗဗွဲကဵုဍုင်ညးဂှ် ပတိတ်လဝ် သၞောဝ်ဥပဒေ မစဵုဒၞာ ပ္ဍဲအရာ မပ္တံကဵု ပွမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် ပ္ဍဲမၞိဟ်မွဲသ္ၚိကၟိန် (incest)၊ ပွမချဳဓရာင်လိင် ကုကောန်ၚာ်သၟတ်၊ ပွမသွံရာန်လိင် (ဗြဴစရာဲဍုင်)၊ ပွမရပ်ပလီုကောန်သမ္ဘာ၊ မၞိဟ်ဗြဴ သိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ကဵုတိရစ္ဆာန် (zoophilia)၊ မၞိဟ်တြုဟ်သိပ်ဂၠိပ်မေထုန် ကုတိရစ္ဆာန် (sodomy)၊ ပွမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် ကိုပ်ကၠာ ဖျေဟ်ဒၞာဲ (premarital) ကေုာံ ပွမကၠတ်စ ကုညးမွဲသအာင် (extramarital sex)တအ် ဒှ်တမ်ရ၊၊ မစပ်ကဵု ပရေင်သိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ဝွံတုဲ နကဵုပရေင်ဘာသာလေဝ် ပွမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် ဗီုလဵု ကေုာံ အကာဲအရာလဵုမ္ဂး ဒုင်တဲတအ်ဂှ် နွံကီုရ၊၊[၁၆] [၁၇] နကဵုလညာတ်ဘာသာ မဆေင်စပ်ကဵု ပရေင်ဆက်ဆောံဝွံတုဲ မွဲဘာသာကဵု မွဲဘာသာ ဟွံတုပ်ရေင်သကအ်ရ၊၊ လဆောဝ်မ္ဂး ဘာသာတုပ် ဂိုဏ်ဟွံတုပ်လေဝ် ပံက်အဓိပ္ပါယ် ဒုင်ဂိုင်ကေတ် မစပ်ကဵု လိင်ဏအ် ဟွံတုပ်ရေင်သကအ်ရ၊၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပွမကၠတ်စ တြုဟ်ဗြဴညးတၞဟ်ဂှ် ဘာသာသီုဖအိုတ် ကၟာတ်လဒဵုလဝ်ရ၊၊

ပွမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် သွက်ဂွံဂလိုင်မ ပ္ဍဲကောန်မၞိဟ်ဟွံသေင်တအ်ဂှ် ညးကော်စ ဖျေဟ်မ (copulation) တုဲ ဍာ်သုက်ကၟက်ဂှ် ထပက်စုတ် ပ္ဍဲဂၠံင်ယောနိတိရစ္ဆာန်တုဲ ဖျေဟ်မဂှ် ဒှ်နဲခေတ်တၟိရ၊၊ တိရစ္ဆာန်မမဴတှ်တအ် ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ပရေင်ဂလိုင်မ ကတဵုဒှ် နကဵုလၟေင်ရာသဳတုဲ ပ္ဍဲအခိင်ရာသဳ မဖျေဟ်ကၠေင်ဟေင် ကလိဂွံအံင်ဇၞးမာန်ရ၊၊[၁၈][၁၉]

တိရစ္ဆာန် မပ္တံကဵု ကၞုဲဗဝ်နဝ်ဗဝ် (bonobo)၊ ဒဝ်ပေန် (dolphin) ကေုာံ ကၞုဲချိမ်ပေန်သဳ တအ်ဂှ် ဟွံမဲကဵု ပရေင်အပိုင်အခြာ မသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် အကြာၝောအ်ကဵုကၟက်တုဲ ဍေဟ်တအ် မလေပ်သိပ်ဂၠိပ်မေထုန် မံင်ဘဝသ္ၚိကၟိန် ကုလိင်မတုပ်၊ ကၟက်ကဵုကၟက် ၝောအ်ကဵုၝောအ်လေဝ် နွံကီုရ၊၊[၂၀] တိရစ္ဆာန်တအ်ဏအ်ဂှ် ညံင်ရဴမၞိဟ်ကီု ပွမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ဂှ် နကဵုမရန်တၟအ် မဂလိုင်မ ဟွံသေင်၊ နကဵုမဒုင်စသိုင်ကာမဂုဏ် မဆေင်ကဵုလိင်ကီုရ၊၊[၂၁] ညံင်ရဴမၞိဟ်တအ် မၞုံပၟိက် မဒုင်စသိုင် ကာမဂုဏ်ကီု၊ တိရစ္ဆာန်တအ်ဏအ်လေဝ် နွံပၟိက်ကီုတုဲ[၂၂]ပရေင်သိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ဂှ် ဗဒှ်ကဵု ကောံကလောအ် ပရေင်မၞိဟ်ဍေဟ်တအ် မဂွံမံင် နကဵုဂကောံ နကဵုက္ဍိုပ်ကီုရ၊၊ [၂၁]

