မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ခုင်ကဝါက်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဗီုရုပ် ခုင်ကဝါက်

ခုင်ကဝါက် (အၚ်္ဂလိက်: baby walker, ဒိန်နေစ် gåstol) ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ် ခုင်ဂဇအ် ကောန်ၚာ်၊ ပ္ဍဲဇိုင်ခုင်ပန်ဂှ် နွံကဵုသၠာတုဲ နကဵုဇိုင်ကောန်ၚာ်ဂှ် ဍေဟ်ကွာ် ကဆေဟ်၊ ဓရိုဟ်နကဵုဗုင်တုဲ ဂေတ်အာကၠုင်ဂွံရ၊၊ ခုင်ကဝါက်ဂှ် ကၠာကောန်ၚာ် ကွာ်ဟွံဂွံဏီ ပကဵု ညံင်ဍေဟ်တအ် ဂွံချဳဓရာင် အာကၠုင်ဂွံရ၊၊ ခုင်ကဝါက်ဝွံ ကောန်ၚာ် ဗွဲမဂၠိုင် ဒးဂၞပ်ကီုလေဝ် နူကဵု ဌာနပရေင်ထတ်ယုက် ဍုင်ဒိန်မက် ဆဝ်မ္ၚုဟ် ညံင်ဟွံဂွံသုင်စောဲရ၊၊

ခုင်ကဝါက်ဂှ် သွက်ကောန်ၚာ် အဝဲဟွံဍိုက်ပေင် (ကောန်ၚာ်မကွာ်ဟွံဂွံ) တအ်မ္ဂး ဂွံအခေါင်မချဳဓရာင် အာကၠုင်ဂွံရ၊၊ ကောန်ၚာ်တအ်ဂှ် ကၠာဇကု ကွာ်ဟွံဂွံဏီ မချဳဒရာင် ညံင်မကွာ်ကေတ်တ်ဂွံတုဲ ဂွံဒြေပ်အာ ဒြေပ်ကၠုင်ဂွံဂှ်ရ ခုင်ကဝါက်ဂှ် ကောန်ၚာ်တအ် ဒးဂၞပ်ရ၊၊ တုဲပၠန် ညးမဒှ်မိမ ကောန်ၚာ်တအ်လေဝ် ကၠာကောန်ဇကု ကွာ်ဟွံဂွံဏီ ဂွံညာတ်ကေတ် ကောန်ဇကု မချဳဓရာင် အာကၠုင်ဂွံဂှ် မိပ်စိုတ်တုဲ ခုင်ကဝါက်ဂှ် ဒှ်အရာ ပရေင်လဟိင်စိုတ် မိမတအ် မွဲဂကူကီုရ၊၊

ခုင်ကဝါက်ဂှ် ဒှ်အရာ မပကဵု ညံင်ကောန်ၚာ်တအ် ဂွံကွာ်ဂွံပြဟ် ဟွံသေင် အတိုင်သုတေသန မလ္ၚတ်ဆဵုလဝ်မ္ဂး ကောန်ၚာ် မသုင်စောဲ ခုင်ကဝါက်တအ်ဂှ် ဂ္ဇအ်၊ ဂမာ၊ ကွာ်ဂွံ လဇုဲနူ ကောန်ၚာ် ဟွံသုင်စောဲ ခုင်ကဝါက် ၜိုတ်မွဲဂိတုရ၊၊ ခုင်ကဝါက်ဂှ် ဟိုတ်မပကဵု ညံင်ကောန်ၚာ်ဂှ် မချဳဓရာင် အာကၠုင်ဂွံ ကၠာနူ ခန္ဓကာယဍေဟ် မကွာ်ဟွံဂွံဏီဂှ်တုဲ အရာဂှ် ပကဵု ညံင်ကောန်ၚာ်ဂှ် မချဳဓရာင် ဟွံစှ်ေကဵု ဗီုပြင်၊ တုဲပၠန် လဇုဲကဵု ပရေင်ထတ်ဒဝ်ကောန်ကၞိဍေဟ်တအ်ရ၊၊ နူကဵု ဌာနပရေင်ထတ်ယုက် ဍုင်ဒိန်မက်ဟီု "ကောန်ၚာ်မွဲ မဗတောန်ကွာ် မဂါပ်ဇိုင်တုဲ မဗဵုညာတ်ဒၟံင် ဇိုင်ဇကု မဂါမ်အာ မွဲဂါမ်တုဲ မွဲဂါမ် အတိုင် ဗွဲဓမ္မတာဂှ် ဒှ်အရာကိစ္စဇၞော် ဗွဲမလောန် သွက်ကောန်ၚာ်မွဲရ၊၊ ကောန်ၚာ် မဂ္ဇအ်ဒၟံင် ပ္ဍဲခုင်ကဝါက်၊ ပလာသတေတ် မစဵုဒၞာလဝ် ဂတဂှ်တုဲ ဍေဟ်ဟွံဂွံဆဵုကေတ် လဂါံဇိုင်ဍေဟ်ဂှ် ဒှ်အရာ ဍေဟ်တအ် မဒးဆောမ်လေင်အာ တင်ဂၞင်ပရူပရာကိစ္စဇၞော် သွက်ပရေင်ဇၞော်မောဝ် မဆေင်ကဵု ပရေင်ချဳဓရာင်ခန္ဓကာယရ၊၊ တုဲပၠန် စၞးဍေဟ်မဂမာအာဂှ် ဂ္ဇအ်ဒၟံင် လတူခုင်တုဲ ထေဝ်အာ ထေဝ်ကၠုင်ဂှ်လေဝ် ဒှ်အရာဟွံခိုဟ် ပ္ဍဲအရာမဆေင်ကဵု ပရေင်ကၠိုဟ်ခၠင် သဘာဝ သွက်ကောန်ၚာ်မွဲကီုရ၊၊ နကဵုဗီုဏအ်ဂှ် ခုင်ကဝါက်ဂှ် ကၟာတ်လဒဵု စဵုဒၞာထောအ် ပရေင်ဇၞော်မောဝ် မဆေင်ကဵု ပရေင်မဒုင်စသိုင်အာရီု ကေုာံ ပရေင်ကၠိုဟ်ခၠင် အကာဲအရာသဘာဝတအ်ရ၊၊"[၁]

