မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ၚေက်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ၚေက်
ၚေက်

စၞတအ်ဂှ် ဒးသ္ၚာဲစကဵုၚေက် အၚ်္ဂလိက်: Teeth ဒးကိတ်စကဵု ၚေက်ရ၊ ဇၟာပ်ပ်မၞိဟ် ပတွဵုနူကဵု အဝဲပထောံတှ် ဒးစ၊ ဒးသုၚ် စၞအာဟာရ ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ၚေက်ဂှ် သွက်ပိုဲမၞိဟ်တအ် ကိစ္စဇၞော်တဴဒၟံၚ် ဗွဲမလောန်ရ၊ ပတွဵုနူ အဝဲကောန်တှ် ဂွံအယုက် ၆ ဂိတု ကိုပ်ကၠာအိုတ် ၚေက်ဍာ်တှ်ကၠုၚ် ဗွဲလတူၜါတၞုၚ် ဗွဲသၟဝ်ၜါတၞုၚ် သ္ဂောံဆဵုကေတ်ရ၊ လက်ကြဴဂှ် ဒဵုကဵုပေၚ်ၜါစှော်တၞုၚ် ကၠုတ်တိုန်ရ၊ ၚေက် ၂၀ တၞုၚ်ဂှ် ညးကော်ခဴစ ၚေက်ဍာ်တှ်ရ။[၁]

ဂွံအယုက် ၆ သၞာံ ပြၚ်ကၠုၚ်တုဲမ္ဂး ၚေက်ဍာ်တှ်တအ်ဂှ် ပြဟ်အာအိုတ်တုဲ စၞးၚေက်တအ်ဂှ် ၚေက်တၟိကၠုတ်တိုန်ပၠန်ရ။ ၚေက်တၟိကၠုတ်တိုန်ကၠုၚ်ဂှ် ညးကော်စၚေက်ဇၞော်ရ၊ ၚေက်ဇၞော်သီုဖအိုတ်နွံ ၜါစှော်ဒစာံတၞုၚ်ရ။ ဂွံအယုက် နူစှ်ထပှ်သၞာံ ဒဵုကဵုစိုပ်ၜါစှော်မွဲသၞာံ ပ္ဍဲအကြာဂှ် ၚေက်အၚာပ်ကၠုတ်တိုန်ဗွဲလ္တူၜါတၞုၚ် ဗွဲသၟဝ်ၜါတၞုၚ် ၚေက်အၚာပ်ပန်တၞုၚ် ကဵုၚေက်ဇၞော် ၜါစှော်ဒစာံတၞုၚ် ပံၚ်မ္ဂး ဒှ်ၚေက် ပိစှော်ၜါတၞုၚ်ရ။

ၚေက်ဇၞော်တအ် ပြဟ်အာကၟေက်အာဒှ်မ္ဂး ဒၞဲါဂှ်ၚေက်တၟိဂွံထပ်ကၠုတ်တိုန်ဟွံမွဲရ၊ဟိုတ်ဂှ်ရ ၚေက်ညံၚ်ဟွံဂိ ၚေက်ညံၚ်ဟွံပြဟ် ဟွံကၟေက် ဒးပသတိ ဗွဲတၟေၚ်ရောၚ်။ ၚေက်ညံၚ်ဟွံဂိဂှ် ပရဟ်ဒုၚ်ဒးစဵုဒၞာလဝ်ရောၚ်၊ ၚေက်ဂိမ္ဂး ညံၚ်ဍေံဂွံဗၠးဗွဲပြဟ်ဂှ် ဒးဝဳရောၚ်။ ယဲၚေက်မ္ဂးဂှ် ၚေက်ဒှ်စၟ၊ ဇွိုန်ၚေက်သရိုဟ်၊ ဇွိုန်ၚေက်ဂုဟ်၊ ပပတမ်ယဲၚေက်တအ်ဂှ် ကတဵုဒှ်မာန်ရောၚ်၊ ပါရဂူ စပ်ဆေၚ်ကဵုၚေက်တအ်ဂှ် ဂးလဝ်ရ၊ ဇွိုန်ၚေက်သရိုဟ် ဇွိုန်ၚေက်ဂုဟ် တအ်ဂှ် ညးကော်ခဴစ ယဲဇွိုန်သရိုဟ်ရောၚ်။