ပဋိပတ် Behaviors[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပွံက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

19th-century painting of a couple engaged in vaginal intercourse, by Achille Devéria
19th-century erotic interpretation of Roman emperor Hadrian and Antinous engaged in anal intercourse, by Édouard-Henri Avril

သိပ်ဂၠိပ် မေထုန်ဂှ် နကဵုပြယာဲအရေဝ် နွံနာနာသာ်ရ၊၊ "ဆက်ဆောံလိင်"၊ "ပညးကအ်"၊ "တိက်မွဲစွံ"၊ "အာကၠုင်ညးကအ်" "တိက်ညးကအ်" နကဵုအရေဝ် "တံက်ညးကအ်"ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဝေါဟာမၞိဟ်မန်မ္ဂး စၟတ်သမ္တီလဝ် အရေဝ်မရိုင်ဇိုင်မွဲရ၊၊ ညံင်ရဴ မန်ကီု ပ္ဍဲကဵု ဂကူတၞဟ် ဗီုကဵုအင်္ဂလိက်လေဝ် ဟီုဗီုအင်္ဂလိက်တပ်ပ်မ္ဂး ဒှ်ဒၟံင် ညံင်ဟွံမဲကဵု ယေန်သၞာင်တုဲ စၞးဂှ် စကာဗီုအရေဝ်လေတ်တေန် ဥပမာ Coitus မဂွံအဓိပ္ပါယ် အာကၠုင်မွဲစွံ၊ ပံင်မွဲစွံ ရ၊၊

အရာလဵု မဒှ်အရာသိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ဂှ်လေဝ် ဝေါဟာဂကောံမၞိဟ် မွဲကုမွဲ ဟွံတုပ် ရေင်သကအ်ရ၊၊ ဝေါဟာမၞိဟ်မန်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် မွဲစွံ ကုဗုဒ္ဓဘာသာဂှ် ကလိဂွံ နူကဵု ဝေါဟာမၞိဟ် အိန္ဒိယ ကေုာံ သဳရိလင်္ကာ နွံတၟာဂလိုင်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ မိက်ဂွံတီ ပွံက်အဓိပ္ပါယ် သိပ်ဂၠိပ်မေထုန် ပ္ဍဲကဵုဝေါဟာမၞိဟ်မ္ဂး ဒးရဲပ္ဍဲကဵုဒ္ဂေတ်ဝိနယ်ခမဳဂမၠိုင်ဂှ် ပွမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ဝွံ ပါလုပ်ဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု ဒုဟ်ဇၞော်အိုတ် (ဝါ) ဒုဟ်ပရာဇိကတုဲ စပ်ကဵု သိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ဝွံလေဝ် အရာလဵု မဒှ်သိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ဂှ် ညးပံက်လဝ် အဓိပ္ပါယ်ကၠးကၠးဂှ် ပွမပၠုပ်စုတ် အင်္ဂဇာတ်ဇကု ပ္ဍဲကဵု ပထောင်ပါင်၊ သိုင်အိက် မၞိဟ်တြုဟ်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵု ပထောင်ပါင်၊ သိုင်အိက်၊ ယောနိ မၞိဟ်ဗြဴကီု၊ ပ္ဍဲကဵုတိရစ္ဆာန်ဂမၠိုင် နူဇၞော် စဵုကဵုဍောတ် မပိုင်ခြာလဝ် ဍောတ်တၟာ သတ်ဇိုင်ပန်မ္ဂး ဗ္ဂဲ၊ သတ်ဇိုင်ၜါမ္ဂး စာင်၊ သတ်ဇိုင်ဟွံမဲမ္ဂး ဇြုံ၊ က တအ်ကီု ယဝ်ရ ခမဳဂှ် ပၠုပ်စုတ်ဒး လိင်အင်္ဂဇကု ဂလိုင်တၟာမလ္ၚဴကီုမ္ဂး ခမဳဂှ် ကလိလောန် ဒုဟ်ပါရာဇိကရ၊၊ ရံင်ကဵု ပိုဒ်ဏအ်တုဲ သိပ်ဂၠိပ် မေထုန် ပ္ဍဲဝေါဟာမၞိဟ်မန်ဂှ် ဒှ်အရာမဆက်ဆောံအကြာ အင်္ဂဇာတ်ကဵုယောနိ သၟးဟွံသေင် ပ္ဍဲကဵု ဝစ္စမဂ်၊ မုခမဂ်လေဝ်ကီု သီုကဵု အကြာမၞိဟ် ကဵု တိရစ္ဆာန်လေဝ် ပါလုပ်လၟိဟ်၊ ပံက်လဝ် ပွံက်မေထုန်ကီုရ၊၊

