ကဏ္ဍ:ပရေင်ထတ်ယုက်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဆက်မိတ်
 
Third Volume of a 1727 edition of Plutarch's Lives of the Noble Greeks and Romans printed by Jacob Tonson
ပရေင်ထတ်ယုက် ဟီုမ္ဂးဂှ် နကဵု ဂကောံပရေင်ထတ်ယုက်ဂၠးကဝ် (World Health Organization-WHO) ပံက်လဝ် အဓိပ္ပါယ် "ဒတန် အလုံမွဲ ခန္ဓကာယ၊ စိတ္တ ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ် တတ်ယုက် မံင်ခိုဟ်တုဲ မဟွံမဲ ကု ဂိယဲ (disease)၊ မဟွံခိုင်ဗိုန်တုဲ ဍိုန်လျ (infirmity)ဂှ် ဒှ်ပရေင်ထတ်ယုက် ရ၊၊"နကဵုပွံက်အဓိပ္ပါယ်ဂှ် ကာလမပဗၟံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်မ္ဂး ဟွံရုမ်ဂပ်ဂးတုဲ ဒးဒုင်ပါ်ပါဲ နွံကီုရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရေင်ထတ်ယုက်ဂှ် ဒးပံက်အဓိပ္ပါယ် "ပရေင်ထတ်ယုက် ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ ဍာ်ဒကေဝ် သွက်ဂွံပြံင်လှာဲ ကေုာံ မင်မဲ အရာမဒးဆဵုဂဗ ဇီုကပိုက် ပ္ဍဲကဵုဘဝမၞိဟ်မွဲမွဲ မစပ်ကဵု ပရေင်ခန္ဓကာယ၊ ပရေင်စိုတ် ကေုာံ ပရေင်မၞိဟ်၊၊"ဗီုဏအ်ထေက်ရောင် ပတိုန်ထ္ၜးရ၊၊
ဆက်ဗှ် ပရူပရေင်ထတ်ယုက် ...