ၚေက်ဂွံဒှ်စၟဟီုဂှ် ဒၞါနူစဒးဍောတ်တ်ဂၠိုၚ်ရောၚ်၊ ဇွိုန်ၚေက် ဂွံသရိုဟ် ဂွံဂုဟ်ဂှ် ဒၞါနူဟွံၜဴပါၚ် ဟွံပေါတ်ၚေက်အးအးၚးၚးရောၚ်ဂး၊ ယဲၚေက်ၜါပြကာဏအ် ညံၚ်ဟွံဒှ်ဂှ် ဒးၜဴပါၚ်အးအးၚးၚး ဒးပေါတ်ၚေက်အးအးၚးၚးရောၚ်၊ ပရဟ်ဒုၚ်စဵုဒၞါလဝ်သာ်ဏအ်မာန်မ္ဂး ခိုဟ်အိုတ်ရ၊ ကတဵုနူ ဂယးၜဴပါၚ် ပေါတ်ၚေက် ဆအယာံမာတ်မွဲလန်ဂှ် သွက်ၚေက်ဂွံအးၚး ဟွံစိုပ်ဒတုဲဏီရ၊ ရိုဟ်ဟ်မစစၞ စစၞတုဲမ္ဂး ပ္ဍဲပွိုၚ်စှ်ဗဳဇၞာ ဒးၜဴပါၚ် ဒးပေါတ်ၚေက် အးအးၚးၚးရောၚ်ဂးရ။

ၚေက်ဂှ် ပေါတ်ကဵုတဝ်ပေါတ်ၚေက် နကဵုဂဥုဲပေါတ်ၚေက်ဂှ် ခိုဟ်အိုတ်ဂးရ။ ပသာ်ရောဟီုမ္ဂး ပ္ဍဲၚေက်ဗွဲမ္ၚးဂှ် အပြံက်ဗန်ဂြောပ်လဝ်ရ၊ အပြံက်ဗန်ဂြောပ်လဝ်ၚေက်တုဲ ၚေက်ဂှ်ခိုၚ်တဴရ၊ ၚေက်ဗုၜတ်ဒၟံၚ်ရ၊ ၚေက်ဂှ် ယဝ်ရ ပေါတ်ကဵုချး ပေါတ်ကဵုၜဵုမ္ဂး ပ္ဍဲချး ပ္ဍဲၜဵုတအ်ဂှ် ဓာတ်အေတ်သေတ်နွံရ။ ဓာတ်ဂှ် စထောံအပြံက်ဗန်ၚေက်အိုတ်မ္ဂး ၚေက်ဂှ်ကၟေက်အာဂြုဲအာရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ၚေက်ဂိ ၚေက်ဒှ်သာ်မိတ်ရောၚ် ဂးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲအရာ စဵုဒၞာယဲၚေက်ဂှ် ပွမစၞအာဟာရဂှ်လေဝ် ဒှ်စဵုဒၞါ ယဲၚေက်မွဲသာ်ကီုရ၊ ပ္ဍဲဍာ်တှ်ဂှ် ဓာတ်သပဵုနွံတဴ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ လၟိုန်ကာလ သုၚ်စဍာ်တှ် ဂပ်ဝ်ရ၊ စၞအာဟာရ မပတံကဵု ခၟာဲစာၚ် ခၟာဲအဒါ ကဗျဥ် ခၞောဝ်ကေတ်တအ်ဂှ် ဒှ်အာဟာရ နွံကဵုၚုဟ်မးရ။ သ္အာၚ်နူဂှ် ဗြာတ်တအ်ကီု၊ ရာဲဗ္ကေတ်တအ်ကီု သတ်ဆုဖျးဖျး မပတံကဵုပရိုက် ပၞဴ လဳမဴ တအ်ဂှ်ကီု ခၞေဝ်ကေဝ်လတ်လတ် မပတံကဵု ကၞုၚ်ဝုန်တအ်ဂှ်ကီု သွက်ၚေက်ဂွံခိုၚ် ဒှ်ဂဥုဲခိုဟ်ရောၚ်ဂးရ။

ၚေက်ဂှ် သွက်ဂွံကိတ်သ္ၚောဲစရောၚ် ဂးတုဲ၊ အရာဝတ္ထုကြံၚ်ၚ်မ္ၚိုဟ်ဟ်တအ်ဂှ် ကိတ်ဟွံဂပ်ဝ်ရဂှ် သတိကဵုနွံညိဂး၊ ၚေက်ဒှ်စၟကဵုဒှ် ၚေက်ဂိကဵုဒှ် ဇွိုန်ၚေက်ဂိကဵုဒှ် အာထ္ၜးကဵုသဝ်ဝန် စပ်ဆေၚ်ကဵုလ္ပာ်ဝဳၚေက်ညိ၊ အတိုၚ်သဝ်ဝန် ဗကန်ပ္ညုၚ်လဝ် ကလၚ်ဗက်ညိ၊ နဲဝွံ ဒှ်နဲခိုဟ်အိုတ်ရောၚ် ပါရဂူဇၞော်ဇၞော်တအ် ဗကန်ဖျန်လဝ်ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. ဗော်ဒုၚ်ကာလိခ်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် (၁၉၈၆) လိခ်ဗွဟ်မန်တၟိ အုပ်စတုတ္ထ (အလန်-ပထမ) ဗော်ဒုၚ်ကာလိခ်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်၊ ကွာန်ကံဗိန်။
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=ၚေက်&oldid=16347"