ဓလိုက်ကတဵု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပွမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန် ဟွံသေင်မ္ဂး ပွမချဳဓရာင် မဆေင်ကဵုလိင်တအ်ဂှ် ဆက်စပ်ဒၟံင် ကုပရေင်ဓလိုက်ကတဵုလိင် နကဵုဓလိုက်ကတဵုစိုတ် ကေုာံ ဓလိုက်ကတဵု မဆေင်ကဵုအဝဲကာယ ကေုာံ ဗီုပြင်မဆက်ဆောံ နကဵုအခိုက်ဗီုလဵု ကေုာံ နကဵုကိရိယလိင်တအ်ရ၊၊[၂][၅][၂၃] အရာမစ (Foreplay)ဂှ် ဒှ်အရာ မပကဵု ညံင်ပရေင်ချဳဓရာင် မဆေင်ကဵုလိင် ဂွံဆက်ကတဵုဒှ်ရ၊၊ ဗွဲဓမ္မတာမ္ဂး ပရေင်တံင်ဂြဲစိုတ် (ဝါ) ပရေင်သၞေဟ်သၞဴ မဆေင်ကဵုလိင် (sexual arousal) ညးၜါဂှ် ပကဵု ညံင်အင်္ဂဇာတ် မၞိဟ်တြုဟ် ဂွံကြံင်စူ ဟွံသေင်မ္ဂး ပကဵုညံင် အင်္ဂဇာတ် ဂွံခလိန်ရ၊၊[၂၄]တုဲပၠန် သွက်ကောန်မၞိဟ်မ္ဂး ပွမဂွံဒုင် ခၜေတ်ပါင်၊ ဇွိတ်သ္ပောတ် နကဵုကာမဂုဏ် ဟွံသေင်မ္ဂး မဂွံရပ် နကဵုဗီုမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန်တအ်ဂှ် ဒှ်အရာ မပကဵု ညံင်ဒုင်စသိုင် ပေင်ပၟိက်စိုတ် မဆေင်ကဵုလိင်/မေထုန်ရ၊၊[၂၅]

Édouard-Henri Avril ဓဇက်လဝ် ဗီုမၞိဟ်ဗြဴ မနွံလတူ၊ မဒှ်ဗီုပြင် မၞိဟ်ဗြဴမကလိဂွံ ပရေင်ဓလိုက်ကတဵုဂၠိုင်အိုတ်၊၊[၂၆]