ခုင်ကဝါက် အရာဟွံခိုဟ် သွက်ကောန်ၚာ်မွဲပၠန်ဂှ် ကောန်ၚာ်ဂှ် ဟိုတ်နူဒးဍဂွးဒၟံင်တုဲ ကာလဍေဟ်ကွာ်ဂွံပၠန်လေဝ် အခိုက်ဂှ် ဟွံအိုတ်တုဲ စၞးမကွာ် နကဵုဂတာဇိုင် မလိုန်တိ ခိုင်င်ဂှ် ဍေဟ်တအ် ကွာ်နကဵုတၞုင်ဇိုင်၊ တုဲပၠန် ခုင်ကဝါက်ဂှ် ဂွံအာဂှ် ဍေဟ်ဓရိုဟ်ကဵုဗုင်ဍေဟ်၊ အရာဏအ်ဂှ် ဟွံစှ်ေကဵုဗီုပြင်မကွာ်ဓမ္မတာရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ခိုဟ်အိုတ် သွက်ကောန်ၚာ်ဂှ် ကဵုဍေဟ်ဂ္ဇအ်တုဲ ကဵုဂမာကေတ် ဗတောန်ကဵု နဲကွာ်ဓမ္မတာဂှ် ခိုဟ်အိုတ်ရ၊၊[၂]

သွက်ကောန်ၚာ်တြုဟ်တအ် နွံမွဲပၠန်ဂှ် ယဝ်ရ ကဵုဂ္ဇအ်ခုင်ကဝါက်ဂှ်လအ်မ္ဂး နူအဝဲဍောတ်တ် မကြိုက်ဍေဟ် ဒးဒုင်ဍဵုပၠောပ်ဒၟံင်တုဲ မကြိုက်ဂှ် ယဝ်ရနွံကြပ်ကဵု ဇကုဂၠိုင်မ္ဂး ဓါတ်ဂမ္တဴဂၠိုင်အာတုဲ ကာလအဝဲစိုပ် စၟသုက် ဒြဟတ်အောန် ကတဵုဒှ်မာန်ကီုရ၊၊

ဟိုတ်ဂှ်ရ ခိုဟ်အိုတ်ဂှ် နူကဵု ဌာနပရေင်ထတ်ယုက် ဍုင်ဒိန်မက် ဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ် ညံင်ဂွံဝေင်ပါဲ ပွမကဵု ကောန်ၚာ် ကဵုဂ္ဇအ် ခုင်ကဝါက်ကီု သီုကဵု ခုင်ဓဝုဲရ၊၊ နကဵုပၟိက် တၠပညာ လပါ်ပရေင်ထတ်ယုက်မ္ဂး ညးတအ် မိက်ဂွံကဵု စဵုဒၞာ ကၟာတ်ထောအ် နကဵုသၞောဝ် ဒဒှ်ရ အခေါင်သွံရာန် ကၠောန်ဟွံမဲ ပ္ဍဲဍုင်ဒိန်မက် ကီုလေဝ်၊ ပတန်သၞောဝ်ဟွံဂွံတုဲ ပ္ဍဲကဵုကပေါတ်တအ်ဂှ် ဒးချူဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် ပရူအရာဟွံခိုဟ် မကဵုအန္တရာယ် ကုကောန်ၚာ်မာန် ကေုာံ အခေါင်ကဵုကောန်ၚာ်ဂ္ဇအ် မွဲမွဲအလန်မ္ဂး လအ်အိုတ် အကြာ ၁၅-၂၀ မိနေတ်ဂှ် ဒးချူဗၟံက်လဝ် ပ္ဍဲခုင်ကဝါက်တအ်ဂှ်ရ၊၊[၃]

  1. Undgå hoppegynger og gå-stole Archived ၂၀၁၉-၁၁-၀၆ at the Wayback Machine, Alt om Børn altomboern.dk
  2. https://www.netsundhedsplejerske.dk/brevkasse/index.php?option=laessvar&kat=UDVIKLING&id=18536
  3. https://www.babyklar.dk/babyudstyr/gastol-til-baby.html