ပ္ဍဲကဵု သတ်မမဴတှ် ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ခန္ဓကာယ အဝဲလစှ်ေ မဆေင်ကဵု ဂလိုင်မကီု သီုကဵု သၞောတ်အာရီုဂမၠိုင်ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵုမဗက်မေထုန် အကြာလိင်တၞဟ်ခြာတအ်ရ၊၊ ပရေင်မဗက်မေထုန် မပ္တံကဵု ဒဒှ်အင်္ဂဇာတ် မကြံင်စူ၊ အင်္ဂဇာတ်မခလိန်၊ အာရီုကာမ၊ မချဳဓရာင်ကာမတအ်ဂှ်လေဝ် ဒှ်အရာသဘာဝ မပါကၠုင်နူဂဝ်ရ၊၊ ပရေင်မဗက်မေထုန်တအ်ဂှ် ညံင်ဂွံကတဵုဒှ်ကၠုင်ဂှ် ဟိုတ်နူ ဓါတ်ဟောရ်မောန်ရ၊၊ [၂၇] ပ္ဍဲသတ် ဂကောံဗဳဇဟောမိနိဒဳယျာ (hominidae) သီုကဵု ကောန်မၞိဟ်တအ်ဂှ် အဝဲလစှ်ေဇဳဝဗေဒ ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် မဒှ်အရာ မထိင်ပကင်ရင် အရာမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ဂှ် ပြုပြင်ပလေဝ်လဝ်ရ၊၊[၂၈]အရာမပြံင်လှာဲ ပ္ဍဲကဵု မထိင် ပကင်ရင် သိပ်ဂၠိပ်မေထုန် ပ္ဍဲကဵုအာရီုဇဳဝဗေဒဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံဗဳဇဟောမိနိဒဳယျာ ၝောအ်ရ၊၊ ၝောအ် ဂကူပရာဲမိတ် ဟွံသေင်တအ် (Non-primate females)ဂှ် ဗက်မေထုန် ပ္ဍဲအခိင်မဖျေဟ်ခၟာဲဟေင်ရ၊၊[၂၉] ဆဂး သွက်မၞိဟ်ဗြဴ ကောန်မၞိဟ်တအ်ဂှ် ပွမသိပ်ဂၠိပ်မေထုန်ဂှ် သိပ်ဂၠိပ်ဂွံဒၟံင် ဇၟာပ်အခိင်ရ၊၊[၃၀][၃၁]အရာတၞဟ်ခြာ အကြာတိရစ္ဆာန် ကဵု မၞိဟ်မွဲပၠန်ဂှ် သွက်တိရစ္ဆာန်ၝောအ်တအ်ဂှ် ဍေဟ်ဒုင်မံင်သၟဝ်တုဲ သီုဟွံဒးပချဳကာယဇကုမွဲသာ် အရီုကာမ ကလိဂွံဍိုက်ပေင်ကီုလေဝ် သွက်မၞိဟ်ဗြဴမ္ဂး ပွမဒုင်မံင်သၟဝ်ကၠးကၠး ဟွံချဳဓရာင်မ္ဂး ပရေင်ဒုင်စသိုင်လိင်ဂှ် ဟွံကလိဂွံ ဒုင်စသိုင်ပေင်င်ရ၊၊[၂၉]

ပ္ဍဲအခိင်ကာလမဆက်ဆောံဒၟံင်ဂှ်မ္ဂး ဂၞိင်သီုညးၜါဂှ် ချဳဓရာင်ကၠုင်တုဲ အင်္ဂဇာတ်မၞိဟ်တြုဟ်ဂှ် ချဳဂတကြဴ ပ္ဍဲယောနိဂှ်တုဲ ဖန်ကဵု သီုညးၜါ ဂွံကလိဂွံ ပရေင်ဓလိုက်ကတဵု စဵုကဵု ကလိဂွံအဝ်ဂေတ်သမာ (ဝါ) ဍာ်တိတ်ရ၊၊

ပွမဂလိုင်မ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Chance of fertilization by menstrual cycle day relative to ovulation.[၃၂]

ပွမဂလိုင်မ နကဵုကောန်မၞိဟ်တအ် ဗွဲသဘာဝဂှ် ကတဵုဒှ် နကဵုပွမဆက်စၠောအ် အင်္ဂဇာတ်တြုဟ်-ယောနိဇာတ်ဗြဴ[၃၃] ပ္ဍဲအခိင် မၞိဟ်ဗြဴဂှ် မနွံကဵုခၟာဲ (ဝါ) ခၟာဲမစှ်ေဂှ် နူကဵု မၞိဟ်တြုဟ် နကဵုဍာ်သုက် မၞုံကဵုကလာပ်ရုပ် ကောန်သုက် (sperm) နူကဵုအင်္ဂဇာတ်တြုဟ်ဂှ် ပၠုပ်စုတ် ပ္ဍဲကဵုယောနိမၞိဟ်ဗြဴရ၊၊ ဂၠံင် ကောန်သုက် နူကဵု ခၠိုင်ယောနိဂှ် လုပ်အာ စဵုကဵုစိုပ်သ္ၚိကောန်၊၊ ပ္ဍဲမွဲအခိင် မဆက်စၠောအ်အင်္ဂဇာတ်ဂှ် ကောန်သုက် နွံမဂၠိုင်ကဵုပြကောဋိကိုဋ်ဂှ် ဆ ကောန်သုက်မွဲဟေင် ဂွံလုပ်ပ္ဍဲကဵု ခၟာဲမွဲမဂှ်ရ၊၊

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ၁.၀ ၁.၁ Sexual intercourse most commonly means penile–vaginal penetration for sexual pleasure and/or sexual reproduction; dictionary sources state that it especially means this, and scholarly sources over the years agree. See, for example;
  • "Sexual intercourse" Merriam-Webster Retrieved May 2014.
  • "Sexual intercourse" macmillandictionary.com| Retrieved May 9, 2019.
  • John Wiley & Sons, Handbook of Adolescent Psychology 2004, pages = 193–196, Retrieved April 29, 2013 |isbn = 978-0471690443| "When researchers use the term sex, they nearly always mean sexual intercourse – more specifically, penile–vaginal intercourse. [...] The widespread, unquestioned equation of penile–vaginal intercourse with sex reflects a failure to examine systematically 'whether the respondent's understanding of the question matches what the researcher had in mind."
  • Fedwa Malti-Douglas (2007) Encyclopedia of Sex and Gender: A-C. Macmillan Reference p. 308 |isbn = 978-0028659619| "Sexual intercourse. [T]he term coitus indicates a specific act of sexual intercourse that also is known as coition or copulation. This 'coming together' is generally understood in heteronormative terms as the penetration of a woman's vagina by a man's penis."
  • Irving B. Weiner, W. Edward Craighead (2010) The Corsini Encyclopedia of Psychology John Wiley & Sons p. 1577, Retrieved August 21, 2013 "Human sexual intercourse, or coitus, is one of the most common sexual outlets among adults. Sexual intercourse generally refers to penile penetration of the vagina..."
  • Clint E. Bruess, Elizabeth Schroeder (2013) Sexuality Education Theory and Practice, Jones & Bartlett Publishers p. 152 Retrieved December 5, 2014 |isbn = 978-1449649289| "Vaginal sex is defined as when a penis or sex toy is inserted into a vagina for pleasure. In many cultures around the world, vaginal sex is what is usually implied when people refer to 'having sex' or 'sexual intercourse.' It is the most frequently studied behavior and is often the focus of sexuality education programming for youth."
  • Robert Hine (2015) A Dictionary of Biology| publisher = OUP Oxford p. 541–542, Retrieved December 27, 2017 |isbn = 978-0191059445| "Sexual intercourse (coitus; copulation; mating). The process by which spermatozoa from a male are deposited in the body of a female during sexual reproduction."
  • Cecie Starr, Beverly McMillan (2015) Human Biology, Cengage Learning p. 339, Retrieved December 27, 2017 |isbn = 978-1305445949| "Coitus and copulation are both technical terms for sexual intercourse. The male sex act involves an erection, in which the limp penis stiffens and lengthens. It also involves ejaculation, the forceful expulsion of semen into the urethra and out from the penis. [...] During coitus, pelvic thrusts stimulate the penis as well as the female's clitoris and vaginal wall. The stimulation triggers rhythmic, involuntary contractions in smooth muscle in the male reproductive tract, especially the vas deferens and the prostate. The contractions rapidly force sperm out of each epididymis. They also force the contents of seminal vesicles and the prostate gland into the urethra. The resulting mixture, semen, is ejaculated into the vagina."
 2. ၂.၀ ၂.၁ Wayne Weiten; Margaret A. Lloyd; Dana S. Dunn; Elizabeth Yost Hammer (2008) Psychology Applied to Modern Life: Adjustment in the 21st Century, Cengage Learning, P. 422–423, Retrieved January 5, 2012 "Vaginal intercourse, known more technically as coitus, involves inserting the penis into the vagina and (typically) pelvic thrusting. ... The man-above, or "missionary," position is the most common [sex position]."
 3. Sandra Alters; Wendy Schiff (2012). Essential Concepts for Healthy Living. Jones & Bartlett Publishers. pp. 180–181. ISBN 978-1449630621. Retrieved August 31, 2013. "Most heterosexuals are familiar with the notion of 'having sex' or sexual intercourse as vaginal sex, the insertion of a penis into a vagina. Vaginal sex, or coitus, is the most common and popular form of intimate sexual activity between partners."
 4. ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ "Sexual Intercourse". Discovery.com. Archived from the original on August 22, 2008. Retrieved January 12, 2008.
 5. ၅.၀ ၅.၁ Nilamadhab Kar; Gopal Chandra Kar (2005). Comprehensive Textbook of Sexual Medicine. Jaypee Brothers Publishers. pp. 107–112. ISBN 978-8180614057. Retrieved September 4, 2012.
 6. Virginia Rutter; Pepper Schwartz (2011). The Gender of Sexuality: Exploring Sexual Possibilities. Rowman & Littlefield Publishers. p. 76. ISBN 978-0742570054. Retrieved October 21, 2015.
 7. Laura Freberg (2009). Discovering Biological Psychology. Cengage Learning. pp. 308–310. ISBN 978-0547177793. Retrieved January 9, 2016.
 8. ၈.၀ ၈.၁ "Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health" (PDF). World Health Organization. January 2002. p. 4. Retrieved September 5, 2012. In English, the term 'sex' is often used to mean 'sexual activity' and can cover a range of behaviours. Other languages and cultures use different terms, with slightly different meanings.
  • Sexual Intercourse, Discovery Channel Archived from the original on August 22, 2008. Retrieved January 12, 2008.
  • Nilamadhab Kar, Gopal Chandra Kar (2005) Comprehensive Textbook of Sexual Medicine. Jaypee Brothers Publisheer. pp. 107-112.| isbn = 978-8180614057| Retrived September 4, 2012.
  • Nancy W. Denney, David Quadagno (2008). Human Sexuality Mosby-Year Book p. 273|isbn = 978-0801663741| "Although the term intercourse is usually used to refer to the insertion of the penis into the vagina, it is also used to refer to oral intercourse or anal intercourse in which the penis is inserted into the mouth or the anus, respectively."
  • Ann O'Leary (2002) Beyond Condoms: Alternative Approaches to HIV Prevention. Springer. P. 155. isbn = 978-0306467318| Retrieved August 21, 2013
  • Paula Kamen (2000) Her Way: Young Women Remake the Sexual Revolution | isbn = 978-0814747339| publisher = New York University Press| year = 2000|p. 74–77, Retrieved September 5, 2012
  • Jerry D. Durham; Felissa R. Lashley (2000). The PersonWith HIV/AIDS: Nursing Perspectives (3rd ed.). Springer Publishing Company. p. 103. |isbn = 978-8122300048| Retrieved January 29, 2012.
 9. Ada P. Kahn; Jan Fawcett (2008). The Encyclopedia of Mental Health. Infobase Publishing. p. 111. ISBN 978-0816064540. Retrieved September 5, 2012.
 10. ၁၂.၀ ၁၂.၁ "Global strategy for the prevention and control of sexually transmitted infections: 2006–2015. Breaking the chain of transmission" (PDF). World Health Organization. 2007. Retrieved November 26, 2011.
 11. Also see Fact Sheet
 12. Dianne Hales (2008). An Invitation to Health Brief 2010–2011. Cengage Learning. pp. 269–271. ISBN 978-0495391920. Retrieved August 29, 2013
 13. Bhushan Kumar; Somesh Gupta (2014). Sexually Transmitted Infections. Elsevier Health Sciences. ISBN 978-8131229781.
 14. See page 11 onwards and pages 47–49 for views on what constitutes virginity loss and therefore sexual intercourse or other sexual activity; source discusses how gay and lesbian individuals define virginity loss, and how the majority of researchers and heterosexuals define virginity loss/"technical virginity" by whether or not a person has engaged in penile–vaginal sex.
 15. Bryan Strong; Christine DeVault; Theodore F. Cohen (2010). The Marriage and Family Experience: Intimate Relationship in a Changing Society. Cengage Learning. p. 186. ISBN 978-0-534-62425-5. Retrieved October 8, 2011. "Most people agree that we maintain virginity as long as we refrain from sexual (vaginal) intercourse. But occasionally we hear people speak of 'technical virginity' [...] Data indicate that 'a very significant proportion of teens ha[ve] had experience with oral sex, even if they haven't had sexual intercourse, and may think of themselves as virgins' [...] Other research, especially research looking into virginity loss, reports that 35% of virgins, defined as people who have never engaged in vaginal intercourse, have nonetheless engaged in one or more other forms of heterosexual sexual activity (e.g., oral sex, anal sex, or mutual masturbation)".
 16. Michael Kent (2000). Advanced biology. Oxford University Press. pp. 250–253. ISBN 978-0199141951. Retrieved October 21, 2015
 17. Showick Thorpe; Edgar Thorpe (2009). The Pearson General Studies Manual 2009, 1/e. Pearson Education India. p. 1.79. ISBN 978-8131721339. Retrieved October 21, 2015.
  • Diamond (1991) The Rise and Fall of the Third Chimpanzee pages 360 pages isbn 978-0091742683
  • Bruce, Bagemihl (1999) Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, pages= 768 pages isbn 978-1466809277
  • Bailey NW, Zuk M (August 2009) Same-sex sexual behavior and evolution, Trends Ecol. Evol. 24 (8): 439-46. doi:
 18. ၂၁.၀ ၂၁.၁ Balcombe, Jonathan (2006). Pleasurable Kingdom: Animals and the Nature of Feeling Good. Palgrave Macmillan. pp. 106–118. ISBN 978-0230552272. Retrieved October 21, 2015 နိဿဲ ဗၠေတ် - Invalid <ref> tag; name "Diamond" defined multiple times with different content
 19. Balcombe, Jonathan (2006). Pleasurable Kingdom: Animals and the Nature of Feeling Good. Palgrave Macmillan. pp. 106–118. ISBN 978-0230552272. Retrieved October 21, 2015
 20. Taormino, Tristan (2009). The Big Book of Sex Toys. Quiver. p. 52. ISBN 978-1-59233-355-4. Retrieved June 9, 2014.
 21. Wayne Weiten; Dana S. Dunn; Elizabeth Yost Hammer (2011). Psychologogy Applied to Modern Life: Adjustment in the 21st Century. Cengage Learning. PP. 384-386. ISBN 978-1-111-18663-0. Petrieved January 5, 2012.
 22. Sandra Alters; Wendy Schiff (2011). Essential Concepts for Healthy Living Update. Jones & Bartlett Publishers. p. 154. ISBN 978-1449653743. Retrieved December 9, 2014.
 23. Keath Roberts (2006). Sex. Lotus Press. p. 145. ISBN 978-8189093594. Retrieved August 17, 2012
 24. Plant T., Zeleznik A. (2015). Knobil and Neill's Physiology of Reproduction. Academic Press, 4th edition.
 25. Wunsch S. (2017) Phylogenesis of mammal sexuality. Analysis of the evolution of proximal factors. Sexologies, 26(1):e1-e10.
 26. ၂၉.၀ ၂၉.၁ Pfaus J.G., Flanagan-Cato L.M., Blaustein J.D. (2015) Female sexual behavior. in Plant T., Zeleznik A. (Eds). Knobil and Neill's Physiology of Reproduction. Academic Press, 4th edition
 27. နိဿဲ ဗၠေတ် - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Reis
 28. Dixson A.F. (2012) Primate sexuality: Comparative studies of the Prosimians, Monkeys, Apes, and Human Beings. Oxford University Press, 2nd edition.
 29. Dunson, D.B.; Baird, D.D.; Wilcox, A.J.; Weinberg, C.R. (1999). "Day-specific probabilities of clinical pregnancy based on two studies with imperfect measures of ovulation". Human Reproduction. 14 (7): 1835–1839.
 30. Richard Evan Jones; Kristin H. López (2006). Human Reproductive Biology. Academic Press. pp. 604 pages. ISBN 978-0120884650. Retrieved November 8,2012.